Decret d’Alcaldia, 23D

4 01 2009

Una jugada per legalitzar el Nyap ?

  • Resposta al decret d’Alcaldia de 23 desembre 08.
  • Article del Diari de Girona del diumenge 4 gener 09.
  • Text del decret d’Alcaldia.

080

Resposta al decret d’Alcaldia de 23 de desembre de 2008 i comentari a l’article del Diari de Girona de 4 de gener de 2009:

En efecte, el decret d’Alcaldia és una trampa, amb una excusa barata per a intentar legalitzar les obres del Nyap. El decret NO ha aturat les obres. El decret només diu que s’han d’aturar les obres il·legals que es fan a la part superior, morta, de la parcel·la. Mentida, no es fan OBRES en aquesta part de la parcel·la, només s’ha aplanat el terreny. Tothom ho pot veure, passant per la carretera. Per què s’han aturat les obres?, creiem que hi ha hagut un pacte entre empresa i alcaldia. L’objectiu és clar: ara que l’obra exterior ja està llesta, busquen una excusa banal i els donen la possibilitat de presentar dos documents:

– un estudi de detall que s’havia de lliurar abans de demanar les llicències d’activitat (2007, alcalde Rovira) i d’obres (2008, alcalde Nogué), abans de fer l’aberració urbanística que han fet. Aquest estudi de detall l’aprova l’Ajuntament i després l’ha d’aprovar la Comissió d’Urbanisme de Girona.

– un projecte únic per a tota la parcel·la que també s’havia de lliurar abans de demanar les llicències. I que ara volen utilitzar per a legalitzar un futur segon negoci a la part actualment buida de la parcel·la, ¿un segon Nyap?.

Aquests papers (i altres de tanta o més importància) ni l’empresa els va presentar quan tocava (abans de demanar les llicències), ni l’Ajuntament els ha exigir quan tocava (abans de donar les llicències). Ara, quan la nau industrial ja està aixecada, amb fets consumats, es vol regularitzar-legalitzar.

Volen matar dos ocells d’un tret: legalitzar el supermercat (Nyap) i legalitzar un futur segon negoci a la part superior de l’illa. Una part de l’espai per a fer aquest segon negoci s’hauria aconseguit arrambant la nau industrial contra el carrer Bastiments, amb un minúscul moll de càrrega i descàrrega, amb un carrer amb cases i veïns convertit en pati del darrera del supermercat. És així com es guanyen molts metres quadrats.

Les il·legalitats de que parla l’alcalde existeixen. Però ell s’equivoca: les il·legalitats no són aplanar les terres del tros de la parcel·la buida. Les veritables il·legalitats tenen a veure amb com es va aprovar, consentir i edificar la nau industrial, el Nyap.

L’argument de l’arquitecte municipal és una fal·làcia: no és cert que s’hi hagin fet obres, rases o excavacions a la part buida de la parcel·la. Només s’ha aplanat el terreny i s’ha deixar alguna runa provisional de les obres del Nyap.

Insistim, les llicències es van donar sense complir mínimament la legalitat urbanística (articles 149 a 155 de les Normes subsidiàries de planejament), a més d’altres enormes omissions que van apareixent, tal com llegim en els escrits de denúncia dels veïns i en els informes independents demanats per alguns partits de l’oposició. Omissions que, tot plegat, no podem entendre, i més considerant que els serveis tècnics locals i els polítics de les juntes de govern que aproven les llicències saben … llegir.

Tenien preses, moltes preses, massa preses? Venien les eleccions, venia el POUM? Quines preses tenien per no acatar la legalitat?, per autoritzar i aixecar una nau de polígon industrial en mig d’un poble?, per aixecar un mur de més de 8 metres a zero centímetres de la vorera d’un carrer que pertany a una zona residencial?, per no haver fet cap estudi de mobilitat?, per lliurar un carrer amb cases i veïns a una empresa que l’utilitzarà com a pati del darrera del seu negoci?

Per cert, el Síndic i altres instàncies, ja podem actuar, no cal esperar més : l’escrit d’Alcaldia reconeix obertament que no es van lliurar documents bàsics per a autoritzar les llicències, i això mateix les converteix en llicències que cal revisar perquè serien nul·les de ple dret.

Font: Comentari enviat al bloc

Article del Diari de Girona del diumenge 4 de gener de 2009:

L´alcalde de Sils suspèn per decret les obres del “polèmic” supermercat
El consistori detecta moviments de terres no permesos i fa aturar els treballs i els veïns creuen que això només servirà per legalitzar el local

SILS | E.BATLLE

El polèmic supermercat de la cadena Consum que s’està construint a la zona de Can Cabirol de Sils, situat a l’avinguda de la Selva de Sils i que limita amb el carrer Bastiments, es troba de moment aturat. Així ho ha fet efectiu el consistori després que l’alcalde, Martí Nogué (IdS), emetés el passat 23 de desembre un decret d’Alcaldia, que suposa que “les obres quedin aturades en detectar-se uns moviments de terres il·legals en una zona de la finca, on no es preveien”, assegura el batlle.

El supermercat de Can Cabirol ja està construït, només li falten omplir amb els equipaments interiors i tal i com ressalta Nogué, la il·legalitat urbanística “és legalitzable, si ens aporten la documentació que els demanem”.

Els veïns del carrer Bastiments de Sils, en canvi, porten mesos entrant instàncies a l’Ajuntament de Sils, han recorregut al Síndic de Greuges i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per denunciar que el supermercat Consum incompleix la normativa referent a habitatges amb tolerància comercial i que, en el moment d’atorgar la llicència, el 2007, el consistori no va exigir cap anàlisi exhaustiu de l’impacte ambiental ni tampoc no es va aprovar cap estudi detall sobre la construcció del supermercat en aquell solar, assegura un dels representants dels veïns, A.G. Que a més, recorda que el consistori “fa un mes que té un escrit nostre i no ens ha dit res”.

L’alcalde per la seva banda, assegura que les queixes s’han estudiat i que la setmana vinent, els veïns “tindran una resposta oficial, perquè ja ha passat per Junta de Govern”. Pel que fa al Síndic de Greuges, segons A.G. “ens han respòs que deixem un temps al consistori per contestar”.

“No donem la raó als veïns”

Si bé encara queden uns dies per saber la determinació del consistori, que les obres estiguin aturades en tota la finca, explica Nogué, “no vol dir donar la raó als veïns” en cap moment; sinó que, “és una coincidència i va ser l’arquitecte municipal en una visita rutinària” que va veure que s’estava remenant en una part de la parcel·la, que s’havia dit que no s’hi construiria res, assegura el batlle.

Per aquest motiu, “hem donat 15 dies” perquè l’empresa promotora del supermercat pugui al·legar el que consideri oportú i “si volen explotar aquell sector, ens hauran de presentar tota la documentació necessària, per legalitzar-ho”.

Segons el decret d’Alcaldia, per tal que aquestes obres sense llicència es puguin legalitzar cal presentar “un Estudi detall de tota la parcel·la i un projecte bàsic del conjunt de l’actuació en tota l’illa”. Amdós requeriments, explica el veí del carrer Bastiments, són dos punts que “hem denunciat que no tenien” per tant, “dóna la sensació que volen fer trampa legal per intentar legalitzar una cosa que és il·legal”.

Els veïns de Can Cabirol estan recollint signatures per denunciar l’incompliment de les normes urbanístiques i com va avançar A.G. properament engegaran accions de protesta.

Font: Diari de Girona, diumenge 4 gener 2009.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

El text del decret:

L’alcalde president mitjançant decret de l’Alcaldia de data 23 de desembre de 2008 ha dictat la següent resolució:

Afer: Suspensió d’obres o ús del sòl sense llicència al carrer Bastiments i Països Catalans. Procediment Genèric 2008/1547.

Fets:

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 de març de 2008 va concedir llicència d’obres a la mercantil Foncie SL, (exp. Obres 30/2008), per la construcció d’un edifici destinat a la instal·lació d’un autoservei amb aparcament exterior, a la parcel·la situada entre els carters Països Catalans, Bastiments i Avinguda La Selva. En sessió de 6 d’octubre de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació de la llicència esmentada.

Segons la llicència atorgada, les obres solament afectaven a una superfície de 3.062,34 deixant la resta (2.234,12 m2), sense actuació.

Atès que el dia 15 de desembre de 2008, el arquitecte municipal ha efectuat una visita de comprovació de les obres i ha pogut constatar que s’estan realitzant moviments de terres, amb explanacions i modificacions de rasants a la part de la parcel·la que, segons el projecte, es deixava sense actuar.

Atès que els fets esmentats constitueixen una infracció urbanística consistent en executar obres no emparades per la llicència concedida el dia 3 de març de 2008 i modificada el 6 d’octubre de 2008, si bé, en principi, les obres es consideren legalitzables.

Atès el que preveuen els articles 197 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i 264-267 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovar per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

En virtut de l’anterior i en ús de les facultats que m’atorga la llei

RESOLC:

1r. Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística, com a conseqüència de les obres que s’executen sense ajustar-se a la llicència, descrites en la part expositiva d’aquesta resolució.

2n. Ordenar, a la mercantil Foncie SL, a través del seu representant legal senyor Josep Panella Gubau, la suspensió immediata dels actes il·legals de construcció que es realitzen a la parcel·la.

3r. Concedir als interessats un termini d’audiència de 15 dies per tal que puguin examinar l’expedient i formular al·legacions aportant els documents que considerin pertinents, en defensa dels seus drets.

Dins dels quinze dies posteriors al venciment del termini d’audiència, l’Ajuntament procedirà a ratificar o modificar la resolució de suspensió de les obres i adoptarà, en el seu cas, les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat que siguin pertinents.

Com sigui que les obres que s’executen sense llicència són legalitzables, Foncie SL, haurà de presentar, davant l’Ajuntament, per a la seva tramitació i aprovació, un Estudi de Detall de tota la parcel·la i un projecte bàsic del conjunt de l’actuació en tota la illa, per tal de donar compliment al que preveu les Normes.

074

075

080

Fotos: la nau industrial, el matí del 31/12/2008.


Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: