Blocs davant Ajuntament, 2003-07

28 12 2007

Del Vell Bloc:
Els Blocs de davant de l’Ajuntament (2003-2007)

Enviat a Creixements el 2 Abr 2007

67038-blocs.jpg

Però aquesta foto és de Sils, aquell poblet de la plana de la Selva?. Doncs sí, de l’agost del 2006, en plena expansió del Totxo, quan la Bombolla Immobiliària s’inflava més i més. Res a veure amb la història del poble, amb el passat urbanístic de Sils.

1. Blocs i cases del davant de l’Ajuntament. Cronologia bàsica:

Agost 1985. Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades per la Comissió d’Urbanisme en data 6-agost-1985, modificades puntualment i aprovades per la C.P.U. en data 16-desembre-1999.

Maig 2005. Normes Subsidiàries de Planejament (text refòs, maig 2005):
Text aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 29 de març de 2005 i modificat en compliment del acord de la CTUG de data 27 d’abril de 2005 i
verificat pel Ple de L’Ajuntament en data de 31 de maig de 2005.

· 19 maig 2003, La Comissió de Govern Ordinària del dia 19 de maig de 2003 va aprovar inicialment el Pla Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud, a instància de Miquel Safont Maresma, actuant en nom i representació d’STILCON SA.

· 15 octubre 2003, ple municipal extraordinari , aprovació Text refós Pla Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud. Per deu vots a favor de C.i U. i d’I.d S i una abstenció del P.S.C. s’aprova aquest acord.

· 29 gener 2004, edicte de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, aprovar definitivament el Pla de millora urbana de la Unitat d’actuació del sector Sud, promogut per Stilcon, SA, i tramès per l’Ajuntament de Sils. Es publica el 10 de febrer de 2004 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

27 abril 2006: el ple municipal aprova inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM, de Sils

· 22 maig 2006: Sessió ordinària de la Junta de Govern Local, retorna l’aval dipositat per Stilcon SA per import de 2.212.667,19 euros, corresponent al 88% de les obres que ja s’han executat.

Fonts diverses: actes municipals i “Quadern de Sils”

2. Febrer 2003. Sils projecta una ambiciosa ampliació urbanística que preveu fer 700 habitatges

Es farà en uns terrenys de 7 hectàrees situats davant l’ajuntament

ANNA PUIG . Sils
L’equip de govern de Sils està enllestint un dels projectes més ambiciosos d’aquest mandat que suposarà la construcció d’uns 700 habitatges, prop del carrer Major, en els terrenys que hi ha davant l’ajuntament. Es tracta d’una zona amb una superfície de set hectàrees, encara per urbanitzar, en què es construiran pisos, cases aïllades i arrenglerades. L’augment de població que es preveu en un futur ha creat, segons el govern local, la necessitat d’afrontar un obra important pel municipi. L’equip de govern assegura, però, que, tot i la quantitat d’habitatges, s’opta per la qualitat i no per la quantitat.

«Tenim una preocupació especial perquè aquest projecte reunexi les millors condicions possibles ja que es tracta d’una de les amplicacions urbanístiques més importants de Sils en els darrers anys», explica l’alcalde, Joaquim Rovira (CiU). Aquest i el mateix regidor d’Urbanisme, Antoni Tello (CiU), reconeixen l’espectacular creixement que ha experimentat la població els darrers anys, la qual cosa els fa preveure que aquest augment continuï en un futur. «Això ens planteja una necessitat de construir més habitatges i aquests terrenys són dels pocs que estan ben situats i que poden acollir una obra d’aquestes característiques», explica Antoni Tello. Concretament, es tracta dels terrenys per urbanitzar que estan situats just davant l’Ajuntament, prop del carrer Major, i que tenen un superfície de set hectàrees. Allà s’hi construiran pisos, cases aïllades i també d’arrenglerades. «Calculem que en total seran uns 700 habitatges, encara que això fa de mal dir si el projecte encara no està finalitzat», matitza el regidor.

Qualitat. L’objectiu de l’Ajuntament és facilitar la construcció de cases i pisos però sense cap intenció -diuen- de caure en la massificació sinó de potenciar la qualitat dels futurs habitatges. «Aquesta és la característica que ens ha distingit i ho volem continuar conservant», comenta Rovira, que continua dient: «Per això tenim cura de conservar i fer noves obertures i zones verdes.» De moment, ja s’ha fet la compra dels terrenys i el projecte està en la fase final. «La nostra idea és començar les obres al més aviat possible», anuncia Tello.

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-457511
03/02/2003

3. Data ? . L’oposició demana la nul·litat d’un pla urbanístic perquè vulnera la normativa

Els Independents de Sils han presentat un recurs d’alçada davant l’aprovació de la modificació puntual del Pla de Millora del sector sud del poble perquè, segons ells, «vulnera les normes pel que fa al nombre de plantes».

Jordi Meléndez, Sils

El grup municipal d’Independents de Sils (IdS) ha presentat un recurs d’alçada davant l’aprovació, per part de l’Ajuntament, governat per majoria absoluta de CiU, i per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de la modificació puntual del Pla de Millora del sector sud de Sils, ja que, segons afirmen els independents en un comunicat, «es vulnera flagrantment les normes subsidiàries de planejament pel que fa al nombre de plantes permeses».

Així, segons l’IdS, les esmentades normes, en el seu article 46, deixen palès que es preveu una edificació màxima en aquest sector per a les edificacions aïllades de planta baixa (65%), planta primera (50%), planta segona (50%) i planta tercera (50%), o sigui, que es poden construir planta baixa més tres plantes.

A més, segons els independents, la proposta per part de la iniciativa privada de modificació del Pla de Millora comportava la modificació d’unes illes del vigent pla, i consistia bàsicament en la substitució de l’ordenació en illa tancada per illa oberta i ampliar un vial.

L’IdS no entén que la Comissió d’Urbanisme de Girona n’informés favorablement

Amb aquestes modificacions es redueix mínimament l’edificabilitat global del sector (menys d’1%) que és de més de 37.000 metres quadrats, i s’incrementa en uns 300 metres quadrats la vialitat per a vianants en sòl privat d’ús públic.

Per compensar aquesta mínima pèrdua, la propietat proposava ocupar la totalitat de les plantes soterrani d’unes parcel·les incrementant, així, les places d’aparcament, ampliar l’ús comercial previst i independitzar la planta sota coberta de la tercera planta, amb la qual cosa, segons asseguren des de l’IdS, el nombre de plantes seria de planta baixa més quatre plantes pis.

Els plantejaments de l’IdS

Els plantejaments per valorar aquesta proposta de la propietat per part de l’IdS han tingut en compte que «aquesta nova ordenació constitueix una millora en la qualitat urbanística. Aquests arguments els vam exposar en el ple d’aprovació d’aquesta modificació i no els van acceptar, tot i que vam plantejar que es podia permetre parcialment aquesta proposta, excepte pel que fa a independitzar la planta sota coberta de la tercera planta perquè és contraria a les normes» i afegeixen «però com que ja estem acostumats, amb un acte d’abús de poder, van fer valer la seva majoria absoluta per rebutjar els nostres arguments, tot i que va quedar clar, que s’infringien les normes després que el secretari, a petició nostra, llegís l’esmentat article 46».

Tanmateix, l’IdS assenyala que «el que no entenem és que, tot i demanar que s’adjuntessin en l’expedient els nostres arguments i s’enviés a la Comissió Territorial d’Urbanisme, que és l’òrgan competent que vetlla pel compliment de la normativa urbanística, aquesta informés favorablement de la modificació».

Pels independents, la vinculació de la planta sota coberta a la tercera planta és el criteri general adaptat i és tal com marca la norma aprovada. En permetre el contrari, o sigui, que aquesta esdevingui independent, «no es compleix que el Pla de Millora, en ésser una figura de planejament de rang inferior a les normes subsidiàries, hi ha d’estar supeditat jeràrquicament» i asseguren que «en interès del bé comú, esperem una resposta afirmativa de la conselleria a la nostra demanda de nul·litat dels acords d’aprovació per tal de deixar clar als qui governen amb majoria absoluta que les coses, a més de fer el que volen, també les han de fer ben fetes».

Acusen el govern de Convergència i Unió de fer el que vol perquè té majoria absoluta.

Diari de Girona; data: desconeguda
http://ids-pmpersils.blogspot.com

4. Octubre 2003. Aprovació Text refós Pla Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud

Identificació de la sessió
Núm.: 12 / 2003
Caràcter : EXTRAORDINÀRIA
Data : 15 d’octubre de 2003
Horari : de 20.30 a 20.50 h.
Lloc : Casa Consistorial

Assistents titulars :
Joaquim Rovira Planas Alcalde president C. i U.
Marc Capdevila Alabert Tinent d’alcalde C. i U.
Margarita Roca Julià Tinent d’alcalde C. i U.
Francisco Anoro Zuferri Tinent d’alcalde C. i U.
Anna Vitlloch Masmiquel Regidora C. i U.
Claudi Brossa Batlle Regidor C. i U.
Montserrat Mas Serrat Regidora C. i U.

Neus Gené Massuet Regidora IDS
Joan Cot Porcell Regidor IDS
Martí Nogué Selva Regidor IDS
Esther Ruiz Tejero Regidora P.S.C.

Juan Antonio González Blanco Secretari Interventor

(…)

Aprovació Text refós Pla Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud.
Fets :

– La Comissió Govern Ordinària del dia 19 de maig de 2003 va aprovar inicialment el Pla Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud, a instància de Miquel Safont Maresma, actuant en nom i representació d’STILCON SA.

– Aquest acord va ser sotmès a informació pú blica pel període d’un mes, publicant-se al Butlletí Oficial de la Província nú m. 115 del 17 de juny de 2003 i al Diari de Girona del 11 de juny de 2003, sense que es rebés cap al·legació contra aquest expedient.

– El Ple extraordinari del 30 de juliol de 2003 va aprovar provisionalment el Pla, donant trasllat de tot l’expedient al Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, perquè rocedeixi a la seva aprovació definitiva.

– En data 25 de setembre de 2003 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acorda susprendre l’aprovació definitiva del Pla Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud, fins que s’aporti text refòs que adapti l’ordenació de les illes confrontades amb la carretera, d’acord amb els criteris gràfics recomenats i esmeni l’errada material detectada.

– Els Serveis Tècnics Municipals han emès informe recomenant l’opció A de les dues proposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

F o n a m e n t s d e d r e t :

– Articles 22 i 47 de la Llei 7/1985, RBRL.
– Articles 68, 83 i 89 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.

La Comissió informativa d’afers tècnics proposa al Ple l’adopció del següent

A C O R D

Primer.- Aprovar el Text refó s del Pla Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud, promogut per STILCON S.A., redactat d’acord amb la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 25 de setembre de 2003, estimant més adient l’Opció “A” en base a:

– És la que millor reflecteix els criteris fixats per l’Ajuntament i recollits a la Memòria del Pla.

– La substitució de tres illes tancades davant el carrer Major per dues amb uns patis d’illa més grans millora la proposta inicial del Pla sense desvirtuar la tipologia d ‘illa tancada que és volia mantenir. D’altre banda, la concentració de comerç que es pretén generar com a continuació de l’existent al llarg del carrer Major tindrà millor acomodament amb dita tipologia.

– L’opció “A” manté la franja d’aparcament imposada al promotor del Pla per tal de donar suport a la referida zona comercial.

– L’orientació dels blocs aïllats en sentit transversal al carrer Major comportarà que al llarg del vial central (paral·lel al carrer Major) el front de façana sigui més homogeni amb el de l’altre costat, en el que apareixeran testers amb una alçada menys.

– La concentració d’un gran vial de 18 metres d’amplada situat entre les dues illes millora la idea d’esponjonament del conjunt que sempre s’ha cercat.

– La proposta de zona verda que apareix a l’Opció “B” va en detriment de la zona
d’aparcament. Els 5.500 m2 aproximats de zona verda previstos dins la unitat
d’actuació , més els 3.000 m2 que es conformaran amb el desenvolupament de la unitat d’actuació “Can Vilaró ” fan que tot aquest sector de la població quedi
suficientment equipat. Més encara si considerem el passeig existent a l’altre costat del carrer Major i l’actual Plaça del Canigó , situada molt a prop.

Segon.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per la seva aprovació definitiva.

Votació :

Per deu vots a favor de C.i U. i d’I.d S i una abstenció del P.S.C. s’aprova aquest
acord.

Font: http://www.sils.es/docs/PL031015.pdf

 

5. Gener 2004. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aprova el Pla de millora urbana de la Unitat d’actuació del sector Sud

DOGC de 10 de Febrero de 2004, nº 4067
EDICTE de 29 de gener de 2004, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Sils.

“(…) Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

.1 Aprovar definitivament el Pla de millora urbana de la Unitat d’actuació del sector Sud, promogut per Stilcon, SA, i tramès per l’Ajuntament de Sils (…)

.4 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promotor i als propietaris afectats (…)
Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada (…)

Aquestes ordenances són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit de la Unitat d’actuació Sector Sud, que compren els terrenys situats entre la carretera C-63 de Sta. Coloma de Farners a Palamós, les cases de can Tió, el camí del cementiri (Avinguda de la Selva) i la fàbrica de “Cárnicas Vilaró”, tal i com es detalla al plànol d’ordenació núm. 4 que s’acompanya (…)

Font: DOGC, versió html, versió pdf

davantajuntament.jpg

6. EDICTE de 17 de setembre de 2004, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE de 17 de setembre de 2004, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Sils. (Pàg. 18286)

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions de 30 de juny de 2004 y de 28 de juliol, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp. 2004/013363/G

Modificació del Pla de millora urbana de la unitat d’actuació sector Sud, al terme municipal de Sils

Acord de 30 de juny de 2004

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

.1 Aprovar definitivament la modificació del Pla de millora urbana de la unitat d’actuació sector Sud, promogut per Jardipark, SL, i altres i tramès per l’Ajuntament de Sils, i supeditar-ne la publicació al DOGC i la consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 La planta sota coberta s’haurà d’anomenar planta pis quarta, en la mesura que computa com a planta independent.

1.2 L’edificació de l’illa 06a haurà de mantenir la separació de 2,55 metres respecte del carrer que la delimita pel nord, per tal de millorar les visuals que ofereixen les perspectives des d’aquest carrer.

1.3 Les plantes soterrani destinades a aparcament, les quals es proposa que puguin ocupar la totalitat de les parcel·les 05a, 06a i 06b, s’hauran de construir de manera que garanteixin l’enjardinament de la superfície lliure d’edificació sobre rasant.

1.4 Pel que fa a l’increment de l’ús comercial, la normativa ha de preveure que aquest ús s’ajustarà a les determinacions que estableix el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials 2001-2004.

.2 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promotor i als propietaris afectats.

Acord de 28 de juliol de 2004

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

.1 Donar conformitat al Text refós de la modificació del Pla de millora urbana de la Unitat d’actuació sector Sud, tramès per l’Ajuntament de Sils, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de data 30 de juny de 2004.

.2 Recomanar a l’Ajuntament de Sils que condicioni la concessió de les llicències d’obres per a l’execució de les edificacions de l’illa 06a, a l’ajustament de les alineacions que confronten amb el carrer que la delimita pel nord, de manera que tot complint la separació de 2,55 metres respecte d’aquest carrer, s’obtinguin plantes rectangulars, tal com es preveu en l’illa 06b adjacent, per tal d’unificar els criteris d’ordenació en ambdues illes.

.3 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.

.4 Comunicar-ho a l’Ajuntament (…)

Girona, 17 de setembre de 2004

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de modificació del Pla de millora urbana de la unitat d’actuació sector sud, de Sils (…)

Font: DOGC núm. 4230 – 01/10/2004

68698-36.jpg

7. Inauguració nova oficina de Finques Planes a Residencial Plana de Sils, amb la presència de l’alcalde en funcions sr. Rovira

Enviat a Creixements el 19 Jun 2007
41899-8.jpg
a. Inauguració de la nova oficina de Finques Planes a Residencial Plana de Sils
Finques Planes és una empresa amb més de 30 anys d’experiència en serveis immobiliaris, amb la seu central a Lleida i amb un xarxa d’oficines pròpies a les ciutats de Lleida, Balaguer, Solsona, Esterri d’Àneu, la Seu d’Urgell, Sort, i el Pont de Suert-Boí; oficina a Barcelona ciutat, i amb l’obertura d’una nova oficina a Sils-Girona l’any 2004 al carrer Major d’aquesta població.
El motiu de l’obertura de l’oficina de Sils va ser la promoció Residencial Plana de Sils, la qual es divideix en 5 fases de 2 blocs cada fase. La primera fase d’aquesta promoció, que ja ha finalitzat, i la segona, pràcticament acabada, ja fan que es noti a Sils la presència de nous veïns, que, atrets per l’encant de la promoció, les bones comunicacions i els nous serveis escolars, mèdics i esportius de què disposa la població s’hi han desplaçat des de les poblacions veïnes i l’àrea metropolitana de Barcelona. També cal destacar que els baixos d’aquestes 2 fases són locals comercials pensats per al comerç i les empreses de serveis per dinamitzar l’economia de la població i s’hi pot observar ja la presència d’alguna entitat bancària.Amb un total de 400 habitatges, hi haurà zones comunitàries amb jardins, i parcs pensats per disfrutar de l’entorn i perquè millori la qualitat de vida dels habitants.La realització d’aquesta promoció ha estat possible gràcies a les promotores Proincosa, Alquisa Ricsa i Jardipark, que han unit esforços per fer possible aquesta nova zona Residencial Plana de Sils.El divendres es va inaugurar la nova oficina de Finques Planes, que està situada en un dels locals comercials, al passeig Sant Cosme i Damià. La inauguració va ser un èxit, amb la participació de la població de Sils i amb la presència del Sr. Rovira, exalcalde de la població que va ser alcalde durant l’inici del projecte, i també hi va assistir el Sr. Blancafort, en representació de les promotores que han fet possible aquest nou Sils. Durant la inauguració es va felicitar els Srs. Rovira i Blancafort, ja que han fet possible aquesta nova zona residencial de Sils.

 

b. Dos comentaris copiats d’altres seccions del bloc:

#
laia diu, el 17 de Juny del 2007 a les 09:21

Pepet, ja sabem perque l’excalde no va anar a l’acte de constitució del nou ajuntament. Avui el matí llegint el Punt diari, veig que divendres es van inagurar les noves oficines de Finques Planes i fan menció especial que hi va asssitir l’exalcalde Rovira ( alias Perpinya) , el nomenent 3 cops, i el FELICITANT públicament perqué gracies a ell i una altre persona ha sigut possible fer les blocs de pisos de el somni de Sils.

També diuen que hi havia la població del poble, no sé quina, perqué ni jo, ni els veïns no ho saviem, no sé potser a nosaltres no ens arrivar l’informació.
Ara podríen fer una plaça , i al mig una escultura amb el nom d’en
Quimet Perpinya, crec que aquest promotors vinguts de fora li deuen, i nosaltres els silencs a la foguera de S. Joan ( al estil valencià ) una falla amb la seva figura.
I tornant al començament , no devia ser a la constitució del nou ajuntament perque devia estar cansat i deu volgué recordar l’ultim dia de alcalde per l’afagalament que li van fer, ara deu estar retallant l’article del Punt per poguer-lo enmarcar ben gros i bonic.

siel

#
Alcalde i Promotors diu, el 17 de Juny del 2007 a les 11:36

Tal com dius Laia, l’alcalde en funcions no va assistir a l’acte del dissabte, però sí que va assistir a l’acte del divendres:
Senyor Rovira, ens podria fer cinc cèntims d’aquesta paradoxal paradoxa?

Ho llegim al Punt Diari, 17 de juny de 2007. No es tracta d’una notícia sinó d’un anunci publicitari que ocupa mitja pàgina.
D’això se’n diu bones relacions entre l’alcalde en funcions i els promotors immobilaris. […]

Deixant a part la publicitat, diuen que els costarà trobar inquilins pels nous blocs, que els preus dels locals comercials de la planta baixa dels blocs estan caient i fort, que les obres s’han ralentitzat i que algunes s’han aturat. És cert? Potser que allò que els polítics locals no han pogut o no han volgut aturar ( l’entrada al poble del Gran Totxo amb tot els diners i els interessos que mou) ho aturi el mercat?. Fins quan? Allò que la democràcia no ha pogut aturar ho aturarà el mercat, fins quan?

Vivir en Sils, es vivir. A diez minutos de Gerona.

Roser

c. Respostes a ‘Inaugurada nova oficina Finques Planes a Residencial Plana de Sils, amb la presència de l’alcalde en funcions’

Retroenllaç a ‘Inaugurada nova oficina Finques Planes a Residencial Plana de Sils, amb la presència de l’alcalde en funcions’.

  1. carmeta diu, el 20 de Juny del 2007 a les 07:29

    venen ganes de vomitar, la veritat…

  2. Per sucar-hi pa diu, el 20 de Juny del 2007 a les 22:04

    Una notícia sucosa de veritat. Jo en lloc de parlar de vómits crec que és una notícia per a sucar-hi pa … P🙂 No sempre les coses són tan explícites ;) . Una pista segurament falsa: el senyor Rovira es diu Planas de segon cognom. Què passa? No és normal que els polítics retirats ocupin llocs de responsabilitat a les grans corporacions transnacionals 😉 D La presència de l’alcalde: són d’aquestes coses molt legals, però profundament lletges. Deu ser que el sr. Rovira té esperit empresarial, allò de fer país, que en els cas de les immobiliàries sovint es “destruir país” 😦 Ara “en serio”. Crec que el sr. Rovira era empresari i com a alcalde se li han de reconèixer mèrits com la creació del polígon de Sils o la promoció del petit comerç local. Sabeu quins negocis té? Té capital invertit a Finques Planes? De veritat: no me’n sé avenir.Valga’m Déu !!! L’alcalde d’un poble ajudant a vendre pisos!!!

8. Zona Zero, gener 2008

 

Anuncis

Accions

Informació

2 responses

11 11 2009
.Plusvàlues

Al voltant de l’operació urbanística més gran de la història de Sils:

dimarts, novembre 10, 2009
Plusvàlues urbanístiques privades a Sils sense auditar.

Una modificació puntual de les normes urbanístiques va permetre afegir una planta pis als blocs de davant de l’ajuntament a instància de l’empresa. La plusvàlua generada no va beneficiar econòmicament a l’Ajuntament de Sils i segons l’actual grup de Govern (IDS) “vulnerava la normativa”. Ara IDS no vol saber res de assumpte. Ha estat, de moment, l’actuació urbanística més gran a Sils.

(…)

Imatge: http://4.bp.blogspot.com/_iNoF4PxZ0vQ/Svcrc-ODyrI/AAAAAAAAGB4/HrNVxQTVyYU/s400/20-04-05_1231.jpg

A l’expositor de l’ajuntament hi havia publicitat d’aquesta promoció immobiliària, sense que el secretari municipal, que actualment no publica les actes a internet, es mostrés contrari. No consta cap benefici econòmic a l’Ajuntament.

IDS, que va oposar-se a aquest reforma, s’ha negat a fer auditories municipals i ha continuat l’última acció urbanística de l’excalde, el polèmic Nyap de Sils.

FONT: http://losilenc.blogspot.com/2009/11/plusvalues-urbanistiques-privades-sils.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Més informació:

* Zona Zero, gener 2008:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2008/01/28/zona-zero/

* Blocs davant Ajuntament:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2007/12/28/274/

* Foto sospitosa:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2007/12/28/dues-fotos-sospitoses/

* Inaugurada nova oficina Finques Planes a Residencial Plana de Sils, amb la presència de l’alcalde en funcions:
http://silsdelaselva.bloc.cat/post/6213/172158

* L’oposició demana la nul-litat d’un pla urbanístic perquè vulnera la normativa (Quan IdS era un grup d’oposició independent):
http://ids-pmpersils.blogspot.com/2007/03/loposici-demana-la-nul-litat-dun-pla.html

11 11 2009
Bloc

Algú sap la data exacta d’aquest article del Diari de Girona?
Gràcies! :

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: