CRAE a Sils

28 11 2008

Inaugurat Centre de menors a Sils

Nou CRAE, realitat

76

74

75

77

Fotos comentades: http://laveudesils.blogspot.com/2008/11/blog-post.html

Divendres, 28 de novembre de 2008 – 13:50h
Acció Social
La consellera Carme Capdevila inaugura el Centre Residencial d’Acció Educativa ‘Pla de la Selva’ de Sils

L’equipament té 10 places concertades per la Generalitat

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha inaugurat aquest migdia el Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) ‘Pla de la Selva’ de Sils. Han acompanyat la consellera l’alcalde del municipi, Martí Nogué; el director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Xavier Soley; i el director dels serveis territorials d’Acció Social i Ciutadania a Girona, Josep Viñas.

Els CRAE són establiments que ofereixen als i les menors un recurs al medi familiar quan aquest és inexistent, s’ha deteriorat o té greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. Substitueixen temporalment la família en els casos en que l’Administració detecta una situació de desemparament en el menor i ha suspès temporalment l’exercici de la pàtria potestat als pares.

El Centre Residencial d’Acció Educativa ‘Pla de la Selva’ substitueix l’antic CRAE ubicat al barri de Sant Daniel a Girona. El trasllat a Sils es va acordar per tal millorar les instal·lacions i dotar la Selva d’un equipament d’aquestes característiques per donar resposta a les necessitats del territori.

L’equipament està situat en dos pisos contigus de nova construcció al números 10-12 del carrer Ramon Llull. El pressupost de compra i adequació dels immobles ha estat de 610.000 euros dels quals el Departament d’Acció Social i Ciutadania ha subvencionat 90.000. El centre disposa de sales per a tallers, aules educatives, espais d’oci, dues terrasses

L’equipament està gestionat per la Fundació RESILIS i ofereix 10 places a menors d’entre 3 i 18 anys concertades pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. El personal està format pel director, 6 educadors i una mestressa.

Amb la inauguració d’aquest equipament a Sils, ja són 13 els Centres Residencials d’Acció Educativa (entre propis i concertats) que el Departament té oberts a les comarques gironines. En total acullen 151 menors. Al conjunt de Catalunya hi ha 94 centres d’aquestes característiques amb 1.763 menors a càrrec.

Font: http://www20.gencat.cat

La consellera Carme Capdevila inaugura el Centre Residencial d’Acció Educativa ‘Pla de la Selva’ de Sils

L’equipament ofereix 10 places concertades per la Generalitat
La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, inaugurarà el proper divendres el Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) ‘Pla de la Selva’ de Sils. Acompanyaran la consellera l’alcalde de Sils, Martí Nogué; el director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Xavier Soley; i el director dels serveis territorials d’Acció Social i Ciutadania a Girona, Josep Viñas.

El CRAE ‘Pla de la Selva’, gestionat per la Fundació RESILIS, ofereix 10 places a menors d’entre 3 i 18 anys concertades per Acció Social i Ciutadania. El Departament també ha subvencionat amb 90.000 euros l’adequació i reforma del local que acull el centre.

Els Centres Residencials d’Acció Educativa són establiments que ofereixen als i les menors un recurs al medi familiar quan aquest és inexistent, s’ha deteriorat o té greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. Substitueixen temporalment la família en els casos en que l’Administració detecta una situació de desemparament en el menor i ha suspès temporalment l’exercici de la pàtria potestat als pares.

Acte
La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, inaugurarà el Centre Residencial d’Acció Educativa Pla de la Selva de Sils.

Dia
Divendres, 28 de novembre de 2008

Hora
13:30

Adreça
Centre residencial (c. Ramon Llull, 10-12)

Municipi
Sils

Font: http://www20.gencat.cat

Vell CRAE, projecte:

acollidamenors.jpg

r_arrow.gif
icona.gif Sils tindrà CRAE, Centre Residencial d’Acció Educativa (notícia del 2007)

Una altra de les mancances que té la comarca de la Selva en matèria de serveis socials és el d’un centre residencial d’acció educativa, els anomenats CRAE. Acció Social té previst d’obrir, el juliol del 2008, un CRAE a Sils. Viñas va avançar que serà la Fundació Plataforma Educativa, que gestiona el CRAE Sant Daniel de Girona, la que gestionarà el nou dispositiu de Sils. Aquests centres estan pensats per a nens que provenen de llars infantils i que esperen passar a un règim d’acolliment familiar. Pel que fa a l’atenció a les persones grans, Acció Social no descarta obrir un altre centre de dia a la zona de la Selva interior que, segons Viñas, en comparació amb la Selva marítima té un dèficit d’aquest tipus de places, i ampliar la residència geriàtrica de Sant Hilari Sacalm.

Font: El Punt, dissabte, 20 d’octubre de 2007

r_arrow.gif

icona.gif EL GOVERN LOCAL (IdS) DIU NO AL CRAE

Amb el debat del PUOSC varem veure que el govern municipal (IdS) prefereix l’obra faraonica del moll de l’estació de RENFE que un centre de dia per les persones depenents i la nostra gent gran.

Sembla que la sensibilitat social del nostre govern local es força, força, força, baixa. Ni centre de dia ni CRAE.

La suposada “incompatibilitat” del CRAE (llegiu texte Ajuntament) estava resolta amb un escrit d´Urbanisme, que declarava per escrit, la compatibilitat d´aquest equipament social amb el planejament urbanistic vigent a Sils.

Per altra banda, el POUM es pot revisar (estem pendents de que es torni a posar en marxa…) i es pot fer compatible el CRAE amb l´us residencial, si es vol.

Poca sensibilitat social d´IdS? Falta de valentia politica? Consecuencias de governar en minoria? Que en penseu?

ICV-EUiA-EPM de Sils demanem al govern local la reconsideracio de la seva decisio i que pot comptar amb nosaltres per fer possible aquest equipament social a Sils.

QUE ES UN CRAE?

http://www.gencat.net/benestar/serveis/establiments/infancia/residencials/index.htm
Els centres residencials d’acció educativa són establiments que tenen per funció oferir a l’infant un recurs alternatiu a un medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. D’aquests centres, uns són de titularitat pròpia de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya i uns altres pertanyen a entitats d’iniciativa social que col·laboren amb la DGAIA .
Funcions:
·
Atenció integral als menors que hi són ingressats a proposta dels equips tècnics corresponents, per contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal
·
Cura de la seva salut física i psíquica, vetllant pel desenvolupament harmoniós de la seva personalitat.
·
Disseny del projecte educatiu individual dels menors a partir del diagnòstic o l’avaluació inicial
·
Coordinació amb els altres serveis i professionals que intervenen en el procés d’atenció i protecció als menors
·
Promoció, en els casos en què sigui possible, del retorn del menor amb la família d’origen o, en cas contrari, l’acolliment en família extensa o aliena.

3.- Obertura de centre residencial d’acció educativa (CRAE), expedient 29/2007 (declaració de compatibilitat).

Proposta de l’Alcaldia

Identificació de l’expedient : Obertura activitat de centre residencial d’accio educativa (CRAE).

Fets :

1.- En data 23 de novembre de 2007 i amb registre d’entrada núm. 3781, el Sr. Jordi Pascual Pèlach, en representació de la FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA, sol.licita llicència d’activitat per a la implantació d’un centre residencial d’acció educativa ( habitatge en substitució de la llar ) en una finca situada al carrer Països Catalans 4.

2.- Els Serveis Juridics han emès informe.

Fonaments de Dret:

1.- La finca es troba classificada, segons el planejament urbanístic vigent a Sils, de sól urbà consolidat zona 4, residencial semiintensiva.

L’article 79 de les NNNUU defineix aquesta qualificació urbanistica com les zones d’eixampla del casc urbà, destinades a l’habitatgfe unifamiliars aïllats segons tipologies de ciutat-jardí.

L’article 93 de la mateixa normativa defineix lús de dita zonificació com : “Ùs residencial amb un màxim d’un habitatge unifamiliar per cada parcel.la.”.

2.- Segons la informació continguda en la documentació aportada, els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) són habitatges substitutoris de la llar i constitueixen un servei d’utilitat pública que no comporta cap altra activitat que l’equivalent a la vida quotidiana i familiar d’una família nombrosa. El nombre de menors acollits en un CRAE oscil·la entre 10 i 15 nois/es, d’edats compreses entre els 3 i 18 anys. Així, segons aquesta documentació, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, defineix un CRAE com un servei residencial d’acolliment, per a la guarda i educació dels seus usuaris, mentre no poden retornar amb la família o se’ls troba una família acollidora, í el Centre assumeix les funciona educatives pròpies de la família per imperatiu legal. Segons la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, en el seu article 12.3, estableix que !es institucions d’acolliment han d’ésser totalment obertes, integrades en un barri o una comunitat i han d’organitzar-se sempre en unitats que permetin un tracte afectiu i una vida quotidiana personalitzats. Pel que fa al CRAE SILS – La Selva, la documentació aportada en la consulta assenyala que serà un Centre per a la Infància i l’Adolescència que necessita acolliment atesa la seva situació sociofamiliar. Tindrà una capacitat màxima de 1 a menors de 3 a 17 anys.

– Decret de l’Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent

acord :

Primer.- Declarar la incompatibilitat de l’activitat de Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) tenint en compte el conceptes i naturalesa de l’activitat que es desenvolupa, que no deixa d’esser un equipament social, per tant l’activitat sol·licitada no està admesa pel planejament urbanístic vigent, al no integrar-se dintre del concepte d’us residencial habitatge unifamiliar aïllat.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat.

Font: La Veu de Sils

r_arrow.gif
icona.gif Sils denega l´obertura d´un centre de menors perquè el POUM no ho permet
L’equipament està situat al carrer Països Catalans, una zona amb sòl d’ús residencial

E.Batlle, Sils.
El consistori de Sils, dirigit per un grup independent denegarà l’obertura del centre d’acollida de menors del carrer perquè el Pla General de Sils no ho permet. Segons l’alcalde, Martí Nogué (IdS), el xalet on es vol ubicar es troba en una zona residencial i les normes urbanístiques no hi permeten un equipament social, ja que és “només una zona per viure-hi”, va aclarir Nogúé.
La Fundació Plataforma Educativa és l’encarregada de la gestió del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de Sant Daniel de Girona i la que, havia de coordinar el de Sils juntament el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat. Segons Nogué, aquests van comprar l’immoble del carrer Països Catalans fa uns dos anys, sense saber si podrien obrir-hi el centre d’acollida de menors.
Tot i això, Nogué va ressaltar que l’antic govern de CiU ja els havia negat l’obertura pel mateix fet urbanístic, però segons va afirmar Nogué, els responsables del CRAE mantenen que se’ls va “dir de paraula que podrien obrir-lo allà”. Fins i tot, l’any passat, el director de Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania, Josep Viñas, va anunciar que a finals del 2008 s’inauguraria el CRAE de Sils.
Nogué va voler aclarir que el municipi de Sils “vol l’equipament però en un altre espai”. I a més, va explicar que fa dos dies es va reunir amb responsables del CRAE i els va oferir diàleg i va anunciar que se’ls va proposar ubicar-lo “al centre del nucli urbà“, ja que allà estaria permès pel POUM.
Per altra banda, Nogué va remarcar que les acusacions del grup d’ICV-EUiA cap al govern silenc sobre falta de sensibilitat social són falses perquè “no diem no a l’equipament sinó que les normes no ho permeten allà“.

Diari de Girona, 10 febrer 2008

………………………………………………………………………

r_arrow.gif
icona.gif CRAE La Pastoreta, Reus:

L’any 2004, en l’àmbit educatiu va ser un any complicat, ja que es van produir situacions complicades, sobretot amb els menors transgressors i amb moltes dificultats conductuals que van portar a establir un sistema de seguretat durant gairebé tot l’any. Els menors, en un 75’6 % eren majors de 12 anys, franja d’edat que comença a ser conflictiva, ja que es produeixen absències escolars, discussions, baralles i delictes fora i dintre del centre. És significatiu que 22 menors van assistir, durant l’any, al centre de salut mental infantil i juvenil, tenint en compte que al centre hi ha 36 menors interns. Així doncs, el centre ha acollit menors conflictius i amb carències, que han necessitat visites especialitzades de psicòlegs i psiquiatres.

[…] Finalment, cal indicar que el treball educatiu està donant els seus fruits, malgrat les dificultats que comporta atendre una població amb un grau de conflictivitat alt.

Font: CRAE La Pastoreta

r_arrow.gif
icona.gif Al cap de deu anys, la Fundació Plataforma educativa gestiona tres Centres Residencials d’Acció Educativa –CRAE– a Girona per a infants i adolescents de 3 a 18 anys –Sant Daniel, Segre i Sobrequés–; un centre d’acollida a Juià, el Mas Garriga, que funciona com a residència en règim obert per a joves de 12 a 18 anys; dos pisos assistits al barri gironí
de Sant Narcís i a Salt […]

Font: http://plataformaeducativa.org

Anuncis

Accions

Informació

65 responses

10 02 2008
NA SILENCA

Perdoneu però sento vergonya aliena,
El centre previst a Sils és el que funciona actualment a Sant Daniel (Girona) amb nenes de 3 a 17 anys. Aquesta barreja d’edats garanteix de que no es tracta de nens menors conflictius.
Per altra banda hi han nens Silencs que han estat en aquests centres, i gràcies que han hagut poblacions sensibles i no egoistes que han permet la seva integració. De veritat no us desitjo que tingueu necessitat de fer ús d’un d’aquests centres!!.
A Sant Daniel i se de primera mà els veïns i veïnes estan tristos perquè aquests nens s’en van!!.

10 02 2008
LNC

Estic amb NA SILENCA, enlloc de criticar podrien oferir-nos a dedicar mitja hora al dia per col.laborar amb aquesta inicitiva.

L’acord, novament, és un nyap de l’engaxina amb greus perjudicis per una fundació -sense cap ànim de lucre i que es manté amb donacions privades- que fa tan noble activitat davant la ineficàcia pública.

11 02 2008
Clara

No sé com començar per la vergonya que sento de llegir els escrits d’un anònim (que difícil és contestar a algú que no té cara) i de la Maria.

– l’anònim confon naps amb cols: barreja la recepció de Vallcanera (que paguen els impostos a Sils) amb permetre que un centre d’acolliment de menors no conflictius pugui dur la seva tasca educativa entre nosaltres.

– La Maria, ai senyor!
El centre que es vol traslladar a Sils no és el de La Pastoreta de Reus (et recomano que et rellegeixis els articles i sàpigues diferenciar entre Reus i St. Daniel a Girona; conflictius amb suport, de menors no conflictius), sinó que és un que hi ha actualment a la Vall de St. Daniel, on els nens van a escola, compren a la botigueta del barri, juguen amb els nens veïns (com qualsevol altre) i són molt ben acollits i acceptats pels demés habitants de l’indret. De fet, quan alguns dels veïns de St. Daniel han sapigut que els han de canviar de poble, s’han posat tristos i saben que els trobaran a faltar (com sol passar quan et marxa algú estimat).

No és fer una obra de caritat, és simplement ser persona, el donar una oportunitat a qui la vida només li ha donat cops!
Jo voldria que algú d’aquests que s’atreveixen a denegar el permís per a que comencin a viure aquí, o algú dels que té por (sense fonaments), o algú dels que diu: sí però en un altre lloc (com si de persones amb la peste es tractés), pensin en que si mai algun familiar o amic seu es trovés en aquesta situació, com voldrien que se’ls rebés???

No penseu que aquests menors no tenen cap culpa de que les seves famílies tinguin problemes i siguin “desestructurades”?
No penseu que es mereixen una bona rebuda i una oportunitat per a créixer com tots voldríem que la tinguessin els nostres fills?
No penseu que Sils creixeria en valors i maduresa si recolzéssim iniciatives com aquestes?
Diuen que els catalans sóm dels pobles més solidaris… però a vegades obliden dir: però que sigui lluny de casa…

Espero sincerament que serveixi per a fer algunes reflexions i deixar de dir coses i témer el que no és.

I si a algú li queda algun dubte: perquè no es passa pel centre de St. Daniel, els coneix, s’informa, perd les pors,… i després opina?

12 02 2008
Clara

Sr. Alcalde,
Srs. Regidors de l’equip de govern,

Què penseu quan denegueu una iniciativa com aquesta al nostre poble?

La casa que volen destinar al CRAE està en zona residencial, però no doneu permís per obrir el centre perquè es considera un “equipament social”… però no volem veure que en el fons no te CAP diferència amb el d’un habitatge unifamiliar on hi visqui una superfamílianombrosa. Bé, sí, que els nens i les nenes no són fills d’un sol pare i mare…

Si l’antic Pla d’Ordenació Urbanística permetia l’ús, durant el procés de petició es canvia el POUM i se’n nega l’ús, no podria, de bona voluntat, aprofitant la remodelació del Pla, permetre una vivenda unifamiliar d’ús social? Pensem que la iniciativa té el ple recolzament d’Urbanisme de la Generalitat. Que poc que costaria, però quina por que us fa portar nens dels quals la tutela la té la Generalitat…
Però això no determina que siguin perillosos, només diu que els seus pares no se’n poden fer càrrec!

Què millor que marcar-vos un bon punt de solidaritat i acolliment, que ja no només permetent, sinó oferint alguna cosa més com a agraïment per haver triat Sils com a poble acollidor i que fins ara no ho havia pogut demostrar…

Uns nens i nenes que estan visquent i convisquent amb els veïns de St. Daniel a Girona, i dels quals n’estan molt contents i els trobaran a faltar, quan un poble tan exemplar com Sils rectifiqui la desició sense fonament real (es veu quan es llegeixen els informes d’una i altra banda), i els hi dongui cabuda en el dia a dia…
Que entre tots poguem simplificar la vida dura i complicada que tenen uns infants que no poden viure amb els seus progenitors…
Que puguin compartir experiències a l’escola, al casal, a la piscina, al carrer,… i d’aquesta manera enriquir-nos tots com a persones…

Com m’agradaria que aquest equip de govern, que va néixer amb l’esperança de millorar el poble i que encara no ha tingut massa oportunitats per a demostrar-ho, decidissin fer un pas endavant que no els hi costaria ni cinc! doncs la casa l’ha comprada la Fundació i no demana res de l’ajuntament, només el permís per residir en zona residencial…
Realment es fa difícil entendre aquesta negativa… per més que la penso i repenso no hi veig el sentit…

Ànims Sr. Alcalde i regidors, que rectificar és de savis!!

12 02 2008
xibarri

M’asebla que esteu mal informats, el que es diu al diari és que a can cabirol no es permet aquest tipus d’usos, al centre de Sils si, també a Vallcanera o Mallorquines. Si una activiat no está permesa no ho está i punt . Si hi ha altres emplaçaments al municipi on uvicar-lo, crec que no s’ha de forçar les coses. No te cap sentit treurels per que si d’un lloc per posar-los en un altre. Si veritablement no els volgesin a Sils, IDS ja els hauria dit que no d’entrada i no és aixi. Els ha ofert la possibilitat de obrir el centre dins el nostre poble però no a Can Cabirol.

12 02 2008
xibarri

Nogué va voler aclarir que el municipi de Sils “vol l’equipament però en un altre espai”. I a més, va explicar que fa dos dies es va reunir amb responsables del CRAE i els va oferir diàleg i va anunciar que se’ls va proposar ubicar-lo “al centre del nucli urbà”, ja que allà estaria permès pel POUM. Per altra banda, Nogué va remarcar que les acusacions del grup d’ICV-EUiA cap al govern silenc sobre falta de sensibilitat social són falses perquè “no diem no a l’equipament sinó que les normes no ho permeten allà”.

extracte de Diari de Girona

12 02 2008
LNC

Ja veurem qui té la llei del seu costat.

12 02 2008
Rovira

em sembla que el Martí veurà la seva derrota a les generals, veient que el PSC cau en picat a Sils.

SILS HA DE VOTAR EN CONTRA DEL PSC PER DEMOSTRAR AL MARTI QUE S’HA EQUIVOCAT.

NO SABEN GOVERNAR NI GESTIONAR.

En Quimet

12 02 2008
LNC

Hagués sorprès més que demanessin permís abans de compra-la. Clar que si els van enganyar els que els van atendre a l’ajuntament i després els IdS en un exercici d’ignorància legal recolcen aquestes actuacions pressumpatament del.lictives. Ara volen fer tontos, ni més ni menys que a una Fundació. Qui busca la crispació l’ajuntament o la gent que reclama els seus drets? Per mi comença a estar força clar.

12 02 2008
LNC

I a ICV, menys electoralisme -ja sabem que sou l’únic i l’única polític i política de Sils al Ple, la resta són protagonistes de la política- i més portar al Síndic de Greuges el que està passant a Sils, que és una vergonya.

12 02 2008
Un membre del grup

Que voldries que possessin la teva foto?.
Em sembla que t’has passat Maria. No tens cap dret a faltar el respecte com ho estàs fent. La gent que coneix bé l’Albert sap que ell no és així. A les Municipals va ser l’únic candidat que no va tenir cartell en el carrer amb la seva foto, perquè precisament ell no va voler!.
Ni tampoc ha estat ell qui ha decidit posar aquesta foto!.

12 02 2008
Clara

Maria, m’agrada que el meu escrit t’hagi aclarit alguna falsa idea. Doncs seria perillós començar a difondre coses que no són. Ara bé, els nens conflictius (que tenen una vigilància estricta) també necessiten que en algun barri d’algun poble els hi donguin una oportunitat, o no?

Xibarri, tens raó en alguna cosa, però t’ho aclariré una mica més: el centre es podia instal.lar a Can Cabirol quan varen començar els tràmits, tenien el permís verbal de l’ajuntament i el consentiment d’Urbanisme de la Generalitat. Però el consistori, davant els dubtes i la por (potser), varen aprofitar la redacció del POUM per impedir-ho (bona excusa…), però no els hi ho van dir fins que ja tenien la casa comprada (una vergonya).
Ara, el nou consistori, els diu que ho poden fer, però en algun altre lloc. És una bona manera de treure’s els problemes de sobre, doncs en un altre lloc (centre del poble, per exemple), com trobes una vivenda per 15 nois? els veïns els voldran? Trobo que és una bona mesura esquivatòria per a donar-los suport, no us sembla? Quin problema real hi hauria en tenir en comte el permís d’Urbanisme i donar-los el permís per “residir” en una “zona residencial”…?! És, només, qüestió de voluntat! i aquesta és la que falta.
Per cert, varen triar Can Cabirol per la proximitat al centre del poble (equipaments i serveis) i l’estació, per qüestions de mobilitat, què hi farien penjats al mig de Vallcanera? no seria una falsa integració al municipi?

Jo només demanaria que l’Ajuntament s’ho repensi!

12 02 2008
maria

Vaja! aixi que poseu fotos privades sensa coneixament de l’interessat!!!!!… carai, carai com les gasteu….
es bo saber quina mena de gent sou els de ICV, ja veig que quan tothom es pensaba que era en Miralles personalment qui duia el bloc han tingut un desengany..
Amb aixó veniu a confirmar el que jo deia, que no us importa pasar per sobre de tot con tal de aconseguir protagonisma…

12 02 2008
LNC

Exacte, més crítica constructiva ( i en això jo la primera, si cal) i menys atacs personals a en Miralles, que sembleu obssesionats/des per les errades d’IDS donant suport als “tècnics” . En Miralles és l’únic que planta cara pq no es deixa vendre cap moto. A això Anomenem l’efecte miralles a Sils, i encara ho podria fer millor cridant a actuar al Síndic i no deixant que us ofegeu per la tossuderia d’ IDS, que només crea crispació i a sobre en culpeu als qui no governen.

12 02 2008
LNC

el meu exacte es referia al membre del grup d’ICV, pq no quedi cap dubte.

12 02 2008
xibarri

au va Calra , si acabes de reconeixer que els veis podrien posar peguees al’instalació d’un CRAE… ara diguem…perquè els hi haurien de posar? …mira potser a la rectoria que a prop de casa L’Albert seria bon lloc no creus, ara que no s’usa pel rector.

12 02 2008
LNC

Clara, no t’entestis, si ni tan sols han aplicat el POUM… si el que passa a Sils amb l’urbanisme i l’enganxina no té nom…. o millor en té i no s’ho volen creure.

A més viuen a prop els dos que manen a l’ajuntament: l’enganxina i en quimet.

12 02 2008
Un membre del grup

Perdona Maria, som un grup i si alguna cosa te l’Albert és el seu tarannà democràtic.

Mira et diré una cosa igual que LNC.
Molts petons….

12 02 2008
Maria

Clara, tu que sembla que parles en nom de la fundació, ens heu de transmetre idees clares, més clares. Si són 15 nenes no conflictives en un centre d’acollida, tal com dius, molt bé. Si pot començar sent aixó però pot acabar sent una altra cosa, també, ens ho dius, clar i català. Com a silencs i silenques tenim dret a saber-ho, estigui l’alcalde o la generalitat a favor o en contra. Si voleu disipar les possibles “pors” parlem clar, doneu tots els detalls, sense por. Si es tractes d’un centre de menors com el de Reus, l’any 2004, n’hauriem de parlar amb molta calma, amb molt realisme. No fotem !!!

Maria (amb la primera lletra majúscula)

12 02 2008
xibarri

Deixa-les estar maria, no veus que s’els acaben els arguments? amb aixó passa com amb lo dels negres, no s’els fotran a ca seva no..peró aixó ven…lo que no ven tant és distorsionar les informacion, i aixó és el que esta fent ICV amb aquest tema. Esta dien qe ha sils no es vol el CRAE i aixóno és cert, peró clar ells an fets a saltarse totes les normes ho tenen clar, haguesisn deixat establir una activitat en contra de tota norma. Si ens be un puticlub tambe sera activitat residencial…si calr! perquè total es una convivencia normal…es un domicili com un altre on si alotgen majoritariment senyoretes…o no?

12 02 2008
LNC

Comparació lamentable. Com lamentable és que es criminalitzi un CRAE.

12 02 2008
Correccions

Xibarri, a més de ser un racista ets un mascliste. Si tots els independents són com tu anem apanyats!!.

12 02 2008
Clara

A veure, no tinc RES a veure amb la Fundació, simplement conec el projecte, les peticions i tinc sensibilitat social!

Tenint en compte els motius de l’ajuntament per denegar l’obertura del CRAE, mirant els articles del POUM referents a “habitatges unifamiliars aïllats en casc urbà” (A4), són els articles del 69 al 73, on el que fa referència d’usos copio i enganxo:

Art. 73. Usos permesos
1. Es consideren usos principals els usos d’habitatge unifamiliar
2. S’admeten com usos compatibles únicament en planta baixa: Oficines i serveis, Educatiu, Sanitari
assistencial, Esportiu, Cultural, i Associatiu. En la subzona A4.6 s’admet un establiment amb ús comercial
amb un màxim de 200 m2 per parcel·la.

I si tenim en comte una altre definició de la zona com a Eixample urbà, els articles de referència són del 64 al 68, on el dels usos permesos és:

Art. 68. Usos permesos
1. Es consideren usos principals:
a. Habitatge unifamiliar.
b. Habitatge plurifamiliar per parcel·les a partir dels 10 m de façana.
c. El nombre màxim d’habitatges, per les parcel·les amb habitatges plurifamiliars, serà el nombre
enter resultat de dividir el total de la superfície construïda, segons el previst en l’article 167.2.
Superfície construïda, pel mòdul de 100 m2.
2. S’admeten com usos compatibles únicament en planta baixa:
a. Oficines i serveis, Indústria de 1aC, Educatiu, Sanitari assistencial, Cultural, i Associatiu.
b. S’admet l’ús comercial en PB, en les zones A3.3

Així que ni mirant-ho pel dret ni pel revés lliga l’excusa d’incompatibilitat.

Per cert Maria, si vols saver si amb els anys podrien canviar el tipus de residència, penso que seria millor que parlessis directament amb ells (que són els únics que podrien saver-ho).

I Xibarri, t’ho explicaré perquè sembla que no ho entens: no és que els veïns HAGIN de tenir por. Però sí és cert que les coses noves provoquen desconfiança. I a algunes persones la desconfiança la confonen/barregen amb la por. Aleshores és fàcil que si es vol obrir al centre al mig del poble, pugui crear més desconfiança… que espero que en cas de que fos així els veïns fossin més madurs i reflexius i els valors els passessin per sobre dels temors… de fet hi ha centres d’aquesta i d’altres fundacions que estan en blocs de pisos o en centres urbans, o sigui que NO PASSARIA RES.

12 02 2008
xibarri

us ho van explicar a la junta de portanveus tot aixo?……oh es que no hi vare-ho assistir potser????

12 02 2008
Clara

No.
Les fonts són directament en Jordi Pascual i amics del centre de St. Daniel. Alhora que diaris, POUM i normes subsdidiàries…. i sentit comú. 🙂

Una pregunta personal i directa: perquè et fa tanta ràbia ICV-EU??
Està bé que tu tinguis unes idees i els altres unes altres, però em sembla massa la manera que et carregues tot el que no és el teu color. Penso que es faria més feina dialogant que barallant-se… (opinió personal, es clar…)

12 02 2008
xibarri

Jo dic lo mateix, pero noi veig que la tactica de ICV és la que al fi i al cap la mateixa que mereixeu que us facin a vosaltres…sembla que no la paiu gaire be…jeje

12 02 2008
Juan Maria

El que és realment fastigós és que IDS s’entesti a fer quedar el Miralles malament.

És que no és positiu com diu el Rovira el CRAE ?

Que no representen més impostos ? I més vida econòmica ?

On són els comerciants de Sils ? Que no volen fer més calaix ?

Visca ICV i la seva política, IDS està quedant com el que és: una colla de bomberus.

jajajaja el Quimet ho encerta tot!

J.M.

12 02 2008
Laura

El que em sembla indignant és criticar, com fa IDS, sense aportar idees.

A veure si pensen més coses perque estan demostrant ser el que vulgarment
es coneix com un GOVERN DE PERFIL BAIX.

Laura

12 02 2008
LNC

i només d’homes i tossut.

13 02 2008
PINATEL

En la pagina Web de IDS=PSC=PSOE de 28 sitios donde puedes dejar comentarios sola mente hay seis contestados, pena penita pena es lo que dan estos que Van de SOCIALISTAS CUANDO SUS SIGLAS LO DICE TODO INDEPENDIENTES DE SILS ESTARIÁN MEJOR HUBICADOS CON ERC Y NO COMO SOCIALISTAS. LA CENSURA SI QUIERE QUE LO BORRE.

19 02 2008
CINTA

hola,
hem diuen cinta i per casualitat mirant per internet he trobat aquests comentaris i estic indignada, enfadada i podria dir mil coses que hem callaré pq tinc educació.
He sigut educadora d’un CRAE, durant molts anys i he viscut, he compartit i he conegut a molts nois i noies de CRAES i crec que els que esteu en contra d’un CRAE sou menys persones, menys humans i que per casualitat opineu sense saber realment quina problemàtica tenen aquests nois i el perquè i per desgràcia han de viure ne un lloc que no és unallar familiar.
Molts d’aquest nois han patit abusos, han sigut maltractats, han viscut situacions negatives i extremes que no hauríen d’haver viscut mai cap nen i vosaltres els voleu negar l’oportunitat de tenir una casa? quina mena de persones sou, crec que amb aquest poc coneixement i sentiments sou pitjor que les conductes que puguin tenir aquests menors pq ells tene una justifcació de ser com són i el que s’ha de fer es intentar reconduir la conducta i ajudar-los a superar-se i no posar entrebancs.
Bé, crec que hauríeu de fer una mica de reflexió i pensar una mica amb algún fill vostre, algun nebot o algú que estimésseu si els hi negaríeu una casa. gràcies.

19 02 2008
LNC

com es posen aplaudients i ovacions a una intervenció??

plas, plas, plas, plas, plas i plas
CINTA!!!!!

19 02 2008
Anònima

Una altra que ve al galop, insultant. Si et refereixes al comentari del xivarri, t’entec. Però com a veïnes i veïns de Sils, tenim dret a tenir dubtes, a plantejar preguntes, a informar-nos …

19 02 2008
Anònim

dimarts, febrer 19, 2008
Comunicat de veïns i veïnes de Vallcanera

Mucho nos tememos que este equipo de gobierno y los servicios técnicos del Ayuntamiento de Sils, van a volver a fallar en contra de los vecinos de Vallcanera Park
Dando la razón a la junta ilegal, tres meses perdidos, recurso tras recurso han echo de un problema personal entre el COT y un vecino de Vallcanera Park, en un problema colectivo.
Solo tenemos que decir dos cosas si el recurso vuelve a ser en contra de los vecinos y a favor de la junta ilegal, a la cual están apoyando presuntamente los miembros del equipo de gobierno y los técnicos de nuestro Ayuntamiento, nos veremos en la obligación de denunciar todas estas regularidades en el Juzgado de Guardia.
Si el equipo de Gobierno y los técnicos del Ayuntamiento de Sils piensan que no hemos caído de un árbol lo tienen claro.
Será un juez quien diga quien tiene la razón y pediremos responsabilidades tanto al equipo de Gobierno como a los técnicos del Ayuntamiento de Sils porque llevamos tres meses denunciando todos estos hechos.
Y si la nueva junta que salga en las próximas elecciones es por casualidad la junta pro Sils no nos pidan que colaboremos con ustedes, porque será todo lo contrario, no pensamos colaborar con este equipo de Gobierno ni con los técnicos del Ayuntamiento de Sils que han ido en contra de los intereses de lo vecinos de Vallcanera Park.
Decirles que el apoyo que no hemos encontrado por su parte lo hemos tenido de la CAMBRA de PARCEL.LISTES. Que también tomara parte en este asunto.
También comunicar que la Asociación Centro Cívico Social y Cultural de Vallcanera Park hará una hoja informativa informando a todos los vecinos de Vallcanera Park, de la actuación que han tenido este equipo de Gobierno de IDS-PSC y los informes técnicos en contra de los vecinos de Vallcanera Park.

LOS CUATRO MOSQUETEROS

19 02 2008
una d'aquí o d'allà, tant me fa!

Boneees,

Què fort tot plegat!! Perdoneu però fins ara no havia estat atenta al debat… Hi ha opinions molt pasades de rosca aquí… Estic totalment d’acord amb la Clara, LNC, Cinta i similars. Qualsevol que hagi estat mínimament en contacte amb quelcom similar a una CRAE sap com viuen la seva vida aquests nens.

En un altre fil de posts ja dic que a occident ens agrada ser solidaris sense embrutar-nos les mans. Tenir la consciència neta però mirant-nos-ho de lluny.

Fa anys, prous com per pensar que era molt jove, vaig tenir contacte amb un centre de menors com a cap d’un taller que estava en contacte amb una escola pública. La situació psíquica i de comportament de molts nens i nenes era molt millor per als qui vivien en centres d’acollida similars a “una llar” que per als que estaven en el Centre gran. La tasca que fan els educadors/es en aquestes petites cases és increible i, molt sovint, serveix per fer reagrupaments familiars de germans.

Què pensarieu si, per desgràcia, us passes el que fos i els vostres nens o nenes quedessin en una situació de desamparament i disgregats en centres o cases diferents? Us agradaria?

No es demàgogia, només reflexió: No hi ha res com posar-se a la pell dels altres per pensar amb claredat.

En quant a la casa, el terreny, el POUM, l’Ajuntament i tot l’embolic, què fort també! Si és veritat que ha estat així, és gravíssim….

Però enceto una altra reflexió, sinó van allà on han triat on nassos volen que es fiquin? Estic una mica farta de llegir la mancança d’espais que tenim a Sils, sabeu tot el que s’ha d’instal·lar-construir-refer i que és necessari al poble? Fem una llista i si manca quelcom ho afegiu:
– CRAE
– Escola nova, ja promesa des de fa 3-4 anys, quan? on?
– Llar d’infants nova, quan?
– Nou Institut Ensenyament Secundari, quan? on?
– Equipament per a persones grans, centre de dia, quan? on?
– …

Apa, petons!

(Per cert, recordo a en Xivarri que un puticlub, sinó m’equivoco, és una activitat il·legal i altament discriminatòria i vexatòria per a les dones. Ets un maxista! I el comentari vers als negres, encara ha estat pitjor. Jo no tinc problemes amb ells/elles, de fet tinc amics i amigues que ho són, però jo ja no m’hi fixo en el color de la seva pell sinó que és per envejar-la – tinc els meus motius privats – , però tu sí, veig. Xenòfob!)

19 02 2008
Anònim

Anònim diferent de l’anterior. Em dona la impressio que tot el que ens arriba de Vallcanera, totes les noticies, son amenaces, xanchullos, pleits, denuncies, mala baba, cartells electorals arrancats, por esta calle no pasarás, os vamos a denunciar, a los tribunales, a la manifestación, a las barricadas, a las armas … fan agafar esgarrifances …

19 02 2008
xibari

Vallcanera és el bronx de Sils, si només de sentir-los parlar ja et passen les ganes de que mai formin part de Sils! Aquesta manera de fer no els beneficia gens i es pensen que amb amenaces aconseguiran algo, es nota que son gent de barris marginals de Barna, que allà ningú els donaba feina i han hagut de venir aqui on la vida els és més fàcil…
Tens raó ùltim anónim…jo ja fa temps que tinc la pell de gallina només de pensar que passaria si tota aquesta getussa arriba a aconseguir la recepció de l’a seva urbanització.
Penso que els ciutadans de la vila hauriem de montar una plataforma en contra de que aixó es faci mai. A banda dels calers que aixó costaria al poble, la part pitjor seria que desres s’els pujarien més els fums i no tindrein aturador i es creurien els amos, que aquest son dels que els dones la mà i s’agafen el braç sencer!!!!!!

19 02 2008
Anònim

Estos del Ayuntamiento de Sils apoyan a la junta ilegal porque son íntimos de ellos, solo tenéis que recordar, que un contratista de Vallcanera, esta en la Candidatura con ellos y el cuñado de este contratista, que a la vez es contratista, es un miembro de la junta ilegal, que a la vez el Joan Cot y el Cristobal Gonzaléz, son miembros de la misma asociación de vecinos de santa eulalia de vallcanera, esta que lleva veinte años sin hacer nada por los vecinos, esta que dono sin pedir permiso, a sus socios 300.000 ps,t para que el cura pusiera las campanas ,de la iglesia, esta es la verdadera, trama a estos contratistas, se lo permiten todo, a otros les paran la obras porque sera, unos comienzan las obras, sin tener el permiso y otros se tienen que esperar asta que se los dan.Y se que gabán del Rovira para que les a valido estar tantos años en la oposición, para nada que vuelva el Carles a Drogue, este si savia hacer política. una cosa mas, apoyan a esta junta ilegal, porque saben que no les van a crear conflictos y problemas, no como la futura junta pro sils, que si se los va a crear. Por este motivo los apoyan y se pasan ley por el foro pero por suerte tenéis los juzgados. Estos son los verdaderos motivos. SUERTE Y A POR ELLOS.

19 02 2008
xibarri3

Alguien nos puede decir porque motivo no ponen la bandera Española en el Ayuntamiento de Sils, cuando es obligatorio.

19 02 2008
LNC

Perquè Catalunya no vol ser espanyola.

El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d’una manera àmpliament majoritària.

També em semblen inapropiades les coses aquestes que es diuen d’en Cot, però noi, bé que va de prepotent ell per Vallcanera, i també és cert que fa servir serveis que ell no paga, bústia i escombraries i a sobre en pressumeix de fer-ho a càrrec de la urbanització. Una miqueta de barra si que en té.

Les denúncies i els tribunals què tenen de dolent?¿? negarem ara la funció del Dret per resoldre conflictes ?¿? Les auditories a l’ajuntament també són dolentes ?¿? Com es veu el llautó…

Millor no denunciar ni auditar? pq?

Què han de fer els del CRAE si els que governen no saben que és un ús residencial ?¿?

ah clar aguantar-se, tots i totes ben calladet i calladetes i el govern municipal fer juntes de compensació urbanística que ara els toca a ells: desenfar l’enganxina, urbanitzar més Sils, i ells de vallcanera que es matin entre ells. Sona la cançoneta força. Que ens tornin el vot els d’IdS !

Ja n’hi ha prou !

20 02 2008
LNC

Reprendré el que deia la una d’aquí o d’allà.. (quin nick més llarg !! 😉 ) a Sils falta molta infrestructura, només pensen a fer pisos:

– A més del tot el que el ella ha demanat:

— Centre comercial i d’oci prop de la N-II, com el que projecten a Caldes. Si ens avancem, millor.

— Viver d’empreses supramunicipal (consell, diputació, etc) a poder ser a la mateixa localització.

— Oferir espai i equipament a la UdG perque pugui establir una unitat de recerca o centre d’especialització de caràcter universitari.

20 02 2008
CARLOS

Lo nunca visto por parte de un equipo de Gobierno y de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Sils

Han tenido en sus manos todas las pruebas necesarias, en los tres recurso que le hemos presentados los vecinos de Vallcanera Park. Para que se pronunciaran a favor de los vecinos.

Pero una vez mas se lo han saltado a la tolera y a hora dicen que la junta es legal una junta de la cual dimite, el Presidente con pruebas aportadas, con denuncia incluida del Presidente, ante el Juzgado de Guardia y con carta de dimisión y una explicación del mismo tanto al Juzgado como al mismo Ayuntamiento.

Según la ley por la que nosotros nos regimos que son nuestros ESTATUTOS, en el Artículo nº 21, dice que la Asamblea General de Propietarios, nombrara entre estos una junta directiva, compuesta por siete miembros, distribuida de la siguiente manera: Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un Vicesecretario, Un Tesorero y dos Vocales.

Articulo nº 22. El Presidente elegido por Asamblea General tendrá las siguientes atribuciones.

El Ayuntamiento y sus técnicos, nos tendrán que explicar en que Asamblea General fue elegida la Sra. Virginia Torres. Y a fecha de hoy quien sigue como presidente, en el registro de Entidades Urbanísticas.

Porque claro si la Sra. Virginia Torres era la presidenta en funciones una vez dimitido el Presidente expliquen, nos el motivo por el cual se fue a buscar al Sr. Joan Manuel Sola, para que firmara ante. Notario la venta de las parcelas propiedad de todos los Parcelistas. También nos tendrán que explicar porque fueron a buscar de nuevo al Presidente dimitido para que firmara la entrada del Gas Natural en nuestra Urbanización

Ha quien quieren ustedes engañar, presuntamente, miren ustedes, una delegación de un Presidente es valida mientras, que no dimita el Presidente, pero si el Presidente dimite la delegación queda nula.

Por lo que se ve los técnicos del Ayuntamiento de Sils, estos que tienen estudios y que están muy capacitados para tomar las decisiones, que toman conjuntamente, con los menos capacitados presuntamente, ejemplo equipo de Gobierno de IDS-PSC-PSOE

Nos lo tendrán que explicar muy pronto ha todos los vecinos

Nosotros pensamos que el verdadero motivo por el cual no nos dan la razón a los vecinos es otro.

Sencillamente a ellos les interesa más que siga esta junta ilegal y que se vuelvan a presentarse, de esta manera las obras que se tengan que hacer en Vallcanera las paguen los Parcelistas y con la Plataforma Pro Sils, quien tendrá que pagar las obras será, el Ayuntamiento Sils. Pero la suerte que tenemos, es que los Parcelistas de Vallcanera Park, no son tontos y tienen sus propios criterios.

20 02 2008
Mark

LNC, primer hauran d’acabar el desdoblament o el que estiguin fent amb l’N-II i llavors potser sí. Potser funcionaria millor a l’estació amb un sistema de rodalies de Girona i acompanyat d’equipaments municipals amb activitats constants…

20 02 2008
Mark

El que ens vindria bé és “la forestal” però ja està instal·lada a SCF. Ens arreglarien els Estanys.

20 02 2008
Silenc

Els estanys, s’han de arreglar?, en quin sentit?, no us agraden com estan ara?

Sils dins del sistema de rodalies de Girona voldrà dir convertir Sils en un gran pàrquing amb tot el que això pot comportar? 😦

20 02 2008
Mark

Arreglar els Estanys vol dir tenir un manteniment. Perdona que ho he volgut fer tan breu que no m’he explicat gens bé. És evident que els camins poden estar millor, la sèquia també… ara bé, sense passar-se perquè s’ha de mantenir l’hàbitat animal. Però això que ho diguin els entesos.

És evident que convertiríem Sils en pàrquing, no hi ha més remei, però milloraríem i molt el transport dels silencs cap a Girona (i per què no, a l’aeroport en un futur?). Ara mateix és nefast aquest servei. Només imaginar-me un tren cada 20 minuts, no haver d’agafar cotxe, trobar-me amb més d’una parada a la capital (ho diu la Pagans)… quina ganga.
Tot té les seves pegues, però tant verds que sou heu d’acceptar la part que ens tocaria pagar (pàrquing).

Hi ha qui li toquen presons… millor el CRAE i un gran aparcament, no?

20 02 2008
Silenc

Un gran aparcament de Girona?, un Sils encara “més ben comunicat”?, més gent interessada en viure per aquí, més blocs a l’estil Rovira?

20 02 2008
Mark

Ah, esclar, tu ets dels que vol carreteres de sorra, Sils aïllat que no vingui ningú a molestar, retardar les grans obres i accions al màxim i no vols trens de vapor perquè fan fum que sinó…

Jo no he parlat en cap cas de més Blocs! Aquí s’ha d’arreglar el tema edificabilitat i punto, erò això és un altre tema.

20 02 2008
LNC

El que tu vulguis mark, però esperar és pretende que Sils sigui un pàrquing si no es projecten ara aquestes serveis futurs. A Caldes ja els estan projectant. Cal anticipar-se. El CRAE fa dos anys que hauria de funcionar (és un escàndol)

Bé, primer cal tenir un govern, i no uns que donen suport a les ocurrències de l’enganxina.

Però sonmiar és gratis.

20 02 2008
Mark

Sonmiar és gratis en tant que paraula inventada… Tanta confiança tens en en un Centre Comercial i d’Oci al costat de l’N-II? Jo no massa i si Caldes també ho fa…

El CRAE per mi ja podria funcionar allà on li pertoqui (no sóc jo qui per decidir en funció de leis, normes i reglaments). És un més dels costos socials que toca repartir-se entre tots els municipis en pro dels seus beneficis socials.

És el mateix cas el de l’estació, però aquest seria un gran benefici pels silencs i el cost no el veig tan important pel que fa a l’aparcament. Que pagui Girona una part d’un pàrquing subterrani. Més blocs? Si fos per preferiria cases, però això ho ha de limitar el POUM. Ara bé, cases aquí vol dir més sòl necessari, preus més cars, menys lloguer i traspassar el problema de la massificació als pobles veïns. No es tracta d’un tema local.

21 02 2008
Mark*

Aquests serveis que dius no tenen res a veure amb tenir un gran aparcament…

Des del meu punt de vista cada municipi ha de “patir ” uns costos socials en favor dels beneficis socials de tots.

Si a Sils ens toca un CRAE i disposar aparcament per primar el transport en tren… tampoc em sembla tan greu! Pitjor ho tenen els que els toca una presó!

Pel que fa als blocs? Seguim relacionant coses que no toca amb l’aparcament. Els habitatges els regula el POUM. Què més voldria jo que una majoria de cases, amb una petita zona de pisos de lloguer al preu que toca. Ara bé, si a Sils tot són cases tocarà pagar el cost de tenir pisos als pobles veïns, simplement traspassem problemes.

21 02 2008
LNC

Crec que un centre comercial i d’oci generaria més plusvàlues i ocupació i menys externalitats negatives que un pàrquing.

El POUM no regula només els habitatges, regula tots els usos del sòl. Ara bé a Sils no sabem si hi ha POUM, si no n’hi ha, si a mitges, si quan convé, etc 😉

21 02 2008
Silenc

Tu Mark podries representar el punt de vista dels botiguers locals que volen més clientela o dels pagesos propietaris que volen vendre la parcel·la i deixar una bona herència als fills. Tot això recobert amb algun concepte de solidaritat, com aquest idea de no traspassar problemes a altres municipis 🙂

Els habitatges els regula el POUM i el POUM el regulen les forces vives locals (més que no els votants) I recordem una cosa que sovint s’amaga, els blocs del Rovira del davant de l’ajuntament també van rebre el vistiplau dels d’IDS-PM i, indirectament, de l’ACES.

22 02 2008
Mark

Trens constants permetrien anar a Girona en 15 minuts al llarg del dia sense problemes tot evitant els desplaçaments en cotxe a un centre comercial i d’oci que jo considero seria deficitari i també requeriria d’un gran aparcament.

22 02 2008
Mark

Jo he de representar botiguers i pagesos?

6 08 2008
Tito Toti

Otra de las verguenzas, que Sils tenga CRAE por vía judicial. ¿Qué responsabilidad asumirán los responsables?

6 08 2008
Una Altra

És com parlar contra un mur fer entendre aquestes coses a segons quins tipus de persones. Sí al CRAE a Sils.

14 08 2008
buf

El CRAE obrirà… busquen treballadors/es a infofeina.com

->https://www.infofeina.com/resultat/resultat2.php?o=64506

TEXT DE L’ANUNCI
Codi d’aquesta oferta:
GLs-64506
Data de l’oferta:
13/08/2008
DADES DE L’EMPRESA:
Nom de l’empresa de
Recursos Humans:

Nom comercial de
l’empresa:
FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA
Sector:
Altres empreses de serveis
Activitat de l’empresa:
FUNDACIÓ QUE DESENVOLUPA PROJECTES I SERVEIS ADREÇATS A COL.LECTIUS SOCIALMENT DESFAVORITS.
Adreça web:
http://www.plataformaeducativa.org
DADES I UBICACIÓ DE LA FEINA:
Nom de la feina:
Educadors /es
Departament:

Àrea professional:
Professionals – Llicenciats
Subarea professional:
Serveis Socials
2a Àrea professional:

2a Subarea professional:

3a Àrea professional:

3a Subarea professional:

País:
Catalunya
Zona:
Girona
Comarca:
La Selva
Població:
Sils
FUNCIONS:
Funcions:
Tasques d´educador per a un CRAE d´infància i adolescència.
REQUISITS:
Estudis:

Nivell d’estudis acabats:
Diplomatura
Titulació:
– Educació Social
o nivell d’estudis acabats:

Titulació:

Idiomes:

català
domini imprescindible
castellà
domini imprescindible
Experiència:
Valorable experiència en infància i adolescència.
Altres requisits:
Titulació: diplomatura en educació social o homologació com a educador pel CEESC.
CONDICIONS QUE OFEREIX L’EMPRESA:
Jornada:
jornada completa
Horari:
diferents horaris segons el torn. A concretar en entrevista.
Durada del contracte:
Plaça vacant. Llarga durada.
Tipus de feina:
Estable
Sou:
segons conveni
Altres dades:
incorporació setembre/octubre
Observacions o altres
aspectes per destacar:

14 08 2008
LNC

Yes, We can

13 09 2008
·Feina

Educadors /es

La Selva Sils Girona
Empresa: FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA
Sueldo: segons conveni

Tasques d´educador per a un CRAE d´infància i adolescència. – incorporació setembre/octubre – jornada completa – diferents horaris segons el torn. A concretar en entrevista.
Experiencia: Valorable experiència en infància i adolescència.
Requisitos: Titulació: diplomatura en educació social o homologació com a educador pel CEESC.
Contrato: Plaça vacant. Llarga durada. – Estable

13/08/2008 en infofeina

Font: http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/fundacio-plataforma-educativa_7s
i https://www.infofeina.com/resultat/resultat2.php?o=64506

29 01 2009
JA N´HI HA PROU

JA N´HI HA PROU

Demanem que la DGAIA deixi de mercadejar amb la infància.
Demanem que cessin tots els abusos que s´està comenten amb tots aquest nens que són tancats en orfanats sense que mai hi hagi hagut maltractes
Demanem que tot aquest escándol surti a la llum. Els nens no són mercadería per fer negoci: ara els arrenco dels braços dels seus pares, ara els tanco en orfanats on cada plaça costa més de 2.000 euros, ara adjudico aquest nen a una parella ara el volen, ara no el volen…..
Demanem que cessi tot el negoci creat al voltan de la infància i les seves famílies
Destapem tot lo que està passant: els pares acudeixen als serveis socials i la DGAIA els hi treu els nens, deixan indefensos als nens i les seves famílies

JA N´HI HA PROU, AIXÓ S´HA D´ACABAR, PROUS ABUSOS,
AMB ELS NENS NO S´HI JUGA

29 01 2009
Silvia

estos traficantes de niños que se llaman DGAIA no tienen miedo ni remordimientos . creo que se trata de una ideología fascista. van a por los pobres, invalidos, las familias “defectuosas” – mujeres maltratadas, solteras-los rebeldes y a por los politicamente incorrectos. creo que es un tema que tendría que importar a toda la sociedad.

22 03 2009
.Benvinguts a casa nostra

CRAE PLA DE LA SELVA

Benvinguts a casa nostra. És una caseta normal i corrent, ni millor ni pitjor que qualsevol altra. A vegades és millor, perquè està al centre del poble i podem anar a l’escola caminant, i perquè moltes vegades fem festes i anem d’excursió. Altres vegades no és tan xula, perquè com som tants, és com tenir molts germans que manen molt, sobretot si ets petit, com jo. Però si el que vols saber és si ens agrada viure aquí, doncs crec que sí

Un dia van venir a veure’ns tot de persones que va fet possible que aquesta casa tan bonica, i aquest poble de Sils, es converteixin en la nostra llar. Va ser el dia de la inauguració, el 28 de Novembre de l’any 2008. La Sra. Carme Capdevila, Consellera del Govern de la Generalitat, el Sr. Xavier Soley, el Sr. Josep Viñas i el Sr. Martí Nogué, el nostre Alcalde, van inaugurar el centre residencial d’acció educativa CRAE Pla de la Selva, que és casa nostra a partir d’ara

A més de totes aquestes personalitats, van acompanyar-nos gent del poble, de l’escola i de l’associació de veïns

La veritat és que ens agrada viure aquí, i ens fa molta il•lusió que la gent del poble ens conegui. Un plaer rebre-us a casa nostra si un dia voleu venir. Primer li ho preguntarem als educadors i sobretot, només podeu venir si heu acabat els deures

A vegades no sempre surten les coses com un vol. Això és el que els hi va passar als nostres pares. Per això, entitats com Plataforma Educativa i Fundació Resilis, pensen que només cal un espai acollidor i uns bons companys de vida perquè les coses surtin el millor possible

Estic content de viure a Sils. Ara és el meu poble, i tu, si ho vols, apart de ser el meu veí, també pots ser el meu amic.” Una abraçada Aquesta és una possible carta que us podria adreçar un dels nostres nois/es a la gent del municipi de Sils

Des de casa nostre ens agradaria fer extensiu a la gent del poble, que som un centre residencial d’acció educativa, anomenats CRAE. Un servei públic que acull, de forma temporal, a infants i adolescents als quals les seves famílies, per diferents motius, no poden donar l’atenció necessària

Valorem molt positivament que el dia de l’inauguració hi hagués gent del poble i de l’associació de veïns. La tasca que realitzem no és socialment molt coneguda, per això establir ponts, coneixences i interactuar junts ens pot ajudar a construir una imatge oberta i positiva del nostre servei. Els responsables i treballadors del CRAE estem molt il•lusionats d’haver-nos establert a un poble com Sils, en la mesura del possible voldríem fer un projecte obert en aquesta comunitat que ens ha acollit, participant de les activitats del poble i receptius a les aportacions que ens pugueu fer

Sense res més, només agrair-vos la vostra acollida i recolzament, demanar-vos la vostra complicitat, i intentar entre tots normalitzar i integrar la situació en la que es troben els nostres infants i adolescents acollits

EQUIP EDUCATIU CRAE PLA DE LA SELVA EDUCACIÓ

Font: Quadern de Sils, març 2009

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Noticies/Quadern%2063.pdf

1 02 2011
Laura

Mare de déu.. quanta ignorància arriba a haver en aquest món. Només he llegit els primers escrits i ja he tingut més que prou. Un CRAE, nens conflictius??? Sincerament, en el meu parè la gent que no sap el que diu hauria de mantenir la boca calladeta. Perquè sempre s’ha de generalitzar??? algú m’ho pot explicar?

14 03 2011
F. RESILIS

Usuaris de CRAE valoren amb bona nota la seva estada en els centres

Un informe fet l’any passat per la Fundació Resilis sobre la satisfacció dels nens i joves atesos en els seus centres dóna una puntuació mitjana de notable
14/03/11 02:00 – girona – N.A

Joves en un centre de menors de la Generalitat , en una imatge d’arxiu. Foto: ANDREU PUIG.

La Fundació Resilis va fer el 2010 un informe per mesurar la satisfacció dels seus usuaris a partir d’unes enquestes fetes anònimament a 147 nois i noies atesos en els diversos serveis que gestiona. Les enquestes van donar uns resultats òptims. Als enquestats, se’ls va fer fins a 14 preguntes sobre el tracte rebut pels educadors, la relació amb la resta de companys, el grau de seguretat en el centre, les condicions de les instal·lacions i de la seva habitació i l’atenció a les necessitats mèdiques i formatives, entre d’altres.

En el CRAE Sobrequés del barri de Sant Narcís, la puntuació de mitjana va ser d’un 8,9 i en el CRAE de Salt, d’un 8,6. En el CRAE Pla de la Selva, de Sils, la puntuació mitjana va ser d’un 7,7. Les notes més baixes, que van ser d’un 6, es van registrar en el CRAE de Sils en relació amb el tracte dispensat pels educadors i pel que fa a les condicions de les habitacions del centre. Una de les peticions més repetides pels joves és poder sortir fins més tard i poder anar a dormir a casa dels amics. Tot i aquests bons resultats, Resilis vol promoure els acolliments en famílies alienes mitjançant una política proactiva de recerca a través dels mateixos CRAE de manera que, contràriament a la situació actual, hi hagi més menors en famílies d’acollida que no en els CRAE. En els últims cinc anys, el nombre d’infants acollits en famílies de les comarques gironines ha anat en augment i ha passat dels 45, el 2006, a 75 l’any passat.
“Un reflex de la societat”

Els responsables d’entitats que gestionen CRAE lluiten contra l’etiqueta de conflictius que se sol posar en relació amb aquests serveis i amb els menors que hi viuen que, en més d’una ocasió, els ha suposat un fre a l’hora d’aconseguir l’autorització d’un Ajuntament per a l’obertura d’un equipament d’aquestes característiques. “Els CRAE són un reflex de la societat i, percentualment, hi estan representats els diversos perfils de joves que trobem a la societat”, assegura la gerent de Resilis. Suñer reconeix que s’ha de tenir en compte que la mainada que entra a un CRAE han patit un abandonament o trencament familiar i que la funció principal dels educadors socials és la de rehabilitar-los amb l’ajut, si és necessari, d’especialistes com per exemple psicòlegs. Cada menor és diferent i requereix una atenció personalitzada.

Font:
http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/381920-usuaris-de-crae-valoren-amb-bona-nota-la-seva-estada-en-els-centres.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Hi ha 151 menors en situació de risc en centres tutelats

Els dotze centres residencials d’acció educativa (CRAE) de la demarcació disposen de 156 places

Acullen temporalment un nen o un adolescent que ha estat separat de la família biològica

14/03/11 02:00 – GIRONA – Núria Astorch

Alguns dels menors que viuen a la Llar de la Misericòrdia de Girona. Un dels CRAE de la ciutat de Girona, en una imatge d’arxiu Foto: El Punt.

A les comarques gironines hi ha actualment 698 infants i adolescents tutelats per la Generalitat i 151 viuen en CRAE. Els CRAE són centres d’acolliment temporal que es fan càrrec de la guarda i educació d’infants i joves fins als 18 anys. Els usuaris d’aquests centres són nens i adolescents que han estat separats dels pares biològics per diferents motius. Les situacions que porten la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) a prendre aquesta mesura són, principalment, comportaments negligents o abusius dels progenitors, ja sigui en forma de maltractaments, prostitució o mendicitat.

Una mesura extrema

Anna Suñer, gerent de la Fundació Resilis, entitat que gestiona el CRAE de Sant Narcís, a Girona, el de Salt i el de Sils, assegura que quan l’administració pren la decisió de separar el menor del seus pares “és perquè a casa la situació és insostenible”. I remarca la temporalitat d’aquesta mesura, que si bé legalment és d’un any, generalment s’allarga. De fet, el primer que es fa quan un infant entra en un centre d’aquestes característiques és elaborar un pla de treball que té com a objectiu que l’usuari retorni, com a primera opció, amb la família biològica un cop aquesta estigui en condicions de tenir cura del nen i, com a segona opció, anar a una família d’acollida. A partir dels 16 anys, es promouen processos perquè els joves assoleixin la majoria d’edat amb autonomia, tant si els vincles amb els progenitors es mantenen com si s’han trencat. Quan un menor entra en un CRAE, la Generalitat comença també un treball amb els pares perquè puguin recuperar la tutela del seu fill, la situació òptima per a totes dues parts.

Acompanyats i tutorats per educadors socials, els usuaris dels CRAE duen una vida com més normalitzada millor: van a l’escola o a l’institut, participen en les activitats extraescolars, passen els caps de setmana amb les seves famílies o amb famílies col·laboradores, treballen, si és el cas, i surten de nit amb els amics havent pactat l’horari de tornada. Les hores de tornada, però, no sempre es compleixen i es tenen lloc casos de joves que aprofiten el permís per sortir de nit o de cap de setmana per intentar escapar-se, una situació que fa anar de bòlit els educadors del CRAE i els responsables de les entitats que els gestionen. “Accedir a un CRAE és entrar en un sistema de protecció, no pas de justícia; els CRAE són centres oberts”, recorda Suñer.

A banda de Resilis, les altres entitats que gestionen CRAE a les comarques gironines són Suara, Oscobe, Argos, AD Associació d’Iniciatives Socials, Filles de la Caritat i Nostra Senyora del Bon Pastor.

LA XIFRA
156
És el nombre de places
de què disposen en total els dotze CRAE que hi ha en funcionament a la demarcació.

LA FRASE
Separar un nen de la família és l’últim recurs, i es fa quan a casa la situació és insostenible
Anna Suñer
gerent de la fundació resilis
Trasllat dels adolescents de Salt

A la demarcació de Girona hi ha dotze CRAE, vuit dels quals estan situats al Gironès, i més concretament a Girona (6), Sant Gregori i Salt. A l’Alt Empordà (Figueres), el Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols), la Selva (Sils) i a la Garrotxa (Olot) n’hi ha un a cada lloc. Si bé la major part dels CRAE tenen entre deu i dotze places, el de Figueres en té 16 i el de Salt, 24. Les 24 places estan distribuïdes en els tres pisos d’un únic edifici situat a la zona del centre de la vila de Salt, entre el barri vell i el barri del Veïnat. Tot i que disposen d’un total de 24 places, funciona en equips de vuit persones. Arran dels aldarulls que va haver-hi al gener a Salt, i que van acabar amb la mort d’un jove delinqüent que residia al CRAE de Salt, s’està estudiant el trasllat dels adolescents d’aquest centre a un altre situat en un entorn rural. Suñer va indicar que s’està mirant de dur a terme aquest procés de manera que sigui com menys traumàtic millor per als joves. De fet, si els CRAE estan en entorns urbans és per afavorir-ne la inserció social i evitar el desarrelament amb la família. De moment, una jove ha deixat el centre per edat i assoliment d’autonomia i un discapacitat està a punt de sortir-ne per anar a un servei més adequat a les seves necessitats.
Més serveis per als infants i adolescents
N.A

Hi ha dues tipologies de CRAE: els anomenats maternals, acullen infants de 0 a 12 anys, i els que acullen nens i joves d’entre 3 i 18 anys. Abans d’entrar a un CRAE, i en un cas urgent, els nens són traslladats de forma provisional a un centre d’acollida, on es fa un diagnòstic de la situació de risc i on es fa la proposta de la mesura més convenient. També hi ha els centres oberts, serveis diürns que donen suport als menors fora de l’horari escolar. Els CREI són centres residencials especialment pensats per a joves amb trastorns de conducta i després hi ha els pisos assistits per a majors de 16 anys.

Font: http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/381912-hi-ha-151-menors-en-situacio-de-risc-en-centres-tutelats.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: