Vallcanera, Recepció

7 01 2008

Vallcanera, EUCM, Recursos, Parcel·listes, Recepció …

03vallcanera01.jpg

1. Article procedent del bloc “Des de Sils camí d’Itaca

“Virginia Torres, l’autoanomenada presidenta en funcions de l’entitat urbanística de conservació i manteniment Vallcanera Parc està vinculada a Finques Riudarenes i Construccions Nactra, SSLL”

He rebut el següent e-mail que us reprodueixo d’un veí de Vallcanera:
.
El canvi polític a Sils de maig del 2007 ha comportat un desplaçament de la vinculació entre càrrecs a les entitats públiques i promotors immobiliaris del centre del poble cap a Vallcanera, on vivim bona part de la gent silenca.En concret, la presidenta en funcions – i en realitat vicesecretària segons el Registre oficial de la Generalitat – és la representat de la immobiliària Finques Riudarenes, S.L. i Construccions Nactra, S.L. ambdues amb domicili social a Vallcanera. L’EUCM per la seva banda és una entitat de caràcter públic a la qual obligatòriament quedem sotmesos tots els propietaris de la urbanització.
.
També, un dels vocals que resten a la Junta, Joan Miralles Amador, és un dels promotors habituals en la sol·licitud de llicències a Vallcanera.Tot i haver-se compromès a fer-ho, en tot el temps de mandat la Junta de Vallcanera no ha presentat una sola instància a l’ajuntament demanant la recepció municipal de la urbanització.
.
Espero que puguis publicar aquesta informació al teu bloc.
.
2. Un altre article procedent del bloc “Des de Sils camí d’Itaca
.

Faig una síntesi d’un mail rebut:

Un nou argument legal s’ha posat sobre la taula: L’obra del 1,5 milions d’euros que vol impulsar la Virginia Torres, podria excedir de les competències urbanístiques d’una entitat de conservació i manteniment que s’han de limitar al manteniment i conservació de les obres executades en compliment del pla parcial.
.
Aquesta mena d’obres extraordinàries, que són pròpies de la Juntes de compensació, podrien resultar no aplicables a la urbanització Vallcanera atenent a la seva naturalesa administrativa que veuria limitada la seva capacitat d’acció al manteniment i conservació de les obres desenvolupades però sense capacitat legal per impulsar noves instal·lacions i ni tant sols reurbanitzacións o substitució dels elements per millorar-los, perquè implicaria anar més enllà de la obligació de conservar i mantenir.
.
Aquest és un nou element que junt amb la dimissió del president electe i la incapacitat per part d’altres diferents d’ell de convocar assemblea de parcel.listes, no va tenir en compte el govern municipal alhora de desestimar el recurs en alçada impulsat per diversos veïns i veïnes de Vallcanera.
.
3. Un tercer article procedent del bloc “Des de Sils camí d’Itaca
.

Tot i entestar-se en ser presidenta de Vallcanera, Virginia Torres, una de les representants de les societats limitades Construcciones Nactra i Finques Riudarenes, no està aconseguint prou membres (el mínim són set) per formar una candidatura i presentar-se com a nova junta, i pel que sembla només contaria amb el suport d’un altre promotor, en Joan Miralles Amador.
.
En canvi, existeix un altre grup que ja ha aconseguit més de set persones i que treballarà exclusivament per la recepció municipal de l’ECU, la fi de EUCM i despatxar a l’actual advocat, al que també consideren responsable de la situació creada. Aquest nou grup està rebent, un suport molt majoritari entre veïns i veïnes de la urbanització.
.
Sembla, doncs, que aquesta esperpèntica situació provocada des de la dimissió del
president va camí de solucionar-se. Tan aviat com tingui un e-mail de contacte d’aquest nou grup us el penjaré al bloc.
.
.
Font: articles del bloc “Des de Sils camí d’Itaca
.
4. Recurs d’alçada contra acords de l’Assemblea General Ordinària de 4 denovembre de 2007 de la Junta de Conservació de la urb. Vallcanera Park.
.
20.- 436/07: Recurs d’alçada contra acords de l’Assemblea General Ordinària de 4 de novembre de 2007 de la Junta de Conservació de la urb. Vallcanera Park.
..
FETS
.
Per part de l’Associació Centre Civic Cultural i social de Vallcanera Park mitjançant escrit de data 12 de desembre de 2007 (RGE núm. 3669), s’interposà Recurs d’Alçada contra els acords presos en l’Assemblea General Ordinària de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació (avui Junta de Conservació) Vallcanera Park celebrada en data 4 de novembre de 2007.
.
FONAMENTS DE DRET
.
Primer.- El present recurs compleix amb els requisits legals exigits pels arts. 107, 110, 114 i 116 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
.
Segon.- L’organ competent per l’adopció del present acord es la Junta de Govern Local.
.
Tercer.- En relació a les al.legacions dels recurrents cal significar el següent:
.
I.- Quan a l’exigencia del quorum especial establert a la lletre b de l’apart 5è de l’article 20 dels Estatuts de l’ECU hem de manifestar que el mateix unicament s’exigeix sobre “ innovaciones que supongan obras extraordinarias de mejoras, implantacion de nuevos servicios…”, circunstancies i requisits que no es donen, doncs les obres projectades unicament representen l’adequació de les instal.lacions existents a les necessitats de garantir l’abastament d’aigua en les degudes condicions tècniques i en compliment de les normatives sectorials vigents (Norma Bàsica de l’Edificació, Decret 64/1995 de 7 de marc, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, etc). Totes les obres que es realitzaen als efectes de donar compliment als requeriments de la salubtritat pública, implantacio d’hidrants vinculats a la seguretat pública, no son nous serveis sino meres obres de manteniment i conservació adequantse a la normativa vigent, sense perjudici del cost de les mateixes, que respon a l’extensió de la
urbanització i a la no execució faseada de les mateixes.
.
En conseqüencia, no es aplicable a aquest supósit les regles definides a la lletre b) de l’apart 5è de l’article 20 dels Estatuts, essent els quourums i les votacions adequades a la lletre a) de l’apart 5è de l’article 20 dels Estatuts, doncs a l’assemblea van participar propietaris que representaven el 17,4371 777 % del coeficient total i a favor de l’adopció de l’acord d’executar les obres de renovació i reforma de les instal·lacions i de la xarxa de distribució de l’aigua i el finançament de les mateixes, van votar propietaris que representaven el 19,5029009 % del coeficient total, votant a favor propietaris que representaven el 54,497930 % del coeficient total dels assistents a l’Assemblea.
Cal significar per altre banda, malgrat la importancia económica del pressupost de les obres, que l’ECU, a la qual no s’aplica la legislació de la contractació de les administracions públiques, segons el seu acord de l’assamblea de 6 de març de 2005 de cessió de la gestió del servei de forma temporal, amb una durada suficient per a, entre altres obligacions de la cessionária, redactar el Pla Director ara aprovat, va comportar i formalitzar la presentació d’ofertes de dues companyies de serveis, Abastaments d’Aígües del Tordera, SL, i Sorea, SA, donant-se compte del proces a l’assemblea de 1 de juliol de 2006, garantint-se una concurrencia d’ofertes. En aquets proces de contractació del servei s’ha donat compliment a un acord assambleari previ, s’ha contrastat tècnicament i, econòmicament el Pla Director presentat i s’adopta un sistema de finançament on la concessionaria assumeix, entre altres condicions, l’aportació a fons perdut de l’import de 200.000€, el finançament total del cost relatiu a totes les parcel·les que no tenent contractat el subministrament d’aigua i de la resta de l’import pressupostat en cinc anys quan un 66,66 % i en vint-i-cinc anys el restant 33,34 %.
.
II.- D’acord amb l’escrit d’al.legacions formalitzat per l’ECU, quan a la manca d’informació previa del projecte i del pressupost, cal significar el següent :
.
A l’Assemblea es va presentar el projecte per part de l’enginyer redactor del Pla Director del Servei d’aigua potable de la Urbanització de Vallcanera va exposar amb detall el contingut del Pla, i va significar, que no es tracte d’un projecte d’obres, sinó que el seu objectiu és la recerca dels problemes que pateix l’abastament actual i plantejar solucions globals per obtenir una infrastructura hidràulica adequada, eficaç, suficient, que compleixi la normativa contra incendis i possibiliti l’expansió urbanística. Aquest técnic va ser present a l’Assemblea també per respondre tots els aclariments í explicacions que li fossin presentats pels assistents, efectuant-se un torn de precs i preguntes exclusiu amb aquesta finalitat. Aquesta explicació va èsser acompanyada d’imatges projectades i aclaridores i complementaries de l’exposició oral.
.
D’altre banda, cal dir que el projecte forma part de tota la documentació relativa a l’Assemblea General que ha estat a disposició de tots els membres de l’ECU, per a ser consultada a la seu social, sense perjudici de constatar-se que a la vista del volum del projecte és inviable la seva remissió individualitzada als membres de l’Entitat. Per últim cal dir que el full informatiu nomes era un complement/resum escrit per poder seguir i facilitar la comprensió de les explicacions donades a l’Assemblea.
.
III.- La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya núm 337/1999, de 7 d’abril, en relació a les determinacions de l’article 18 dels Estatuts diu al seu fonament de dret quart, parragrafs segon i tercer :
.
“El artículo 18 de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación y
Mantenimiento de Vallcanera Park del municipio de Sils, establece que las cuotas de
participación de cada uno de los propietarios de parcelas, en la utilización, o en su caso,
propiedad de los elementos comunes, en la adaptación de acuerdos comunitarios, y en los
gastos de utilización, conservación y mantenimiento de todas las instalaciones, servicios
y obras, se establecen en proporción matemática a la superficie de cada parcela en
relación a la superficie total de parcelas, y que la modificación de la cuota de
participación o porcentaje de contribución corresponde a la asamblea general, si bien en
tanto no se reúna ésta y con carácter extraordinario y provisional podrá ser fijado por la
junta directiva, cuando la alteración no afecte a más de un 10% de la cuota de
participación total, pudiendo acordar la asamblea además de la cuota de participación en
proporción a la superficie de la parcela una cuota social fija por propietario.
.
Debe observarse que la junta general de la asamblea general de parcelistas en su sesión
de 24 de julio de 1994, según resulta del acta, aprobó como forma de cálculo de los
recibos de obras de finalización del proyecto de urbanización el de la superficie en
metros cuadrados de la parcela, sin establecer un criterio diferenciado para el sufragio de
los costes de mantenimiento, por la que la junta directiva carece de poder autónomo para
contrariar los estatutos de la entidad y los acuerdos de la asamblea, lo que deriva en la
declaración de la no conformidad a derecho de los recibos expedidos impugnados en lo
que se refiere a la distribución de los costes de mantenimiento de la urbanización que
deberá determinarse en relación con la superficie de las parcelas, lo que promueve la
estimación parcial del recurso contencioso-administrativo”.
.
Ara be, la Junta Directiva va estimar que l’aplicació de quotes seguint únicament el criteri de la proporcionalitat en la superfície de les parcel·les, portava a resultats clarament injustos, de forma particular per l’existència d’edificacions plurifamiliars, per aixó va proposar a l’assemblea l’aplicació d’una quota fixa per propietari, combinada i complementada amb una quota proporcional, a la superfície, el que s’ajusta, a l’aprovar-se per l’Assemblea, a l’esmentat precepte i a l’interpetació del mateix per la referida Sentencia Judicial.
.
IV.- La implantació de l’obligatorietat de l’auditoria de comptes externes, es una temàtica, sense entrar si es competencia merament de la Junta Directiva, que pacíficament s’integra dintre de les funcions ordinaries d’una ECU i en conseqüencia, no cal cap quorum extraordinari, doncs no s’integra en cap supósit dels previstos a la lletra b de l’apartat 5è de l’article 20. Igualment cal dir que la finalitat de la mateixa, tal com exposa la direcció de l’ECU, es “ que de forma definitiva es garanteixi la claredat i correcció dels comptes i estats financers de l’Entitat”.
.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent
ACORD:
.
Primer.- Desestimar el recurs d’alçada interposat per l’Associació Centre Civic Cultural i social de Vallcanera Park (RGE núm. 3669) contra els acords presos en l’Assemblea General Ordinària de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació (avui Junta de Conservació) Vallcanera Park celebrada en data 4 de novembre de 2007.
.
Segon.- Donar trasllat de l’acord al President de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de
Conservació del Sector Vallcanera Park, així com a en Associació Centre Cívic Cultural i Social de Vallcanera (RGE, per a llur coneixement i efectes.
.
.
5. Comentaris extrets del bloc d’IDS-PM:
Anònim ha dit…
Nois un has colat una nyap com una casa. En primer lloc és una obra de millora i de nous serveis que excedeix les competències d’una junta de conservació, en segon lloc no figurava l’aprovació d’una derrama a l’ordre del dia ni es va convocar a tots els propietaris, en tercer lloc els convocants no són ni junta ni tenen president, en tercer lloc sigui just o injust s’ha d’aplicar la setència del TSJC en quant als coeficients (si els repartiment no és just s’han de modificar els estatuts) que no es poden saltar a la torera. I la documentació no va estar disponoble a la seu social.. si ni es va anunciar a la convocatòria !!! com es veu clarament a la web de l’entitat.
Aneu fent cas del secre-engaxina que aquest us enfonsa…
P.D: Ja li heu notificat “al president” que diu l’acord de la urbanització?¿? a quin president?¿?Recepció Ja! prou crispació veïnal de l’enganxina a Vallcanera!
15 / gener / 2008 07:11
LNC ha dit…
És increïble que encara us entesteu en tot aquest assumpte i que vulgueu que veïns i veïnes anem a judici. Sabeu el que costa un judici a Sils i Vallcanera? Pq no busca la Junta de Govern un advocat com deu mana que us assessori abans de perdre un judici?
També: Recepció Ja!
15 / gener / 2008 07:31
Anònim ha dit…
Contra la injusticia que no se pague de momento nada a la junta ilegal.
15 / gener / 2008 07:38
Jordi ha dit…
Amics d’IdS-PM, vagi per endavant que crec que actueu amb bona fe. Amb tanta bona fe com equivocadament. Permeteu-me un petit consell: Aneu al servei jurídic del carrer Nicaragua de Barcelona, seu nacional del PSC-PSOE) tenen excel•lents assessors en temes dret administratiu i constitucional i que us donin el seu parer com a coneixedors de les errades d’aquest acord que heu pres. No costa gens i tots ens estalviarem problemes i crispacions pròpies d’èpoques de prepotència que el poble de Sils va voler desterrar a les eleccions del maig passat. Salutacions i encert!
15 / gener / 2008 08:07
Anònim ha dit…
Sense comentaris.. això era el canvi?
15 / gener / 2008 10:35
Anònim ha dit…
Així els hidrants no són nous serveis? és un manteniment… us ho creiu de debó?
15 / gener / 2008 13:31
Anònim ha dit…
solo tengo que decir que mañana dia 16 iremos al fiscal anticorupción para denunciar todos estos echos se pondran dos denuncias una al secretario y otra al alcalde.
15 / gener / 2008 21:25
5. Articles publicats a Des de Sils camí d’Itaca, febrer 2008:
.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Llegiu també Els papers de Vallcanera
Anuncis

Accions

Informació

32 responses

7 01 2008
Joana R.

Últimament està sonant això de la recepció de les urbanitzacions per part de l’ajuntament. Molt bonic, però ens podrieu explicar que implicaria pels veïns d’allà , Vallcanera, i pels veïns d’aquí, Sils. Quines noves despeses generaria per l’ajuntament?. Els veïns de les antigues urbanitzacions estarien d’acord en pagar els nous impostos? La resta de veïns ens veuriem implicats en forma de puja d’imposts municipals?

Algun blocaire expert que digui la seva?

7 01 2008
LNC

La gent de les urbanitzacions ja paga tots els impostos -Plusvàlua, IBI, Cotxes, Guals, etc- i el que paguen per ells mateixos són les escombraries, que recepcionades les urbanitzacions, passarien a pagar a l’ajuntament, que se suposa les hauria de poder negociar a millor preu. No implica que la gent que viu al poble pagui més, però en canvi la de les urbanitzacions sí estalviaríem uns bons calés i sobretot no ens prendrien el pèl, com fins ara totes les Juntes que han anant passant. És la meva opinió. Petó!

9 01 2008
camino de Sils

las urbanizaciones pagamos todo ha aparte del ibi y cualquier otro impuesto como pagais los del pueblo.
pagamos basuras, alumbrado, viales, alcanterillado, limpiezas de zonas verdes, limpiezas de calles, mantenimiento parques, compramos los columpios toboganes, lasfuentes publicas, las fiesta mayor y más el Ayuntamiento recauda mucho dinero de las urbanizaciones y se quitan el muerto de encima con 59.000€, cuando anualmente esa recaudando casi 1.500,00€ por este motivo hemos pensado que esta situación se tiene que ha cabar y lo vamos ha conseguir. Encima el equipo de gobierno de IDS,PSC se han cargado un recurso presentado por un grup de vecinos contra la asamblea del 4-11-07 nos han tomado por tontos, pero los pardillos alfinal se combierten en colorines, que vuelvan a pedir el voto en Vallcanera y sobre todo a los votantes que les votaron en las ultimas Municipales lo tienen claro nosotros repartiremos hojas informativas a todos los vecinos, pero lo mas grabe de esto es que el presidente de Vallcanera dimitio el pasado mes de mayo con fecha 8 de enero de 2008 el ex- presidente denuncia a la Entidad de Vallcanera parc, ya que setenian que haber celebrado nuevas elecciones para la junta, esto quiere decir, que desde su dimision todos los acuerdos son nulos. Y todo esto se lo han saltado los IDS,PSC muchas grcias joan cot por rechazar el recurso presentado por vecinos de Vallcanera muchos de ellos te votaron ha hora tendras publicidad gratis no te la tendra que pagar el PSC.

9 01 2008
xibarri

I jo dic, que no ho sabien els parcelistes el que comportava coprar-se un terreny en una ubanització? Oh és que fa poc han canviat les lleis? que jo sapiga, el aquell tempsque es fan fer aquestes urbanitzacions els preus eren regalats..si haguesisn comprat terreny en casc urbà potser ara no es trovarien com se troven. Però no, ara correu-hi tots! Els del poble no ehm pas de pagar el mal cap dels que no en tenen.
Això és com quan te compres un pis, ja saps que te toca pagar comunitat i d’això no en tenen cap culpa els ajuntaments.

9 01 2008
Rosa

XIVARRI, MOLT SOLIDARI LO TEU!!!
AIXI VA EL MÓN!!.
AMB PERSONES TAN JUSTES COM TU….

9 01 2008
xibarri

qui ha dit que s’ha de ser solidari? els mateixos que diuen que s’ha de ajudar el negres de la casa cremada?

9 01 2008
Pepa

per què serà que la secció “tu opines” de la web de EUCM Vallcanera Park, està en construcció, diculpin les molèsties … 🙂

http://www.vallcanera.com/tuopines.htm

una idea poc pensada: i no podria Vallcanera-Les Comes formar un municipi independent … amb el seu propi ajuntament, ceip, guarderia, llar de jubilats, farmàcia, correus, etc?

9 01 2008
LNC

En realitat nova llei actual a la mà una entitat de conservació només pot tenir una durada d’un any, pq no passi el que passa a Sils. A més Sils és un únic municipi Tots i Totes som silencs i silenques i catalans i catalanes.

Petó des de Vallcanera a tota la gent de la resta de Sils!

10 01 2008
Bloc

Noticia publica al bloc Des de Sils camí d’Itaca:

“Virgina Torres, l’autoanomenada presidenta en funcions de Vallcanera ens escriu …

Hola soy virginia he visto que me habeis publicado en vuestro bloc, si quieres te envio una foto para que la cuelgues.Un parcelista de vallcanera me dijo lo que estavais publicando en esta página, me parece vergonzoso como podeis publicar estas cosas que son mentiras, solo os faltava publicar que también tengo otra empresa que és un puti club, .las publicaciones que se estan haciendo si teneis lo que teneis que tener , no hace falta que lo publiqueis en la página como anónimos , haver si dais la cara , pero claro creo que esto no va ser asín ,porque los cobardes y mentirosos nunca sacan la cabeza siempre la esconden .lo que tengo muy claro que siempre he ido con la verdad por delante y el quiera hacer acusaciones y publicaciones falsas que sea capaz de decirlo en la cara.

Atentamente… Virginia Torres Alcaraz

Queda reproduïda íntegrament la seva opinió.

Ara bé a la vista de les proves i edictes hem de manifestar que des del bloc abans de publicar es constaten les fonts que estan a l’abast de tots i totes i només es publiquen si són certes i de fonts públiques.”

Publicada el 9 gener 2008 a:
http://losilenc.blogspot.com/2008/01/virgina-torres-lautonomenada-presidenta.html

11 01 2008
Jordi

Lo del xibarri amb les urbanitzacions sembla despreci. Lamentable.

11 01 2008
xibarri

No ho sembla, ho és!

11 01 2008
Anònim

Va para la xivarri de los independents,
este menosprecio que muestras por los de Vallcanera no está bien!!.

11 01 2008
xibarri

Lo que no està be, es la falta de sinceritat. Com jo estic segur que pensen la majoria de gent del poble de Sils. I no dic que tots els de Valcanera siguin gent poc respectable, només dic que quan un fa un pas ha d’assumir les seves responabilitats i no carregar el mor els altres.

11 01 2008
Anònim

En això estem Xibarri, en que l’ajuntament assumeixi ja les seves responsabilitats legals amb les urbanitzacions que s’arrossega ja fa massa temps 😉

11 01 2008
Shhhhh

Al tal “xibarri” el Bloc Administrator l’hauria de fer callar, pq ser racista no està bé!

SOS Racisme

11 01 2008
xibarri

Mira, per començar de racista res, el racista deus ser tu, jo no crec que perquè una persona sigui d’una raça diferent se l’ahgui d’ajudar ni més ni menys que ho fariem amb algú d’aqui, ja veuriem que pasaria si se te cremés la casa a tu.
La gent de raça negra tenen igual o més dignitat que nosaltres, no n’he vist mai cap demanant caritat pels carrers, tots els que han anat vinguen han trovat feina, ja sigui a la construcció, als vivers, a bosc collint pinyes..cosa que molts d’aqui preferirien anar a robar segurament abans que fer qualsevol d’aquestes feines.
Se que quan els si va pasar aixó s’els va allotjar a pensió completa 4 dies.
Hi ha prous mitjans perquè s’en surtin tots sols, s’han d’espabilar, no poden viura de la caritat per sempre més no creus? Almenys si hem passes a mi em faria vergonya que m’haguesisn de mantenir.

11 01 2008
Jordi

En això té raó Xibarri:

despreciar la gent pel lloc on viu i no per la seva raça és xenofòbia i no racisme, però, en rigor, tan lamentable és una cosa com l’altra.

la recomanació Shhh era bona, també es cura a SOS RACISME

13 01 2008
LNC

Ai xibarri, es veu que t’has quedat sense paraules davant els arguments…

14 01 2008
Pili

Aixó de Vallcanera sembla com una telenovela per entregues. Recursos, denúncies, mesures cautelars, finques … sobre tot, no arribeu a les mans! Proposo una solució de compromís, mireu el mapa, Sils està més prop de Riudarenes que no de Vallcanera, els origens de les dues comunitats (Sils i Vallcandera) son ben diferents, que tenin en comú, compartir l’escola infantil?, comprar aspirines a la mateixa farmàcia?, poca cosa … doncs proposo que us declareu municipi independent de Vallcanera, conjuntament amb les Comes. Abans de fer eleccions municipals podeu tenir a la Virginia com a alcaldesa provisional, i al Valdes com a tinen d’alcalde amb el tractament de cap de l’oposició … Qué us sembla la idea? De bon rotllo!

14 01 2008
LNC

🙂 🙂 🙂

Pili alcaldesa!!

14 01 2008
Pili

No, jo no puc, sóc de Sils-Mallorquines! 😉

14 01 2008
LNC

Això existeix?

🙂

Insiteixo Pili alcaldessa!!!

(el secre us el quedeu allà eh!) q nosaltres ja tenim a la virgina 😉

14 01 2008
Pili

La línia de l’AVE ens acabarà de separar per sempre mès. I no sé si també la MAT. Sils-Mallorquines a un costat i Vallcanera-Les Comes a l’altre. O no? També a vusaltres us colocaran un secretari d’ofici, un funcionari que no podreu triar. Ja hu va dir el Valdés: viva vallcanera libre!

14 01 2008
xibarri

Viva! i que es confitin el Valdes i la seva santissima….

14 01 2008
LNC

Pues jo m’estimaria més Vilobí 🙂 Però vaja que em considero silenca i catalana.

14 01 2008
14 01 2008
LNC

Mira que els teus han presi al Montilla…

15 01 2008
Anònim

No creo que les hagas un buen favor a los independientes con tus comentarios.
Son xenofogos y fascistas. Y si lo que escondeis los de tu grupo es esto, la verdad es que dais mucho miedo!!!.
Veo que los convergentes han obierto un Bloc y se han copiado el formato del Blog de los de ICV de color verde. ¿Será que no lo hacen tan mal, no?.

26 01 2008
Pili

Jo insisteixo en alló q vaig dir, mirant el que ens ve de vallcanera. NO A LA RECEPCIÓ, SÍ A LA SEGREGACIÓ. Sils-Mallorquines municipi independent. Vallcanera-Les Comes municipi independent. I tots contents i bon vent. L’acte oficial de segregació, es podria fer el dia en que passes el primer AVE pel nostre ex-municipi. Proposem a la LNC com a alcaldessa de Vallcanera-Les Comes.

NO A LA RECEPCIÓ, SÍ A LA SEGREGACIÓ

Us proposo aquesta enquesta:

A favor de la segregació:
A favor de la recepció:
Deixar-ho com està:
Contactar amb Finques Planes i unir tot els barris amb blocs dels seus:
Altres opcions:
No responen:

26 01 2008
LNC

L’equesta és molt bona PIli ! 🙂

No m’agrada la política, acabaria fent de botiflera com passa amb totes i tots, i la nació catalana va per davant 🙂

26 01 2008
Rovira

Jo penso que segregar és rendir-se..

Per coordinar les coses i tenir dimensió i fer coses bones
val més tenir més recursos sent més gran.

GRAN SILS SÍ!!!!!!!!!!!!

Quimet

10 08 2008
nouavallca

La sopa d´alls es va escobrir fa molts anys.No es pot pretendre que una urbanitzacio de bones a primera tingui un ajuntament i començar amb una mà al devant i l´altre al darrera.Es una cosa impossible.Si fossiu mes enteligents no diriu aquestes tonteries.Vols dir que en el fons no sou ANTIXARNEGOS.Es repeteix l´historia.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: