Comissió d’Urbanisme i Nyap de Sils

1 04 2009

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i la nau industrial coneguda popularment com el Nyap de Sils


Avui 1 d’abril de 2009 s’ha reunit la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Podem consultar l’ordre del dia clicant aquí. Entre tots els temes estudiats hi ha dos estudis de detall, però cap d’ells és l’Estudi de detall de la parcel·la del Nyap, aprovat definitivament per part de IdS i CiU, amb els vots en contra d’AMS i ICV.

¿Ha presentat l’Ajuntament de Sils l’Estudi de detall, acompanyat del corresponent expedient administratiu, a la Comissió d’Urbanisme?, ¿quan serà examinat per la Comissió per rebutjar-lo o donar el seu assabentat?

Des de fa temps s’ha dit que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, tard o d’hora, intervindrà en el tema del Nyap. Recordem que ICV ja va plantejar portar el tema a la Comissió durant el període d’al·legacions, proposta que no va prosperar.

L’estudi de detall esdevé un instrument urbanístic del tot necessari abans d’iniciar qualsevol intervenció edificatòria en terrenys qualificats com a Zona 8 de les Normes Subsidiàries, tal i com ho prescriu els seus articles 150, 151 i 154. Indispensable i previ a la concessió de llicències, el present Estudi de detall va ser lliurat a l’Ajuntament quan les obres es trobaven en un estat avançat d’execució, amb la nau industrial ja construïda.

La disposició transitòria novena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, preveu la redacció dels estudis de detall exigits expressament pel planejament a l’entrada en vigor de la Llei, i també els que resultin necessaris i fins que aquest no incorpori les determinacions d’ordenació volumètrica i es tramitaran de conformitat amb la normativa anterior a la citada Llei. En aquest cas la normativa d’aplicació serà el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol pel qual s’aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. Doncs bé, l’article 66 del decret 1/1990 estableix que “Els Estudis de Detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els articles 64 i 65 d’aquesta Llei, llevat del que estableix l’article 70”. Fent referència a la tramitació dels projectes d’urbanització, l’article 64.1.e estableix aquesta regla: “Una vegada aprovat definitivament el projecte, l’Administració aprovant trametrà, dins els deu dies següents, un exemplar d’aquest i una còpia de l’expedient administratiu, ambdós complets, a la comissió d’urbanisme competent.”

L’Estudi de detall va ser aprovat definitivament el dia 5 de març de 2009, per part de IdS i CiU, amb els vots en contra d’AMS i ICV. I va ser publicat al BOP de Girona núm. 48, el dia 11 de març de 2009, sense esperar cap dictamen de la Comissió. Després d’una llarga aturada, les obres del Nyap es van reprendre sense esperar l’opinió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona sobre l’estudi de detall.

~

Recordem que el senyor Narcís Sicart i Marfà, advocat urbanístic de l’Ajuntament de Sils, va ser secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Aquest advocat presta a l’Ajuntament serveis d’assistència jurídica en matèria urbanística. Durant els darrers anys ha estat cobrant factures de 995,83 euros mensuals en concepte d’ assessorament urbanístic a l’Ajuntament de Sils. Aquest lletrat actua també com a advocat defensor en diversos recursos que afecten a l’Ajuntament de Sils. A més, és funcionari de l’Ajuntament de Lloret de Mar, entre altres ocupacions.

~

Comissions territorials d’urbanisme

En el marc legal de les seves competències, compleixen funcions de caràcter informatiu, consultiu, gestor i resolutiu, i, a instància dels ajuntaments, també compleixen funcions interpretatives. La composició es determina per reglament.

Correspon a les comissions territorials d’urbanisme l’aprovació definitiva:

a) dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels programes d’actuació urbanística municipal en municipis de menys de 100.000 habitants,
b) de les figures de planejament urbanístic derivat, si el municipi no té cap programa d’actuació urbanística municipal o no estan previstes en el programa d’actuació urbanística municipal o comarcal vigent,
c) dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals, l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera del Departament,
d) del plans parcials de delimitació, si ha estat competent per aprovar els plans d’ordenació urbanística municipal corresponents.

Font: http://www10.gencat.net

Anuncis

Accions

Informació

2 responses

1 04 2009
LNC

Més frau de llei…

2 04 2009
consumidora

NOGUÉ DIMISSIÓ!!!!!!!! I SI NO QUE EL FASIN FORA!!!!!!!!!!!!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: