Nyap: recurs d’alçada ICV

5 04 2009

El diumenge 5 d’abril, el Diari de Girona se’n fa ressò, considerant que la polèmica encara no s’ha acabat.

217

Tal com publica al seu bloc, el divendres 3 d’abril ICV de Sils ha presentat un recurs d’alçada en contra de l’acord del ple del proppassat 5 de març, que va aprovar el estudi de detall de la parcel·la del Nyap i en contra de l’acord de la Junta de Govern del 16 de març d’aprovació de la llicència per a la construcció de l’edifici comercial que es preveu a l’ esmentat estudi de detall. És a dir, contra dos dels artificis jurídics ideats per a legalitzar o regularitzar la nau industrial coneguda popularment com a Nyap. Sorprenentment, els dos acords s’han fet amb la nau industrial ja aixecada i construïda. A més del recurs d’alçada, ICV també ha presentat un escrit al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona. D’acord amb informacions que han arribat al bloc, AMS també actuarà, d’una forma encara per determinar.

216

Fotos de l’arxiu del bloc: un dels arguments detallats al recurs d’alçada fa referència a la planta pis o primera planta de la nau industrial, que l’empresa promotora vol presentar com un “altell”, amb el vistiplau dels serveis tècnics locals. Recordem que la normativa urbanística de Sils deixa clar que a la parcel·la del Nyap s’han de construir “vivendes amb tolerància comercial”, botigues a la planta baixa i habitatges en la planta primera.

Reproduïm tot seguit els dos escrits d’ICV en contra de la legalització del Nyap, que alguns experts consideren fraudulenta:

217

RECURS D’ALÇADA, a l’Ajuntament de Sils:

En Albert Miralles Güell, amb el DNI núm , portanveu del grup municipal de ICV-EUiA-EPM de Sils presenta un recurs d`alçada en contra del acord del ple del proppassat 5 de març, que va aprovar el estudi de detall C. Bastiments, Av. Països catalans i Av. La Selva i en contra de l’acord de la Junta de Govern del 16 de març d’aprovació de la llicència per a la construcció de l’edifici comercial que es preveu a l’ esmentat estudi de detall.

1. AL•LEGACIONS A L’ESTUDI DE DETALL:

ORDENACIÓ PROPOSADA:

La separació respecte als límits de la parcel•la i l’ ubicació dels volums edificats, és absolutament contrària als objectius del document. L’estudi de detall, en coherència amb les obres construïdes prèviament, situa tot el volum edificat “A” a l’extrem est de la parcel•la, a la cantonada dels carrers Països Catalans i Bastiments, i sense admetre cap tipus de separació entre la vorera i el volum edificat. Aquesta solució és molt poc adequada pel que fa a la voluntat manifestada a l’estudi de detall, de minimitzar l’ impacte visual de les edificacions. S’opta per situar el volum en el carrer de menor secció, on les voreres són de menor amplada i es confronta les façanes posterior de les edificacions, autèntics paraments secs de textura industrial, als habitatges preexistents a l’àmbit.

De l’observació detallada del document es dedueix una clara voluntat de donar cobertura legal a l’edifici construït a l’actualitat (cosa innecessària d’acord amb el criteri del tècnic municipal) que no pas proposar aquella ordenació que millor s’ajusti a les característiques de la parcel•la i del teixit urbà existent.

2. AL•LEGACIONS A LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL PER A USOS COMERCIALS:

PLANTA ALTELL:

Respecte a la consideració de la planta primera com a planta altell destinada a instal•lacions pròpies de l’ús comercial, cal realitzar les següents consideracions:

La normativa que regula la zona 8 és poc extensa i a aquests efectes estableix la necessitat de redactar un estudi de detall per tal de concretar l’ordenació de l’edificabilitat de la parcel•la per a usos comercials. De la lectura de la normativa, és dedueix que en planta baixa s’admet l’ús comercial i en planta primera l’ús residencial / habitatge (article 155).

L’estudi de detall no realitza consideracions més enllà de la definició dels límits de l’edificació en planta i en altura i per tant, no fa referència a la possibilitat de destinar les plantes a altres usos que aquells que es defineixen a l’article 155 de la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament.

Un cop inspeccionades l’edificació realment construïda, s’ha pogut comprovar que es tracta de dos volums edificats continus, de planta baixa i una planta pis. La planta pis, d’acord amb la informació de que es disposa, i tenint en compte les determinacions del projecte tècnic presentat a l’ajuntament es destina a usos vinculats al centre comercial (instal•lacions…).

Per mitjà d’informe tècnic redactat en data 25 de febrer de 2009, l’arquitecte municipal Salvador Jubany i Viader, fa les següents consideracions respecte a la planta primera de l’edificació:

“La planta interior no pot tenir en cap moment la consideració de planta primera, ja que la mateixa està destinada a les instal•lacions del centre i a la estació transformadora que no només és per a aquesta activitat si no també per a la resta del casc urbà.

Tot el conjunt té doncs un únic accés, que es produeix exclusivament des de l’interior del centre comercial i sense cap comunicació amb l’exterior. Es tracta per tant d’una planta altell, d’acord amb allò establert a l’article 29 de les NNSS vigents”

(Aquestes consideracions s’han traslladat directament de l’informe tècnic corregint els nombrosos i sorprenents errors ortogràfics i gramaticals i conservant, en la mesura de les possibilitats, el sentit final de l’escrit).

D’acord amb el que s’exposa a l’informe tècnic, les plantes que es troben per sobre de la planta baixa no tenen consideració de plantes primeres, es consideren plantes interiors o altell i per tant es poden destinar a usos vinculats amb l’activitat situada en planta baixa, o sigui comercial.

En absència de regulació específica de les plantes altells a l’estudi de detall, ens remetrem a l’article 21.6 de la normativa de les normes subsidiàries de Planejament de Sils. A la normativa esmentada s’admeten les plantes altell sempre que es compleixin les següents condicions:

1. La planta altell no pot tenir accés independent des de l’exterior.
2. La planta altell es separà 3 metres de la façana principal.
3. L’alçada mínima lliure serà de 2,25 metres.
4. No es podrà destinar a habitatge.

Un cop comprovades les condicions de les plantes altell, establertes a la normativa del les normes subsidiàries de Sils, es pot comprovar que la planta “interior”, no compleix les condicions de planta altell en tant que no es separa de la façana principal una distància mínima de 3 metres.

Pel que fa a l’informe de l’arquitecte municipal no només podem dir que aquest va errat pel que fa a la gramàtica i a l’ortografia, hom entén que l’arquitecte s’equivoca també quan estableix que la planta interior de l’edifici no té consideració de planta primera i en canvi li atorga la categoria de planta altell tot referint-se als punts 1, 3 i 4 de la normativa i en canvi passant per alt l’existència del punt 2 que impedeix que les plantes situades per sobre de la planta baixa, tinguin la consideració de plantes interiors – altell si no es separen 3 metres de la façana principal.

És possible que l’escrit que avui presento en motivi un altre de les mateixes característiques que l’escrit de data 25 de febrer de 2009, en el qual l’arquitecte, fent un ús ben intencionat del seu coneixement de la normativa urbanística, justifiqui d’alguna forma la innecessarietat de complir íntegrament la normativa dels altells en el cas d’aquest edifici, o que ens convidi a fer consideracions sobre la naturalesa singular dels altells del supermercat que de ben segur, d’acord amb el seu criteri ben intencionat, els fan immunes al compliment de la normatives que de forma reglada en concreten la seva configuració arquitectònica.

Tot i així, considerem que en aquests moments les plantes situades per sobre de la planta baixa, en el cas de l’edifici del supermercat, no es separen 3 metres de la façana principal, i per tant no poden tenir la consideració de planta altell.

D’acord amb allò establert a la normativa urbanística vigent, són plantes primeres aquelles situades per damunt de la planta baixa i que no tenen la consideració de plantes altell. Aquestes plantes, en el cas del zona 8, només es poden destinar a usos residencials / habitatges, i per tant, en cap cas es pot admetre que el projecte constructiu i el projecte d’activitats plantegi la seva utilització per altres usos que no siguin els residencials. Per tant, a aquests efectes la llicència segueix incomplint la normativa urbanística vigent.

SOL·LICITO::

Que sigui admès el present escrit i es tingui per interposat el recurs d’alçada als dos acords abans esmentats:

a) S’anul•li l’acord de Ple adoptat en sessió de data 5 de març de 2009.
b) S’adeqüi el contingut i l’ordenació proposada a l’estudi de detall de forma que es minimitzi l’ impacte visual i paisatgístic de les edificacions, principalment pel que fa als seus efectes als carrers Països Catalans i Bastiments.
c) S’anul•li l’acord de la Junta de Govern del 16 de març en el que es va aprovar atorgar llicència per a la construcció de l’edifici industrial per a usos comercials a l’àmbit de l’estudi de detall.
d) S’incoï expedient de disciplina urbanística de l’edifici construït a l’àmbit de l’estudi de detall.
e) S’insti a la propietat de l’edifici a presentar projecte de legalització i que aquest s’adeqüi a la normativa vigent.

Sils, a 2 d’abril del 2008.

IL.LM. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SILS

Font: http://laveudesils.blogspot.com

~

217

ESCRIT, al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona:

Albert Miralles Güell, DNI ,Cristina Simó Alcaraz, DNI , regidor i regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM de Sils, amb domicili al carrer , CP 17.410, Sils.
Telèfon , correu electrònic

EXPOSEM

Que en data 16 de desembre de 2008 i nº de registre d’entrada 003116, varem entrar al Servei territorial d`urbanisme de Girona un escrit amb el que exposàvem els defectes de procediment i d`incompliment de les normes urbanístiques vigents, en el nostre parer, en el anomenat nyap urbanístic de Sils, referit al EXP . 2008/30, per activitat d`autoservei de l’empresa FONCIE SL.

Demanàvem la vostra intervenció com a Servei territorial de Girona per la revisió de la llicència, la suspensió de la seva execució i la paralització de les obres iniciades.

Al mateix temps, el 16 de desembre de 2008, amb el nº de registre d’entrada 27.161, varem entrar un escrit en les mateixes demandes al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i del que ens consta per escrit que ja ha iniciat les seves gestions.

Adjuntem moció presentada pel nostre grup al ple municipal del 22 de gener del 2009, rebutjada per set vots contra quatre.

Adjuntem recurs d’alçada presentat en contra del ple municipal del 5 de març i de l’acord de la Junta de Govern local del 16 de març del 2009.

DEMANEM

La vostra resposta al nostre escrit de 16 de desembre, nº 003116 de registre d’entrada, que encara resta pendent.

Demanem informació del estat de les vostres gestions, atès el grau d’alarma social que aquest assumpte del nyap urbanístic de supermercat CONSUM ha aixecat al poble de Sils.

La qual cosa esperem obtenir.

Sils, 3 d’abril del 2009.

Sr. Camil Cofan Amiel

Responsable del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona.

Font: http://laveudesils.blogspot.com

~

Anuncis

Accions

Informació

5 responses

3 04 2009
LNC

Això del Nyap ja no s’agunata per cap lloc: toca assumir responsabilitats de l’alcalde i regidor d’urbanismes i els seus tècnics: DIMISSIÓ I INHABILITACIÓ !

5 04 2009
.DdG

ICV de Sils interposa un recurs d´alçada per anul·lar tots els acords del supermercat
El grup ecosocialista també reclama a Urbanisme que es pronunciï sobre tota la polèmica de llicències

SILS | E.B.
La polèmica sobre el supermercat Consum de Sils situat a la zona de Can Cabirol, a l’entrada del municipi venint de Santa Coloma de Farners, encara no s’ha acabat. El grup d’ICV-EUiA, a l’oposició a l’Ajuntament, va presentar divendres un recurs d’alçada perquè s’anul·lin una sèrie d’acords de ple i de juntes de govern, que consideren que s’han de revisar.

En concret, l’acord de ple que va permetre l’aprovació de l’estudi detall i també reclamen que s’adeqüi el contingut i l’ordenació proposada a l’estudi de detall de forma que es minimitzi l’impacte visual i paisatgístic de les edificacions, principalment pel que fa als seus efectes als carrers Països Catalans i Bastiments. Aquest darrer carrer és en el que els veïns s’han queixat més i fins i tot han interposat un recurs contenciós administratiu contra el consistori de Sils, ja que la planta i pis els tapa visibilitat, entre d’altres, i consideren que aquesta nau s’ha fet de forma il·legal.

D’altra banda, en el recurs, els ecosocialistes asseguren que també s’ha d’anul·lar l’acord de la Junta de Govern del 16 de març en el qual es va aprovar atorgar llicència per a la construcció de l’edifici industrial per a usos comercials en l’àmbit de l’estudi de detall. Finalment, demanen que s’incoï expedient de disciplina urbanística de l’edifici construït en l’àmbit de l’estudi de detall, així com que s’insti la propietat de l’edifici a presentar projecte de legalització i que aquest s’adeqüi a la normativa.

Explicacions d’Urbanisme

Aquest grup a l’oposició al municipi ha manifestat en totes les ocasions que s’ha parlat sobre el supermercat i les possibles irregularitats urbanístiques i, en concret, ha enviat una carta a Urbanisme de Girona on es demana que es pronunciïn respecte del pla detall aprovat pel consistori fa un mes, així com de les presumptes irregularitats denunciades pel grup municipal a aquest estament.

DdG, diumenge 05 d’abril de 2009
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040500_3_324610__Comarques-Sils-interposa-recurs-dalada-anullar-tots-acords-supermercat

5 04 2009
Veí

Hi ha hagut intencionalitat en totes aquestes cagades del Nyap?

O sigui, quin és el problema que té l’arquitecte municipal de Sils?. El recurs d’ICV troba manca de nivell ortogràfic i gramatical en els escrits del senyor Jubany i Viader. I hauria també manca de comprensió lectora?

Senyor Jubany, llegeixi amb atenció l’article 21.6 de les Normes Subsidiàries de Sils i digui’m si el que hi ha a l’extrem del Nyap és un altell, com vol colar el promotor, o una primera planta. Després llegeixi’s l’article 155, on diu que “en planta pis, ús residencial”, perquè ja sap vostè que la parcel·la del Nyap no és “zona comercial”, com ens vol fer creure l’alcalde, sinó “zona de vivendes (habitatges) amb tolerància comercial”.

Senyor Jubany, ja sabem que vostè no va moure un dit per parlar amb el promotor i millorar la seva proposta, vostè sabrà perquè. Però ara, com a mínim, llegeixi bé la normativa urbanística i informi bé als polítics. Faci bé la seva feina de funcionari públic.

Veí

5 04 2009
LNC

Jo espero que el Sr. Josep Ribas, demani l’informe de l’arquirtecte ( el de la vorera), avalat pel secretari i el sicart, aprovat per IDS, i defensat al Ple per ell mateix i ens digui si continua defensant el que li diguin en Nogué i en Rovira o el que li diu el poble de Sils fonamnetat en nores subsidiàries que són llei.

Tot això recordant que:

a) es va donar una llicència sense estudi de detall i amb usos no permesos.

b) Nò s’ha volgut conformar aquesta llicència TANTTTT legal a la Comissió d’urbanisme.

c) Un cop al jutjtat, l’alcalde anul.la la llicència i la torna a atorgar amb un número d’expedient diferent en frau de llei.

d) aquest informe, que no supera el nivell de redacció de l’alumnat de primer de batixllerat, segons els seus lectors, pretén colar que una planta pis és una planta altell que està tres mertres enrera.

e) Que ens expliqui quantes reunions IDS-CiU-Promotor han exisitit i de què s’ha parlat i a quin grau de connivència.

f) si pensa exigir les responabilitats polítiques que es desprenen de tanta negligència i tanta irregularitat contra els drets de veïns i veïnes o si bé vol tenir complicitat amb aquestes pràctiques.

Així doncs – i li diu una jove catalanista, que l’ha defensat a vosté de acusasions demagògiques i de cara a la galeria que li venien des d’IDSmentre vosté s’ha dedicat atacar al Sr. Miralles seguint les ordres d’en Nogué i en Rovira- Sr. Ribas: farà net i bé o vol ser l’hereu d’aquests dos persontatges d’obscurs interessos urbanístics i econòmics ???

16 04 2009
.Altell

Primera planta disfressada d’altell?:

Per què ni amb jugades és legal el Nyap

Imatge:

Destaquem, (prengui nota, Sr. Ribas) el literal del punt sisè de l’article 21 de les normes subsidiàries de Sils que determina perquè la planta primera del Nyap no pot ser considerada altell, recordem també que les pròpies normes en el seu article 151 condiciona l’ús de la planta primera únicament a habitatge.

La polèmica construcció, plena de irregularitats administratives, ja ha vista anul.lades les seves primeres llicències, amb una aturada d’obres prèvia, per haver-se atorgat sense un estudi de detall, que va ser aprovat amb la nau industrial ja aixecada totalment. Fonts d’IDS i CiU de Sils asseguren que es tracta d’un pacte entre l’ex-alcalde Sr. Rovira i l’actual alcalde, Martí Nogué, que encara no ha dimitit, i vol continuar amb una regularització que AMS i ICV han posat en evidència en cada una de les seves aprovacions.

A més podem anticipar, que em breu farem públic l’informe tècnic que deia que no era necessari el mateix estudi de detall que més tard han recolzat i aprovat amb els polítics dels partits de les dues persones abans esmentades.

Mireu també: Les irregularitats que el frau de llei del Nyap de Sils no soluciona:
http://losilenc.blogspot.com/2009/03/les-irregularitats-que-el-frau-de-llei.html

Font: http://losilenc.blogspot.com/2009/04/per-que-ni-amb-jugades-es-legal-el-nyap.html

~

Articles destacats de les Normes Subsidiàries de Sils:

CAPÍTOL 8è.- ZONA 8. VIVENDES AMB TOLERÀNCIA COMERCIAL.

art. 155 – Condicions d’ús.
En planta baixa ús comercial.
En planta pis ús residencial.

Article 21.6:

6 – És permetran altells en les plantes baixes sempre amb les següents condicions:

– No tenir accés independent des de l’exterior.
– Se separaran un mínim de 3’00 metres de la façana principal de l’edifici.
– L’alçada mínima lliure per sobre haurà de ser de 2’25 metres.
– No podrà ésser destinada a habitatges.

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/NORMES_PLANEJAMENT_TEXT_REFOS_juny_2005.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: