Precs i preguntes, 6 març

15 05 2008

Foto d’un ple anterior

ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió Núm.: 3/ 2008
Data : 6 de març de 2008
Caràcter : ORDINARI
Horari : de 19.30 a 22.30 hores.
Lloc : Casa Consistorial

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva Alcalde president IdS-PM
Joan Cot Porcell Tinent d’alcalde IdS-PM
Andreu Arredondo Rodríguez Tinent d’alcalde IdS-PM
Carles Taberner Morell Tinent d’alcalde IdS-PM
Francisco Anoro Zuferri Regidor CiU
Margarita Roca Julià Regidora CiU
Josep Ribas Albó Regidor CiU
Antonio Tello Fernández Regidor AMS-AM
Maria Josep López Dolcet Regidora AMS-AM
Alberto Miralles Güell Regidor ICV-EUiA-EPM
Maria Cristina Simó Alcaraz Regidora ICV-EUiA-EPM
Juan Antonio González Blanco Secretari Interventor

[…]

20.- Torn de paraules.

Alberto Miralles: pregunta si l’Alcalde va assistir a la reunió del Consell Comarcal de la Selva sobre el transport escolar no obligatori. Que què pensa sobre la proposta de copagament entre el Departament, Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament i l’usuari. Pregunta si l’equip de govern es decanta pel co-pagament, o si com ells, defensarien que no tingués cap cost per les famílies. S’està parlant d’abaratir el cost dels llibres de text i seria un contrasentit, fer pagar ara el transport.

Alcalde: diu que va assistir a la reunió. El cost per l’alumne i any està al voltant de 780 euros. Per aquest curs 2007-08 hi ha el compromís del Consell Comarcal de la Selva perquè no ho hagim de pagar ni nosaltres, ni els usuaris, però no hi ha res decidit. S’estan fent gestions perquè el departament absorbeixi el dèficit que hi ha com ha fet fins ara. Serà difícil perquè sembla ser que el Departament es va tancar en banda. Hi ha un compromís que aquest any no anés a parar a les famílies. Pel curs vinent se n’ha parlat, però no s’ha decidit res.

Alberto Miralles: demana que puntualitzi si està a favor del copagament.

Alcalde: diu que és necessari si no ho paga la Generalitat, ja que és una despesa inassumible pels Ajuntaments.

Carles Taberner: puntualitza que pel proper curs hi haurà a més els alumnes que van a l’institut al voltant dels 300 alumnes.

Ma. Josep López: estan d’acord amb la ubicació provisional del nou institut, els preocupa que amb les noves construccions es torni a repetir la problemàtica existent al C. J. Verdaguer. Per això, feien el prec alhora de buscar nous terrenys per l’institut, es tingués en compte en valorar noves zones, ja que hauran d’incloure equipaments esportius al costat i proposen la zona més sud, a davant del cementiri, o bé zona nord, zona de la Barceloneta.

Francisco Anoro: vol saber què es va dir en la reunió del 20 de gener de 2008 del Sector Central.

Alcalde: hi va assistir i va ser una exposició del possible equip redactor o gestor, arquitecte i advocat que va fer propostes als propietaris, va ser una reunió prèvia a l’encàrrec. En la propera reunió a celebrar a finals d’abril, plantejaria el preu de la seva gestió.

Alberto Miralles: en el programa electoral d’IdS-PM deia que es farien consultes periòdiques reals i participatives sobre les actuacions importants a fer, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, projectes i obres que afectin, etc. Pregunta quin procediment es farà servir per garantir la participació real.

Alcalde: s’adoptarà un acord del procediment a seguir.

Alberto Miralles: demana si se li pot avançar quelcom.

Alcalde: diu que a la reunió de dilluns del POUM portaran un primer esborrany. Abans d’adoptar l’acord es parlarà i es podran fer suggeriments i propostes i posteriorment, es farà una exposició pública.

Alberto Miralles: pregunta quin procediment es seguirà perquè participi la gent.

Alcalde: l’equip redactor dilluns ens ensenyarà tècnicament, què es planteja després de les al•legacions rebudes. Es parlarà en un ple i es valorarà què s’ha de fer.

Ma. Josep López: pregunta si ha arribat a l’equip de govern les queixes per les factures desorbitades de l’aigua de diferents veïns, atribuïdes a pèrdues a conseqüència de l’augment de la pressió.

L’Alcalde: exposa que ha rebut només les d’una senyora que havia tingut una pèrdua dins de la seva finca.

Ma. Josep López: al seu grup li han arribat 2, amb factures superiors a 800 euros.

Alcalde: diu que només n’ha rebut una dins d’una propietat privada i se n’ha de tornar a parlar.

Francisco Anoro: pregunta com va anar la reunió del 19 de febrer de seguiment del BTT. Contestant el regidor que no es disposa en aquest moment de la informació.

Francisco Anoro: pregunta si s’ha fet alguna reunió sobre la rotonda de Mallorquines, atès que aquesta ha estat una de les reivindicacions històriques del grup IdS-PM. I si hi ha alguna perspectiva, i també pregunta pel pas a nivell.

Alcalde: diu que ja es va contestar en un ple. Continua dient que va mantenir una reunió amb els responsables de carreteres i li van dir paraules textuals: el tren ja havia passat i que no volien parlar-ne fins que s’arregli la Gi-555 des del Rolls fins a Massanes.

Alberto Miralles: pregunta per com està el tema de la negociació col•lectiva.

Alcalde: diu que hi ha perspectives de negociació. Han presentat un esborrany, cal estudiar-lo i aprovar-se.

Ma. Josep López: vol saber com està el tema de la millora de voreres.

Alcalde: li contesta que s’ha engegat el procés de saber els propietaris de parcel•les afectades.

Francisco Anoro: pregunta per la contractació del Centre Educatiu (llar d’infants).

Alcalde: li contesta que dilluns acaba el termini per la presentació d’ofertes.

Francisco Anoro: pregunta si hi ha contractistes interessats.

Alcalde: li contesta que alguns ja han presentat la proposta.

Alberto Miralles: pregunta per l’aparcament de camions municipal al costat de Vilaró, que provoquen molt de soroll. Pregunta si és un pàrking municipal i si l’Ajuntament pot dictar les normes d’aplicació. Planteja si es pot limitar l’horari de soroll de 21 a 9h. i si hi ha voluntat.

Alcalde: s’han rebut queixes de soroll. El terreny en qüestió està qualificat de zona verda i està habilitat des de fa més d’1 any com aparcament públic municipal provisionalment. S’ha requerit solucions a l’empresa Vilaró. El soroll prové dels refrigeradors dels camions i l’empresa habilitarà un endoll perquè puguin subministrar energia elèctrica a aquests refrigeradors enlloc del motor del camió.

Ma. Josep López: pregunta com està el tema de la Policia Local.

Alcalde: oficialment no ha arribat res, però oficiosament la Generalitat de Catalunya ha donat permís per la Policia Local.

Francisco Anoro: reitera la pregunta del darrer ple ordinari sobre la subvenció de la neteja de la sèquia. Pregunta què passarà amb el passadís de Can Tió. Alcalde: Pel que fa a la neteja de la sèquia diu que el Departament de Medi ambient el 20 de gener va presentar l’empresa encarregada dels treballs i que s’han fet trucades des del mes d’octubre per aquest assumpte. El tècnic de medi ambient va dir que no es podia executar les obres perquè havia plogut i pel tema de les tortugues i que l’execució d’aquesta obra podrà ser entre l’1 de setembre i com a màxim fins al 15 de novembre.

Francisco Anoro: reitera que s’havia d’haver fet quelcom més per executar aquest assumpte.

Alcalde: reitera que aquesta obra la contracta i executa l’Agència Catalana de l’Aigua i que ell ha estat pendent del tema. Sobre el passadís de Can Tió diu que dissabte passat el propietari va autoritzar a fer una perllongació del passadís i han cregut convenient canviar el projecte original per la perillositat pels vianants, redirigint-lo cap al pas peatonal.

Alberto Miralles: van demanar el reubicació d’alguna taula electoral al veïnat de Vallcanera i un transport públic, per facilitar a la gent el dret de vot, i es va quedar a sobre la taula. Pregunta si s’ha reflexionat aquest tema i si hi ha alguna proposta per facilitar l’apropament dels veïns amb problemes de mobilitat.

Alcalde: pel que fa al trasllat de taules es va dir que no pot ser i pel transport, s’hauria d’anar casa per casa i no només a Vallcanera, sinó al King Park, etc. com un taxi i creu que això no és una funció de l’Ajuntament.

Alberto Miralles: diu que es podria ampliar el servei que hi ha entre setmana i puntualment aquest diumenge. Pregunta si s’ha fet alguna reflexió, i si val o no la pena.

Alcalde: no creu que sigui funció de l’Ajuntament anar a buscar a la gent casa per casa per anar a votar. I demana a la resta de grups la seva opinió.

Francisco Anoro: diu que opinen el mateix que l’Alcalde.

Antonio Tello: diu que les persones que no tinguin mitjans i ho comuniquin a l’Ajuntament, el Consistori ha de fer el possible pel seu desplaçament, però no ha de ser una iniciativa de l’Ajuntament. El vot és lliure i la gent és la que s’ha de moure. Tanmateix, exposa que tal i com va dir en la Comissió informativa, no creuen que el tipus de sorra que es posa al passeig sigui l’idoni, i pregunta si es continuarà posant a la resta d’obra pendent d’executar, Abans de fer la despesa important d’aquesta obra, si s’estudiaran d’altres possibilitats, ja que ja s’ha desplaçat a la carretera, essent un perill per les bicicletes i motos, intransitable per cadires de rodes, cotxets de nens i persones grans que caminen amb bastó.

Alcalde: s’ha comentat amb els Serveis Tècnics, potser se n’ha posat un xic massa i actuaran en conseqüència. S’estudiarà el tema i l’equip de govern decidirà.

Alberto Miralles: sobre la recollida selectiva dels dimarts i divendres, exposa si aquests coincideixen amb un dia de festa, es salta. Demana que es recuperi un dia després.

Alcalde: no sap com està estipulat i s’ho miraran.

Alberto Miralles: exposa que actualment només hi ha 2 carrers amb nom de dones, demana que amb motiu del 8 de març i atès que s’han de nomenar nous carrers, es denominin amb nom de dones. Pregunta si hi ha la voluntat d’anar anivellant.

Alcalde: com que s’adoptarà pel Ple, quan s’hagi de fer es parlarà al Ple.

Alberto Miralles: diu que en l’assemblea de la Entidad Urbanística de Vallcanera Park del 4 de novembre es va decidir una obra molt important de 1.500.000 €, amb perspectiva de 25 anys per redimir el pagament i al mes de març s’acaba el mandat. Quantes reunions ha fet l’Alcalde amb la gent que va presentar recursos per escoltar-los? Amb l’actual junta sí que n’hi deuen haver hagut reunions, ja que s’ha signat un conveni. Mostra la seva preocupació per la resolució última, sobre si la Junta actual té tots els requisits legals, encara que se’ls insta a no adoptar cap acord que pugui afectar a la nova junta. Pregunta sobre quin efecte poden tenir els acords adoptats.

Alcalde: diu que els processos de recepció de les urbanitzacions comporten mantenir reunions de treball, inspeccions dels Serveis Tècnics, etc i que en base als informes es resolen els recursos i peticions que es presenten, i els que queden pendents es contestaran.

Alberto Miralles: diu que si ara és el moment de signar convenis amb les juntes.

Contestant l’Alcalde: que des del mes de juny es tenen reunions i per això s’ha signat aquest conveni després de molts dies de treball. Per exemple, les Comes va comunicar que ja havien finalitzat les obres, però estem pendents de rebre la seva documentació, per baixa de la persona que ho porta.

Francisco Anoro: pregunta sobre el tema de propostes culturals turístiques de 9.835 euros que signa el Sr. Joan Cot el 12 de febrer i pel conveni signat per Carles Taberner amb el Consell Comarcal de la Selva i la partida a la qual es carrega.

Joan Cot: ara no li pot contestar la seva pregunta, que no té les dades suficients i adequades.

Ma. Josep López: davant l’espectacle en el torn de paraules o intervencions del públic, una vegada finalitzat l’últim ple ordinari, el seu grup considera que s’han de seguir les normes d’educació. Posen sobre la taula que si es perden les formes i es fan comentaris ofensius com en l’altra ple, s’aixecaran i marxaran.

Alcalde: diu que ho comparteix. I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari, dono fe.

Font: http://www.webgipal.net/sils/download/080306Pl.pdf

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: