Primers plens del nou Ajuntament (estiu’07)

5 12 2007
Del Vell Bloc
Resums d’actes dels primers plens municipals del nou ajuntament sortit de les eleccions de maig 2007:
03escut_de_sils.jpg

Ple de 12 juliol 2007

A C T A D E S E S S I Ó D E P L E
Identificació de la sessió Núm.: 13 / 2007
Caràcter : EXTRAORDINÀRIA
Data : 12 de juliol de 2007
Horari : de 20.45 a 21.45 hores.
Lloc : Casa Consistorial(…) Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal, la qual quedarà integrada pels membres següents :
– President : L’Alcalde president : Martí Nogué Selva
– Vocals : Joan Cot Porcell
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Carles Taberner Morell
(…)
Nomenament membres de les Comissions Informatives.
(…)
Delegació de la gestió per àrees als regidors.
(…)
1r. Tinent d’Alcalde Joan Cot Porcell Governació, via pública, obres i serveis i medi ambient.
2n. Tinent d’Alcalde Juan Andrés Arredondo Rodríguez Hisenda, afers socials, esports i joventut.
3r. Tinent d’Alcalde Carles Taberner Morell Cultura, educació i promoció local
(…)
4.- 58/07: Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats no municipals.
01- Consells Escolars dels Centres Docents (…)
02- Consell Escolar Municipal(…)
03- Entitats urbanístiques (…) Juntes de Compensació de les urbanitzacions Les Comes i King Park i la Entidad urbanística de Vallcanera Park (…)
04- Consorci Localret (…)
05- Consorci Medi Ambiental de la Selva (…) Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament en el Consorci Medi Ambiental de la Selva a Albert Miralles Güell (…) Per sis vots a favor d’IdS-PM i ICV-EUiA-EPM i cinc abstencions de CiU i AMSAM s’aprova aquest acord (…)
06- Consell d’Iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona – CILMA (…)
07- Centre de Bicicletes Tot Terreny (…)
08- Associació de Turisme “La Selva, Comarca de l’Aigua”
(…)
5.- 59/07: Constitució Consells Municipals.
(…)
6.- 60/07: Nomenament tresorer de la Corporació (…) Ratificar el nomenament de Juan Andrés Arredondo Rodríguez com a tresorer de
l’Ajuntament de Sils.
Votació:
Per sis vots a favor d’IdS-PM i ICV-EUiA-EPM i cinc abstencions de CiU i AMSAM
s’aprova aquest acord.
– – – – – – – – – – – – – – –
7.- 61/07: Aprovació retribucions – indemnitzacions assistència dels membres de la corporació.
(…)
Establir, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que a continuació es relacionen, el següent règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats : Ple Presidència 400 ¬, Regidors 200 ¬
Junta de Govern Local Presidència 275 ¬. Regidors 175 ¬
Comissions Informatives Presidència 250 ¬, Regidors 150 ¬
Meses de Contractació President 200 ¬, Vocals 130 ¬
Consells Municipals President 200 ¬, Vocals 100 ¬
Junta de Portaveus President 250 ¬, Vocals 150 ¬
(…)
Establir el règim d’indemnitzacions següent per Comissions de servei :
Les que circumstancialment hagin d’efectuar els membres de l’Ajuntament fora del terme municipal donaran lloc a les següents indemnitzacions:
– Dieta sencera 147,25 ¬.
– Per allotjament 94,96 ¬.
– Per manutenció 52,29 ¬
– Despeses de viatge: S’abonarà l’import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport. En el supòsit d’utilitzar vehicle propi s’abonarà la quantitat de 0’25 ¬/qm.
(…) Debat :
Francisco Anoro de CiU adelanta que el seu grup s’abstindrà i justifica la seva posició argumentant que fa quatre anys quan es van establir les indemnitzacions dels membres de la corporació el Sr. Nogué va dir textualment “Crec que les indemnitzacions que es proposen assignar a la presidència són desproporcionades i conceptualment no ens semblen adequades, ja que són quantitats que no s’assignen ni a membres de consells d’administració de grans empreses”.
El senyor Anoro també retreu al grup d’IdS-PM els escrits als diaris referents als vuitanta euros que cobraven els membres de la comissió de govern, també diu que com a conseqüència d’aquestes assignacions l’alcaldia percebrà al voltant de mil nou-cents cinquanta euros mensuals, passant a cobrar els regidors de noranta a cent setanta cinc euros per Junta de Govern Local.El senyor Anoro, diu que amb aquestes assignacions l’Alcalde cobrarà més que l’Alcalde anterior, tot i que dedicava moltes hores a l’Ajuntament. I pregunta: “Quantes hores dedicarà l’actual Alcalde?”.
L’Alcalde, senyor Nogué, li respon que aquestes assignacions són de fa quatre anys i el que s’ha fet en general és actualitzar-les i adequar-les.

Sobre la qüestió dels vuitanta euros era per l’assistència d’uns regidors que no formen part de la junta de govern local i que cobraven, cosa que es va denunciar des de l’inici de la legislatura al síndic de greuges, i aquest va demanar a l’Ajuntament que aquestes actuacions només es podien donar justificadament, i aquest va entendre que no eren correctes.

Francisco Anoro diu que d’aquí a un any veurem el que costaven set regidors o els quatre regidors d’ara.

L’Alcalde en relació a les hores que dedicarà a l’Ajuntament, manifesta que farà moltes més que l’anterior Alcalde, així mateix li recorda que ja va dir al seu dia que les retribucions amb caràcter general d’allò que hauria de cobrar un alcalde, no li semblaven altes.

Andreu Arredondo afirma que s’ha de tenir en compte que fa quatre anys que es van establir les assignacions que fins ara es cobraven sense que s’hagin revisat des de llavors.

Les assignacions de l’alcalde, en quan a la presidència, una vegada fetes les adaptacions i revisions vindria a rebaixar-se entorn a l’onze per cent.

Francisco Anoro reitera que d’aquí a un any sabrem el que ens costa l’alcalde.

Votació:
Per vuit vots favorables d’IdS, AMS-AM i ICV-EUiA-EPM i tres abstencions de CiU s’aprova aquest acord.
(…)

Acta sencera: http://www.webgipal.net

03escut_de_sils.jpg

Ple de 4 juliol 2007

Enviat a Fragments d’actes municipals el 6 Ago 2007
A C T A D E S E S S I Ó D E P L E
Identificació de la sessió Núm.: 12 / 2007
Caràcter : EXTRAORDINÀRIA
Data : 4 de juliol de 2007
Horari : de 19.30 a 20 hores.
Lloc : Casa Consistorial
Assistents titulars :
Martí Nogué Selva Alcalde president IdS-PM
Joan Cot Porcell Tinent d’alcalde IdS-PM
Juan Andrés Arredondo Rodríguez Tinent d’alcalde IdS-PM
Carles Taberner Morell Tinent d’alcalde IdS-PM
Francisco Anoro Zuferri Regidor CiU
Margarita Roca Julià Regidora CiU
Josep Ribas Albó Regidor CiU
Antonio Tello Fernández Regidor AMS-AM
Maria Josep López Dolcet Regidora AMS-AM
Alberto Miralles Güell Regidor ICV-EUiA-EPM
Jesús Osorio Hernández Regidor ICV-EUiA-EPM
Juan Antonio González Blanco Secretari Interventor(…)
Debat :
Alberto Miralles d’ICV-EUiA-EPM manifesta que:
– L’ordre del dia del Ple hauria de donar-se a conèixer amb suficient antelació i amb els mitjans adients per tal de promoure la major participació de la població en els assumptes públics.
– Creu que el Ple ordinari hauria de tenir una periodicitat mensual per propiciar la
participació i transparència.
– L’acta de Ple hauria de ser publicada a la web i al tauló d’edictes per donar a conèixer les decisions d’aquest.
– També creu que els divendres podria ser més bon dia que el dijous, per què la gent pogués assistir i afavorir la participació municipal.
L’Alcalde, Sr. Nogué diu que es farà el possible per donar a conèixer i amb antelació suficient la convocatòria del Ple a la web. L’acta ja es penja a la web i al tauló d’anuncis.
En relació al dia de celebració del ple, tots el grups es mostren disconformes a la proposta d’ICV-EViA-EPM.
– Pel que fa a la proposta de fer el Ple ordinari amb caràcter mensual, entén que s’ha passat de 3 mesos que és com es feia a l’anterior legislatura a dos, i que cada mes pot ser no hi hauria assumptes a tractar, i si així fos, es convocaria un ple amb caràcter extraordinari.Seguidament es sotmet a votació la proposta d’ICV-EUiA-EPM de cambiar el dia de celebració al dijous i la frequència de celebració resultant rebutjada per nou vots en contra d’IdS-PM, CiU i AMS-AM i 2 vots a favor d’ICV-EUiA-EPM.
Votació : Es sotmet a votació la proposta de l’Alcaldia, resultant aprovada per nou vots a favor d’IdS-PM, CiU i AMS-AM i 2 abstencions d’ICV-EUiA-EPM.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
2.- 53/07: Creació i periodicitat de la Junta de Govern Local.

(…) que haurà d’estar integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple.
(…)
3.- 54/07: Creació, composició i periodicitat de les Comissions Informatives
Permanents.
(…)

El Sr. Miralles d’ICV-EUiA-EPM manifesta que les actes de les reunions que es celebrin siguin publicades a través dels mitjans que permetin un major coneixement dels assumptes. Cal que els llocs a on s’exposin siguin accessibles des del carrer.
– Reitera que s’hauria de celebrar ordinàriament cada mes les reunions i més atesa la composició política de l’Ajuntament.
– Proposa que temes tant importants com l’Urbanisme haurien de formar part de la Comissió Informativa de Planificació i no afers socials com està previst, per tal de tractar temes tant importants com sostenibilitat, promoció econòmica, etc.
– Proposa la creació d’una comissió informativa dels assumptes que es tractin a la Junta de Govern Local.
Proposa la creació d’una comissió específica sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
– Al marge d’aquestes propostes el Sr. Miralles també demana que les actes de la Junta de Govern Local tinguin coneixement el més aviat possible i es publiqui de la forma que s’ha esmentat anteriorment.
– Manifesta que veu adequada la creació d’una junta de portaveus, integrada per tots els membres.

Maria Josep López d’AMS-AM demana que els membres que integrin les diferents comissions que es creïn, puguin assistir amb la màxima flexibilitat qualsevol membre que integri el grup.

El Sr. Anoro manifesta que no està d’acord amb la proposta d’ICV-EUiA-EPM ja que complicaria molt la gestió, creant una maquinària innecessària.

El Sr. Nogué manifesta que li sembla bé la proposta de creació d’una nova Comissió Informativa de Portaveus en les condicions assenyalades pel Sr. Anoro.

Seguidament, per unanimitat s’acorda la creació de la Comissió Informativa de Portaveus.

L’Alcalde sotmet a votació la proposta d’ICV-EUiA-EPM, resultant rebutjada per nou vots en contra d’IdS-PM, CiU i AMS-AM i 2 a favor d’ICV-EUiA-EPM.

Es sotmet a votació la proposta de l’Alcaldia amb la incorporació d’una nova
Comissió Informativa de Portaveus, resultant aprovat per nou vots a favor d’IdSPM, CiU i AMS-AM i 2 abstencions d’ICV-EUiA-EPM el següent

ACORD :
Primer.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents :

1) Comissió Informativa d’Afers Tècnics.
Aquesta Comissió s’encarregarà de tractar i informar d’aquells temes que, entre altres, poden versar sobre urbanisme, obres i serveis públics, via pública, règim interior – personal, protecció civil, seguretat ciutadana, etc.

2) Comissió Informativa d’Afers Socials.
Aquesta Comissió tindrà per objecte informar d’aquells assumptes que entre altres poden ser de l’àrea de cultura, ensenyament, serveis socials, festes, joventut, lleure, esports, sanitat, consum, etc.

3) Comissió Informativa de Planificació.
Aquesta Comissió informarà sobre assumptes relacionats amb medi ambient,
sostenibilitat, indústria, comerç, turisme, promoció local, etc.

4) Comissió Especial de Comptes – hisenda.
Aquesta Comissió assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix i d’altres en matèria de pressupostos, fiscalitat i patrimoni.

5) Comissió Informativa de Portaveus.
Aquesta Comissió tractarà els assumptes que l’Alcalde consideri oportuns i no tindrà periodicitat establerta.

Segon.- Totes les Comissions Informatives, d’acord amb l’establert en l’article 125 del Reial Decret 2568/86, estarà integrada pels membres següents :

* 2 representants del Grup Municipal d’IdS-PM.
* 1 representant del Grup Municipal de CiU .
* 1 representant del Grup Municipal AMS-AM.
* 1 representant del Grup Municipal ICV-EUiA-EPM.

Tercer.- Les funcions d’aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent, seran l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia, en aquests dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d’aquell, poden intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l’òrgan competent li sol·liciti dictamen.

Quart.- Aquestes Comissions celebraran reunions de caràcter ordinari amb periodicitat bimensual (excepte que no hi hagin assumptes que tractar), d’acord amb el règim de sessions que cadascuna de les Comissions estableixi en la seva sessió constitutiva.

Cinquè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, notificant-ho, dins del termini de 5 dies naturals a l’Alcaldia, a comptar des de l’adopció d’aquest acord, restant facultat aquesta Alcaldia, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.
(…)

Acta sencera: http://www.webgipal.net

03escut_de_sils.jpg

Ple de 16 juny 2007


ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, REALITZADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2007. A la Casa consistorial de Sils essent les 12 hores del matí (…)
Seguidament l’Alcalde, Martí Nogué Selva obra un torn d’intervencions i dona la paraula en primer lloc a ICV-EUiA-EPM.Alberto Miralles, cap de llista d’ICV-EUiA-EPM, inicia la seva intervenció tenint un record i agraïment a tots els regidors que han deixat el càrrec als nous representants que el poble ha elegit. Felicita a l’Alcalde i es mostra disposat a col·laborar en els assumptes i en els que estiguin d’acord votaran favorablement, i en els que no sigui així, en signe contrari. Agraeix a les persones que li han donat la confiança amb la llista. Malgrat no ser un gran nombre de regidors, és un resultat prou important per aconseguir que el canvi hagi estat possible. Aquest canvi no hauria de ser amb un govern en minoria que necessita un govern fort per tal d’engegar assumptes com el POUM i altres de caràcter sanitari, medi ambiental i assistencials, etc. Per això, un govern amb minoria no és el més adequat. Finalment, mostra gratitud davant els assistents.
A continuació, dóna la paraula a AMS-AM. Antonio Tello, cap de llista felicita en nom del seu grup al nou Alcalde i regidors i manifesta que es mostra disposat a col·laborar i recolzar en els assumptes que siguin un bé pel poble.

Seguidament dóna la paraula a CiU.
Francisco Anoro cap de llista de CiU textualment diu:

El nostre grup no hem votat a la llista més votada per tres qüestions:

En primer lloc, per coherència amb tots aquells que han votat i no volien que vostè fos el nostre Alcalde.

En segon lloc, perquè ens hem sentit menys tinguts per vostè com a candidat de la llista més votada en les darreres eleccions. Podem entendre – i fins i tot està d’acord- que per vostè, li és difícil i ni tan sols s’ha plantejat, el fet de que podem fer coses plegats. Ho podem entendre, però hem trobat a faltar, com a segona força més votada, si més no, una paraula en la que se’ns digués “no comptem amb vosaltres per res”. Pensem que amb ben poca cosa hagués, complert mínimament les formes.

En tercer lloc, no l’hem votat, perquè no ens mereix la confiança necessària per donar-li suport en la seva investidura com a nostre Alcalde, tot i que reconeixem que ha de ser vostè qui ha de governar perquè el poble així ho ha volgut.

No voldríem que s’entengués d’aquestes paraules, que plantegem una legislatura bel·ligerant. Res més lluny de les nostres idees, des del lloc que ens correspon ara – a la oposició -, estem disposats a donar suport en aquelles iniciatives que es plantegin a favor dels nostres veïns i que entenguem positives. Li garantim de que farem propostes constructives, però també, que esmenarem tot allò que considerem inapropiat.

A vostès ara els hi toca governar. Volien fer un canvi, i ja el tenim a sobre. El poble es mereix l’esforç de tots plegats, però ara més que mai el vostre.

Des del Grup municipal de CiU, vos desitgem molta sort i molts encerts, i vos demanem, que apliqueu tota la serenor i tranquil·litat possible per fer les coses tal com calen, els vostres, els nostres i els de les altres llistes de votants s’ho mereixen. Sapigueu i esteu segurs, que nosaltres continuarem treballant pel nostre poble com hem fet fins ara, siguin quines siguin les circumstàncies.

(…)

Acta sencera: http://www.webgipal.net

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: