Tres articles AMS

31 08 2008

Publiquem aquests dos articles escrits a començament del mes de juliol i que per motius relacionats amb la seva dimensió no es podien publicar en el Quadern de Sils.

A vista d’ocell.

El nostre grup municipal heterogeni i divers és un cúmul de propostes, però sobretot un grup en el que el debat abasta totes les nostres línies d’acció. Una d’aquestes línies va directament dirigida a visualitzar tal com diu el títol de l’article, buscant distància i amb objectivitat, quina és la situació de l’àmbit territorial en el que transitem cada dia per desenvolupar la nostra quotidianitat, és a dir , el medi territorial en el que vivim, urbanístic i paisatgístic i la seva ordenació , manteniment, control i regulació.

Sembla evident que el Sils rural, obert, vorejat per camps de conreu i arbredes que l’envoltaven, s’ha tancat encara més , no tan sols per les infraestructures viàries i de comunicació que l’encotillen que són moltes (tren, nacional, autopista, carreteres vàries, TGV i aviat ben a prop línies d’alta tensió, variant i les que puguin venir…), sinó també per la força pujant dels seus nous blocs de pisos que en algunes zones s’han cuidat molt bé d’esborrar qualsevol visió paisatgística idíl·lica del Sils esmentat. Aquest tancament ha provocat el creixement de noves vies urbanes i l’aparició de moltes obres inacabades. El traçat de nous carrers no ha suposat tampoc una millora dels que ja teníem i certs mals persistents gairebé endèmics continuen atabalant-nos quan circulem per ells: voreres sense fer, forats de registres tapats amb pedres (ex: c/ Montcorb), parcel·les (a 7 de juliol quan es redacta aquest text) amb herbes i bardisses de més d’un metre d’alçada, plenes de residus de tota mena, absència gairebé total de papereres en la majoria de carrers del poble, excrements de gos en moltes voreres, asfaltats de carrers malmesos i això sí, boniques places i rotondes enjardinades i algunes d’elles amb gespa abundant amb el consegüent rec també abundant.

Si mirem les rodalies es pot veure” l’aigua nítida i transparent de les nostres sèquies i rieres” i les vies de comunicació entre nuclis amb uns “arranjaments exemplars”. Mireu la que va de Can Cabirol a Mallorquines-Est , una via pública força utilitzada abans que una promotora privada la malmetés amb la sana intenció d’urbanitzar la zona.

¿Què queda de l’accés directe a la urbanització de Mallorquines sense haver de passar per la rotonda de l’hostal?

En fi, des d’AMS pensem que queda molta feina per fer i no val l’excusa de ja ho hem dit, cal aplicar les ordenances amb rigor i mostrar més iniciativa a l’hora de fomentar el civisme, fent un seguiment i control més acurat del manteniment i desenvolupament urbanístic.

Què en sabem del que passa?

Malgrat viure en un context de globalització on sembla que la informació té cada cop més un valor afegit, ja que es demostra molt important per a la presa de qualsevol mena de decisions, en el nostre entorn més proper, el món local, sembla que la distribució de la informació sobre l’esdevenir polític del nostre poble es redueix a la petita aportació trimestral que fa cada grup municipal en l’esquifit espai del Quadern de Sils. Bé, cada grup municipal no, atès que el de l’equip de govern (IDS) reflecteix la seva acció de govern en 13 de les 27 pàgines de l’últim Quadern (núm.60), apareixent en diferents formats i signatures aquesta acció.: editorial, diferents regidories (pàgines 3,6,7,8,9,10,11,16, 17,22 i 23) , les dues d’extractes d’acords ( pàgines 4 i 5) i, per descomptat, , la portada i contraportada amb fotografies del senyor Alcalde en diferents actes públics.

La revista municipal de Sils, malgrat el seu subtítol de portada (Revista municipal d´informació i cultura de Sils), sembla que és fonamentalment un aparador de les activitats i iniciatives de qui governa, més que una revista informativa objectiva i planera. Potser aquest és el paper que cal atribuir-li, però és evident que deixa un buit important de l’activitat municipal perquè no té en compte les aportacions i la participació que fan els altres grups de l’oposició que representen, no ho oblidem, el 67’86% de la població.

Entenem, doncs, que falten mecanismes per a fer arribar aquesta informació que també existeix a una majoria de la població. I cal fer-ho, a l’igual que el Quadern, amb mitjans que són de tots. Hi ha diferents alternatives: la més senzilla, revisar la pròpia estructura del format de funcionament del Quadern, o bé donant més espai als diferents grups municipals per donar a conèixer la seva activitat, o bé canviant la línia editorial i suprimint les al·lusions directes a les regidories o a l’equip de govern per igualar la presència de tots. Una altra alternativa, ja proposada per ICV, podria ser publicar mensualment un fulletó senzill i no gaire costós en el que els diferents grups municipals poguessin arribar a cada casa, igual que el Quadern, informant de la seva activitat municipal.

Certament existeixen els blogs i el web municipal que no deixen de ser un important mitjà de comunicació, però és evident que l’ús dels mitjans informàtics no arriba a totes les cases ni tothom , per coneixements, els pot fer servir. D’aquí la importància d’una eina informativa diferent per arribar a tots i totes i poder enriquir el debat sobre l’acció política en el nostre poble.

Us convidem des d’aquí a col·laborar amb nosaltres amb aportacions i comentaris en el nostre blog (amsils bloc.cat)

Font: bloc d’AMS, 30 agost 08

OBSERVACIONS SOBRE AQUEST PERÍODE DE LEGISLATURA
Publicat per amssils | 30 Jun, 2008

A un any i escaig de les eleccions municipals, a AMS, seguint la línia encetada des de la reobertura del nostre bloc, volem fer una sèrie d´ observacions crítiques (sempre des del nostre tarannà constructiu i no desqualificador), sobre la dinàmica de funcionament del nostre Ajuntament en aquest període.

En primer lloc, i des de bon començament, volem apuntar la manca de voluntat i capacitat de diàleg i d’acostament per part del que es va constituir com equip de govern del nostre poble. Manca que es va reflectir en la incapacitat per arribar a pactes de govern o de legislatura amb els altres grups de l’oposició i que s’ha anat manifestant durant aquest temps en la manera d’exercir el govern com si tinguessin majoria absoluta sense tenir-la. Prova de la qual és la constitució de les diferents comissions informatives i que la presidència de totes elles recaigui sobre el propi alcalde.

Des de l’inici aquesta actitud es va reflexar en la intolerància de l’alcalde al voler imposar un tripartit, en aquell moment contra natura, atesa la bel·ligerància de persones afins a la candidatura d’ICV que en un panflet repartit per les cases acusaven el nostre cap de llista de “cacic i especulador”. Cal fer constar, també, que després d´ un parell de converses, la primera de tempteig, on nosaltres vam demanar “ la lluna en un cove” n´hi va haver una segona, on IDS va aparèixer amb un cartipàs municipal tancat on se’ns oferien regidories sense cap competència significativa .

Donades aquestes circumstàncies optàrem per mantenir-nos a l’oposició, fent aquesta de manera que en cap moment trenqués les formes i amb un respecte absolut per les persones, sense renunciar a fer crítica de les seves actituds i conductes en l’exercici del poder municipal. Tenint molt clar que col·laboraríem en la presa de decisions que entenguéssim que eren bones pel poble. I creiem que així ho hem fet.

En aquest període hem presentat una sèrie d’intervencions i propostes en diferents plens que podeu veure recollides en les actes dels mateixos.

Seguint les actes dels plens publicades al web municipal fins el ple del 10 d’abril (últim del que s’ha publicat acta.) hi apareixen 49 intervencions del nostre grup majoritàriament preguntes i propostes, i algunes mocions aprovades pel ple però no executades ni completades. Les preguntes han fet referència a temes de caire : social, urbanístic, d’obres i serveis, de participació ciutadana, de demanda d’informació i atenció als ciutadans, de seguretat i policia, sobre dinàmica interna i informació als grups municipals i sobre l’ús dels recursos econòmics i les diferents modificacions pressupostàries que denoten una mala planificació econòmica de l’equip de govern.

Les nostres propostes han estat de tipus divers: per evitar la pujada de taxes, sobre possibles acords per a obtenir llits per la gent gran en la residència de Sils, sobre les barreres arquitectòniques, sobre beneficis fiscals per a famílies nombroses i monoparentals, sobre increment de l’assistència social…

Les nostres mocions aprovades però no portades a terme fan referència a l’habilitació d’espais municipals i a l’enllumenat i construcció de voreres, estudi de projecte de plaques fotovoltaiques al sostre del pavelló municipal. Menció especial la proposta de dinàmica de funcionament del butlletí municipal.

Cal fer esment especial a alguna de les mocions i a alguna d’aquestes propostes de força transcendència:

a) La d’habilitació d’espais municipals es referia al cobriment de la terrassa del pavelló, amb la intenció de convertir-lo en un espai “polivalent” i a l’habilitació de l’espai superior de “La Laguna” (“galliner”), com a possible espai d’exposicions.

b) L’estudi de l’enllumenat públic i adequació de les mancances feia referència a la seva modernització per a evitar l’alt consum i al millorament de zones del casc antic amb una pobre il·luminació actual .

c) La de construcció de voreres i eliminació de barreres arquitectòniques, estava relacionada amb el fet que en diferents zones del nostre poble es dóna la circumstància que hi ha moltes voreres inacabades i continua havent barreres arquitectòniques. Provocant aquesta situació, dificultats en els desplaçaments, tant per l’ús de cotxets com principalment per les persones grans o amb discapacitats motrius, i podent ser motiu d’accidents.

d) Una proposta molt transcendent ha estat aconseguir amb la nostra oposició ferma que les taxes i la factura de l’aigua pugessin el que correspon a l’IPC i no el 5% com pretenia l’equip de govern.

Hi ha també constància de la nostra oposició, per si algú la posa en dubte, amb les nombroses votacions amb abstencions o negatives quan hem hagut de mostrar el nostre desacord amb l’equip de govern i perquè no, amb els altres grups de l’oposició. Amb ICV, per la seva actitud sovint populista i poc realista que ens sembla molt de cara a la galeria, i amb C i U que creiem que adopta una actitud molt col·laboracionista malgrat fer crítica verbal a moltes propostes que després ajuda a aprovar amb l’abstenció o el vot positiu.

Prova d’això és l’aprovació pressupostària que va aconseguir l’equip de govern gràcies a l’abstenció d’aquest grup.

Hi ha tanmateix constància de la capacitat d’acord quan hem votat afirmativament davant propostes dels altres grups que ens han semblat positives per l’interès general.

En els diferents àmbits de gestió i administració municipal s’hi acumulen els problemes i conflictes i no es veu des de cap perspectiva que l’equip de govern porti una iniciativa clara ni que sigui capaç de liderar cap canvi significatiu com apuntava en el seu programa electoral.

Els projectes d’obres que s’executen són projectes encetats per l’anterior consistori, alguns d’ells encara inacabats. Les deficiències de funcionament i manteniment d’edificis i instal·lacions públiques es perpetuen : pavelló municipal (cobertura de la pista quan es fan activitats no esportives i manteniment de la mateixa), camp de futbol (problema del manteniment de la gespa), escola(degoters i coberta)… Voreres sense fer, carrers mal asfaltats, brutícia i deixadesa en terrenys i parcel·les no tancats.

Davant del PUOSC es presenta un projecte faraònic d’elevadíssim cost (més de tres milions d’euros), amb projectes d’edificació que podrien no ser prioritaris (Auditori, Biblioteca i Aula de cuina) que posen en dubte el servei d’altres equiparables que ja tenim ( “La Laguna”, Centre Cívic, biblioteca actual). No s’estudien altres propostes menys costoses i de més valor utilitari, com reformes i ampliacions d’edificis existents o propostes com un Centre de dia per a la gent gran. Aquesta aprovació s’aconsegueix sense haver donat documentació i informació prèvia als altres grups municipals amb temps suficient per a estudiar-la.

La rehabilitació dels antics pisos de mestres per a oferir habitatge social al jovent està de moment deturada.

No s’ha fet pública la informació sobre el nou POUM, aquesta és obligació de l’equip de govern i no dels altres grups municipals, que no tenen perquè resoldre els problemes d´aquest per transmetre aquesta informació.

Acabant amb l’àmbit urbanístic no sabem quan ni com es pensa fer la recepció de les urbanitzacions del municipi.

Ens hauria agradat poder fer una valoració una mica més positiva però al nostre entendre s’acumulen les errades quant a la resolució de problemes i s’acumulen els conflictes.

En l’àmbit educatiu, l’equip de govern s’enfronta a un greu problema a la llar d’infants, les seves iniciatives no han sabut resoldre el conflicte intern i molt ens temem que la seva proposta d’externalitzar parcial o totalment el servei no suposi una solució definitiva i amb acord de les parts.

Hores d’ara no sabem què passa amb l’escola nova, quins passos està fent l’equip de govern i cap a on apunten les previsions d’ Ensenyament.

El nou institut s’inicia en precari quant a alguns serveis i amb una ubicació que probablement no sigui la més adient.

Per a quant l’ampliació de l’escola actual massificada i sobreocupada?

Quina és la situació actual sobre el transport escolar? Sabem que la inscripció s’ha de fer properament durant el mes de juliol.

Som conscients que en molts aspectes relacionats amb aquest àmbit l’equip de govern no té competència directa, però sí que en té per mostrar sensibilitat i capacitat de lideratge per establir les negociacions i pressionar l’administració de la Generalitat a tots els nivells per aconseguir la resolució de molts d’aquests problemes. Més tenint en compte que la Conselleria del Departament pertany al seu propi partit.

En l’àmbit econòmic, les previsions de recaptació de l’equip de govern no s’han complert, són molt pitjors del que es creia. La situació de desacceleració que es deia s’ha convertit realment en crisi també al nostre Ajuntament. Estem entrant en una situació d’endeutament i dèficit que pot hipotecar la nostra situació econòmica els propers anys. Caldrà anar molt en compte en les previsions pressupostàries i en no caure en el vici de les modificacions d’aquests tipus que comencen a repetir-se de manera sovintejada.

D’altra banda , estem en desacord amb la dinàmica de funcionament de les comissions i els plens. De les comissions, per la manera d’informar o de no fer-ho per part de l’alcalde i l’equip de govern, entenem que no és a títol personal i quan es requereix suport que s’ha de donar aquesta informació sinó en l’àmbit públic corresponent que són les comissions informatives i és on estan representats tots els grups municipals sense exclusions.

Entenem que hi ha un abús dels plens extraordinaris, sovint per manca d’informació.

Cal fer èmfasi que la majoria d’aquests plens han estat amb un ordre del dia amb molt pocs o amb un sol punt. Creiem que podien haver estat inclosos en l’ordre del dia d’un ple ordinari, aquest fet fa fefaent la mala gestió de l’equip de govern i té un cost addicional important per les arques municipals, 2.500 euros com a mínim ( 200 per cada regidor , 400 per l’alcalde i el que sigui pel Secretari ) Per aquesta raó , i a tall de protesta , els 2 regidors d’AMS vàrem renunciar a cobrar el ple extraordinari del darrer mes d’Abril, no tenim constància del que van fer els altres membres del Consistori.

Volem concloure que, davant d’aquesta situació, AMS s’està plantejant propostes i alternatives per intentar canviar aquesta línia d’actuació de l’equip de govern , amb l’acord i col·laboració d’altres grups si és possible i si no ho és, amb la manifestació pública de les seves discrepàncies.

Font: bloc d’AMS

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: