Massabè

17 12 2008

Amenaces sobre Massabè?

img_0900.jpg

img_0908.jpg

Fotos: © Sils, com més serem més riurem

Amenaces sobre Massabé?

massabe.jpg

Imatge procedent del POUM

2006: Nou polígon industrial a Can Massabè

Sils tindrà un polígon industrial de 25 hectàrees perquè l’actual s’ha quedat petit. Sils disposarà d’un nou polígon industrial de 25 hectàrees al veïnat de Can Massabè, perquè el que hi ha ara ha quedat petit i des de fa temps les empreses no s’hi poden instal·lar. Aquest polígon ocupa unes 20 hectàrees i té exhaurit tot el sòl. L’alcalde de Sils, Joaquim Rovira, va explicar que fa aproximadament un mes la Comissió d’Urbanisme va aprovar la revisió de les normes subsidiàries per qualificar com a sòl industrial els terrenys d’una pedrera. Un cop aprovat el canvi de qualificació, cal fer el pla parcial i el projecte d’urbanització, que hauran de rebre el vistiplau per part d’Urbanisme. Rovira calcula que el nou polígon podria ser una realitat d’aquí a un any i mig i destaca que serà un revulsiu per al municipi i per a la comarca, ja que generarà molts llocs de treball. L’alcalde de Sils no vol que el municipi «es converteixi en una població dormitori» i entén que aquest nou polígon comportarà uns beneficis molt notables. El nou polígon industrial s’instal·larà en un veïnat que queda delimitat al sud per la via fèrria, al nord-est per la carretera C-253 i al nord-oest pel límit amb el terme de Riudarenes.

ACN (Sils), El Punt Digital a Vilaweb, 10 desembre 2006

Imatge procedent del POUM

2007: Recordem, però, alguns punts del debat del POUM que es va fer abans de les eleccions municipals de 2007:

IdS: Mas Sabé a debat. Pel que fa a la zona industrial del Mas Sabé de la que ja s´ha aprovat inicialment el pla parcial, el grup d´IdS va votar en contra per la forma com es va iniciar l´expedient a instància del propietari dels terrenys i per informes de Medi Ambient, que indicaven la manca d’idoneïtat de la ubicació, «la qual demostrava una manca de previsió de l´equip de govern». «Succeirà el mateix quan un altre particular faci la mateixa petició en un altre indret?» es preguntaven ahir els membre del grup municipal d´IdS.

Bisaroca: El col·lectiu ecologista Bisaroca denuncia que el nou pla general de Sils no és respectuós amb la preservació dels estanys. Diuen que aquest espai natural ja està envoltat actualment d’infraestructures –línia del tren, AP-7, N-II i els polígons industrials de Sils i Maçanet– i la previsió que fa el pla de noves vies de comunicació i la creació d’una zona industrial «agreujaran encara més aquest aïllament». Per Bisaroca, les noves infraestructures tallaran la connexió dels estanys amb els turons de Maçanet, la riera de Santa Coloma i les basses de Riudarenes. «Recordem que els estanys formen part d’un conjunt reconegut a nivell europeu com a àrea d’especial importància per a rèptils i amfibis, a part de ser refugi d’aus migratòries», afirmen. També creuen que el polígon de Massabé eliminarà espai agrícola important, en què ara hi habiten espècies protegides com ara el botxí ibèric, l’arpella pàl·lida i el torlit.

CiU: El regidor d’Urbanisme, Marc Capdevila, sosté que s’ha millorat ostensiblement el traçat de la futura variant de la C-63 de manera que l’afectació als estanys serà mínima. A part, recorda que és una infraestructura supramunicipal «que no se sap quan es farà». Pel que fa al polígon, reconeix que hi ha molts punts de vista: «Nosaltres creiem que es recupera una zona degradada actualment per una pedrera, i que se li donarà un nou ús i una nova imatge.»

ICV: Considero necessari potenciar la zona de reserva ecològica, els Estanys de Sils. Cal una actitud municipal més decidida, i proposo passar de las paraules als fets i constituir el consorci públic entre el ajuntaments de Sils, de Maçanet i l´ACA, Agencia Catalana del Aigua, depenent del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. El POUM hauria d’evitar la invasió dels Estanys, tant per l´expansió de sòl industrial com de residencial. En aquest sentit cal una reconsideració a fons del pla parcial de Mas Sabe, que és evident que no es pot considerar al marge del POUM.

Font: http://silsdelaselva.bloc.cat/category/6213/23078 (El Vell Bloc)

febrer 2008: Aprovació inicial projecte d’urbanització Sector Massabé

Proposta de l’Alcaldia.

Identificació de l’expedient : Aprovació inicial del projecte d’urbanització sector Massabé.

Fets :

– Vist el projecte d’urbanització del Sector Massabé presentat en data 21 de gener de 2008 i registre d’entrada núm. 232 per l’entitat PEDRERA MASSABÉ, S.L.

– Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de sessió de data 20 d’abril de 2007, donant conformitat al text refòs del Pla parcial del sector Massabé, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de data 8 de febrer de 2007, condicionant la seva executivitat a l’aprovació del projecte d’urbanització corresponent entre altres determinacions.

– En data 13 de febrer de 2008 els Serveis Tècnics Municipals emeten informe.

ACORD :

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització del Sector Massabé.

http://www.webgipal.net/Sils/download/080218Cg-25060237.pdf

Font: Bloc IdS i Web municipal

Més detalls del projecte:

* Fragments de l’acta
* Acta en format pdf

novembre 2008: Edicte sobre aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització

La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de novembre de 2008, va aprovar definitivament el projecte d’urbanització del Sector Massabé, condicionat a les prescripcions que en l’acord es detallen.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general, d’acord amb el que preveu l’article 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, i l’article 23.1.b. del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós-administratiu davant del JUTJAT Contenciós-administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació en el BOP.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació en el BOP.

Sils, 24 de novembre de 2008
Martí Nogué i Selva
Alcalde

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2008/239/20082390016525.pdf

Anuncis

Accions

Informació

5 responses

1 04 2008
Jordi

L’urbanisme a Sils és una vergonya, no és una disciplina enfocada a l’interés general, Així de clar.

Tot d’amagat i el NOU POUM (la part important ja estava feta que és la descriptiva, que és on es perd temps recercant informació i dades) i els d’IDS anar fent aprovacions parcials xino, xano segons el guió prevists pels tècnics.

1 04 2008
LNC

Jo estic fent un recull de les coses que deia en Nogué a l’oposició. No té desperdici 🙂

18 04 2008
Bloc

Núm. 4885
AJUNTAMENT DE SILS
Edicte sobre informació pública d’un projecte d’urbanització
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 18 de Febrer de 2008, va aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització del Sector Massabé. S’obre termini d’informació pública pel període d’un mes, en el transcurs del qual totes les persones interessades podran presentar les al·legacions que considerin adients.
Sils, 31 de març de 2008
Martí Nogué i Selva
Alcalde

BOP de Girona núm. 76 – 18 d’abril de 2008

18 04 2008
LNC

Extracte del debat del ple 1/2007 de 6 de febrer de 2007.

Debat :

Martí Nogué demana quina es la previsió de tramitació i publicitat que es pensa fer d’aquest assumpte, per tal que tota la gent de Sils pugui estar assabentada de la subhasta d’aquests solars, ja que n’hi ha pocs en venda.

Francisco Anoro diu que la publicitat son 20 dies en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauló d’anuncis i es publicarà a la web.

Martí Nogué diu que això és la publicació oficial, però s’hauria de fer d’una forma més intensiva, per botigues o casa per casa, perquè la gent pugui participar al màxim.

L’Alcalde li sembla exagerat igual que a alguns membres de l’equip de govern, ja que no ho ha vist mai, ni sap de cap Ajuntament que hagi fet això. Diu que el que està interessat, ja se n’assabenta pels mitjans habituals.

El Sr. Nogué diu que aquesta negativa a fer més publicitat és perquè ja se sap qui és el comprador.

L’Alcalde li demana que retiri ho dit o que digui a qui estan venudes.

El Sr. Nogué li respon al que tingui diners.
______

Si no ho busquem al BOP, no ens enterem, IdS ha aprovat el mateix projecte que abans criticava, amb la mateixa publicitat mínima oficial que abans criticava. Els fets són els fets, i esdevenen irrefutables, tant se val qui governi, el model continua. El repte a qui critica: en què ha canviat el projecte que critica IdS al que ha aprovat ara? En res, és el mateix.

17 12 2008
Bloc

Urbanització del veïnat de Massabé
L’espai agrícola del veïnat de Massabé pot quedar afectat per l’urbanització d’aquest sector.

Massabé és una de les àrees agrícoles més interessants de Sils i rodalies. A més de funcionar com a zona amortidora d’impactes de l’actual perímetre de l’Estany, les comunitats florístiques i faunístiques presents són de gran interès conservacionista.

En cas de desenvolupar-se el projecte d’urbanització, caldrà veure com afecta tot plegat a la dinàmica natural de la zona, tot i que, a priori, cal lamentar aquesta nova retallada del paisatge agrícola de la Selva, l’hàbitat més ric i divers i alhora el més desconsiderat i menystingut per tots, tant per la societat en general com per les administracions i els diferents governs municipals.

Em pregunto si naturalistes, estudiosos i científics no tindrem gran part de culpa, en no saber transmetre de manera eficaç com i perquè els espais més propers necessiten de la nostra consideració i protecció.

Font: http://estanydesils.blogspot.com/2008/12/urbanitzaci-del-venat-de-massab.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: