Acta ple 8 maig

6 07 2008

Fragments de l’acta


ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Núm.: 6/ 2008 Data : 8 de maig de 2008

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva Alcalde president IdS-PM
Joan Cot Porcell Tinent d’alcalde IdS-PM
Andreu Arredondo Rodríguez Tinent d’alcalde IdS-PM
Carles Taberner Morell Tinent d’alcalde IdS-PM
Francisco Anoro Zuferri Regidor CiU
Margarita Roca Julià Regidora CiU
Antonio Tello Fernández Regidor AMS-AM
Maria Josep López Dolcet Regidora AMS-AM
Alberto Miralles Güell Regidor ICV-EUiA-EPM
Maria Cristina Simó Alcaraz Regidora ICV-EUiA-EPM
Juan Antonio González Blanco Secretari Interventor

Absents :
Josep Ribas Albó Regidor CiU

2.1.- Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia i acords de Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari i expressament dels decrets següents :

– Decret del 14 de març de 2008 de nomenament interí de Rafael Ruiz Ojeda com Guàrdia Municipal, des del 17 de març fins que es cobreixi la plaça vacant a la plantilla.

– Decret del 2 de maig de 2008 de contractació pel procediment de màxima urgència a Núria Delgado Farigola com Educadora de la Llar d’infants municipal durant la baixa de Susana Calderón Martínez.
– – – – – – – – – – – – – – –
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’AFERS TÈCNICS :

3.- Aprovació certificació núm. 3 obra Rehabilitació dels pisos dels mestres com a habitatges de lloguer per a joves.
Fets :

– Per acord de Ple extraordinari 24 d’abril de 2007 es va adjudicar definitivament l’obra Rehabilitació dels pisos dels mestres a favor de Cisteró SA per la quantitat total de 396.816,22 euros.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD :
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 corresponent a l’obra Rehabilitació dels pisos dels mestres i acta de preus contradictoris, a favor de l’empresa Cisteró SA, i que puja //65.683,27// (seixanta-cinc mil sis-cents vuitanta-tres euros amb vint-i-set cèntims) d’euros.

Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
– – – – – – – – – – – – – – –
4.- Expedient sancionador gossos perillosos, exp. 2008/105.

Fets :

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD :
Primer.- IMPOSAR a la Sra. Alexandra Puig Torrero amb DNI núm. 45544813 una sanció de 250 € per a la infracció a), amb un import total de dos cents cinquanta euros (250,00 €), com a responsable d’una infracció consistent en:

a) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades.

Debat :

Ma. Josep López: manifesta que s’hauria de valorar si a més de la situació higiènic sanitària caldria adoptar mesures complementàries, com la retirada dels gossos o la seguretat de les persones.

L’Alcalde: li recorda que dels informes exclusivament es desprenen infraccions per manca de neteja i pudor.

Votació :
Per vuit vots a favor d’ICV-EUiA-EPM, CiU i IdS-PM i dues abstencions d’AMSAM, s’aprova aquest acord.
– – – – – – – – – – – – – – –
5.- Aprovació projecte Obres Complementàries Reforç estructura Pisos Mestres.

ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment el projecte Obra Complementària pel Reforç estructura existent als pisos dels mestres d’aquesta població, redactat per Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, amb un pressupost total de //65.544,25,-// euros.

Votació :

Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
6.- Aprovació Pla INUNCAT.
Fets :
La planificació de la Protecció Civil és un mitjà útil que ajuda a conèixer i valorar els riscos existents en un territori, així com a establir els protocols d’actuació quan aquests donen lloc a una situació d’emergència. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sils ja va aprovar el Pla Infocat, Transcat i el Sismicat. Així mateix, i com pràcticament tots els municipis de Catalunya, existeix un risc d’inundació, per la qual cosa, s’ha elaborat el Pla INUNCAT.

ACORD :
Primer.- Aprovar el Pla INUNCAT.

Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES – HISENDA :

7.- Bonificacions fiscals llicència Edificis prefabricats 2008 CEIP.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD :

Primer. Declarar les obres d’infrastructura d’edificis prefabricats 2008 pel Col·legi d’Educació Infantil i Primària Jacint Verdaguer de Sils, Exp. 2008/91, d’especia interès o utilitat pública municipal.

Segon. Atorgar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres.

Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
– – – – – – – – – – – – – – –
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’AFERS SOCIALS :

8.- Donar noms a carrers.
Fets :
Atès que les obres d’Urbanització de la Plaça i 2 passatges a Can Cabirol estan pràcticament acabades. Atès que el passat 8 de març va ser el Dia Internacional de la dona, aprovant el Ple de la Corporació un manifest per aquest fet, amb el compromís de mantenir el principi d’igualtat entre homes i dones. Atès que enguany es celebra el 100 aniversari del naixement de la més prestigiosa escriptora de la llengua catalana, Mercè Rodoreda.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :

Primer.- Aprovar provisionalment la denominació de la plaça sita a Can Cabirol entre el C. Argimont i Ponent com a Plaça Mercè Rodoreda.


Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
– – – – – – – – – – – – – – –
9.- Transport escolar no obligatori.

Fets :

Atesa la situació del nostre municipi i les dificultats en les quals es trobaran moltes famílies, atesa la insuficiència de l’import que des del Departament d’Educació es destina al transport escolar no obligatori.

Atès que a la comarca de la Selva en general, i a Sils en particular, la diferència de finançament entre el transport considerat obligatori del no obligatori, implica una discriminació greu cap un important nombre d’estudiants (300 alumnes), ja que pel fet de residir en urbanitzacions o nuclis de població agregats, situats a uns quants quilòmetres del centre d’ensenyament necessiten un vehicle motoritzat per traslladar-se cada dia a l’Escola. La manca de línies d’autobús i d’altres serveis de transport públic en aquests nuclis de població, fan imprescindible el transport escolar per garantir la plena escolarització de l’alumnat, per la qual cosa, encara que el servei es pugui considerar com no obligatori, sí que esdevé imprescindible al nostre municipi.

La Comissió Informativa d’Afers Socials del 6 de maig va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD :

Primer.- Demanar a la Conselleria d’Educació que financiï el transport escolar no obligatori, per tal d’evitar que les famílies tinguin que assumir aquesta despesa que mai li ha estat exigida i més en aquests moments poc favorables, des del punt de vista general de l’economia del país.

Segon.- Demanar als ajuntaments de la Selva i al Consell Comarcal de la Selva la seva adhesió i que recolzin aquesta proposta.

Debat :

Alberto Miralles: agraeix l’assistència dels veïns al Ple d’avui; és un pas important per la democràcia del poble que la gent participi. Creu que l’anunci de l’assistència al ple ha afavorit el consens en aquest acord, inclòs des del punt de vista d’informació rebuda pels grups municipals.

En la reunió d’avui es planteja una proposta de tots els grups en la qual el seu grup també està d’acord, i és l’exigència que el Departament d’Educació pagui íntegrament la despesa del transport escolar, cosa que espera que també es ratifiqui pel Ple. És a dir, que les famílies no tinguin que pagar res. Recorda que els AMPA dels pobles veïns han convocat una mobilització pel proper dilluns amb l’exigència que el Departament
continuï suportant aquesta despesa. Si malgrat això, no arriba a ser possible, la proposta del grup d’ICV-EUiA-EPM continuarà essent que no repercuteixi a les famílies, entenent que hi ha diners suficients perquè l’Ajuntament assumeixi la despesa.

Per tot això, demanen un compromís a l’Alcalde perquè assisteixi a la manifestació i si
s’han de fer més coses, que es facin.

Ma. Josep López: diu que estan d’acord amb la majoria de les manifestacions del Sr. Miralles. Explica que ha presentat per escrit un informe de la normativa al respecta.
Reitera que al que correspon assumir aquesta despesa és exclusivament el Departament d’Educació. També podria col·laborar la Direcció General de Transports.
Fa entrega al secretari de la Corporació de la documentació a què ha fet esment. Manifesten que estan d’acord i que s’adhereixen a la manifestació pel proper dia 12. En qualsevol cas, l’Ajuntament ha de garantir uns ajuts a aquelles famílies que prèvia valoració ho necessitin.

Francisco Anoro: el que cal fer és anar per passos. El primer és adoptar l’acord que ara es proposa i si no resulta, adoptar altres mesures. En el supòsit que l’Ajuntament tingués que aportar alguna quantitat s’ha d’estudiar com distribuir-ho.

L’Alcalde: recorda que la proposta presentada pel grup de govern és molt concreta i concisa i és demanar que el Departament d’Educació continuï íntegrament assumint la despesa.

Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
– – – – – – – – – – – – – – –
10.- Reutilització llibres de text Col·legi d’Educació Infantil i Primària Jacint Verdaguer curs 2008-9.

Fets :

Atès que el passat curs 2007-8 per part del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Jacint Verdaguer, l’Associació Mares i Pares d’Alumnes, l’Ajuntament i el Departament d’Educació es va engegar el projecte de reutilització dels llibres de text. Atès que la direcció de l’Escola pel curs 2008-9 sol·licita una subvenció de 5.000 euros per continuar en el projecte i acostar-nos progressivament a la gratuïtat dels llibres. Atès que és voluntat d’aquesta Corporació manifestada reiteradament en col·laborar activament per aconseguir la reutilització dels llibres per raons d’economia, sostenibilitat i altres valors que cal inculcar en els alumnes.

La Comissió Informativa d’Afers Socials del 6 de maig va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD :

Primer.- Estimar la petició formulada per la direcció del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Jacint Verdaguer, reiterant el recolzament en el projecte de reutilització dels llibres de text, engegat pel Col·legi el passat curs 2007-8 i col·laborar amb una assignació inicial de 5.000 euros pel curs 2008-2009, per acostar-nos progressivament a la gratuïtat dels llibres.

Segon.- L’executivitat d’aquest acord resta condicionat a la consignació pressupostària corresponent.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Col·legi d’Educació Infantil i Primària Jacint Verdaguer, l’Associació Mares i Pares d’Alumnes i a intervenció.

Debat :

Alberto Miralles: està d’acord amb la proposta ja que esdevé de la petició de la direcció
de l’Escola.

Alcalde: efectivament l’interès del grup de govern és col·laborar amb l’AMPA i Col·legi per tal d’assolir el projecte de reutilització de llibres.

Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
– – – – – – – – – – – – – – –
II- PART DE CONTROL

11.- Torn de paraules.

Alberto Miralles: s’ha assabentat que ha tingut una reunió l’equip de govern amb
personal de la llar d’infants i amb els pares i mares (reunió a la qual no se li va permetre l’accés) i voldria que se l’informés i si s’han tret conclusions.

Carles Taberner: respon que es va voler copsar la situació per part dels pares i mares
després d’alguna queixa. Recorda que la llar no té AMPA; si hagués tingut aquest òrgan potser no hauria fet falta, ja que es podrien solucionar els problemes de funcionament.

S’ha constatat que hi ha un malestar per part dels pares i s’ha tingut una reunió amb la
direcció i educadores i s’intenta solucionar els problemes durant aquest curs, i en tot cas, abans de final d’any.

Alberto Miralles: demana l’aclariment de si van participar les 2 persones que exerceixen la direcció i no les educadores, que no van ser convidades a participar.

Carles Taberner: la reunió va tenir dues parts, en la primera van participar només els pares, perquè podessin expressar-se en tota llibertat. Se’ls va proposar si volien parlar amb la direcció de la Llar i al mostrar-se favorables, així es va fer.

Maria Josep López: pel que fa al ban de la sequera publicat, demana informació del contingut del mateix, ja que el nostre municipi estava en excepció 2, quan sent de la mateixa conca del Tordera que els municipis del voltant, aquests estaven en excepció 1. I segons té entès aquest ban ha estat retirat. Demana que per altres ocasions, un assumpte tant important com aquest que pot comportar sancions, hauria de tenir més ressò, fins i tot, comunicar-ho bústia a bústia.

Alcalde: es mostra favorable a les pretensions de la Sra. López, manifestant-li que es donarà major publicitat una propera vegada.

Francisco Anoro: l’acta de Junta de Govern Local del 3 de març es va aprovar la construcció de nínxols i pregunta si es farà la rehabilitació de la part antiga del Cementiri.

I també pregunta pel funcionament del wifi i si la nova instal·lació està en marxa.

Alcalde: pel que fa als nínxols resta pendent un temps per poder procedir a la rehabilitació. I sobre el wifi, l’antena ja està posada, però no està a ple rendiment. Li informarà el personal sobre aquest assumpte.

Alberto Miralles: en l’acta de la Junta de Govern Local del 17 d’abril es va aprovar una subvenció que es deia del Pla a l’acció a Sils, sobre l’Agenda 21. Pregunta si es pensa fer tal i com es feia l’Agenda 21 quan governava CiU, Pla de participació.

Alcalde: aquesta pregunta la contestaran quan es disposi de la informació.

Ma. Josep López: fa aproximadament tres setmanes van presentar proposta d’una planta fotovoltàica en el sostre del pavelló. Volen saber perquè no ha estat inclòs en la Comissió informativa i en aquest Ple.

Alcalde: d’aquest assumpte s’està fent una valoració tècnica i quan es disposi de l’informe, se’n parlarà, ja que no és un assumpte de màxima urgència.

Francisco Anoro: el 17 de març es va aprovar una modificació del projecte d’actuacions a la sèquia i demana informació.

Alcalde: per tal de donar-li complida resposta, cal tenir a mans l’expedient.

Alberto Miralles: la Junta de Govern Local va aprovar el Projecte participatiu espais dels infants en la plaça del rellotge propera al lloc on es construirà la nova llar d’infants, per definir la urbanització i contingut d’aquesta plaça. Estan d’acord amb aquesta iniciativa del grup de govern. I pregunten si aquesta iniciativa també es farà servir per altres places.

També creu necessari establir mesures de seguretat en els espais públics, per això proposa elaborar un estudi o projecte.

Carles Taberner: contesta que la seguretat i vigilància de les places públiques està en marxa. Ja s’està valorant la possibilitat d’instal·lar proteccions de cautxú que minimitzin els cops que es puguin donar la mainada i es tindrà en compte l’elaboració d’aquests estudis.

Andreu Arredondo: ja s’ha fet alguna actuació en altres llocs per extremar la seguretat dels usuaris.

Ma. Josep López: fa uns mesos van presentar 2 propostes sobre la utilització d’espais públics i barreres arquitectòniques – construcció voreres. Pregunta com estan aquests temes.

Alcalde: pel que fa a les voreres ja està l’estudi acabat i s’ha redactat la carta tipus per tal d’enviar als interessats i resoldre aquesta problemàtica de les voreres. Pel que fa a la utilització d’espais, seria bo parlar-ne en una junta de portaveus.

Ma. Josep López: el pavelló s’està quedant petit per fer activitats.

Francisco Anoro: en una Junta de Govern Local es va sol·licitar a la Diputació una subvenció per Restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial. Pregunta a què es refereix el tema.

L’Alcalde: li contesta que és redactar un estudi per la rehabilitació del pont romà de Vallcanera.

Francisco Anoro: l’Ajuntament contribueix al Consorci de Transport ATM. Pregunta si es té alguna notícia que no funciona adequadament aquest servei.

Carles Taberner: no s’han rebut queixes, però si manca informació.

Francisco Anoro: caldria parlar d’aquest assumpte per tal d’informar a la gent de Sils i Mallorquines del funcionament d’aquest servei. Pregunta pel projecte aprovat denominat Anem per feina.

Andreu Arrendondo: Aquest és un projecte engegat en col·laboració amb el Departament de Joventut per donar feina a joves durant l’estiu, principalment en col·laboració amb la brigada d’obres i sota la direcció d’un monitor.

Francisco Anoro: en la Junta de Govern Local es va aprovar la pròrroga del contracte de la Cèlia Izquierdo – AODL condicionat a la resolució favorable del Departament de Treball i pregunta si no es subvenciona, no es contractarà aquesta persona?

Alcalde: s’ha de comprovar l’expedient per si hi ha algun error i se li contestarà.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari, dono fe.

Font: http://www.webgipal.net/Sils/download/080508Pl.pdf

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: