El Nyap al BOP

12 03 2009

L’estudi de detall del Nyap, que s’havia de presentar abans de donar les llicències, s’ha aprovat a posteriori, amb la nau industrial ja construïda. IdS i CiU hi van votar a favor, AMS i ICV en contra. Fonts pròximes als veïns que han plantejat el contenciós, no dubten en afirmar que es tracta d’un intent de regularitzar unes obres dubtoses. Ho sigui, construir saltant-se les normes i després intentar legalitzar les obres ja edificades. Ara es publica al BOP. Pròximament passarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, un òrgan de la Generalitat.


Núm. 3894

AJUNTAMENT DE SILS
Edicte d’aprovació definitiva d’un estudi de detall

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 5 de març de 2009 ha aprovat definitivament l’Estudi de Detall d’iniciativa privada, de la illa formada pels carrers Bastiments, Països Catalans i Av. La Selva, promogut per l’entitat mercantil FONCIE SL i redactat per l’arquitecte Adrià Felip i Campistol.

Per tot això, i atès el que estableix l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local es procedeix a publicar el text íntegre de la normativa de l’Estudi de detall esmentat:

2.6.7. Normativa aplicable.
Normes Subsidiàries de Planejament.

Zona 8. Vivendes amb tolerància Comercial.

CAPÍTOL 8è.- ZONA 8. VIVENDES AMB TOLERÀNCIA COMERCIAL.

art. 149 – Definició.

La seva tipologia es d’un grup d’edificacions projectades en conjunt, pensades per formar un Centre Comercial amb tolerància de vivendes en les plantes Baixes destinades exclusivament a botigues comercials.

art. 150 – Ordenació.

Volumetria específica definida per Estudi de detall.

art. 151 – Edificabilitat.

L’edificabilitat permesa en aquesta zona és de 1m2/m2 essent indispensable per la concessió de llicència d’edificació, l’aprovació prèvia d’un Estudi de Detall del Solar en el que quedi clarament definit el cos de l’edifici, els aparcaments comuns i els accessos a la plataforma d’aparcament.

Els projecte bàsic del conjunt haurà d’aprovar-se per l’Ajuntament prèviament a la concessió de llicències si bé les obres podran realitzar-se per fases prèvia tramitació dels Projectes Executius.

art. 152 – Ocupació Màxima.
40% de la superfície del solar.

art. 153 – Alçada Reguladora Màxima.

Es de 7’00 metres equivalents a Pl. Baixa i una Planta Pis. Aquesta cota és prendrà sobre la rasant de la Plataforma d’aparcament, no essent computables dintre el cúbic edificable els m2. construïts de semisoterrani per aconseguir una alçada de Planta Baixa superior a la de la Plataforma d’Aparcament. Queda prohibida la construcció d’àtics.

art. 154 – Fragmentació.

Si bé aquesta zona serà objecte d’un sol projecte de Construcció, l’edifici que resulti podria dividir-se en mòduls per a la seva venda i comercialització de la forma que deurà determinar el corresponent Estudi de Detall.

art. 155 – Condicions d’ús.

En planta baixa ús comercial.
En planta pis ús residencial.

Estudi de Detall:

Alienacions: Les existents previstes en el plànol corresponent.

Rasants: Les existents i les establertes en el plànol corresponent.

Volumetria: La que es correspon amb els perímetres edificatoris fixats en el plànol d’ordenació per l’alçada reguladora màxima aplicada des de la referència de la plataforma d’aparcament: cota 48.40.

Instal·lacions: No es permeten els aparells d’aire condicionat i altres instal·lacions vistes a façana. S’hauran d’integrar dins del volum de l’edifici amb blocs unitaris que abastin totes les instal·lacions de caire públic o privat.

Estétiques: El panys indicats en el plànol d’impacte ambiental es tractaran com a façanes obertes o bé mitjançant ajardinament vertical i malles de tipus paisatgístic.

Els colors seran basicament de tons rovellats i verds apagats, o bé colors de la terra, beig, argila, sorrenc,..

Tanques:

A vial:

– Murs de formigó vist, fins a una alçada de 0,60m. de la vorera.
– Filat metàl·lic fins a una alçada de 2 m. de la vorera.
– Plantes arbustives.

Interiors:

– Murs de formigó vist, fins a una alçada de 1,50m.
– Filat metàl·lic fins a una alçada de 3 m.
– Plantes arbustives.

En cas d’esglaonamet per el pendent del terreny l’alçada de les tanques s’amidarà en el punt mig de cada tram.

Contra aquest acord que és definitiu i esgota la via administrativa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte, davant de l’òrgan competent de l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administratiu. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient interposar.

L’alcalde president,
Sils, 6 de març de 2009
Martí Nogué Selva
Alcalde

Font: BOP de Girona

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: