L’escrit dels veïns a l’Ajuntament

26 11 2008

Denúncia urbanística contra el Nyap

044

Fragments de l’escrit:

Veïns i veïnes directament afectats per les obres, ens envien documents i fotografies comentades que reproduïm en aquest bloc. Totes les parts afectades poden, lliurement, deixar els seus comentaris. Convidem també als serveis tècnics municipals i als polítics locals dels quatre grups a participar en aquest fòrum.

Per tal de difondre l’escrit-requeriment que els veïns van lliurar a l’Ajuntament el 25 de novembre de 2008, publicarem alguns fragments d’aquest escrit de 38 pàgines:

FRAGMENT I

Doncs bé, a la llum del que disposa l’article 62 de la Llei 30/1992, pot considerar-se que, tant el permís municipal ambiental en règim de comunicació atorgat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en data 21 de maig de 2007 (expedient 13/2007), com la llicència d’obres majors atorgada per la Junta de Govern Local en data 3 de març de 2008 (expedient 2008/30), la seva modificació puntual, aprovada per l’òrgan esmentat, en data 6 d’octubre de 2008 (expedient 2008/30) i, així mateix, la llicència d’obres per adequació interior de la implantació comercial, atorgada pel mateix òrgan, en data 6 d’octubre de 2008 (expedient 2008/201), esdevenen actes administratius nuls de ple dret.

Es motius que comporten la nul•litat radical dels actes administratius referits són, en síntesi, els que seguidament s’exposen:

(i) Respecte el permís municipal ambiental atorgat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 21 de maig de 2007, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (expedient 13/2007) i la seva modificació puntual instada per CONSUM, S. COOP. VALENCIANA (també consta en l’expedient 13/2007):

– El règim urbanístic aplicable sobre els terrenys de referència no permeten l’ús comercial en edificació aïllada sinó, en tot cas, l’ús d’habitatges amb tolerància comercial. El permís municipal ambiental és, en aquest sentit, contrari a les Normes Subsidiàries de planejament de Sils i, en concret, al seu article 155. No existeix compatibilitat urbanística per a portar a terme l’ús comercial pretès i, per tant, la seva autorització comporta una clara reserva de dispensació de la normativa aplicable als terrenys.

– El procediment administratiu tramitat per l’Ajuntament vulnera la normativa de procediment aplicable, en el benentès que:

_ No consta que el Secretari municipal hagi emès cap informe en relació amb el permís municipal ambiental. Si més no, aquest informe degut no consta en l’expedient administratiu 13/2007. Per tant, es contravé clarament l’article 79, apartat b), del ROAS.

_ L’Ajuntament no conferí audiència als veïns afectats directament en el procediment, contravenint allò que prescriu l’article 80 del ROAS.

_ La tramitació de la modificació del permís municipal ambiental en règim de comunicació, instada per l’entitat CONSUM S. COOP. VALENCIANA i autoritzada per l’Ajuntament, no comptà tampoc amb l’emissió de cap informe de Secretaria.

_ L’Ajuntament atorgà el permís municipal ambiental en règim de comunicació autoritzant la implantació comercial de referència sense disposar prèviament del vist-i-plau de la Direcció General de Comerç relatiu al grau d’implantació comercial de l’empresa promotora del centre i al compliment de les previsions contingudes en el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials.

_ L’Ajuntament no exigí, en cap fase del procediment ambiental, l’anàlisi exhaustiu de l’impacte paisatgístic, mediambiental, de mobilitat, acústic ni tampoc disposà cap condició u obligació en aquest sentit. Es desconegueren totalment, per altra banda, les possibles ingerències de l’ús esmentat envers els veïns que resideixen a tocar del supermercat projectat.

(ii) Respecte la llicència d’obres majors atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 3 de març de 2008, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (expedient 2008/30); respecte la modificació d’aquesta, aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 6 d’octubre de 2008, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (també correspon a l’expedient 2008/30); i respecte la llicència d’obres majors per a adequació interior d’un establiment comercial, atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 6 d’octubre de 2008 a favor de l’empresa CONSUM S. COOP. VALENCIANA (expedient 2008/201):

– El règim urbanístic aplicable sobre els terrenys de referència no permete l’edificació aïllada plantejada sinó, en tot cas, l’ús d’habitatges amb tolerància comercial. Les llicències d’obres atorgades per l’Ajuntament de Sils són, en aquest sentit, totalment contràries a les Normes Subsidiàries de planejament i, en concret, al seu article 155.

– Manca la tramitació i aprovació de l’Estudi de Detall necessari per poder edificar en els terrenys de referència tot considerant la volumetria projectada, la seva disposició en el solar, les condicions urbanístiques imposables, etc. No existeix, per tant, l’instrument urbanístic necessari per a poder atorgar les llicències urbanístiques d’obres, quan així ho exigeix el planejament general previ a la vigent Llei d’urbanisme.

– El procediment administratiu de llicència urbanística tramitat per l’Ajuntament en cada cas, vulnera la normativa de procediment aplicable, en el benentès que:

_ L’Ajuntament no exigí, en cap fase del procediment de llicència d’obres, l’anàlisi exhaustiu de l’impacte paisatgístic, mediambiental, de mobilitat, acústic ni tampoc disposà cap condició u obligació en aquest sentit. Es desconegueren totalment, per altra banda, les possibles ingerències de l’edificació referida envers els veïns que resideixen a tocar del supermercat projectat i, en especial, que el carrer Bastiment està considerat carrer d’una alta sensibilitat acústica pel propi mapa de capacitat acústica de Sils.

_ No s’indicaren en la llicència els punts en els que calia adequar el projecte d’obres al projecte d’activitat prèviament autoritzat. Ni tan sols s’establiren terminis d’inici i finalització de les obres, obviant allò que disposen el ROAS i la normativa urbanística d’aplicació.

_ Els dos informes jurídics aportats a l’expedient administratiu d’obres 2008/30 estan subscrits per un Advocat extern a l’Ajuntament de Sils.

S’incompleix, per tant, allò que preveu la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

_ La intervenció edificatòria emparada per les llicències d’obres majors concedides per l’Ajuntament sobrepassen l’alçada reguladora permesa per l’article 153 de les Normes Subsidiàries de planejament.

_ L’Ajuntament ha emparat una intervenció edificatòria que és parcial sobre la parcel•la, sense exigir cap tractament ni preveure cap intervenció en unitat de projecte envers un sòl de 2.234,12 metres quadrats de superfície. Es contravé, per tant, l’article 151, in fine, i 154 de les Normes Subsidiàries de planejament.

La nul•litat que es predica de cadascuna de les llicències urbanístiques atorgades per aquest Ajuntament respecte el sòl de referència prové, per tant, d’allò que disposen els articles 62, apartats e) i f), de la Llei 30/1992, anteriorment esmentada: l’Ajuntament de Sils ha prescindit totalment i absoluta del procediment administratiu aplicable i ha dictat actes administratius contraris a l’ordenament jurídic en virtut dels quals s’han reconegut com a existents drets d’ús i edificatoris sobre uns terrenys determinats, quan manquen els requisits essencials per a l’adquisició dels drets suara referits.

Fragment II

XII. Finalment, no ha estat fins que s’ha produït l’entrada física de la maquinària d’obres als terrenys de referència i l’inici efectiu de les mateixes, que aquests veïns sotasignats s’han assabentat de la voluntat, autoritzada per l’Ajuntament, d’implantar un establiment comercial aïllat de les característiques tant devastadores que s’adverteixen.

Ens trobem, per tant, davant d’unes obres en curs d’execució que es materialitzen sota l’empara d’un seguit de llicències i permisos que vulneren frontalment l’ordenament jurídic, tant pel que fa als procediments tramitats com pel que afecta al compliment de la normativa urbanística municipal.

Observem impotents davant nostre, en definitiva, com s’aixeca una edificació destinada al comerç i disposada aïlladament en una zona en la que, segons la normativa urbanística municipal, l’ús predominant hauria de ser el residencial, vers la qual aquest Ajuntament no ha fet res per impedir-ho i que ens angoixa i preocupa:

– Per la incidència del moll de càrrega i descàrrega projectat a la part posterior del supermercat que s’està construint, moll que es troba físicament enganxat a la vorera del carrer Bastiments (que en alguns punts no sobrepassa uns escassos 1,30 metres), obviant que els vianants han de poder transcórrer per les voreres del nostre poble, fins i tot aquelles persones minusvàlides que requereixen de l’estricte compliment de la normativa en matèria d’accessibilitat per garantir la seva mobilitat. El carrer Bastiments (“acústicament sensible”, com anteriorment s’ha apuntat que disposa el mapa de capacitat acústica municipal, i eminentment residencial, els habitatges del qual han permès fins ara la residència habitual de nens i adults) es convertirà, en darrer terme, en una zona de circulació i maniobra de camions i d’altres vehicles pesats. Només cal observar els plànols del projecte d’obra per corroborar aquest extrem, atès que els camions que en ells s’hi grafien envaeixen en els propis plànols la calçada del carrer Bastiments.

– Pel fet que la totalitat dels vehicles dels clients del centre comercial sortiran pel carrer Bastiments (recordem, d’escassos set metres d’amplada), quan sens lloc a dubtes és plausible de plantejar altres opcions de sortida per carrers que circumden la parcel·la. Atenent als projectes aprovats, és palès que la preocupació per garantir una mobilitat sostenible sempre no preocupar a aquesta Administració.

– Per les emissions i immissions acústiques que generaran tant els vehicles pesats de mercaderies i serveis que accediran al supermercat, com els clients que surtin del mateix pel nostre carrer. Això sense oblidar els compressors i aparells d’aire condicionat que projecten ubicar en la planta alta de l’edifici de dues plantes que ja es troba aixecat enfront les cases dels veïns.

– Per l’impacte visual que genera un mur de formigó de més de vuit metres d’alçada, encarat sense cap obertura cap als habitatges preexistents.

Fragments III

En efecte, esdevé un exercici de tergiversació jurídico-tècnica certament incomprensible i del tot sorprenent el fet d’obviar la qualificació urbanística aplicable al sòl de referència (“vivendes amb tolerància comercial”) de tipologia residencial i que en cap cas no permet la implantació comercial aïllada (pròpia de la Zona 9 de les Normes Subsidiàries, però no pas de la Zona 8, que és l’aplicable en aquest cas), que porta implícita l’exigència de tramitació d’un Estudi de Detall (article 150 de les Normes Subsidiàries de planejament) com a instrument de planejament derivat prescriptiu, alhora que determina uns usos (ús comercial en planta baixa i ús residencial en planta pis) i paràmetres urbanístics concrets (articles 151, 152 i 153 de les referides Normes).

(…)

Cal parar compte, addicionalment a les irregularitats apuntades anteriorment, que els Serveis Tècnics municipals beneïren un projecte d’obra que únicament té per objecte una part de la parcel·la de referència i no pas la seva totalitat. En aquest sentit, el punt 2.2 de la memòria datada del mes d’agost de 2008, presentada per FONCIE, S.L. en interès d’obtenir l’aprovació de la modificació de la llicència d’obres originària, exposa el següent: “Es deixarà una part de la parcel·la de 2.234,12 m2 sense realitzar-hi cap actuació, només el ballat de la mateixa”.

L’article 154 de les Normes Subsidiàries de planejament de Sils, anteriorment transcrit, exigeix que qualsevol intervenció edificatòria en terrenys qualificats com a Zona 8 sigui objecte d’un únic projecte. En aquest mateix sentit s’expressa també l’article 151, in fine, de les referides Normes. Segons aquests preceptes, no és possible aprovar un projecte tècnic d’obra que no tracti unitàriament tota la intervenció edificatòria que es plantegi realitzar en una parcel·la qualificada com a Zona 8 de les Normes Subsidiàries.

Doncs bé, en un nou exercici de contravenció frontal envers les pròpies normes municipals, els Tècnics de l’Ajuntament de Sils sostingueren la correcció tècnica i jurídica d’un projecte que no abasta la totalitat de la parcel·la, sinó que en deixa una bona part (ni més ni menys que 2.234,12 m2) en la més absoluta de les indefinicions. Ni tan sols es preocuparen aquests tècnics d’exigir un mínim tractament d’aquesta porció tant important de sòl (ja fos el seu enjardinament, la prohibició d’efectuar-hi acopi de materials, l’obligació de manteniment i conservació, o d’altres similars), més enllà del seu “ballat” al que fa referència la memòria citada i que, per altra banda, deixa entreveure la intenció d’aïllar aquesta porció de sòl per a futures intervencions.

(…)

SOL·LICITEN

Que, tenint per presentat aquest escrit en el degut temps i forma, juntament amb el recull fotogràfic que l’acompanya, es serveixi d’admetre’l i, en la seva virtut, es procedeixi a efectuar les actuacions següents:

– A incoar un expedient administratiu de revisió dels actes administratius següents, d’acord amb allò que preveu l’article 102 de la Llei 3071992, per a declarar-ne la seva nul·litat a l’empara d’allò que disposa l’article 62, apartats e) i f), d’aquella mateixa Llei, pels motius que han estat exposats en el cos d’aquest escrit: _ Permís municipal ambiental atorgat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 21 de maig de 2007, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (expedient 13/2007) i la seva modificació puntual instada per CONSUM, S. COOP. VALENCIANA (també consta en l’expedient 13/2007).

_ Llicència d’obres majors atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 3 de març de 2008, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (expedient 2008/30).

_ Modificació de la llicència d’obres majors esmentada en el punt anterior, aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 6 d’octubre de 2008, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (també correspon a l’expedient 2008/30).

_ Llicència d’obres majors per a adequació interior d’un establiment comercial, atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en Pàgina 28 de 29 sessió de data 6 d’octubre de 2008 a favor de l’empresa CONSUM S. COOP. VALENCIANA (expedient 2008/201).

– A suspendre l’executivitat dels actes administratius esmentats en el punt anterior, de conformitat amb allò que disposen els articles 200 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i 269.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol.

– A instar al Registre de la Propietat corresponent, segons allò que preveu l’article 196 del Decret 1/2005, la inscripció registral, sobre les finques corresponents a la parcel·la 308 de la urbanització Can Cabirol, dels assentaments marginals de suspensió de l’executivitat dels actes administratius esmentats, així com de declaració de nul·litat dels mateixos, prèvia tramitació del procediment de revisió.

– A ordenar la paralització immediata de les obres en curs, d’acord amb l’article 200.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

– La demolició de totes les obres dutes a terme a l’empara del permís i llicències referides, amb reposició dels terrenys al seu estat originari d’acord amb allò que preveu l’article 267, en relació amb l’article 269.3, ambdós del Decret Legislatiu 2/1005; i això un cop s’hagi declarat la nul·litat del permís municipal ambiental i de les llicències urbanístiques de contínua al·lusió, advertint que les obres efectuades són manifestament il·legalitzables.

A Sils, a 25 de novembre de 2008

Més informació i comentaris: Supermercat.


Accions

Informació
%d bloggers like this: