Mallorquines Est 2007

12 12 2007

Mallorquines Est

Enviat a Creixements el 10 Abr 2007
Creixement urbanístic a Mallorquines Est
pineda5.jpg
pinedaplanol.jpg

Entre Mallorquines i Can Cabirol. Perilla el bosc de Can Aymerich?

1. ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS

Son exemplars o masses arbrades naturals que es troben en el sòl no urbanitzable que tenen un interès:

– botànic (espècies protegides o amenaçades)
– històric (arbres centenaris)
– físic (arbres monumentals)
– urbà (defineix un parc públic singular)
– exòtic (arbres foranis)

Pel que fa a la protecció dels elements d’interès natural fins que no s’elabori un inventari del patrimoni natural del terme municipal, i posteriorment l’elaboració i aprovació d’un Pla especial del catàleg del patrimoni natural, aquest Pla d’ordenació proposa la protecció a tot l’àmbit del Pla d’aquells marges de conreu arbrats i dels arbres d’interès que formen part també del patrimoni natural de Sils.

L’inventari del patrimoni natural de Sils, haurà de determinar quins son aquells exemplars arboris més singulars que es troben a Sils, ja sigui formant part del paisatge en mosaic de la zona o bé de finques de masies i cases rurals d’interès.

Font: Catàleg de béns del patrimoni, POUM

2. Plànol del sector SUD B1, Mallorquines Est, entre el Carrer de Mallorquines i Can Cabirol:http://www.ddgi.cat/sils/poumsils/pdf/1D.pdf

3. Projecte reparcel.lació Mallorquines Est (gener 2006)

Abandona la sessió el Sr. Martí Nogué, regidor d’IdS.
4.- 04/06: Projecte reparcel.lació Mallorquines Est.

Fets :

1.- Els propietaris del polígon del sector 1 Mallorquines Est han formalitzat en escriptura pública del projecte de Reparcel.lació, redactat per l’arquitecte Pere Fina i Segura i l’advocada Esther Perxés i Camps.

2.- En data 28 de novembre de 2005 la Junta de Govern Local va sotmetre a Informació pública pel termini d’un mes l’escriptura pública el Projecte de Reparcel·lació sector 1 Mallorquines Est promogut pels propietaris del sector

3.- Durant l’exposició pública realitzada al BOP núm. 237 de data 14 de desembre de 2005 i Diari de Girona de data 7 de desembre de 2005, no s’han formulat al·legacions.

F o n a m e n t s d e d r e t :

I.- S’apliquen a aquest expedient els articles. 113, 115, 116, 118, 120, 123 i 133 a 135 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme ( DL 1/2005 ) i 32 del Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març.

II.- L’article 32.2 del Reglament parcial de dita Llei regula la possibilitat de no constituir Junta de Compensació en el supòsit (…)

La Comissió informativa d’afers tècnics proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD :

Primer.- Aprovar definitivament l’escriptura pública el Projecte de Reparcel.lació sector 1 Mallorquines Est redactat per l’arquitecte Pere Fina i Segura i l’advocada Esther Perxés i Camps i promogut pels propietaris del sector
Segon. Aprovar igualment la no constitució de Junta de Compensació per l’execució de l’esmentat sector d’acord amb l’apoderament que consta a l’esmentada escriptura i trametre copia de l’expedient a la Direcció General d’Urbanisme als efectes del que disposa l’article- 32.2 del Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març.

Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.

Font: Acta de sessió de ple extraordinari de 31 de gener de 2006

4. Edicte de venda de dues parcel·les de propietat municipal

E D I C T E

El Ple extraordinari de la Corporació del dia 6 de febrer de 2007 va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la subhasta pública per a la venda de parcel·les de propietat municipal, catalogades com béns patrimonials. S’exposa al públic per un termini de vint dies comptats des de l’endemà de la inserció d’aquest edicte al BOP, perquè s’hi puguin
presentar reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia subhasta pública, per bé que la licitació s’ajornarà el temps que resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra aquest Plec:
(…)

CLÀUSULA 4. Objecte del contracte. Constitueix l’objecte del contracte la venda per part de l’Ajuntament, mitjançant subhasta, dels immobles patrimonials de què és propietari situat al Sector Mallorquines Est, parcel·les A-12b i A-12c, que tenen la descripció següent:

– Parcel·la A-12b del Sector Mallorquines Est, municipi de Sils, d’ús residencial unifamiliar, amb una superfície de 1.927,28 m2 de la qual 327,28 m situats a la part Est de la parcel·la son de ver privat sense edificabilitat.
Llinda: Nord, sistema de serveis tècnics B-2; Est, terres d’Anna Sarra; Sud, camí de fora del sector; i Oest, avinguda Barceloneta.
Està lliure d’afeccions al pagament de les despeses de reparcel.lació.
Inscrita a Sils com Finca 3086, al Llibre 147, Foli 130, Pàgina 5490, Inscripció 1ª.
Valoració: 297.300 euros.

– Parcel·la A-12c del Sector Mallorquines Est, municipi de Sils, d’ús residencial unifamiliar, amb una superfície de 1.339,18 m2 de la qual 439,18 m situats a la part Est de la parcel·la son de verd privat sense edificabilitat.
Llinda: Nord, parcel·la APR-2; Est, terres d’Anna Sarra; Sud, vial de vianants E-3; i Oest, avinguda Barceloneta.
Està lliure d’afeccions al pagament de les despeses de reparcel.lació.
Inscrita a Sils com Finca 3086, al Llibre 147, Foli 133, Pàgina 5491, Inscripció 1ª.
Valoració: 176.300 euros.
(…)
L’alcalde president,
Joaquim Rovira Planas
Sils, 20 / febrer / 2007

Font: Ajuntament de Sils

5. Disposició de l’Ajuntament de Sils per la cessió dels terrenys catalogats d’equipaments públics per ubicar un nou centre escolar a Sils

8.- 69/06: Terrenys d’ubicació del nou centre escolar – cessió al Departament d’Educació.

Fets :
Com a conseqüència de l’increment de població que el nostre municipi ha tingut els últims anys davant les previsions de creixement futur, la regidoria d’hisenda i educació ha tingut diferents reunions amb el Departament d’Educació per tal que les necessitats educatives que sorgeixen com a conseqüència d’aquest increment de població estiguin previstes i cobertes.
Aquestes necessitats passen ineludiblement per la construcció d’un nou centre educatiu.
Segons el planejament vigent, el Pla Parcial Sector 1-Mallorquines Est preveu una zona d’equipaments amb una superfície de 7.403,30 m2 adequat per donar compliment a les necessitats educatives esmentades, correspon a la parcel·la A del Projecte de Reparcel.lació de l’Àmbit d’Actuació Pla Parcial Sector 1-Mallorquines Est.

La Comissió informativa d’afers tècnics proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD :
Primer. Mostrar la disposició de l’Ajuntament de Sils per la cessió dels terrenys catalogats d’equipaments públics per ubicar un nou centre escolar a Sils, terrenys d’una superfície de 7.403,30 m2, segons escriptura de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació del Sector 1 Mallorquines Est de Sils, de data 17 de novembre de 2005.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Educació.
Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.

Fragment de l’acta del Ple ordinari 3 octubre 2006
http://www.webgipal.net/sils/

6. La parella de pins abans i després del pas de les màquines:

pins1.jpg

pins2.jpg


7. Com acabarà el molí multipala o molí aiguader ? Clica la imatge

moli2.jpg


8. Continuarà …

8 Respostes a ‘Mallorquines Est’

Retroenllaç a ‘Mallorquines Est’.

 1. laia diu,

  el 7 de Maig del 2007 a les 21:05

  entre Mallorquines i can cabirol nomès cases …. però ja ho arreglarem comprant arbres i flors i ja les plantarem , i a algú alguna olivera de regal li caurà….

  I entre Mallorquines i Sils la carretera era recta, però tot plegat la benzinera s’ha engrandit i un bon revolt ens han deixat….

 2. Mark diu,

  el 7 de Maig del 2007 a les 22:20

  Aquesta rotonda desviada per la gasolinera no l’he entès mai. Algú m’explica perquè té més poder la gasolinera que el municipi?

 3. pepet diu,

  el 11 de Maig del 2007 a les 18:01

  Potser perque qui mana al municipi tingui amics a la gasolinera i altres coses…

 4. Mark diu,

  el 11 de Maig del 2007 a les 18:59

  Això si que seria greu però tampoc cal dir-ho perquè si…

 5. pepet diu,

  el 11 de Maig del 2007 a les 21:45

  Tens raó Marc no cal dir-ho perque si

 6. Esboranc de Sils diu,

  el 6 de Novembre del 2007 a les 21:31

  JA TENIM ESBORANCS A SILS !!!!!

  Sí nois i noies! El nyap que ens han fet entre Can Cabirol i Mallorquines ja té un esboranc, on de moment hi cap una roda de cotxe i conseqüentment aixafar el xassis! Podríem sortir a les notícies! Seria una altre forma de promocionar el poble!

 7. Clots, fang i pols diu,

  el 7 de Novembre del 2007 a les 21:39

  Avui hi he passat amb el cotxe, venia de Sils i anava cap a Girona. Tens raó, s’ha de vigilar, evitar els sots, si algú hi passa de nit, ho té clar. Algú va preguntar en aqueix bloc qui és el responsable, ¿algun promotor, aquesta immobiliària que s’anuncia amb aquestes banderoles tant maques, l’alcaldia? No hi ha cap moviment de màquines, tot parat. I l’altre camí, el de darrera del restaurant la Era, també tallat i abandonat …

 8. boniato diu,

  el 7 de Novembre del 2007 a les 22:12

  En el últim ple és van donar explicacions sobre aquest tema, es obres tenem com alímit d ejecució el maig, per lo tant aixó vol dir k fins llavors representan que estan en obres, pel k he sentit dir es veu que estan esperant els de enher que facin la instalació del enllumenat soterrat

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: