Indemnitzacions 03/07

23 04 2008

Quant cobraven alcalde i regidors del consistori 2003-2007 ?

Enviat a El vell Ajuntament el 29 Abr 2007

1. Aprovació retribucions – indemnitzacions assistència dels membres de la Corporació:

Fets :

Els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació parcial o exclusiva, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació , en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.

El secretari interventor en data 19 de juny de 2003 emet informe sobre retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació.

Fonaments de dret :

– Article 75 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Rè gim Local, en oncordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de a Llei Municipal i de Rè gim Local de Catalunya.

– Article 13 del RD 2586/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització ,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.

La Comissió informativa d’afers tècnics proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD :

Primer. Establir, amb efectes del dia 14 de juny de 2003, data de constitució d’aquest juntament, a favor dels membres de la Corporació que a continuació es relacionen, el següent règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats :

Ple:

Presidència 390 euros
Regidors 90 euros

Comissió de Govern:

Presidència 240 euros
Regidors 80 euros

Comissions Informatives:

Presidència 180 euros
Regidors 60 euros

Meses de Contractació:

President 150 euros
Vocals 85 euros

Les liquidacions de les presents indemnitzacions es practicaran, preferentment,
mensualment contra la presentació per l’interessat del model normalitzat, que aquest efecte va ser aprovat per la Comissió de govern.

Segon.- Establir el règim d’indemnitzacions següent per :

a) Assistències per participació en tribunals d’oposició o concursos i altres
òrgans encarregats de la selecció de personal :

CATEGORIA IMPORT
CATEGORIA PRIMERA – A President i Secretari 45,89 euros Vocals 42,83 euros
CATEGORIA SEGONA – B President i Secretari 42,83 euros Vocals 39,78 euros
CATEGORIA TERCERA – C President i Secretari 39,78 euros Vocals 36,72 euros
CATEGORIA QUARTA – D President i Secretari 36,72 euros Vocals 33.66 euros
CATEGORIA QUINTA – E President i Secretari 33,66 euros Vocals 30,60 euros

b) Comissions de servei :

Les que circumstancialment hagin d’efectuar els membres de l’Ajuntament fora del terme municipal donaran lloc a les següents indemnitzacions:

– Dieta sencera 147,25 euros
– Per allotjament 94,96 euros
– Per manutenció 52,29 euros
– Despeses de viatge: S’abonarà l’import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport. En el supòsit d’utilitzar vehicle propi s’abonarà la quantitat de 0’22 euros/qm.

Les dietes i despeses de viatge realitzats per raó de servei hauran de justificar-se amb el model normalitzat, aprovat per l’acord 92/91 de la Comissió de Govern del 16 de juliol de 1991.

Aquestes indemnitzacions es regularan seguint els criteris previstos en la base 21
del pressupost de l’exercici 2003.

* Aquestes indemnitzacions per raó de servei seran revisades automàticament, d’acord amb el que determini el Consell de Ministres al revisar les quanties que per aquests conceptes estableix el Real Decret 462/2002 del 24 de maig.

Debat :

Martí Nogué diu que hi ha hagut un canvi de criteri a l’incrementar-se el nombre de comissions. Creu que les indemnitzacions que es proposen assignar a la presidència són desproporcionades i que conceptualment no els semblen adequades, ja que són quantitats que no s’assignen ni a membres de Consells d’Administració de grans empreses.

Francisco Anoro diu que l’alcalde podria assignar-se una quantitat molt mé s alta en concepte fins i tot de dedicació exclusiva. Però aquest fet comportaria una important despesa suplementària de seguretat social i que hauria de suportar el pressupost municipal. Continua dient que la dedicació de l’alcalde a l’Ajuntament està fora de tota discussió .

L’alcalde diu que segons l’acord entre la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques les assignacions que li correspondrien a l’Alcaldia de Sils seria més del doble de què està previst cobrar.

Neus Gené diu que les indemnitzacions a l’Alcaldia s’han incrementat molt respecte a l’anterior període i pregunta el perquè .

L’alcalde diu que és perquè es té previst treballar més en aquest Ajuntament.

Votació : Per set vots a favor de C. i U. i quatre en contra d’IDS i P.S.C. s’aprova
aquest acord.

Font: Acta de sessió del ple extraordinari de 1 juliol 2003

2. Informacions procedents d’un comentari enviat a aquest bloc:

IDS-PM diu, el 27 de Abril del 2007 a les 18:06

Pel que fa als tres regidors d’IDS et comento el següent:

Les indemnitzacions que cobrem van en funció de l’assistència als Plens i a les Comissions, que són de 90 euros i 60 euros bruts, respectivament (a aquesta quantitat s’ha de deduir el % en concepte d’IRPF que variarà en funció de cada cas particular). Si no s’assisteix, no es cobra.

De Plens, en sol haver-hi un al mes, ja sigui Ordinari o Extraordinari (n’hi poden haver més si així ho decideix l’equip de Govern) i en aquest cas hi asisteixen tots els regidors, en canvi en les Comissions només hi assiteix el regidor que té assignada aquella comissió, que varia en funció de la seva naturalesa que pot ser Tècnica, d’Afers Socials, de Comptes, etc. P. Ex: Un regidor a l’oposició que té assignada la Comissió de Comptes i en aquell mes té lloc un Ple i una Comissió Tècnica, cobrarà 90 euros bruts.

Comentar-te, també que no cobrem dietes, ni desplaçaments a més l’anterior campanya electoral la varem pagar de la nostra butxaca.
Pel que fa a l’alcalde i als regidors que governen preferiria que t’ho expliquessin ells ( i veuràs la difèrència que hi ha), ja que a més dels Plens i les Comissions, cobren per assitència a les Juntes de Govern Local (Comissions de Govern) i en les Meses Contractuals però de totes maneres, el/s creador/s d’aquest blog, que es documenta molt bé, podrà contrastar-ho en un dels Plens celebrat al juny del 2003.

Relacionat amb això podràs veure una observació feta el dia 18 de març i la notícia ampliada en el nostre blog apareguda en la premsa.
Perdona si l’explicació ha estat molt extensa, però com podràs veure estem força lluny de les quantitats de Zapatero o Rajoy.

3. Informacions procedents d’un altre comentari enviat a aquest bloc:

el 8 de Juny del 2007 a les 15:21

He llegit les informacions que doneu al bloc i m’he quedat amb la sana curiositat de saber quan cobren MENSUALMENT l’alcalde i els regidors d’un poble petit com el nostre. Poden viure del càrrec o només reben una mena de dietes simbòliques?. He seguit la pista que doneu, o sigui les actes municipals, una mica de Google i ja tinc el que buscava, un llistat de factures aprovades a una reunió de desembre de 2006.L’adreça: http://www.webgipal.net/Sils/download/JGL_291206.pdf

l’alcalde Joaquim Rovira, 2.104 euros (indemnització novembre 2006 més viatges); li hem de sumar 14 euros (altres viatges)

un regidor de l’equip de govern, Francesc Anoro, 660 euros (indemnització novembre)

un regidor de l’oposició, Martí Nogué, 240 euros (indemnització novembre)

No sé quantes hores dediquen al càrrec, ni si per la important responsabilitat que tenen estan mal o ben pagats.

Canviant de tema, hi ha moltes factures curioses, com les dues que fan referència al lloguer de llums de Nadal que sumen 11.624 euros. Més factures de Nadal: lots de Nadal pel personal de l’Ajuntament, 3.014 euros. Una de les factures més altes: neteja dependències municipals desembre 2006, 9.062 euros.

I una de ben curiosa, que és la del Centre d’Estudis d’Innovació i Comunicació Política: “Informe procés participatiu Sils, Joves i Futur”, 3.480 euros (580 mil peles)

Oriol, un ciutadà que paga impostos

4. Les darreres factures del vell Ajuntament

5. I quan cobraran alcalde i regidors del nou Ajuntament

3 Respostes a ‘Quant cobraven alcalde i regidors? Altres factures municipals.’

 1. factures municipals diu, el 8 de Juny del 2007 a les 15:21

  He llegit les informacions que doneu al bloc i m’he quedat amb la sana curiositat de saber quan cobren MENSUALMENT l’alcalde i els regidors d’un poble petit com el nostre. Poden viure del càrrec o només reben una mena de dietes simbòliques?. He seguit la pista que doneu, o sigui les actes municipals, una mica de Google i ja tinc el que buscava, un llistat de factures aprovades a una reunió de desembre de 2006.L’adreça: http://www.webgipal.net/Sils/download/JGL_291206.pdf

  l’alcalde Joaquim Rovira, 2.104 euros (indemnització novembre 2006 més viatges); li hem de sumar 14 euros (altres viatges)

  un regidor de l’equip de govern, Francesc Anoro, 660 euros (indemnització novembre)

  un regidor de l’oposició, Martí Nogué, 240 euros (indemnització novembre)

  No sé quantes hores dediquen al càrrec, ni si per la important responsabilitat que tenen estan mal o ben pagats.

  Canviant de tema, hi ha moltes factures curioses, com les dues que fan referència al lloguer de llums de Nadal que sumen 11.624 euros. Més factures de Nadal: lots de Nadal pel personal de l’Ajuntament, 3.014 euros. Una de les factures més altes: neteja dependències municipals desembre 2006, 9.062 euros.

  I una de ben curiosa, que és la del Centre d’Estudis d’Innovació i Comunicació Política: “Informe procés participatiu Sils, Joves i Futur”, 3.480 euros (580 mil peles)

  Oriol, un ciutadà que paga impostos

 2. 3.480 euros diu, el 26 de Juny del 2007 a les 07:52

  ¿Algú que ens informi de l’ Informe procés participatiu Sils, Joves i Futur que li va costar a l’Ajuntament 3.480 euros? ¿Va tenir alguna utilitat?

  Copio i enganxo de la web de l’ajuntament:

  “El passat 2 de desembre va finalitzar el procés participatiu dirigit als i a les joves de Sils, impulsat per l’Ajuntament de Sils i el Centre d’Estudis d’Innovació i Comunicació Política, que s’ha portat a terme durant els mesos de setembre a desembre de 2006.

  Els objectius principals del procés eren impulsar el Pla Local de Joventut 2007, incidint en els eixos de Participació i Emancipació dels Joves, i fomentar la participació dels joves en les polítiques locals de joventut.”

  Sona bé, oi?
  I per això es van pagar 3.480 euros, equivalents a tres mesos i mig de treball d’un currante mileurista?

  Mark, tu que ets “jove”, en saps alguna cosa del “procés participatiu”?
  Potser enviant un correu a joves@sils.es en treurem alguna resposta.

  Maria, ciutadana que també paga els seus impostos

 3. Mark diu, el 26 de Juny del 2007 a les 09:09

  Jo vaig anar a la majoria de debats i sessions que es van fer i d’alguna cosa va servir (establir les directrius generals dels pisos de joves, deixar constatades els principals interessos juvenils…) però la cosa està en una situació que, si més no, dón sensació de bloqueig. Potser les eleccions ho han parat tot.

  La veritat la participació jove era escassa i algú ha reconegut un cert fracàs del projecte o una desmotivació a curt termini dels resultats. Jo considero l’evolució molt lenta…

  Preguntat per si ha servit d’alguna cosa… hem aconseguit una dotació anual per activitats juvenils, hem decidit punts importants pel que fa als pisos de joves, hem pogut decidir alguna part de la propera festa major (destacant que amb una limitació marcada que em va disgustar)… però hi haurà correfocs i la nit jove, en teoria, a la nostra manera (en teoria).

  Ara s’hauria de constituir una taula rodona de joves per engegar diverses activitats però la cosa no arrenca. També falta una major implicació juvenil. Sort del “JAS”, l’esplai i els nous “Gent Amb 7”.

Font: El Vell Bloc de Sils com més serem més riurem

Llegiu també: Sous alcalde i regidors actuals

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: