Transport escolar, AMS

24 04 2008

Dues posicions: ACCSCVP i AMS

Cartell i text: http://blogdevallcanera.blogspot.com

icona.gif Consideracions sobre el transport escolar:

Vist l’enrenou que provoca la proposta del Consell Comarcal de la Selva, per tal que els pares i mares dels alumnes de primària i secundària, que viuen en les urbanitzacions de Sils i d’altres pobles de la comarca, es facin càrrec del pagament del servei de transport escolar fins als centres del seu municipi, caldria puntualitzar els següents aspectes tenint en compte la normativa legal que fa referència a aquest punt.

1. Això és el que ens diu la normativa respecte a la gratuïtat del servei:

Extret del web del Departament d’Ensenyament en el full que referent a les àrees d’actuació:

“Transport i menjador escolar a l’ensenyament obligatori

Gratuïtat de prestació obligatòria

La gratuïtat dels serveis de Transport i Menjador escolar per als alumnes d’ensenyaments obligatoris (primària i ESO) està establerta per a tot l’Estat espanyol en l’article 65.2 de la Llei Orgànica 1/1990 d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE).

“En l’educació primària i en l’educació secundària obligatòria, en aquelles zones rurals en què es consideri aconsellable, es podrà escolaritzar els nens en un municipi proper al de la seva residència…” “En aquest cas, les Administracions educatives prestaran de forma gratuïta els serveis escolars de transport, menjador i, si cal, internat.”

Aquesta norma bàsica responsabilitza les Administracions educatives a prestar gratuïtament aquests serveis als alumnes que s’han de traslladar, per inexistència d’oferta educativa de primària o ESO al seu propi municipi, des del seu municipi de residència fins a un municipi proper.

A Catalunya el Departament d’Educació finança la totalitat dels costos de transport i menjador escolar als alumnes que s’han de desplaçar fora del seu municipi de residència, sempre que ho facin d’acord amb el mapa escolar.

Ajuts no obligatoris, amb finalitat compensatòria

La LOGSE no estableix cap tipus de gratuïtat a favor dels alumnes que es traslladen a un centre docent dins del seu terme municipal de residència. En canvi permet, per la via d’accions compensatòries (Títol V), que aquest alumnat pugui rebre ajuts, promoguts des dels Poders Públics, en atenció a determinades situacions:

“Amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els Poders Públics promouran les accions de caràcter compensatori amb relació a les persones, grups i àmbits territorials que es trobin en situacions desfavorables i proveiran els recursos econòmics per a aquest fi.” … “Les polítiques d’educació compensatòria reforçaran l’acció del sistema educatiu per tal d’evitar les desigualtats derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d’una altre índole.” (Arts. 63 a 65.)

En conseqüència, per l’atorgament d’ajuts de transport i menjador escolar als alumnes que es desplacen dins del seu propi municipi de residència, cal tenir en consideració els dos aspectes que estableix la LOGSE:

  • la coresponsabilitat dels Poders Públics per promoure aquestes accions;
  • la necessitat d’atendre situacions personals desfavorables (finalitat compensatòria).

Segons aquest marc jurídic que estableix la LOGSE, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya possibilita l’atorgament d’ajuts de menjador i de transport, per a aquests alumnes, mitjançant els Decrets 160/96 i 161/96, en atenció a la situació socioeconòmica de les famílies i la distància que cada alumne s’hagi de desplaçar per assistir al centre docent.

El Departament d’Ensenyament aporta recursos econòmics als Consells Comarcals amb la finalitat de destinar-los a Ajuts no obligatoris a favor dels alumnes que es desplacen dins del seu propi municipi de residència (segons convenis específics de delegació de la gestió d’aquests serveis).

Informació per sol·licitar la gratuïtat d’aquests serveis

Les famílies d’alumnes d’infantil, primària i ESO poden adreçar-se a la direcció dels centres docents per rebre més informació.”

“Del decret 161/96 sobre transport escolar

Disposicions addicionals

1.Quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centre docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.”

2. Tal com especifica la llei, dintre del mateix municipi el transport no és gratuït.

3. Malgrat això i tal com s’expressa en la disposició addicional 1 del decret 161/96, si existeixen consignacions pressupostàries es pot facilitar aquest servei. Aquesta és la situació que sembla que es dóna en aquest moment, i caldria demanar al Departament d’Ensenyament per què no existeixen aquestes consignacions abans d’iniciar cap mena de mobilització perquè l’Ajuntament es faci càrrec d’una competència que no li pertoca.

4. Creiem que cal considerar com un dret adquirit l’existència del transport i de la seva gratuïtat tenint en compte les condicions que afecten a algunes de les urbanitzacions del municipi, força distants del centre escolar, que han gaudit i creiem que tenen dret a gaudir del transport escolar gratuït tant per raons socioeconòmiques com per raons fins i tot medioambientals.

5. Hi ha vàries alternatives en un procés a seguir per a mantenir la gratuïtat del servei:

a) Que el mateix Departament continuï mantenint-la seguint els criteris dels últims anys. No veiem per què les retallades del govern per falta de finançament han d’afectar aspectes tan vitals com l’ensenyament i el seu accés per igual a tots els ciutadans visquin on visquin. Creiem que aquesta seria l’opció més vàlida tenint en compte que la competència d’ensenyament és de la Generalitat i no de l’Ajuntament. Cal demanar una modificació de la llei que l’adeqüi a la realitat territorial i demogràfica actual.

b) Que el Departament que és el que ha de garantir el dret a l’ensenyament de qualsevol nen/nena, assumeixi el cost d’ajuts individuals per a tots els/les alumnes , tramitant-los d’aquesta manera, és a dir com a ajut individual. Aquesta pot ser una opció temporal mentre es canvia la llei.

c) Que sigui l’Ajuntament qui assumeixi aquest cost tenint en compte la càrrega pressupostària anual que comporta i també que el marc legal no l’obliga a fer-ho. No només no l’obliga a fer-ho sinó que no en té cap competència. Quan el Consell Comarcal espolsa aquest problema cap als ajuntaments i les famílies projecta un conflicte que no té perquè existir.

6. Des d’aquest punt de vista, s’entén que prendre qualsevol de les dues primeres alternatives a) i b) comporta una mobilització conjunta encapçalada pel mateix Ajuntament i amb coordinació amb altres ajuntaments i el conjunt d’interessats

( pares/mares, AMPES i comunitat educativa en general), que poden fer molta més pressió sobre el Departament d’Ensenyament i intentar incidir en altres àmbits per a recollir un canvi de la llei i una solució a curt, mig i llarg termini.

7. Prendre l’opció c) comporta evidentment un consens o una confrontació en el camp municipal que han de valorar les diferents parts. El consens entre els diferents grups polítics suposa assumir i carregar amb una competència que no pertoca, que té un important cost econòmic dins dels pressupostos anuals i que defuig el problema de fons que és la mala regulació legal, que pertoquen a la Generalitat i al Parlament .

La confrontació potser ja està servida atès que el propi equip de Govern del nostre Ajuntament no ha pres cap iniciativa o si ho ha fet no ha informat correctament a la població i a les persones i entitats afectades de la seva postura.

Existeixen altres possibilitats que formen part d’un debat més ampli que caldria fer amb serenitat i rigor.

Font: AMS

Llegiu també: Transport escolar, 290 euros

Anuncis

Accions

Informació

19 responses

24 04 2008
LNC

Molt bon recull, però si els parlaments existeixen és per dues coses:

1.- Representar la sobirania popular.

2.- Aprovar, ratificar, substituir i derogar normes legals. (lleis i reglaments)

A més del text es despren clarament que el poders publics podran fer gratuït els transport a tot l’alumnat (si l’ajuntament en vol). Aquí sembla que estem més que l’alcalde cobri sous alts que per facilitar la formació més important prèvia a la universitària. Tots els recursos als nens i nenes per formar-se són pocs. Que pagui en Nogué del seu sou. Que de lleis no enten gaire per això conofen el POUM amb l’ONU o les juntes de conservació amb entitats urbanístiques de conservació.

24 04 2008
xibarri

Els de Vallcanera no s’han ni enterat que els tansport que no paga la Generalitat es el de primaria…jo que pensaba que ells no s’equivocaben mai..mira per on….

24 04 2008
Dani

XIBARRI LA ONU O EL PUM PIDE DIA Y HORA PARA LA RESONACIA HABER SI SE TE PEGA ALGO DE LA SILENCA. ALCALDESA FUSTRADA

24 04 2008
LNC

xiba serà el de secundària, però en fin.. que els d’Ids sí s’equivoquin ja no és cap novetat. 😉

24 04 2008
Anònim

SABEU SI AMS CENSURA EL SEU BLOC?.
HE INTENTAT ESCRIURE I NO HI HAGUT MANERA, NO HE POGUT ENTRAR UN COMENTARI. ÉS QUE DEUEN TENIR CENSURA?.

24 04 2008
LNC

AMS no ho sé, a IdS, sí. Fa temps.

25 04 2008
xibarri

El transport que no paga la Generalitat és el d’els alumnes que estan dins el mateix municipi per anar els CEIP , es a dir, fins a 6e de primaria.

25 04 2008
LNC

Xibi, tu parles del que paga la Generalitat i no paga aquest i l’altre, però això són coses que són de les administracions a la gent li és indiferent perquè la qüestió que ens interessa és saber si l’Ajuntament, podent evitar-ho, farà pagar a les famílies pel transport escolar als i les alumnes que estan a la fase de secundària prèvia a la universitat o el món laboral.

No cal enredar la troca: Es camençarà a exigir a les famílies una quota de 100 € per alumne de secundària no obligatòria aquest estiu mentre sobren calés a l’ajuntament dels impostos que paguem silencs i silenques ? Aquest és el tema, la resta cortines de fum… 😉

Xibi, tu que ets l’única del del polit buró amb sentit de l’humor, ja l’han prohibit al Cot deixar comentaris? ja han ordenat el “joan, calla, joan” també a internet? 🙂

25 04 2008
xibarri

Repeteixo, no es pels estudiants de sucundaria, es pels de primaria. Que son els nens escolaritzats a Sils, els que el consell comarcal vol deixar de pagar el transport.

25 04 2008
LNC

Tots dos ? Pitjor encara.

25 04 2008
Anònim

Però ara que es farà l’Institut a Sils també estaran en el mateix municipi!!
La primària i la secundària obligatòria.

25 04 2008
xibarri

Si, aixó també es cert.

25 04 2008
xibarri

Però penso que s’ha de trovar ua solució conjuntamnet amb la resta d municipis afectats, la unió fa la força i penso qu l’ajuntamnet ha de lluitar al maxin per que la Generalitat es faci càrrec d’aquesta despessa abans de fer cap més pas. I si a la fi no hi ha més remei s’haura de decidir quina és la millor opció. No penso que l’ajuntamnet s’hagui de fer càrrec al 100%, la gent sol abusar de tots els serveis gratüits, per costum…

25 04 2008
Mark

Per pagar aquesta burrada que compri un bus l’ajuntament abans…

Au va, el que no pot ser és anar demanant-ho tot i més a les administracions. Hi ha un límit i quan s’hi arriba doncs prou. Una cosa és pagar una proporció i l’altra anar fent regals a alguns.

Si paguen el bus als de Vallcanera, als de Sils que els vagin a buscar a la porta de casa. I a mi que em paguin el ten!

I dels llibres res, fora llibres i que s’espavilin amb la tecnologia i utilitzin alguna que altra fotocòpia. A veure si a aquestes alçades hem d’estar parlant de llibres a l’escola si quan els nens acabin els estudis… A més, si es regalen, ningú els valora.

25 04 2008
Mark

PD. calia animar una miqueta el tema 😉

25 04 2008
LNC

mark, colegui, deixa’t estar, des del lliberlime cal fomentar I+R+i, el que passa que els i les sociates els hi bufa (GAL. Roldan, Filesa, etc) conec molta molta molta gent a Vallcanera que només amb una oportunitat en ensenyament serien un regal a la humanitat… què gran és ser lliberal !!!

25 04 2008
LNC

I totalment d’acord amb l’Oscar aquest paio és gairebé tan malt bitxo com l’enganina del bigoti. El tema de l’habitage d’en Cot és un escàncol del grans, grans.

26 04 2008
Mark

Però si els de Vallcanera ja tenen el dret a l’educació! No inventem eh.

26 04 2008
LNC

Els de vallcanera i els de tota la UE, Mark 😉

Però en Nogué ens vol fer pagar, que pagui ell i es baixi el sou sense dedicació exclusiva.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: