AMS, moció contra el Nyap

20 01 2009

AMS ho té clar i es mulla

003

039

CONSIDERACIONS SOBRE LA MOCIÓ CONTRA EL NYAP DEL CARRER BASTIMENTS.

Publicat per amssils | 19 Gen, 2009.

Des d’AMS volem fer un seguit de consideracions respecte a la construcció de la “ nau industrial” que s’ha construït al carrer Bastiments, deixant com a prèvia que no estem en contra de les superfícies comercials del tot necessàries al poble, atès el creixement poblacional i la necessitat de diversificar l’oferta.

En primer lloc, ens preguntem i preguntem a qualsevol del poble si es pot considerar que l’esmentada nau compleix uns requisits mínims de sensibilitat urbanística o no? Quant a l’estètica de l’edifici, quant a la mobilitat, quant als possibles perjudicis i molèsties que genera i pot generar als veïns del voltant. Això, independentment de si les aprovacions de les llicències d’activitats i d’obres han estat donades amb irregularitats o il·legalitats, qüestió que han de resoldre en qualsevol cas els estaments competents.

El nostre silenci davant la polèmica que s’ha suscitat al voltant de l’anomenat nyap del carrer Bastiments, no ha estat degut a la manca d’interès pel tema si no a la recerca d’informació per a poder aportar una opinió fonamentada abans d’emprendre accions en defensa dels ciutadans afectats, i del poble i una manera d’entendre el seu creixement urbanístic i econòmic, en particular.

En segon lloc i posicionant-nos, entenem que ha hagut errors, errors deguts més a una manera rutinària de fer que a una mala fe ( volem ser positius), no és el mateix aprovar una llicència per a la reforma d’un pati interior d’una casa ( a títol d’exemple) que aprovar una llicència per a un edifici d’aquestes característiques, que sens dubte requereix un estudi de detall previ que d’haver-se fet possiblement hauria evitat la situació actual.

Des d’aquest punt de vista, val a dir que AMS va presentar en data de 30 de desembre i després de les primeres consultes fetes, la moció que ara es presenta al nostre bloc i al ple del proper dijous i que té com a intenció dos objectius bàsics:

1. Aclarir les irregularitats del procediment en la concessió de llicències per a dur a terme l’obra, i depurar responsabilitats de diferents tipus, per nosaltres fonamentalment polítiques, si n’hi ha, així com l’aclariment de la situació legal de la construcció.

2. Aconseguir la paralització immediata de les obres amb l’inici del procediment de revisió d’ofici per part de les entitats legals adients amb demanda feta des del mateix consistori ( l’oposició també és Ajuntament).

És evident que per aconseguir que la nostra moció o que la d’ICV (que és de caire molt semblant) prosperin, cal que el tercer grup de l’oposició CiU es decideixi a recolzar-les favorablement, cosa bastant difícil, atès el seu complex de culpabilitat per haver estat els iniciadors del procés en aprovar la llicència d’activitats inicial. Malgrat això creiem que hauria de definir-se i pot ser caldria que per esmenar errors passats prenguessin postures valentes en defensa dels ciutadans.

A continuació us adjuntem el text de la moció presentada.

Moció sol·licitant la revisió de les llicències i la paralització de les obres per la construcció d’una superfície comercial ubicada entre els carrers Països Catalans, Bastiments i Avinguda La Selva de Sils a la urbanització Can Cabirol de Sils

Maria Josep López i Dolcet i Antonio Tello Fernàndez, de Sils, com a grup municipal AMS de l’Ajuntament de Sils presenta el següent text per tal que en forma de moció sigui sotmès a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Sils.

Exposició de motius

Atès que des de fa unes setmanes s’estan executant unes obres, amb l’objectiu de construir una superfície comercial, a la parcel·la 308 de la urbanització Can Cabirol de Sils, ubicada entre els carrers Països Catalans, Bastiments i Avinguda La Selva de Sils.

Atès que les esmentades obres s’executen en base a una sèrie de llicències (expedients 17/2007, 2008/30, i 2008/201) que contradiuen el vigent planejament urbanístic de Sils, que exigeix l’aprovació previ d’un Estudi de Detall (inexistent a dia d’avui) per poder concedir qualsevol llicències en l’àmbit on s’estan executant les obres.

Atès que un conjunt de veïns del municipi de Sils han presentat un escrit, en data 25 de novembre de 2008, descrivint una sèrie d’irregularitat administratives en la concessió de les esmentades llicències i sol·licitant, entre d’altres, la revisió de les llicències i la paralització de les obres.

Atès que en tot l’expedient administratiu, de la citada superfície comercial, l’Ajuntament de Sils no ha acreditat el compliment dels requisits exigits per l’article 10 en relació al 6 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials que exigeixen:

a. L’adequació del projecte al Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, de manera que no es pot autoritzar cap establiment que no s’ajusti a la totalitat de les determinacions del Pla.

b. L’adequació del projecte al planejament urbanístic vigent.

c. Les condicions que conformen la seguretat del projecte i la integració de l’establiment en l’entorn urbà.

d. La mobilitat generada pel projecte, amb una atenció especial a la incidència en la xarxa viària i les infraestructures públiques, i també a l’existència o no de mitjans de transport públic col·lectiu suficients per a atendre els fluxos de públic previsibles i desincentivar l’ús del vehicle particular, d’acord amb el que determina la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat.

e. La dotació d’aparcament prevista, d’acord amb les ràtios que siguin establertes per reglament en cada cas.

f. La localització del projecte en la trama urbana consolidada del municipi, si s’escau, i l’adequació del projecte a les disposicions del programa d’orientació dels equipaments comercials, si n’hi ha.

g. El dret dels consumidors a disposar d’una oferta àmplia i diversa en termes de qualitat, quantitat, preu i característiques dels productes.

h. El grau d’implantació de l’empresa sol·licitant en relació amb el seu mercat rellevant, de conformitat amb l’article 8.

Atesa la preocupació creixent dels veïns i petits comerciants de Sils en el sentit que la construcció de l’esmentada superfície comercial pugui trencar l’equilibri comercial que caracteritza la població i diluir la tradicional funció d’articulació social del comerç urbà.

El Grup Municipal AMS-AM a l’Ajuntament de Sils proposa l’adopció dels següents

Acords

1. Iniciar immediatament el procediment de revisió d’ofici de les llicències (expedients 17/2007, 2008/30, i 2008/201) aprovades amb l’objectiu de construir una superfície comercial, a la parcel·la 308 de la urbanització Can Cabirol de Sils, ubicada entre els carrers Països Catalans, Bastiments i Avinguda La Selva de Sils, d’acord amb el que preveu l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu, per ser nuls de ple dret d’acord amb el previst a l’article 62.1 lletres e) i f) de la mateixa Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu.

2. Suspendre l’executivitat dels actes administratius esmentats en el punt anterior, de conformitat amb allò que disposen els articles 200 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i 269.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol; i ordenar la paralització immediata de les obres en curs, d’acord amb l’article 200.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

3. Sol·licitar un informe jurídic al secretari de la corporació perquè determini les responsabilitats, patrimonials o administratives, que se’n pugin derivar.

4. Comunicar el present acord als titulars de les esmentades llicències i als veïns afectats.

Maria Josep López i Dolcet | Antonio Tello Fernàndez

Sils, a 30 de desembre de 2009

Anuncis

Accions

Informació

2 responses

20 01 2009
pera

Jo pensava que el cap de llista era ….l’Antonio, …..ai, ai ,ai

20 01 2009
LNC

Un 10 per l’Antoni Tello
%d bloggers like this: