Ple de 9-12-07

5 02 2008

03escut_de_sils.jpg

Resum informal del ple municipal; hem destacat especialment els “debats” que es fan de cada tema:

ACTA DE SESSIÓ DE PLE …

Data : 19 de desembre de 2007 …

Ma. Cristina Simó diu que quan va signar la documentació prèvia per accedir al càrrec de regidora (declaració d’interessos), aquesta estava redactada amb llenguatge sexista, ja que constava la paraula regidor en comptes de regidora. Continua dient que el passat dia 25 l’Ajuntament va aprovar un manifest en el que acordava educar en valors no sexistes, i suggereix que es faci un pla de normalització lingüística

Albert Miralles diu que l’auditoria no és una arma de buscar mala gestió, sinó tenir més elements d’informació i coneixement, per ser coherents amb ells i poder treballar amb millors condicions

Comenta que no és tant car fer una auditoria de gestió de l’últim període de 4 anys

L’equip de govern ha fet un encàrrec d’un estudi que seria com una auditoria reduïda

Aquesta proposta o moció va ser entrada en data 9 de novembre i ells no han tingut coneixement d’aquest document fins al dia 15 de desembre i vol lamentar una vegada més la manca de voluntat política de no voler compartir i dialogar temes concrets

Antonio Tello creu que ara seria una despesa inútil fer una auditoria, però estant d’acord amb ho manifestat per ICV-EUiA-EPM, que s’ha fet una auditoria interna i no se’ls hi ha comunicat, com moltes altres coses. Estan decebuts i això condicionarà el seu vot

Francisco Anoro no creu que sigui necessària l’auditoria

Andreu Arredondo diu que els comptes ja estan fiscalitzats, primer pel secretariinterventor i després per la Sindicatura de Comptes

Albert Miralles diu que la Sindicatura de Comptes no fiscalitza totes les trameses rebudes

Albert Miralles diu que va presentar la seva proposta el 27 de novembre, un mes abans de fi de termini del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i fins a la data de la Comissió Informativa no han rebut cap tipus de resposta. Consideren que al ésser un pla quinquennal, més d’una legislatura mereixia un debat, ja que s’estan decidint les obres pels propers 5 anys

Enlloc d’això, l’equip de govern ha redactat una altra proposta al Ple sense que se’ls hagi comentat res

La segona proposta que van plantejar era que dins el moment en què s’està vivint s’intentés aconseguir el màxim de subvenció , aplicant les obres fins a 3 programes del Pla d’obres

En la proposta elaborada per l’equip de govern no hi ha propostes a tots els programes

Demana el vot favorable a la seva proposta perquè en el següent punt s’entra a discutir de forma més concreta el què s’ha de presentar

Manifesta que vol fer reflexionar sobre si la prioritat 1 hauria de ser un edifici faraònic o hauria de ser atendre les necessitats de la gent gran, essent la prioritat d’ICV-EUiA-EPM la creació d’un Centre de Dia

Considera que estem en una època de recés econòmic i caldria prioritzar les necessitats de la gent gran

Planteja la realització d’una piscina coberta mancomunada amb els pobles veïns, haventse posat Maçanet de la Selva la condició que es realitzés a Maçanet. Cosa que portar a què es desistís d’aquesta possibilitat i dona la possibilitat de què es mancomuni d’altres obres necessàries com el Centre de Dia

Pel que fa a l’Estany caldria cuidar i millorar-lo, ja que té un caràcter emblemàtic i és un signe d’identitat del poble

Antonio Tello diu que donaran suport a aquesta proposta, ja que comparteixen molts de punts

Francisco Anoro no troba coherent aquesta proposta, ja que en el punt següent de l’ordre del dia es torna a debatre i més amb el punt cinquè ho cataloga de declaració d’intencions vers la proposta presentada per ICV-EUiA-EPM

Albert Miralles diu que no és de rebut que avui dia 19 es presenti una proposta del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya sense ésser discutida, volen deixar palès la manca d’informació, participació i que les prioritats establertes provoquen que s’hagi de recórrer a l’endeutament, estant en un moment que els ingressos ordinaris cauen

Ma. Josep López diu que els amoïna perdre una sèrie de subvencions, si avui no es vota favorablement

A la Junta de Portaveus tampoc se’ls va informar prou sobre l’obra del Moll de l’Estació, ni es va concretar què es faria. Ningú els va informar que el 27 de desembre era l’últim dia per sol·licitar les subvencions a la Generalitat

Creuen que en el Moll de l’Estació s’ha de fer alguna cosa, estan a favor de l’execució d’un Centre de Dia i pregunta si el projecte que ja es presenta es pot modificar i si el podran modificar tots els grups

Francisco Anoro pregunta si el projecte de l’entorn de les Escoles de Vallcanera inclou també l’accés

Contestant Joan Cot afirmativament

L’Alcalde aclareix que compren les escoles, la plaçoleta i l’accés

Francisco Anoro comenta si l’avant projecte per presentar al Pla d’obres és definitiu, ja que considera que els tècnics no coneixen el lloc

L’Alcalde diu que s’ha redactat un avant projecte per facilitar el metres i obres a realitzar al Pla d’Obres, sense que el detall sigui el més important, ja que la redacció definitiva del projecte es podrà modificar

Informa que la data límit de presentació al Pla d’Obres i Serveis depèn de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que no és sempre a la mateixa temporada, essent el marge per fer les propostes molt just, ja que s’ha de confeccionar els projectes en un termini de 3 mesos aproximadament

Explica que en la Junta de Portaveus ja es va comentar que al Moll de l’Estació s’hi traslladarien les dependències de la biblioteca i arxiu i d’altres

Continua dient que es va demanar als serveis tècnics que redactessin un avant projecte per presentar-lo al Pla d’obres i que el dia que es faci el projecte definitiu es definirà entre tots

Ma. Josep López diu que ja es va plantejar que la Junta de Portaveus havia de ser activa, convocant-se cada 15 dies per tractar i informar dels temes

Ma. Josep López pregunta quin número de policies caldrien per establir el torn de 24 hores

Contestant el Sr. Cot que en principi amb els membres que hi ha, ja n’hi ha prous

Ma. Josep López pregunta quants policies locals hi ha en l’actual cos

Contestant el Sr. Cot que 3

Ma. Josep López pregunta què passarà amb els guàrdies quan es creï el cos de la Policia Local i quin procediment és el que es seguirà

L’Alcalde explica que el que ara es tracta és la creació o no del cos de la Policia Local

A petició de l’Alcalde, el Secretari explica el procediment que requerirà la creació del cos

Ma. Josep López pregunta si aquesta creació està quantificada en el pressupost a aprovar el pressupost està contemplar l’augment de les assignacions per la conversió del cos, per canvi de grup, etc

Ma. Josep pregunta en quin termini està prevista la efectivitat de la conversió

L’Alcalde contesta que s’han de seguir els terminis establerts en el procediment

Ma. Josep pregunta que costa la creació del cos de la Policia Local i d’acord amb això opinar si creuen que cal crear-lo en un any, 2, 3 o 4

L’Alcalde puntualitza que es tracta només la creació, es seguiran els tràmits necessaris i els terminis no s’han establert. A partir de l’informe de la Comissió es determinarà si és viable o no, i si tenim les característiques necessàries

Francisco Anoro diu que és la Policia autònoma “Mossos” els que han de garantir la seguretat i s’ha de pressionar perquè la generalitat posi els mitjans no ésser l’Ajuntament, els que tinguin que assumir aquesta despesa

L’Alcalde diu que les raons per les quals es va extingir l’anterior equip de govern la Policia Local era econòmica, i aquest grup creu prioritària la seguretat davant molts altres assumptes

Francisco Anoro manifesta que li sobten alguns conceptes o partides com subministrament de material tècnic i especial

El secretari explica que és una partida molt àmplia, i seria adquisició de maquinària i altres subministraments ordinaris

Francisco Anoro pregunta pels //15.000// euros que s’incrementa la partida d’Entitats i associacions culturals i socials

El Secretari comenta que s’ha hagut d’incrementar la partida de subvencions a associacions com la de la Festa Major

Andreu Arredondo explica que cal aquesta modificació per quadrar el balanç real entre les consignacions previstes en el pressupost i les reals de l’exercici

Francisco Anoro demana que amb temps se’ls expliquin els conceptes i números i no que ara per desconeixement tinguin que votar en contra l’aprovació d’aquesta modificació

Albert Miralles diu que en la última reunió de novembre va demanar que es consultés el dia i hora de convocatòria del Ple. I va trucar demanant els temes que es convocaven, i li va dir que no se sabia. Es queixa de la manca de voluntat de donar informació i temps per decidir un tema tant important com el pressupost

Pregunta el procediment que cal seguir a l’hora de presentar esmenes al pressupost, que cal votar abans, si aquestes o la globalitat del pressupost

El Secretari explica que les esmenes es poden presentar conjuntes o individualment

Albert Miralles presenta una esmenta puntual a la partida corresponent als ingressos per llicències d’obres, considerant que és excessiva la quantitat de 600.000 euros consignada i que comporta un risc i és agosarada d’acord amb les previsions del mercat immobiliari i que afectaria directament a la despesa ordinària programada, proposant que es rebaixi aquesta quantitat a 300.000 euros

Ma. Josep López vol fer constar que a ells també se’ls ha convocat amb poc temps

Considera que es podria prorrogar el pressupost de l’any passat i que si no s’aprova avui, el pressupost es podria aprovar en un ple dintre d’1 o 2 mesos

No poden donar confiança a aquest pressupost perquè tenen molts de dubtes i volen treballar-lo més, i els sembla que el mateix equip de govern també té dubtes, per la qual cosa votaran en contra

L’Alcalde informa que a partir del 15 de novembre les taxes es van aprovar i a partir d’aquí van poder començar a estudiar el pressupost, per això el temps és el que és

Francisco Anoro pregunta si hi ha la possibilitat de deixar el pressupost a sobre la taula

Pregunta per quin concepte s’han realitzat rebaixes a les partides del pressupost. Si preveuen gastar menys diners

L’Alcalde entén que no seria apropiat paralitzar l’aprovació del pressupost, deixant-lo sobre la taula i que la rebaixa de les partides del pressupost son per contenir la despesa

Francisco Anoro pregunta perquè passa de 181.000 a 215.000 euros la partida de festes d’entitats

Carles Taberner contesta en què es preveu fer la despesa

Andreu Arredondo manifesta l’ampliació de varies partides: Sevillanes, AMPA, ADF, etc.

Albert Miralles diu que en la Comissió va votar en contra, pensen que és una xifra excessivament optimista; que està presentada la construcció d’una obra faraònica que costarà milions d’euros i comportarà la retallada d’altres partides; s’hauria d’haver discutit en el pressupost el Centre de Dia, l’increment de l’assistència social no li consta en el pressupost, no ha vist cap partida que garanteixi la gratuïtat dels llibres de text, no sap res de la recepció gradual de les urbanitzacions

Mantenen la seva proposta de no acceptar el pressupost que es debat

Andreu Arredondo explica que l’atenció de l’assistent social depèn del Consell Comarcal de la Selva i està compartida amb els municipis del voltant i té garantida la seva assignació econòmica

Albert Miralles pregunta per la recepció gradual de les urbanitzacions, i si en el pressupost hi ha alguna consignació per pagar l’enllumenat i clavegueram de les urbanitzacions

L’Alcalde contesta que la subvenció que se’ls atorga és per pagar aquestes despeses i es proporcional als residents de cada urbanització i ells s’ho distribueixen. A més està contemplat un ajut per neteja de les urbanitzacions

Albert Miralles troba a faltar una dotació suficient per permetre una negociació col·lectiva amb bones condicions dels treballadors de l’Ajuntament

El grup municipal de CiU, va manifestar que “el seu vot seria d’abstenció per aplicar-hi un cert sentit comú i responsabilitat, per tal de que l’equip de govern pugui aprovar el seu pressupost. Aclarint-li tot seguit a l’alcalde “que es posi les piles“ i cerqui un altra manera de fer les coses, perquè no sempre estarem disposats, ni podrem adoptar aquesta decisió.”

Font: http://www.webgipal.net/Sils/download/071219Pl.pdf

Anuncis

Accions

Informació

18 responses

5 02 2008
Mark

I encara ningú explica què es guanya amb això de la Policia Local. A part del canvi de nom, ningú explica les millores.

5 02 2008
5 02 2008
a.v.h

Albert Miralles pregunta per la recepció gradual de les urbanitzacions, i si en el pressupost hi ha alguna consignació per pagar l’enllumenat i clavegueram de les urbanitzacions

L’Alcalde contesta que la subvenció que se’ls atorga és per pagar aquestes despeses i es proporcional als residents de cada urbanització i ells s’ho distribueixen. A més està contemplat un ajut per neteja de les urbanitzacions

6 02 2008
Rovira

Em sembla que queda clar, qui ha de ser el nou alcalde.

Miralles.

L’actual equip d’IDS només les veu venir i no fa res per millorar les coses.

EN Quimet

6 02 2008
a.v.h

Sr. Joan Cot decirle que esperamos que en esta semana, nos den respuesta, al nuevo recurso de reposición y que se nombre una Gestora provisional y que sea esta la promueva las elecciones para nombrar presidente, ya que los vecinos que estan, oucupando la Entidad no están, legitimados para ello, dejen de, demorar esta situación y de ir encontra de los Vecinos, de Vallcanera park, muchos de ellos les votaron en las ultimas elecciones Municipales. Y no nos obliguen a tener que ir en manifestación la semana que viene a Sils para pedir la respuesta, al recurso presentado, respuesta que segun el secretario, la semana pasada nos la tenian que haber notificado.

6 02 2008
a.v.h

Sr. Joan Cot decirle que esperamos que en esta semana, nos den respuesta, al nuevo recurso de reposición y que se nombre una Gestora provisional y que sea esta la que promueva las elecciones para nombrar presidente, ya que los vecinos que estan, ocupando la Entidad no están, legitimados para ello, dejen de, demorar esta situación y de ir encontra de los Vecinos, de Vallcanera park, muchos de ellos les votaron en las ultimas elecciones Municipales. Y no nos obliguen a tener que ir en manifestación la semana que viene a Sils para pedir la respuesta, al recurso presentado, respuesta que segun el secretario, la semana pasada nos la tenian que haber notificado.

6 02 2008
LNC

Hem guanyat !!! Visca Vallcanera i Visca Sils !!!!

Vallcanera triomfant
tornarà ser rica plena
endavant d’aquest enganxina
tan suberbi i ufà

Visca Catalunya LLiure !!!!!!!!!!!

6 02 2008
LNC

Oh le le

Oh la la

Ser de Vallcanera i Sils

és:

el millor que hi ha !!!!!!

6 02 2008
Agustín Valdés

GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS HAN APOYADO GRACIAS I.C.V GRACIAS SILENCA Y GRACIAS A TODOS LOS VECINOS DE VALLCANERA PARK. EMPIEZA UN NUEVO DIA PARA TODOS NOSOTROS PERO LA LUCHA CONTINUA Y SOBRE TODO GRACIAS A LOS CUATRO MOSQUETEROS DE VALLCANERA PARK, VIVA, VIVA Y VIVA……………….. S.F.V.G…………………..

7 02 2008
Rovira

Darrera de GAS
hi ha el “Sr.” Sureda.

El pilot frustrat de rallis, que es un espia de CIU o IDS…
i sembla que vol tocar poder, i caler.

Crea una empresa noi!

A l’ajuntament ja no hi queda ni un caler… m’els vaig endur tots!

EN Quimet

7 02 2008
Mark

No deixem anar mentides que sobren…

Evidentment millor crear una empresa que perdre el temps per uns que només critiquen.

7 02 2008
LNC

Conec en Mark i no és cert (que tampoc seria res dolent). És un jove amb empenta que no està interessat en la política però no renuncia a dir la seva, les joves i els joves d’avui dia ens sentim lliures d’opiniar i creure sense vincualr-nos amb cap partit ni grup, que defensem la llibertat individual i que participem en allò que ens agrada.

Ai, Ai, Ai, quimet.. que em facis defensar a jove centralista silenc i que em fot canya amb les justes llistes paritàries a les eleccions… 🙂

Jo estic contenta que en Mark hagi pres aquesta idea del web i el bloc. Un altre punt de vista enriquidor.

Veus Mark? si et critiquen és que ho fas bé 😉

7 02 2008
Mark

És evident… és l’enveja el que mou més… poder criticar sempre que no sigui de manera constructiva entusiasma a molta gent!

I ja em disculparàs perquè de justes les llistes paritàries no ho són gens! Malgrat les discrepàncies podem demostrar que ens podem entendre.

7 02 2008
Silenc

Sils es deu està convertint en el poble amb més blocs per quilòmetre quadrat, sense comptar els blocs del Rovira, vui dir auspiciats pel Quimet. Tu Mark tens bones opinions, però tens un fons com a molt Conservador, com a molt politicament Correcte, sempre parlant de critica Constructiva i utilitaria. L’hereu de les tres C, o de les quatre, si afegim Convergent

De bon rotllo 😉

7 02 2008
Mark

Tot és buscar-hi pegues eh? xD

Fins i tot dient-me que tinc bones opinions no s’ha pogut estar de buscar coses “negatives” -o no-… Què faríeu sense algú que no tingués la mateixa opinió que el 80-90% dels blocaires -que no silencs-?

7 02 2008
Rovira

SONEN AIRES DE PACTE ENTRE IDS , AMS I ICV.

SEMBLA Q TINDREM GOVERN D’ESQUERRES.

TRIPARTIT A SILS.

M’HA ARRIBAT QUE IDS VOLDRIA PACTAR, I TAMBÉ HO POSA AL BLOC DE LA LNC.

7 02 2008
LNC

Mark, t’estic demostrant que les llistes paritàries són justes – no només ho dic jo, ho diu el TC i (això que són consevadors espanyols!, ben poc lliberals)- al teu bloc

8 02 2008
Mark

Que el TC digui que siguin justes no vol dir que ho siguin. En principi hi impera la raó, però no té per què ser sermpre així. A més, es basa en lleis fetes l’any de la quica, per tant, pot errar en alguna ocasió perfectíssimament.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: