ICV porta el Nyap al Síndic i a Urbanisme

18 12 2008

Continua la indefinició d’AMS i de CiU (blocs i Quadern de Sils). ICV-EUiA denuncia a l’Ajuntament davant d’ Urbanisme i del Síndic de Greuges

021

020

dimecres, 17 / desembre / 2008
URBANISME GIRONA – NYAP SUPERMERCAT

Al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona

(Registre d`entrada 003116, 16 de desembre 2008)

Albert Miralles Güell, DNI , Cristina Simo Alcaraz , DNI , regidors del grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils, amb domicili al carrer , Població Sils, codi postal 17410.
Telèfon: , correu electrònic:

EXPOSEM:

La Junta de Govern Local de Sils, en sessió ordinària de data 3 de març de 2008, va aprovar atorgar la llicència d’obres per a al construcció d’un nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament en superfície a l’empresa FONCIE, S.L. (EXP.2008/30).

El terreny on s’ubica aquesta obra està afectat per les normes subsidiàries de planejament de Sils. D’acord amb aquest planejament, en aquests terrenys s’admet l’activitat comercial únicament en planta baixa i amb la condició indispensable de tramitar un estudi de detall en el que quedi clarament definit el cos de l’edifici, els aparcaments i els accessos a les plataformes d’aparcament. (Article 151 NN.SS).

Els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor de la Lle d’Urbanisme es tramiten d’acord amb la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL.1/1990), fins que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica.

No consta a l’expedient de l’obra, ni en el tauler d’anuncis de la corporació , ni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni el Butlletí Oficial de la Província, que s’hagi tramitat cap estudi de detall referent a l’obra esmentada. Per tant, d’existir un estudi de detall de l’obra de la nau destinada a autoservei, aquest estudi no s’ha tramitat d’acord els articles 64 i 65 de la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL. 1/1990):

– Publicació en el DOGC o en el BOP.
– Informació pública de 15 dies.
– Informe previ del Serveis Territorial d’Urbanisme.
– L’aprovació definitiva de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 27 d’abril del 2006 va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils. L’article 71.2 del Text refós de la Llei del Sòl (DL.1/2005) estableix que l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’Ajuntament a acordar la suspensió en els àmbits en què les noves determinacions del POUM comportin una modificació del règim urbanístic. Que aquesta suspensió pot tenir una durada de 2 anys en aquells àmbits no suspesos en anterioritat a l’aprovació inicial del POUM (Article 72.1. DL.1/2005).

Un cop comprovats els paràmetres establerts a les Normes Subsidiàries de Planejament i als articles de la normativa del POUM que afecten el solar on s’ubica l’autoservei, s’ha pogut comprovar que existeixen diferències substancials pel que fa a usos, edificabilitat, ocupació, separació als llindars de parcel•la, altura reguladora, nombre de plantes, ubicació dels aparcaments i condicionament de les zones lliures d’edificació.

D’acord amb allò establert al Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL.1/2005) es poden atorgar llicències en els àmbits afectats per la suspensió potestativa del POUM sempre que es compleixin les dues normatives, i en qualsevol cas la més restrictiva d’ambdues.

Un cop comprovades la normativa del POUM per aquest àmbit s’ha constatat que la llicència atorgada incompleix els següents paràmetres:

– L’edificació no es separa 5 metres com a mínim de tots els límits de la parcel•la.
– Els aparcaments no poden ser en superfície, i les places obligatòries han d’estar incorporades a dins de l’edifici tal com estableix l’article 230.1 de la normativa del POUM.
– La superfície lliure d’edificació, segons la normativa el 60% restant de la parcel•la, ha estar enjardinada en un 50% de la seva superfície i totalment lliure de tot tipus d’edificacions i instal•lacions.

L’article 200 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL.1/2005) estableix que les llicències, el contingut de les quals sigui contrari a les determinacions de la Llei d’Urbanisme i a les del planejament vigent han d’ésser revisades.

Per tot això us

DEMANEM:

La vostre intervencio com Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, degut a la passivitat demostrada per la Junta de Govern municipal de Sils. Encara esta pendent de donar resposta al recurs presentat per veïnes i veïns directament afectats. Recurs presentat a l`Ajuntament de Sils, segons registre d`entrada, el 25 de Novembre, amb el nº 4085.

Que es revisi la llicència atorgada a l’empresa FONCIE, S.L. per a la construcció d’una nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament en superfície (EXP.2008/30), d’acord amb el procediment establert per a la revisió dels actes en via administrativa.

Que es suspengui l’ executivitat de la llicència d’obres i s’ordeni la paralització immediata de les obres iniciades.

La qual cosa esperem obtenir.

Sils, 15 de desembre 2008.

Sr. Camil Cofan Amiel,
Responsable del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2008/12/urbanisme-girona-nyap-supermercat.html

………….

dimecres, 17 / desembre / 2008
AL SINDIC DE GREUGES – NYAP DEL SUPERMERCAT

Al síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó i Massó.

(Registre d`entrada 27.161, de 16 de desembre 2008)

Albert Miralles Güell, DNI , Cristina Simo Alcaraz , DNI , regidors del grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils, amb domicili al carrer , Població Sils, codi postal 17410.
Telèfon: , correu electrònic:

EXPOSEM:

La Junta de Govern Local de Sils, en sessió ordinària de data 3 de març de 2008, va aprovar atorgar la llicència d’obres per a al construcció d’un nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament en superfície a l’empresa FONCIE, S.L. (EXP.2008/30).

El terreny on s’ubica aquesta obra està afectat per les normes subsidiàries de planejament de Sils. D’acord amb aquest planejament, en aquests terrenys s’admet l’activitat comercial únicament en planta baixa i amb la condició indispensable de tramitar un estudi de detall en el que quedi clarament definit el cos de l’edifici, els aparcaments i els accessos a les plataformes d’aparcament. (Article 151 NN.SS).

Els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor de la Lle d’Urbanisme es tramiten d’acord amb la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL.1/1990), fins que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica.

No consta a l’expedient de l’obra, ni en el tauler d’anuncis de la corporació , ni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni el Butlletí Oficial de la Província, que s’hagi tramitat cap estudi de detall referent a l’obra esmentada. Per tant, d’existir un estudi de detall de l’obra de la nau destinada a autoservei, aquest estudi no s’ha tramitat d’acord els articles 64 i 65 de la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL. 1/1990):

– Publicació en el DOGC o en el BOP.
– Informació pública de 15 dies.
– Informe previ del Serveis Territorial d’Urbanisme.
– L’aprovació definitiva de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 27 d’abril del 2006 va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils. L’article 71.2 del Text refós de la Llei del Sòl (DL.1/2005) estableix que l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’Ajuntament a acordar la suspensió en els àmbits en què les noves determinacions del POUM comportin una modificació del règim urbanístic. Que aquesta suspensió pot tenir una durada de 2 anys en aquells àmbits no suspesos en anterioritat a l’aprovació inicial del POUM (Article 72.1. DL.1/2005).

Un cop comprovats els paràmetres establerts a les Normes Subsidiàries de Planejament i als articles de la normativa del POUM que afecten el solar on s’ubica l’autoservei, s’ha pogut comprovar que existeixen diferències substancials pel que fa a usos, edificabilitat, ocupació, separació als llindars de parcel•la, altura reguladora, nombre de plantes, ubicació dels aparcaments i condicionament de les zones lliures d’edificació.

D’acord amb allò establert al Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL.1/2005) es poden atorgar llicències en els àmbits afectats per la suspensió potestativa del POUM sempre que es compleixin les dues normatives, i en qualsevol cas la més restrictiva d’ambdues.

Un cop comprovades la normativa del POUM per aquest àmbit s’ha constatat que la llicència atorgada incompleix els següents paràmetres:

– L’edificació no es separa 5 metres com a mínim de tots els límits de la parcel•la.
– Els aparcaments no poden ser en superfície, i les places obligatòries han d’estar incorporades a dins de l’edifici tal com estableix l’article 230.1 de la normativa del POUM.
– La superfície lliure d’edificació, segons la normativa el 60% restant de la parcel•la, ha estar enjardinada en un 50% de la seva superfície i totalment lliure de tot tipus d’edificacions i instal•lacions.

L’article 200 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL.1/2005) estableix que les llicències, el contingut de les quals sigui contrari a les determinacions de la Llei d’Urbanisme i a les del planejament vigent han d’ésser revisades.

Per tot això us

DEMANEM:

La vostre intervencio com el síndic de greuges de Catalunya, degut a la passivitat demostrada per la Junta de Govern municipal de Sils. Encara esta pendent de donar resposta al recurs presentat der veïnes i veïns directament afectats. Recurs presentat a l`Ajuntament de Sils, segons registre d`entrada, el 25 de Novembre, amb el nº 4085.

Que es revisi la llicència atorgada a l’empresa FONCIE, S.L. per a la construcció d’una nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament en superfície (EXP.2008/30), d’acord amb el procediment establert per a la revisió dels actes en via administrativa.

Que es suspengui l’ executivitat de la llicència d’obres i s’ordeni la paralització immediata de les obres iniciades.

La qual cosa esperem obtenir.

Sils, 15 de desembre 2008.

Rafael Ribó i Massó. síndic de greuges de Catalunya.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2008/12/al-sindic-de-greuges-nyap-del.html

~

Comenteu clicant aquí: Supermercat

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: