Cal Celdoni

7 07 2008

Construcció d’un habitatge unifamiliar a un paratge anomenat Can Celdoni

1)

Font: Fotografia procedent del bloc “Moviment de defensa de Vallcanera”: http://mdvallcanera.blogspot.com/2008/07/3-de-juliol.html

2)

El regidor Cot, tot i ser part interessada, va informar en la Comissió d’afers tècnics del seu propi projecte de Xalet a Can Celdoni, que en Xico Anoro afirma que ja s’està fent.
.
A més, del debat sobre la intoxicació alimentària al dinar de la vellesa a Sils.
.
Font: Torn de paraules de la sessió informativa de la Comissió d’Afers tècnics 5/2008 de 6 de maig de 2008.
.
L’Ajuntament de Sils, no publica al seu espai web les actes de cap Comissió, només dels Plens i les juntes de govern Local i amb força retard.
.
Més informació: Edicte sobre informació pública d’un avantprojecte d’obres d’en Joan Cot, per imperatiu legal en estar ubicat en zona d’especial protecció forestal. , Comentaris d’estil kinki del nick xibarri per defensar l’activitar promotora d’en Cot en Sòl no urbanitzable en fase d’exposició pública. Sils, exemple de males pràctiques administratives segons la Sindicatura de Comptes , E-N-G-A-N-X-A-T-S , Al.legacions contra l’intent Cot de fer un habitatge a Can Celdoni , M.D.V: Can Celdoni verd ! CRAE Sí ! Govern Nogué No !

Font: Document gràfic i text procedents de:

http://losilenc.blogspot.com/2008/06/qu-passa-can-celdoni.html

3)

L’acord de l’acta de la JGL de 2 de juny

15.- Aprovació de l’avantprojecte de construcció d’un habitatge Exp. 2007/216 (resolució
d’al·legacions).
Proposta de l’Alcaldia.
Fets

1.- En data 3 de març de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment l’avantprojecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al paratge anomenat Can Celdoni del veïnat de Vallcanera, promogut pel senyor Joan Cot Porcell, i sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un mes.
2.-Durant el tràmit d’informació pública ha presentat escrit d’al·legacions el senyor Jordi Cespedes Martínez.
3.- Consta a l’expedient els següents informes :
a.- Informe del Servei Territorial de Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de data 5 de febrer de 2007.
b.- Informe de la Unitat Territorial Tordera Besós de l’ACA de data 28 d’agost de 2007.
c.- Informe favorable d’11 d’abril de 2007 emès pel Cap dels Serveis de Coordinació d’oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
d.- Informe de l’Institut Geològic de Catalunya de 10 de desembre de 2007, on constata la no
afectació a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic.
e.- Informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural de 4 de febrer de 2008 on es constata la no afectació de cap jaciment.
4.- En data 22 de maig els Serveis Jurídics van emetre informe.
Fonaments de Dret:
Primer.- Cal desestimar les al·legacions formulades pel senyor Jordi Cespedes i Martínez atès que la resolució d’aquest procediment correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona d’acord amb l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el text Refós de la Llei d’urbanisme (LU) i 50 Reglament de la llei aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol (RLU). Per altre banda, l’existència de sòl urbà suficient a les urbanitzacions es un criteri aliè a la possibilitat d’implantar un habitatge familiar vinculat a una explotació ramadera, que permet la legislació urbanística vigent ( article 47.6 b LU ) i que ha estat informat favorablement per part de l’Administració sectorial pertinent, sense perjudici de significar que aquest criteri era un aràmetre normatiu de l’anterior legislació, ja derogada.
Per altre banda, caldrà que el projecte objecte de llicencia municipal, en el supòsit que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona atorgués l’autorització pertinent, doni compliment
a les prescripcions dels informes sectorials emesos i del que disposa l’article 50.6 del RLU.
Segon.- Son aplicables els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el text Refós de la Llei d’urbanisme i 46 i ss del Reglament de la llei aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol..
– Article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
– Decret de l’Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD :
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades pel senyor Jordi Cespedes i Martínez i procedir a l’aprovació de l’avantprojecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al paratge anomenat Can Celdoni del veïnat de Vallcanera, promogut pel senyor Joan Cot Porcell, amb la prescripció següent :
El projecte constructiu haurà de donar compliment a les prescripcions dels diferents informes sectorials i a les determinacions de l’article 50.6 del RLU.
Segon.- Trametre copia de l’expedient i del projecte per duplicat als efectes de la seva aprovació definitiva.

Tercer.- Notificar l’acord als interessats.
.
.
P.D: Gràcies per l’enviament
.
Anuncis

Accions

Informació

24 responses

20 06 2008
LCR

Evident, la LNC té un talp, mascle o femella, infiltrat a l’ajuntament 😉
Regidor o funcionari ?

Petons 🙂

20 06 2008
LNC

Si només fos un/a… 😉

🙂

21 06 2008
Un altre Pera

Pero si es ell mateix miralles el talp. Ho va reconeixer a una senyora a vallcanera, ho vaig sentr

21 06 2008
buf

Dubto que sigui ell mateix, en tot cas algú proper. En Miralles és llest i no crec que actuï així.

29 08 2008
Anònim

Algú proper? Us imagineu a una noia estudiant de 20 anys tot el dia davant d’un ordinador, super docta en economia i ciencies polítiques, escrivint continuament articles al seu blok, enganxada al xat local o comprovant el seu e.mail aviam si hi ha algun marro nou, invadint amb els seus comments tots els bloks de sils i de riudarenes, sense fer vacances, sense caps de setmana, sense temps per sortir de casa de Vallcanera o amb el portàtil sempre amunt i avall,conectada a internet, tot per la causa. No quadra. Aquí hay gato encerrado!

29 08 2008
LNC

Tot el dia? 🙂 🙂 No serà pas tant!!!

De polítiques no en sé gaire jo ! 🙂

i d’economia superdocta??? :-)))) això en Nash 🙂 però gràcies ! 🙂

Sabeu de què en sé una miqueta ? d’amistat i de desconfiar de governants i dels seus aduladors i aduladores de torn 🙂 🙂 No busqueu causes perdudes,.. és la Llibertat 😉

29 08 2008
Pera

les nenes de 20 anys no es lleven els diumenes a les 8 del matí per actulitzar cap bloc….ni es fican en assubtens privats, mes aviat estan darrera els vailets a veura quin arreplegan, tots hem sigut joves i sabem el pa que si dona….

29 08 2008
LCR

… ni fan campanyes fanàtiques antiIdS ni defensen Gespes ni confonen LCRs amb el fill d’en Cot ni en fan d’aixo un article del seu blog 😉

29 08 2008
Anònim

Pels temes económics ,podria ser que la LNC rebés assesorament privat de’n Miralles que també en sap molt d’economia, mireu, mireu com escriu en Miralles a Mundo Obrero

Ante la crisis, lucha de clases

Albert Miralles Güell * / may 08

Durante meses hemos ido conociendo un goteo de noticias que nos hablaban de la crisis. Ya esta aquí, entre nosotros, dispuesta a seguir el guión que la derecha liberal y la izquierda reformista tienen escrito para estos casos. Que la crisis la pague la clase trabajadora y las clases populares.

La crisis termina con un largo ciclo de crecimiento económico, que ha servido para multiplicar los beneficios empresariales, tener superávit en los presupuestos públicos, para rebajar impuestos (IRPF, empresas).

Un largo ciclo de crecimiento económico que ha conocido un incremento bestial de la explotación de la clase obrera, traducido en bajos salarios, pérdida de poder adquisitivo, reducción del peso de los salarios y pensiones en la renta nacional, una siniestralidad record entre los países de la UE, una precariedad laboral sin parangón, la subcontratación como estrategia de abaratamiento de costes laborales, una economía sumergida basada en la explotación de la mano de obra inmigrante sin papeles, una privatización de lo público y una aplicación sistemática de la gestión privada de lo público, entre muchas otras cosas.

Todo este ciclo termina en paz social, que quiere decir paz laboral, paz sindical, paz política. Pocas luchas, poco conflicto social y político ante este incremento de la explotación.

No valen excusas, l@s que nos consideramos comunistas (y todos los sectores más cercanos en su concepción anticapitalista o antisistema) debemos reconocer que no hemos estado a la altura de las circunstancias en este período, que debería haber concluido con mejoras en la rentas salariales y las pensiones, en mejoras del estado social y de derecho, de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y de las clases populares, en una política fiscal progresista, en un avance del estado del bienestar, en una mejora de la protección social.

Todo el terreno que no hemos ganado en el ciclo de crecimiento ahora nos haría falta para resistir en mejores condiciones los embates de la crisis, habrían sido un colchón social y económico frente a la crisis.

Ahora veremos cómo crecen los impuestos indirectos, cómo se justifican las políticas antisociales, cómo se argumenta la congelación salarial, como se bajan de nuevo los impuesto, sobre todo el de sociedades, cómo se financia con dinero público al sistema financiero, porque ser empresario es correr un riesgo que el papa estado debe soportar para evitar descalabros mayores, se seguirá subvencionando a las empresas, y más y más desprotección social…

Y l@s comunistas, ¿qué vamos a hacer ahora?¿Seguiremos encerrados en el Partido viendo lo mal que va todo? ¿Seguiremos deshojando la margarita de IU y de sus circunstancias y de sus posibilidades? ¿Seguiremos conformándonos con explicar lo mal que lo hacen los demás? ¿Tendremos la suficiente confianza en nuestro proyecto político, en nuestro Partido, para encarar este reto?

L@s comunistas hoy tenemos una obligación y una responsabilidad ante la clase obrera de este país y ante nosotros mismos, que no podemos aplazar para resolver primero nuestras cosas.

L@s comunistas debemos ser cuanto antes la palanca de movilización para la defensa de los derechos económicos, sociales y políticos de la clase obrera y de las clases populares.

En primer lugar hemos de caracterizar la crisis, el marco en el que nos tocará desarrollar la lucha de clases en el próximo periodo. Para condenar una vez mas y con todos los elementos necesarios el sistema de explotación capitalista, su lógica y sus consecuencias, pero también para situar nuestras políticas alternativas o correctoras ante la crisis.

Hemos de poner a punto nuestras propuestas políticas para las reformas laborales, sociales y económicas que l@s comunistas consideramos necesarias y empezar a explicarlas en todas partes y por todos los medios a nuestro alcance, sin olvidar que este 2008 es un año congresual en CC.OO.

Este ejercicio de análisis del nuevo marco económico, de concreción de nuestras propuestas, de puesta en marcha de procesos de explicación en todas partes son las tareas más importantes en este momento y por lo tanto las que debe priorizar todo el Partido, su dirección, sus cuadros y sus militantes, en el próximo periodo, son la dedicación y el esfuerzo fundamental que debemos hacer los comunistas a partir de ahora en este país.

Considero necesario y urgente convocar la conferencia de movimiento obrero del PCE, con la consiguiente participación del PSUC viu.
Necesario para abordar estas tareas con un debate colectivo de abajo hacia arriba, que de la palabra a cada militante del Partido. Y urgente porque debemos llegar a tiempo a la cita con los congresos de CC.OO., a primeros de septiembre de este año.

De nosotros, de nuestra capacidad, de nuestras propuestas, de nuestro trabajo, dependerá también cómo se va a gestionar desde ahora la crisis que ya nos azota. Seremos responsables de nuestros aciertos o de nuestros errores, pero no tendría ninguna justificación que no dedicáramos prioritariamente nuestros esfuerzos colectivos e individuales a esta tarea, la defensa de los intereses de la clase obrera ante la crisis.

Si alguien todavía tiene dudas, que mire los resultados electorales de España y de Italia y se convencerá de que debemos “pegarnos al terreno”, a la clase. Si esto lo hacemos bien, todo lo demás se nos dará por añadidura.

* Movimiento obrero PSUC viu

Albert Miralles Güell
Secretari Polític del PSUC viu a les comarques gironines

29 08 2008
LNC

Ara direu que fan o deixen de fer les “nenes” (seran dones, colla de masclistes!!) de 20 anys amb internet al 2008.

Per cert, si interpreteu que aquest article d’en Miralles és d’economia no és estrany pensar que l’ONU regula el usos del sòl residencial a Sils en els acords de la junta de govern…. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Ara a dir que el governs no miren internet i cada cop que els enganxem a una montillada a la mitja horeta canviada.

NO AL XALET A SÒL NO URBANITZABLE DE JOAN COT A CAN CELDONI !!! PROU ESPECULACIÓ !!! VOLEM UN GOVERN QUE NO DIFAMI, QUE NO ESPECULI !!!!!

MIRALLES SINDICALISTA, ET VOLEM D’ALCALDE !!! AL MENYS NO DESPATXARÀS EDUCADORES COM AQUESTS D’IDS ( … )

29 08 2008
LNC

Per cert, trobo molt encertades les al.legacions presentades pel gespes.

u dubte menos: on està el xat local que diu el primer anonim ??? hi cap xat local a Sils o parla del messenger ?? Gràcies per dubte

I, el dubte important: Tot això que us inventeu és perquè l’ajuntament no faci auditories??? Val la pena? a mi em sembla que no… 😉

29 08 2008
Jordi

Tranquil.la LNC, és l’enveja. Aquesta gent que tant critica que es presentin al.legacions i s’exerceixin el drets no estan de sort. Aviat a Sils organitzarem plataformes i associacions per millorar la vida social i la qualitat democràtica amb aportacions modestes, però fermes. Reclamarem auditories i tinc la intenció d’organitzar gent diversa en una plataforma d’independents per donar suport a un canvi encapçalat pel Miralles, si ell ho accepta. Comptem amb tu, LNC, l’ànima de la revolta 😉

Enhorabona pel teu bloc, per la teva mirada del món, per la teva capacitat i eficiència. També vull agrair a l’MDV el seu suport a la postura amb Can Celdoni. sé que alguns d’ells són del PSC, dels de debò, dels de fa anys. Eskerrik.

Als que em critiquen els convido a coneixe’m i visitar el meu bloc http://jordigespes.blogspot.com. Torna el canvi 🙂 Sense pors 🙂 El van fer al 2007 i el farem al 2011.

30 08 2008
LCR

Una aliança Miralles-Céspedes-LCN? aixo confirma les meves teories. Gràcies, Jordi 😉

Aquí dalt confirmes que tens talps, LCN, t’hu dic pel pressumpte viatge corrupte a Nova Zelanda d’algun funcionari municipal ,ens ho vas anunciar al teu blog i ara, res de res, cap prova, cap fotocòpia. Com ho tens? Es lleig desde l’anonimat, llençar rumors de corrupció sense proves 😦

LCN, t’estàs destapant 🙂 , primer proposes al Xicu, després al Ribas, ara ja vas al gra: Miralles a l’alcaldia 🙂

Més petons 🙂

30 08 2008
LNC

Així si no hi ha fotocòpia no hi ha hagut viatge a Nova Zelanda pagant l’Ajuntament… caramb… l’adjectiu de corrupte el poses tu.. curiós.

De moment Ribas, anoro, tello o miralles o ma. josep o cristina, qualsevol millor que això que hi ha ara. No donen la talla, no aconsegueixen aliances, tenen un futur negre per Sils.

LCR, el teu entestament ja em resulta patètic, els teus insults deixen plou clar quina pot ser la teva aportació al debat… i el pitjor, si s’escau, recordes al Rovira defensant el pisos de davant de l’ajuntament 😉 però tu amb Can Celdoni, i caporals cambrers … qui hi farem, coses del Sils antic. 😉

I amb el somriure la revolta, Volem la Senyera 🙂
(com el CRAE, el CEIP, els autocars, el sils.cat, etc… )
i prou mobbing despatxa educadores.

N’estic convençuda LCR que ni tu t’esperaves que ho fessin tan malament la colla d’IDS… 😉

30 08 2008
LCR

M’atribuexes una falsa personalitat , veus Cots i IdS per totes bandes, el teu entestament es el q resulta patètic ,els teus insults sí resulten patètics, les teves tècniques Jiménez Losantos sí resulten patètiques.

Nova Zelanda i tans altres temes, llençar el rumor sense cap prova. Embruta, difama que alguna cosa quedarà, ja t’hu han dit.

No em fareu callar 😉

¿ ja has esborrat l’article del teu blog on confons la LCR amb el fill d’en Cot i aprofites per insultar a la familia del regidor ?

Més petons 🙂

30 08 2008
LNC

Parles d’aquest que està ben actiu ?

http://losilenc.blogspot.com/2008/08/acusen-el-regidor-joan-cot-de-fer-sevir.html

o d’aquest altre:?

http://losilenc.blogspot.com/2008/04/comentaris-destil-kinki-del-nick.html

Crec que confons crítica amb insult i per això t¡’esborren missatges amb insults sexistes de mal gust 😉

si m’acceptes un consell, reflexiona i millora, encara estàs a temps 🙂

30 08 2008
buf

LCN, tu que et queixes de tantes faltes Montillistes -que hi són- perquè no cuides els teus escrits una miqueta?

On són els pronoms febles?
D’on has tret aquest tan lleig article “el” per a noms masculins?

30 08 2008
LNC

Jo no escric el tindrem la senyera, 😉

per cert la tindrem abans de l’11 🙂 🙂

30 08 2008
LCR

LNC, Parlo d’aquest article teu d’estil Jimenez Losantos on insultes la família del regidor Cot:

http://losilenc.blogspot.com/2008/08/acusen-el-regidor-joan-cot-de-fer-sevir.html

Amb tanta mediocre tècnica Jimenez Losantos, en Miralles t’haurà de fer una bona estirada (virtual) d’orelles, que li faràs perdre vots 🙂 🙂 🙂 Ell no es així, és més elegant.

L’altra article son històries teves. A mi que m’expliques, a qui vols enganyar?.

De bon rotllo: Et repeteixes més que l’all i oli 😉

Més petons 😉

30 08 2008
LNC

O bé no saps llegir o només vols maranya, et van acusar i és fet cert l’existència d’aquesta acusació. La persona que et va acusar sí que ha patit insults de l’estil d’aquest que dius tu JlS 😉

Com que veig que t’agrada el personatge et deixo una interessant discussió entre el teu ídol radiofònic i un dels meus economistes 🙂

http://losilenc.blogspot.com/2008/01/federico-jimenez-losantos-vs-sala-i.html

gaudeix-lo !!! Si vols ens podem posar junts i juntes perquè en Miralles guanyi vots, cap problema per mi, i cada cop, per més gent 😉 mentrestant tota nova jove iniciativa empresarial recordeu que té publicitat gratuït al meu bloc. 🙂

kiss, today is a wonderful day 🙂 🙂

1 09 2008
INFORME COT-CESPEDES

INFORME COT-CESPEDES

Des de Sils , camí d’Ítaca bitàcola dirigida per una anònima LNC està fent una bruta campanya contra del tinent d’alcalde senyor Joan Cot , al mateix temps que defensa els interessos i les pràctiques del senyor Céspedes ,

Informe comparatiu ,

HABITATGE CAL CELDONI
=====================

Es vol construir en sòl no urbanitzable ? No s´ha provat ,

Projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al paratge de Can Celdoni , presentat pel senyor Joan Cot , regidor per IdS-PM. A més del vist-i-plau dels serveis tècnics de Sils , cinc informes tècnics acompanyen l´expedient , que se sàpiga cap de negatiu:

a.- Informe del Servei Territorial de Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de data 5 de febrer de 2007.
b.- Informe de la Unitat Territorial Tordera Besós de l’ACA de data 28 d’agost de 2007.
c.- Informe favorable d’11 d’abril de 2007 emès pel Cap dels Serveis de Coordinació d’oficines comarcals del Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció Rural.
d.- Informe de l’Institut Geològic de Catalunya de 10 de desembre de 2007 , on constata la no afectació a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic.
e.- Informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural de 4 de febrer de 2008 on es constata la no afectació de cap jaciment.

La Comissió Territorial d´Urbanisme de Girona té ara la paraula.

PISOS CESPEDES
==============

L´arquitecte municipal de Sils denega el permís d’obres al senyor Céspedes , administrador únic de la societat mercantil Cases de Sils, S. L. En alguna ocasió, la Junta de Govern ha considerat que la voluntat del senyor Céspedes és injuriar i calumniar a funcionaris, tècnics i polítics per tal de pressionar-los i condicionar els seus informes i resolucions.

5.- En data 27 de desembre de 2007 l’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic on es constata que el projecte d’obres referenciat , tal com va manifestar en l’anterior informe tecnic de data 5 de maig de 2005 , no s’ajusta ni a les determinacions de les NNSS de planejament , ni al Decret 259/2003 d’habitabilitat . Igualment constata que tampoc s’ajusta a les noves determinacions urbanistiques que estableix la Modificació puntual de dites Normes aprovades definitivament per la ComissiO Territorial d’Urbanisme en data 15 de març de 2007.

L’informe diu literalment el següent :

Fets:

1.- En data 29 d’abril de 2005 amb registre d’entrada múm. 1352 i expedient d’obres 50171 van ser presentat per Cases de Sils amb NIF ….. i domicili social a Avda Costa Brava num 1 de Sils El projecte anomenat Habitatge plurifamiliar entre mitgeres al Carrer Ruben Dario parcel.les 10 ,11 i 12 de la urbanització Vallcanera Parc , estan dins del casc urba de Sils.

2.- El predi sobre el qual es preten construir es un solar amb Ia qualificaciO Urbanistica de Zona Suburbana Extensiva segons Pla Parcial de la urbanització Vallcanera Parc

3.- EL projecte presentat per Cases de Sils i signat per l’arquitecte Felip Prats Parareda , es varen detectar les següents mancances:

3a.- El mateix no estar visat com requereix l´art 18 de les Normes Subsidiaries de Planejament .

3b.- La ocupació màxima es del 60% , aixi dons: Parcel.la de 814 ,96 m2 x 0 ,60 = 488 ,976 m2

Al Plànol 1 es reflecteix les superficies construides de cada planta essent les mateixes de:

Planta Baixa 399.05 m2 Habitg + 38 ,60 m2 Acces + 6 ,80 m2 terrasses = 444 ,45 m2 compleix

Planta Primera 410 ,85 m2 habitg + 28 ,60 m2 + 59 ,80 m2 terrasses = 499 ,25 m2 superior al 60% NO COMPLEIX

Planta Segona 414 ,05 m2 habitg +28 ,60 m2 + 59 ,80 m2 terrasses = 502 ,45 m2 superior al 60% NO COMPLEIX

Planta Coberta , amb el voladís que no consta en cap plànol , si en façanes i secció superior al 60% NO COMPLEIX

2 09 2008
LNC

Tota la informació i sentències del TSJC anul•lant informes de l’arquitecte municipal a aquest link de la LNC

http://losilenc.blogspot.com/search/label/1.5%20M%E2%82%AC

L’anònim ignorant obvia que el paratge de Can Celdoni té la qualificació urbanística de sòl no urbanitzable (veure edicte)

http://losilenc.blogspot.com/search/label/Can%20Celdoni

El Senyor Cot és primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de Sils i tots els informes de Can celdoni (dos anys de tramitació) exposen mancances I ENCARA NO S’HA POGUT APROVAR PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME. Encara que sigui un mal regidor cobra per tenir bones pràctiques i defensar l’interès general de Sils.

El Senyor Céspedes és un particular que té tot el dret a utilitzar i presentar les al.legacons (pràctiques) i tenir els interessos particulars i legítims que la llei l’empari.

El meu bloc no censura missatges ni han de passar cap filtre com el del grup polític del Senyor COT-NOGUE i manifesta LLIUREMENT les opinions d’una jove silenca que reclama la dimissió del Senyor Cot per la haver volgut especular urbanísticament en Can Celdoni, mentre ha fet servir serveis que pagaven el Veïns i Veïnes de Vallcanera i ens volia posar en obres d’1,5 milions d’Euros 😉

la veritat sempre molesta als que manen – i més si són curtets, com diuen que és el subjecte anònim i els dels horts il.legals – però acaba imposant-se. A més vista que és habitual que els anònims proCOT-ENGANXINA no siguin capaç de distingir entre POUM i ONU , reclamen auditories, atès que ni saben que can celdoni és sòl no urbanitzable    

MARXI, SR. COT, PER DIGNITAT POLÍTICA. AUDITORIES I NO ES PIQUIN TANT QUE CADA COP SEMBLEN MÉS MALAPRENENTS D’EN QUIMET 😉

2 09 2008
INFO

“Des de Sils camí d’Itaca” serveix per donar soport als negocis immobiliaris de’n Cespedes, defensa les pintades de’n Jordi G. i actua com a blog NO OFICIAL del matrimoni Miralles, a la recerca del vot de Vallcanera, amb el nou slogan:

“ALBERT MIRALLES 2011” PER SILS

L’autoria del blog es, com a mínim, dubtosa, a més d’anònima

A recordar,

L´arquitecte municipal de Sils denega el permís d’obres al senyor Céspedes , administrador únic de la societat mercantil Cases de Sils, S. L.

Durant l’escorcoll, els agents li van comissar dos esprais de pintura. Jordi C.M., veí de Sils i de 39 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de resistència i desobediència a l’autoritat i per pintar en edificis públics.

2 09 2008
LNC

a) Un arquitecte municipal no denega cap llicència només informa favorable o desfavorablement 😉

b) Els informes de l’arquitecte dd Cases de Sils, S.L. anul.lats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

c) El Sr. Cespedés no té cap negoci immobiliari. Finques planes Sí, per exemple. En el bars de Sils es diu que han obligat al CRAE a comprar a Finques Palnes :-O

d) Detenir per portar sprays és de fatxes ( … ) a l’endemà la llibertat. l’alcalde torna a falta a la veritat. A més en Cespedes no té 39 anys.

e) Sils és un exemple de males pràctiques administratives segons la sindicatura de comptes, i l’alcalde desconeixia el dret de repetició.

f) el Sr. Cot vol promocionar un xalet en sòl no urbanitzable, pels bars de Sils es comenta que fins i tot ha fet un pou no se sap si amb permís o sense.

g) Cap veí o veïna de Vallcanera té horts il.legals, com el senyor cordobés, d’IDS

h) El Senyor alcalde vol augmentar l’edificabilitat de les seves parcel.les respecte el POUM actual, segons AMS

i) El meu bloc és meu i passo d’entrar a les tafaneries de la gent interessada dels Sils antic.. és el millor consell que m’han donat a casa i el gespes. Gràcies, bona gent. No vull que em diguin per exemple les coses que diuen de gent d’IDS com l’Anna Sunye, a la que respecto.

j) Miralles 2011, el millor per Sils, perquè s’ho val, perquè no és delicte opinar com vol el Sils antic, El Nou Sils guanyarà.

k) A IDS no saben ni de dret de repetició, i durant més d’una setmana van fer el ridícul confonen l’ONU amb el POUm i després li va carregar el mort a l’Anna Sunyé.

l) Aquesta nova campanya dels quatre del Sils Antic és pq l’ajuntament ha rebut reclamació de 1,6 M€ que exercint el dret de repetició, cas de prosperar haurien de pagar els tècnics i polítics, NO EL POBLE DE SILS.

Conclusió: Si no vols la mateixa colla de sempre, amb les mateixes mentides de sempre, com a la recepció de Vallcanera, siguis de dretes o d’esquerres, si vols la llibertat i la transparència, un enganxina al seu lloc, si t’estimes la democràcia, la llar d’infants i les solucions eficients i justes. El 2011 Miralles. IDS és pitjor que el PP, menteixen igual però se’ls enganxa abans. Els Sils Antic té por a la llibertat que reperesenten l’Albert i La Cristina.

P.D LNC: (Són comunistes, sí, no són perfectes, però al cap i a la fi sempre han estat millor que els feixistes 😉 ) Ens portaran la llibertat i la transparència 🙂 Són bona gent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: