Debat del Nyap, 22G

3 03 2009

Mocions contra el Nyap i debats que van generar

153

Mocions contra el Nyap i debats:

7.- Moció AMS-AM Revisió llicències i paralització obres construcció superfície comercial ubicada entre carrers Països Catalans, Bastiments i Av. La Selva de Sils a la Urb. Can Cabirol.

En data 30 de desembre de 2008 i amb registre d’entrada núm. 4372, AMS-AM presenta la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que des de fa unes setmanes s’estan executant unes obres, amb l’objectiu de construir una superfície comercial, a la parcel·la 308 de la urbanització Can Cabirol de Sils, ubicada entre els carrers Països Catalans, Bastiments i Avinguda La Selva de Sils.

Atès que les esmentades obres s’executen en base a una sèrie de llicències (expedients 17/2007, 2008/30, i 2008/201) que contradiuen el vigent planejament urbanístic de Sils, que exigeix l’aprovació previ d’un Estudi de Detall (inexistent a dia d’avui) per poder concedir qualsevol llicències en l’àmbit on s’estan executant les obres.

Atès que un conjunt de veïns del municipi de Sils han presentat un escrit, en data 25 de novembre de 2008, descrivint una sèrie d’irregularitats administratives en la concessió de les esmentades llicències i sol·licitant, entre d’altres, la revisió de les llicències i la paralització de les obres.

Atès que en tot l’expedient administratiu, de la citada superfície comercial, l’Ajuntament de Sils no ha acreditat el compliment dels requisits exigits per l’article 10 en relació al 6 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials que exigeixen:

a) L’adequació del projecte al Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, de manera que no es pot autoritzar cap establiment que no s’ajusti a la totalitat de les determinacions del Pla.
b) L’adequació del projecte al planejament urbanístic vigent.
c) Les condicions que conformen la seguretat del projecte i la integració de l’establiment en l’entorn urbà.
d) La mobilitat generada pel projecte, amb una atenció especial a la incidència en la xarxa viària i les infraestructures públiques, i també a l’existència o no de mitjans de transport públic col·lectiu suficients per a atendre els fluxos de públic previsibles i desincentivar l’ús del vehicle particular, d’acord amb el que determina la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat.
e) La dotació d’aparcament prevista, d’acord amb les ràtios que siguin establertes per reglament en cada cas.
f) La localització del projecte en la trama urbana consolidada del municipi, si s’escau, i l’adequació del projecte a les disposicions del programa d’orientació dels equipaments comercials, si n’hi ha.
g) El dret dels consumidors a disposar d’una oferta àmplia i diversa en termes de qualitat, quantitat, preu i característiques dels productes.
h) El grau d’implantació de l’empresa sol·licitant en relació amb el seu mercat rellevant, de conformitat amb l’article 8.

Atesa la preocupació creixent dels veïns i petits comerciants de Sils en el sentit que la construcció de l’esmentada superfície comercial pugui trencar l’equilibri comercial que caracteritza la població i diluir la tradicional funció d’articulació social del comerç urbà.

El Grup Municipal AMS-AM a l’Ajuntament de Sils proposa l’adopció dels següents ACORDS

1) Iniciar immediatament el procediment de revisió d’ofici de les llicències (expedients 17/2007, 2008/30, i 2008/201) aprovades amb l’objectiu de construir una superfície comercial, a la parcel·la 308 de la urbanització Can Cabirol de Sils, ubicada entre els carrers Països Catalans, Bastiments i Avinguda La Selva de Sils, d’acord amb el que preveu l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu, per ser nuls de ple dret d’acord amb el previst a l’article 62.1 lletres e) i f) de la mateixa Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu.

2) Suspendre l’executivitat dels actes administratius esmentats en el punt anterior, de conformitat amb allò que disposen els articles 200 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i 269.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol; i ordenar la paralització immediata de les obres en curs, d’acord amb l’article 200.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

3) Sol·licitar un informe jurídic al secretari de la corporació perquè determini les responsabilitats, patrimonials o administratives, que se’n pugin derivar.

4) Comunicar el present acord als titulars de les esmentades llicències i als veïns afectats.

La Comissió Informativa d’Afers Tècnics del 20 de gener de 2009 va emetre el dictamen corresponent.

Debat :

Ma. Josep López: els sap greu haver d’arribar a aquestes alçades, ja que aquesta moció es va presentar el 30 de desembre. Fa més de dos mesos que es tenien d’haver adoptat solucions en quan a la paralització de les obres. En aquell moment és quan els veïns afectats van mostrar la seva inquietud i van haver les reunions amb l’Ajuntament.

Els veïns afectats en cap moment s’han tancat en banda i s’han mostrat disposats a negociar.

També el grup d’AMS-AM s’ha informat i assessorat i el que demanen no és res més que transparència. No porten a judici a l’Ajuntament. Demanen que l’òrgan competent, Urbanisme i Generalitat de Catalunya revisin què ha passat i ho aclareixin. Cap de les persones que hi ha aquí pot dir si això és legal o no, per això demanen aclaracions i diu que han demanat informació a una persona que sap el que es diu i els ha confirmat el què vol dir una revisió d’ofici, que és la revisió del procediment per un òrgan competent, que en aquest cas és Urbanisme.

Alberto Miralles: aquest és un tema que preocupa molt no només als grups municipals i veïns afectats, sinó a tot el poble. És un assumpte emblemàtic que posa de manifest quin tipus de respecte a les normes es té o criteris a aplicar, si s’ha de fer la vista grossa, escrupulós, etc. Han buscat assessorament tècnic dins del seu grup i de les consultes, la conclusió és que les coses no s’han fet bé. Anuncia que ha presentat un escrit al Síndic de Greuges per posar en coneixement aquestes actuacions municipals i li consta que ja s’han adreçat a l’Ajuntament. També ho han posat en coneixement dels Serveis Territorials d’Urbanisme i celebren que hi hagi la mateixa coincidència amb la moció d’AMS-AM, que és similar a la del seu grup i amb els veïns afectats.

El dimarts passat es va tenir una Comissió informativa per tractar aquest tema però no van ser informats que la Junta de Govern Local del dia abans havia aprovat un estudi de detall, que posteriorment va ser publicat al BOP per a la presentació d’al·legacions i creu que aquesta no és la manera de tractar un tema tant important.

En la Comissió informativa també s’assabenten d’un informe del 16 de gener signat pel secretari i un advocat, que segons li sembla ve a dir que no cal un estudi de detall. I demana al secretari que respongui a una pregunta en relació a l’informe emès, si creu que cal o no un estudi de detall.

Secretari-interventor: en resposta a la petició del Sr. Miralles, li recomana una lectura completa de l’informe, perquè cadascú tregui les seves conclusions i creu que no és adequat que intervingui en un debat polític que no li correspon.

Francisco Anoro: en aquest assumpte estem barrejant plantejaments tècnics i polítics a l’interès de cadascú i es fa una sèrie de preguntes com què vol dir la revisió d’ofici de les llicències que es demana.

Antonio Tello: pregunta si no sap que és la revisió d’ofici i l’informa que la revisió d’ofici és que un ens superior a l’Ajuntament, en aquest cas, Urbanisme, revisi les llicències.

Francisco Anoro: es continua preguntant quan de temps pot durar la revisió d’ofici.
Aquesta dilació potser s’ha d’indemnitzar al que se li perjudiqui. El que sí s’està demanant en la revisió d’ofici és que l’Ajuntament es converteixi en jutge i adopti un acord prescindint del que diuen els seus tècnics, és a dir, adoptant un acord pel contrari del que ells han informat i creu que això no procedeix.

Els veïns afectats el que no volen és que davant dels seus habitatges es construeixi un supermercat i la realitat és aquesta. D’altra banda, i independentment de que es necessités o no un estudi de detall, i que s’hagués aprovat o no al seu dia, la realitat hauria estat la mateixa, que en aquesta zona es faria un supermercat. Recorda que els tècnics de l’Ajuntament en relació a aquest acord, van fer un informe en el que conclouen que no procedeix la revisió d’ofici, que no hi ha cap vici de nul·litat i creu que és suficient per no recolzar la proposta, i l’Ajuntament no es pot convertir en jutge.

També reclama del grup de govern més informació i que s’han assabentat recentment de l’aprovació d’un estudi de detall a la zona.

Per altra banda, és de l’opinió que si s’han parat les obres en aquest moment, també es podien haver parat a l’inici, quan els veïns ho van reclamar. Recorda que va tenir una reunió amb l’arquitecte municipal, que li va confirmar que les obres eren correctes.
També diu que en relació a aquest assumpte tots els grups municipals tenim quelcom a veure, ja que quan es van iniciar les obres podien haver fet alguna cosa.

Diu que durant aquest temps que estan parades les obres i que està en exposició l’estudi de detall, seria bo recollir els suggeriments dels veïns afectats i arribar a un acord.

Davant d’aquestes circumstàncies, el grup de CiU s’abstindrà.

Antonio Tello: no ha entès res del que ha plantejat. Dirigint-se al Sr. Anoro diu que quan es va fer la reunió a l’Ajuntament amb els veïns, en aquelles dates ja tenien preparada aquesta moció que es debat avui i van assegurar que si el grup de govern no feia quelcom al respecte, recolzaria la moció d’AMS-AM i això es va dir públicament davant els veïns.

Ara, està en contra de la moció perquè segons el que ha interpretat té por del que pugui dir un jutjat. Per part del grup d’AMS-AM entenen que és una qüestió exclusivament política i que la responsabilitat recau en l’equip de govern, sigui de l’anterior com l’actual, perquè no hi ha una informació transparent i és per això que s’ha presentat la moció. Si s’hagués paralitzat el supermercat al seu dia, no s’haguessin fet ni ¼ part de les obres que ara estan executades i les possibles indemnitzacions haurien estat petites. I per aquest motiu, s’ha fet l’estudi de detall per legalitzar les obres fetes i ara sembla que l’únic que preocupa a CiU és que si es tingués raó per part dels veïns i s’hagués d’indemnitzar, el cost seria molt alt.

Francisco Anoro: quan es va tenir la reunió amb AMS-AM i veïns es va dir que recolzaria la proposta sinó s’aturaven les obres i aquestes van ser aturades el 27 de desembre i la moció es va presentar el dia 30.

Alcalde: la proposta presentada per AMS-AM i ICV-EUiA-EPM son iguales, les argumentacions varien poc, però les conclusions son les mateixes. Dona la casualitat que son exactament igual que la que han plantejat en el seu recurs els veïns. Creu que entre els dos grups d’ICV-EUiA-EPM i AMS-AM competeixen a veure qui presenta més mocions i a més a més, se les copien. Però tots dos parteixen de la mateixa base errònia, que els acords que ha fet l’Ajuntament son il·legals, sense tenir en compte els informes dels funcionaris i tècnics de l’Ajuntament. En la Comissió informativa del passat dimarts, en què es va tractar aquest assumpte, tots dos grups van reconèixer que ni s’havien llegit els informes que hi ha a l’expedient. Portaven una idea preconcebuda sense importar en absolut el que digui l’informe dels tècnics municipals del 16 de gener.

Els que presenten les mocions volen que l’Ajuntament declari que s’ha equivocat en aquest assumpte i això és en contra del que opinen i signen els tècnics municipals.

Manifesta que ningú nega que les coses es poden fer més bé o d’una forma diferent. Diu que quan els veïns es van sentir perjudicats va anar personalment a casa d’un d’ells a oferir-se per arribar a algun tipus d’acord amb el promotor. Van optar directament per anar als jutjats presentant un contenciós. La idea ja era preconcebuda.

Les llicències es van donar totes elles d’acord amb els informes dels serveis tècnics. En aquesta moció els que la presenten i voten afirmativament no es posen a favor dels veïns que tenen els seus drets en defensar els seus interessos, sinó que es posicionen en contra del poble de Sils i de l’Ajuntament. Perquè el que representa és dir que l’Ajuntament s’ha equivocat, que s’ha d’indemnitzar al promotor de la llicència, en contra del que diuen els tècnics de l’Ajuntament i això representa una quantitat important en concepte d’indemnització que hauria de pagar l’Ajuntament, és a dir, tot el poble de Sils. No es pot oblidar que aquestes normes urbanístiques estan aprovades de fa més de 25 anys i des de llavors està catalogat de zona comercial.

Diu que no vol entrar en qüestions legals, entén que no és la seva feina, ja que en els expedients figuren els informes corresponents.

El plantejament d’aquests grups municipals és anar en contra del grup de govern al preu que sigui, encara que perjudiquin al poble.

Estem vivint un moment de crisis molt important i el que correspon és que es facin activitats econòmiques, que es facin coses i el que no permetran si poden, és que s’aturin i reclama responsabilitat a tots els regidors.

També cal posar en coneixement que hi ha molta gent apuntada a la borsa de treball, per tal d’aconseguir una feina en el supermercat. I tenim el compromís dels responsables de l’empresa que en la mida del possible els llocs de treball serien per gent de Sils. I sembla que d’aquesta gent en situació d’atur, ningú se’n recorda.

Ma. Josep López: reitera que aquestes mocions s’estan debatent per la manca de tenacitat i d’audàcia de detectar prèviament aquest conflicte, sobretot per part de l’Alcalde, que és el regidor d’urbanisme. Si hi hagués diàleg i negociació no estaríem en aquest punt i demana transparència.

Votació : Quatre vots a favor d’ICV-EUiA-EPM i AMS-AM, tres abstencions de CiU i quatre en contra d’IdS-PM.
Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquest acord resta rebutjat amb el vot de qualitat de l’Alcalde.

8.- Mocions ICV-EUiA-EPM Supermercat Can Cabirol.

En data 13 de gener de 2009 i amb registre d’entrada núm. 77, ICV-EUiA-EPM presenta la proposta següent: La Junta de Govern Local de Sils, en sessió ordinària de data 3 de març de 2008, va aprovar atorgar la llicència d’obres per a al construcció d’un nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament en superfície a l’empresa FONCIE, S.L. (EXP.2008/30).

El terreny on s’ubica aquesta obra està afectat per les normes subsidiàries de planejament de Sils. D’acord amb aquest planejament, en aquests terrenys s’admet l’activitat comercial únicament en planta baixa i amb la condició indispensable de tramitar un estudi de detall en el que quedi clarament definit el cos de l’edifici, els aparcaments i els accessos a les plataformes d’aparcament. (Article 151 NN.SS).

Els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor de la Llei d’Urbanisme es tramiten d’acord amb la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL.1/1990), fins que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica.

No consta a l’expedient de l’obra, ni en el tauler d’anuncis de la corporació , ni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni el Butlletí Oficial de la Província, que s’hagi tramitat cap estudi de detall referent a l’obra esmentada. Per tant, d’existir un estudi de detall de l’obra de la nau destinada a autoservei, aquest estudi no s’ha tramitat d’acord els articles 64 i 65 de la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL. 1/1990):

– Publicació en el DOGC o en el BOP.
– Informació pública de 15 dies.
– Informe previ del Serveis Territorial d’Urbanisme.
– L’aprovació definitiva de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 27 d’abril del 2006 va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils. L’article 71.2 del Text refós de la Llei del Sòl (DL.1/2005) estableix que l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’Ajuntament a acordar la suspensió en els àmbits en què les noves determinacions del POUM comportin una modificació del règim urbanístic. Que aquesta suspensió pot tenir una durada de 2 anys en aquells àmbits no suspesos en anterioritat a l’aprovació inicial del POUM (Article 72.1. DL.1/2005).

Un cop comprovats els paràmetres establerts a les Normes Subsidiàries de Planejament i als articles de la normativa del POUM que afecten el solar on s’ubica l’autoservei, s’ha pogut comprovar que existeixen diferències substancials pel que fa a usos, edificabilitat, ocupació, separació als llindars de parcel·la, altura reguladora, nombre de plantes, ubicació dels aparcaments i condicionament de les zones lliures d’edificació.

D’acord amb allò establert al Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL.1/2005) es poden atorgar llicències en els àmbits afectats per la suspensió potestativa del POUM sempre que es compleixin les dues normatives, i en qualsevol cas la més restrictiva d’ambdues.

Un cop comprovades la normativa del POUM per aquest àmbit s’ha constatat que la llicència atorgada incompleix els següents paràmetres: – L’edificació no es separa 5 metres com a mínim de tots els límits de la parcel·la.

– Els aparcaments no poden ser en superfície, i les places obligatòries han d’estar incorporades a dins de l’edifici tal com estableix l’article 230.1 de la normativa del POUM.
– La superfície lliure d’edificació, segons la normativa el 60% restant de la parcel·la, ha estar enjardinada en un 50% de la seva superfície i totalment lliure de tot tipus d’edificacions i instal·lacions.

L’article 200 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL.1/2005) estableix que les llicències, el contingut de les quals sigui contrari a les determinacions de la Llei d’Urbanisme i a les del planejament vigent han d’ésser revisades.

ICV-EUiA-EPM proposem al ple l’adopció del següents acords: Que es revisi la llicència atorgada a l’empresa FONCIE, S.L. per a la construcció d’una nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament en superfície (EXP.2008/30), d’acord amb el procediment establert per a la revisió dels actes en via administrativa.

Que es suspengui l’executivitat de la llicència d’obres i s’ordeni la paralització immediata de les obres iniciades.

Que es realitzi un informe jurídic per part del secretari municipal que determini les responsabilitats patrimonials i administratives que se’n puguin derivar.

Que es comuniqui aquest acord als veïns i veïnes afectats.
La Comissió Informativa d’Afers Tècnics del 20 de gener de 2009 va emetre el dictamen corresponent.

Debat :

Alberto Miralles: l’alcalde va comentar a la premsa que no signava res que no estigués bé. Si això és així, pregunta perquè s’han aturat les obres ara, perquè s’ha fet un estudi de detall i conclou que això s’ha fet per iniciativa i perseverància del veïns. I es pregunta si el fet de presentar l’estudi de detall és com a conseqüència de l’escrit del jutjat que informa de la presentació de la demanda per part dels veïns. També informa que s’ha enterat de què s’han aturat les obres perquè va rebre una informació, no de l’Ajuntament, i va trucar a l’Alcalde per confirmar-ho. En el decret s’aturen les obres demanant un estudi de detall i altres documents, i de tots aquests fets no se’ls ha informat.

Reclama al grup de CiU que com en altres ocasions ja van dir que no permetrien fer el que s’ha fet a l’altre costat de l’Ajuntament, que actuïn en conseqüència davant aquest nou fet i respectin la normativa.

Creu que ara s’ha arribat a un punt que poca cosa es pot fer, ja que les obres ja estan executades i el que li correspon a tots els grups municipals és una responsabilitat en complir la normativa, que no afecta als veïns més propers, sinó a tot el poble.

També diu que IdS-PM té uns plantejaments diferents ara que quan estaven a l’oposició, que va demanar la nul·litat del pla urbanístic del Sector Sud, presentant recurs d’alçada demanant que les coses es fessin ben fetes.

Josep Ribas: s’està parlant de dues coses diferents, una és el Sector Sud, i una altra molt diferent és la zona del supermercat i pregunta si s’incompleix l’alçada, els metres,… Continua dient que a part dels informes dels Serveis Tècnics que son els que paguem, han demanat informació a d’altres tècnics de fora de la casa i conclouen que s’ha complert la normativa. Hi ha hagut com en altres ocasions manca de diàleg i sembla que volem aconseguir que tot el poble de Sils tingui que pagar, una indemnització que no pertoca com vol el Sr. Miralles, tal i com va dir el seu dia que s’havia de tirar a terra.

Margarita Roca: quan es va manifestar que no es faria cap altra actuació urbanística com la del Sector Sud, va ser a l’hora de redactar un nou POUM, i recorda que encara no s’ha aprovat i continua vigent la normativa anterior.

Diu que personalment no li agrada gens la construcció però això no vol dir que sigui il·legal i entre tots haurien d’haver tingut aquesta sensibilitat en el seu moment, però els informes tècnics son els que son.

Alcalde: com la moció és la mateixa que la debatuda en l’apartat anterior, no té res més a dir que ratificar l’esmentat en l’acord precedent.

Alberto Miralles: a la vista de tota la situació vol demanar una mena de compromís a tots els regidors perquè abans d’aprovar l’estudi de detall pel ple, es demani un informe vinculant als Serveis Territorials d’Urbanisme, perquè hi hagi més seguretat jurídica en el què s’aprovi.

Una altra consideració és que no li sembla gaire lícit les manifestacions de l’Alcalde, és a dir, s’accepta lo que diu l’Alcalde o sinó que tot és un desastre.

Votació : Quatre vots a favor d’ICV-EUiA-EPM i AMS-AM, tres abstencions de CiU i quatre en contra d’IdS-PM.
Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquest acord resta rebutjat amb el vot de qualitat de l’Alcalde.

Font: Acta del ple de 22 gener 2009

Anuncis

Accions

Informació

2 responses

3 03 2009
Xinxeta

No pateixi senyor alcalde la indemnitació l’ha de dictar un jutge… que no enten de temes legals quan no vol…

El problema és que l’asseguradora que indemnitzarà els demarà al seu govern el que hagi de pagar i això és el que els preocupa, perquè els informes tècnics ja s’han cuidat prou de sotmetre la seva opinió a qualsevol altra millor fonementada en dret, la que li reclamen anant a urbanisme i fent la revisió de llicències.

S’equivoca donant per descomptada una indemnització abans que es pronunciï un jutge (que a més no pagarà sils, pagarà l’asseguradaora) com s’equivoca donant valor als informes dels seus tècnics.. que no es llegeix les setències que ja han condemnat l’ajuntament anul.lant acords de juntes de govern basats en informes tècnics? Per què manté el mateix assessor urbanístic del Rovira???

Un alcalde i un CiU responsables farien net, auditories i tancarien per sempre l’espectacle lamentable dels tècnics de voreres indefinides… Clar que sempre és millor no moure massa la cosa mentre demanen fer-se Xalets a Sòl no urbanitzable o augmentant l’edificabilitat de les seves parcel.les… no pateixi amb aquestes actituds per aquestes coses informes dels seus tècnics favorables no els faltaran, però el poble pren nota.

3 03 2009
Anònim

El mateix assessor urbanístic i els mateixos advocats externs, res d’essencial ha canviat a Sils respecte a l’època Rovira. L’autèntic hereu d’en Quimet no era en Xicu (que volia deixar la fàbrica per ser alcalde), sinó en Martí. Aquests d’IdS només volien el poder i ja el tenen. Ens van ben enganyar!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: