Supermercat 2008

19 01 2009

Demanen la paralització de les obres, per presumptes greus irregularitats. Arquitectura de polígon industrial al mig de Sils. ¿Pati del darrera del supermercat o Carrer Bastiments?

040

042

  • 1. Rampa de baixada dels vehicles dels clients
  • 2. Sortida de tots els vehicles dels clients
  • 3. Tros de la parcel·la sense definir
  • 4. Pàrquing del supermercat

044

Fotos i comentaris enviats al bloc pels veïns.

  • 1. Planta alta amb compressors i aparells d’aire condicionat
  • 2. “Vorera” (?) per on entraran els camions
  • 3. Façana a zero centímetres de la vorera
  • 4. Mur de 8 metres o més d’alçada
  • 5. Aquí és on els camions faran maniobra per recular cap al moll situat davant del magatzem
  • 6. Minúscul moll de càrrega i descàrrega

~~~~~~~~~~

Llegiu també:

2009

2008

Més

~~~~~~~~~~~

6. Desembre 2008:

037

039

021

020

Fotos enviades al bloc pels veïns.

~

5. El Nyap a la premsa (finals de novembre, primer de desembre):

89

Article del periodista Martí Santiago, DdG, 3 desembre 08

79

El Punt, diumenge 30 novembre 2008

~

4. Les NNSS:

68

69

~

3. Novembre 2008:

641

41

40

39

Fotos comentades enviades al bloc pels veïns.

~

2. Agost, setembre, octubre 2008:

1. Imminent inici de les obres (agost 08 )

Agost 2008: Fonts generalment ben informades informen que pròximament començaran les obres per a construir un supermercat Consum a la gran parcel·la lliure que hi ha al costat de la rotonda pròxima a la benzinera, a la zona de Can Cabirol.


Accions

Informació

461 responses

2 08 2008
LNC

Té caràcter residencial, industrial o comercial aquest sòl?

La rotonda que es va fer era casualitat oi?

Per què un consum sí i un CRAE no?

Almenys generarà ocupació, però el cost de Can Cabirol a TOT Sils és la vergonya més gran que patim.

2 08 2008
LNC

L’acta de la Junta de Govern de 3 de març de 2008 no està penjada al “nou” web municipal… casualitat també?

2 08 2008
Jo

Jo tenia entès que era un Mercadona el que hi posaben, aquella zona es comercial, ho he sentit de sempre.

2 08 2008
Anònim

Aiii aquests pixapins que es pensen que ho saben tot….

2 08 2008
domingo

No era esto una zona residencial y en Sils no hay un Poligono Industrial.

3 08 2008
·Expedient

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 11 /2007
Caràcter : ORDINÀRIA
Data : 21 de maig de 2007

Assistents titulars :
Joaquim Rovira Planas Alcalde – president C. i U.
Marc Capdevila Alabert tinent d’alcalde C. i U.
Margarita Roca Julià tinent d’alcalde C. i U.
Francisco Anoro Zuferri tinent d’alcalde C. i U.

3.2.- Identificació de l’expedient: Expedient 13/2007 d’obertura d’una activitat sotmesa al règim de comunicació, a favor de FONCIE, S.L.

Fets:

– En data 24 d’abril de 2007 el Sr. Josep Panella Gubau, en representació de FONCIE, S.L., amb document núm. … presentà, davant aquest ajuntament, una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció d’exercir l’activitat d’establiment comercial en règim d’autoservei amb aparcament exterior, a la parcel.la situada entre la Ctra. Santa Coloma, carrer Bastiments i Av. Països Catalans, d’aquest terme municipal.

– En data 14 de maig de 2007 s’ha rebut informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat.

– Dels informes emesos per l’enginyer municipal i pel secretari de la corporació es desprèn que no existeix cap obstacle legal que impedeixi que la comunicació prèvia presentada pel Sr. Josep Panella Gubau, en representació de FONCIE, S.L. pugui produir plens efectes legitimadors de l’exercici de l’activitat .

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD :

Primer: Fer constar davant l’interessat que l’ajuntament de Sils es dóna per assabentat que FONCIE, S.L., amb document núm. … podrà exercir legítimament l’activitat d’establiment comercial en règim d’autoservei amb aparcament exterior, a la parcel.la situada entre la Ctra. Santa Coloma, carrer Bastiments i Av. Països Catalans, d’aquest terme municipal, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació local.

Segon: FONCIE, S.L., exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat junt amb l’escrit de comunicació prèvia, sens perjudici del dret de propietat i de tercers.

L’activitat també haurà d’ajustar el seu funcionament a les condicions següents:

– Caldrà instal·lar un nou hidrant d’incendis H-100 a menys de 100 metres de l’establiment (Paralel·lament a la carretera C-63 existeix una canonada de característiques adients per a la connexió del nou hidrant).

– S’haurà d’acomplir en qual a l’enllumenat exterior el Decret 82/05 de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

– Obtenir informe favorable per part del departament competent en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya.

– Abans de l’inici de l’activitat, el titular ho haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament mitjançant escrit acompanyat de:

• Certificat de Final d’Implantació, signat i visat per tècnic competent, acreditatiu de què l’activitat s’ajusta totalment a la documentació presentada i s’han adoptat les mesures complementàries (instal·lació d’un nou hidrant d’incendis H-100 i compliment de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn).

• Estudi acústic amb mesures “in situ” (realitzat per una entitat de control autoritzada per la Generalitat de Catalunya) de les emissions acústiques produïdes per l’activitat i les seves instal·lacions. D’acord amb el mapa de capacitat acústica del municipi de Sils el tram del carrer Bastiments que afronta amb l’establiment és zona de sensibilitat acústica alta i el que afronta amb el carrer Països Catalans és zona moderada).

• Documentació justificativa de la legalització de totes les instal·lacions específiques que reglamentàriament ho requereixen (electricitat, climatització, refrigeració, aparells elevadors…) en l’organisme oficial corresponent.

Tercer: Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent.

Quart: Disposar que Secretaria notifiqui el present acord a l’interessat i al Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat.

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/JGL_070521.pdf

3 08 2008
LNC

Aquesta és la d’inici d’activitat (lligat i ben lligat, que diu el meu avi que deia el d’abans) la que autoritza la llicència d’obra de nau industrial de 3 de març NO ESTÀ PENJADA AL “NOU” WEB MUNICIPAL. quan és evident que es tracta d’una nau i d’aparcaments, el que implica una reurbanització per existir vials.

Per què no es va donar al CRAE el mateix tracte de comunicació prèvia i obtneció d’informes a la Generaltat ? 😉

Calen auditories !!!!!

4 08 2008
Pere

Un Consum a Sils? ACES, botiguers i botigueres, ja podeu tremolar devant de la competència. Per cert, heu vist la mala llet que gasten les dependentes i caixeres del Suma. Aviam si amb la competència tots sortim guanyant.

Un altra avantatge es que l’ajuntament recaptara alguna cosa ara que gairebé no hi ha entrades per llicències d’obra i axí podran pagar aquests 178 euros per usuari de transport escolar. Diuen que els ajuntaments veïns estan indignats veien el que va aprovar el ple de Sils. Amb aquests euros més d’una anirà al bareto del barri a esmorçar i petar la xerrada un cop deixat el fill a la parada del bus.

Els 178 d’en Miralles i els 400 del ZP, pa per avui misèria per demà.

4 08 2008
LNC

Seran els 178 € dels pares i les mares de les urbanitzacions de Sils. Gràcies ICV+AMS+CiU.

A més, en termes d’economia és millor que les famílies disposin d’aquests calés per gastar en altres béns i serveis que no pas l’administració. Aquesta taxa que volia cobrar l’ajuntament entra ara al mercat, dota de més capacitat adquisitiva a les famílies i genera un efecte multiplicador molt bo pel sistema econòmic, us deixo l’enllaç de l’efecte multiplicador, que és mèrit del molt estimat pels sectors d’esquerres John Maynard Keynes:

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_multiplicador

IDS hauria de patir millor les seves derrotes democràtiques al Ple 😉

4 08 2008
LNC

D’altra banda convé destacar que es recapta molt més de l’Estat i la Generalitat per població (ja som 5000!! deia el web municipal amb alegria) que per taxes municipals pel concepte que sigui.

Això que l’Ajuntament disminueix els ingressos totals és senzillament mentida. En rigor és tot el contrari.

4 08 2008
buf

LNC vas perduda… pots estar segura que a l’Ajuntament ara els tocarà patir perquè de calers no n’entren. Si se n’han de fiar de persones de poc cap com en ZP o en Montilla encara ho tenen més clar.

El Consum és una gran notícia! Pagar tot el bus escolar perquè segons qui pugui fer-se capritxets és una mala notícia! Potser ara discriminen als del centre…

4 08 2008
LNC

http://www.municat.net:8000/omunicat/owa/mun_p02.preli?cod=1719310007&opc=1

apa fes la suma de transferències corrents i de capitals, i després li restes les taxes. 😉

i quan vulguis que discutim de discrimanció fas un cop d’ull a l’IBI

http://www.municat.net:8000/omunicat/owa/mun_p02.preli?cod=1719310007&opc=2

P.S: Espero no haver d’explicar la diferència entre una taxa i un impost. 😉 i això era al 2003 i 2004 !!! imagina’t!!!!

4 08 2008
buf

Tu vols saber d’on han entrat els calers fins ara? D’impostos sobre habitatges de nova construcció…

Ara tot això para… la resta són caramelets al costat del gran sopar… i total no els administren bé :/

4 08 2008
Pere

Els 178 euros tindran efecte multiplicador? … a sí, dels vots d’en Miralles a Vallcanera a les proximes municipals. Els caga-dubtes d’AMS ja s’han desdit i penedit i CiU va votar a favor per desimular la sociovergencia. Els 178 d’en Miralles i els 400 del ZP, pa per avui misèria per demà.

4 08 2008
LNC

I tant que els 178 € tindran efecte multiplicador, si es gasten pq es gasten i si s’estalvien i van al banc pel coeficient de reserva bancàcia.

No crec que hi hagi una sola família de les urbanitzacions que guardi 178 € a sota del matalàs com els antics pagesos 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Demanaria una mica més de respecte pels grups municipals quan no voten com IDS vol. Em sembla que no són formes de respecte a una votació al Ple, per exemple l’obligació legal i propoganda del PSOE de la declaració dels béns dels quatre regidors i el secretari muniicpal no va es aprovar i no es diu amaga patrimonis a l’alcalde i la seva colla 😉 o criminalitzador d’infants quan neguen un CRAE i despatxen educadores 😉 Crec que es pot ser contundenment crítica sense perdre ni el respecte ni les formes.

Petons.

4 08 2008
buf

No ets la més indicada per demanar respecte… i no votaria mai IDS!

4 08 2008
LNC

discrepo i reitero la meva demanda de respecte pels grups CiU i AMSque van votar tan encertadament la moció d’ICV contra el criteri d’IDS sobre el transport escolar.

4 08 2008
buf

Encertadament per tu. El respecte ha de ser tan si hi creus com no, imagino.

4 08 2008
LNC

No, això és un opinió, una pot pensar que és encertada o desencertada una qüestió.

El respecte és no dir pixapins o cagadubtes a altres perosnes, per posar exemples actuals i concrets.

I sí és compatible amb una crítica contundent. De fet quan més educada i encertada millor serà la critica, per posar un exemple, també actual i concret, hi ha persones magnífiques, també hi ha altra mena de gent com ara en Nogué, en Cot, en Taberner o l’enganxina.

4 08 2008
domingo

Alguien se foraaaaaaaaaa con el super eso seguro el centro del pueblo a partir de a hora sera las Mallorquinas.

tenemos que para esto hay un poligono industrial donde tienen que hir todos estos negocios los del Capdevila tambien y las carnicas Vilaros de al lado de la laguna tambien todo esto fuera de nuestro pueblo.

4 08 2008
LCR

Apa, aquesta demanant respecte i educació, no fotis, quina barra, jua, jua, jua, juaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! 🙂 🙂 🙂 🙂

A tu i al teu amic de les pintades us importen molt poc els infants del CRAE, nomes busqueu fer mal als vostres enemics personals o polítics. Si l’alcalde ha despatxat a algunes educadores es per posar una mica d’ordre a la guarderia, que estava en una situació extrema, ara hauria d’acabar la feina i renovar també la Direcció, acomiadament inclos.

Gràcies per llegirme 😉

5 08 2008
LNC

Apa i així afavorir alguna ludoteca infantil privada que faci la feina de llar d’infants 😉

Això sí és tenir barra. Mira millor que plegui en Nogué. Ja n’hi ha prou que només governin per seus interessos personals, l’edificabilitat de les seves parcel.les, Can Celdoni, rotondes i consums….. etc.

I reitero, cal respecte. No em cansaré de sir-ho. Més verd i menys acomiadaments. Readmissió educadores despatxades ja.

Gràcies per llegir-me i petons, LCR. Més respecte 😉

5 08 2008
Una Altra

Estaria molttttttt bé saber per què IDS ha volgut desmantellar l’estructura de la Llar d’infants, si és el quitate-tu-que-me-pongo-yo, o si és una qüestió personal de la presidenta de l’ACES que ha estat molt activa desprestigiant educadores i directores. Crec que el que ha aconseguit és que hi hagi menys nens matricultats. És el que busquen? Per què?

5 08 2008
domingo

Es normal a ellos les sobra el dinero tienen dos sueldos que les importa que se queden sin trabajo tres mugueres de nuestro pueblo.

fijaros si tiene que cobrar esta presidenta de comerciantes que poco hace de peluquera.

pero no le vale de nada a esta ser presidenta de los comerciantes su grupo politico esta desauciado.

menos mal que la Neus estaba en el quinto pino en la candidatura.

el mejor de los IDS. El Carles Adrogue. este era y es un tio bien puesto con taremos con el para las proximas MUNICIPALES loa palurdos a pagar fuegos si es que saben.

12 08 2008
Veïna

Sr Santi Marés: no podrien regar una mica la terra abans de treballar amb les màquines i d’escampar tant de pols per tot el poble amb les obres que feu?

Una veïna

14 08 2008
APM

Llegint els comentaris d’en Pere i en Buf sobre el transport escolar penso que la imparcialitat no és el seu fort. Podrien dir que abans que s’aprovés al ple, aquests ajuntaments, que segons en Pere estan indignats, estaven disposats a pagar una part del cost d’aquest transport i volien carregar la seva incompetència per a negociar, a les famílies, fent-les pagar la resta . S’escandalitzen pels 178 euros del cost del transport, però no pel cost de les subvencions als equips esportius del poble, que són superiors pressupostàriament i és evident que en llurs activitats no hi participa tothom. Tampoc fan esment dels costos de les modificacions pressupostàries fruit d’una mala planificació i que també són molt superiors en costos. Crec que AMS en els seus escrits no s’ha penedit de res, i el que fa és clarificar que el problema és molt més genèric i depén del Departament d’ensenyament, i defensa i aposta per la gratuïtat del servei de transport, la qual cosa no em sembla un acte de cagadubtes sinó un acte de coherència.

22 10 2008
Pro MDV

Trobo que la superfície és perfecta per fer una pintada amb pintura tipus enganxina quan has cobrat?¿?

23 10 2008
slis

aixo sera un super?
jo em pensava que seria un bingo per els jubilats

23 10 2008
buf

Podrien fer doble planta -aprofitant que estan posant una nau industrial al mig de Sils!- i donar el pis de dalt al municipi per equipaments municipals.

Imagino que a l’Ajuntament ningú pensa en aconseguir contraprestacions…

23 10 2008
Jordi

també fa pinta de SES autòcton de Sils.

23 10 2008
LNC

“Imagino que a l’Ajuntament ningú pensa en aconseguir contraprestacions…”

públiques 😉

26 10 2008
Bloc

Hector ( 26 octubre 2008, 19:46:52)

Crec que després del nyam que ens possat a can cabirol (super) els politics de CiU mes els seus socis de govern IDS que ha quedat demostrat ho son més que mai, per fer-nos un favor a tot el poble i si us queda un petit recó de vegonya hauriu de plegar ¡ja¡ ha no oblideu de emportar-vos al arquitecte municipal i tots el técnics inoperants que tenim al nostre ajuntament. Aixó ja ha estat massa fort ¡prou¡
Héctor

[còpia d’un missatge enviat a Propostes]

27 10 2008
·Llicència

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Núm. : 2008/5
Caràcter : Ordinari
Data : 3 de març de 2008

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva Alcalde – president IdS-PM
Joan Cot Porcell tinent d’alcalde IdS-PM
Juan Andrés Arredondo Rodríguez tinent d’alcalde IdS-PM
Carles Taberner Morell tinent d’alcalde IdS-PM
Juan Antonio González Blanco Secretari Interventor

28.- Llicència d’obres, expedient 2008/30.

Identificació de l’expedient : Expedient Llicència d’Obra Major núm. 2008/30 a favor de FONCIE SL.

Fets :

– En data 5 de febrer de 2008 i amb Registre General d’Entrada 2008/428 FONCIE SL va sol.licitar llicència d’obres per la construcció de nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament exterior.
– En data 12 de febrer de 2008 l’interessat va presentar autoliquidació i abonar les taxes per anàlisi d’expedients de llicències d’obres, impost sobre construccions, instal.lacions i obres, i fiances.
Els serveis tècnics i jurídics han emès l’informe corresponent.

Fonaments de dret :

– Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refòs de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
– Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 2/2002 d’Urbanisme.
– Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades per la Comissió d’Urbanisme en data 26- agost-1985, modificades puntualment i aprovades per la C.P.U. en data 16-desembre-1999.
– Ordenança de Policia Urbanística, aprovada pel Ple del 28-març-1995.
– Articles 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
– Article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, text refòs de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
– Decret de l’Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Atorgar llicència d’obres, Exp. Expedients Materials Urbanisme 2008/30 a FONCIE SL, per la construcció de nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament exterior, al carrer C. PAÏSOS CATALANS/BASTIMENTS/AV. LA SELVA .

Pressupost d’execució: 322.032,00 €.

Segon.- Condicionar l’efectivitat d’aquesta llicència al compliment de les condicions particulars següents:

– Es complirà el Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de Seguretat i Higiene en el Treball.
– Caldrà presentar un nou projecte d’activitats, adequat a les noves directrius establertes en el projecte d’obres tramitat.
– Caldrà complementar el projecte d’obres presentat amb el corresponent projecte d’instal.lacions i característiques tècniques de les diferents compartimentacions i/o Zones.
– Caldrà presentar l’informe del Departament competent en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, si procedeix.
– Si en un futur es preveu desenvolupar una activitat en l’immoble, la instal.lació i la posada en funcionament d’aquesta restaran subjectes, respectivament, a l’obtenció del certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i a l’obtenció de la llicència de
l’activitat corresponent i a la deguda comprovació, d’acord amb la legislació sectorial. La concessió d’aquesta llicència d’obres no donarà lloc a cap indemnització en el supòsit que l’informe emès per l’organisme competent, respecte a l’activitat, fos desfavorable, s’haguéssin de practicar esmenes al projecte, o bé l’ús no fos admès.
– Previ començament de les obres s’haurà de tancar tota la zona d’actuació amb tanca metàl.lica amb suports autoportants, indicant situació i emplaçament de la mateixa, deixant lliures totes les zones de domini públic. Si les característiques de l’obra requereixen l’ocupació del domini públic (vorera o vial), s’haurà d’obtenir la prèvia autorització per l’ocupació
-Els treballs de connexió a la xarxa de clavegueram es realitzaran per l’empresa autoritzada (SOREA).

Tercer.- Aprovar les liquidacions següents:

– Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, d’acord amb el que estableix l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal reguladora, per un import de //11.271,12,-// €.
– Taxes per anàlisis d’expedients de llicències d’obres, per import de //212,00,-// €.
– Fiança per a respondre de la correcta gestió de terres, runes i altres matèries residuals originades en l’activitat de construcció, enderroc o excavació, per un import de //450,00,-// €.
– Fiança per la reposició i/o execució de vorera, conduccions i rases, o qualsevol desperfecte que es produeixi en el domini públic, per un import de //5.635,56,-// €.
– Taxa de clavagueram, per import de //109,20,-// €.

Quart.- Donar trasllat del present acord a l’interessat .

Font: Acta de sessió de la junta de govern local, 3 març 2008
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080303Cg.pdf

27 10 2008
Una que sap

Jo de vosaltres,dubtaria de la legalitat d’aquestes parets ocupant les voreres i d’aquestes alcades de nau industrial.Nois o noies del bloc, heu de millorar les vostres fonts d’informació: diuent que si s’arramblen tant a algunes voreres i se les mengen es par deixar espai per … … … a veure qui ho sap!

27 10 2008
Una que sap

un SEGON SUPER (a més de més places de pàrquing per la clientela). No volies caldo, dues taces! 😉

Aquests comerciants i botiguers de l’ACES, amb una presidenta de IdS, sabeu si són masoques?Ho dic perque amb aquestes noves grans superficies,no se quina clientela quedarà per les botigues del Sils.

27 10 2008
Pera

Amb aixó que dius queda més que provat que no gossen de cap mena de favoritisme pel fet de que la seva presidenta sigui del grup de govern, penso que la legalitat d’quest projecta està per sobre de qualsevol dupta, ja que segurament tindria tots el numeros per provocar el rebuig de ACES i del veïnat.
Personalment penso que serà un rebulsiu de l’economia local, ja que farà que molta gent que fins ara es desplaçava a comprar a fora almenys ara es quedarà al poble i enrriquira la diversitat de comerç local que actualment està molt per sota del que seria dessitjable en un poble de més de 5000 habitants.

28 10 2008
LNC

No crec que un grup que governa contra la majoria del poble en temes com el transpot escolar, la llar d’infants municipal, les urbanitzacions, Can Celdoni (mentre posa la seu fill a un sorteig de pisos de protecció oficail tenint sou de bomber, granja de perdius i sou de regidor !!), que es nega a posar al web municipal una salutació no sexista i les actes de les comissions informatives, sigui el millor govern possible a Sils.

Aquest govern només s’aguanta perquè vota No a les auditories.

28 10 2008
Ulises

S’ha de canviar el nom del “super” de can Cabirol per NYAP_NYAP

28 10 2008
Anònim

Heu vist que han fet amb el lledoner de Can Cabirol, una més?

28 10 2008
Anònim

Cal que els veins es mobilitzin contra el Super ¡ja ni ha prou¡

28 10 2008
Jose

Crec que s’ha de mostra publicament el nostre desacord amb el nyap que diuen super. politics de CiU+Ids plegueu si us plau

28 10 2008
Anònim

¡Ah¡ recordar als de CiU que despres de molts diners gastas i sota el seu govern el passeig pels estanys i la sequia era de autentica vergonya ,per la deixadesa i bruticia.En resum res de nou sota el govern de IDS-PM

28 10 2008
Nyap

Diuen que el carrer del darrera del nyap serà utilitzant com a zona de càrrega i descàrrega,dic el carrer, vureres i carrer i pas de vianants, aixi s’estalvien pati, que el metre quadrat va car.

Heu de disculpar al regidor d’urbanisme, ell es un manat, pobret, ell només fa el que li diu el arquitecte i els serveis tecnics; el regidor a cobrar indemnitzacions i dietes, que ell no sap del cotarro ni de normes legals, i a signar el que li diuen des dels serveis tecnics, que son els que saben.

Crec que Sils necessita un defensor del ciutadà, proposo a AMS o a ICV que ho proposin al proxim ple.

No soc ni defenso cap partit, però crec que estem indefensos, i no es conya.

28 10 2008
Dani

Perdonar la ortografia, señor Martí Nogué usted como bombero seguro que lo ara presuntamente bien.

A parte de ser el Alcalde es el concejal de Urbanísmo usted no tiene ni “P” idea de Urbanismo.

usted lo unico que esta buscando es hacer cales lo hantes posible y que le a prueben el nuevo POUM PARA QUE EN SUS PARCELAS SE PUEDÁN HACER MÁS PISOS.

Vecinos de no estais viendo lo que están haciendo estos cuatro Secretario incluido, con el opoyo de CIU para que no les hagan las Auditoras.

Preguntar tambiem sobre los casi 5.000,00€ a parte de suvención que le dan a las Cuineras de las comida de los abuelos/as. este es el gran chollo de algunos.

29 10 2008
Dani

Este centro que sera el nuevo Tanatorio de Sils o el nuevo “Cementerio”

Ho el muro de las lamentaciones porque valla vergüenza lo que han consentido los del PSOE-PSC-IDS de Sils.

A hora vendrán con el cuento e que esto hera cosa de CIU los que les votan los Presupuestos.

Pero lo del PSOE-PSC-IDS de Sils tienen mucha muchaaaaaaaaaa, culpa por permitir esta barbarie lo podian haber parado pero como esto da para más y como ha y no vive el Alcalde ni el Cot, pues no pasa nada.

El Marti Nogué hace poco en respuesta a una prejunta sobre el CRAE Ha una vecina de su Barrio le dijo.

hay no puede ir el CRAE porque es zona Residencial Ajardinada, que poca vergüenza tiene este personaje y todo su equipo de gobierno, estos ean los que decian en su pograma Electotal Escucharemos a todos los vecinos Estaremos cerca de los ciudadanos, más bien están cerca del €€€€€€€€€€€€.

Que es lo que verdaderamente les interesa, vecinos de Can Cabirol este es buestro Equipo de Gobierno el que muchos de vosotros habeis votado para que encima os hagan lo que os han hecho.

Pero esto no es nada para lo que hos viene encima, mirar si esta gente no deja de Gobernar yaaaaaaaaaaaaaaa.

Sils sera un campo de hormigó en vez de campos verdes.

Lo que más temen estos del PSOE-PSC-IDS són las Manifestaciones

29 10 2008
anonim

¿Es cert lo del segon hiper o super que volen construir a la part superior de la parcela?
Pasareu a la història més negra de Sils

Quimet Rovira, CiU = blocs de pisos Residencial Plana de Sils
Martí Nogué, IdS = el-s supermercat-s Nyap-s de la rotonda

Brutalisme al servei del capital!

Sils era un poble que no es mereixia acabar d’aquesta manera.
Haurem de votar AMS-ICV o deixar de creure en la democracia local.

29 10 2008
Pere

Al blog de l`Anna Sunyer,presidenta dels butiguers de Sils i membre destacat d’IdS, cada vegada hi ha mes fotografies de la historia passada de Sils.Deu ser que anyora aquell poble que Sils era i que els seus colegues estan acabant de destruir.És una llàstima, crec que es una anima sensible i que li hauriem d’aconsellà que busqui novas amistats polítiques.

29 10 2008
Agustín

Agustín en “Supermercat Consum”

Una cosa mal empezada por CIU y mal acabada por IDS-PM (PSC). El mal ya esta hecho, pero no debería quedar impune.

Es inadmisible bajo cualquier criterio que se ponga una nave industrial en una zona residencial como Can Cabirol.

Hay que exigir responsabilidades a los autores de esta chapuza urbanística.

Animamos a las vecinas y vecinos a sacar este problema a la calle y a organizar una asociación de vecinos para que se les tenga en cuenta de ahora en adelante y evitar la política de hechos consumados.

30 10 2008
Anònim

Això és molt fàcil… si Sils no vol el super, no s’hi va a comprar i punto!! En quatre dies estarà tancat. Ara… a què us aposteu que estarà ple a vessar de gent de Vallcanera?? I sinó, temps al temps…

30 10 2008
Agustín

Anònimo ultimo vosotros sereis los primeros que tendreis que dar ejemplo en no ir al Super.
y deja de poner gente de Vallcanera más bien vecinos de Vallcanera.

30 10 2008
Dani

Tambien en Vallcanera hay Peluqueria y los vecinos/as van a la de Sils que te parece Peluquera.

Pues haver si habren alguna más en Vallcanera y lo/as vecinas/os de Las Comes y Vallcanera no van a las de Sils.

30 10 2008
·ICV

Bloc d’ICV: Nyap de Can Cabirol

31 10 2008
El Pati del Darrera

Aquest matí hem tingut una reunió amb els serveis tècnics municipals. Hem entès millor com funciona la política urbanística local.

Ens han ensenyat uns plànols molt vells i una fotocòpia d’una pàgina de les normes de planejament. La parcel·la on edifiquen el supermercat és a la “zona 8”; no hi ha cap obligació de deixar cap espai entre la nau industrial i la vorera. Increïble, però cert: el mur de ciment sense finestres pot tenir 7 metres d’alt i, al mateix temps, pot estar enganxat al perímetre exterior de la parcel·la, a zero centímetres de la vorera. És el que diuen.

La vorera ha de fer metre cinquanta, ens diuen; a l’acabar la reunió agafem una cinta mètrica i comprovem que la distància entre un extrem de l’edifici i l’altre extrem de la vorera és ara de metre trenta.També ens han ensenyat els plànols actuals de com quedarà el supermercat Consum Bàsic: al dibuix hi ha un camió trailer que, estant aparcat, envaeix literalment la vorera i entra un tros al carrer. Al davant d’on ara hi ha un pas de vianants hi ha dues enormes portes, que son de “serveis”.

Hem deduït que amb el permís dels nostres serveis tècnics municipals, amb el permís dels nostres polítics locals, han convertit el carrer de Bastiments, fins ara un carrer de veïns de zona residencial, considerat com a “zona de sensibilitat acústica alta”, en el pati del darrera del supermercat Consum.

El projecte presentat per l’empresa constructora sembla ser que ha estat aprovat al 100%, sense negociació i mira que hi havia coses a negociar, a tot nivell, de distàncies, d’estètica, de vores, de pàrquing, de situació del moll de càrrega i descàrrega, de sortida i entrada de vehícles, de sorolls diurns i nocturns.

La sala de maquinària sembla que estarà a la planta baixa de l’edifici de dues plantes, enganxada al carrer Bastiments, que forma part d’una zona de cases unifamiliars és a dir, una zona residencial.

Han convertit el carrer Bastiments en el pati del darrera del supermercat: camions de càrrega i descàrrega, furgonetes i vehicles de serveis diversos i, per a colmo, carrer de sortida dels vehicles dels clients del supermercat.

Utilitzant el carrer per a aquests usos, l’empresa constructora s’estalvia terreny de la parcel·la: disposa de més espai per a pàrquing de clients i, atenció, podrà construir un segon supermercat o espai comercial, també enganxat, suposem a la vorera del carrer Bastiments.

Ens han venut de dalt a baix.

Veïnes i veïns de la zona afectada.

31 10 2008
Dani

En las Proximas Elecciones Municipales volveis a Votar al PSOE-PSC-IDS de Sils
para que les den permiso para que encima del super pongan algo más.

EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE TODOS LOS VECINOS AFECTADOS AL PLENO PARA PEDIR EXPLICACIONES.

AL CONCEJAL DE URBANISMO QUE NO ES OTRO QUE EL ALCALDE.

A SIN NOS VA.

2 11 2008
LAURA

Me pongo en la piel de los vecinos del carrer Bestiments, pensando que nos podia a ver pasado acualquiera de los vecinos del municipio que pagamos nuestros inpuestos a este ajuntamiento tan sinvergüenza, Desde aqui me sumo a esta causa y animo a los vecinoS AFECTADOS a que no se queden con los brazos cruzados y que todos los ciudadanos/as con un poco de civismo no los dejemos solos.

AHORA A VER COMO SALEN DE ESTA LOS QUE DICEN LLAMARSE POLITICOS PARA EL BIEN DEL PUEBLO.

SINVERGÜEZAS

4 11 2008
EL PATI DEL DARRERA

Fins ara, l’Ajuntament ha actuat de manera poc clara i, a més, dubtem que la llei permeti convertir un carrer amb veïns en el pati del darrera d’un centre comercial. El “nostre” ajuntament, tècnics i polítics, mai no ens ha convocat com a veïns afectats i cada vegada que algú ha anat a preguntar se li ha dit que seria un supermercat integrat al barri, no gaire alt, com el Suma, que no afectaria negativament als veïns, etc, etc. Se les donen de tècnics imparcials que només fan complir la llei i en canvi sembla que tinguin coses a amagar i que utilitzin l’engany.

I netegeu el carrer de fang, que fot fàstic.

¿Què ens aconselleu: el Defensor del poble, el Síndic de greuges, un carta al director del diari de Girona, una trucada a un conegut de TV3, un bon tècnic especialista en irregularitats urbanístiques o una entrevista pacífica amb l’alcalde, suplicant-li que en defensi d’aquesta brutalitat ?

No ens deixeu sols, ajudeu-nos!

4 11 2008
LNC

Malauradament no fer política ni reclamar drets abans comporta això. Sempre han jugat a fer veure que el que feien a un barri perjudicava a l’altre: és mentida. que el CRAE era deliquència, es mentida (aquí sí hi haurà robatori de cotxes i quinquis a la botiga) Compteu amb les associaciacions del tots els veïnats, les reivindicatives, les que no cobren subvencions.

després feu una plataforma (que no es coli ni l’enganxina ni els seus) de gent valenta, TV, diaris pancartes i diguin el que diguin les pintades són molt efectives i donen alegria a aquest gris tan …. tècnic. A més d’un boicot anunciat amb papers si l’empresa no seu amb els veïns i veïnes per pactar el funcionament d’aquesta salvatjada.

I recordeu que sí que podeu canviar les petites realitats, canviar les entrades, pactar horaris… l’ajuntament -aquest- no serà cap´ç defre-hoper vosaltres… pensa que no sabreu organitzar-vos… són lelos. Sí que sabreu.

4 11 2008
veina "no afectada"

No calleu, qualsevol d’aquestes posibilitats us pot ajudar, feu-les servir totes si cal (ara se m’ha acudit el programa “caiga quien caiga” aquella secció a la que es fiquen on cal i amb qui cal per demanar explicacions)

Aquest “no afectada” és, evidentment, irònic.
Crec que tots els veins, de tots els barris estem afectats, d’una manera o d’altra, per tots els grans NYAPS d’aquests que diuen gobernar el nostre poble.
Tampoc m’agrada la opció d’aquells polítics que, estan a la oposició, deixen fer el que estan fent aquests quatre més un… o dos.

Segurament haureu d’acabar als jutjats, sembla que és el que més li agrada a aquest ajuntament.
Quants judicis dèuen tenir ja pendents? algú ho sap? Quin és el presupost per a despeses d’advocats, jucidis, tràmits judicials…?

NO CALLEU! i… compteu amb molts dels veins “no afectats”

4 11 2008
anonim

Uns quants en tenen de pendents…….¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

4 11 2008
El Pati del Darrera

El divendres i avui dimarts, les veïnes i els veins més directament afectats, han fet instàncies a l’ajuntament demanant còpies dels plànols i de l’expedient 2008/30, ens han dit que es el nostre dret com a ciutadans tenir-ne còpia.

Com que som moltes fotocòpies haurem de pagar 80 euros, cap problema.

Volem resposta ràpida i no volem excuses com les d’avui: “ho hem passat als serveis tècnics, els serveis tècnics no hi són, potser el divendres, ja us direm per carta alguna cosa”. Ja que diuen que no hi ha res a amagar i tot està en regla, doncs demanem a tècnics, polítics i personal administratiu del nostre ajuntament, que ens donin els papers demanats amb celeritat, si és abans del PLE MUNICIPAL del dijous, molt millor.

Els estarem molt agraïdes i agraïts.

4 11 2008
ni pinxo ni corto

[…]

x cert en noge n era el k deia k bolia frenar la construccio exesiva a la plana de la selva?

en noger n era el k bolia treure la nau den vilaro del mitg de sils?

ai ai ai k aki se comensen a saver moltes coses jajajaja

bueno veins!! k sapigeu k estem amb vosaltres!!!!!!!!

5 11 2008
Anònim indignat

El dia 6 de novembre, els veïns afectats i no afectats hauríem de anar al ple del Ajuntament (això de no afectats entre cometes) per demanar explicacions als nostres polítics que suposo que ho tenen tot ben lligat per que sinó tot això que estan fen no s’entén gaire.
Diuen que tot està complint la normativa i jo em faig dues preguntes: què hagués passat si tota aquesta “aberració” estès davant de casa d’algun dels polítics dels que ara estan a l’Ajuntament, a l’oposició o els que donen suport polític? La història hauria anat de un altre manera?
Perdoneu que em contesti jo mateixa.. SI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A que tots heu pensat la mateixa resposta?
Què hagués passat llavors amb aquesta normativa?
Son masses preguntes sense resposta, ja ho veieu..
Anem tots al ple si us plau! Ànims a tots els veïns i no penseu que esteu sols!

5 11 2008
LNC

Quan aneu al Ple, l’alcalde Nogué, us parlarà.

Us dirà que hi ha “unes lleis” que deixen que es faci aquesta obra, i que l’ajuntament està per complir “les lleis”.

Quan no accepteu els seus arguments us llencerà una mirada de repte, quasi quinqui de l’estil he vist qui ets i me les pagaràs. Us voldrà intimidar.

Si li pregunteu quines “lleis” i quins “articles” d’aquestes “lleis”, perdrà els nervis i cridarà. Us dirà que això ho saben el tècnics. Si pregunteu quins tècnics, us treurà la paraula: són els mateixos tècnics que apliquen normes diferents quan protestaven el veïns de vallcanera o quan seien amb un advocat urbanísta que deia el mateix que els veïns.

Com va passar amb Vallcanera o amb el transport escolar, les lleis diuen tot el contrari del que diu l’alcalde, recordeu-li que segons el seu programa electoral faria referendums per aquestes qüenstions, però n’ha fet cap. Que la política i la participació ciutadana estan per sobre d’aquest tècnics negligents i dels polítics que els emparen no volent fer auditories. A Vallcanera l’advocat va costa més de 60.000 € aquest va ser el preu de canvi de criteri dels tècnics i polítics: 60.000 € per la seva incompetència.

Digueu-li que us comprometeu a explicar cada dia fins les properes eleccions municipals, a un veí i una veïna que en Nogué no es mereix que el tornin a votar, que falta a la veritat. Cada dia un i una de diferent.

Digueu-li que a Sils no som idiotes, que sabem perquè van fer malbé l’entrada a Mallorquines per pagar amb diners públics aquesta rotonda proConsum. El que més el picarà -li notareu un tic als ulls- és que feu referència amb que amb polítics més sensibles com ara en Miralles, en Tello o en Xico això no passara. Que l’obra es pot aturar, que es preguin mesures del soroll que hi ha ja ara abans d’iniciar l’activitat comercial, Nivells de sorolls que diria ell que les lleis no permeten.

Digui el que digui l’alcalde, planteu cara a la força fosca que hi ha al darrera, i feu-li veure que o rectifica o que no el votareu, que la força fosca es quedarà sense titella, per important que es pensi que sigui la titella.

Si aneu tots al ple, si feu pinya i no us deixeu enganyar per aquest buits arguments de “les lleis” ,”les coses” i “els tècnics”, Guanyareu. Com es va guanyar la recepció de Vallcanera o el transport escolar que ara moltes famílies no podrien pagar mentres a qui plantareu cara demà no para de corbrar grans indemnitzacions municipals.

Sort ! Les que no podem estar al Ple estem amb tots i totes vosaltres.

5 11 2008
El Pati del Darrera

Demà dijous, els veins i veïnes més directament afectats tindran – probablement – una reunió amb l’alcalde senyor Nogué, responsable també de l’àrea d’urbanisme i president de la junta de govern de 3 de març de 2008 que va atorgar la llicència d’obres 2008/30 a FONCIE SL, per la construcció de nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament exterior, al carrer C. PAÏSOS CATALANS/BASTIMENTS/AV. LA SELVA.

Aquesta reunió la van demanar acabada l’entrevista amb l’arquitecte municipal, el divendres 31 d’octubre.

Mantindrem informada a l’opinió pública.

Pel que fa al ple municipal, amb precs i preguntes, ens agradaria tenir la solidaritat dels quatre grups polítics, mantenint la nostra autonomia. No volem el xocolata del lloro: promeses com “farem la càrrega i descàrrega a unes hores que no molestin”, “l’empresa ens promet que posarà camions petits al carrer”, etc.

Volem que el carrer Bastiments quedi lliure d’àrees de càrrega i descàrrega, amb els corresponents camions que ocuparien voreres i calçada, lliure de furgonetes entrant i surtin per les portes de serveis, lliure de la circulació de sortida de la clientela de supermercat. Mireu els plànols, hi ha moltes altres opcions. I si cal que s’aturin les obres, buscarem arguments legals i ètics.

Entenem també les opinions dels veïns d’altres zones de Sils que mostren la seva disconformitat no pel que passa al carrer Bastiments sinó per tot el que suposa aquesta nau industrial, tal com l’estan construint.

No ens quedarem de braços plegats, ni que ens diguin que és una causa perduda, veient com estant convertint el nostre carrer (voreres i calçada) en el PATI DEL DARRERA DEL SUPERMERCAT CONSUM BASIC.

6 11 2008
pera

Jo, l’ùnic que veig en aquest asumpte, a part de lo lleig que queda on l’han ficat, és una seqüela més del mandat Rovira, en el qual tant en Xico, com en Tello i eren ficats, ara als IDS els toca donar la cara per la mala gestió que va fer ciU que volien convertir Sils en un poble menys de pagués i poguer presumir de pisos alts i grans superficies comercials sensa preveura primer la necesitat de ampliar escoles , guarderies, etc, etc.
No sé si el govern de IdS s’ensurtirà per arreglar tot el que CiU ha fet malament , però si ho aconsegueixen tindran tot el merit , que només serà d’ells, perquè ni Tellos ni Miralles ni xicus son capaços de dir el que haurien de dir i és que son els primers responsables de tot l’enrrenou que han deixat per fer. I sobretot en xico que en lloc de voltar tant amb les cuineres a gastar els calers dels silencs hauria de ficar més cullerada i ajudar IdS , i aixi demostraria penediment de tot el que han fet malament.

6 11 2008
LNC

Com deien ahir, veïns i veïnes, és la contituitat dels projectes dels tècnics que IDS no vol auditar, ni canviar. Al contrari els empara. Si feu esment al tema electoral -ja veieu que és el que els pica- fins i tot podeu tenir la sort que en Cot digui una de les seves abans que l’alcalde el faci callar … seria un bon senyal que aneu pel bon camí.

Sort. Estem amb vosaltres.

6 11 2008
Xinxeta

Caramba Pera d’una banda insultes en Xico i de l’altra vols que pacti amb IDS, també insultes en Tello i en Miralles. Vols dir que no us agrada massa la cadira que és l’únic que us interessa???? 😉

7 11 2008
El Pati del Darrera

– Les reunions de veïns amb l’arquitecte municipal i amb l’alcalde ens han fet veure que no han negociat res amb l’empresa constructora del supermercat Consum. Abans de començar l’obra, ¿es va obrir un període d’al·legacions?, ¿calia convocar als veïns afectats directament?, l’alcalde ens diu que no calia i si no calia no es va fer.

Arquitecte i alcalde, ¿heu intentat fer alguna millora al projecte presentat per l’empresa constructora?, ¿us heu assegut amb els senyors que van demanar la llicència d’obres i els heu dit “considerant que el supermercat Consum ha de tenir bona relació amb el veïnat de Sils, potencials clients vostres, hauríem de fer alguna cosa per millorar l’estètica de l’edifici, rebaixar l’alçada de la nau, no malmetre el carrer Bastiments amb camions de càrrega i descàrrega que hauran de fer maniobres diverses per entrar al moll, deixar un espai ajardinat entre els murs i les voreres, no edificar un mur de formigó de 7 metres d’alt a zero centímetres de la vorera, integrar l’edifici al barri residencial on està enclavat, etc.”

S’ha negociat?, ROTUNDAMENT NO, l’arquitecte i l’alcalde no han negociat cap d’aquestes possibles millores. Són sincers. NO ho han ni intentat.

Diuen que s’ha fet el que deia la llei i punt.
La llei no diu que cal negociar i defensar als veïns. Cert, no ho diu.

– Què diu la llei? Nosaltres, veïns ignorants, no ho sabem gaire. A més estem indocumentats, volem dir que encara no tenim tots els plànols que hem demanat ni tots els documents de l’Expedient Llicència d’Obra Major núm. 2008/30 a favor de FONCIE SL. L’alcalde ens va dir que els tindrem, fotocopiats. Quan?

– Ens diu l’arquitecte que la parcel·la on s’està edificant la “nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament exterior”, correspon a la “zona 8” establerta a les “Normes subsidiàries de planejament. Text refós maig 2005”.

A les pàgines 55 i 56 de les Normes, llegim:

CAPÍTOL 8è.- ZONA 8. VIVENDES AMB TOLERÀNCIA COMERCIAL.

art. 149 – Definició.

La seva tipologia es d’un grup d’edificacions projectades en conjunt, pensades per formar un Centre Comercial amb tolerància de vivendes en les plantes Baixes destinades exclusivament a botigues comercials.

art. 150 – Ordenació. Volumetria específica definida per Estudi de detall.

art. 151 – Edificabilitat.

L’edificabilitat permesa en aquesta zona és de 1m2/m2 essent indispensable per la concessió de llicència d’edificació, l’aprovació prèvia d’un Estudi de Detall del Solar en el que quedi clarament definit el cos de l’edifici, els aparcaments comuns i els accessos a la plataforma d’aparcament.

Els projecte bàsic del conjunt haurà d’aprovar-se per l’Ajuntament prèviament a la concessió de llicències si bé les obres podran realitzar-se per fases prèvia tramitació dels Projectes Executius.

art. 152 – Ocupació Màxima.
40% de la superfície del solar.

art. 153 – Alçada Reguladora Màxima.
Es de 7’00 metres equivalents a Pl. Baixa i una Planta Pis.
Aquesta cota és prendrà sobre la rasant de la Plataforma d’aparcament, no essent computables dintre el cúbic edificable els m2. construïts de semisoterrani per aconseguir una alçada de Planta Baixa superior a la de la Plataforma d’Aparcament.
Queda prohibida la construcció d’àtics.

art. 154 – Fragmentació.
Si bé aquesta zona serà objecte d’un sol projecte de Construcció, l’edifici que resulti podria dividir-se en mòduls per a la seva venda i comercialització de la forma que deurà determinar el corresponent Estudi de Detall.

art. 155 – Condicions d’ús.

En planta baixa ús comercial.
En planta pis ús residencial.

– L’alcalde ens diu que si no entenem que la “nau industrial” que s’està construint equival a “vivendes amb tolerància comercial amb planta pis d´ús residencial”, que anem demà a l’ajuntament que algun expert ens ho explicarà.

Veïnes i veïns de la zona més directament afectada

7 11 2008
Xinxeta

art. 155 – Condicions d’ús.

En planta baixa ús comercial.
En planta pis ús residencial.

el que no ho té clar és ell, la segona planta no pot tenir un altre ús que no sigui residencial.

art. 153 – Alçada Reguladora Màxima.
Es de 7’00 metres equivalents a Pl. Baixa i una Planta Pis.

és evident que 7 m. inclouen les dues plantes (PB comerç, P1 residencial) nova cagada. I van….

7 11 2008
LNC

En Rovira al Ple, ja no s’enrefia de l’enganxina, segueix amb interés l’assumpte NYAP… quina casualitat 😉

7 11 2008
Un de Vallcanera

Hem consultat fonts ben informades, no un advocat qualsevol, que sostënen que la llicència està mal atorgada. Recomanem als afectats es posin en contacte amb l’advocat de Vallcanera, que té la capacitat que aquest Nyap no s’ obri. La clau de l’assumpte és l’us de la planta primera. Expliqueu bé i amb testimonis el que us van dir l’arquitecte i l’alcalde, llavors és molt possible que els amenacin amb resposabilitas penals i acostumen a canviar de criteri, quan ho senten de boca del Sr. Gonzalo. És car, pero eficaç.

Si s’atura el Nyap, demaneu que l’opisició aprovi que aquest cost l’acabi pagant l’ajuntament.

8 11 2008
VEÏNA AFECTADA

En pots passar la forma de contacto. Com puc parlar amb ell

Gràcies,

8 11 2008
Nyap

L’alcalde va dir que no sabia que volia dir En planta pis ús residencial, que els veïns preguntessin als tècnics. Ell dona el permís de llicència d’obres, però sembla que no sap el contingut d’allò que firma. Les normes són les normes i jo quan parlo no m’equivocu mai i no tolero que es posi en dubte allò que dic, va dir al ple, com la sagrada infalibilitat del Papa de Roma.

8 11 2008
Un de Vallcanera

Veïna afectada, mireu de conctatar al president de l’associació de Vallcanera, crec que ell pot aconseguir el contacte. Tots els politics de Sils el coneixen. Sort.

8 11 2008
AGUSTÍN VALDÉS

Hola soy Agustín Valdés os mando un saludo a todos los vecinos de Can Cabirol la Asociación Centro Cívico Social y Cultural de Vallcanera se ofrece para alludaros en todo lo que haga falta tanto en el tema del super mercado, como en cualquier cosa.

los vecinos de Sils unidos podemos conseguir muchas cosas Gobierne quien Gobierne.

estamos a vuestra disposición para lo que haga falta tenemos una buna amiga que es abogada que trabaja dentro de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya.

la cual fue las que nos puso al corriente de todas las leyes y normativas Urbanisticas.

para la recepción de Vallcanera, solo recordaros que si hay que luchar por una causa justa se lucha y lo vuestro es una causa pero que muy justa.

Esta Asociación se ofrece para lo que os haga falta, entre todos tenemos que defender nuestro pueblo y el pueblo somos todos.

8 11 2008
Comuna hippie

Ara es passen la pilota el un a l’altre, que si tu Xicu vas autoritzar l’expedient (a les ordres del Quimet), que si tu Nogué vas autoritzar la llicència d’obra.

Tinc una solució per aquesta irregularitat que dieu que si hi ha un primer pis ha de ser d’ús residencial. La solució passaria per muntar una comuna hippie a la planta alta que Consum pensa dedicar a oficines (irregularitat descarada). La comuna estaria formada pel Quimet i els seus regidors CiU i pel Nogué i els seus regidors IdS; tendrien el menjar de franc (només haurieu de baixar les escales, paga Consum, obert les 24 hores) i tendrien uns veïns i veïnes amb els quals estarien molt ben avinguts, carn i ungla. Què us sembla la solució?

8 11 2008
Xinxeta

Trobo que el fet que un cop més els serveis tècnics hagin enganyat la ciutadania de Sis no hauria de ser motiu de broma. Veig que el president de l’associació, ha penjat al seu bloc el mòbil de l’associació. Teniu dues opcions igual de competents, l’advocat de vallcanera i el que us donaran a l’associació que és més econòmic.

8 11 2008
Vecina

No penseis que en can Cabirol todos somos burgeses, que también hay mucho currante maltratado per estos de Ciu i de IdS, por este ayuntamiento que no nos protege a nosotros los vecinos. Pues mira Valdés, ya que te ofreces, preguntale a la abogada sobre estas dos posibles irregularidades, como dice la Xinxeta que también debe saber de esto:

art. 155 – Condicions d’ús.

En planta baixa ús comercial.
En planta pis ús residencial.

el que no ho té clar és ell, la segona planta no pot tenir un altre ús que no sigui residencial.

art. 153 – Alçada Reguladora Màxima.
Es de 7’00 metres equivalents a Pl. Baixa i una Planta Pis.

és evident que 7 m. inclouen les dues plantes (PB comerç, P1 residencial) nova cagada. I van….

8 11 2008
LNC

Els serveis tècnics no tenen partit i haurien d’estar al servei del poble i no dels Sils de sempre, les quatre famílies de tota la vida. És moment de fer pinya – podria parlar del caporal cambrer, la presidenta de l’AMPA del SES i el cunyat del num 7 d’IDS, el de les tomaqueres o la homòfoba cultura palestina, però no toca- i aconseguir un acord polític al Ple: Una moció que esmeni aquesta llicència mal atorgada.

8 11 2008
Un de Vallcanera

Rectifico, ja us ho comentarà en Valdés: Mireu també aquest advocat, és igual de bo i competent que el Gonzalo, però molt més econòmic:

http://comasadvocats.com/

8 11 2008
Nyap

Que es el ha de fet 7 metres, la suma de les dos plantes? La gran nau on hi haurà la xarcuteria, el làctics, els gelats, el briox, etc, etc, té UNA sola planta i es la que ara fa el 7 metres (problablement més de 8 metres en alguns llocs del perímetre, aprofitant al màxim les possibilitats legals)

El bloc des de Sils camí d’Ítaca, resalta que la llicència d’obres atorgada per la junta de govern local de 3 març 2008, deixa anar aquesta frase:

Si en un futur es preveu desenvolupar una activitat en l’immoble, la instal.lació i la posada en funcionament d’aquesta restaran subjectes, respectivament, a l’obtenció del certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i a l’obtenció de la llicència de l’activitat corresponent i a la deguda comprovació, d’acord amb la legislació sectorial. La concessió d’aquesta llicència d’obres no donarà lloc a cap indemnització en el supòsit que l’informe emès per l’organisme competent, respecte a l’activitat, fos desfavorable, s’haguéssin de practicar esmenes al projecte, o bé l’ús no fos admès.

El mateix bloc ho veu així:

Les errades són que el projecte no contempla l’ús residencial i preveu destinar les dues plantes a ús comercial, per tant, és contrari a la pròpia normativa de l’Ajuntament (NNSS) que diuen:

art. 155 – Condicions d’ús.
En planta baixa ús comercial.En planta pis ús residencial.

art. 153 – Alçada Reguladora Màxima.
Es de 7’00 metres equivalents a Pl. Baixa i una Planta Pis.

L’única posibilitat perquè tiri endavant és que via Nou POUM es permeti l’ús comercial d’aquesta illa en la planta pis, però requereix l’aprovació de la majoria del Ple municipal, previ un nou POUM aprovat inicialment i un període d’al.legacions.

8 11 2008
Nyap

Vull dir, una gran nau de planta baixa de 7 metres d’alt. ÉS LEGAL O NO?

8 11 2008
Un de Sils

Aquí teniu l’adreça de la cooperativa Consum, es farà molta gràcia copsar l’ambient que es respira a Sils, de cara a la inauguració abans de Nadal. Quan coneguin el nom de supermercat NYAP que ja comença a agafar força, tal vegada truquin al Nogué i li pregunten que a veure que passa.

mailto:consumcooperativa@consum.es

8 11 2008
Xinxeta

Els 7 metres no serien il.legals si la planta 1 tingués ús residencial (CRAE diguin el que diguin, habitatges, etc) però mirant la construcció es veu clarament que estaran destinades a les oficines del NYAP, mantenint el seu caràcter comercial, atès que es deriva d’aquesta l’activitat. De cap manera les condicions d’habitabilitat que ha ‘obtenir un immoble residencial (per les quals es donen les cédul.les d’habitabilitats obligatòries actualment) són complides a la planta pis -no hi ha finestres- i és gairebé segur que així bé recollit al projecte (planols) , sense entrar per descomptat que la llicència ja ha estat atorgada com a nau industrial. L’incompliment de la normativa vigent és calríssima, però debien comptar que amb el POUM nogué legalitzarien en el NYAP canviant l’ús de panta 1 (la residencial) per comercial o oficines que es derivin de l’activitat. La sort que teniu és que l’han donada abans, amb les normes subsidiàries. Ara que s’ha descobert el pastís imagino que voldran accelerar el POUM Nogué. Estigeu pendents.

Penseu que l’alcalde i el tècnics fins fa quatre dies negaven que es donés còpia de llicències urbanístiques perquè no coneixien la funció pública de l’urbanisme legalment cosagrat i dient que anava contra les “lleis” de propeietat intel.lectual. També van negar caràcter residencial a un CRAE, acceptar que el màxim de deure de conservació era de 5 anys en una Entitat de Conservació o que no hi ha dret d’indemnitazió si després de presentats un projectes visats redueixen l’edificabilitat i diuen que no estan visats o van deixar aure que penjar la declaració de béns patrimonials de la Junta de Govern Local al web municipal incomplia les “lleis” de protecció de dades, tot i que la llei e rèdgim local és claríssima en aquest assumpte.

Tornant al Consum el que preveuen les normes subsidiàries era bé un supermercat, bé un conjunt de botigues a la planta baixa i vivendes a la primera sense possibilitat d’àtics. (com el Suma però només amb una planta de pis)

No sé si queda prou clar. Un bon advocat urbanístic us ajudarà més. Però que sigui bo !!! La recomanació que fa el veí de Vallcanera i la que us faci el president de l’associació són correctes. Sort.

8 11 2008
Xinxeta

Ah i aclarint la pregunta concreta! els 7 metres en una sola planta (tot i que hi ha dues) no són legals, excepte si canvien la normativa -via POUM, via modificació NNSS- però la llicència a 3 de març de 2008, al meu entendre, és un acte administartiu nul de ple dret. No així la comunicació prèvia (la de CiU de 2003), que només era d’inici d’activitat comercial i no pas de construcció sobre un projecte amb usos, parlant en estrictes termes legals.

8 11 2008
Nyap

L’edifici petit té dues plantes i a la planta superior hi van oficines (irregularitat), però la nau gran on hi haurà la gent comprant crec que té UNA nau d’una alçada descomunal, innecesària: 7 metres (segona irregularitat?).

M’equivoco?

8 11 2008
Nyap

Rectifico. L’edifici petit té dues plantes i a la planta superior hi van oficines (irregularitat), però la nau gran on hi haurà la gent comprant crec que té UNA PLANTA d’una alçada descomunal, innecesària: 7 metres (segona irregularitat?).

M’equivoco?

8 11 2008
Pere

Casualitats de la vida?:

21 de maig de 2007 (dos dies abans de les eleccions, in extremis, no sé si la darrera junta de govern d’en Quimet):

La Junta de Govern (Joaquim Rovira, Marc Capdevila, Margarita Roca i Francisco Anoro) aproven per unanimitat que … podrà exercir legítimament l’activitat d’establiment comercial en règim d’autoservei amb aparcament exterior, a la parcel.la situada entre la Ctra. Santa Coloma, carrer Bastiments i Av. Països Catalans

23 de maig de 2007: eleccions municipals a Sils.

Fins ara pensavem que en Quimet només ens havia fet un regal final: blocs de pisos Residencial Plana de Sils. Ara sabem que hi va haver dos grans legats.

Quimet: passaràs a la història del nostre estimat poble, sempre et tindrem present. Pillín, pillín !!!

8 11 2008
Xinxeta

Per entendre’ns: L’edifici que preveuen les NNSS és de dues plantes, amb vivendes a dalt i comerç (un o locals diversos a sota) amb una ocupació del 40 %, la seva teulada normal, etc,etc. És a dir: el típic edifici a l’entrada de les urbanitzacions que donen serveis i habitatge més assequible per temes de sostenibilitat ambiental (és la doctrina que cada àmbit urbanístic ha de satisfer al màxim les seves necessitats dels seus residents per evitar desplaçaments)

Aquest tipus d’ edificació s’integraria perfectament amb el tipus de xalets que hi ha a Can Cabirol (plantes, alçada ARM, teulades, etc) aspecte exterior, etc. Què han fet aquí? eliminar l’obligació d’habitatge a la segona planta tot i permetre-la volent fer creure que si no és habitatge pot ser l’alçada del comerç i per part del constructor, eliminades les exigències de fer habitatges, una arquitectura prefabricada més ràpida i econòmica que la que preveia el planejament, i col.locar una nau industrial que no pertoca ni legal ni estèticament al seu àmbit.

L’inici d’activitat és legal – tot i que no nego que sigui força oportunista i més tenint en compte la rotonda que ningú entenia- perquè així està previst a les NNSS, però no l’edificació aprovada el 3 de març de 2008 que preveu aquest únic ús i permet una alçada que només seria possible amb planta pis destinada a habitatges i que pel seu volum seria més exigent amb el tipus de construcció (aïllaments, zones d’accès als habitages, ventilacions, etc.)

Quan l’empresa hagi de demanar el que preveu l’acord respecte ” l’obtenció del certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i a l’obtenció de la llicència de l’activitat corresponent i a la deguda comprovació, d’acord amb la legislació sectorial.” hauria de denegar-la.

Hi ha més coses, podeu escriure a la LNC que té el meu e-mail o a elxinxeta@gmail.com , perquè coneixent els serveis tècnics silencs que són capaços de negar que un projecte visat està visat o a segellar registres d’entrada al seu registre administartiu i per no donar-los més pistes del NYAP que han fet amb el NYAP en públic que podria perjudicar al que realment us interessa, ho deixo aquí.

9 11 2008
Una

Veïns, no claudiqueu davant d’aquesta marranada que us estan fent. Mireu aquesta notícia, no es el vostre cas, però …

Palamós, 26/03/2002
Palamós estudia traslladar el polígon per la sentència dels sorolls
L’Ajuntament de Palamós accepta la sentència que el responsabilitza dels danys ocasionats a una família per l’activitat d’una de les indústries del polígon industrial de Sant Joan.

L’alcalde de Palamós, Jordi Pallí, ha explicat que aquesta mateixa setmana es farà cessar l’activitat nocturna i que s’ha de valorar la possibilitat de traslladar el polígon a una altra zona més allunyada de la població. Aquesta possibilitat es plantejarà en la propera revisió del Pla General d’Ordenació Urbana. Segons Pallí la zona industrial està massa propera al nucli urbà, i la seva activitat entra en conflicte amb l’activitat i els drets dels veïns que hi viuen a prop.

La família afectada va presentar l’estiu passat una denúncia contra l’empresa Pla Beach Gestió SA i contra l’Ajuntament. L’empresa, una central de distribució d’una cadena de supermercats, es va instalálar al polígon l’any 91. Durant tot aquest temps ha efectuat feines de càrrega i descàrrega de camions en horari nocturn, una activitat prohibida per la normativa municipal entre les vuit del vespre i les vuit del matí.

La sentència del Jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona, considera provat que la contaminació acústica vulnera els drets dels veïns i en fa responsable l’Ajuntament per no haver fet res per evitar-ho. L’Ajuntament haurà d’indemnitzar la famíla demandant.

9 11 2008
LNC

Yes, wes can

9 11 2008
·Hi haurà sorpresa

diumenge, novembre 09, 2008
Hi haurà sorpresa: serà tombat per negligència municipal.

Fonts del Bloc dignes de tota confiança i en contacte directe amb experts en dret urbanístic informen que els veïns i veïnes ja han trobat dos motius de extraordinària importància contra el NYAP i que tornarien a deixar en evidència al govern d’IDS i als serveis tècnics de Sils. Un ja es conegut: la desviació d’ús de la planta pis.
.
Tot i que altres fonts asseguren que els veïns i veïnes del carrer Bastiments van demanar opinió a un advocat gironí que els donava poques esperances, la realitat és que legalment poden anul.lar la llicència del NYAP doblement per un incompliment del procediment adequat. La sorpresa està servida als propers dies i sembla que amb una mica de dedicació i el suport dels veïns i veïnes de Vallcanera finalment els i les afectades al carrer Bastiments aconseguiran el seu objectiu en el que sembla serà un nou ridícul del govern local.
.
De fer-se realitat, per primer cop s’hauria aconseguit una col.laboració ciutadana amb èxit entre els veïnats de Vallcanera i Can Cabirol contra una decisió municipal pública, que difícilment hagués possible mesos enrera que acabaria amb l’estratègia del consistori silenc de dividir per vèncer.
.
La clau d’quest inesperat tomb, vindria de l’absència d’un estudi de detall que hauria d’haver estat aprovat el Ple munipal inicialment, i tenir un període d’exposició pública per tal de ser conformat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i aprovat novament per Ple de manera definitiva. En el tràmit d’exposició pública és on els veïns podrien haver al.legat contra el projecte, que en no haver gaudit d’aquesta garantia legal, poden anul.lar la licència. Enhorabona.

http://losilenc.blogspot.com/2008/11/hi-haur-sorpresa-ser-tombat-per.html

9 11 2008
·El Punt

Veïns de Can Cabirol, a Sils, en contra de la construcció d’un supermercat davant de casa seva La construcció d’un super…

J. COLOMER. Sils.

Veïns de Can Cabirol, a Sils, en contra de la construcció d’un supermercat davant de casa seva La construcció d’un supermercat Consum en el veïnat de Can Cabirol, a Sils, ha posat en peu de guerra molts veïns, que critiquen l’impacte que està causant a la zona. Els veïns admeten que legalment no es pot aturar l’obra, però denuncien el paper de l’alcalde, Martí Nogué, per haver autoritzat l’obra tal com s’està fent. També denuncien que se’ls ha construït una paret de set metres d’alçada a només sis o set metres davant de casa, que no hi haurà espai per a vorera, i que el seu carrer, residencial, està pensat com a zona de càrrega i descàrrega i com a sortida del pàrquing del supermercat.

Font: El Punt, diumenge 9 de novembre de 2008

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3059748

9 11 2008
Veïna emprenyada

Hem enviat als diaris gironins molta més informació, esperem que la publiquin tota. Aquest article de El Punt és, pel nostre gust, una mica massa breu i li falta informació gràfica, però per alguna cosa havien de començar.

Rectifiquem al periodista en un punt: els veïns i les veïnes confiem que l’obra S’HA D’ATURAR i moure’m tots els fils legals possibles per ATURAR-LA.

Mentrestant, esperem que l’ajuntament ens lliuri tota la documentació, tant la generada l’any 2007 (permís d’activitat) com la generada l’any 2008 (llicència d’obres). Encara no la tenim. Esperem.

Gràcies a totes i a tots els que ens esteu ajudant.

9 11 2008
silenc
9 11 2008
Xinxeta

Ara que ja s’ha conegut la doble irregularitat del Nyap a veure què fan els polítics locals. Si es tira pel dret, s’inicia la via administrativa (un privilegi que té l’administració per esmenar les seves pròpies errades sense anar a judici) que a Sils sempre sereveix perquè es reafirmin les seves cagades amb l’esperança que els afectats no puguin o vulguin pagar advocat ni procurador al següent pas: la via coneciosa administrativa que es decideix al jutjats d’aquesta jurisdicció a Girona en primera instància i en segona ja directament al tribunal superior de Justícia de Catalunya. De com perd l’ajuntament els seus judicis us pot donar bona informació en Pere Arco de la polícia local, No les busqueu a les actes del Ple que treure la conclusió contrària. No tenint prou amb això, publiquen el seu propi acord desestimant al Quadern de Sils, (esteu al lloro consell de redacció que sempre l’enganxna sempre us col.la el que li rota) mentre no paren de sortir fotos de l’alcalde i no informen quan perden. És una vergonya.

A Sils, amb diner públic es paga -i molt bé- a uns tècnics dropos i a un alcalde i un govern perquè les coses es facin bé, amb garanties,sense que la gent hagi de gastar-se més calés esmenenant les seves errades, però fan tot el contrari, signen -i el que és més greu, defensen com a holligans, als dropos.

A veure si els grups de l’oposició fan costat els veïns i ajuden en aquesta clara errada de l’ajuntament no auditat en el seu funcionament, amb l’excusa justament de què costava calés. S’ha de tenir barra! A vuere si acorden que es pagui la defensa dels seus interessos legítims i quan guanyin que exerceixin el dret de repetició amb els tècnics que han de donar garanties de procediment, garaties de l’ús de destí de planta pis i els que fan informes assessors, que per cert són els mateixos que després cobren també per perdre judicis i que s’anul.lin els seus dictàmens i que no van advertir la necessitat de l’estudi de detall necessari.

I a veure si ens treiem d’una vegada per totes aquest trist enganxina al servei de les forces fosques que tenen en el Nogué la seva titella, que no sap ni vol saber-ne, però “decideix” i signa.

10 11 2008
un que sap

Xinxeta, et puc assegurar que al nostre ajuntament no li agrada fer ús d’aquest privilegi que té, com a administració pública, per esmenar les seves pròpies errades.

Tots sabem com la van cagar amb la Llar d’Infants, però molts ja s’han oblidat de les dues educadores que es van quedar sense feina i porten més de dos mesos a l’atur.

Potser ara tindran la sort de poder reduir la cuota de la hipoteca a la meitat, però em sembla que a ningú li agradaria estar a la seva pell i menys en aquests moments.

Pel que sé, l’ajuntament no ha volgut fer ús de la via administrativa i tot sembla indicar que volen recòrrer a la via jurisdiccional amb les conseqúents despeses economiques per ambdues parts.
Potser d’aquí uns dies ens podran explicar, com en Pere Arco, com perd l’administració els seus judicis.

Ànims ex-educadores!
Ja queda poc.

10 11 2008
un que no sap

Algù pot corrobar el comentari de “un que en sap”? ès cert això?

10 11 2008
Júlia

Si, ho corroboro.

Gràcies pels ànims, de tant en tant els necessitem, aquests últims mesos han sigut “durillos”.

10 11 2008
El Pati de Darrera

Hem enviat al blog (gràcies per publicar-les !) una modificació de les fotos més sagnants d’un carrer de Can Cabirol convertit en el pati del darrera d’una empresa comercial, amb permís de tècnics i polítics locals. Descobriu la diferència: sala de compressors i aire condicionat a la primera planta o altell. És un “petit” nou detall. Gràcies senyor arquitecte municipal, gràcies senyor alcalde.

Continuarem informant a l’opinió pública, quan hi hagin novetats.

Veïns i veïnes de l’àrea afectada

10 11 2008
Una Altra

Gràcies per matenir-nos informades. Teniu el nostre suport contra aquesta aberració que és el nyap.

senyor alcalde i senyor arquitecte municpal són els únic de tot sils que encara no sap que aquesta obra no compleix les normes?? Aturi-la ja!!!!

11 11 2008
Una Pista

Investigueu que va passar a la junta de govern local de 6 d’octubre 2008. Presumptament es va aprovar una modificació de la llicència d’obres del supermercat, permetent augmentar encara més la superfície edificable, ¿amb les obres ja iniciades?

12 11 2008
rigoberto

algu sap perque no es va fer la rotonda de la urb.malloquines?
algu sap de qui era aquest terreny?
algu sap qui va vendre aquest terreny?
reumint
en aquesta vida tot es limita a saber i aixo et permet coneixer perque

12 11 2008
Xinxeta

Poden variar la llicència tan com vulguin, però no poden obtenir las seva legalitat per les errades en la tramitació i el contigut de la primera.

13 11 2008
Xinxeta

Les forces fosques faran una benzinera amb botiga 24 hores (i amb el doble de preus habituals) amb el ganxo de descomptes en carburant si es compra al nyap. És estrany que els de la benzinera de sempre, no s’ho vegin venir…

13 11 2008
Una

Veíns del carrer de Ponent, aneu-vos preparant, per si de cas 😉

17 11 2008
Pauet

Què passa? ¿que ja no està de moda el tema del supermercat Nyap?
¿O es la calma anunciadora, el SILENCI ABANS DE LA TEMPESTA?

19 11 2008
Anonim

Sens dubte no s’haurien donar facilitats a la posta en marxa d’aquest nyap, com tampoc cal donar esperances a ningú en el sentit de que ho tiraràn a terra.
Caldrà anar exigint contrapartides:

– limitació d’horaris de càrrega i descàrrega.
– tractament de façanes (pintat, arbrat, ocultació de contenidors,etc)
– revisar la llicència d’activitats (estudis de sonometría en les cases veines, impacte lumínic, etc). Evitar qualssevol ús que no sigui residencial en les plantes superiors (ni oficines, ni instalacions, etc).

19 11 2008
Un

No anònim, amb aixo no n’hi haurà prou. Caldrà anar exigint responsabilitats, greus responsabilitats. Tot al seu temps: com diu el Pauet estem en un període de calma, abans de la tempesta.

L’esperança es l’últim que s’ha de perdre, diuen.

19 11 2008
anònim

Sense anar gaire lluny, a Santa Coloma de Farners estan exigint responsabilitats a l’arquitecte municipal, Francesc Cornellà, per pressumte tràfic d’influències i corrupció urbanística …

19 11 2008
Una

Preu d’execució del nyap: 300.000 euros (com un xalet?)
Impostos pagats a l’ajuntament: 11.000 euros (només?)

Dec anar molt equivocada, però aquestes xifres no m’acaben de fer el pes!

19 11 2008
anònim

Una: podria ser que les xifres fossin bones, total unes quantes lloses de prefabricats de formigó i tot buit de dins no valen gaire cosa, materials de polígon industrial, que a l’arquitecte municipal i al batlle ja li estan prou bé pel seu estimat poble, què importa si la llei diu que cal fer un estudi de detall de la parcel·la ni altres xorrades legalistes. Ja ho va dir l’alcalde al ple, que ell per les nits dorm molt bé.

19 11 2008
Veïna

Avui al matí hi havia gent de traje i corbata voltant per les obres del nyap i un senyor de Viloví passava per les cases preguntant als veïns de Sils de quin color volen el mur de més de 8 metres 🙂

Quina casualitat que l’anònim de dalt també recomana als veïns que es conformin amb un bon pintat i altres “contrapartides” 😉

19 11 2008
LNC

No és cap falsa esperança que pot anar al terra. Un edifici de vivendes amb tolerància comercial no és un centre comercial aïllat sense estudi de detall conformat per urbanisme.

Les falses esperances és voler que el poble tragui, un cop més.. Recordeu que també era una falsa esperança la recepció de Vallcanera o el transport escolar gratuït… aquestes forces fosques, sempre amb el mateix discurs gris.. contrapartides que no paguem tècnics i polítics ???

Demano una campanya de 40 persones al Ple exigint una moció pertal que s’auditi l’atorgament d’aquesta llicència… i ull amb el nou camp de golf que ja han llençant el globus sonda…

20 11 2008
Una que en sap

Que no es pensi ningú que això del nyap està aturat, tens raó Pauet, es la calma anunciadora, el SILENCI ABANS DE LA TEMPESTA.

20 11 2008
Silenca

Per evitar la TEMPESTA diuen que l’alcalde en persona (quin honor, quin detall) va personar-se un capvespre al carrer Bastiments, oferint una reunió a tres bandes. Una mica tard, no li sembla senyor alcalde?. Diuen que veïnes i veïns van per un altre camí. Ara és una mica tard per oferir un pintat de façanes o un arbrat: ¿quin arbrat vols posar en aquesta merda de pati del darrera en que han convertit aquest carrer de Can Cabirol?

20 11 2008
Xinxeta

Va explicar l’alcalde que sap i és conscient que l’han cagat amb la manca de l’estudi de detall aprovat per urbanisme i el usos ???

20 11 2008
anònim

Que fort, això de l’alcalde!!!!!!
Va anar sól o acompanyat?
Va ser una decisió personal o algú li va aconsellar?

Això fa pinta de que saben que (per enèsima vegada) l’han cagat i no saben que fer per intentar que la cosa acabi aquí.
Total, són tan sols 4 o 5 cases implicades directament i… “els Kuatre” pensen que tothom té un preu.
És tan extrany aquest canvi d’actitud … (dòna qué pensar).
Déu ser alguna cosa força important perque el “jefe dels Kuatre” hagi sigut capaç de deixar la seva prepotència i manca de diàleg a casa.

Enhorabona jefe, ha demostrat vosté que és capaç de fer-ho!

Ànims veïns, aneu pel bon camí!

23 11 2008
Nyap

Aquesta TEMPESTA que diuen hauria de començar aviat, que aquests del Nyap no paren, van a destajo. Ahir dissabte al matí van fotre les màquines al carrer Bastiments, com és habitual, ¿tenen permís per treballar els dissabtes?. Furgonetes, grues, maquinaria, camions, fang, molesties pels veïns: de fet el carrer ja s’ha convertit ja en el pati del darrera del negoci, abans de començar a funcionar el Consum. ¿El volen obrir per Nadal?

23 11 2008
Veïnes

En data 20 de novembre, hem enviat un escrit al Consell de redacció del Quadern de Sils. Esperem que es publiqui al número 62 del mes de desembre. A l’escrit donem la nostra opinió sincera sobre la nau industrial per a activitat comercial que estan construint a Sils. Esperem que es publiqui íntegrament.

Veïnes afectades

23 11 2008
Silenca

Segurament la vostra opinió és la mateixa que la de la gran majoria dels veïns de Sils. Politics i oposició el que esteu fen es VERGONYÓS, uns per fer-ho i els altres per mirar-s’ho com si a vosaltres no us anés el tema. No hi ha algú que doni un cop de timó a tot això? Tan inútils sou? O heu de espera que ho parin els veïns?
Tots plegats esteu donant una imatge lamentable!!!!
Plegueu senyors, està clar que per això no serviu. No sabeu defensar al vostre poble!

23 11 2008
Una que sap

Silenca, tinguis paciència. Que no es pensi ningú que això del nyap es un tema perdut. Em diuen que no hi haurà cap pacte de silenci i que estem en un període de calma tensa, és el SILENCI ABANS DE LA TEMPESTA.

24 11 2008
Anonim

A veure com acabarà finalment tot això.
És evident que des de l’Ajuntament no s’ha fet bé la feina (Arquitecte municipal, Secretari, Alcalde). En la empresa privada es funciona de forma diferent. Si la feina es fa malament, es paga (en euros o es despatxa algú).
Dic que la feina no s’ha fet bé perque sembla que hi ha força irregularitats, i a més és evident que en les mateixes circunstàncies però davant de la casa de l’arquitecte, Secretari o Alcalde i aquest edifici no s’aixeca.

Si finalment es demostren irregularitats i el centre acaba no tirant endavant, no crec que despatxin a ningú. Solament costarà una fortuna a les ja malmeses arques municipals. Això no es bo per a la gent de Sils, però pitjor és que l’Ajuntament pensi que pot actuar amb impunitat, sense preocupar-se veritablement dels veins i sense fer una feina ben feta.
Com diria aquell: que n’aprenguin!! i jo afegiria, que no oblidin la lliçó!

24 11 2008
Anònim

Quan sigui l’hora, temps al temps, s’ha de fer campanya perque, si s’atura l’obra i cal pagar indemnitzacions, que ho paguin de la seva butxaca els pressumptes responsables de les pressumptes irregularitats, per ètica elemental. Temps al temps, diuen no hi haurà pacte de silenci i que aquesta vegada s’arribarà al fons, peti qui peti.

24 11 2008
Xinxeta

Llei 30 /1992:
CAPÍTOL II
Responsabilitat de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques
Article 145
Exigència de la responsabilitat patrimonial de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques
1. Per fer efectiva la responsabilitat patrimonial a què es refereix el capítol I d’aquest títol, els particulars han d’exigir directament a l’Administració pública corresponent les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats per les autoritats i el personal al seu servei.
2. L’Administració corresponent, quan hagi indemnitzat els lesionats, ha d’exigir d’ofici a les autoritats i altre personal al seu servei la responsabilitat en què hagin incorregut per dol, o culpa o negligència greus, amb la instrucció prèvia del procediment que s’estableixi per reglament. Per a l’exigència de la responsabilitat esmentada s’han de ponderar, entre altres, els criteris egüents: el resultat danyós produït, l’existència o no d’intencionalitat, la responsabilitat rofessional del personal al servei de les administracions públiques i la relació amb la producció del resultat danyós.
3. Així mateix, l’Administració ha d’instruir el mateix procediment a les autoritats i altre personal al seu servei pels danys i perjudicis causats als seus béns o drets quan hagi hagut dol, o culpa o negligència greus.
4. La resolució declaratòria de responsabilitat posa fi a la via administrativa.
5. El que disposen els paràgrafs anteriors, s’entén sens perjudici de passar, si escau, el tant de culpa als tribunals competents.

25 11 2008
Paralització

Avui matí, dimarts 25 de novembre de 2008, hem lliurat a l’Ajuntament de Sils un escrit-requeriment demanant que les llicències que l’Ajuntament ha concedit per a edificar una nau industrial que acollirà un supermercat Consum siguin considerades nul·les de ple dret. En aquest escrit es detallem totes les pressumptes irregularitats (per dir-ho suau) que s’han detectat en aquestes llicències.

Es demana la PARALITZACIÓ IMMEDIATA DE LES OBRES EN CURS. En el nostre horitzó hi ha l’article 267.9 del Reglament de la Llei d’urbanisme que preveu l’enderrocament de les obres il·legals, tal com fem constar també en aquest escrit-requeriment lliurat a les oficines municipals.

En les pròximes hores farem còpia de l’escrit i el lliurarem als QUATRE grups polítics per demanar-los el seu recolçament, considerant que aquesta és una CAUSA JUSTA tant per Sils com pels veïns més directament afectats.

També informarem a l’opinió pública, per mitjans diversos, dels nostres arguments i de les nostres demandes. I demanarem el recolçament de totes les veïnes i veïns de Sils poble, Mallorquines, Vallcanera i tot el municipi.

Us mantindrem informats.

Veïnes i veïns de l’àrea més directament afectada

25 11 2008
buf

Sort!

25 11 2008
anònim

Enhorabona i… endavant!
Sabeu que teniu el suport moral de molta gent.

“Que la força, i la llei, us acompanyin”

25 11 2008
LNC

Justícia pels veïns i les veïnes afectades pel Nyap!

25 11 2008
Xinxeta

Ara l’Ajunatment es posarà a la defensiva i tindrà els collons -que diria l’alcalde- de dir que no hi cap d’irregularitat i més bla, bla, bla. Notareu que l’escrit pretèn tenir la contundència de la desesperació… Cap problema,, pregunteu al Pere Arco (el que va deixar amb pocs punts el carnet de l’ex-alcalde) que fan els tribunals amb aquest acords de l’ajuntament.

Un cop més l’ajuntament ha deixat escapar l’ocasió d’actuar d’ofici i estira la corda pensant que la gent no el portarà a judici.

Si, a més, llencen rumors contra els impolsors quan no tragueu amb un “acord” o quan us intenton dividir no patiu, és que aneu pel bon cam.

Enhorabona per la vostra valentia ( a Sils no és fàcil plantar-se) i compteu amb el suport de molts i molts veïns!

25 11 2008
Al arquitecto y el Secretario de Sils

Recordales a ustedes dos que hay un dicho muy conocido, cuando las barbas de tus vecinos veas cortar…..

26 11 2008
Anonimus dixit

A tots els veïns afectats, sincerament us desitjo el millor. Algú sap que hi diu a tot això el Consum? No deuen estar gaire tranquils.
Clar que si tot va malament, la última paraula la tenim els silencs. Boicot!!

No hauria de ser així però el que funciona avui dia és sortir als mitjans (Diari, TV locals). Alguna pancarta en la carretera principal també faria el seu efecte.

26 11 2008
Un

Aquest tema no hauria només de ser portat pels veïns més “afectats”: la lletjor que suposa aquesta mole al mig del teixit urbà de Sils-Mallorquines, aquest mur impresentable que hi haurà al carrer Països Catalans, el tracte impresentable de les nostres autoritats cap als veïns, les pressumptes o no tan pressumptes irregularitats … tot aixó hauria de fer despertar la gent, no solament els veïns més brutalment agredits … Potser algun grup polític faci alguna cosa. Alguns no es voldran mullar i ja se’ls sent dir, abans d’estudiar el tema: “no hi ha res a fer” o “tot es legal”.

Potser tenim molta Cuina i molta La Laguna i molta sardana, però potser ens falta esperit per defensar el nostre poble. No sé com dir-ho…

26 11 2008
Paralització

Necessitem locals a tots els barris del municipi (botigues, bars, associacions, perruqueries …) per a deixar els papers de recollida de SIGNATURES a favor de la paralització de les obres, davant de les presumpes irregularitats (per dir-ho suau) que s’han detectat. Ja tenim alguns llocs que s’han ofert. Si teniu idees o propostes, seran molt benvingudes.

26 11 2008
Xinxeta

També estaria bé avançar-se (si és que no s’ha fet al primer escrit) i demanar que no s’atorgui el certificat de compatibilitat del projecte de construcció amb el planejament urbanístic. Encara que la colla no rectifiqui en la via administrativa, pel contenciós futur pot resultar convenient.

Amb la recepció Vallcanera va funcionar MOLT BÉ, plantejar que es demanarien responsabilitats penals, diuen els que negoviaven que això va precipitar l’acord de recepció que abans s’estestaven en negar i després va ser votat per unanimitat dell Ple.

Ànims.

26 11 2008
·Fragments de l'escrit de denúncia urbanística

Veïns i veïnes directament afectats per les obres, ens envien documents i fotografies comentades que reproduïm en aquest bloc. Totes les parts afectades poden, lliurement, deixar els seus comentaris. Convidem també als serveis tècnics municipals i als polítics locals dels quatre grups a participar en aquest fòrum.

~~~~~~~~~~

Per tal de difondre l’escrit-requeriment que els veïns van lliurar a l’Ajuntament el 25 de novembre de 2008, publicarem alguns fragments d’aquest escrit de 38 pàgines:

Fragments de l’escrit dels veïns a l’Ajuntament, 25/11/08

26 11 2008
Jo

Fil Directe TV Girona: Felicitats a la veïna que ha preguntat pel Nyap. Que s’enteri tota la provincia de la merda aquesta. L’alcalde diu que els veïns estaven mal acostumats, amb tant de sol, ara toca un mur de 8 metres a tocar de vorera i que els serveis tècnics són molt de fiar i que ja contestaran la demanda dels veïns de paralitzar les obres. Diu que la parcela es la unica zona comercial de Sils (?). Nogué, aviam si et llegeixes les normes subsidiàries que diuen “habitatges amb tolerància comercial” !!!!!!!!

27 11 2008
LNC

S’ha tornat a lluir en Nogué… Què espera per dimitir??

que ja consteran la demanda, ja ho sabem i que els tribunals tombaran la seva contesta també.

Les auditories demostrarien que els que estan mal acostumats són els “tècnics” i les forces fosques.

27 11 2008
Paralització

El cas dels permisos d’activitat i d’obres concedits per l’Ajuntament de Sils a Fonzie i a Consum, a la parcel·la situada entre els carrers Països Catalans, Bastiments i Avinguda de la Selva (2007-2008)

UN RESUM molt simplificat de les irregularitats legals i ètiques del cas:

1. no s’ha fet ni tramitat l’estudi de detall de la parcel·la, que prescriu la normativa urbanística (1); aquest estudi de detall tal vegada hagués “civilitzat” aquesta aberració proposada per l’empresa constructora; no era legal donar la llicència d’obres sense aquest estudi de detall

2. una zona classificada com a “vivendes amb tolerància comercial” (barri de botigues a la planta baixa i habitatges al primer pis) ha degenerat en un supermercat encabit en una nau industrial més pròpia d’un polígon que no del centre urbà de Sils-Mallorquines; la única planta alta que hi ha es un sala de compressors i aparells d’aire condicionat

3. la normativa preveu que la parcel·la ha de ser objecte d’un únic projecte urbanístic; ara, en canvi, s’ha deixat sense edificar una part de la parcel·la (més de 2.200 metres quadrats), probablement per a crear un segon negoci o centre comercial; potser per això han arrambat el supermercat CONTRA el carrer Bastiments, per a guanyar espai a l’altre costat de la parcel·la, amb les conseqüències ja conegudes

4. l’Ajuntament no ha fet cap proposta de millora a l’empresa, no ha representat ni defensat als veïns de la zona; l’empresa ha tingut una “carta blanca” que no arribem a entendre; més bé hi ha hagut ocultació i engany a les entrevistes celebrades a l’ajuntament amb els veïns

5. altres irregularitats jurídiques descobertes pels nostres assessors tècnics

6. un carrer de veïns, anomenat carrer de Bastiments, s’ha convertit literalment en el “pati del darrera” del negoci del supermercat (camions, moll de càrrega i descàrrega, sortida única del pàrquing dels clients, sala de compressors, mur cec de 8 metres al davant de les cases dels veïns, etc.); tenim la sensació que hem estat “venuts” per part del “nostre” ajuntament (tècnics i polítics)

Veïnes i veïns de l’àrea més directament afectada per les obres

———————

(1) Normes subsidiàries de planejament, text refòs maig 2005

27 11 2008
Un

Diuen que els grups polítics de Sils, exceptuant el grup d’en Miralles, donaran l’esquena als veïns i no defensaran les demandes de paralitzar les obres. AMS està liderat per un antic regidor de CiU que no vol problemes. En Xicu es un dels que van signar el permís d’activitat del futur supermercat, dos dies abans de perdre les eleccions. L’ombra d’en Quimet deu ser molt llarga. Anem arreglats !!!

28 11 2008
buf

Que vagin fent que ja s’ho trobaran tots plegats…

Ja és trist que hagim de recórrer a ICV, més que res perquè a nivell nacional´és un partit pèssim i de venguts.

28 11 2008
Anònim

Aquí a Sils no es tracta de partits sinó de persones, de gent que vulgui defensar el poble i els veïns, que no tinguin mentalitat de funcionari buròcrata, que siguin valents.

Tenim massa regidors o regidores vinculats a l’antic règim de l’alcalde Rovira, el de la majoria absoluta. Tenim molts regidors lligats (ves a saber si per amistat o per interessos) als funcionaris municipals. L’alcalde, entrevistat a TV Girona, va dir que “els permisos s’havien donat en base a uns serveis tècnics que han dit que es podien donar i considerant que tot polític s’ha de basar en informes tècnics que diuen que tota la normativa està completa”, doncs a signar i no perdem més temps. I no cal negociar res, endavant, tirem pel dret.

O sigui que els ciutadans trien democraticament uns polítics, però a l’hora de la veritat que decideix al poble en temes tan importants com una gran superficie comercial, són els serveis tècnics, funcionaris no escollits democràticament.

O sigui, l’alcalde (regidor d’urbanisme) està per a signar i cobrar la indemnització per haver-se reunit en junta de govern. No cal ni llegir les normes urbanístiques, no cal preguntar res, es signa i endavant. Ja s’ha dit aquí que si el mur de 8 metres s’hagués projectat davant de les seves cases, segur que haguessin llegit la normativa urbanística de Sils amb molt més interès. Deuen pensar, si la caguem ja vindrà l’advocat a arreglar les coses, i vinga diners públics invertits en advocats.

Jo em pregunto si en cas d’existir totes aquestes presumptes irregularitats denunciades pels veïns, s’han fet per negligència o amb intencionalitat. Crec que és una bona pregunta, d’aquestes que dificilment tenen resposta.

28 11 2008
Paralització

A poc a poc. Les veïnes i els veïns esperem que tots els grups ens ajudin, quant abans millor: tant el senyor Tello, com la senyora Maria Josep, com el senyor Anoro, com el senyor Miralles, com el senyor Arredondo, com el senyor Nogué, com tots els altres. La nostra causa és justa, estem recollint firmes i creiem que un cop s’hagin llegit l’informe entregat a l’ajuntament, ens donaran suport actiu i clar, que vol dir paralitzar les obres immediatament.

Veïnes i veïns de la zona més afectada per la nau industrial

28 11 2008
anonim

he sentit a dir que sobre el supermercat putser hi haura pacte de silenci, Cristina i Alberto, inclosos, no us en refieu de tots aquets politics del color que sigan…, el proxim ple municipal es al gener i a les hores el super ja estara en funcionament

29 11 2008
Jordi

Veins que protesteu, no compteu gaire amb aquest poble que traga tot el que li vam futen, ja sigui Residencial Plana de Sils o aquesta mamarratxada de supermercat. ¿Alguna associació ha mostrat públicament el suport a la vostra lluita, algú s’ha mullat? ¿l’athletic silenc, les sevillanes, les cuineres, l’esbart dansaire …? En el fons tots pensem que macu un Consum a un poble tan avorrit com Sils i lo damés son històries. L’ajuntament ha cedit el vostre carrer a un senyor de Vilobí, els politics de la “oposició” us giraran l’esquena i els altres ilusionats amb anar a tafanejar i a comprar al Nyap i llàstima que no obrin per nadal…

29 11 2008
Xinxeta

Aneu pel bon camí, veïns del carrer Bastiments ara parlen que us deixaran tirats, que sou minoria, etc… És la por. Després diran qua alguns de vosaltres voleu un pacte i que ja us està bé el Nyap, etc.. Després que us desestimin l’escrit, aneu als jutjats i ja veureu com tornen a canviar de discurs. El patró de comportament és sempre el mateix: Negar l’evidència i salvar el cul.

29 11 2008
?

on es recullen les signatures?

29 11 2008
silenca

jo he signat a la benzinera de la rotonda que hi ha damunt del Nyap.

29 11 2008
LNC

També podeu signar a Vallcanera, truqueu al mòbil del president de l’Associació:
686 612 996, com més signem més força farem.

29 11 2008
Veí

A l’Estanc de Sils, benzinera, forn del carrer de Mallorquines, super de Mallorquines, a un bar de Vallcanera …

29 11 2008
Paralització

Aquest és el text que podeu signat:
……………………………………………………………………………………………………

RECOLLIDA DE SIGNATURES CONTRA L’AVANÇ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL SUPERMERCAT DE CAN CABIROL (CARRER PAÏSOS CATALANS / BASTIMENTS / AV. LA SELVA)

Com de ben segur haureu pogut observar, atès l’enorme impacte visual que suposa, recentment s’han iniciat les obres d’edificació per a la implantació d’un establiment comercial aïllat en els terrenys de la urbanització Can Cabirol, compresos entre els carrers Països Catalans, Bastiments i Avinguda La Selva del nostre Municipi.

En concret, s’han aixecat murs de formigó prefabricat de més de vuit metres d’alçada enganxats, sense cap contemplació, a l’estret carrer Bastiments i que empresonen els veïns d’aquesta zona, que viuen a escassos set metres de distància; s’ha endegat la construcció d’un moll de càrrega i descàrrega per a vehicles pesats encarat al mateix carrer Bastiments (considerat de “sensibilitat acústica alta” segons el propi Ajuntament), amb tot el que això suposarà per aquests veïns a nivell acústic i de mobilitat; les obres s’han “menjat” les ja de per sí estretes voreres de l’esmentat carrer, obviant que les Silenques i els Silencs acostumem a caminar pels nostres carrers; s’han aixecat les estructures que permetran, segons projecte, la instal•lació d’aparells i maquinària de l’establiment comercial just al davant dels habitatges unifamiliars del carrer al•ludit. En definitiva, s’ha iniciat el fi de la convivència serena i tranquil•la d’un bon grup de Silenques i Silencs que veuen, impotents, com es destrueix el seu barri sense cap mena d’escrúpols.

Tot l’anterior s’ha iniciat amb el beneplàcit i la més estreta complicitat del “nostre” Ajuntament, que ha emparat aquestes obres cometent un seguit de flagrants il•legalitats que han estat oportunament denunciades. Serveixi com a mostra el fet que en els terrenys de referència les Normes Subsidiàries de planejament de Sils preveuen com a ús predominant el residencial (i no pas el comercial aïllat) i que aquestes mateixes normes exigeixen la tramitació d’un instrument urbanístic (Estudi de Detall) per tal de poder-hi edificar, instrument que en cap cas s’ha aprovat.

Per tots aquests motius i amb la finalitat d’evitar la “desfeta” urbanística del nostre estimat Municipi, us convidem a sumar-vos a la mobilització ciutadana que s’està portant a terme per tal d’evitar que es consolidi aquesta greu situació.

Ajuda’ns a aturar aquesta aberració urbanística! Entre totes i tots podem fer-ho!
……………………………………………………………………………………………………

29 11 2008
buf

Tan aviat com pugui signaré. I faré córrer la veu! 😉

29 11 2008
·AMS

dissabte, novembre 29, 2008
AMS dóna suport a les veïnes i veïns del Carrer Bastiments
Anunciem que el regidor Sr. Antoni Tello ha signat en la recollida de signatures de les raons de la gent de tots els veïnats de Sils contra el Nyap.

Font: http://losilenc.blogspot.com/2008/11/ams-dna-suport-les-venes-i-vens-del.html

29 11 2008
Veïnes

En Tello ha signat? Deu ser una broma de la LNC.

El que ha de fer AMS es reconeixer la importància del tema a nivell de Sils, no de quatre veïns de carrer, per més raons que tinguin, i col·laborar en organitzar un ple extraordinari, que al ple ordinari de gener serà ja massa tard. I el que ha de fer el regidor Tello es deslligar-se del passat quan era regidor de CiU i actuar d’oposició, no de comparsa dels que tenen coses a amagar.

VOLEM UN PLE EXTRAORDINARI MONOGRÀFIC on surti tota la veritat sobre el Nyap.

29 11 2008
LNC

Els discursos d’IDS es desfan. AMS dóna suport i el regidor Tello ja ha signat davant el president de l’associació de Vallcanera. L’única broma -i de molt mal gust- és l’aprovació del Nyap, plena d’ òbvies irregularitas del. Les mateixes bromes de mal gust que es van gastar amb Vallcanera i que volen gastar amb la recepció de les comes i king Parc.

Gràcies Sr. Tello. Cal sumar, cal canviar.

30 11 2008
·Nul·les

Veïns de Sils demanen la paralització de la construcció del nou supermercat

J.C.. Sils.
Veïns de Sils demanen la paralització de la construcció del nou supermercat a Can Cabirol. Un grup de veïns de Sils ha lliurat a l’Ajuntament un requeriment en què es demana que les llicències que l’Ajuntament ha concedit per edificar una nau industrial en què hi haurà un supermercat Consum siguin considerades nul·les de ple dret. En aquest escrit es detallen les presumptes irregularitats que aquests veïns asseguren que s’han detectat en aquestes llicències. Els veïns tenen el suport d’ICV i cerquen el dels altres grups municipals. Aquesta obra s’està executant a la zona de Can Cabirol.

El Punt, diumenge 30 de novembre de 2008
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3088589

30 11 2008
·ICV

Article del bloc “La Veu de Sils” (ICV):

diumenge, 30 / novembre / 2008
SUPERMERCAT – ESTEM AMB ELS VEÏNS I LES VEÏNES

Reproduïm la nota que veïns i veïnes del carrer Bastiments, signants de l’escrit lliurat a l`Ajuntament, ens han fet arribar al nostre grup municipal , ICV-EUiA-EPM (I als altres grups municipals de l`Ajuntament de Sils).

“Us lliurem còpia de l’escrit de requeriment que el dimarts 25 de novembre de 2008 hem lliurat a l`Ajuntament de Sils, amb una demanda destacable:

Paralització immediata de les obres en curs a la parcel·la situada entre els carrers Paísos Catalans, Bastiments i Avinguda de la Selva de Sils, entre altres peticions, amb motiu de greus irregularitats que es detallen en aquest escrit.

Us demanem que col·laboreu activament en aquesta causa justa”

El nostre grup municipal, ICV-EUiA-EPM dona ple recolçament a aquesta petició dels veïns i veïnes i els hi manifestem públicament el nostre suport.

El nostre grup municipal ICV-EUiA-EPM es posa a la seva disposició en aquesta causa que considerem justa, i que es un problema de tot el poble de Sils.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2008/11/supermercat-estem-amb-els-vens-i-les.html

2 12 2008
Agustín Valdés Herrera

Yo tengo las firmas del señor Tello, como de otras personas importantes de Sils.

Y de cuatro Vecinos nada de nada Somos Muchos Vecinos de Sils las Firmas lo demostrarán.

nadie esta encontra de los super mercados que cumplan con las normativas pero todo lo que sea perjudicar a los Vecinos con super mercados que no cumplen con las normativas.

Y que perjudiquen a terceros los Vecinos de Sils siempre estaremos unidos,
por mucho que digais los del PSC-IDS de Sils.

2 12 2008
·Paralització

Gràcies a tots i a totes les que col·laboreu en aquesta causa justa.

És fantàstic tenir un comerç de proximitat. Però el dilema no és aquest. El gran tema és si es respecta la legalitat urbanística o es tira pel dret, i si l’Ajuntament ens representa quan arriba un foraster i vol muntar un negoci sense respectar als veïns.

Tenim MOLTES proves per dubtar de la legalitat d’aquest projecte i les vam exposar en un escrit de denúncia urbanísitica lliurat a les oficines municipals; esperem que l’Ajuntament ens respongui molt aviat, tal com va dir l’alcalde per TV Girona. Si les llicències donades són contràries a la normativa urbanística, cal ATURAR immediatament les obres.

Veïnes i veïns de la zona més directament afectada

2 12 2008
Mark

Hi ha llocs com el Pavelló, el Centre Cívic o l’Estació on pugui signar, per no haver d’anar directament a una botiga?

2 12 2008
Veí

Llocs on es pot signar contra el Nyap:

Pavelló de Sils
L’Estanc de Sils, al mostrador de la primitiva
Bodega de Sils
Ferreteria Serra
Esteticien de Mallorquines Urbanització
Associació de Veïns de Mallorquines, a partir de demà
Benzinera pròxima al Nyap
Forn de pa del carrer de Mallorquines
Bar Juanillo de Vallcanera

2 12 2008
veina

En el bar Canigó també es pot signar…

2 12 2008
·Cartell Nyap

Cartell de propaganda que els veïns han enviat al nostre correu electrònic:

En format pdf (ideal per a imprimir)
En format jpg

2 12 2008
LNC

Podem fer la recollida de signatures més gran de les fetes mai a Sils !!!

2 12 2008
buf

Estaria bé com a resposta perquè mostra l’emprenyamenta. Malament com a conseqüència perquè siginifica que és necessari.

3 12 2008
·Diari de Girona

Veïns de Sils volen paralitzar la construcció d´un supermercat
Consideren que l’obra no es correspon amb la legalitat municipal i no descarten arribar als tribunals per solucionar-ho

SILS | MARTÍ SANTIAGO

Els residents del carrer Bastiments, a Sils, es mostren disconformes amb la construcció d’un supermercat davant les seves cases i en demanen la seva paral·lització. Al·leguen que es tracta d’un projecte que incompleix la normativa referent a habitatges amb tolerància comercial.

Els veïns, que estan estudiant la possibilitat de constituir-se en associació, han contractat un assessor jurídic perquè els ajudi amb el cas. A.G., un veí del carrer Bastiments que ha accedit a parlar amb Diari de Girona amb la condició que no es fes públic el seu nom, assegura que els veïns “ja sabíem, abans de venir a viure en aquesta zona, que el solar on anirà el supermercat era una espai declarat com a zona comercial però el que s’ha fet incompleix la llei”. En aquest sentit l’alcalde de la vila, Martí Nogué, afirma que l’espai on s’ubicarà el supermercat “es va regular per a usos comercials entre 1984 i 1985, molt abans que estiguessin construïts els habitatges”.

L’advocat dels afectats considera que la llei especifica clarament que les edificacions projectades a la zona han de disposar d’una planta baixa destinada exclusivament a botigues comercials i un únic pis d’ús residencial. El supermercat que s’està fent i que pertany al grup Consum disposa de dues plantes però en la superior, que no és d’ús residencial, hi anirà ubicada la sala de màquines de l’edifici.

Els veïns es mostren preocupats perquè a partir d’ara hauran de compartir el carrer amb el magatzem i el moll de càrrega del supermercat. Tenen por que hi hagi una excessiva afluència de camions i furgonetes que col·lapsin el trànsit, usin el carrer per maniobrar i facin un soroll constant. “Jo treballo de nits, ja em diràs ara si podré descansar al matí”, es queixa el resident de l’habitatge número 6. Nogué assegura que un cop en funcionament el local s’haurà de sotmetre a la normativa de sorolls “com tot negoci o particular”.

La parcel·la on s’està edificant aquesta construcció quedarà ocupada per l’edifici, l’aparcament i una zona que encara no està definida. De totes maneres, la normativa actual sols permet l’edificació en un 40% de la superfície solar. A més, segons està estipulat, la zona serà objecte d’un sol projecte de construcció a determinar per un estudi de detall. Precisament és en aquest punt que els veïns aguditzen la seva queixa, consideren que no s’ha realitzat mai aquest estudi i que per aquest motiu s’ha construït el supermercat seguint una distribució d’espais que no resulta la més adient. A.G. assegura que pensen pressionar el govern municipal “perquè no s’ha complert la legalitat, no han fet cap estudi ni han respectat les normes que van aprovar sobre els habitatges amb tolerància comercial”.

Abans d’intentar dur el cas a judici els veïns volen aconseguir el suport de tots els partits polítics del poble i realitzar una recollida de firmes per no haver d’arribar als tribunals. Els veïns creuen que la solució passa per l’enderrocament.

Diari de Girona, dimecres 03 de desembre de 2008
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008120300_3_301882__Comarques-Vens-Sils-volen-paralitzar-construccio-supermercat

3 12 2008
Veí

Molt interessant l’article del Diari de Girona: el periodista li demana a l’alcalde que es defensi de les acusacions d’irregularitats i … l’alcalde no respon amb cap argument legal.

Ell només sap que des dels anys 80 allò era zona comercial, no sap res mes. I el poc que diu sembla fals: la zona 8 està regulada com “habitatges amb tolèrancia comercial, ús comercial a les plantes baixes, ús residencial a les plantes primeres”. A diferència de la zona 9 que sí que és “zona comercial”. Estem en un Estat de dret i la llei està escrita i ningú se la pot inventar.

I de que la parce·la s’havia de regular en un únic projecte i no deixar una zona morta per fer un segon negoci, ¿què m’opina senyor alcalde? ¿I l’estudi de detall s’ha perdut en algun calaix de despatx o simplement no es va fer? ¿i si no es va fer i la llei ho diu, perquè no es va fer? Vostè és l’expert, vostè té les competències d’urbanisme, ¿ens ho podria explicar?

L’alcalde i regidor d’urbanisme sembla NO tenir arguments legals ni ètics per a replicar als veïns.

4 12 2008
Anònim

Què fa l’alcalde que encara no atura el nyap?

4 12 2008
Una que sap

Molt fàcil, el que fa l’alcalde es col·laborar amb l’empresa i als veïns que els donguin:

com més avançades estiguin les obres més dificil serà que un jutge les aturi, això és el que deuen pensar, esperem que s’equivoquin. També es diu que no respondran l’escrit dels veïns perquè no tenen cap argument legal per a defensar-se i si posen sobre paper arguments falsos encara s’emmerdarien més, legalment parlant. Es el que he sentit dir, si vaig errada m’hu dieu.

He llegit l’article i crec que el que ve a dir el senyor Nogué és: veïns, vosaltres teniu la culpa d’escollir una casa al costat del Nyap,

si haguessiu set prou llestos per anar a viure a la zona d’Avinguda de la Barceloneta amb el carrer Juli Garreta, segur que no tendrieu aquests problemes, allí no farem cap Nyap de 8 metres o més d’alt que us taparà el sol tot el dia, entre altres p…

4 12 2008
Veïna

Llista actualitzada de llocs on es pot signar contra el Nyap:

Pavelló de Sils
L’Estanc de Sils, al mostrador de la primitiva
Bodega de Sils
Ferreteria Serra
Bar Canigó
Benzinera pròxima al Nyap

Asociación Centro Cívico Social y Cultural de Vallcanera
Bar la Esperanza de Vallcanera
Bar Juanillo de Vallcanera
Super de Vallcanera

Esteticien Sara de Les Mallorquines
Associació de Veïns de Les Mallorquines
Super de Les Mallorquines
Forn de pa del carrer de Mallorquines

5 12 2008
LNC

Senyor Nogué, aturi el Nyap Sils, on estan les seves consultes periòdiques sobre temes importants pel poble? Aturi o convoqui consulta. Era el seu compromís.

5 12 2008
Paralització

Volen comunicar a l’opinió pública que les nostres actuacions no es limiten a una recollida de signatures, sinó que van més enllà. Oportunament comunicarem quines són aquestes actuacions.

Pensem que a més de defensar els nostres interessos com a veïnes i veïns més afectats per la “nau industrial” que s’està construïnt, els nostres objectius poden ser assumits per tota la gent del municipi; el primer d’aquests objectius és demanar als que ens governen que actuïn dins els límits del dret, és a dir, aplicant el principi de legalitat.

El nostre escrit, lliurat a l’Ajuntament el dia 25 de novembre de 2008, considera que les llicències donades són nul·les de ple dret, sol·licitant la paralització immediata de les obres. L’alcalde es va comprometre davant de TV Girona a respondre als veïns. Esperem aquesta resposta.

Mentrestant, continuem demanant la vostra solidaritat activa.

Veïns i veïnes de la zona més directament afectada

5 12 2008
Silenca

Com a silenca que soc ja he signat, però pel que vaig veure en el paper de les firmes, la gent de aquet poble no reacciona davant de la gravetat de aquets fets (total només son quatre veïns, tant ens fa que sigui legal o no tindrem un súper a prop), però el pitjor no es això, son aquests politics per dir-los d’alguna manera, que fa ja quinze dies que tenen l’escrit lliurat a l’Ajuntament, una copia a cada un dels grups polítics, entregats amb pròpia ma pels veïns i encara no han estat capaços de donar una resposta als veïns del carrer Bastiments, ni tant sol s’han molestat a parlar amb ells! PER QUÈ? Si els veïns no tenen raó que els tapin la boca i sinó que assumeixin amb les conseqüències.
NO AL NYAP!!!!!!!

5 12 2008
LNC

Mica a mica s’omple la pica, l’ajuntament i l’enganxina, compten amb que e veïns i es veïnes ens desanimarem, que és una tempesta que passarà, trigaran molt a contestar i contestaran sense cap mena de fonament, sabent que el que contesten no és correcte. És la seva pràctica habitual. Aquestes batalles són llargues però amb empenta a victòria legal, política i social és segura.

Sils i Vallcanera ja estem farts de les seves pràctiques i a cada lluita la batalla al final la perden.

Sí que s’aturarà el nyap, si que anirà a terra i com més signem abans s’aconseguirà.

Les forces fosques ens voldran desaminar, ens diran que no és possibe, que els veïns i es veïnes del carrer Bastiments són pocs, que tard o d’hora es cansaran, que els i les polítiques no els faran cas, que, com sempre, l’ajuntament tirarà endavant…. Tenen por i ens volen desaminar.

Però tot Sils i Vallcanera aturaran aquest nyap denunciat per irregularitats. Si som constants, si mantenim el compromís i si cal fer un porta a porta i superem les veus negatives que fan el joc a les forces fosques, els i es veïnes del carrer Bastiments donaran la lliçó de defensa dels seus drets que Sils reclama.

Ànims, no esteu soles i sols, estem amb vosaltres.

5 12 2008
Una altra silenca

Tu LNC ho pintes massa bonic ,jo estic més amb la silenca, no hi acaba d’haver prouta implicació popular, ¿alguna associació o entitat s’ha mullat en aquest tema? i encara se sentem arguments com que si aixo s’atura l’ajuntament s’enfonsa economicament i acabarem assenyalant als veïns com a insolidaris i perillosos, o que el super donarà llocs de treball o que la vida sera mes fàcil i divertida amb una gran superficie al costat de casa. A nivell arquitectonic es un bon nyap clavat enmig de Sils, ¿perquè aquesta alçada brutal i innecesaria?, ¿perquè aquesta estètica de polígon?, ¿perque trepitjar innecesariament els veíns quan hi havien altres opcions més civilitzades?.Passeja pel carrer Bastiments: es de jutjat de guàrdia. No crec que els veïns s’hu inventin quan diuen que se senten enganyats i traïts pels tecnics i pels politics. I ,per damunt de tot, ¿hem de col.laborar amb una obra de la qual tot són greus dubtes legals? Ja vam tragar quan l’alcalde anterior de CiU ens va omplir el poble de blocs. Ara hem de tragar aixo. Doncs traguem i a viure que son quatre dies.

I els polítics? Sembla que tenim una “classe política” local que s’amagen les vergonyes uns als altres, unes complicitats, uns entramats d’interessos, deutes i favors pendents i vet a saber quines històries que venen de lluny.

I que em dius d’aquest silenci dels d’AMS?, crec que es el silenci que més dol.

No LNC, no comprenc el teu optimisme.

5 12 2008
LNC

Cada hi ha dia més signatures. AMS i ICV ja han signat.

Dels enfonsaments econòmics de l’ajuntament res de res, les mateixes mentides que amb el transport escolar, els seus sous i la recepció de Valcanera… l’administració té una bona assegurança que cobreix i després va contra els responsables, no contra el poble.

Està bé que valorem, però recordem sempre que està a les nostres mans, que tots i totes podem signar i el que és més imprtant podem fer que cada cop més silenques i silencs signin.

Aturar un Nyap que deixaria amb el cul a l’aire moltes coses no és fàcil, però la llei pot (de fet si fossin una mica legals ja l’haurien d’haver aturat) i els polítics també.

Que no estiguin ni l’ACES ni CiU ni IDS no vol dir que no hi hagi suport com ens volen fer creure:

Llocs on podem signar contra el Nyap

Pavelló de Sils
L’Estanc de Sils, al mostrador de la primitiva
Bodega de Sils
Ferreteria Serra
Bar Canigó
Benzinera pròxima al Nyap

Asociación Centro Cívico Social y Cultural de Vallcanera
Bar la Esperanza de Vallcanera
Bar Juanillo de Vallcanera
Super de Vallcanera
Esteticien Sara de Les Mallorquines
Associació de Veïns de Les Mallorquines
Super de Les Mallorquines
Forn de pa del carrer de Mallorquines

5 12 2008
Una altra silenca

Sóc pesimista i no se que vol dir que AMS ja ha signat, serà que algu va tenir vergonya quan li van posar el paper al davant .Han demanat un ple extraordinari? Han fet alguna declaració pública? En tot cas declaracions tancant files amb els responsables tècnics del Nyap.

El que si crec es que alguna cosa molt important podria canviar a Sils si aquesta vegada hi hagués una bona factura legal i política . No sé pq però tinc el convenciment que l’afer NYAP es una ocasió única que no s’hauria de deixar escapar per canviar alguna cosa que no acaba de rutllar en aquest poble, en nom de la decència i en nom de la democràcia.

5 12 2008
LNC

Estic d’acord.

I a més pensem:

. Signatures contra el NYAP, moltes
. signatures a favor del NYAP =Zero

. Requeriment ciutadans per aturar el NYAP = 1
. Requeriment ciutadans a favor de NYAP= 0

. Articles en premsa recollint malestar contra en NYAO= uns quants
. Defensors en premsa contra el NYAP= 0

. Veïnes contra el NYAP a Girona TV = Sí
. Veïnes pronyap el NYAP a GIrona TV= 0

.Pancartes i cartells contra el NYAP = SÍ
.Pancartes i cartells proNYAP = No

A més, IDS farà un ple la propera setmana de pressupostos i ‘ha fet extraordinari perquè el públic no pugui parlar. Tenen por de la veu del poble.

El poble aturarà el nyap i aquest assumpte farà que es faci net a l’ajuntament !!!!!

7 12 2008
Aturem el Nyap

Hem de continuar signant per aturar el Nyap !!!

7 12 2008
Mark

Un 10 per les pancartes! Jo ja he signat i faig córrer la veu…

7 12 2008
Roger

Mark, jo també dono un 10 a les pancartes. Està bé un un silenc molt compromès amb el poble de Sils doni suport a les manifestacions públiques contra del Nyap. És una pena que més silencs no es manifestin contra aquesta bèstia que han aixetat al nostre poble. Fora el Nya!!!!!

7 12 2008
Pere

Estic d’acord amb el Roger. Sempre se’ns diu que aquests silencs “de tota la vida” sou una colla de conservadors, q no es mullen, q tenen tot tipus de lligams-amistats-relacions que no els permeten anar massa enllà, q les entitats estan massa lligades per les subvencions que reben, etc.

Està molt bé que tu t’hagis mullat, dient que signes a favor de aturar les obres del Nyap. Ho deus tenir molt clar.

Podria ser que aixo del Nyap fos la gota que fa vessar el got i que fes espabilar un poble resignat, que ha sortit d’una epoca de majoria absoluta tal vegada asfixiant, caciquil i amb pressumpes corrupteles (no es pot dir, no es pot demostrar, però el poble en va ple).

Tant de bo l’affaire Nyap ajudi a portar aires nous i nets al nostre municipi.
Ajudem als veïns, no els deixem sols.

Senyores i senyors regidors, mulleu-vos!!!

8 12 2008
Una altre que en sap

Silencs, tenim un Alcalde que (…)!
Quan els veïns del carrer Bastiments varen demanar tenir la reunió amb ell, li varen reclamà que el nyap no hagués estat en exposició pública o se’ls hagués informat d’allò que volien fer, i el (…) els va dir que ell no tenia cap obligació de informar-los, ni legalment ni pel que es veu ÈTICAMENT…
Però no us ho perdeu-ho, quan era a l’oposició el senyor Alcalde si que va avisar a les veïns del carrer Mallorquines, va ensenyar-los els plànols i tots els papers del projecte, van fer reunions i van buscar un advocat per aturar el projecte que tenia l’ajuntament.
Us preguntareu perquè aquet canvi, molt fàcil ells també era un afectat!
Ja ho veieu, no veïns del carrer Mallorquines no, no ho va fer per vosaltres ho va fer en benefici propi sinó us hagués deixats tirats com als veïns afectats pel NYAP.
Ai, ai senyor Alcalde que ja se li està veien el “plumero”…

8 12 2008
Anonimus dixit

Respecte als comentaris referents a AMS, voldria manifestar sense ambigüitats que donem plé suport als veïns.
Ens estem assessorant amb experts urbanístics amb l’objectiu de poder ajudar o orientar millor als veïns que han iniciat tràmits per a la paralització.
Estem convençuts de que la problemàtica no comença amb aquest equip de gobern, però que la seva gestió ha sigut molt dolenta, poc professional i que en cap moment ha semblat defensar els interessos de la gent del poble.
Hem tingut reunions a nivell de grup per debatir sobre el tema del Supermercat i per preparar la trobada amb els veïns de la propera setmana.
Properament desenvoluparem la nostra posició i actuacions al nostre bloc.

8 12 2008
Veïns

A dia d’avui, els veïns no tenim cap constància oral o escrita de la voluntat del grup AMS ni dels seus regidors de recolzar la nostra sol·licitud lliurada a l’Ajuntament el matí del 25 de novembre:

– revisió de les llicències donades a les dues empreses, llicències que considerem “nul·les de ple dret”, suspensió de la seva executivitat i paralització immediata de les obres, entre altres demandes.

Tant de bo, AMS i la resta de grups ens donin suport actiu, sense ambigüitats, i l’Ajuntament paralitzi les obres.

És un tema URGENT, considerant que les obres avancen a bon ritme…

8 12 2008
Anònim

AMS si que acostat!!!!!!

9 12 2008
Anònim

Ara toca saber que farà l’Anoro sociovergent

10 12 2008
APM

Absolutament en contra del nyap. Cal que s’aturin les obres ara mateix, potestat de l’alcalde si no vaig errat, i si ho vol fer. El primer pas és aquest. Els procesos judicials són llargs. Però si el constructor ha construït amb permís d’obres malgrat la il·legalitat, té dret a indemnització? Qui l’haurà de pagar si s’enderroca el nyap? Espero que no sigui l’ajuntament que en definitiva som tots.
Que paguin els que han emmerdat la troca.

10 12 2008
Lex

L’Administració corresponent, quan hagi indemnitzat els lesionats, ha d’exigir d’ofici a les autoritats i altre personal al seu servei la responsabilitat en què hagin incorregut per dol, o culpa o negligència greus, amb la instrucció prèvia del procediment que s’estableixi per reglament. Per a l’exigència de la responsabilitat esmentada s’han de ponderar, entre altres, els criteris següents: el resultat danyós produït, l’existència o no d’intencionalitat, la responsabilitat professional del personal al servei de les administracions públiques i la relació amb la producció del resultat danyós.

Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:

http://www20.gencat.cat/docs/CJA/Continguts/La_Institucio/Normativa_reguladora/1_4_3_2_Llei30_1992_modificada.pdf

http://www.eapc.es/publicacions/textos_legals/30_1992/Llei%2030_1992_8a.pdf

10 12 2008
Lex

Si això tira endevant sembla ser que hi hauran importants preguntes a plantejar, a nivell jurídic i a nivell de política local, respectant la pressumpció d’innocència:

– hi va haver ocultació? Els veïns diuen que sí.
– hi va haver negligència?. No es cap excusa dir “jo no sabia” o a mi “em van dir que”; l’alcalde i els regidors han de coneixer la llei, han de saber allò que firmen.
– hi ha haver intencionalitat?. Per part de qui?

10 12 2008
·ICV es mulla

Del bloc, La Veu de Sils:

dimarts, 9 / desembre / 2008
SILS URGENT – REUNIO GRUPS MUNICIPALS‏

EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EPM ES DIRIGEIX A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE SILS: IdS-PM, CiU, AMS.

ICV-EUiA-EPM proposa una reunió amb totes les regidores i regidors de tots els grups municipals de l’Ajuntament, amb dos punts a discussió:

1. – El passat 25 de Novembre, un grup de veïnes i veïns afectats per les obres del supermercat CONSUM, van lliurar un recurs a l’Ajuntament de Sils, denunciant greus irregularitats urbanístiques.
Alhora ens van lliurar a tots els grups municipals una còpia del seu escrit i en un escrit adjunt, ens demanaven que col•laboréssim en la seva justa causa, amb una petició destacable: paralització de les obres en curs.

Proposem que el primer punt sigui aquest: recolzar la proposta veïnal i la convocatòria d’un ple per acordar la paralització de les obres en curs.

2. – Nou fons d’inversió municipal, el pla anticrisi del govern central.
Per optimitzar les possibilitats que representa aquest modest pla anticrisi del govern central, proposem estudiar conjuntament mesures que permetin la màxima creació de llocs de treball i alhora la dinamització econòmica local.

La nostra proposta és un pla integral d’eliminació de barreres arquitectòniques en tots els nuclis de població del terme municipal, que inclogui l’ampliació de les voreres perquè assoleixin una amplada suficient, tal i com ja varem plantejar en una moció presentada al mes de febrer.

Aquest pla integral d’eliminació de barreres i ampliació de voreres s’hauria de complementar amb l’estudi de mobilitat que se’ns acaba de presentar, com a conseqüència de les mocions del nostre grup i de CiU, i que encara està pendent de la seva discussió.

Proposem que la reunió conjunta es celebri el proper dilluns, dia 15 de Desembre, a les 19 hores, a l’Ajuntament de Sils.

Cristina Simó Alcaraz i Albert Miralles Güell, ICV-EUiA-EPM de Sils

Sils, 9 de desembre de 2008.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2008/12/sils-urgent-reunio-grups-municipals.html

10 12 2008
LNC

Sr. Alcalde convoqui el Ple abans no l’obliguin a convocar, que en aquestes coses sempre perd… Què té por de les veïnes i els veïns del carrer Bastiments ?¿?¿? o només enveja que a dia d’avui tenen més suport del poble del que té vostè ??¿??

11 12 2008
Anònim

La ignorancia de la ley, no exime de su cumplimiento.

11 12 2008
El Pati del Darrera

L’actual alcalde i regidor d’urbanisme no s’hauria de declarar ignorant:

Crec recordar que cobra 275 euros per anar a una junta de govern i no s’hi val a dir que la seva funció es firmar el que li diu l’arquitecte municipal, que es el que sap del tema. Es molt lleig aquest argument: no el digui més senyor alcalde, crec que no li convé.

L’arquitecte municipal es pot declarar ignorant? :

Això sí que NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO cola!!! Ell coneix molt bé les normes urbanístiques de planejament, aquestes que fa més de 20 anys que ronden per Sils. Alguns veïns consideren que hi va haver pressumpta ocultació o tergiversació quan es demanava informació de quin tipus d’obres es farien en la parcel·la del nyap. ¿Es van enregistrar les converses? (hi ha veïns que se les saben totes)

També algun enginyer o tècnic de l’empresa constructora, a l’inici dels treballs, va donar pressumpta informació falsa als veïns que preguntaven de manera informal, com si hi hagués alguna cosa gruixuda a amagar.

Ja sap, senyor alcalde, si ens vol tapar la boca, com diu algú en un altre comentari, respongui a l’escrit de denúncia urbanística presentat pels veïns el 25 de novembre. Ens ho va prometre quan va sortir per TV Girona, s’enrecorda?

Senyor alcalde, passi un dia pel carrer Bastiments, veurà què brut que està i com tots els camions de les obres entren i surten pel carrer i que no s’han habilitat altres accessos. Veurà amb els seus propis ulls que el carrer ja és, abans de començar les vendes, el pati del darrera del supermercat, sense exagerar ni un pel!

11 12 2008
anònim

Senyor alcalde, seria vosté capaç de posar-se a la pell d’aquests veins per un moment?

S’imagina el que estan passant?

Jo no sóc d’aquest pati del darrere, però sóc capaç d’imaginar mínimament quin dèu ser l’ambient “nadalenc” a aquestes cases, quina déu ser la tensió viscuda, els sentiments d’impotència….

Cada cop sóm més els silencs que intentem posar-nos a la seva pell, és inevitable fer-ho cada cop que passes pel davant d’aquell monstre de formigó.

SENYOR NOGUÉ, PARALITZI D’UNA P…. VEGADA AQUEST NYAP!

ÀNIMS VEINS, PETONS I …FORÇA PER CONTINUAR.

Si necessiteu qualsevol cosa demaneu, de moment compteu amb el suport moral de molts veins.

11 12 2008
SILENC

MARTÍ, A HORES D’ARA JA SAPS SI EL NYAP COMPLEIX LES NORMES URBANISTIQUES O LES INCOMPLEIX GREUMENT: TAPA LA BOCA ALS VEÏNS DEL CARRER RESPONENT AL SEU ESCRIT O PARALITZA IMMEDIATAMENT LES OBRES.

11 12 2008
LNC

Contesta Nogué !!!!

i constesta també si amb la que hi ha organitzada no tens prou per convocar ja no un referendum d’aquells que prometies. No. Un simple Ple per votar si s’atura o no el Nyap!!!!!

200 comentaris te’ls passaràs pel forro…. ???

11 12 2008
Veí

Jo crec que la paralització de les obres, suposant que siguin il·legals, no s’ha de fer en nom de les cinc o sis famílies del carrer més afectat, sinó en nom de la decència d’un poble anomenat Sils.

La decència és més important que tenir un super prop de casa, més important que crear uns quants llocs de treball. Continuo sense llegir ni a la premsa ni als blogs ni enlloc ni un sol argument tècnic a favor de la legalitat de les obres.

11 12 2008
diari de girona avui

ICV-EUiA-EPM de Sils, a l’oposició a l’Ajuntament, vol reunir-se amb el govern per aconseguir la paralització de les obres del supermercat que s’està construint al poble. També volen aconseguir el suport dels regidors per destinar l’ajuda governamental als municipis a la creació del màxim nombres de llocs de treball i la dinamització de l’economia local, dedicant aquesta a l’eliminació de les barreres arquitectòniques de tot el nucli urbà.

11 12 2008
Silenca

El “senyor” Nogue deu pensar que contra mes avançades estiguin les obres mes difícil ho tindran els veïns. Quina vergonya “senyor” alcalde. beneficia’n al constructor en comptes del poble. CONTESTI JA!!!!!!!!!!!!

11 12 2008
anònim

I en Xicu? que fa a Madrid amb el merde que hi ha aqui????????????????????

11 12 2008
Un

¿AMS ha aclarit ja el seu punt de vista sobre el Nyap? El faran públic?

12 12 2008
Des de fora l'Ajuntament

Quina colla (…) tots aquests de l’Ajuntament. Com és possible que no facin res?

12 12 2008
Veí

Parlant del Nyap: ¿És cert que l’alcalde ha d’entendre què vol dir “estudi de detall”, “vivendes amb tolerància comercial”, “en planta pis, ús residencial”, “aquesta zona serà objecte d’un sol projecte de Construcció”, etc.?

Dit d’una altra manera: ¿Ha d’estar l’alcalde i regidor d’Urbanisme, senyor Martí Nogué, ben informat del contingut de les normes de planejament?

Resposta: SÍ.
Aleshores, no entenc com va donar el vist i plau a les obres del Nyap.

Un exemple:

20.- Inscripció de la Junta de Compensació provisional del sector 4 Nord Zona Església al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores.

Proposta de la regidoria d’Urbanisme

FETS
– En data 4 de Febrer de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar la constitució de la Junta de Compensació provisional del sector 4 Nord Zona Església.
– En data 12 de setembre de 2008 els Serveis Jurídics emeten informe.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD

Primer.- Nomenar el senyor Martí Nogué i Selva, alcalde-president, representant de l’Ajuntament de Sils a la Junta de Compensació provisional del sector 4 Nord Zona Església.

Segon.- Fer constar que el planejament d’aplicació que és executiu són les Normes Subsidiàries de Planejament, i el sistema d’actuació és el de reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

Extret de:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080915Cg.pdf

12 12 2008
Veí

Els serveis tècnics i jurídics de Sils (arquitecte municipal, etc.), ¿són primmirats o se’ls pot oblidar algun detall important, quan hi ha una sol·licitud de demanda d’activitat o una petició de llicència d’obres?

Resposta: semblen molt primmirats (en castellà, meticulosos).
Aleshores, no entenc com van donar el vist i plau a les obres del Nyap.

Un exemple de la seva meticulositat:

1.- En data 23 de novembre de 2007 i amb registre d’entrada núm. 3781, el Sr. Jordi Pascual Pèlach, en representació de la FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA, sol.licita llicència d’activitat per a la implantació d’un centre residencial d’acció educativa ( habitatge en substitució de la llar ) en una finca situada al carrer Països Catalans 4.

2.- Els Serveis Juridics han emès informe.

Fonaments de Dret:

1.- La finca es troba classificada, segons el planejament urbanístic vigent a Sils, de sól urbà consolidat zona 4, residencial semiintensiva.

L’article 79 de les NNNUU defineix aquesta qualificació urbanistica com les zones d’eixampla del casc urbà, destinades a habitatges unifamiliars aïllats segons tipologies de ciutat-jardí. L’article 93 de la mateixa normativa defineix lús de dita zonificació com : “Ùs residencial amb un màxim d’un habitatge unifamiliar per cada parcel.la.”.

2.- Segons la informació continguda en la documentació aportada els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) són habitatges substitutoris de la llar i constitueixen un servei d’utilitat pública que no comporta cap altra activitat que l’equivalent a la vida quotidiana i familiar d’una família nombrosa. El nombre de menors acollits en un CRAE oscil·la entre 10 i 15 nois/es, d’edats compreses entre els 3 i 18 anys. Així, segons aquesta documentació, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, defineix un CRAE com un servei residencial d’acolliment, per a la guarda i educació dels seus usuaris, mentre no poden retornar amb la família o se’ls troba una família acollidora, í el Centre assumeix les funciona educatives pròpies de la família per imperatiu legal. Segons la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, en el seu article 12.3, estableix que !es institucions d’acolliment han d’ésser totalment obertes, integrades en un barri o una comunitat i han d’organitzar-se sempre en unitats que permetin un tracte afectiu i una vida quotidiana personalitzats. Pel que fa al CRAE SILS – La Selva, la documentació aportada en la consulta assenyala que serà un Centre per a la Infància i l’Adolescència que necessita acolliment atesa la seva situació sociofamiliar. Tindrà una capacitat màxima de 1 a menors de 3 a 17 anys.

– Decret de l’Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent

ACORD :

Primer.- Declarar la incompatibilitat de l’activitat de Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) tenint en compte el conceptes i naturalesa de l’activitat que es desenvolupa, que no deixa d’esser un equipament social, per tant l’activitat sol·licitada no està admesa pel planejament urbanístic vigent, al no integrar-se dintre del concepte d’us residencial habitatge unifamiliar aïllat.

Extret de: http://ids-pmpersils.blogspot.com/2008/02/obertura-de-centre-residencial-dacci.html

12 12 2008
Xinxeta

Hola ja he signat contra el nyap. he vist fulls plens de signatures estaria bé que els recolliu ja no sigui que es pocs defensors -una espècie a extigir- d’aquesta merda de Nyap vulguinn fer la pirula.

D’altra banda he parat atenció a les fotos d’avui a El Pati del Darrera. i és evident que s’està construint sense les mesures de protecció obligatòries. Això no aguanta una inspecció de treball (no hi ha tancament mentre es terballa, xarxes de seguretat, etc, etc.) És una nova vergonya.

Us deixo l’adreça :

Inspecció de Treball i Seguretat Social – Girona
Macario Martínez Alonso
Cap de la Inspecció

Álvarez de Castro, 4
17001 Girona
Tel. 972 20 59 33 Fax 972 20 97 85

Ja veureu com espavilen els dropos aquests.

12 12 2008
familia víctima dels serveis tècnics

Todo este tema nos ha hecho recordar algo que vivimos en propia piel hace algunos meses.

Después de mantener una entrevista con el arquitecto municipal y verificar que podiamos construir una vivienda en un lugar concreto y con unas condiciones determinadas, procedimos a realizar los trámites pertinentes:
.Avantproyectos con ingeniero y arquitecto
.Pusimos nuestra vivienda a la venta
.Contactamos con el contratista de obras…

Cuando presentamos el proyecto al ayuntamiento para solicitar los permisos… cual fue nuestra sorpresa cuando nos dijeron que primero teniamos que pasar por el despacho del fondo a la izquierda!!!!!!!

Evidentemente, no fuimos a ningún despacho.
Nos quedamos sin casa nueva, pero mantuvimos nuestra dignidad y principios íntegros.

Lo más fuerte fue que la casa “vieja” ya la teniamos apalabrada y tirarnos atras suponia tener que devolver el doble de la paga i señal que nos habian dado, esto nos habria podido dejar en la calle, dado que no disponiamos de la cantidad necesaria.
Solo la buena fe y la honestidad de los compradores nos salvó de una situación dificilísima.

A veces me prgunto…. Porqué no fuimos a aquel despacho del fondo a la izquierda con una grabadora???????
Cuantos de nosotros hemos pasado por situaciones parecidas y nos sentimos impotentes ante la imposibilidad de demostrar lo que nos ha pasado????

12 12 2008
jose izquierdo

Si us plau treieu la meva adreça de correu que sembla que tots el comentaris els fagi jo

12 12 2008
Anonim

Que os sembla un nou cartel…

SR . ALCALDE
Respongui a l’escrit
y
!!! ATURE EL NYAP YA !!!

12 12 2008
Bloc

Jose, el correu de la gent que escriu comentaris a un bloc com aquest mai surt publicat al bloc. Ara bé, l’ordinador que has utilitzat per a escriure el darrer comentari, sí que pot recordar el nom o pseudònim, o l’adreça de correu falsa o real que has escrit (això és el que veus a la pantalla del teu ordinador). No és necessari escriure cap adreça de correu falsa o real per enviar comentaris. Estiguis tranquil.

Administradors del bloc

12 12 2008
Anònim

Anonim, en català normatiu, hauries de redactar el cartell així:

Sr. Alcalde
Respongui a l’escrit
i
ATURI EL NYAP, JA !!!

I que es vegi des de la carretera! 😉

14 12 2008
Un que escolta rumors

Hi ha el rumor que algú del poble amb una bona titulació universitària, actualment fora de l’ajuntament, vol confondre o desanimar als veïns pel que fa al tema de si calia tramitar un estudi de detall abans d’autoritzar les llicències del Nyap, argumentant que aixó de l’estudi de detall és cosa caducada.

Per a colmo, hi ha el rumor que la mateixa persona deixa anar que si s’aturen les obres i hi ha perjudicis per les empreses podria ser que ho haguessin de pagar els veïns que són els que han demanat aturar les obres. (Per evitar que em censureu l’escrit no posaré cap qualificatiu sobre el que penso de la persona que se suposa va fer aquestes falses insinuacions!!!)

La gent corrent som molt poca cosa davant dels advocats, tècnics i assessors del “nostre” Ajuntament o de les empreses Foncie i Consum.

Però m’han passat aquesta pista legal:

La disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme determina:

Els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i també els que resultin necessaris, es tramitaran d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica.

Planejament vigent en el moment d’autoritzar les llicències del Nyap: Normes subsidiàries que als articles 150, 151 i 154 exigeixen expressament que cal fer un estudi de detall.

El tema de l’estudi de detall es només una més de les moltes greus i pressumptes irregularitats que els veïns van denunciar a l’escrit entregat a l’Ajuntament.

14 12 2008
LNC

Les forces fosques llençant rumors contradictoris de desànim en defensa del Nyap????? si la llicència està ben atorgada pel bla bla bla de l’estudi de detall que han de témer sobre que s’aturi el Nyap??

Què estrany !!! No serà que alguns tècnics tenen por pel seu lloc de treball ??¿? En el tema de les indemnitzacions l’administració té una assegurança, el poble no pagarà res !!!!

Ànims és que es va pel bon camí !!!

14 12 2008
Aturem el Nyap

(i) Respecte el permís municipal ambiental atorgat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 21 de maig de 2007, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (expedient 13/2007) i la seva modificació puntual instada per CONSUM, S. COOP. VALENCIANA (també consta en l’expedient 13/2007):

– El règim urbanístic aplicable sobre els terrenys de referència no permeten l’ús comercial en edificació aïllada sinó, en tot cas, l’ús d’habitatges amb tolerància comercial. El permís municipal ambiental és, en aquest sentit, contrari a les Normes Subsidiàries de planejament de Sils i, en concret, al seu article 155. No existeix compatibilitat urbanística per a portar a terme l’ús comercial pretès i, per tant, la seva autorització comporta una clara reserva de dispensació de la normativa aplicable als terrenys.

– El procediment administratiu tramitat per l’Ajuntament vulnera la normativa de procediment aplicable, en el benentès que:

_ No consta que el Secretari municipal hagi emès cap informe en relació amb el permís municipal ambiental. Si més no, aquest informe degut no consta en l’expedient administratiu 13/2007. Per tant, es contravé clarament l’article 79, apartat b), del ROAS.

_ L’Ajuntament no conferí audiència als veïns afectats directament en el procediment, contravenint allò que prescriu l’article 80 del ROAS.

_ La tramitació de la modificació del permís municipal ambiental en règim de comunicació, instada per l’entitat CONSUM S. COOP. VALENCIANA i autoritzada per l’Ajuntament, no comptà tampoc amb l’emissió de cap informe de Secretaria.

_ L’Ajuntament atorgà el permís municipal ambiental en règim de comunicació autoritzant la implantació comercial de referència sense disposar prèviament del vist-i-plau de la Direcció General de Comerç relatiu al grau d’implantació comercial de l’empresa promotora del centre i al compliment de les previsions contingudes en el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials.

_ L’Ajuntament no exigí, en cap fase del procediment ambiental, l’anàlisi exhaustiu de l’impacte paisatgístic, mediambiental, de mobilitat, acústic ni tampoc disposà cap condició u obligació en aquest sentit. Es desconegueren totalment, per altra banda, les possibles ingerències de l’ús esmentat envers els veïns que resideixen a tocar del supermercat projectat.

(ii) Respecte la llicència d’obres majors atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 3 de març de 2008, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (expedient 2008/30); respecte la modificació d’aquesta, aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 6 d’octubre de 2008, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (també correspon a l’expedient 2008/30); i respecte la llicència d’obres majors per a adequació interior d’un establiment comercial, atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 6 d’octubre de 2008 a favor de l’empresa CONSUM S. COOP. VALENCIANA (expedient 2008/201):

– El règim urbanístic aplicable sobre els terrenys de referència no permete l’edificació aïllada plantejada sinó, en tot cas, l’ús d’habitatges amb tolerància comercial. Les llicències d’obres atorgades per l’Ajuntament de Sils són, en aquest sentit, totalment contràries a les Normes Subsidiàries de planejament i, en concret, al seu article 155.

– Manca la tramitació i aprovació de l’Estudi de Detall necessari per poder edificar en els terrenys de referència tot considerant la volumetria projectada, la seva disposició en el solar, les condicions urbanístiques imposables, etc. No existeix, per tant, l’instrument urbanístic necessari per a poder atorgar les llicències urbanístiques d’obres, quan així ho exigeix el planejament general previ a la vigent Llei d’urbanisme.

14 12 2008
Veïna

Recordem que, davant les càmeres de TV Girona, l’alcalde va prometre respondre als veïns, signants de l’escrit de demanda urbanística :

Senyor alcalde: tapi la boca als veïns amb arguments legals o aturi immediatament les obres del Nyap.

14 12 2008
Pere

En Martí Nogué ha de ser el primer interessat en mostrar la legalitat del Nyap.

A més d’humiliar als veïns, podria malmetre la imatge de l’Albert Miralles (un polític de l’oposició que crec que no li cau gens bé), considerant que en Miralles s’ha mostrat obertament a favor d’aturar les obres i d’enderrocar-les si són il·legals.

Si mostrar la legalitat de les llicències donades al senyor Panella Gubau de Vilobí podria ser missió pressumptament impossible, què serà demostrar la correcta gestió com a alcalde a l’hora de negociar amb la empresa constructora. No, ell simplement va signar i adéu molt bones que m’esperen per sopar.

Si el tema hagués afectat al carrer on viu o a les seves propietats rústiques de Mallorquines, segur que hagués filat més prim, s’hagués mirat la normativa, hagués consultat els plànols, s’hagués assegut a parlar del tema amb els seus tècnics municipals o hagués preguntat al seu antecessor en el càrrec (en Joaquim Rovira) perquè havia donat tan fàcilment la llicència d’activitat.

S’hagués preocupat de saber què cullons signava.

Diuen que demà dilluns hi ha reunió a l’ajuntament, a iniciativa del grup d’en Miralles, per a decidir si es fa un ple extraordinari.

A mi m’intriga què farà AMS, si continuaran dient amb els ulls tancats, com va fer el senyor Tello, en el darrer ple, que tot era legal, o es posicionaran com a grup independent, d’esquerra moderada, amb les mans netes i lliures de lligams amb el passat de l’època rovirista de majoria absoluta.

16 12 2008
Veïna

Algú sap com va anar la reunió d’ahir a l’ajuntament ?
Si és que es va fer !

16 12 2008
Anònim

Diuen que els polítics també estan en una calma prèvia a una gran tempesta….

16 12 2008
Anònim 2

La reunió es va fer, amb alguna absència, com a mínim dos grups estarien disposats a moure el tema fins al fons, però millor que ho diguin ells. Hi hauria un tercer grup que ho estaria estudiant (no trigueu massa). Com bé dius, anònim, m’han dit que sí, que hi haurà m-o-l-t-a moguda pel tema Nyap i que no hi haurà pacte de silenci ni mirar cap a un altre costat, per part d’alguns.

17 12 2008
Lex

Veïns i veïnes, si algun tècnic o ex-tècnic, o ex-arquitecte municipal, per posar un exemple, us diu que per autoritzar les obres del Nyap no feia falta cap estudi de detall, digueu-li que no és cert. El planejament general vigent exigeix la seva aprovació. Tot i ser una figura en procés d’extinció (la nova legislació ja no la preveu), sí és necessària la seva tramitació a l’empara de la Disposició Transitòria Novena del Decret Legislatiu 1/2005. Que parlin amb la Comissió d’Urbanisme i ja veuran com els hi ratifiquen aquesta postura. Cap urbanista posa en dubte aquesta qüestió.

Si, a més a més, us diu que si paralitzen les obres ho haureu de pagar vosaltres, de la vostra butxaca, engegueu la gravadora que porteu amagada, perquè això si que pot resultar molt interessant .. 😉

18 12 2008
·Al Síndic

dijous, 18 de desembre de 2008

ICV du al Síndic el supermercat de Can Cabirol

J.C.. Sils.
ICV-EUiA de Sils ha dut al Síndic de Greuges la construcció del supermercat de Can Cabirol. El portaveu del grup, Albert Miralles, denuncia al Síndic la passivitat de l’Ajuntament, que «no ha donat resposta» al recurs dels veïns contra aquesta construcció.

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3201644

18 12 2008
anònim

Ja era hora que algun polític en aquet poble es molles com el senyor Miralles,
gracies pel seu recolzament als veïns i pel be del nostra poble. Quina mafia
darrera de tot això.Algu sap quan val un nyap?
NO AL PACTA DE SILENCI!!!!!!!

18 12 2008
LNC

Estaria molt bé que AMS i CiU s’afegeixin a l’escrit a Urbanisme i el Síndic… tot i que sembla que l’enganxina està maniobrant.

18 12 2008
Anònim

Es cert que hi ha rumors que AMS vol paralitzar les obres del nyap, què s’han reunits tots (regidors i altres membres del grup) i que han debatut el tema. Però també és cert que ni al seu blog oficial ni al seu article del quadern de sils que acabo de llegir diuen una sola paraula del nyap. Quanta indecisió!

18 12 2008
Anònim

SIS, tranquil que si Urbanisme de la Generalitat i el Síndic de Greuges foten mà al tema Nyap, també demanaran comptes a la Junta de Govern que va autoritzar la llicència d’activitat, junta de govern dirigida pel senyor Rovira.

Si el senyor Nogué no hagués optat pel continuisme i hagués fet bé els seus deures (com a alcalde encarregat de l’àrea d’urbanisme) en el tema Nyap, potser no estaria en la situació on està ara.

18 12 2008
Veïna

Felicitem al consell de redacció del Quadern de Sils ( Narcís Figueras, Paco Gonzalo, José Luis Izquierdo i MOntserrat Mas) per haver inclòs el nostre article de denúncia urbanística anomenat “Supermercat o Nyap?” (pàgina 20 del Quadern). Ara només falta que el senyor alcalde Martí Nogué se’l llegeixi i aturi immediatament les obres.

Llàstima que no vau poder incloure la fotografia que us vam enviar.

Gràcies.

18 12 2008
Xinxeta

Molt bé per ICV, aquest Miralles és un crack, el polític que cal a Sils. En el tema de les indemnitzacions no us deixeu enredar, com apunten, hi ha una assegurança que cobreix a l’administració, és a dir als ciutadans. Els tècnics i advocats assessors de l’ajuntament que l’han cagat amb aquest tema, doncs… sí deuen estar nerviosets, és normal, han fet un Nyap…

D’altra banda i abans de l’escrit de desestimació de la petició dels veïns que notificarà la Junta de Govern Local (que ja ens coneixem), els veïns tenen dret a veure i obtenir còpia de l’informe de l’advocat assessor, que els pot permetre avançar molt de cara al jutge que sí farà anar a terra el Nyap.

El fonament legal a fer servir és l’article 35 a) i b) de llei 30/1992 que diu:

Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen els drets següents:
a) A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en els quals
tenen la condició de persones interessades, i a obtenir còpies dels documents que
contenen.
b) A identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la
responsabilitat dels quals es tramitin els procediments.

I si veieu que hi ha el rebombori habitual, recordeu que el mateix article diu a l’apartat i) diu:

i) A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i els funcionaris, que han de
facilitar-los l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

18 12 2008
Xinxeta

Ah! i si no us fan la còpia al moment (ja ens coneixem…) i us diuen que us l’enviaran per correu, feu constar a l’escrit l’incompliment flagrant de l’aquest article 35 de la llei 30/1992 que aquest escrit també formarà part de l’expedient administratiu que el jutge anul•larà

19 12 2008
Pep

Ull amb aquesta gent del consum, a Salt vàren prometre aparcament gratuit, donació pel poble, i quant varen voler el van tancar unicament per ells.
Els treballadors cobren una miseria,no volen sindicats dins la seva cooperativa.

19 12 2008
CARTA ALS REIS D'ORIENT

estimats reis de l’orient
tan sols demano un present

canvieu el batlle del poble
tot i que sembli un bon noble

diuen que es diu noguer
diuen també que és bomber

que té el cap ben “xargotat”
de tants focs que ha apagat

als arxius es fan “espurgues”
i gasta molt males “pulgues”

té alguns patges ben fidels
ja no se’n salva cap d’ells

va dir que no a aquells nens
i ara aixeca grans parets,

grans parets de formigó
que no tira ni un camió

els autocars no volia pagar
però entre tots el vam obligar

a la gent de vallcanera
els hi va tocar la pera

i la llar d’infants Quitxalla
apunt de dir-se “escaler-alla”

estimats Reis de l’Orient
només demano un present

que el senyor martí noguer
només faci de bomber.

19 12 2008
Veí

Llegim amb atenció els arguments jurídics aportats pels escrits de denúncia urbanística presentats per ICV-EUiA; alguns coincideixen amb els arguments jurídics de l’escrit de denúncia urbanística presentat a l’ajuntament per part dels veïns, altres són nous o complementaris.

Per evitar possibles interpretacions errònies o malintencionades, pròximament donarem dades concretes sobre les nostres actuacions, que són absolutament independents dels quatre grups polítics representats a l’Ajuntament. Continuem demanant la solidaritat activa dels quatre grups polítics (AMS, CiU, ICV i IdS) amb la nostra causa, que considerem justa.

Considerem també que la nau industrial que s’està construint no ens afecta únicament com a veïns i veïnes d’un carrer públic convertit en una mena de pati del darrera d’un negoci privat; tenim molt clar que és un tema que afecta tot Sils, per molts motius.

A dia d’avui, l’Ajuntament no ha donat cap resposta al nostre escrit de denúncia urbanística que té segell d’entrada de 25 de novembre de 2008.

19 12 2008
·AMS i CiU

divendres, desembre 19, 2008

Els serveis jurídics d’ERC ja han informat a AMS que hi ha irregularitats al Nyap
El regidor d’AMS, Antonio Tello, un dels molts signants contra el Nyap de Sils

Fonts dignes de confiança han confirmat al Bloc que els serveis jurídics d’Esquerra Republicana de Catalunya han informat ja a AMS que els veïns i veïnes que signen contra el Nyap tenen motius legals pe la seva reclamació i que s’hauran d’aturar les obres. Tanmateix des d’AMS es vol fer un escrit al seu bloc per fer públic el seu posicionament i actuacions respecte aquest assumpte que està centrant l’actualitat municipal i on ICV ja ha reclamat la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya i dels Serveis territorials d’urbanisme de Girona.

A CiU, fonts de l’agrupació local silenca informen que també s’han adreçat als serveis jurídics de la central de la federació a Barcelona i estan esperant la seva opinió.

En tots tres casos, l’escrit dels veïns i veïnes que els van lliurar als quatre partits és el document que han sotmès a consideració dels serveis jurídics dels grups amb representació municipal.

L’únic grup que no ha volgut assessorament legal de la seu central del seu partit és IDS-PM vinculat al PSC-PSOE, que ha estat el que ha aprovat la llicència que en opinió dels juristes dels partits avalen les tesis veïnals sobre el que existeix la proposta de realitzar un ple en que entre altres assumptes es voti la paralització de les obres del Nyap.

Font: http://losilenc.blogspot.com/2008/12/els-serveis-jurdics-derc-ja-han.html

19 12 2008
Veí

Deixem-ho clar i català: l’escrit que els veïns van presentar a l’Ajuntament va ser redactat amb total (total) independència dels serveis jurídics que assessoren els grups polítics de Sils. Mantindrem la nostra independència tot demanant la solidaritat dels silencs i silenques i el recolçament dels grups polítics que ens representen.

Un punt molt interessant que no hem llegit a l’escrit de denúncia lliurat per ICV-EUiA al Síndic i a Urbanisme és el següent.

Mireu la fotografia següent = https://silsdelaselva.files.wordpress.com/2008/11/040.jpg

A la part superior-dreta de la fotografia, s’observa un tros de la parcel·la que quedarà “indefinit”, sense projectar-hi res de res.

¿Per què la nau industrial s’arrambat tant contra el nostre carrer?. ( Extrems de façana a zero centímetres d’una estreta vorera, un minúscul moll de càrrega i descàrrega que obligarà als camions a fer maniobra i a recular utilitzant la calçada del nostre carrer, etc.). Un bon estalvi en metres quadrats.

Tot sembla indicar que el propietari de la parcel·la i de la nau industrial, ha volgut deixar lliure un bon tros de la parcel·la per a crear, en un futur, un segon negoci.

///

Així ho vàrem manifestar en el nostre escrit de denúncia, que té 38 pàgines, l’autoria del qual (insistim) no té res a veure amb els assessors jurídics dels grups polítics de Sils:

“L’article 154 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sils, anteriorment transcrit, exigeix que qualsevol intervenció edificatòria en terrenys qualificats com a Zona 8 sigui objecte d’un únic projecte. En aquest mateix sentit s’expressa també l’article 151, in fine, de les referides Normes. Segons aquests preceptes, no és possible aprovar un projecte tècnic d’obra que no tracti unitàriament tota la intervenció edificatòria que es plantegi realitzar en una parcel·la qualificada com a Zona 8 de les Normes Subsidiàries.

Doncs bé, en un nou exercici de contravenció frontal envers les pròpies normes municipals, els Tècnics de l’Ajuntament de Sils sostingueren la correcció tècnica i jurídica d’un projecte que no abasta la totalitat de la parcel·la, sinó que en deixa una bona part (ni més ni menys que 2.234,12 m2) en la més absoluta de les indefinicions. Ni tan sols es preocuparen aquests tècnics d’exigir un mínim tractament d’aquesta porció tant important de sòl (ja fos el seu enjardinament, la prohibició d’efectuar-hi acopi de materials, l’obligació de manteniment i conservació, o d’altres similars), més enllà del seu “ballat” al que fa referència la memòria citada i que, per altra banda, deixa entreveure la intenció d’aïllar aquesta porció de sòl per a futures intervencions.

Arribats a aquest punt del procediment i sense plantejar cap inconvenient, per enèsima vegada, davant la gravíssima irregularitat jurídica i urbanística que s’estava plantejant, a tenor de tot el que s’ha exposat anteriorment, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils, en sessió ordinària de data 6 d’octubre de 2008 va aprovar la modificació de la llicència d’obres majors concedida en data 3 de març de 2008 en l’expedient d’obres 2008/30, a favor de l’entitat FONCIE, S.L.”

20 12 2008
LNC

Diuen els que saben que un acte posterior no esmena la iregularitat prèvia d’absència de l’estudi de detall i la desviació d’ús que són les dues errades constants que veuen tots els experts.

Feu molt bé en mantenir la independència i reclamar als quatre grups.

Jo des de la meva indepència també proclamo que si no es mou el poble sencer i l’Albert Miralles, les forces fosques ja haurien maniobrat encara molt més per fer tragar Sils amb el Nyap.

L’escrit dels veïns ha estat la base del que després estan mirant els juristes dels grups polítics (menys els d’IDS, que s’entesten com sempre)

Llei en mà, l’ajuntament ja hauria d’haver aturat l’obra i no ho diu només un o l’altre, són els juristes dels veïns i de cada partit tots diferents però que arriben a la mateixa conclusió: L’obra incompleix la normativa i el procediment.

20 12 2008
Anònim

Diuen que si els botiguers associats a l’ACES no estiguessin presidits i controlats per l’Anna Suñé d’IdS s’haurien mobilitzat per aquesta qüestió del Nyap. Què en penseu?

20 12 2008
Anònim

Què passa amb el super??? L’acaben o no?? A veure si haurem d’anar a fer les compres de Nadal a Girona com cada any??

Algú sap quan l’obriran??

20 12 2008
Anonimus dixit

Voldria aportar un enfoc més tècnic, que potser suma a la resta d’arguments aclaparadors que estem coneixent aquests darrers dies.
De entrada la arquitectura de naus industrials ha d’estar destinada als polígons, no és apte per a un carrer urbà.
Sense voler crear alarma, per motius professionals conec els diferents reglaments de seguretat contra incendi en establiments industrials. Avui dia, els paissos més avançats estableixen bàsicament 2 requisits per preservar la seguretat dels cosos d’intervenció (això ho ha de conèixer l’Alcalde , no?): 1.- que l’edifici en cas d’incendi colapsi cap a l’interior. 2.- que el colapse d’un sector no arrossegui naus veines. Amb tot això vull dir que les plaques prefabricades de formigó en cas d’incendi poden caure cap a l’exterior. No cal ser molt llest per imaginar on cau una placa de 8 mts d’alt del pati del darrera. Repeteixo, no és per crear alarma sino per copsar el poc que s’han pensat les coses.
Jo demanaria als serveis tècnics de l’Ajutnament que verifiquin i certifiquin que els ancoratges de les plaques poden resistir un incendi. Amb la seguretat no és juga, no ens ho deixen de repetir per televisió.
Encara no hi ha ningú de l’Ajuntament que es pronuncii.

Un altre apunt. La estructura és prefabricada. Es pot desmuntar fàcilment. Lògicament tindrà un cost elevat però no cal enderrocar l’edifici. Es pot desmuntar.

I em penso que al costat de la casa de l’arquitecte tècnic i davant de la del secretari hi ha espai per fer un centre comercial com deu mana. Tampoc cal mirar l’ús del sòl….

20 12 2008
Anònim

A l’anònim preocupat per saber quan obren: si tens una mica de sort, molt aviat podràs anar a comprar al teu estimat Nyap, la vida et canviarà, veuràs quin canvi més meravellòs. Ja veus que van depressa fent les obres. Jo de tu em presentaria voluntari a treballar, els dones un cop de mà i així els ajudes a inaugurar-lo abans d’hora, no cal que et posis casc, que despentina i incomoda; ja saps que és una obra on això no s’estila.

Diuen que podria ser cap al ¿ 7 de febrer ?, si el teu alcalde de Sils presionat (pel que al Quadern de Sils, IdS anomena tripartit) o un jutge o jutgessa de Girona, amb la llei a la mà, no ho impideixen.

Als botiguers associats a l’ACES i presidits per la senyora Anna Suñé d’IdS no els farà molta gràcia veure com alguns d’ells perden clientela. Diuen que darrerament s’ha fet algun estudi de mercat i altres empreses han declinat obrir una gran superfície a Sils.

20 12 2008
Veí

* Anonimus dixit: prenem bona nota dels teus arguments. Gràcies.

* Volem també alertar a l’opinió pública sobre un temor que tenim: que algú intenti “apanyar” o “adaptar” el futur POUM de Sils per aconseguir “legalitzar” les obres del Nyap.

Normes subsidiàries de planejament: normativa urbanística vigent.
POUM: normativa urbanística en tràmit, pendent d’aprovació definitiva.

21 12 2008
Anònim

El que fa falta és que els comerciants s’uneixin als veïns revoltats i que facin front comú, ara que està clar que en la qüestió del Nyap n’hi ha molt per on agafar-se. Vinga, q la vostra presidenta té una perruqueria, no té por de la competència del Consum i ha de guardar fidelitat política al seu partit. Però els qui teniu botiga teniu motius per a plantar cara. Aturem el Nyap.

22 12 2008
LNC

Es fa difícil entendre perquè AMS i CiU o fins i tot d’IDS no aturen ja el Nyap després de tot el que s’està sabent. Qui mana a Sils la llei del Dret o la del més fort que la ignora ???

22 12 2008
anònim

És evident qui ha manat fins ara, però m’agradaria creure que el Nyap marcarà un abans i un després a la realitat política i social de Sils.

Aquest tema va més enllà del carrer Bastiments, el que està en joc és molt més important que el que ens semblava a molts en un principi.

Ànims veins, cada cop som més.

Confiem en la justícia del nostre pais, ja que fins ara no ho podem fer amb la del nostre poble.

22 12 2008
Veïns

Confirmen la notícia. Aquest matí hem lliurat un nou escrit a l’ajuntament: registre d’entrada 4348 de 22 desembre 2008.

Gràcies a tots els silencs i silenques que ens animen a continuar. Continuem demanant una resposta clara al nostre escrit de 25 de novembre. Tenim la certesa que, amb la llei a la mà, l’alcaldia de Sils ha d’aturar immediatament les obres.

23 12 2008
Aturem el Nyap

Avui hi ha hagut reunió de (tots?) els grups polítics amb els veïns i veïnes que van presentar la demanda d’aturar les obres. L’alcalde i el grup d’IdS, després de prometre la seva assistència, se n’ha desdit a darreríssima hora, amb una trucada per telèfon; no volen reunions tan “multitudinàries” … …

Aprofitant l’absència de l’alcalde, els veïns han ocupat literalment la seva cadira. El grup ICV s’havia excusat, ja feia dies, als veïns amb motiu d’una reunió política a nivell nacional, refermant la seva voluntat de demanar que s’aturin les obres.

Els veïns han mostrat la seva clara voluntat de no aturar-se. El grup AMS té un informe urbanístic independent, que detalla greus (g-r-e-u-s) irregularitats. Hi han hagut bastantes opinions en el sentit que seria més “barat” i inteligent aturar les obres ara que no més endavant.

Aturar les obres i veure què es pot fer (aquí s’obren moltes opcions), amb l’avantatge que donen aquestes grans peces prefabricades tan fàcils de desmuntar.

Hi han hagut moltes més coses, a la reunió, però quedem-nos de moment amb la promesa d’aquest regidor que ens ha assegurat que aquesta mateixa setmana hi hauran notícies concretes. El 25 de desembre es compleix el termini d’un mes, temps legalment prudencial per a respondre el requeriment dels veïns. Esperem.

23 12 2008
Veïns

Amb data 22 desembre 2008 i registre d’entrada 4348, hem lliurat a l’Ajuntament de Sils aquest escrit informant de la denúncia presentada a la DGU i de la queixa presentada al Síndic:

Que, en relació amb el requeriment formulat en data 25 de novembre de 2008 davant d’aquest Ajuntament (Registre d’entrada 4.009) d’incoació d’un expedient administratiu de revisió de llicències per les actuacions en curs que s’estan executant en la parcel•la 308 de la urbanització Can Cabirol de Sils, ubicada entre els carrers Països Catalans, Bastiments i Avinguda La Selva de l’esmentat terme municipal (parcel•la cadastral 8394801DG7289S0001BL), les quals es troben emparades en llicències nul•les de ple dret, havent-se sol•licitat la suspensió de la seva executivitat, la paralització immediata de les obres i la pràctica d’anotació registral preventiva de la resolució de suspensió, les persones a dalt indicades posen en coneixement d’aquesta Administració, a títol merament informatiu, que:

(i) Mitjançant escrit de data 1 de desembre de 2008 i a l’empara d’allò que disposen els articles 197.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i 274.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, s’ha sol•licitat la intervenció del Director General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per tal que, si l’Ajuntament de Sils no tramita l’expedient de revisió de llicències, aquell òrgan formuli el corresponent requeriment a l’Ajuntament per tal que procedeixi a ordenar la paralització immediata de les obres referides per trobar-se emparades en llicències nul•les de ple dret.

(ii) Mitjançant escrit de data 1 de desembre de 2008, s’ha procedit a formular una Queixa davant del Síndic de Greuges de Catalunya per tal que, actuant en el marc de les funcions i competències que li reconeix la Llei 14/1984, de 20 de març, modificada per la Llei 12/1989, de 14 de desembre, es disposi a advertir a l’Alcalde i a l’equip de govern de l’Ajuntament de Sils el compliment estricte de l’ordenament jurídic urbanístic envers les actuacions de referència; tot l’anterior motivat per la desídia de l’Ajuntament davant les continuades queixes d’un nombrós grup de veïns d’aquesta població justificades per les greus irregularitats urbanístiques que han estat denunciades.

(iii) Es procedirà en breu a posar en coneixement del Ministeri Fiscal el conjunt de gravíssimes actuacions dutes a terme per l’Ajuntament de Sils en relació amb les obres de contínua referència, amb indicació de presumptes responsables, per tal que, si s’escau, s’obrin les oportunes diligències informatives.

I, atent a allò que ha estat exposat,

SOL•LICITA

Que tenint per presentat aquest escrit, es serveixi d’admetre’l i, en la seva virtut, es tinguin per informades les actuacions portades a terme per les persones a dalt indicades, als efectes de què aquest Ajuntament procedeixi de conformitat amb els pediments expressats en el requeriment d’incoació d’un expedient administratiu de revisió de llicències formulat en data 25 de novembre de 2008 (Registre d’entrada 4.009).

A Sils, a 22 de desembre de 2008.

23 12 2008
anònim

Els d’Ids ens tornen a mostrar la seva voluntat de diàleg, l’interés per arribar a acords, per “servir” als seus ciutadants. Que és pel que els vam votar i pel que els paguem.

Quina poca vergonya, cap dels quatre va poder assistir?????

23 12 2008
·Assegurança

El bloc Des de Sils, camí d’Itaca publica aquest article, a partir de la factura 970. Consulteu al nostre bloc: Factures 613 a 1098

………………

dimarts, desembre 23, 2008

970 MARTI & HOMS SL – FERRER Y OJEDA SA – UTE 6.966,57 € ; Fra assegurança responsabilitat civil ACM

ACM= Associació Catalana de Municipis i Comarques (web)

Martí & Homs, Correduria d’Assegurances: Web

Cada dia és més habitual que els ciutadans reclamin responsabilitats a l’Administració. Per això, no és suficient una bona assegurança, sinó que les Administracions necessiten un bon assessorament en la gestió de reclamacions i en l’orientació a la prevenció, una assistència permanent en les consultes diàries i, en definitiva, un bon corredor que garanteixi en cada moment una resposta ràpida i una solució eficaç.

Ferrer i Ojeda, S.A. (web)

U.T.E. :Unió temporal d’empreses

Davant les informacions tendencioses que està fent córrer IDS, informem del pagament 970 a la UTE de les dues companyies asseguradores que cobreixen la responsabilitat que es derivi de les negligències municipals que poden ser la base de la anul·lació d’actes administratius i que ens volen fer creure que hauria de pagar Sils.

Font: http://losilenc.blogspot.com/2008/12/970-marti-homs-sl-ferrer-y-ojeda-sa-ute.html

………………

23 12 2008
Veïna

Ens sorpren aquesta troballa de la LNC. Investigueu més, si us plau. Demostreu que aquesta assegurança cobriria una possible indemnització a les dues empreses del Nyap.

Ahir a la reunió amb els veïns, el tema el va treure CiU. Uns o altres, no sabem qui, crec que volen ACOBARDIR a la gent amb l’argument que si es paren les obres i s’han de pagar indemnitzacions les haurà de pagar el poble, les haurem de pagar tots. Sona a xantatge.

També en boca de CiU hi va haver una paraula que ens va sorprendre molt: REGULARITZACIO. Que podriem traduir per: tapem les greus irregularitats de les llicències del Nyap fent alguna jugada tècnica (que per això sí que tenim tècnics i assessors interns i externs).

Crec que hi ha partits a l’ajuntament que en lloc de buscar assessorament tècnic imparcial per saber si les obres són legals o no, estan gastant esforços, reunions i tal vegada diners públics per a buscar estratègies que permetin legalizar allò que és presumptament contrari a la normativa urbanística. Com farien aquest apanyo? Colaria a Urbanisme de Girona? Colaria davant d’un jutge?

Per cert, que hi havia regidors IdS a la planta alta de l’ajuntament però no van baixar a parlar amb els veïns i tal vegada van sortir de l’edifici de puntetes; els veïns es van reunir a la sala de plens. A les 9 del vespre, un regidor IdS va baixar remugant només a obrir la porta de la sala de plens.

Aturem el Nyap!!!

23 12 2008
·Pòlissa

9.- Acord d’adhesió a la pòlissa d’assegurança de l’ACM – Expdt. 2008/673
Proposta del Regidor de Hisenda, Afers Socials, Esports i Joventut.

Antecedents

El Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en sessió de 3 d’octubre de 2006 va decidir convocar un concurs per a la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi adhereixin.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 22 de novembre de 2006, número 4766, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit contracte.

En data 11 de desembre va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat presentades dues proposicions presentades per les mercantils Zurich i Mapfre.

En data 14 de desembre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar amb 110 punts la proposició de la mercantil Zurich i amb 50’55 la de la mercantil Mapfre.

En sessió de 18 de desembre de 2006 el Comitè executiu va adjudicar la dita pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi adhereixin a la mercantil Zurich.

Fonaments de dret:

– Articles 20 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

– La clàusula 1.3 del plec de clàusules de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, la qual estableix la necessitat que cada ajuntament aprovi un acord d’adhesió a dita pòlissa.

– Article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

– Decret de l’Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Que el municipi de Sils s’adhereix a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i coprenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi adhereixin.

Segon.- Aquest acord d’adhesió produirà efectes un cop transcorreguts dos dies comptadors des de la recepció de còpia certificada al registre general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Tercer.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/València 231, 6º, 08007, Barcelona).

Font: Acta de la Junta de Govern local, 2 de juny de 2008
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080602Cg.pdf

…………………………………………………………………………………….

Factura 970, aprovada per la Junta de Govern local de 6 octubre de 2008:
970 MARTI & HOMS SL – FERRER Y OJEDA SA – UTE 6.966,57 Fra assegurança responsabilitat civil ACM

Font: Acta de la Junta de Govern local de 6 octubre 2008
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesPlens/081006Cg-08576167.pdf
……………………………………………………………………………………

Servei d’assegurances de l’ACM:
http://www.associacio.net/assegurances/

23 12 2008
LNC

Si CIU diu que això és regularitzar estan confonent regularitzar amb prevaricar, que és un delicte.

Prou mentides amb el Nyap !!! Prou mentides al Poble!!! Auditories ja!!!

23 12 2008
LNC

ATUREM EL NYAP JA !!!!!!!!!

28 12 2008
Xinxeta

Segons acord del Ple del 3 de juliol les convocatòries de les Juntes de Govern s’haurien de penjar a al web municipal, això hauria de permetre saber quan es tractarà l’escrit, que reclama que s’aturin les obres.

28 12 2008
Anònim

L’alcalde i IdS farien bé en aturar ARA les obres del Nyap, abans que el tema es descontroli més i més. Parar les obres i replantejar el tema.

Els grups polítics que encara no s’han mullat haurien també de definir-se i concretar les seves actuacions o hi arribaran massa tard.

L’alcalde i IdS han de recordar d’on ha sortit el poder que ara tenen: al 2007, ells eren la oposició crítica i la gent els va votar pq volien canvi en la politica de Sils i no continuisme i més continuisme.

El sr. Nogué, si hagués anat a la reunió amb els veïns i veïnes del dilluns 22 (va prometre anar-hi i a darrera hora se’n va desdir de manera molt lletja) hagués vist que els veïns no tragaran amb facilitat, no es quedaran de braços creuats, que no hi haurà la opció de tapar el tema, no serà possible un pacte de silenci.

28 12 2008
Anònim

Només l’interessa requalificar les seves parcel.les a Mallorquines que seran clients del Nyap…

28 12 2008
Dubte

És cert que a AMS han passat de dir que tot era legal a tenir un informe propi que confirma les irregularitats?

28 12 2008
anònim

Sabem que hi ha tres informes: el dels veïns, el d’ICV i el d’AMS.
Els tres són devastadors, el Nyap no es salva per cap banda.
És, com diu la paraula, un Nyap jurídic, urbanístic, arquitectònic, estètic i ètic.
O el Nogué atura les obres o algú ho farà per ell, amb la llei a la mà.

28 12 2008
Dubte

Però els partits parlen entre ells, i deuen conèixer això. Quina excusa posa IDS per no aturar les obres? és CiU qui vol fer un arreglo ? Quin argument fan servir per no aturar el Nyap ni parlar amb els veïns?

28 12 2008
Una

Diuen que, a la reunió, un conegut polític local que no viu a Sils va dir que ell sabia molt de cuina i de sofregits però poc de urbanisme. Fa gràcia, no? Doncs, no, no fa cap gràcia que un senyor que volia ser alcalde digui això.

Es va recomanar que, en aquest cas, els regidors i la regidora del seu grup anessin a Barcelona que CiU es un partit amb molt calés i, en un tres i no res, els fan un informe tècnic com Déu mana. El problema és que aquí hi ha qui en lloc de voler coneixer la veritat busca la manera de sortint-se’n.

Pensen en alguna sortida legal que els permeti “regulatizar” les irregularitats? O que el tema anirà perdent actualitat i els veïns se’n cansaran?

Alcalde: respon a l’escrit dels veïns.
IdS-CiU-AMS-ICV: atureu el Nyap i reviseu les llicències donades. És urgent!

Aturem el Nyap!

29 12 2008
Una

No us canseu això és el que volen , allargar la cosa perque us canseu teniu el suport de molts, ànims !!!

29 12 2008
LNC

Els serveis tècnics no fan una d’aquelles seves trobades de deficiències d’ofici tampoc???

Quan els interessa una placeta prop de casa bé que troben…

Quina vergonaya tot plegat entre CiU i IDS

29 12 2008
Anònim

Hipòtesis provisionals de treball. Rectifiqueu-me si m’equivocot:

1. Al final de l’època Rovira, algú a l’ajuntament volia aprovar per la via ràpida la llicència d’activitat d’un futur Nyap; el temps se li tirava a sobre i sis dies abans que CiU perdés les eleccions del 2007, es dóna la llicència d’activitat a un empresari de Vilobí.

2. A més de les preses electorals, hi havia un altre factor: el POUM aprovat inicialment (de manera provisional) era molt restrictiu pel que fa a la parcel·la on s’està aixecant el Nyap. Si s’havia de fer un Nyap, calia espavilar-se, obtenint les llicències abans que el POUM fos aprovat definitivament.

Malgrat tot, recordem, els informes tècnics també acusen al Nyap de saltar-se les normes urbanístiques (NNSS) anteriors al POUM i encara vigents avui en dia. Aquí tenim com tracta el POUM la parcel·la del Nyap:

http://www.ddgi.cat/sils/poumsils/pdf/3E.pdf
http://www.ddgi.cat/sils/poumsils/pdf/IINORMATIVA.pdf

3. El supermercat seria una mena de complement dels blocs de pisos construïts al davant de l’ajuntament. Dos projectes que trenquen radicalment amb el passat de Sils. Dos projectes sorgits durant l’època de majoria absoluta de CiU, amb IdS a l’oposició.

Alcalde: respon l’escrit dels veïns.
IdS-CiU-AMS-ICV: atureu el Nyap i reviseu les llicències donades. És urgent!

Aturem el Nyap!

30 12 2008
Anonymous

Flipant! Si la vostra cronologia és correcta resulta que:
Sis dies abans del dia de les eleccions del 2003 aproven els MegaBlocs
Sis dies abans del dia de les eleccions del 2007 aproven el MegaNyap

I sempre en dilluns 😉

31 12 2008
Gat

Veïns: no us en refieu, aneu amb compte, a veure quina us en tenen preparada. Que no us donin gat per llebre. Ja sabeu que, a la reunió amb els veíns, un regidor va parlar de “regularització”…

31 12 2008
ANÒNIM

Segur que ho han aturat?

O, com a moltes empreses, han donat un parell de dies de festa a tots els treballadors?

31 12 2008
Han fet una jugada

Confirmat, hi ha decret d’Alcaldia.

Avui dia de Cap d’Any, d’una manera forçada i no per voluntat de l’alcaldia, hem aconseguit llegir un decret de 23 de desembre. No és que s’aturin les obres del Nyap. Les “obres” que s’aturen són les del tros de parcel·la que queda morta i indefinida, on precisament no es fan obres.

És una esperpèntica jugada on s’ofereix a l’empresa Foncie (propietat d’un senyor de Vilobí d’Onyar), la possibilitat de legalitzar o regularitzar tot el Nyap: oferint a l’empresa que presenti un estudi de detall i un projecte únic per a TOTA la parcel·la.

Quan el text arribi a l’opinió pública, tothom entendrà el concepte de “jugada”. Quan pugueu llegir l’argument que diu que l’arquitecte municipal va constatar que s’estaven realitzant moviments de terres us vindran sentiments i sensacions contradictoris, ja veureu, ja …

Dubtem que aquesta “jugada” del “nostre” Ajuntament tingui possibilitats legals de prosperar. Oportunament continuarem informant a l’opinió pública.

Bon Any!

Aturem el Nyap!

1 01 2009
Xinxeta

Poden haver intentar fer una jugada per legalitzar el Nyap, però no es pot legalitzar el que és il.legal, aquest estudi de detall s’hauria d’haver demanat abans d’atorgar la llicència i no després atès que no esmena que l’atorgament d’aquesta llicència sigui un acte administratiu nul de ple Dret. L’única alternativa que tenien per fer legal el Nyap era modificar la normativa abans d’0atorgar la llicència i haver fet la parcel.la d’ús comercial i sense necessitat d’estudi de detall.

Per no parlar de la desviació d’ús de l’immoble que no té cap habitatge. No s’ha fet cap decret sobre la vorera indefinida? Segur que no

1 01 2009
Jose

daros cuenta de una cosa este secretario que tenemos por desgracia en el Ayuntamiento de Sils el 15 de Octubre del 2008 en el Pleno de la Recepción de Vallcanera reconocio publicamente y consta en acta que Vallcanera Park tenia que haber sido recepcionada hacia más de 22 años.
22 años que los vecinos de Vallcanera park hemos estado pagando servicios que tendria que haber estado pagando el Ayuntamiento de Sils.
Este señor que es un funcionario que y tendria que estar en el Ayuntamiento para defender la legalidades vijentes se las paso todas por el foro.
Y estubo durante 22 años engañando y presuntamente estafando a un grupo muy amplio de vecinos de Vallcanera.

Y el super si no cumple con las normativas vijentes que lo tiren abajo y si se tiene que hacer una manifestación para el tema del super como para cualquier otro problema se comvoca y acordaros que la unión hace la fuerza y la fuerza la tenemos los vecinos. Feliz año nuevo a todas las personas de buen corazón de Sils.

1 01 2009
La jugada

La jugada és aquesta:

Busquem un motiu per a dir que feu alguna il·legalitat, com ara remoure terres a la part superior, actualment buida, de la parcel·la. Tal dia venim i fem una foto: ui, que dolentots que sou, esteu removent terres sense el permís de l’alcalde. Correcte. Doncs ara ja ho tenim, esteu fent una il·legalitat legalitzable (remoure terres).

Aprofitarem la moguda per demanar-vos l’estudi de detall de tot el Nyap i el projecte per al tros de parcel·la buida. Aprofiteu, doncs, per presentar aquests papers que des de l’Ajuntament no us vam demanar ni exigir quan tocava, perquè tot es va fer per la “via ràpida”, a saco.

Amb l’excusa que vau remoure terres sense permís, legalitzarem tot el Nyap i ja tindreu expedit el camí per a fer un segon negoci a la part superior (actualment buida) de la parcel·la.

Què llestos que som!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surrealista, kafkià, increíble pero cierto !

Aturem el Nyap!

1 01 2009
buf

Vergonyes de la vida… i a sobre cobren de les nostres butxaques aquesta gent.

1 01 2009
ANÒNIM

A quin any es pensen que estem?

Els silencs ja no sóm els de sempre, ja no callem, ja no ens empassem qualsevol cosa, ja no ens poden pendre el pel com han fet fins ara, ja no volem que continuin manant els de sempre…

Ja està bé, ja n’hi ha prou d’aquestes manipulacions per intentar tapar el que és evident…

1 01 2009
.CiU

Del bloc Des de Sils, camí d’Itaca:

dijous, gener 01, 2009
CiU de Sils no fa públic un informe dels serveis jurídics de la federació que nega la legalitat del Nyap

Fonts properes al Bloc manifesten l’existència d’un informe jurídic de la federació que deixaria en evidència que l’atorgament de llicència del Nyap és il.legal i també que no existeix cap mena de possible regularització que permeti esmenar el que consideren que és una llicència mal atorgada i nul.la de ple Dret.

Des del Bloc els propers dies enviarem un e-mail a la secció local de CiU a Sils i al seu grup municipal, per tal si volen fer alguna declaració pública o facilitar l’informe que el seu grup municipal ha manifestat en diferents reunions que esperaven rebre i així poder fer del blocs digitals de Sils un espai de bones notícies per la garantia del drets de la ciutadania de Sils, de transparència democràtica i que responguin a l’interès general de Sils, aprofitant que queden més de sis dies per les properes eleccions.

Fonts externes sospiten de l’existència d’un pacte de silenci entre CiU i el tripartit IDS-PSC-PSOE, per anar marejant la perdiu i atorgar l’obertura del Nyap que encara està pendent d’aprovació municipal.

Font: http://losilenc.blogspot.com/2009/01/ciu-de-sils-no-fa-pblic-un-informe-dels.html

1 01 2009
.Text del decret

Text del decret d’alcaldia de 23 desembre 2008:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/01/01/han-aturat-el-nyap-de-sils/

1 01 2009
Xinxeta

Bé, ara ja hem vist que un dia l’arquitecte municipal va trepitjar una vorera indefinida i va veure que es movien terres, amb això demana un estudi de detall (quina casualitat!)

Vuit després l’alcalde fa aquest nou nyap de decret.. ara estaria bé saber per quin motiu no es dóna resposta a l’escrit de fa més d’un mes dels veïns que demanen i fonamenten en dret moltes meś coses:

[ Fragments de l’escrit dels veïns a l’Ajuntament, 25/11/2008 ]

2 01 2009
Una

Xicu, fes públic el informe!
Mans netes a Sils!
No al pacte de silenci serveis tècnics-IdS-CiU-Foncie !
Atureu les obres presumptament il·legals!
Reviseu les llicències donades al marge de les normes urbanístiques de Sils!
Volem saber tota la veritat del cas Nyap!

2 01 2009
Anònim

Xicu, no faá RES

2 01 2009
LNC

Prou complicitat CiU amb el Nyap !!!!

2 01 2009
Xantatge

Circula per Sils la idea, a vegades malintencionada, que si les obres del Nyap es paren i es revisen les llicències, l’Ajuntament s’arruïna per un període de “deu anys”. És una mena de xantatge sobre els grups polítics de l’oposició i sobre la gent de Sils.

Hauriem de tenir clar que els veïns i veïnes “més directament afectats” (aquests a qui han segrestat el seu carrer) han de defensar els seus drets i no han de solucionar la papereta al Consistori. A més a més, molt silencs i silenques que no vivim en el carrer Bastiments, ens sentim violentats per aquesta aberració urbanística i més si, com anem llegint en els informes urbanístics independents, hi ha greus i inexplicades irregularitats legals al darrera. Segurament està molt bé que tinguem un supermercat en aquesta parcel·la però no d’aquestes maneres.

Hem de tallar de socarrel algunes pràctiques del passat o del present, i defensar la decència.

Però no està de més donar alguna idea “constructiva” sobre el tema:

1/ L’assegurança de l’Ajuntament. Des del juny de 2008, l’Ajuntament de Sils té una pòlissa d’assegurança per la que paguem 6.966 euros anuals; diuen que aquesta pòlissa serveix per cobrir la responsabilitat patrimonial en què pugui incórrer l’Ajuntament com a conseqüència del seu funcionament normal o anormal. Per tant, sí que cobriria els perjudicis causats tant a l’empresa promotora i a l’explotadora de l’activitat de supermercat, com als veïns afectats, en el seu cas.

2/ Una altra idea passaria perquè l’Ajuntament obligués a l’empresa promotora de les obres a liquidar l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) amb adequació al pressupost real de les mateixes, segons finalment han estat executades. L’impost que es va pagar en el seu dia es va calcular sobre la base d’un pressupost no real i l’Ajuntament té potestat per exigir una nova liquidació de l’ICIO si, un cop finalitzades les obres, s’adverteix que el seu cost supera aquell que en un inici es va declarar. Aquesta nova liquidació en concepte d’ICIO podria ajudar a sufragar bona part del cost del desmantellament de les estructures executades. Si l’empresa va declarar que la obra costaria uns 322.000 euros, d’aixó se’n deriven uns imposts molt baixos. Hi ha experts que dieun que aquesta quantitat es ridícula, que l’empresa li ha pres el pel a l’ajuntament o l’ajuntament se l’ha deixat pendre. Les quantitats exactes surten a les actes de juntes de govern de les llicències.

2 01 2009
Xinxeta

El discurs de que pagarà el poble de Sils és mentida. En realitat la pòlissa d’assegurança la van contractar perquè tenen unes quantes reclamacions als Jutjats administratius de Girona i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, molt abans que els esclatés la mobilització contra el Nyap i que deixarien molt en evidència tan a l’actual govern, com a l’anterior i sobretot a dos tècnics que només deixen de ser negligents per cobrar sous, perquè mirant segons quines voreres també es llueixen

Sempre, però, fan servir el mateix discurs que els que defensen els seus drets són una amenaça per Sils. El problema el tenen ells perquè qualsevol govern responsable reclamaria als culpables -gràcies a que abans que aquests hi ha hagut altres llestos, això ja ho fa directament l’assegurança reclamant als polítics que han d’assenyalar els culpables, si s’escau- i no fer pagar al poble com volen fer creure perquè la gent no defensi allò que diu la llei davant les presumptes irregularitats que s’hagin pogut cometre.

Es veu que quan determinats polítics de Sils, que fa molts anys que es coneixen parlen entre ells i amb els tècnics, ho comenten així de clarament i que tot es redueix a intentar convèncer la gent que renunciïn a possibles errades per no haver de sortir perjudicats personal, política i professionalment, ells, els que fan tants anys que conviuen a la casa…

3 01 2009
Un que pregunta

¿Aquest assessor qui dieu, és extern o intern? A la pàgina web municipal s’esmenten 4 tècnics: l’arquitecte municipal, l’enginyer, l’arquitecta tècnica i l’advocat assessor que resulta que és aquest Sr. Sicart. Si fos de plantilla, funcionari, no li estarien pagant factures mensuals per “assessorament”. No ho entenc.

¿Són aquests serveis tècnics els qui li han redactat al Martí aquest decret d’alcaldia que sembla una estratègia molt … per a intentar regularitzar el Nyap?. ¿Sap el nostre benvolgut alcalde què ha signat?.

¿Han aturat les obres del Nyap o només ho fan veure?

¿Aquests tècnics i advocats estan al costat dels que vivim a Sils, al nostre servei, o és a l’inrevès?

Amb tanta gent assessorant, ¿perquè van aixecar el Nyap sense respectar presumptament les normes urbanístiques de Sils, tal com anem llegint en els denúncies urbanístiques presentades pels veïns i en els informes independents demanats per alguns partits de l’oposició?

¿No és la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat a Girona la que ha d’aprovar aquest estudi de detall que ara, a misses dites, l’ajuntament reclama a l’empresa? Ui, ui, ui.

Veig que ja cobrava en temps del Quimet i que en Martí, que diuen que és molt continuista, l’ha mantingut?

En tot cas, m’agrada saber que també hi ha advocats mileuristes! 😉

4 01 2009
Veí

Resposta al decret d’Alcaldia de 23 de desembre de 2008 i comentari a l’article del Diari de Girona de 4 de febrer de 2009:

En efecte, el decret d’Alcaldia és una trampa, amb una excusa barata per a intentar legalitzar les obres del Nyap. El decret NO ha aturat les obres. El decret només diu que s’han d’aturar les obres il•legals que es fan a la part superior, morta, de la parcel•la. Mentida, no es fan OBRES en aquesta part de la parcel•la, només s’ha aplanat el terreny. Tothom ho pot veure, passant per la carretera. Per què s’han aturat les obres?, creiem que hi ha hagut un pacte entre empresa i alcaldia. L’objectiu és clar: ara que l’obra exterior ja està llesta, busquen una excusa banal i els donen la possibilitat de presentar dos documents:

– un estudi de detall que s’havia de lliurar abans de demanar les llicències d’activitat (2007, alcalde Rovira) i d’obres (2008, alcalde Nogué), abans de fer l’aberració urbanística que han fet. Aquest estudi de detall l’aprova l’Ajuntament i després l’ha d’aprovar la Comissió d’Urbanisme de Girona.

– un projecte únic per a tota la parcel•la que també s’havia de lliurar abans de demanar les llicències. I que ara volen utilitzar per a legalitzar un futur segon negoci a la part actualment buida de la parcel•la, ¿un segon Nyap?.

Aquests papers (i altres de tanta o més importància) ni l’empresa els va presentar quan tocava (abans de demanar les llicències), ni l’Ajuntament els ha exigir quan tocava (abans de donar les llicències). Ara, quan la nau industrial ja està aixecada, amb fets consumats, es vol regularitzar-legalitzar.

Volen matar dos ocells d’un tret: legalitzar el supermercat (Nyap) i legalitzar un futur segon negoci a la part superior de l’illa. Una part de l’espai per a fer aquest segon negoci s’hauria aconseguit arrambant la nau industrial contra el carrer Bastiments, amb un minúscul moll de càrrega i descàrrega, amb un carrer amb cases i veïns convertit en pati del darrera del supermercat. És així com es guanyen molts metres quadrats.

Les il•legalitats de que parla l’alcalde existeixen. Però ell s’equivoca: les il•legalitats no són aplanar les terres del tros de la parcel•la buida. Les veritables il•legalitats tenen a veure amb com es va aprovar, consentir i edificar la nau industrial, el Nyap.

L’argument de l’arquitecte municipal és una fal•làcia: no és cert que s’hi hagin fet obres, rases o excavacions a la part buida de la parcel•la. Només s’ha aplanat el terreny i s’ha deixar alguna runa provisional de les obres del Nyap.

Insistim, les llicències es van donar sense complir mínimament la legalitat urbanística (articles 149 a 155 de les Normes subsidiàries de planejament), a més d’altres enormes omissions que van apareixent, tal com llegim en els escrits de denúncia dels veïns i en els informes independents demanats per alguns partits de l’oposició. Omissions que, tot plegat, no podem entendre, i més considerant que els serveis tècnics locals i els polítics de les juntes de govern que aproven les llicències saben … llegir.

Tenien preses, moltes preses, massa preses? Venien les eleccions, venia el POUM? Quines preses tenien per no acatar la legalitat?, per autoritzar i aixecar una nau de polígon industrial en mig d’un poble?, per aixecar un mur de més de 8 metres a zero centímetres de la vorera d’un carrer que pertany a una zona residencial?, per no haver fet cap estudi de mobilitat?, per lliurar un carrer amb cases i veïns a una empresa que l’utilitzarà com a pati del darrera del seu negoci?

Per cert, el Síndic i altres instàncies, ja podem actuar, no cal esperar més : l’escrit d’Alcaldia reconeix obertament que no es van lliurar documents bàsics per a autoritzar les llicències, i això mateix les converteix en llicències que cal revisar perquè serien nul•les de ple dret.

4 01 2009
Veí

I no oblidem que aquesta zona del Nyap no és zona comercial: la normativa urbanística diu que han de ser “habitatges amb tolerància comercial”, botigues a la planta baixa i ús residencial en planta alta.

4 01 2009
LNC

Més clar que el que diuen els veïns i veïnes, només l’aigua.

Vull destacar la quantitat de temps que fa servir l’alcalde per respondre un escrit i les poques hores que necessiten els i les afectades per donar resposta als seus arguments.

Quan es té la raó, el camí és més ràpid.

4 01 2009
Dubte

Aquest estudi de detall que reclamen ara ha d’anar a urbanisme de Girona? Tindrien audiència els veïns per presentar allà al.legacions ?

4 01 2009
.Puigcerdà

EL TSJC ANULA L’ESTUDI DE DETALL QUE PRETENIA LA IMPLANTACIÓ D’UNA GRAN SUPERFÍCIE COMERCIAL A LA CLOSA DE L’ÀNGEL

La sala contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul de ple dret l’acord del plenari de l’Ajuntament de Puigcerdà de data 11 d’agost de 2006, durant el qual es va aprovar l’estudi de detall que pretenia canviar la proporció entre sostre residencial i comercial del sector de La Closa de l’Àngel per permetre la implantació d’una gran superfície comercial en aquesta zona de Puigcerdà.

L’equip de govern de Puigcerdà (ERC-PSC) havia intentat per diferents vies possibilitar la implantació d’un nou hipermercat a Puigcerdà. Amb aquest objectiu va modificar el pla parcial de La Closa de l’Àngel, modificació que va ser suspesa judicialment i posteriorment declarada nul·la per una sentència de març de 2007 de la jurisdicció contenciós-administrativa.

Va ser llavors quan l’equip de govern va decidir fer un estudi de detall amb la mateixa finalitat. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va mostrar-se contrària a la modificació d’usos que pretenia l’equip de govern mitjançant l’aprovació d’aquest estudi de detall. Els Serveis Jurídics de la Diputació de Girona també van emetre un informe on deien que “l’acord municipal d’11/08/2006 està mancat del suport legal indispensable per assolir validesa jurídica i no compta amb arguments jurídics mínimament sòlids”, i avisava fins i tot “d’una hipòtetica condemna en costes a l’Ajuntament”. I ja amb anterioritat, el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat havia fet un altre informe desfavorable a les pretensions de l’equip de govern puigcerdanès.

Malgrat això, l’equip de govern va decidir aprovar l’estudi de detall amb els vots a favor d’ERC i PSC i el vot en contra del grup municipal de Convergència i Unió. El posicionament contrari del grup de CiU es basava en els següents arguments:

* Que els estudis de detall havien desaparegut de la nova Llei d’Urbanisme i que només podien existir de manera transitòria en els municipis que no tinguessin aprovat un pla d’ordenació urbanística, però Puigcerdà sí que en tenia.

* Que els estudis de detall només permetien ordenar volums i alinear rasants, però no fer un canvi d’usos urbanístics (en aquest cas, es pretenia reduir la superfície d’ús residencial i augmentar la superfície d’ús comercial).

* Que amb una figura de planejament urbanístic inferior (un estudi de detall és inferior jeràrquicament a una modificació puntual d’un pla parcial) es modifiqués la proporció entre sostre residencial i comercial, quan la modificació de pla parcial aprovada per l’equip de govern amb la mateixa finalitat havia estat suspesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

* Que la zona de la Closa de l’Àngel es va declarar sector d’urbanització prioritària degut al seu ús principal de caràcter residencial, amb l’objectiu d’oferir sòl residencial davant la demanda creixent al municipi, i que aquesta modificació que pretenia l’equip de govern contravenia aquest objectiu.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que “s’aprecia temeritat en l’actuació de l’Ajuntament”, ja que considera que “era patent la nul·litat de l’estudi de detall”, i per això el condemna també a pagar les costes (…)

dissabte, setembre 20, 2008
Font:
http://ciupuigcerda.blogspot.com/2008/09/el-tsjc-anula-lestudi-de-detall-que.html

4 01 2009
Una

L’estudi de detall es només una part PETITA de totes les irregularitats legals que es van acumulant . A més de les que vam comunicar a l’ajuntament en el nostre escrit , els veïns n’hem trobat i documentat moltes més , algunes de molta categoria . L’estudi de detall s’havia de presentar abans d’iniciar les obres del Nyap , no un cop fet l’edifici . Crec que s’havia d’aprovar inicialment per la junta de govern, publicat al DOGC o al BOP, passar a informació pública i a Urbanisme de Girona i finalment ser aprovat pel ple municipal , si no vaig equivocada. Res d’aixo es va fer . Per què?

Amb aquets curiosos apanyos que s’intenten fer però que NO prosperaran tenim cas Nyap per estona.

4 01 2009
Puigcerda

Que tontos són els de Puigcerdà!!! n’haurien d’aprendre del mètode de Sils. Primer fan el super i després el volen legalitzar presentant l’estudi de detall. O els de Puigcerdà són tontos o els de Sils es passen de llestos, je, je. Uiiii el Tribunal Superior de Catalunya…

7 01 2009
.Moció

dimecres, gener 07, 2009
Esperant la resposta del govern d’IDS-PM al requeriment de veïns i veïnes

Fonts del Bloc asseguren que un grup polític presentarà una moció perquè el Ple es pronunciï sobre les llicències atorgades i demanant l’aturada total i real de les obres en curs.

http://losilenc.blogspot.com/2009/01/esperant-la-resposta-del-govern-dids-pm.html

7 01 2009
Anònim

Qui presentarà la moció?
AMS?

AMS, es diu que Han firmat a la recollida de firmes, que tenen un informe urbanístic independent que deixa ben malparats als tècnics i als polítics que van proposar i autoritzar les llicències del Nyap, però al seu bloc encara no han publicat la seva posició respecte al tema Nyap.

7 01 2009
Veí

Vaig votar CiU, però no tornaré a fer-ho si voten contra aquesta moció o fan ús de l’abstenció i no aturen el nyap de merda aquest que ens han plantat al mig del poble.

7 01 2009
anònim

El regidor d’AMS, Antonio Tello, un dels molts signants contra el Nyap de Sils
Fonts dignes de confiança han confirmat al Bloc que el serveis jurídics d’Esquerra Republicana de Catalunya han informat ja a AMS que els veïns i veïnes que signen contra el Nyap tenen motius legals pe la seva reclamació i que s’hauroen d’aturar les obres. Tanmateix des d’AMS es vol fer un escrit al seu bloc per fer públic el seu posicionament i actuacions respecte aquest assumpte que està centrant l’actualitat municipal i on ICV ja ha reclamat la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya i dels Serveis territorials d’urbanisme de Girona.

A CiU, fonts de l’agrupació local silenca informen que també s’han adreçat als serveis jurídics de la central de la federació a Barcelona i estan esperant la seva opinió.

En tots tres casos, l’escrit dels veïns i veïnes que els van lliurar als quatre partits és el docuemnt que han sotmès a consideració dels serveis jurídics dels grups amb representació municipal.

L’únic grup que no ha volgut assessorament legal de la seu central del seu partit és IDS-PM vinculat al PSC-PSOE, que ha estat el que ha aprovat la llicència que en opinió dels juristes dels partits avalen les tesis veïnals sobre el que existeix la proposta de realitzar un ple en que entre altres assumptes es voti la paralització de les obres del Nyap.

7 01 2009
LNC

epss!!! mira que no citar la font 😉 🙂 🙂

A veure que fa CiU… a veure…

Veïns i Veïnes mireu de reunir-vos amb el Josep Ribas, que és un home de fiar, i mostreu-li les vostres raons contra el Nyap. No deixem escapar aquesta oportunitat !!

7 01 2009
anònim

CiU va ser el que va emmerdar la troca i el que no la vol desfer, junt amb els “cutres”. Està quedant clar, o no volen lo millor pel poble o han sucat!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Poderoso caballero es don dinero.

7 01 2009
Buf

O bé algú té les butxaques plenes o hi ha pressions sobre les persones que poden i han de parar-ho.

8 01 2009
Anonimus dixit

A la vista de tot el que anem veiem en aquest blog:

Nyap =

– indicis de corrupció (antics […]
– indicis de corrupció […]
– ineptitud-passotisme (un alcalde que no ha pensat en cap moment en els veïns i en la gent de Sils)
– dispersió (la oposició no fa un front comú)
– impotència (uns veïns privats de benestar d’un dia per l’altre)
– perplexitat (que patim tots els silencs al veure que és el que s’ha deixat fer dins del nostre poble i quina és la imatge que donem, com queda la entrada al nostre poble (gespa, flors… i ara ciment)
– valentia (la dels veins i de tots els que estan lluitant contra el nyap i a favor de la lògica més elemental)

8 01 2009
.Moció AMS?

IDS-PM demana a AMS que retiri la Moció sobre el Nyap de Sils a debatre al proper Ple ordinari

Fonts del Bloc dignes de la nostra confiança asseguren que es confirma la Moció sobre el Nyap de la que informàvem ahir.

El grup municipal que l’ha presentat és AMS, que ahir, segons les mateixes fonts, va ser trucar per l’alcalde en una reunió a l’edifici de l’ajuntament que no volia que es fes pública i on el propi alcalde en persona hauria demanat al líder del grup que retirés aquesta moció per tal que no hagi de ser considerada pel Ple. El regidor es va negar en rodó i va retreure a l’alcalde la manca d’informació respecte al controvertit decret del 23 de desembre de 2008, tot i que el dia abans s’havien vist i tots els grups estaven convocats a una reunió amb veïns i veïnes més directament afectats.

Al llarg d’aquest mes s’ha de convocar un Ple ordinari i l’alcalde vol evitar que determinats grups polítics hagin de posicionar-se sobre les polèmiques obres que afecten als veïns i les veïnes del carrer Bastiments.

El grup municipal tanca files amb el seu líder i no vol retirar una moció que asseguren “ve a posar ordre en tots aquest assumpte que ha estat mal gestionat segons els nostres assessors legals i volen aclarir mitjançant un informe jurídic possibles responsabilitats”, afirmen les mateixes fonts.

El contingut íntegre de la moció serà conegut al mateix Ple.

Font: http://losilenc.blogspot.com/2009/01/ids-pm-demana-ams-que-retiri-la-moci.html
dijous, gener 08, 2009

8 01 2009
Mark

El PSOE que no s’hi posi perquè vindrà la Chacón i ho trobarà Xupi-Guai. O en Montill que ho trobarà soso i demanarà que sigui més alt i gros.

8 01 2009
LNC

Q sapigueu q AMS no es farà enrera. Tindrem PLE SOBRE EL NYAP (ull que voldran amagar la convocatòria).

Ara que en Josep Ribas faci feina en defensa dels veïns i veïnes.

Si hi ha mobilització ciutadana i omplint la sala de plens s’atura el Nyap per sempre.

Aturem el Nyap, ara més que mai !!!

8 01 2009
Un

Martí, de bon rotllo, encara hi ets a temps. Et vam triar pel canvi, no pel continuisme, et vam veure als cartells electorals com si fossis algú del poble, un treballador que democratitzaria la casa del poble després de tan temps de majoria absoluta, el cap de l’oposició, el cap dels qui volien el canvi, i ara que has ocupat la cadira ens decepciones una i altra vegada. Et veiem atrapat entre els uns i els altres que sembla que et donen a firmar més i més papers. Digues prou, fot un cop a la taula, i digues prou. Fins quan vols continuar signant i signant?, signaràs la llicència d’obertura d’activitat?, signaràs l’estudi de detall quan ja saps que ara no toca presentar-lo?, quants papers signaràs només pq estàs atrapat en el embolic i no saps con sortir-te’n, com te’n sortiràs quan el síndic o la direcció general d’urbanisme o qui sap qui truquin a la porta?. Canvia d’estratègia, ets l’alcalde, ets el regidor d’urbanisme, digues prou als uns (els tècnics) i als altres (els antics governants), fot un cop de puny a la taula, i vota a favor d’aturar de veritat el Nyap, revisar les llicències donades fins ara i preguntar perquè es van fer tantes i tantes suposades i presumptes irregularitats. Rectificar és de savis, demanar perdó és de gent honrada. És només un consell, ingenu i humil. De bon rotllo.

8 01 2009
LNC

L’Un té raó senyor batlle: on han quedat aquests discursos??:

http://usuarios.lycos.es/independentsdesils/l'independent.htm

o era propaganda per guanyar quatre vots ?¿?

8 01 2009
silenca

El de Un és un dels millors comentaris que he llegit ultimament, estic totalment d’acord.
Martí, rectifica i demana perdó, encara ets a temps.
Segur que viuràs molt més tranquil i, sobretot, tornaràs a ser feliç, com aquell
de la foto del 2007 que ens prometia el canvi, per això et vam votar.

10 01 2009
.El Punt

Aturen parcialment les obres del supermercat de Can Cabirol

SILS

J.C.. Sils.
El decret de l’alcalde, Martí Nogué, per aturar parcialment i momentàniament les obres del supermercat de Can Cabirol no han acontentat els veïns, que consideren que és una trampa per permetre a l’empresa legalitzar la situació presentant documents necessaris, com ara un estudi de detall i un projecte únic per a tota la parcel·la.

El Punt Diari, edició digital del divendres, 9 de gener de 2009
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3324475

10 01 2009
Un altra de sils

Es el primer dia que miro el bloc, ho he llegit tot i dic : A veure quan s’obra aquest super i podremTOTS anar a comprar amb una competencia en quan a preus que ara per ara no tenim

10 01 2009
Un altre

Si ho has llegit tot, em pregunto ¿quina és la teva moral?, ¿quina és la teva ètica per anar per aquest món?

10 01 2009
Buf

Jo havent-ho llegit tot, em pregunto ¿quan pensen desmuntar la nau industrial instal·lada al bell mig del poble il·legalment per reedificar-la a la rotonda de l’Hostal amb un bon aparcament?

10 01 2009
Un bon lloc

He trubat un lloc millor per a traslladar el Nyap. Què us sembla aquest?:

http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=k&ll=41.811573,2.745989&spn=0.001465,0.002414&z=19

10 01 2009
Anònim

Hi ha molt més lloc i espai !!! jajajaa

Ara que cal demanar que aquest cop no es deixin l’estudi de detall, el d’impacte ambiental i l’informe d’un secretari que no sigui persona afectada 😉

10 01 2009
Un altre

“Un altra de Sils”. Què et sembla aquesta nova proposta? T’agafa lluny de casa o podries agafar el carro del super i portar-lo directament al rebost?

Vols dir que és el primer dia, vols dir que ho has llegit tot? 🙂

Has de parlar amb l’arquitecte i amb el teu alcalde, a veure com ho tenen, dona’ls algun consell, que sembla que no saben com sortir-se’n. L’alcalde ha de signar un segon, un altre decret d’alcaldia que “els que saben” ja li deuen estar preparant i on llegirem que l’empresa ha presentat un parell de papers i que ara ja poden continuar. Apa a firmar, q per això ens paguen. Clar que tant firmar papers pot ser perillós, si no saps el q firmes i vas donant pistes sobres les irregularitats comeses en un passat no gaire llunyà.

“Un altra de Sils”: Tu deus representar aquests que diuen que hem de ser pràctics a la vida, tapem-nos els ulls i (sobre tot) el nas, i anem a comprar al supermercat: que guai, quantes llums, quin sostre més alt, quanta modernitat, que ve passajar-hi al juliol amb l’aire condicionat que tindran, quantes ofertes.

Mentrestant et recomano que llegeixis el Trapasser de Sils, un blog on la presidenta de l’ACES escriu totes les bones noticies que passen al poble, ella q per disciplina de partit no ha obert la boca sobre l’aberració jurídica i urbanística del Nyap i sobre la putada que se li fa al petit comerç de Sils.

Un altrA de Sils ets un bon candidat a llegir El Trapasser de Sils, el nostrA diari. 😉

10 01 2009
otro de sils

Me han dicho que en sils crre otro papel que estan recojiendo firmas para que se abra pronto el super i que ja tienem muchasfirmas . Si lo veo firmare para que haya el super

10 01 2009
.Blocs

El Nyap a altres blocs:

Qui paga què al voltant del polèmic supermercat de Sils conegut com el Nyap.

… Si es confirma que l’alcalde va demanar al grup d’AMS que retirès aquesta moció seria molt convenient saber per quin motiu ho va fer.

De moment el que sabem és que la lluita dels veïns i dels partits polítics que han encarregat informes, reclamant l’actuació del Síndic de Greuges i dels Serveis d’urbanisme de la Generaliat; els estan pagant de les seves butxaques i si hi ha noves actuacions encara hauran de pagar més. En canvi l’Ajuntament disposa de recursos públics, paga tècnics, indemnitzacions als regidors de la Junta de Govern Local i assessors amb els diners de tots els silencs. El primers defensen arguments que de confirmar-se farien complir la legalitat urbanística vigent. Els segons, volen defensar unes actuacions que ells mateixos volen esmenar amb un Estudi de detall per la parcel.la on s’han atorgat llicències sense que existís ni aquest estudi ni altres.

Algú pot qüestionar que el concepte de l’interès general que aplica l’alcalde – i per extensió el seu grup municipal- en aquest cas, en realitat està sent defensat i finançat pels veïns afectats. Aquest fet ens hauria de fer reflexionar sobre quina mena de govern tenim i volem per Sils.

Perquè si això era el canvi, podrien haver avisat.

Font: http://jordigespes.blogspot.com/2009/01/qui-paga-qu-al-voltant-del-polmic.html
10/gener/2009

Planificació urbanística

Ens fem resó, aquest cop, d’un cas que no afecta directament al medi natural sinó a la qualitat de vida de les persones. A Sils (La Selva) estan acabant de construïr un gran supermercat en un erm. No hi hauria res de particular si no fos per… Perquè ho han fet en un espai, sembla ser, reservat a vivendes amb baixos comercials, sense avisar als veïns i plantificant una lletja nau que de sobte els tapa el sol i la vista. Els veïns estan fent-hi una campanya en contra i denuncien irregularitats urbanístiques.

Font: http://desnonats.blogspot.com/2009/01/planificaci-urbanstica.html
2/gener/2009

11 01 2009
Enderrocament

DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.DOGC Núm. 4682 – 24.7.2006

http://www.gencat.cat/diari/4682/06198135.htm

///

Article 269
Protecció de la legalitat urbanística en cas d’obres o actuacions emparades en llicència o ordre d’execució

269.1 Quan les obres o actuacions que presumptament comportin vulneració de la legalitat urbanística estiguin emparades en una llicència o ordre d’execució, l’adopció de les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició de sancions i el rescabalament dels danys i perjudicis causats, requereixen que prèviament s’anul·li l’acte administratiu que autoritza les obres o actuacions, d’acord amb els procediments previstos en la legislació aplicable.

269.2 En cas de revisió d’ofici de la llicència o ordre d’execució, si les obres estan en curs d’execució, l’òrgan competent, simultàniament a la incoació del procediment de revisió ha de suspendre l’executivitat de l’acte administratiu i ha d’ordenar la suspensió immediata de les obres.

269.3 Un cop anul·lada una llicència o ordre d’execució, l’òrgan competent ha d’adoptar les mesures de restauració corresponents, entre les que estableix l’apartat 9 de l’article 267 d’aquest Reglament, o qualsevol altra que sigui procedent.

///

Article 267
Procediment de restauració en cas d’obres i actuacions en curs

267.9 Es poden aplicar, entre altres mesures que siguin adients, les següents mesures de restauració de la realitat física o jurídica alterada, segons els casos:

a) Enderrocament de les obres il·legals.
c) Reposició dels terrenys al seu estat inicial.

12 01 2009
LNC

Amb les noves fotos es veu clarament que el decret és un nyap decret…

a veure quan s’atura.

13 01 2009
AnOnIm

CREO QUE ESTE SUPERMERCADO SERA UN BIEN PARA EL PUEBLO,CREARA 15 O 20 PUESTOS DE TRABAJO MAYORITARIAMENTE DE PERSONAS DEL PUEBLO, ADEMAS TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE COMPARAR PRECIOS , CON EL OTRO SUPERMERCADO.

13 01 2009
Anònim

Ningú assegura que els llocs de treball hagin de ser per a persones del poble. I, tan se val, aquest no és cap argument per permetre obres, llicències o actuacions polítiques presumptament il·legals. Cal revisar les llicències donades i si són manifestament il·legals, com diuen els informes, cal enderrocar les obres il·legals, com diu la llei.

En nom de la decència.

Un cop fet això caldrà preguntar-se el perquè de les llicències donades al marge de la legalitat, d’acord amb els informes que es van llegint i que tard o d’hora seran de domini públic.

Si es vol fer un centre comercial que sigui respectant les normes urbanístiques de Sils, com a mínim.

14 01 2009
Marcos

En relación al comentario de AnOnIm, creo que has malinterpretado todos los argumentos que exponemos los vecinos afectados.

Nadie está en contra de que se construya un Supermercado. Es más, creo que todos nosotros sabíamos que en esa parcela, además de viviendas como dicen las Normas Subsidiarias y puedes comprobar en los mensajes anteriores, se haría algún tipo de comercio y aún así decimos comprarnos una casa, por lo menos en mi caso, en la calle Bastiments.

Estoy completamente de acuerdo contigo en que crear puestos de trabajo para el pueblo es un bien (aunque nadie te pueda asegurar que sean para el pueblo). Estoy de acuerdo contigo en que la competencia es buena y es un bien para el pueblo, siempre que esta competencia no esté manipulada, es decir, siempre que los competidores estén en igualdad de condiciones (permíteme dudar de que nuestro Ayuntamiento haya dado las mismas facilidades y condiciones al pequeño comerciante de Sils que a grandes marcas como Suma o Consum, sólo tienes que mirar los expedientes y las fotos y ver las restricciones que le pusieron para la construcción de su nave industrial).
En esos dos puntos estoy de acuerdo contigo, pero creo que el mayor BIEN que puede haber para el pueblo es que sus dirigentes, esos en los que ha confiado y elegido el pueblo para que velen por sus intereses y defiendan sus derechos, hagan su trabajo conforme a la legalidad y al beneficio de sus ciudadanos y tomen decisiones de manera responsable. Creo que el mayor BIEN que se le puede hacer a este pueblo es rectificar si algo no se hizo bien y se violaron los derechos de los vecinos. Y, por encima de todo eso, creo que el mayor BIEN que los ciudadanos de Sils podemos hacernos a nosotros mismos y al pueblo es denunciar y luchar contra todas estas injusticias y no mirar para otro lado como si el tema no fuera con nosotros, porque si lo permitimos una y otra vez, mañana el tema si que irá con nosotros.

14 01 2009
Silenca decepcionada

Al anonim que dice que es un bien para el pueblo, solo decirte que vayas a dar tu nombre al ayuntamiento y seguro que el “señor “alcalde te dejará que cortes con él la cinta el día de la inauguración. y ya puestos que te haga delante de tu casa otro “súper” tan “guai” como el del carrer Bastiments, sin ningún miramiento, NI PERMISOS, NI NORMAS SUBSIDIARIAS que valgan, y con las misma comodidades y ventajas que tendrán estos vecinos (transformadores, maquinarias, carga y descarga, camiones, tránsito clientes , transito trabajadores, basuras, ruidos, sombra, el muro de las lamentaciones) y seguro que iras a darles las gracias al alcalde, SEGURO QUE TE PONDRIAS TAN CONTETO COMO ELLOS.!!!!!!

14 01 2009
LNC

Aquest anònim tan estrany sembla que hagi escrit des de valència… on té la cooperativa consum la seu seu 😉

14 01 2009
Veí

Les opinions d’aquest AnOnIm podrien coincidir perfectament amb les del senyor amo de la parcel·la i de l’empresa constructora que un bon dia va anar a l’ajuntament i li ho van donar tot en safata, aparentment sense voler llegir ni aplicar totes les restriccions urbanístiques pròpies d’un país civilitzat com el nostre.

També podrien coincidir amb algun tècnic o polític d’aquests que van participar en la “operació Nyap”.

Desmantelleu la nau industrial i reutilitzeu aquests materials prefabricats per a construir una nau industrial de polígon. Després podrem parlar de construir un supermercat, si la llei ho permet, acatant la legalitat, intentant parlar i consensuar amb veïns afectats de primera, segon i tercer línia, que vol dir tots els que vivim a Sils i ens estimen el poble i el joc net. Així també crearem llocs de treballs.

Amb arguments com els de l’AnOnIm podriem justificar-ho tot: Ginestar, Mallorca, Andratx, Calvià, Cienmpozuelos, Marbella …

14 01 2009
persona no identificada

en respecte a AnOnIm:

crec que te part de rao, el supermarcat no fara cap mal al poble.

no es culpa del supermarcat ni de la coperativa Consum, sino de l’alcalde del Sils

14 01 2009
Buf

El supermercat ja fa mal al poble abans d’obrir. Està creant confrontació entre veïns, mal ambient a l’Ajuntament i rebaixant el nivell que mostraba Can Cabirol de cares al visitant.

Un nou establiment és bo, però s’ha de saber escollir el lloc i les maneres.

14 01 2009
AnOnIm

NO ESCRIBO DESDE VALENCIA , ESTOY EN EL PUEBLO Y PODRIA SER UN CANDIDATO PARA TRABAJAR EN ESTE SUPER Y PODER SALIR DEL PARO , GANAR DINERO Y SACAR ADELANTE A MI FAMILIA , COMO YO HAY MUCHOS EN EL PUEBLO Y SEGURO QUE ALGUNOS ESTAN MUY CERCA DE ESTE SUPERMERCADO POR NO DECIR CASI EN LA MISMA CALLE.
COMENTAR QUE EL TRANSITO DE TRABAJADORES Y CLIENTES NO CREO QUE SEA UNA MOLESTIA PUES SERAN PERSONAS Y LAS PERSONAS CAMINANDO NO MOLESTAN Y EN COCHE ….QUE DECIR ? ES UN COCHE!!!!! . ADEMAS NO TENGO QUE DAR LAS GRACIAS A NADIE Y MENOS PONERME CONTENTO , PERO SI ME PONDRE CONTENTO SI TENGO TRABAJO Y PUEDO SACAR A MI FAMILIA PARA DELANTE
NO CONOZCO AL ALCALDE Y ADEMAS NO ME INTERESA LA POLITICA Y MENOS LOS POLITICOS Y SIGO PENSANDO QUE SERA UN BIEN PARA EL PUEBLO Y PARA MUCHISIMA GENTE QUE ESTA A FAVOR DE QUE SE TERMINE DE UNA VEZ EL SUPERMERCADO Y TENGAMOS LA OPORTUNIDAD DE COMPARAR PRECIOS .
RECORDAR QUE LAS OBRAS SONPRESUNTAMENTE ILIGALES PERO NO ESTA DEMOSTRADO.

14 01 2009
Buf

Ben dit! Però a un altre lloc.

14 01 2009
Veí

Ara per ara, hi ha altres llocs menys dubtosos per a buscar feina.

No volem xantatges: “que si perdrem llocs de treball”, “que si l’ajuntament haurà de pagar indemnitzacions”.

Joc net a Sils!

Si l’obra és il·legal, com diuen els informes que van sortint:

Desmantelleu la nau industrial i reutilitzeu aquests materials prefabricats per a construir una nau industrial de polígon, en un altre lloc, ben lluny. Després podrem parlar de construir un supermercat, si la llei ho permet, acatant la legalitat, intentant parlar i consensuar amb veïns afectats de primera, segona i tercera línia, que vol dir tots els que vivim a Sils i ens estimen el poble i el joc net. Així també crearem llocs de treballs.

Amb arguments com els de l’AnOnIm (persona non identificada) podríem justificar-ho tot: Ginestar, Mallorca, Andratx, Calvià, Cienpozuelos, Marbella …

Aturem el Nyap i si és il·legal desmantelleu-lo!
Article 267.9 de la Llei d’Urbanisme.

14 01 2009
LNC

Tant si ets del poble, com sinó, pots apuntar-te a les feines de l’ajuntament del pla ZP, sense necessitat d’imcomplir la llei i també pagat amb perjudicis de tots els contribuents, però insisteixo, que almenys així la nova feina no vindria donada d’unes il.legalitats no pressumptes segons advocats, serveis jurídics de partits i una mica de seny… digue-m’ho clar.

Està bé buscar feina i espero que la trobis, però jo no aniria a treballar a un lloc que un cop obert, pot ser tancar perquè l’hagin de tirar al terra , apunta’t al pla ZP, és feina més segura, estable i duradera que la que et puguin donar al Nyap 😉

14 01 2009
Buf

Cap cosa aportada per un partit de firetes com el PSOE és segura. Si a sobre en ZP ho dóna per segur cal estar alerta i dubtar-ne! 😉

14 01 2009
LNC

Sempre serà més segura que la feina que pressumptament, perquè li donin feina és només una pressumpció, que li poguin donar al Nyap, que anirà al terra 😉

15 01 2009
.Desestimació

El consistori desestima les al·legacions dels veïns de Can Cabirol contra el supermercat

J.C.. Sils.
L’Ajuntament de Sils ha desestimat totes les al·legacions que els veïns de Can Cabirol havien presentat contra la construcció del supermercat que s’està fent a la zona. Els veïns havien demanat la nul·litat de les llicències, la suspensió de l’executivitat dels actes administratius, i la paralització i la demolició de les obres. El consistori ha desestimat la demanda perquè considera que no es donen els supòsits previstos en la Llei 30/1992. D’altra banda, el grup municipal d’ICV-EUiA presentarà en el ple de la setmana vinent una moció en què demana que l’Ajuntament reconegui les obres com a il·legals i s’abandoni la construcció d’aquest supermercat. L’alcalde, Martí Nogué, considera que aquesta demanda és una «irresponsabilitat».

Font: http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3363453
dijous, 15 de gener de 2009

15 01 2009
Buf

Vergonya em faria ara mateix ser regidor. Només els d’ICV tenen una mica de dignitat.

15 01 2009
Veí

Els veïns ens assabentem pels diaris de allò que opinen alcalde i junta de govern de nosaltres i del nostre escrit de 25 de novembre.

Fa uns dies vam llegir al diari que l’alcalde afirmava que no teniem raó i que si s’havien aturat les obres (una farsa de dalt a baix) per un decret d’alcaldia de 23 de desembre, era una “coincidència”. Tot indica que el decret d’alcadia és una curiosa jugada per a intentar legalitzar obres presumptament il·legalitzables. Creiem que aquesta jugada no és gaire inteligent i que no prosperarà, malgrat que “ells” són molt més poderosos que nosaltres. L’alcalde diu al diari que si s’aturen les obres (quines obres?) és una coincidència i va ser l’arquitecte municipal en una visita rutinària que va veure que s’estava remenant en una part de la parcel·la …

La noticia del Punt d’avui deu fer referència a un acord de junta de govern celebrada el 31 de desembre, que tampoc se’ns ha comunicat fins al moment. Intentarem aconseguir l’acta corresponent per poder llegir quina argumentació ens tenen preparada.

Aturem el Nyap i si és il·legal desmantelleu-lo!
Article 267.9 de la Llei d’Urbanisme.

15 01 2009
Veí

En resposta al comentari d’en Buf : sabem de molt bones fonts que AMS ha tramitat (ja fa dies) una moció molt semblant a ICV, una moció valenta, sense ambigüitats i amb les mateixes peticions, demanant que s’aturin DE VERITAT les obres davant de la gran acumulació de greus arguments jurídics que deixarien al Nyap fora de la llei.

Pensem que seria bo que l’opinió pública tingués constància d’aquest document d’AMS, que tothom pogués llegir el text d’aquesta moció d’AMS que creiem que va en la mateixa línia que la d’ICV: decència i joc net a Sils.

Aturem el Nyap i si és il·legal desmantelleu-lo!
Article 267.9 de la Llei d’Urbanisme.

15 01 2009
.ICV

SUPERMERCAT – L`ALCALDE DIU NO AL VEÏNAT

ARA RESULTA QUE L`ALCALDE INFORMA PRIMER A LA PRENSA , ABANS QUE ALS VEÏNS I VEÏNES I QUE ALS GRUPS MUNICIPALS !!

TAMBE ENS ENTEREM PER LA PRENSA DE QUE EL PROPER PLE SERA LA SETMANA VINENT !!

GRACIES TAMBE PER PASAR INFORMACIO DE LA NOSTRE MOCIÓ !!

EL PUNT – dijous, 15 de gener de 2009

El consistori desestima les al·legacions dels veïns de Can Cabirol contra el supermercat (…)

Font:
http://laveudesils.blogspot.com/2009/01/supermercat-lalcalde-diu-no-al-venat.html

15 01 2009
Buf

Quan AMS ho faci oficial i no sigui un tema oficiós també demostraran tenir una mica de dignitat.

I dic una mica perquè encara no he vist que reclamin de veritat el desmantellament de tota la nau i el seu impacte entorn. Reclamar només l’aturada té pinta de ser només de cares a la galeria.

Esperarem, un temps més… buf

15 01 2009
anònim

Cada dia sento més vergonya de tenir l’equip de govern que tenim.

Considero vergonyós que el senyor martí informi abans a la premsa que als propis afectats.

Els veins, em sembla, ja fa 50 dies que esperen una resposta.

vergonyós també que els silencs siguem informats per la premsa de quan tenen lloc els plens al nostre poble.

Continuin senyors, continuin… a veure quina poden fer més grossa.

15 01 2009
Anònim

Els que coneixem l’alcalde (Nogué) ja sabiem de les seves mancançes per adreçarse i relacionar-se amb els veins. Pro aixó d’avui ja pasa de mida,i no tenir la decencia de contestar els escrits del veins dona una mostra de la seva (junt amb el seu equip) ineptitut i poca vergonya.
Continueu donant prioritat als interessos de empresaris sense escrupols i deixeu els veins tirats. Que ja ho trobareu.

15 01 2009
.Notificació als veïns

Els veïns ens fan arribar aquest text amb la notificació de l’ajuntament on es “respon” a l’escrit dels veïns de 25 de novembre. Aquesta notificació s’hauria produït avui dijous 15, cap a les 5 de la tarda, quan un missatger ha lliurat un sobre a una veïna:

Ajuntament de Sils

NOTIFICACIÓ
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 31 de desembre de 2008, va adoptar entre altres el següent acord:
Identificació de l’expedient : Llicència d’obres 2008/30.

Fets :

Mitjançant escrit, amb registre d’entrada núm. 4009 del 25 de novembre de 2008, presentat per la Sra. … i d’altres, es demana que per part de l’Ajuntament es procedeixi a “… incoar un expedient administratiu de revisió dels actes administratius següents, d’acord amb allò que preveu l’article 102 de la Llei 30/1992 per a declarar-ne la seva nul·litat a l’empara d’allò que disposa l’article 62, apartats e) i f), d’aquella mateixa llei”:

– Permís municipal ambiental atorgat per la Junta de Govern Local en sessió de 21 de maig de 2007 a favor de FONCIE SL i la seva modificació puntual instada per Consum SCOOP Valenciana.

– Llicència d’obres majors atorgada per la Junta de Govern Local el dia 3 de març de 2008 a favor de FONCIE SL.

– Modificació de la llicència d’obres esmentada, aprovada el 6 d’octubre de 2008.

– Llicència d’obres majors per a l’adequació interior d’un establiment comercial, atorgada per la Junta de Govern Local en sessió 6 d’octubre de 2008.

A més a més, es demana la suspensió de l’executivitat dels actes administratius esmentats, que s’insti al Registre de la Propietat per a l’anotació marginal de la suspensió de l’executivitat, que s’ordeni la paralització immediata de les obres en curs i que es procedeixi a la demolició de totes les obres dutes a terme a l’empara de les llicència referides.

Fonaments de dret :

Atès que no existeix, encara, el permís municipal ambiental a què es refereix la reclamant, ja que es tracta d’una activitat de l’annex III de la Llei Ambiental i, per tant, subjecta al règim de comunicació prèvia. Aquesta comunicació prèvia es donarà per efectuada quan s’aporti la documentació a que es refereix la resolució de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2007.

Atès que segons els informes tècnics i jurídics, cap dels expedients a que es refereix la Sra. … , incorre en cap dels supòsits de nul.litat de ple dret a que es refereix la Llei 30/1992 i, per tant, no es procedent incoar el procediment de revisió d’ofici previst a l’article 102 de l’esmentat text legal.

– Article 53.3 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal Règim Local de Catalunya

– Decret de l’Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

Per tot això,

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD:

Primer.- Desestimar la petició formulada per la Sra. … i d’altres que es procedeixi a incoar expedient de revisió d’ofici dels actes administratius a què s’ha fet referència, per no donar-se els supòsits de nul·litat previstos a l’article 62 de la Llei 30/1992.

Segon.- Desestimar totes les demés peticions formulades per la Sra. … , ja que són conseqüència de l’anterior.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i efectes.
El secretari,

Juan Antonio González Blanco.
Sils, a 14 / enero / 2009.

15 01 2009
Xinxeta

“Atès que segons els informes tècnics i jurídics, cap dels expedients a que es refereix la Sra. … , incorre en cap dels supòsits de nul.litat de ple dret a que es refereix la Llei 30/1992 i, per tant, no es procedent incoar el procediment de revisió d’ofici previst a l’article 102 de l’esmentat text legal.”

Què no ?????? La llei estatal 30/92, la llei catalana 1/2005 d’urbanisme, el seu reglament 305/2006, el poum silenc aprovat inicialment i les normes subsidiàries del municipi.

Amb quina alegria parla “d’irresponsabilitats” aquest alcalde tan temerari i irresponsable. Ah no! que ha contractar una Pòlissa per possibles responsabilitats….

15 01 2009
Veí

Després de llegir la notificació de l’alcalde i de la junta de govern, ens preguntem a qui volen convèncer amb aquest tipus d’argumentacions. NO en tenen de millors per a denegar les nostres peticions. Ja ens ho esperàvem.

Som dèbils davant d’una junta de govern, d’uns serveis tècnics i jurídics municipals, d’uns assessors externs i de dues empreses, TOTS ells en contra nostra. Però tenim, ara més que mai, el convenciment que la nostra causa és justa. I que el Nyap està fora de la llei. A 15 de gener tenim molts més arguments jurídics que quan vam presentar el nostre escrit, a finals de novembre.

Valorem també molt positivament que dos grups polítics (com a mínim) presentin mocions contra el Nyap urbanístic, no en nom nostre sinó, creiem, en nom d’interessos molt més generals.

La notificació de l’ajuntament no fa referència a cap de les irregularitats urbanístiques que tenim llistades, algunes de gran categoria. Començant per no fer cap esment de l’incompliment brutal dels articles 149 a 155 de les normes urbanístiques de Sils, tal com vam argumentar en el nostre escrit.

Els nostres assessors jurídics ens confirmen que la resolució de la junta de govern de 31 de desembre contra el nou escrit, no té cap sentit jurídic, no es fa cap esment a les llicències d’obres, no explica el fons de la qüestió, no es motiva la resolució, que pretén escudar-se en els informes tècnics i jurídics que van permetre unes llicències donades al marge de la legalitat urbanística, d’acord amb el nostre escrit de 25 de novembre.

No ha estat cap sorpresa llegir aquesta notificació. És la continuació d’una dinàmica que vam començar a conèixer el dia en què ens vam entrevistar, com a veïns, amb l’arquitecte municipal i amb l’alcalde.

Òbviament, les nostres actuacions continuaran.

16 01 2009
anònim

Obviament, han de continuar!

Cada cop amb més força, cada cop amb el suport de més gent, cada cop amb més arguments jurídics i…

Sobretot, amb el convenciment, de molts silencs de que ja n’hi ha prou, de que ja estem farts, de que això S’HA D’ACABAR PER SEMPRE AL NOSTRE POBLE.

Hi han moltes més coses en joc que la indubtable necessitat de tirar aquest MUR a terra.

16 01 2009
Nyaps

Molt bé, Martí, aquesta és la trista resposta que dones als veïns; te l’han preparat els tècnics i a tu t’ha agradat i l’has signat. Haguessiu pogut, uns i altres, humiliar als veïns demostrant la legalitat del Nyap, de ganes no us en faltaven. Però no, en lloc de defensar la legalitat del Nyap, redacteu una resolució sense cap tipus de sentit jurídic.

El problema el tindràs quan truquin repetidament a la porta el Síndic de Greuges de Catalunya, la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat o ves a saber qui et trucarà a la porta … per demanar explicacions sobre la legalitat del Nyap!

De moment acuses a en Miralles d’irresponsable. I diuen que vas cridar a en Tello a veure si el podies fer callar, retirant la moció que AMS vol presentar contra el Nyap urbanístic.

I a les eleccions del 2011 encara recordarem qui estava en un costat i qui a l’altre.

De bon rollo, et dic que no vas gaire ben encaminat.

16 01 2009
Jose

ESTO ES LO MISMO QUE HAN ESTADO HACIENDO DURANTE ESTOS ULTIMOS MESES EN CONTRA DE LOS VECINOS DE VALLCANERA.

LA DIFERENCIA ESTA EN LUCHAR TODOS JUNTOS EN CONTRA DECUALQUIER ATROPELLO COMETIDO POR PARTE DE ESTE EQUIPO DE GOBIERNO Y DE LOS QUE VENGAN.

JUNTO HAREMOS LO QUE NADIE A HECHO HASTA HORA EN ESTE PUEBLO QUE NO ES OTRA COSA QUE PLANTAR CARA.

16 01 2009
Hector

Llástima!!! Marti estás deixan passar mases oportunitats de fer les coses com cal
el poble ho patirá. Tú NO

16 01 2009
SILENCA

si n’ho canvien, el próxim ple dia 22 gener.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Penseu-ho que el “senyor” alcalde, regidors, tècnics i secratari dormen molt trenquils. Ciu també?
Quina barra tenen!!!!!!!

17 01 2009
Bloc

Comentaris copiats de
https://silsdelaselva.wordpress.com/2008/10/26/ciu-parlem-ne-2/#comments

SILENCA (22:14:35) :

En Nogué només está acaban malament, lo k Ciu va començar amb molts interesos pel mig.
plegue-ho tots barruts!!!!!!!!!!!!!!!!!1
16 01 2009

Buf (23:21:49) :

És culpa dels dos. Però cap ho vol reconèixer i passa la pilota als altres. Uns diuen que si aquells van firmar no sé què, però ara no ho aturen pas i signen el que faci falta. Els altres diuen que és ara que s’atorguen llicències, però en el seu moment van donar el tret de sortida.

Mai havia pensat que dos antònims fossin tan iguals.
16 01 2009

un (23:39:29) :

IdS està fent servir les mateixes tàctiques polítiques de les que es van queixar durant uns quants anys.
IdS, quan estava a l’oposició, no deixava de queixar-se de la poca transparència de CiU, de la seva manca de diàleg, del seu fer sense comptar amb ningú, de mirar només pels seus interesos….
Jo mateix vaig escoltar aquests arguments unes quantes vegades d’alguns dels que ara estan a la junta de govern.
Però hi ha una petita diferència: IdS no podia fer res, però CiU si, CiU té molt a dir i molts esperem que CiU digui, que CiU faci.
16 01 2009

Xinxeta (23:47:49) :

Aquest és el parany d’IDS, que atorgar la llicència d’activitats no era correcte.. però és evident que amb un altre projecte d’obres sí es pot atorgar aquesta llicència (també és cert que hauria estat més prudent esperar), la llicència prèvia d’activitats (que al cap i a la fi només diu que podrà haver comerç en aquella parcel.la), no legitima la llicència d’obres del Nyap on només hi ha comerç i no habitatges i es permet l’aberració de fer una nau industrial.

En qualsevol cas també està clar que la llicència d’obertura que enara resta pendent no s’hauria d’atorgar a aquest immoble per ser contrari al planejament municipal.

IDS diu que CiU va llençar a l’aigua a un que s’està ofegant, pero una cosa és això i l’altra empentar continuament al fons d’un pou com fa IDS.

També és cert que ara CiU ha d’escollir mirar com mor i posar seny i reparar errades, i la més gran en aquest assumpte és atorgar aquesta llicència d’obres de nau industrial sense estudi de detall.

També pot rectificar i que es facin les auditories i així parar els espectacles permanents que fan (…) serveis tècnics que (…)

18 01 2009
LNC

SI ANEM 50 VEÏNS I VEÏNES AL PLE.

ATURAREM EL NYAP.

PODEM.

18 01 2009
Veïns

Les 5 portes de les estacions elèctriques (n’hi ha una de petita) obren sobre la vorera del carrer; ¿és normal?. La furgoneta de serveis envaeix la vorera just davant del pas de vianants. Poca cosa, comparat amb el que vindrà si no es desmantella el Nyap. Una petita mostra de la teoria que diu que el pati del darrera de l’empresa és, sense exagerar, … el mateix carrer Bastiments.

Un senyor de Vilobí va dir “Jo no sóc tontu” que el metre quadrat va molt car a Can Cabirol i he de fer un segon negoci a l’altre extrem de la parcel·la, a la part de dalt. Presentem els plànols i si cola, cola.

I va colar!:

https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/01/16/reprenen-les-obres-del-nyap-ii/

Furgoneta d’energia solar a l’ombra del Nyap!:

https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/01/12/es-reprenen-les-obres-del-nyap/

19 01 2009
LNC

La convocatòria del Ple encara no és al web municipal.

Nogué dimissió !!!!

20 01 2009
AMS

CONSIDERACIONS SOBRE LA MOCIÓ CONTRA EL NYAP DEL CARRER BASTIMENTS:

http://amsils.bloc.cat/post/15389/246624

21 01 2009
LNC

Davant els informes de tres equips jurídics diferents (afectades i afectats, ICV i AMS) és una vergonya que la gent del poble de Sils, el Sils real, hagi d’anar als tribunals a defensar els seus legítims drets per la temeritat i negligència de tècnics i polítics.

Ja n’hi ha prou d’impunitat i negligència. No és de Justícia a més d’una irresponsabilitat greu i total de l’equip de govern.

Demà al ple veurem si CiU està amb el poble o amb l’arquitecte, l’assessor urbanístic i l’enganxina.

21 01 2009
Anonimous dixit

Tinc un dubte, a veure si algú ho pot aclarir.
Si un tènic municipal no pot desenvolupar feines dins del seu municipi per incompatibilitat amb el càrrec (encara que tothom sap que en aquests casos fas firmar a un amic d’un altre poble i tema resolt), com pot ser que un Secretari sigui contractat pel mateix ajuntament per al que treballa per portar a terme feines dins del mateix municipi?

21 01 2009
LNC

Perquè no pot portar assumptes del seu municipi, però sí d’altres encara que tingui el desptax allà.

21 01 2009
Una que pregunta

¿És normal que un poble de 5000 habitants tingui tants casos judicials oberts i es gasti tantísims diners en advocats i assessors externs? ¿Passa el mateix als pobles de la nostra rodalia? ¿Què podriem fer amb tots aquests diners si es destinessin a coses més útils per l’interès general?

Com bé dius, LNC, es molt facil pels nostres politics utilitzar els diners públics per a pagar advocats, però es molt dolorós pel ciutadà “ras” haver-se de gastar diners només per defensar-se d’una putada que li estan fent, només per defensar alguns drets elementals.

21 01 2009
Estudi de detall, demà

Mireu el que hem trobat.

L’alcalde i la junta de govern, assessorats, tiren endavant amb la “jugada” d’intentar legalitzar-regularitzar el Nyap a posteriori, un cop la nau industrial ja està acabada.

Els articles 150, 151 i 154 de les normes urbanístiques de Sils (NNSS) ho deixen molt clar, s’havia de fer un estudi de detall abans de donar les llicències.
No es va fer, ni es va demanar.
I aquesta només és una petita part de les irregularitats detectades pels tres informes (veïns, AMS, ICV).

Ara ens volen colar un estudi de detall del Nyap, quan la nau industrial ja està acabada.
Ja l’han preparat, a correcuita, després del curiós decret d’alcaldia de 23 desembre 2008.
Demà 22, dia del ple del Nyap, serà publicat al BOP de Girona. Casualitats de la vida:

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre informació pública d’un estudi de detall.
Exercici: 2009 Bop: 14-0 Edicte: 729 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre informació pública d’un estudi de detall.

BOP de Girona número 14, 22 de gener de 2009
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2009/14/20091400729.pdf

21 01 2009
Xinxeta

Què fort !!!!!

l’estudi de detall que es necessita prèviament a poder atorgar la llicència d’obres arriba a urbanisme un cop ja està feta l’obra !!!!!!

Bones al.legacions.. i que el Sr. alcalde esperi assegut que amb aquestes al.legacions urbanisme li aprovi aquest nou nyap..

21 01 2009
Quina contradicció

Hi ha una cosa que no entenc. L’Ajuntament diu, en diversos escrits que l’Estudi de Detall és una cosa obsoleta. Aleshores, com és què li demana a Foncie que el presenti? I encara més, l’han aprovat en junta de govern del dia 19 de gener. Oi, que hi ha alguna cosa que no lliga?

21 01 2009
Veí

D’acord amb vosaltres, pèro, Insistim que l’estudi de detall és un més dels molts papers que no es van presentar i de les moltes normes legals que no es van complir. Presumptament. El resultat és aquesta aberració de nau industrial de polígon al mig del poble i un carrer amb veïns convertit en el pati del darrera del negoci.

Llegiu els tres informes que detallen una gran acumulació de greus irregularitats de FONS:

a) Veïns:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2008/11/26/lescrit-dels-veins-a-lajuntament/
b) AMS:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/01/20/ams-es-mulla/
c) ICV:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/01/14/icv-mocio-nyap/

Jo diria que tècnics i alcalde ja deuen estar buscant assessorament extern “de qualitat” en lloc de demanar un informe urbanístic neutre al PSC (el partit de l’alcalde de Sils)

21 01 2009
Buf

És que un informe del PSOE -es pot dir més alt però no més clar que el PSC no existeix, és només una sucursal subordinada- diria que és tot correcte, seguint el seu estil d’alabar les seves pífies.

21 01 2009
UNO

Increible pero cierto, seguro que la demanda sea cual sea el veredicto, la ganan los vecinos, porque si os fijais pagaran a los dos abogados el suyo y el del Ayuntamiento, por que ellos también son pueblo, y pagan sus impuestos como cualquier hijo de vecino. Porque este abogado del Ayuntamiento lo paga el pueblo.
Esto es vegonzoso!!!!!!!!!
Tener que defenderte de tu propio Ayuntamiento

22 01 2009
Xinxeta

Al marge de destacar l’escàndalosa actuació irresponsable de tècnics, assessors i govern en tot aquest episodi del Nyap, vull manifestar la meva solidaritat sincera amb el veïns més directament afectats per tot el que els està fent passat aquesta gent de l’ajuntament. Crec que no haurà estat agradabe passar per totes les actuacions i actituds que els estan fent.

Estem amb vosaltres també en aquest aspecte més humà.

22 01 2009
Diu

Diu que els regidors dels grups q presenten mocions antinyap estan rebent tot tipus de presions.
Diu que hi ha gent gran acollonida pq escampen el rumor q si el nyap s’atura tots haurem de posar diners de la nostra butxaca per pagar indemnitzacions.
Diu que com q ells no donen la talla, els tècnics de dins, algú de santa coloma està redactant informes per contrarrestar els informes antinyap.
Diu que no està gens clar qui té el poder fàctic a l’ajuntament de Sils.
Diu que amb aquest dineral que paguen als advocats externs i amb els contactes que tenen els que manen, els veïns ho tenen dificil.
Diu …

22 01 2009
.DdG

Diari de Girona, dijous 22 gener 09:

Veïns de Sils duen el consistori al jutjat pel permís del polèmic supermercat
L’Ajuntament ha rebut la notificació aquesta setmana, on es reclama tot l’expedient urbanístic

SILS | E.BATLLE
L’Ajuntament de Sils ha rebut aquesta setmana la notificació de la jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona on se l’informa que s’ha admès a tràmit la denúncia de deu veïns del carrer Bastiments, a la zona coneguda com a Can Cabirol, que reclamen que, després d’haver argumentat les presumptes il·legalitats urbanístiques del supermercat i rebut resposta de l’Ajuntament, es revisi la llicència que es va donar a la promotora del supermercat Consum.

Aquesta demanda la van interposar els veïns a principis del mes de desembre i fa pocs dies que a l’Ajuntament se li va notificar que s’havia admès a tràmit. Els veïns, com ja han reclamat en diverses ocasions, volen que se’ls escolti, ja que consideren que el supermercat Consum que s’està construint davant de casa seva incompleix la normativa referent a habitatges amb tolerància comercial i que en el moment que es va atorgar la llicència, el 2007, el consistori no va exigir cap estudi d’impacte ambiental ni tampoc es va aprovar cap estudi de detall sobre la construcció d’un supermercat al solar.

Fa pocs dies, el consistori va respondre als veïns assegurant-los que no tenien raó i que la llicència era del tot legal. L’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), ahir es mostrava sorprès del contenciós presentat pels veïns, ja que “el van presentar quan encara no els havíem respost i després demanen diàleg”. En canvi, els veïns asseguren que van fer-ho així perquè “s’havia de presentar abans no caduqués l’última revisió de la llicència”.
Tot i això, el batlle assegura que “s’ha fet un nou informe de secretaria, tècnic i l’advocat urbanístic per les mocions que han presentat els grups d’AMS i ICV-EUiA i tot es troba correcte, tal com vam dir també als veïns”. Tot i això, l’alcalde va acabar afirmant que “un jutge ho decidirà i mai se sap, ens podríem haver equivocat“.

D’altra banda, les obres del supermercat es troben ara aturades perquè l’alcalde va emetre un decret a finals d’any on feia suspendre-les a causa dels moviments de terra detectats en una zona, que no estaven previstos en el projecte. De moment, l’Ajuntament ha donat temps a l’empresa perquè presenti la documentació per legalitzar-ho, però els veïns temen que això serveixi per legalitzar-ho tot.

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009012200_3_310034__Comarques-Vens-Sils-duen-consistori-jutjat-permis-polemic-supermercat

ICV i AMS reclamen paralitzar les obres

El ple de Sils d’aquest vespre debatrà dues mocions de dos dels grups de l’oposició, ICV-EUiA i AMS, que tot i tenir alguna diferència en l’argumentació, tenen un mateix objectiu: paralitzar les obres del supermercat de Can Cabirol i que es revisi la presumpta il·legalitat urbanística que han denunciat els veïns. El grup d’AMS, però, va més enllà i reclama també responsabilitats polítiques, si n’hi ha, en l’atorgació d’aquesta llicència. Ambdues mocions es podrien aprovar si el grup de CiU hi votés a favor, ja que el grup d’IdS governa en minoria amb quatre regidors. Els vots d’ICV-EUiA, AMS i CiU podrien aprovar-les, ja que sumen set edils.

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009012200_3_310035__Comarques-reclamen-paralitzar-obres

22 01 2009
Anònim

Tinguem l’esperança que CiU es posi del costat dels veïns avui i no doni credibilitat a aquests tècnics equivocats.

22 01 2009
Anònim

Faria bé el senyor alcalde recordant que els tècnics municipals de Puigcerdà també van avalar amb “informes” les irregularitats provades i sentenciades (no pressumptes) d’un estudi de detall…

http://ciupuigcerda.blogspot.com/2008/09/el-tsjc-anula-lestudi-de-detall-que.html

22 01 2009
LNC

Deien que aquest dia no arribaria mai

Deien que el Ple mai no votaria la revisió de la llicècia d’obres del Nyap. Que en Xico, La Margarida i en Josep, no serien cridats a no permetre que el vot de qualitat de l’alcalde decidís sobre un nau industrial en un lloc on les normes preveuen comerç i habitatge.

Deien que aquest dia històric no el viuriem.

Deien que AMS no presentaria cap moció, que ICV no cridaria a actuar al síndic i a Urbanisme. Que l’Associació de Vallcanera no recolliria signatures pels afectats i afectades de la urbanització de Can Cabirol. Que els veïns i les veïnes del carrer Bastiments tampoc anirian a la jutgessa, ni a urbanisme ni al síndic.

Són la mateixa gent que diuen que mai actuarà la fiscalia en l’urbanisme silenc.

Deien que tot era i és legal i que no es trobaria cap expert ni advocat als partits o als despatxos que digués les deficiències d’aquestes llicències. Que seria una irresponsabilitat demanar comptes als irresponsables que van atorgar sense estudi de detall ni audiència prèvia a veïns i veïnes sobre aquesta llicència.

Són la mateixa gent que deien que la funció pública de l’urbanisme no permetia obtenir planols de l’expedient d’una llicència perquè podria anar contra la llei de propietat intel.lectual. Que hi ha dubtes de legalitat sobre la norma un acord de publicar el béns patrimonials de la Junta de Govern que ha pres aquests acords sobre les lllicències.

Però el dia en que Sils pot canviar ha arribat. El dia en que la gent que reclama els seus drets davant la injustícia i els fets consumats està aquí.

Sabem que hi ha quatre votats 500 persones que diran que ja els està bé aquesta llicència. També sabem que hi haurà quatre, també votats per altres 500 que diran que és il.legal. El dia en que dos regidors i una regidora, també amb 500 vots darrera, poden canviar la història recent de Sils i votar el que la majoria del poble vol: Que es respecti la llei i les normes urbanístiques, no permetre una nau industrial en una parcel.la residencial i posar fi per sempre als nyaps a Sils.

El dia del poble ha arribat, i els polítics i polítiques locals que avui han de votar haurien d’estar a l’alçada del que Sils es mereix.

22 01 2009
Un

L’alcalde amb un ciri encès al Pelegrí de Tossa?. Segur que pregava perquè Sant Sebastià li conservi el Nyap!
És o no és l’alcalde?:

22 01 2009
Xinxeta

No puc venir al Ple… a veure si estem de sort i l’aturem.

Com a mínim l’alcalde ja no parla d’irresponsabilitats dels altres i comença a admetre que en pot haver equivocat. Veïns esteu guanyat.

Ara mirarem que aprengui que diàleg i defensa dels drets al tribunals no són incompatibles. 😉

22 01 2009
Anònim

l’alcade ja ha perdut tres votatns per les properes eleccions, i CIU en pot guanyar tres depenent del que faci avui al ple ( 22-01-09 )

22 01 2009
Xinxeta

Aquest mai de senyor batlle és molt desafortunat. No pateixi senyor batlle ara que hi ha la senyora jutgessa pel mig i tant que se sabrà més d’hora que tard si s’han equivocat o no.

Malauradement i com alcalde el temps d’esmenar les seves errades i la dels seus defensats tècnics s’ha esgotat… 😉

23 01 2009
Anònim

IDS es manté fer, i CIU es renta les mans, ja sabem qui governa i com ho fan….
Ara tant sols queda la Justícia, la qual hem de pagar i el poble paga la defensa de l’Ajuntament.
Crec que tots els Silencs i Silenques, he de pendre nota tant sols queden 2 anys i quatre mesos per les properes eleccions. Ja sabem qui està al costat del poble, que tots tinguem molta sort, però aquest temps seran molt durs per a tots i si no m’equivoco que espero que sí, això tant sols és l’aperitiu, del que aquesta gent que ens governa ens farà.
IDS va a la seva i es mou per interessos propis, POUM, Can Celdoni, Nyap.
CIU, es renta les mans, el seu gran tema, no remeneu el que vam fer el les anteriors legislatures .
AMS, si fa vent de la dreta cap a la dreta i si bufe per l’esquerra cap a l’esquerra.
ICV idees clares, però vol protagonsme i de moment té molt d’aparador i llueix molt bé.
Altres…. hi han molts interessos de gent poderosa i influent de Sils que estan a l’ombra principalment de IDS, CIU i AMS.

Resultat… SI NO CANVIEN LES COSES VOT EN BLANC I QUE DEU ( si realment existeix ) ENS AGAFI BEN CONFESSATS i posem el cul el remull i quan sortim tapam-lo be que del contrari ja sabem el que passa….

23 01 2009
pera

ICV idees clares? juas! si només fan que presentar mocions copiades e inutils! no em feu pas riure……!

23 01 2009
Altre anònim

D’acord amb la primera apreciació que fa l’anònim quan a pagar. Però ficar en el mateix sac els que governen i els que no, em sembla com a mínim demagògic. Amb quin bloc d’interessos t’identifiques? Amb els que llueixen bé, atès que per tu tots els altres tenen persones poderoses i influents al darrere? El vot en blanc segur que afavorirà a algú.

23 01 2009
Buf

Si no volen caldo, dues tasses. Torneu a presentar les mocions novament! Com a mínim aquests personatges que tornin a passar vergonya davant del poble!

23 01 2009
Veí

La junta de govern va aprovar l’altra dia, provisionalment, a correcuita, com vol l’empresa promotora, l’estudi de detall. Després del mes legal per a presentar al·legacions, aquest estudi de detall crec que l’haurà d’aprovar definitivament el ple.

Aquí s’hauran de tornar a mullar aquests personatges que dius.

23 01 2009
AnOnIm

ME PARECE QUE PRONTO TENDREMOS SUPERMERCADO DONDE PODREMOS COMPARAR PRECIOS Y COMPRAR DONDE MAS NOS INTERESE PARA NUESTRA ECONOMIA.ESO PARA LOS QUE NO TENEMOS GRANDES CASAS CON GRANDES PATIOS E INTENTAMOS GANARNOS LA VIDA SIN CREAR CONFLICTOS NOS INTERESA.
UN COMENTARIO PARA NLC YA HE CONSEGUIDO UN TRABAJO, NO TRABAJARE EN EL SUPERMERCADO PERO SEGURO QUE ALGUNOS DEL SILS SI QUE LO HARAN.

23 01 2009
Buf

Pocavergonya! I la comparació de preus no la podries fer amb el súper-mur de les lamentacions situat en un lloc adient?

Qui t’ha dit que els que defensem la justícia estem en contra del supermercat? Estem en contra de l’emplaçament que han escollit per posar els 8 metres de la vergonya. Estem en contra de que els que es creuen que són l’Ajuntament, quan només en són una part, vagin amb aquesta prepotència i contra els veïns.

23 01 2009
LNC

Enhorabona valencià!!! però segons un ministeri espanyol al web http://www.observatorioprecios.es resulta que el Consum és molttttttt car. Sap geru.

A més ja veurà com el nyap al final tanca, fa una obra ben feta i pot tornar a obrir. No pateixis 😉

23 01 2009
jo

a veure si algú ensenya a aquests del govern a parlar en públic perque la veritat es que fan pena

23 01 2009
Socialistas de Vallcanera

Nogué te estás luciendo, vete preparando, que las próximas elecciones no te va a votar nadie

24 01 2009
.Estudi de detall

Els Estudis de Detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen les articles 64 i 65 de la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL. 1/1990):

– Publicació en el DOGC o en el BOP.
– Informació pública, en aquest cas 30 dies.
– Presentacio d`al·legacions.
– L’aprovació definitiva, sense aprovació provisional, de l’Ajuntament (Ple).

En aquest cas, en la nostre opinio, l’informe previ dels Serveis Territorials d’Urbanisme no és prescriptiu ni obligatori.

Però, donades les circumstàncies excepcionals de la tramitació i la preocupacio social i ciutadana en aquest asumpte, i tenint en compte els dubtes que de forma objectiva planen sobre la gestió d’aquest afer per part de la Junta de Govern local i dels tècnics municipals, creiem necessari donar el major rigor possible i seguretat juridica a la resolucio del estudi de detall.

Per tant, el nostre grup que ja ho va proposar al ple del dia 22 de gener, ara ho fara formalment de proposar a tots els grups municipals que es trameti l’estudi de detall als Serveis Territorials d`Urbanisme de Girona, i no s’aprovi definitivament l’estudi de detall per part del ple municipal sense l’informe favorable dels Serveis Territorials d`Urbanisme de Girona.

GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA-EPM


Llegiu també:

Estudi de detall
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/01/22/estudi-de-detall/

24 01 2009
Urbanisme de República Bananera?

URBANISME DE REPÚBLICA BANANERA ?:

Les normes urbanístiques de Sils diuen literalment que per a concedir llicències d’obres a la parcel·la del Nyap calia l’aprovació PRÈVIA d’un estudi de detall, ho consideren INDISPENSABLE. Calia presentar aquest document ABANS de construir el Nyap. A més a més, s’havia de presentar un projecte únic per a TOTA la parcel·la. Res d’això es va fer. Per què?


Si s’hagués presentat l’estudi de detall, els veïns haguessin tingut 30 dies per a mirar el projecte i els plànols, per a buscar assessorament sobre la legalitat d’aquell brutal mur de 8 metres arrambat contra el carrer, etc., etc. Haguessin tingut dret a presentar al·legacions. Se’ls va privar d’aquest dret bàsic. INDEFENSIÓ absoluta.

Al desembre passat, l’alcalde deixa acabar les obres exteriors de la nau industrial i li redacten un curiós decret d’alcaldia (parem les obres perquè l’arquitecte municipal us ha vist aplanant terres i ara presenteu-nos els papers de la nau industrial que en el seu dia no vau lliurar).

L’empresa, a correcuita, presenta un estudi de detall, fora de tot termini legal i una junta de govern IdS li aprova “inicialment”, quan més depresa millor.

Si podeu, no us perdeu la lectura de l’estudi de detall, en especial quan tracta de les “tres possibles situacions”.

Si això no és urbanisme de República Bananera, que algú ens ho expliqui!

I la jugada contínua. Ells deuen tenir clar que funcionarà (?). Tenen molt diner privat i públic per a contractar assessors i advocats que els fan informes “a mida”. Compten amb la col·laboració d’alguns polítics locals que diuen que saber de normes d’urbanisme no és la meva feina.

Creiem que, ARA, l’estudi de detall no s’hauria de discutir ni analitzar, simplement NO S’HAURIA D’ADMETRE A TRÀMIT. S’havia de lliurar abans de concedir les llicències, abans de iniciar les obres. És com fer una casa i, un cop aixecada, lliurar el projecte i els plànols per a intentar legalitzar-la.

No a la regularització fraudulenta del Nyap!

24 01 2009
Anonimus dixit

Jo vaig assistir al darrer ple. Un espectable lamentable.
Al que es va presentar com una defensa dels veïns i del poble, els artífex i col·laboradors del nyap van veure atacs al poble, recerca de vots, ganes de possar pals a les rodes i no sé que més.
En contes d’una gestió mal feta per tècnics i polítics alguns van pensar en el que ens costarà a tots (mentides i més mentides!).
Vaig veure un poca-vergonya dient que s’abstenien per què estem confonent les coses (polítiques i tècniques), que de tècniques no hi ententen, que s’havia d’esperar a l’estudi de detall, veure’l i reunir-se. (que vol veure en l’estudi de detall? Es pot ser tant inútil o desvengonyit?)
Vaig veure un alcalde que diu que no enten que pretenen els veïns i la oposició. Que ell no admetrà mai un error. Que sovint es confòn quan parla i diu ‘jo’ en contes de ‘nosaltres’…
Va ser un espectacle lamentable on els polítics no van estar a l’alaçada. Arguments molt pobres, escàs coneixement del tema i sobretot, i especialment el govern, que ha de donar la cara, van mostrar una lamentable manca de preparació del ple. Aquesta manca de preparació solament s’explica si els que van aturar les mocions ja sabien que es posarien d’acord.
Com pot l’alcade dir que no sap exactament que hi posa en el decret que atura les obres? Com pot no saver exactament quines obres o qué va aturar (si es que s’ha aturat alguna cosa!). Com pot dir que ell firma moltes coses i no es pot enrecordar de tot?.
Malauradament aquests arguments que veiem a diari uns quants al blog, contundents molts d’ells, no arriben a tota la ciutadania.
Us proposo que, donat l’exit de la recollida de firmes als comerços, treieu un full on s’expliqui tota la situació i que arribi al major nombre de gent. Penso en un escrit fer pels veïns, sense colors polítics.

24 01 2009
Urbanisme de República Bananera?

Permeteu-nos aquest petit canvi en l’escrit anterior:

L’estudi de detall previst per les normes subsidiàries està plenament vigent en pobles com Sils que no disposen de POUM. Es manté vigent transitòriament per als pobles amb “normes subsidiàries” (antigues) que encara no tenen POUM (modern).

Qui fa córrer el rumor de què no calia presentar l’estudi de detall?
Aquest que ho fa córrer, ho escriuria i signaria en un paper que pogués ser lliurat, com a prova, a la jutgessa?

Si s’hagués presentat i exigit l’estudi de detall, imprescindible i previ a la concessió de llicències, els veïns haguessin tingut 30 dies per a mirar el projecte i els plànols, per a buscar assessorament sobre la legalitat d’aquell brutal mur de 8 metres arrambat contra el carrer, camions de serveis, mobilitat, etc., etc. Haguessin tingut dret a presentar al·legacions. Se’ls va privar d’aquest dret bàsic. INDEFENSIÓ absoluta.

I una altra cosa essencial, l’estudi de detall no és un simple tràmit. A més de permetre fer al·legacions, obliga a que el projecte passi per la Comissió d’Urbanisme de Girona.

Vistes totes les greus irregularitats que s’han detectat (informes dels veïns, AMS i ICV), incloses les d’aquest catedràtic autor d’un dels informes dels grups polítics de Sils crítics amb el Nyap … difícilment aquest Nyap hagués passat el filtre d’Urbanisme de la Generalitat. Potser per això van tirar pel dret, incomplint molta normativa bàsica.

27 01 2009
Estudi de detall

Comparacions no odioses:

Sils:

Les normes urbanístiques exigeixen un estudi de detall abans de concedir qualsevol llicència, a la parcel·la del Nyap. Aquest estudi de detall s’havia de presentar a exposició pública ( filtre 1) i a la Comissió d’Urbanisme (filtre 2), abans de fer cap obra a la parcel·la. Res d’aixó es va fer. Es donen les llicències, incomplint -d’acord amb els informes de veïns, AMS i ICV- aquesta i moltes altres normes legals.

Un cop està aixecada i construïda tota la nau industrial del Nyap, l’alcalde de Sils signa un curiós decret d’alcaldia per regularitzar el Nyap. Depresa i corrents l’empresa promotora presenta un estudi de detall, a misses dites, els tècnics municipals li donen el vist-i-plau i una Junta de Govern IdS aprova inicialment l’estudi de detall. Ara l’estudi de detall es troba en període d’informació pública durant 30 dies. L’objectiu de l’alcalde i del grup IdS es aprovar l’estudi de detall definitivament.

Tossa de Mar:

Atès que en data 5 de gener de 2005, el Ple municipal va acordar “declarar la nul·litat de l’acord pres pel Ple municipal en sessió de data 10 de gener de 2002, d’aprovació de l’Estudi de Detall Camí de Marina i dels actes que se’n deriven, concretament de la llicència d’obres majors OBMA28/2002, per les raons exposades a l’expedient i a l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya de data 2 de desembre de 2004”.

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia, de 17 de febrer de 2005, es va acordar incoar expedient de restauració de la legalitat infringida i de la realitat física alterada.

Considerant que ha quedat acreditat en el procediment de revisió d’ofici de l’acord municipal de 10 de gener de 2002, que les actuacions dutes a terme per la propietat són manifestament il·legalitzables.

http://www.tossademar.com/ajuntament/cmg/cmg2005/050519jgact.pdf

27 01 2009
LNC

Quin gran exemple !!!

29 01 2009
toni

aqui, a sils , lo que hi ha es molta gent que son uns interesats. Mentres no toquin lo seu no els preocupa res, pero quan es aixi mouen cel i terra i vendrien a la seva mare si poguessin. Els que no estiguin contents amb el super que aguessin comprat terrenys mes amunt( es clar, eren mes cars) I QUE NO SE LAS VULGUIN DONAR DE VIPS , perque son treballadors i morts de ana com la majoria de sils.

29 01 2009
toni

Vlia dir morts de gana i pseudo capitalistes, que us penseu que defenseu al poble de sils i nomes feu que tocar els colons a tot-hom. mernos els que son hipocrites com vosaltres. MORTS DE GANA. FATXES RESENTITS.

29 01 2009
toni

En els meu textos hi ha alguna falta d`ortografia pero ho deixo aixi perque aixis aquest ta llestos anti-nyap puguin dir que segur que es un ignorant el que ha escrit això……..

PETONS

29 01 2009
Anònim

Insultar és l’argument dels que no tenen arguments. No respectar l’Estat de dret , basat en normes legals escrites, és una de les característiques del feixista.

Ara que la justícia truca a la porta de l’Ajuntament reclamant tot l’expedient del cas Nyap, alguns i algunes es comencen a posar molt nerviosos.

29 01 2009
AnOnIm

ok!!! TONI ;TODO STO YA CANSA , QUE ABRAN EL SUPER YA Y SE TERMINEN TODAS LAS TONTERIAS ( estudi de detall , 8 m. de altura , etc,etc…. ) NO MAS ENFRENTAMIENTOS CON EL PUEBLO QUE LA MAYORIA QUEREMOS SUPER.

29 01 2009
AnOnimO

Muy bien dicho, asín se habla, hay que abrir el super por cojones, que tanta democracia y tanta reclamación y tanta leche y tanto estudio de detalle, a la mierda tanta legalidat, con Franco seguro que ya estaría abierto.

29 01 2009
Anònim

Arriba España!!

29 01 2009
SILS SOMOS TODOS

El pueblo somos todos , son los cuatro vecinos los que no quieren el super , cuatro vecinos que solo miran su interes y que no les tapen el sol , cuatro vecinos que no quieren coches circulando por sus calles.
Estos cuatro vecinos no pueden enfrentar a un pueblo.
SIIII AL SUPERMERCADO.

29 01 2009
LNC

No visc al carrer d’aquest Nyap de merda. No faig costat a les irregularitats d’aquesta llicència.

La gent no es ven, té valors. Vull un supermercat que compleixi la normativa urbanística, perquè és llei, perquè a Sils ja no es hem caigut d’un arbre i no traguem amb les trampes antigues.

Avui més que mai No al Nyap.

29 01 2009
Anonim

Calle Bastiments regala Nyap! El que lo quiera, que se lo lleve y lo ponga donde mejor le quepa. No nos vamos a enfadar.

29 01 2009
LNC

🙂 🙂 🙂

S’admeten les parcel.les de l’alcalde o és que les vol per fer pisos? 😉

29 01 2009
Laura

Ja era hora que en aquest poble tercermundista poguesim anar tots a comprar sensa haber de marxar de Sils! Es una vergonya que a un poble de més de 5.000 habitans no hi hagués un super una mica decent, per mi que enfaltarien un parell més per poguer triar, espero que tot arribi i que Sils sigui un lloc amb tot tipus de comerços i tot tipus d’activitats, i referent a les molèsties que aixó pugui ocasionar, jo aconselleria als perjudicats que la propera vegada que decideixin comprar-se una finca urbana mirin be on ho fan.

29 01 2009
LNC

BOICOT al NYAP és BOICOT al NOGUÉ és BOICOT a IDS és BOICOT a les IRREGULARITAS I DESASTRES URBANÍSTIQUES A SILS QUE ABANS CRITICAVA EL NOGUÉ.

29 01 2009
Anònim

Molt bé, “Laura”, culpabilitza als veïns. Sí, sí, ja ho va dir l’alcalde que la culpa era dels veïns per viure al costat d’aquesta merda de Nyap, i no a l’inrevés.

Gregorio Jesús Gil y Gil, des de l’infern, estaria absolutament d’acord amb els teus plantejaments, “Laura”.

¿Vols un super “decent”? . Nosaltres, també !!! Un cop aquesta nau industrial que han construït s’hagi traslladat a algun polígon de la comarca, ja es podrà parlar de fer-ne un de nou que compleixi la normativa urbanística. La parcel·la del Nyap té prou espai per construir un o dos supermercats o superfícies comercials, decents i legals. Clar que això de la legalitat, a tu et deu relliscar, “Laura”. N’hi ha molts de supers decents i legals al mig dels pobles de la comarca. Hi ha havia altres maneres de fer un super al mig del nostre poble. Aquest no dóna la talla, “Laura”.

Dius que vivim en un poble tercermundista? ¿Vols dir que amb uns quants blocs de pisos com els que va autoritzar en Rovira i un parell de Nyaps més com aquest que tant t’agrada a tu i a en Nogué … i Sils serà un lloc magnífic per a viure, “Laura”?

30 01 2009
anònim

Aquest senyor és un impresentable.
La seva prepotència no el deixa veure que ja no ens pot enganyar amb aquests xantatges.
El continua pensant que està per sobre de tothom i que som tontos, que no ens enterem de res, que continuarem passant pel tubo…

Suposo que ja s’haurà fet públic també el Ban ofertant les places de la Llar d’infants del qué SI es va parlar al Ple. O és molt suposar?????
Parlant de la Llar d’infants, com pot aquest senyor parlar de donar llocs de treball a la gent de Sils quan ell es dedica a deixar educadores al carrer després de molts i molts anys a l’ajuntament (el només hi serà 4 anys, si CiU ho permet) i en uns moments de crisi com aquests…

CONTINUI SENYOR NOGUER, CONTINUI….
que Dios castiga y no pregunta cuando!

30 01 2009
Anònim

L’alcalde del Nyap,

Alguna assessora o assesor deu tenir el senyor alcalde que li diu: Ets l’alcalde del Nyap, el teu vot va servir per desempatar i negar la revisió de les llicències al ple municipal, continua per aquí, implicat fins al final, explota aquesta veta, fes demagògia cridant que els veïns que han presentat el contenciós i els dos grups de la oposició que volen revisar les llicències volen fer mal a tot el poble.

La demagògia és bruta però qui sap si pot donar rèdits. Fem córrer rumors. Ets l’alcalde del Nyap i molta gent que busca feina t’ho agrairà si montes a l’Ajuntament una mena de oficina de col·locació al servei de les dues empreses del Nyap.

4 02 2009
Aturem el Nyap

Dintre de poc, a l’acabar el termini d’un mes per a presentar al·legacions o suggeriments, l’ajuntament s’haurà de tornar a pronunciar sobre el Nyap. Ara es proposarà aprovar definitivament el famós estudi de detall (un dossier d’uns 20 fulls i uns 12 plànols).

Suposem que els grups AMS i ICV que van presentar les mocions al ple municipal demanant revisar les llicències, estan buscant assessorament sobre el contingut d’aquest “estudi”, l’objectiu del qual, sense ser malpensats, és intentar tapar les irregularitats del Nyap.

En contra del rumor que algun extecnic local feia córrer, és ja una certesa que aquest estudi de detall s’havia de lliurar ABANS de concedir les llicències del Nyap. Els veïns haguessin tingut 30 dies per a presentar al·legacions i suggeriments, Urbanisme de la Generalitat hagués consultat els plànols proposats per l’empresa, etc, etc.

L’estudi de detall aprovat per la junta de govern de Sils el gener del 2009, considera que la parcel·la del Nyap està totalment verge, que no hi ha res construït, com un camp erm que fa pendent, ple de flors a l’estiu. I ens proposa “tres possibles situacions”:

Opció A: un Nyap a 11,72 metres d’alçada
Opció B: Un Nyap a 11,12 metres d’alçada
Opció C: un Nyap a 8 metres d’alçada

Doncs bé, com que l’empresa constructora és molt enrotllada i no vol molestar als veïns, ells proposen construir l’opció C (que és la que realment van construït, saltant-se molta normativa).

Jurídicament no sabem com es diu d’això. Vulgarment ho anomenem UNA FARSA.

4 02 2009
Santayana

“El único peligro auténtico para la humanidad es la estupidez de los seres humanos. Como los verdaderos estúpidos creen que son inteligentes imponen su estupidez a los demás como si ésta fuese un don”

5 02 2009
Plató

La (persona) estúpida, quan li fallen els arguments o és curta de gambals, agafa el llibre de cites filosòfiques que té al prestatge.

5 02 2009
rigoberto

al loro

14 02 2009
Fina

Com a ciutadana de Sils, he seguit la polèmica que ha despertat el nou supermercat. Comparteixo una part dels arguments d’aquells que són contraris a la implantació d’aquests, però de cap manera puc compartir l’acusació cap a l’Ajuntament per haver penjat un Ban anunciant la selecció de personal per uns 20 llocs de treball.
Senyors i senyores, sis plau, sobretot sentit comú !!! Que la oposició no es pot fer a qualsevol preu i amb qualsevol argument.
La preocupació per les famílies aturades del nostre municipi, ha de ser compartida per tots els grups polítics. Ha d’estar pel cim de qualsevol divergència. I sobretot, hem de posar tots els mitjans possibles per aportar possibles solucions al problema. Benvingut el Ban i tot allò que acosti la informació a les persones i famílies afectades per la pèrdua de llocs de treball.
Fina

14 02 2009
Anònim

Fina, no podem ser tan ingenus. No oblidis el context del ban. Sincerament, no crec q a l’alcalde li interessin els 20 llocs de treball sinó salvar la seva carrera pq s’hi ha mullat del tot a favor del Nyap, ell sabrà pq.

¿Has vist altres bans similars demanant currículums per altres empreses de Sils? El ban és part del seu objectiu: legalitzar les obres donades amb llicències molt irregulars i acusar als veïns i a l’oposició de voler enfonsar l’ajuntament, destruir llocs de treballs i altres demagògies i xantatges.

O tu creus que 20 teòrics llocs de treball paguen irregularitats greus?
On anem si comencem a vendre’ns d’aquesta manera?
Quina ètica, quina decència tenim si acceptem aquests arguments?

Hi han moltes altres maneres de preocupar-se pels aturats!
La gent no necessita un ban per saber els llocs de treball que s’ofereixen. Està molt clar quin és l’interés del senyor alcalde en aquest ban amb tuf caciquil.

Urbanisme decent a Sils!
Joc net a l’Ajuntament!

14 02 2009
Vèncer sense convèncer

Fina, si et sembla que tenim raó contra el súper no té cap sentit que donis suport al BAN que promociona llocs de treball en un centre de treball edificat irregularment. Refelxionem-hi, siusplau, reflexionem-hi!

15 02 2009
Laura

Ningú de moment ha provat que sigui irregular. Lo irregular seria que un Ajuntament que disposa de Borsa de Treball no faci difusió d’una disponibilitat de feina al municipi, vingui d’on vingui.

Segona cosa que volia dir és que potser si que el comerç de Sils no funciona, però d’aixó ja fa molt, no crec que en tingui cap culpa el futur Super, si no el canvi de costums de tots i la manca d’oferta del poble.

Penso que tots en som culpables de que el comerç de Sils no rutlli, i contrariament el que veniu dient, penso que serà bona la inplantació de nous establiments, segurament molta gent que fins ara anavem a comprar fora ens quedarem més a Sils. Hi haurà més vida al poble, més moviment i es perdrà la sensació que almenys jo tinc moltes vegades de que es un poble fantasme.

On son les firmes que es van recollir en cotra del Super? No s’havien de presentar en el ple del Nyap?

Poca gent de Sils està contra el Super, al contrari, tenim moltes ganes que comenci a funcionar, potser estèticamnet no ha sigut la opció més encertada, però aixó no treu que per altra banda doni un gran servei.

15 02 2009
Xinxeta

És il.legal, tant el proediment fet servir, com la destinació d’ús de les plante primera i tantes altres coses…

Si volen fer un super, que compleixi la llei no trobes? o Sils és Marbella?

Cap silenc de moment ha treballat al nyap… Vilaró dóna més feina i mai s’ha fet un ban…

Al Nyap sembla que l’alcalde defensi interesos personals concrets per sobre de l’interès general que garanteixen les lleis, normes subsidiàries, etc..

15 02 2009
Resposta a Laura

Laura segons a meu entendre, aquests veïns que es queixen pel Super, no protesten per fet que hi hagi un Super a Sils, ho fan per aquesta bèstia que han creat davant de casa seva. Oi que si aquest edifici estigués davant de casa teva, segur que no opinaries el mateix. Sí als lloc de feina i als llocs on tots els veïns de sils puguin anar a comprar, però no!! aquests edifici mal parit.

15 02 2009
Veïna

Les firmes les tenim guardades per quan les necessitem exposar, si així ho decidim. Segur que tu, “Laura”, no vas signar i ara ¿què vols?, ¿tafanejar?.

15 02 2009
Joan Manel

Laura, només li veus qüestions estètiques al Nyap? Poca cosa li veus. ¿No t’has llegit els informes AMS, ICV i veïns? Els veïns no crec que hagin anat a un contenciós només per les qüestions estètiques, no fotis.

Ves repetint com ho fa el teu alcalde que tot és legal. ¿Què vols que digui l’home si ha invertit en el Nyap tot el seu crèdit polític, el poc que li queda.

El Nyap és tan poc “legal” que el teu alcalde, ben assessorat, ha hagut d’improvisar una aturada tècnica de les obres per demanar al promotor que li lliuri els papers que no es van demanar quan calia, abans de les llicències. I si el promotor no li ha demanat indemnitzacions per tenir les obres aturades 2 o 3 mesos, deu ser pq ho tenen tot lligat, amb un full de ruta i un calendari de reobertura ben tancat entre les dues parts, ¿no creus?.

Ara, no sé si saps, el teu alcalde (ben assessorat) demanarà als regidors i regidores del ple municipal de març que col·laborin en la REGULARITZACIÓ del Nyap, aprovant el famós estudi de detall. Clar que, diuen, aquí no s’acaben les irregularitats.

Del vergonyant ban del teu alcalde, et recomano la lectura de la denúncia què en fa fer el grup AMS.

“El Nyap és legal, tot és legal”. Una mentida repetida mil vegades es converteix en veritat. Tu també pots practicar aquesta tècnica per acabar tenint la consciència més tranquil·la.

Curiosa tesi la teva: El Nyap atreurà clientela, la gent passejarà pel poble amunt i avall i això revifarà el petit comerç de Sils. Deus està molt interessada en que els botiguers i petits comerciants de Sils se la creguin, aquesta tesi. Ves insistint que podria ser que colés.

15 02 2009
una de sils

pero no son tantas las firmas que teneis, donde estan .
Me han dicho que se han llevado a firmar por gente que no son de sils, ni vallcanera , o sea que de la s que teneis , que no son tantas, la mayoria so de fuera i por eso no las quereis enseñar para que no se descubra que nadie de sils conoce a los que han firmado como paso con las que entrego el miralles de no se camini que el 90 % no eran de sils i quedo en ridi “culo”

15 02 2009
una de sils

por cierto, tantos informes que dicen que todo es ilegal , segun ICV y AMS , y no se ha visto ningun informe firmado por un tecnico que diga que es lo que esta mal. que lo enseñen aqui y nos lo creeremos pero si no lo enseñan, es su palabra contra la de los tecnicos municipales que si estan firmados y que lo he visto yo misma

15 02 2009
Una

La tafanera us vol provocar, no li foteu cas 😉

15 02 2009
una de sils

JUAN MNEL, donde has leido los informes. que los publiquen de una vez y que tecnico lo ha firmado

15 02 2009
Xinxeta

certament, “l’argument” de la pro nyap són més propis de saló de perruqueria i matí d’hort il.legal que d’un mínim sentit del ridícul… i això es veu des de Sils fins Barcelona, passant pels tribunals de Girona 😉

15 02 2009
una de sils

no es provocacion, es que sea la verdad. donde estan los informes de ICV Y de AMS que dicen tan cierto que yienen,. que se vean de una vez i nos lo creeremos , sino NOOOOOOOOOOOOOOOOOO

15 02 2009
Vèncer sense convèncer

De signatures a favor d’un supermercat il·legal encara n’hi ha menys. Només hi ha la dels tècnics de Sils i l’alcalde. Patètic!

15 02 2009
LNC

http://apps.facebook.com/causes/213487?

Aquesta és la Causa al facebook contra el Nyap Ja som 36 amb noms i cognoms ( i només entre facebookers ) 😉 no hi ha en miralles ni gent d’AMS, etc que van votar al ple contra el nyap…

A veure quants sumeu el pro-Nyap, perquè de moment no teniu cap causa.. només bans de l’alcalde del Nyap 😉 🙂 🙂

15 02 2009
15 02 2009
Anònim

Diuen que l’alcalde vol considerar els currículums i les entrevistes per a accedir als suposats i presumptes 20 llocs de treball, com a firmes a favor del Nyap i de la seva política carca-conservadora-independentdelpsc. Ara està interessat en saber quantes firmes van recollir els veïns per a veure qui guanya 😉

15 02 2009
UN

Ja els agradaria a aquesta colla que només fos en Miralles qui donés suport als veïns. Els seria molt més fàcil manipular l’opinió pública.

Quina putada per a aquesta colla quan van saber que els informes jurídics d’AMS també descobrien greus irregularitats, o quan l’alcalde no va aconseguir que AMS retirés la moció a favor de la revisió de llicències, o quan han llegit l’escrit d’AMS contra aquest ban (…)

15 02 2009
una de sils

veo que no los teneis , por lo tanto todo lo que decis sobre estos informes es que es MENTIRA, no teneis ninguno que diga que esta mal hecho.

Mentirosa xinxeta, AMS y ICV

15 02 2009
sils

Per cert, anonim, aquests enllaços que esmentes no hi ha cap informe. Cal que es publiquin amb la signatura del tecnic que els signa i el nom i cognoms, no el que diuen els grups politics, que ja ho sabem i son ells que no saben el que diuen

15 02 2009
Xinxeta

Aquesta és bona…. els que han amagat l’informe escaler donant lliçons…

Què no veieu que els fonamnets de dret fan esment als informes tècnics amb referència a la legislació aplicable???

No m’estranya que el jutge de lo social es fes un fart de riure amb els escrits de l’alcalde:

http://losilenc.blogspot.com/2008/12/lalcalde-socialista-de-sils-els-seus.html

Ai, ai, ai… que la colla de la pòlissa de responsabilitat civil que amagaven i confonien l’ONU amb el POUM perden els nervis i insulten…

Ai, ai, ai que el Nyap ja està als tribunals i no volen que passi per urbanisme ….

Digueu-li a l’alcalde que faci un referèndum i ja veure que vota el poble 😉

15 02 2009
Un

“Jo també sóc tècnic, en la vida privada”: Martí Nogué, alcalde de Sils
😉

15 02 2009
Anònim

Nomes en el dia d’avui s’han fet 15 comentaris referents al NYAP i ningú ha comentat res de la noticia sobre l’atropellament a la GI-555.
Realment us preocupa mes un supermercat que l’estat en que es troba la GI-555 que passa per Sils (en els últims 6 mesos han mort 3 persones) o que la paralització del cos de la Policia Local (amb l’augment de furts i delictes que hi ha a la comarca de la selva) ??

15 02 2009
LNC

Això és perquè hi ha desgràcies que tenen remei (com el nyap) i n’hi ha d’altres que malauradament no, com la mort.

Condol per les famílies que pateixen la mort del seus i amb els veïns i veïnes que pateixen la negligència i mala fe dels culpables del Nyap

15 02 2009
Dolors

Aquest via és fatal. Jo mateix la setmana passada vaig tenir un petit incident.
El meus condols per la família de la víctima de l’accident.

Dolors

15 02 2009
Laura

Potser quedaria-ho acollonits tots si es recollisin firmes pronyap…

15 02 2009
Probabilitats

Potser no.

15 02 2009
LNC

Laura: I com és que encara no n’hi ha cap? 🙂

Què te por la colla d’IDS (en cordobés, en cot, en taberner, l’arrendodo) del que li pugui dir la gent si es posen a recollir signatures???

15 02 2009
Xinxeta

Jo trobo que un referèndum (si tan segurs estan) seria molt més econòmic que la despesa brutal que té l’ajuntament en judicis…

Joc net a Sils !!

15 02 2009
Anònim

Més d’una i d’un ja deuen haver valorat la possibilitat de fer-ho, recollir firmes a favor de la nau industrial, aixó sí, en nom del pa dels aturats.

Fa temps que se les pensen totes: que si un decret, que si un ban, que si un full de ruta per “regularitzar”, que si trucades telefòniques estratègiques, que si un pacte a tres bandes. Hi ha molts interessos econòmics pel mig, tota una senyora parcel·la a Can Cabirol i 2500 metres quadrats d’edificis projectats.

A la perruqueria en podeu recollir, de firmes. Feu descompte a les clientes que signin. També a l’Ajuntament quan la gent deixi el currículum, els convideu discretament a signar l’altre paper; seria un sistema brut, poc ètic, però que més dona, ja no ve d’aquí, “Laura”.

Endavant, recull firmes pro-Nyap que algun motiu molt important deveu tenir per a fer-ho. La gent que més motius té per a recollir firmes proNyap és la que es mou a l’entorn d’IdS-CiU-serveis tècnics-Foncie-Consum i la seva tropa d’advocats i assessors. Sense comptar amb tot el clientelisme que crea el poder, ni que sigui municipal. I algun ingenu fàcil de convèncer.

Després del ban que vau publicar, no seria d’estranyar que anessiu per aquest camí 😦

15 02 2009
Un

Crec que al jutjat contenciós administratiu no li agradaria aquesta proposta de decidir el futur del Nyap en una votació. El referèndum s’ha de fer l’any 2011, a les municipals, procurant que no ens tornin a enganyar.

Joc net a Sils!!!

15 02 2009
LNC

El jutjat contenciós aplicarà les normes i la llei ( no com l’ajuntament ) i no quedaria vinculat per la una consulta que deixaria clar que la voluntat popular no vol el Nyap… (qui pot voler una cosa que es coneix com a Nyap?¿? ) però callaria les suposades “Laures”

«Primer t’ignoren, després se’n riuen, després t’ataquen i finalment, guanyes».

Mahatma Gandhi

Ja estem al pas tercer.. 😉

16 02 2009
Anònim

No us feu gaires il·lusions, ja sabeu el que pensa el Parlament Europeu de l’urbanisme depredador que hi ha per València i rodalies, i el PP i el PSOE tancant files davant de les acusacions de Brusel·les (l’equivalent de IdS i CiU tancant files a Sils)

Per aquí, feta la llei feta la trampa. I la política dels fets consumats. Deu ser més habitual del que ens pensem la tàctica dels nyaps: si hi ha massa normativa que molesta, un POUM pel mig, un alcalde a punt jubilar-se, tirem pel dret, construïm i després ja regularitzarem (amb l’ajut de decrets i bans d’alcaldia) i si encara no hem convençut al personal de dalt, un bon sopar a un bon restaurant, i després una justicia lenta i cara i al final ens en sortim i la Laura podrà brindar amb els seus que ja tenen el Nyap que tan s’estimaven.

16 02 2009
al alcalde

Hoy 16 de febrero se demuestra una vez más la clase de alaclde que tenemos, él que se harta de decir en prensa y en televisión que las obras están paradas, cualquiera que pase por el nyap, veran con sus propios ojos que es un mentiroso, un persona sin moral y ninguna ética.
Estan trabajando “senyor” alcalde y a marchas forzadas, esto es la ley de hechos consumados.
Y que no diga ” que mu a punto” lo que pasa que le interesa y él sabra porque se hacerse el loco.
La empresa privada deve estar muy contenta con usted y seguro que sabra recompensarle a usted y us secuazes, luego el pueblo le pasara factura o así lo esperamos muchos.

23 02 2009
Un

En els orígens del Nyap, quan donaven les llicències saltant-se la normativa que exigeix un estudi de detall ( amb exposició pública de 30 dies i dret a presentar al·legacions, aprovació per ple municipal, vistiplau de la comissió d’urbanisme de la generalitat), hi ha encara un gran interrogant per resoldre:

negligència o intencionalitat?

25 02 2009
Carles

Diuen q d’alguna cosa deuen tenir por, si han parat les obres des de fa ja 2 mesos. Tampoc s’expliquen perquè en Nogué s’hi ha posat tan fort en el tema del supermercat, quan a ell ni li va ni li ve ja que les primeres llicències són obra de l’exalcalde Rovira. Al contrari, ell hagués pogut anar al fons de la qüestió, destapar tot el que calia destapar de l’etapa anterior i encara hagués sortit reforçat com a polític.

25 02 2009
LNC

El que passa Carles que per fer això que tu dius i que mana el sentit comú hagués fet falta que fos bon polític i persona honesta.. i parlem d’en Martí Nogué que cobra més de 2000 € cada mes, sense comptar el sou de bomber i que vol requalificar les seves parcel.les. 😉

25 02 2009
anónim

Carles, aquesta és la lògica que fem servir la majoria de nosaltres. Però en Martí ens està demostrant, cada cop més, que al seu cap només hi ha lloc per idees de bomber.

26 02 2009
Anònim

Recordeu el proper diumenge 8 de març la companyia LA LAGUNA TEATRE actua a Riudarenes a les 18h. amb l’obra CRIATURES

27 02 2009
Veí

El segon ple del Nyap serà el dijous 5 de març?

Considerant que el funcionari estarà present prenent notes, ¿algun regidor o regidora aprofitarà per preguntar al secretari municipal senyor Juan Antonio Gonzalez Blanco per què no ha lliurat els papers de l’expedient del Nyap al Jutjat de Girona en el termini improrrogable de 20 dies a comptar des de la comunicació judicial?

Té massa feina?, se n’ha oblidat?, o tot és una conxorxa o maquinació ben planejada per entorpir el procés judicial en favor de determinats interessos econòmics (Foncie i Consum) i polítics (CiU i IdS)

(Recordem que un decret d’alcaldia de Sils de 19 de gener de 2009 disposava la tramesa de l’expedient administratiu complet al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona)

27 02 2009
Veí

Si alcalde o funcionari han de pagar multes per entorpir la justícia, cap problema, que amb els diners de tots es paguen multes, advocats, despeses protocolàries i assessors diversos.

La gent d’AMS o ICV, on encara queda decència, haurien de fer alguna cosa al respecte.

Aquí, com a Benidorm:

Multan al Ayuntamiento por no entregar un expediente al juzgado
El juez advierte que si no le facilitan la documentación de la Subzona C, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía

El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante ha impuesto una multa al Ayuntamiento de Benidorm por no haber remitido al propio juzgado una documentación que le fue pedida en dos ocasiones con anterioridad. En el mismo auto judicial el titular del juzgado señala que de no cumplir con la solicitud, las multas serán reiteradas y se dará traslado de los hechos a la Fiscalía. El requerimiento judicial aludía al expediente administrativo de las contribuciones especiales de la Subzona C en el Rincón de Loix.

El auto del juzgado refleja que el pasado 21 de noviembre de 2008 se requirió al Ayuntamiento para que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo referente a la impugnación por parte de los vecinos de la Subzona C del pago de las contribuciones especiales. En aquella providencia ya se advertía al Consistorio de la procedencia de imponer una multa. Pese a ello, y dado que aquel requerimiento no fue atendido, con fecha 13 de enero de este año se dictó otra diligencia de ordenación recordándole el deber de remitir el expediente en el plazo de diez días.

Multa cada veinte días

El auto del juez alude en los fundamentos jurídicos a la posibilidad de imponer la multa que se establece en la legislación y añade que en el caso citado “pese a los dos requerimientos efectuados, no se ha procedido a la remisión del expediente, sin que se haya identificado a la autoridad o persona responsable”. Por ese motivo el titular del juzgado acuerda imponer al Ayuntamiento de Benidorm “una multa coercitiva de 300,50 euros”, la cual será reiterada cada veinte días y sin necesidad de adoptar una nueva resolución “hasta el cumplimiento de lo requerido”. El juez advierte que tras la imposición de la tercera multa coercitiva se procederá “a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal”.

El mismo juzgado paralizó el cobro de las contribuciones

El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante dictó hace unos días un auto, avanzado por este periódico, por el cual suspendía cautelarmente el proyecto de urbanización de la Subzona C, así como el cobro de las contribuciones especiales, que son objeto de litigio entre los vecinos y el Ayuntamiento. La notificación llegó al Consistorio a principios de este mes y fue dictado el 21 de enero. No obstante, la urbanización del barrio está casi ejecutada en su totalidad y muchos vecinos ya han abonado las contribuciones especiales.

Extret de,

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022600_16_856992__Benidorm-Multan-Ayuntamiento-entregar-expediente-juzgado

27 02 2009
Xinxeta

Malauradament i es farà públic aviat, aquest secretari municipal de Sils, a més no lliura l’expedient sencer al jutjat, només una part per sortir del pas i el Jutjat ha de tronar a reclamar més documentació.

Què trist exemple pels servidors públics !!!

7 03 2009
.13 comentaris DdG

Reproduïm els 13 comentaris adjunts a l’article “Sils aprova l´estudi detall del polèmic supermercat amb els vots d’IdS i CiU”.
Font: http://www.diaridegirona.cat

—————————————–

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 19:20:31

Aquests arguments de que el Nyap dona llocs de treball i oportunitats als consumidors, no importa les presumptes irregularitats que hi hagi al darrera, té un tuf de manca d’ètica. Amb aquests arguments ho podem permetre tot.

Els veïns han manifestat repetidament que no estan en contra d’una superfície comercial mitjana, el problema no és aquest. Estan contra la construcció d’una nau industrial amb un mur de ciment prefabricat a zero centímetres de la vorera d’un carrer que pertany a una zona residencial molt consolidada. I a més, com que les llicències es van donar sense cap tipus previ d’estudi de mobilitat, està previst (com es pot veure als plànols de l’estudi de detall, aprovat en el ple malgrat l’oposició de dos grups municipals) que en aquest trist carrer s’amunteguin camions i furgonetes de servei, tots els vehicles que sortiran del supermercat, els vehicles dels veïns del carrer i els cotxes dels silencs que van hi venen cap als barris veïns.

Un altre supermercat era i és possible.

Una altra manera de fer política local és possible.

Autor: Sils

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 19:13:28

Hi ha també una situació anòmala: resulta que l’Associació de Comerciants i Empresaris del poble que acull botiguers i petits negocis, no ha dit ni mu sobre el tema perquè la seva presidenta és un membre molt actiu del partit de l’alcalde (IdS), absolutament entregat a la causa del Nyap de Sils. És evident que aquesta superfície comercial mitjana que vol obrir Consum, perjudicarà greument el petit comerç tradicional de Sils.

Autor: Silenca

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 18:18:03

Estic de cor que estèticament es podria haver fet millor, però ja era hora que a sils es fes un supermercat com cal, els consumidors hi guanyarem i espero que l’obrin ben aviat.

Els veins més afectats ja sabien que allà on s’ha construit el supermercat, era una zona comercial donat que fa molts anys que així es va aprovar.

Autor: una consumidora

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 18:05:24

sils necessita un supermercat, es bo per el poble, el que no entenc es perquè ens queixem ara per 5 veïns que compren a meitat de preu perquè ja sabien que davant hi anava una zona comercial, i ningú va dir res quan varen fers 8 blocs de pisos destruïn la imatge del poble.

Autor: un de sils

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 17:54:59
Un bon supermercat és bo per a tothom, tret els quatre veïns interessats.

Autor: Pere

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 17:50:50

Nyap i desgavell Con responsables con NOMBRES Y APELLIDOS des del secretario hasta los técnicos municipales, estos últimos habría que dar los nombres a todos los municipios de la provincia por MALA PRAXIS PROFESIONAL esta bola de nieve solo acaba de empezar

Sils quien ta visto y te ve

Autor: La selva

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 17:30:58

si voleu posar propaganda del super aneu a Riudarenes a l’alçada de can mompio. Alla en deixen penjar.

Autor: un de ciu de riudarenes

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 17:21:28
la oposició d’aquest poble es una vergonya,només miren pels seus interesos polítics i no pel be de tots, tothom vol el supermercat trtet dels quatre veïns poc asenyats a l’hora de coprar un tereeny on fa més de 25 nays ja sels va dir que era zona comercial.

Autor: Veïna

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 12:30:08

Una nau industrial que vol convertir-se en un supermercat utilitzant un carrer d’una zona residencial molt consolidada com a pati del darrera del negoci. Une llicències que no han aplicat la legalitat urbanística i comercial, sense cap estudi de mobilitat abans de donar les llicències, com diu la llei. Dos grups a favor del Nyap (els que donen les llicències) i dos grups en contra. Urbanisme de polígon industrial al mig d’un poble. Es això els que ens mereixem? Tant de bo la Comissió d’Urbanisme aturi tot aquest desgavell.

Autor: un veí de sils

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 11:46:38

Aquest poble es !l’hostia! ens queixem per la ùnica cosa bona que s’ha fet els ùltims anys,més serveis i feina per la gent del poble.
Ningú diu res de les autèntiques animalades urbanìstiques que ens han fet fin ara, si us plau siguem més raonables.

Autor: un vei del poble

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 11:37:46

Un poble té que renunciar a una millora? quan els veins de la zona varen comprar barat els terrenys ! es van queixar !.
la meva opinió es que a Sils s’hauria de queixar !ABANS! i no un cop les coses estant fetes i si ens queixem que siguin per coses negatives no pisitives com es aquest supermercat .

Autor: silenc

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 09:39:11

Ens hem deixat construir pisos i cases a tot el poble. Hem duplicat el numero d’habitants. Sils és un poble dormitori.
Ens hem deixat destruïr tot lo poble, peró si, ara es el moment de queixar-nos.

Aquest es el poble que ens mereixem. Per aturats, per adormits i per babaus.

El supermercat simplement és una més. si n’hem deixat passar mil, perque no una més?

En fi. País… (vull dir, poble…)

Autor: Hipocresia.

~

Comentari enviat el dia 06-03-2009 a les 08:32:27

que dingu. vagi a a compra a aquest super, nomes l’alcalde, tots a favor del veins, a mi no m’agradaria una obra aixi a davant de casa…..

Autor: silenc

8 03 2009
.Al regidor Ribas de CiU

Dirigit al regidor Ribas de Ciu, el bloc Des de Sils camí d’Itaca dedica un article a l’incompliment de les Normes Subsidiàries de Planejament (normativa urbanística vigent a Sils) en el cas del Nyap:

diumenge, març 08, 2009
Aquí té les irregularitats del Nyap, Sr. Josep Ribas de CiU:

Posem a disposició del regidor de CiU, Sr. Josep Ribas – al que han encarregat la justificació del vot de CiU a Sils en favor de tirar pel dret en aquest assumpte- la normativa urbanística de Sils que ha estat trepijada en el Cas de Nyap de Sils.

Només cal aclarir si coneix el significat de paraules no gaire complicades com ara: indispensable, prèviament , projecte bàsic, ús i habitatge.

N’hi han més normes ignorades però no són municipals i que no permeten cap mena de regularització.

Ara convidem al regidor a disculpar-se amb el públic, regidors i regidores de l’oposició, per les seves desafortunades intervencions al segon Ple del Nyap el 5 de març i el sol.licitem que informi públicament cóm, qui i sota quins arguments l’han fet creure que tot és legal.

Comentaris (ja som més de 445) a Supermercat

http://losilenc.blogspot.com/2009/03/aqui-te-les-irregularitats-sr-josep.html

8 03 2009
LNC

Necessita més aclaramients, Sr. Ribas? Encara no ho veu clar? Constestarà com i perquè creu que tot és legal?

30 03 2009
NEREA

Soc una noia de Maçanet i m’agradaria treballar amb vosatres. El mes aviat posible!! el meu telefon es: 646406767
Gracies

30 03 2009
Anònim

Nerea pinta malament, feina poc estable, és irregular.

30 03 2009
Jo

Qualsevol dia anirà a terra, com la llotja de l’estació… Jo també hi seré per veure-ho!

30 03 2009
Tu

Quin número de telèfon més macu que tens, Nerea.
Però llàstima que l’alcalde només vol gent de Sils,
“por un puñado de votos” 😉

31 03 2009
.Enderrocar obres il·legals

Una tesi doctoral avala els enderrocs per fer complir les sentències urbanístiques
Una professora de la UdG conclou que l’incompliment de les resolucions judicials vulnera drets reconeguts en la Constitució

Una investigació en lleis de quatre països.

PRIMERA INVESTIGACIÓ A ESPANYA

La directiva europea aprovada el 2001 i que ja ha començat a influir en la legislació dels diversos estats. La tesi també recorda que “el fiscal Antonio Vercher va estimar en 100.000 les construccions il·legals existents a Espanya”. Tot i reconèixer que en la seva investigació inclou casos gironins, la professora assenyala que a “Cantàbria és el lloc on la problemàtica sobre l’execució de les sentències urbanístiques està més candent”.

El punt de partida sobre el qual ha versat la tesi és “l’obligatorietat d’execució urbanístiques com a garantia del dret a la tutela judicial efectiva consagrat a l’article 24 de la Constitució espanyola”. Es tracta d’un estudi innovador perquè “la problemàtica específica sobre les sentències urbanístiques no havia estat històricament diferenciada de l’estudi general de les sentències urbanístiques”.

Per a Gemma Geis Carreras, una sentència urbanística és “aquella resolució judicial l’execució de la qual implica, preferentment, l’ordenació del territori, l’habitatge, l’urbanisme i el medi ambient, compresos aquests conceptes de forma harmonitzada i convergent”.

Una altra idea de la tesi és “la greu incidència que la inexecució de les sentències té en el medi ambient i per tant, l’interès públic”. Segons la investigadora, “en un estat de dret són els jutges i tribunals els responsables últims que les sentències s’executin”. “Les Administracions públiques i les parts afectades per una sentència estan obligades a executar les sentències i col·laborar amb els tribunals de justícia perquè aquestes s’executin”, evidencia la professora.

Posar fi a l’incompliment

Per poder acabar amb l’incompliment d’aquest tipus de sentències, Geis Carreras planteja diverses modificacions de la llei i canvis en la interpretació actual.

La professora conclou que “la declaració d’il·legalitat d’una llicència urbanística comporta per se un pronunciament implícit -a vegades, és explícit- d’enderrocament“. En aquest sentit, assenyala que les dues excepcions que la Llei 29/1998, estableix per a l’inexecució de les sentències, que són la impossibilitat material i la impossibilitat legal, s’haurien d’interpretar d’una manera restrictiva.

Segons la professora de la UdG “no hi ha raons tècniques que permetin afirmar la presència de la excepció d’impossibilitat material amb caràcter general”. Ni el fet que hagi passat molt de temps o que el procediment sigui costós són aplicables. Afirma que “el principi de proporcionalitat no té aplicabilitat en l’execució de les sentències urbanístiques i per tant, no consititueix un argument per evitar els enderrocs”.

Pel que fa a la impossibilitat legal, la professora de la UdG assenyala que tenint en compte la lentitud de la justícia, de vegades es fan modificacions de la llei. En aquest sentit diu que el canvi de la llei es fa després de la sentència, Geis Carreras demana fer un control de l’administració per saber quina és la intenció del canvi. La professora afirma que “cal ser restrictius” amb les lleis que es dictin amb la finalitat de validar una sentència urbanística.

També recorda que el fet que hi hagi persones que han adquirit una propietat qualificada d’il·legal “no està prevista per la llei com a motiu suficient per inexecutar la sentència”.

Per posar fi a la impunitat de les administracions, la professora afirma que “les multes coercitives que s’imposen als càrrecs públics per no dur a terme actes dirigits a executar les sentències han de ser assumides de manera personal i no per les arques municipals“.

Font: DdG, Dissabte, 28 març 2009

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032800_21_323021__Tema-del-dia-tesi-doctoral-avala-enderrocs-complir-sentencies-urbanistiques

1 05 2009
consumidora

Una frase muy buena que lo resume todo:
La lucha de este alcalde no ha sido conseguir el nuevo instituto “CEIP” para su pueblo, sino, el “NYAP” para una empresa privada.

4 05 2009
Nyap

L’escola no ho sé però el Nyap sí que obre, el 14 de maig com diu el cartell que han penjat. Ara veurem que passarà amb aquest carrer Bastiments que els funcionaris i els polítics van “vendre” al promotor de les obres, sense posar cap restricció. Vehicles que baixen per carrer de direcció única d’acord amb el plànol publicat per l’ajuntament, camions de descàrrega que entren en direcció contrària i fan maniobra al carrer, sortida dels vehicles del pàrquing de la clientela, vehicles dels veïns, vehicles dels treballadors o dels clients que evitaran la rampa del pàrquing o buscaran l’ombra aparcant al carrer Bastiments, etc.

Anirà l’alcalde a la inauguració?

7 05 2009
Nyap

Diuen que el Nyap de Sils, que tenia previst obrir el 14 de maig, posposa la seva obertura per problemes en la instal·lació elèctrica. Els transformadors elèctrics es troben situats a sota de la primera planta que el constructor vol fer passar com un altell, amb permís de l’arquitecte municipal que sembla no saber o no voler interpretar les normes urbanístiques que té guardades al seu despatx.

Assistirà l’alcalde a la inauguració?
Assistirà la presidenta de l’ACES i membre actiu del grup IdS a la inauguració?

That’s de question !

11 05 2009
sils

SE RUMOREA QUE EL DIA 28 DE MAYO INAGURAN EL SUPERMERCADO , POR FIN!!!

11 05 2009
NYap

Són tan cutres que l’obriran sense pintar les parets exteriors, com una merda de nau de ciment més pròpia d’un polígon que d’un poble com Sils. Una merda urbanística beneïda i regularitzada amb possible frau de llei pels tècnics municipals i pels alcaldes Rovira i Nogué.

Compareu aquesta nau industrial amb el Dia o amb el Bonpreu de Santa Coloma, o amb el Consum de Maçanet. Aquí arquitectura cutre, una alçada estúpida i un carrer de veïns mig privatitzat per l’empresa, amb el vistiplau dels esmentats.

Com diu la pancarta, Nau industrial al polígon !!!

11 05 2009
sils

TENDREMOS SUPERMERCADO,QUE ES LO QUE DESEA LA MAYORIA

11 05 2009
LNC

La majoria no vol aquest nyap. Ni oblida la jugada que s’ha intetat fer i que encara volen colar. Nyap el terra, per il.legal!

9 06 2010%d bloggers like this: