AMS i transport escolar

28 07 2008

Després de la votació, matissar

Puntualitzacions sobre el transport escolar

Després de l’aprovació per part del ple de l’Ajuntament d’una moció per tal d’assumir el cost del transport escolar pel proper curs, des d’AMS volem matisar i clarificar la nostra postura.

Entenem que aquesta aprovació no suposa de cap manera que el tema del transport escolar quedi tancat i resolt. El nostre grup va votar afirmativament la moció per una qüestió de coherència, ja que sempre hem defensat la gratuïtat del servei perquè creiem que és un greuge comparatiu injust que per raons de distància s’hagi de pagar l’accés a l´ensenyament que és un servei obligatori i bàsic. Davant la imminència de la inscripció al transport i atès que els ajuntament s per la seva manca d’eficiència ja estaven disposats a pagar-ne una part, i que no hi hagut cap problema per aprovar modificacions pressupostàries d’última hora cinc vegades superiors a aquest cost, ens semblava injust que les famílies es fessin càrrec de la resta.
.
N´obstant això, vam presentar la nostra moció perquè pensem que no és l’Ajuntament qui ha d’assumir aquest cost. Aquesta assumpció pot ser només assumible per un curs i circumstancialment, però no pot suposar per la seva càrrega i dimensions una aportació pressupostària permanent, i més tenint en compte que no hi ha cap competència ni obligació legal sobre l’ensenyament per part dels ajuntaments. Aquest tema que sobrepassa l’abast del nostre poble és molt més ampli i requereix una solució definitiva que només pot adoptar el Govern de la Generalitat i el seu Departament d’Ensenyament, per aquest motiu dèiem al començament que aquest tema no ha quedat ni tancat ni resolt. Hi ha una mobilització per part d’AMPES i ajuntaments que continua i ha de continuar per tal d’arribar a aquesta solució definitiva. Des d’aquest punt de vista volem convidar a tots el col·lectius del nostre poble que estan afectats pel problema i als que s’hi sumen per solidaritat que segueixin aquesta lluita mobilitzant-se i fent pinya , per aconseguir el canvi en la normativa i l’assumpció definitiva del servei per part del Govern de la Generalitat que és qui té la competència per fer-ho.

MOCIÓ PRESENTADA PER AMS, SOBRE EL TRANPORT ESCOLAR, AL PLE DEL 3 DE JULIOL I APROVADA PER UNANIMITAT.

Molt Honorable sr. President de la Generalitat.

Honorable sr. Conseller d’Ensenyament.

Aquest Ajuntament davant de la situació creada per la retirada per part del seu Departament de la subvenció per al transport escolar no gratuït, que afecta a nombroses famílies del nostre municipi i d’altres municipis de la comarca, que viuen a urbanitzacions força distants dels centres escolars on els seus fills assisteixen a classe.

CONSIDERA que:

1. La retirada de la subvenció constitueix un greuge comparatiu per les famílies que es poden veure obligades a pagar el servei de transport. Greuge que es determina perquè contradiu dos principis bàsics que fins ara han regit l’accés a un servei essencial com l’ensenyament.: l’obligatorietat i la gratuïtat.

Aquestes famílies són discriminades per raó de distància respecte al centre escolar, obligant-les a contemplar una despesa extra que pot ser molt considerable si tenen més d’un/a fill/a. Més si tenim en compte la situació econòmica actual amb increments constants del preus dels carburants i dels preus amb relació al consum de productes bàsics i dels costos per habitatge.

2. Entén aquest Ajuntament, d’altra banda, en relació al que diu la llei: Títol V de la Llei Orgànica 1/1990 d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE)

“Amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els Poders Públics promouran les accions de caràcter compensatori amb relació a les persones, grups i àmbits territorials que es trobin en situacions desfavorables i proveiran els recursos econòmics per a aquest fi.” …

“Les polítiques d’educació compensatòria reforçaran l’acció del sistema educatiu per tal d’evitar les desigualtats derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d’una altre índole.” (Arts. 63 a 65.)

“ Segons aquest marc jurídic que estableix la LOGSE, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya possibilita l’atorgament d’ajuts de menjador i de transport, per a aquests alumnes, mitjançant els Decrets 160/96 i 161/96, en atenció a la situació socioeconòmica de les famílies i la distància que cada alumne s’hagi de desplaçar per assistir al centre docent.”

“El Departament d’Ensenyament aporta recursos econòmics als Consells Comarcals amb la finalitat de destinar-los a Ajuts no obligatoris a favor dels alumnes que es desplacen dins del seu propi municipi de residència (segons convenis específics de delegació de la gestió d’aquests serveis).”

Malgrat això, el decret 161/96 no reconeix explícitament la gratuïtat d’aquest servei, error important al nostre entendre ja que alumnes de diferents municipis que poden estar molt a prop tenen dret a transport i menjador gratuïts, i alumnes que són del mateix municipi però es troben a distàncies considerables o molt considerables no gaudeixen d’aquest dret.

No obstant, aquest mateix decret recull en les disposicions addicionals:

“ Quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se
fora del seu municipi de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centre docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.”

Considerem, per tant, que les consignacions pressupostàries s’atenen a un principi de prioritats que ve donat per criteris de tipus polític i en funció de les demandes i necessitats que es vulguin atendre. Entenem que la nostra demanda és justa ja que respon a la necessitat d’evitar una discriminació davant d’un dret universal de l’infant com és l’educació i a mantenir la cohesió social del nostre poble. Per aquest motiu:

DEMANEM :

3. Del seu govern que intervingui per a la resolució d’aquest problema en dos sentits. En primer lloc, mantenint la subvenció per a continuar amb la gratuïtat del servei. En segona instància, modificant el decret 161/96 per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals reconeixent el gran creixement de població infantil en nuclis no urbans de les característiques esmentades.

Agraint l’atenció a les nostres demandes,

Font: Bloc d’AMS, 20 juliol 08

Anuncis

Accions

Informació

5 responses

28 07 2008
Bloc

Comentaris copiats d’un altre article d’aquesta bloc:

Un pare de sils, 22 juliol (22:43:57)

Em sembla que els AMS ja tenen remordiments de conciencia per haver votat que si al transport pagat per l’ajuntament, Sereu vosaltres qui l’any que ve presentareu la mocio de treure el pagament de l’ajuntament?

Caldria que ho aclarissiu. Recordeu que rectificar es de sabis.

Sils esta a l’espectativa d’aquesta nova mocio. prego contesta.

Un altre pare de Sils, 22 juliol (23:00:11)

Interpreto de manera diferent ,que un pare de Sils, el missatge d’AMS. Em sembla més una clarificació que un penediment i lliga perfectament amb altres documents que han publicat abans. Ho veig més com una informació per dir on rau el veritable problema. S’entén que tal com es governa Sils passin coses d’aquest tipus, em refereixo a la votació que es va produir. Despilfarrar en males planificacions i no atendre a necessitats de les persones no és de rebut.

APM, 25 juliol (19:33:09)

No sóc de Vallcanera i no coneixo a tothom, però dóna la impressió que alguns només busqueu la confrontació amb uns altres, i pel que sembla amb la intenció clara d’assetjar constantment a l’equip de govern de l’Ajuntament, no sé si tothom hi està d’acord a Vallcanera amb aquesta confrontació ni si gaudeix d’ella com alguns sembla que en gaudiu. Els conflictes enquistats són difícils de resoldre i quan es busca només brega es liquida la convivència, això no ajuda a cap procés democràtic. Potser que busqueu mediadors o noves fòrmules. Atès el teu esperit crític, LNC, sovint no gaire positiu i despectiu vers certs moviments polítics i certes persones, et demanaria que donessis la cara i et dediquessis a la política oferint alternatives constructives si es que les tens. No m’agraden els socialistes, però tampoc el liberals i si he de mirar les aportacions d’uns i d’altres en el context de la història social l’aportació demòcràtica dels primers és molt superior a la dels segons que no van ser ni capaços d’impulsar el sufragi universal i van permetre i impulsar durant un segle i mig l’explotació social i el colonialisme entre altres coses.

Quant al transport escolar no sé si tothom té clar que s’ha de fer per a resoldre el problema, sembla que alguns dels directament implicats de les urbanitzacions de Sils, pensen que “papa ajuntament” ho resol tot, des de la puja del preu del petroli fins al pagament de les hipoteques.

Pensen que amb les seves mobilitzacions davant de l’ajuntament, cridant en els plens i fent pintades han solucionat el tema. No sé si s’han assabentat o s’han volgut assabentar que aquest problema ultrapassa al municipi. A veure si són o no capaços de fer pinya o esperen que d’altres els resolguin els problemes.

No crec que l’estratègia de l’AMPA sigui equivocada en aquest tema, ja que ha seguit la línia de les demés AMPES de la comarca. Penso que encertadament creien que quanta més gent s’hi sumés a la mobilització, més possibilitats hi havia de resoldre el problema.

29 07 2008
Jo

“no és l’Ajuntament qui ha d’assumir aquest cost”

i en canvi voteu a favor de la moció !!!!!!!, quins cullons aquests d’AMS. Com es pagarà aquesta gran quantitat de diners, ho s’ho descontaran del sou municipal?, no sabeu la caiguda bestial de la recaptació municipal? Seguidisme de les propostes populistes d’en Miralles? O teniu preparat un vot negatiu pero us van acullonir davant dels crits i pressions dels assistents al ple portats pels exaltats al servei d’en Miralles? Digueu-me un poble de la rodalia que hagi fet una cosa samblant. Quina colla! Cobra les indemnitzacions, aixo si que ho teniu cla, aqui si que aneu tots a la una.

30 07 2008
LNC

Diuen que l’únic exaltat al Ple acostuma ser a Sils, l’alcalde, que crida. a Riudarenes l’ex-alcalde. On paguen el transport escolar.

Quina recapctació és la que baixa? on és aquesta informació? per compte comptable. Si Sils té més població no rep més diners de l’Estat i la Generalitat?

Que no és l’ajuntament qui ha d’assumir aquest cost ho diuen tots els partits, només que IdS vol, o millor dir volia però va perdre, que si no paga la Generalitat es faci càrrec l’Ajuntament.

Enhorabona a ICV+CiU+AMS, per fer que ni en Nogué ni en Montilla facin discriminació a l’ensenyament. Ara estaria bé que no es privatitzi la única llar d’infants pública del poble, quan és un l’únic sector educatiu lliberalitzat.

30 07 2008
Bloc

BAN

Transport escolar no obligatori
El Ple de l’ajuntament del Sils el passat dia 3 de juliol
de 2008 va acordar assumir el cost del transport
escolar no obligatori de la part que als alumnes de Sils
els hi pertoca satisfer i que s’estableix en 178 euros,
pel curs 2008-2009.

Per aquest motiu i com complement a l’informació
emesa el passat dia 30 de juny de 2008 pel Consell
Comarcal de la Selva, les inscripcions de dit transport
escolar es faran en els mateixos llocs i les mateixes
condicions assenyalades, excepte el pagament que
serà assumit per l’ajuntament. Les famílies que hagin
satisfet l’import d’inscripció els hi serà retornat pel
Consell Comarcal de la Selva.

Atès el gran esforç que suposa per l’ajuntament
aquesta despesa, preguem que exclusivament facin les
inscripcions aquells alumnes que vagin a utilitzar
aquest servei.

L’alcalde president,
Martí Nogué Selva.
Sils, 9 / juliol/ 2008

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/Anuncis/BanMunicipal_TransportEscolar.pdf

30 07 2008
LNC

aquest ban demostra que mai han cregut que la generalitat pagaria tot el cost a les famílies mentre compravne tractors i feien ple rera ple.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: