Ple 10 abril

27 05 2008

Fragments de l’acta

ACTA DE SESSIÓ DE PLE

Identificació de la sessió
Núm.: 4 / 2008

Data : 10 d’abril de 2008

Caràcter : EXTRAORDINARI

Horari : de 19.30 a 20.15h.

Es dóna compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2007

Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II – III) 441.231,68

Demanar al Consorci de les Vies Verdes, organisme que depèn de la Diputació de Girona que estudiï la possibilitat d’obrir un nou brancal de via verda que connecti Anglès amb la Costa Brava sud passant per Santa Coloma de Farners.


Diverses entitats han sol·licitat subvenció per cobrir part de les despeses de les activitats que volen realitzar.

Club de Futbol Sils 24.980,00

[Etc]

Debat :

Alberto Miralles: manifesta que en aquest tema votaran en contra, ja que com ja s’ha comentat en la comissió informativa, primer haurien de tenir al seu abast informació de quina és la subvenció que es rep de l’Estat i la Generalitat per càpita i quina assignació es transfereix a les diferents urbanitzacions, ja que en la proposta d’atorgament de la subvenció hi ha un criteri d’assignació per habitant a aquestes entitats urbanístiques. Sense aquesta informació no estan disposats a votar a favor de l’acord.

Antonio Tello: volen conèixer si aquestes assignacions ja s’atorgaven i si es segueixen els mateixos criteris que en les anteriors legislatures.

L’Alcalde li contesta afirmativament, els criteris son els mateixos en funció del nombre d’habitants.

Per acord de Ple extraordinari 24 d’abril de 2007 es va adjudicar definitivament l’obra Rehabilitació dels pisos dels mestres a favor de Cisteró SA per la quantitat total de 396.816,22 euros.

Aprovar la certificació núm. 2 corresponent a l’obra Rehabilitació dels pisos dels mestres i acta de preus contradictoris, a favor de l’empresa Cisteró SA, i que puja //49.797,49// (quaranta-nou mil set-cents noranta-set euros amb quaranta-nou cèntims) d’euros.

Mitjançant acord de Ple extraordinari del 12 de febrer de 2008, es va convocar la licitació per contractar l’obra Centre d’Educació Infantil 1r cicle (5 unitats) mitjançant Concurs pel procediment obert, que va ser anunciada al DOGC núm. 5072 del 18-febrer­2008 i BOP núm. 35 del 19-febrer-2008.

Adjudicar el concurs convocat per a l’execució de l’obra Centre d’Educació Infantil 1r cicle (5 unitats) a l’empresa Incunart SA pel preu de //1.054.279,49,-// euros (…)


Designar com a director facultatiu de l’obra els senyors Salvador Jubany Viader, Jordi Gil Tor i Fàtima Ramos Plaza, amb els títols professionals d’arquitecte superior, enginyer i arquitecta tècnica, i núms. de col·legiat: 20.696/2, 8.967 i 1.052, amb una relació administrativa amb la corporació en concepte d’arquitecte, enginyer i arquitecta tècnica municipal.

Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2008 de les partides que a continuació es relacionen:

Conveni col·laboració UdG (…) 23.057,00

[Etc]

Debat :

Alberto Miralles: manifesta que una vegada més han trobat a faltar la voluntat de diàleg de l’equip de govern en un tema tant important com la modificació pressupostària; més enllà de lo mínim reglamentàriament establert, és a dir, la informació que se’ls ha facilitat en la comissió informativa es queixen de la manca de sensibilitat social del govern, cosa que ja ha quedat reflectida en els pressupostos. També va succeir amb el PUOSC, i quan es va rebutjar la proposta de creació del Centre de Dia, pel tema del CRAE, en el tema del transport escolar, essent una càrrega important per les famílies, que depèn de com es resolgui aquest assumpte, més de 300 nens a Sils es poden trobar que haurien d’abonar més de 290 euros per nen. Manifesta que algun Ajuntament del voltant ja ha manifestat la seva voluntat de col·laborar en 50€. Reitera que troba a faltar assumptes de caire social com llibres de text, assistència social, etc. Per tots aquests motius, no veuen favorable la proposta presentada pel grup de govern.

Ma. Josep López: pel que fa al procediment també està d’acord amb l’esmentat pels regidors d’ICV-EUiA-EPM. Creu que un govern amb minoria simple hauria de negociar amb anterioritat a les comissions informatives una modificació pressupostària, atès que volen discutir i participar en les diferents partides. Reconeix que en la proposta hi ha una partida de 4.000 € per assistència social i que el regidor l’ha informat, però és una quantitat molt minsa, que contrasta amb els 60.000€ en maquinària. També se’ls ha informat de la partida pressupostària del conveni de l’UdG, però han trobat a faltar que s’hagués discutit o negociat si aquesta assignació econòmica s’hauria de fer a càrrec del romanent o mitjançant altres mecanismes. També troben a faltar partida pel transport escolar i assumptes com la implantació de la llei de dependència. Per això, el grup d’AMS-AM votaran en contra, perquè la modificació pressupostària hauria d’estar més consensuada.

Margarita Roca: recorda que en l’aprovació del pressupost el grup de CiU es va abstenir per tal de donar un marge de confiança al grup de govern, però amb la clara advertència que es requeria més informació i diàleg. Molt possiblement les partides que s’han contemplat en aquesta modificació pressupostària son necessàries i cal la seva aprovació, perquè son obres començades que el contractista vol cobrar, però volen saber en què consisteixen algunes partides, com la liquidació del Centre Cívic o l’assumpte d’adquisició de vehicles. Pregunta si s’ha elaborat un informe de rendibilitat tal i com es diu, ja que en principi semblava ser que era més adequat externalitzar serveis, que no executar-los directament des de la Corporació.

L’Alcalde: en aquesta modificació pressupostària hi ha un increment del 50% en assistència social, abans es prestava el servei 2 dies i ara 3.

Andreu Arredondo: diu que aquesta assignació es troba dins d’una consignació més àmplia, dins de la planificació feta pel Consell Comarcal de la Selva.

Ma. Josep López: precisament aquesta és la única partida que estarien totalment d’acord, però creu que amb una modificació pressupostària de 260.000€, cal tenir una majoria àmplia i cal consensuar prèviament la proposta.

Francisco Anoro: reiteren que com ja van posar de manifest en el pressupost amb la seva abstenció es requereix un diàleg, que se’ls tingui en compte i se’n pugui parlar de les diferents partides. Que possiblement amb molts punts estiguin d’acord, però cal que es faci aquest gest, ja que per aprovar les propostes necessiten el recolzament dels altres grups. Per aquest motiu, creuen que el més convenient seria parlar-ne i deixar l’assumpte a sobre la taula.

L’Alcalde: reconeix que han fallat i que ho tenien d’haver explicat abans i que accepten la crítica, però també diu que en la majoria de les partides son d’obligada consignació, ja que venen de compromisos adquirits com el Centre Cívic, pisos per joves, etc.

Francisco Anoro: pregunta què costa donar les explicacions pertinents.

L’Alcalde: reitera que efectivament podia haver estat més sensible al respecte però es tracta de partides més puntuals. En tota obra hi ha d’haver una liquidació i el contractista ha de cobrar.

Davant d’aquest plantejament l’Alcalde recull el suggeriment del Sr. Anoro de deixar l’assumpte a sobre la taula.

Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’acorda deixar aquest assumpte a sobre la taula.

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: