PUOSC

15 02 2008

puosc1.jpg

r_arrow.gif
icona.gif El debat es va fer al ple de 19 desembre 2007:

9.- 112/07: Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya – PUOSC 2008-2012.
Fets :
En el DOGC núm. 5005 del 9 de novembre de 2007, es publica el Decret 245/2007 del 6
de novembre de 2007, de convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya 2008-2012.

D’acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, correspon a la Generalitat, mitjançant el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, planificar la cooperació econòmica en les inversions locals per a la realització de les obres i la prestació dels serveis de competència municipal que estableixen els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preferentment els que determina de caràcter mínim i obligatori.
Correspon a l’Ajuntament, en ús de la seva autonomia municipal determinar les obres o serveis que la població necessita pel seu desenvolupament.
La Comissió informativa d’afers tècnics proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD :
Primer.- Aprovar l’expedient de la sol·licitud de subvenció per les obres que es descriuen, en la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, període 2008- 2012, d’acord amb l’establert en el Decret del Departament de Governació publicat en el DOGC núm 5005 del 9 de novembre de 2007.

OBRA / SERVEI PRESSUPOST EXERCICI PRIORITAT PROGRAMA
Urbanització entorns antiga Escola Vallcanera 342.700,31 € 2008 3 MN
Edifici polivalent Estació, fase 1 2.406.795,70 € 2009 1 DG i PG
Redacció projecte Construcció nova biblioteca 105.276,29 € 2009 4 PE
Edifici polivalent Estació, fase 2 (biblioteca) 1.708.657,60 € 2010 2 PE

Segon.- Aprovar la documentació tècnica i administrativa que es troba en l’expedient.

Tercer.- Facultar a l’alcalde president, tan àmpliament com en dret sigui necessari,
perquè en nom i representació d’aquest Ajuntament, signi els documents que calguin,
referents a aquest tema.

Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Delegació territorial del Departament de
Governació i Administracions Públiques.

Debat:

Albert Miralles diu que no és de rebut que avui dia 19 es presenti una proposta del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya sense ésser discutida, volen deixar palès la manca d’informació, participació i que les prioritats establertes provoquen que s’hagi de recórrer a l’endeutament, estant en un moment que els ingressos ordinaris cauen.

Ma. Josep López diu que els amoïna perdre una sèrie de subvencions, si avui no es vota favorablement.
A la Junta de Portaveus tampoc se’ls va informar prou sobre l’obra del Moll de l’Estació, ni es va concretar què es faria. Ningú els va informar que el 27 de desembre era l’últim dia per sol·licitar les subvencions a la Generalitat.
Creuen que en el Moll de l’Estació s’ha de fer alguna cosa, estan a favor de l’execució d’un Centre de Dia i pregunta si el projecte que ja es presenta es pot modificar i si el podran modificar tots els grups.

Francisco Anoro pregunta si el projecte de l’entorn de les Escoles de Vallcanera inclou també l’accés.
Contestant Joan Cot afirmativament.
L’Alcalde aclareix que compren les escoles, la plaçoleta i l’accés.
Francisco Anoro comenta si l’avant projecte per presentar al Pla d’obres és definitiu, ja que considera que els tècnics no coneixen el lloc.

L’Alcalde diu que s’ha redactat un avant projecte per facilitar el metres i obres a realitzar al Pla d’Obres, sense que el detall sigui el més important, ja que la redacció definitiva del projecte es podrà modificar.
Informa que la data límit de presentació al Pla d’Obres i Serveis depèn de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que no és sempre a la mateixa temporada, essent el marge per fer les propostes molt just, ja que s’ha de confeccionar els projectes en un termini de 3 mesos aproximadament.
Explica que en la Junta de Portaveus ja es va comentar que al Moll de l’Estació s’hi traslladarien les dependències de la biblioteca i arxiu i d’altres.

Continua dient que es va demanar als serveis tècnics que redactessin un avant projecte per presentar-lo al Pla d’obres i que el dia que es faci el projecte definitiu es definirà entre tots.
Ma. Josep López diu que ja es va plantejar que la Junta de Portaveus havia de ser activa, convocant-se cada 15 dies per tractar i informar dels temes.
Es sotmet a votació les esmenes/propostes presentades per ICV-EUiA-EPM contingudes en la Moció del 27 de novembre de 2007.

Votació :
Per 5 abstencions de CiU i AMS-AM, dos a favor d’ICV-EUiA-EPM i quatre en contra d’IdS-PM van resultar rebutjades.
Tot seguit es sotmet a votació la proposta aprovada en la Comissió Informativa. AMS-AM diu que votarà a favor amb la condició que tots els grups participin en la confecció definitiva del projecte de l’Estació.

Votació :
Per nou vots a favor d’IdS-PM, CiU i AMS-AM i dues abstencions d’ICV-EUiAEPM s’aprova aquest acord.


r_arrow.gif
icona.gif Clica la imatge:

puosc.jpg

icona.gif La demanda feta per l’Ajuntament

Demanda PUOSC Quinquenni 2008 – 2012, Sils:

Ajuntament de Sils
Prioritat , Exercici , Títol de l’actuació , Pressupost , Subvenció
1 2009 Construcció edifici polivalent estació (1a fase) 2.406.795,70 € 850.000,00 €
2 2010 Idem (2a fase) – BIBLIOTECA 1.708.657,60 € 842.827,50 €
3 2008 Urbanització entorns antiga escola Vallcanera 342.700,31 € 60.000,00 €
4 2009 Assistència tècnica construcció edifici polivalent Estació (Biblioteca) 105.276,29 € 52.638,14 €

Font: http://www.gencat.net/sial/nou_puosc/08_12_selva.pdf

icona.gif Què és el PUOSC ?: Pla únic d’obres i serveis de Catalunya

icona.gif La demanda a la convocatòria del PUOSC per al període 2008-2012, ha estat de 6.768 actuacions

r_arrow.gif
icona.gif La proposta d’ICV

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EPM A SILS EN RELACIÓ A LES INVERSIONS SUSCEPTIBLES DE SER SOL·LICITADES PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PUOSC (2008-2012)El passat 09.11.07 es va publicar el Decret núm. 245/2007, de 6 de novembre, que regula la convocatòria per a la formulació del PUOSC 2008-2012. D’aquesta manera la Generalitat inicia la planificació de la seva cooperació econòmica en les inversions locals per a la realització de les obres i la prestació dels serveis de competència municipal establerts a la legislació vigent.

Atès la definició d’”inversió” feta a l’art. 1 i els requisits establerts a l’art. 2.

Atesos els diversos programes establerts:

a) programa general (arts. 20 a 25)
b) programa específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat (arts. 26 a 27)
c) programa específic de dinamització i equilibri territorial (arts. 28 a 30)
d) programa específic de biblioteques (arts. 31 a 35)
e) programa específic d’infraestructures de telecomunicacions (arts. 36 a 38)

Ateses les necessitats que, sota el nostre punt de vista, té el nostre municipi, i que tot seguit concretem:

Atendre en millors condicions les necessitats socials de la nostra gent.
Promocionar Sils com a municipi de referència ambiental i ecològica, a partir de la centralitat dels Estanys i de l’adequació de la flora i la fauna de tot el conjunt del terme municipal a les característiques pròpies del territori, amb un conjunt de vies d’accés a peu i en bicicleta que afavoreixin una relació de proximitat amb la natura i de comunicació sense barreres físiques (sense perill) amb la resta dels pobles del Pla de la Selva.

Atesa la conveniència de debatre en Ple un tema tant rellevant com triar quines han de ser les inversions prioritàries per aquest mandat.

Ates que el PUOSC compren els anys 2008 fins al 2012, es a dir és un pla de cinc anys.

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Instar a l’equip de govern per a que doni prioritat, entre les actuacions susceptibles de ser sol·licitades dins el programa general, a :

1. Construcció d’un nou edifici, com a centre de dia per persones dependents, amb la cessió de sol municipal, en els terrenys previstos per equipament, els antics terrenys de RENFE.
2. Eliminació de barreres arquitectòniques i eixamplament de voreres, vers l’elaboració d’un pla integral.
3. Construcció d’una piscina coberta municipal, mancomunada amb els pobles veïns.
4. Pacificació del transit, amb mes regulacions semafòriques i més rotondes, per garantir una major seguretat vial.

SEGON.- Instar a l’equip de govern per a que doni prioritat, entre les actuacions susceptibles de ser sol·licitades dins el programa específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat, a :

5. Posar en marxa un servei diari d’autobús que comuniqui els nuclis de Vallcanera i Mallorquines amb el centre del poble.
6. Pla de millora del cementiri de Vallcanera.
7. Adequar la xarxa de camins per garantir una circulació segura, a peu i en bicicleta, entre els nuclis de Mallorquines, Vallcanera i el centre del poble.

TERCER.- Instar a l’equip de govern per a que doni prioritat, entre les actuacions susceptibles de ser sol·licitades dins el programa específic de dinamització i equilibri territorial, a :

8. Manteniment sostenible dels Estanys de Sils, per garantir la pervivència de la biodiversitat actual.
9. Adequació de la flora i la fauna de tot el conjunt del terme municipal a les característiques pròpies del territori, cercant una continuïtat natural dels estanys.
10. Arranjament de camins rurals i vies d’accés a peu i en bicicleta que afavoreixin una relació de proximitat amb la natura i de comunicació sense barreres físiques (sense perill) amb la resta dels pobles del Pla de la Selva.
11. Sèquia de Sils, sanejament de les aigües. Repoblació de la vegetació de ribera tant a la Sèquia com a la riera de Caldes.

QUART.- Instar a l’equip de govern per a que doni prioritat, entre les actuacions susceptibles de ser sol·licitades dins el programa específic de biblioteques, a :

12. Reubicació de la biblioteca al nou centre cívic, amb la dotació dels mitjans informàtics i audiovisuals necessaris per un equipament de qualitat.

Font: La Veu de Sils, 6-12-07

Anuncis

Accions

Informació

3 responses

16 02 2008
LNC

Cap altre grup municipal va fer més propostes?

16 02 2008
Mark

La biblioteca al CC?? No crec que hi hagi espai per fer-ho bé. El tema està en que el CC hauria de tenir una planta més. No pot ser que la propietat privada (blocs) siguin alts i la pública (CentreCívic) sigui l’enanet.

Amb una planta més ja teniem la biblioteca. Ara bé, tampoc crec que sigui la màxima necessitat… Ni tampoc la piscina coberta…

El que si que cal és implantar el model holandès de prioritat a les bicis!

13 03 2010
.Nova biblioteca

Entitat local: Ajuntament de Sils (Selva).
Títol: Assistència tècnica per a la construcció de l’edifici polivalent de l’estació (biblioteca).
Pressupost total: 105.276,29 euros.
Subvenció PUOSC-BL: 15.340,00 euros.

Font: http://www.bauenblog.info/2010/03/12/el-programa-especific-de-biblioteques-de-la-generalitat-de-catalunya-per-al-2010/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: