Nyap 2009

1 06 2009

Pati del darrera del Nyap o C/ Bastiments?:

Font: http://www.youtube.com/user/NyapdeSils

326*327

324*325

round-icon-small Maig 2009, Servei de Protecció de la Legalitat:

Fonts solvents informen que el Servei de Protecció de la Legalitat i Assessorament, depenent de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat (Barcelona), estaria investigant el tema de l’anomenat Nyap de Sils. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona hauria fet alguna cosa més que donar el seu assabentat a l’estudi de detall. En data 22 de maig, ICV de Sils presenta un escrit davant d’aquest Servei. Seguirem informant.

EL NYAP DE SILS AL SERVEI DE PROTECCIO DE LA LEGALITAT I ASSESORAMENT

Document entrat a registre el 22 de maig de 2009

SERVEI DE PROTECCIO DE LA LEGALITAT I ASSESORAMENT
DIRECCIO GENERAL URBANISME

A l’atenció de la Sra. Pilar Marti Camps.

Albert Miralles Güell, DNI , Cristina Simó Alcaraz, DNI, regidor i regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM de Sils, amb domicili al carrer , CP 17.410, Sils.
Telèfon , correu electrònic

EXPOSEM

Què en data 16 de desembre de 2008 i nº de registre d’entrada 003116, varem entrar al Servei territorial d`urbanisme de Girona un escrit amb el que exposàvem els defectes de procediment i d`incompliment de les normes urbanístiques vigents, en el nostre parer, referit al EXP . 2008/30, la llicència d’obres per a al construcció d’un nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament en superfície a l’empresa FONCIE, S.L.

Demanàvem la intervenció com a Servei territorial de Girona per la revisió de la llicencia, la suspensió de la seva execució i la paralització de les obres iniciades.

Al mateix temps, el 16 de desembre de 2008, amb el nº de registre d’entrada 27.161, varem entrar un escrit en les mateixes demandes al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i del que ens consta per escrit que ja ha iniciat les seves gestions.

Adjuntem moció presentada pel nostre grup al ple municipal del 22 de gener del 2009, rebutjada per set vots contra quatre.

Adjuntem recurs d’alçada presentat en contra del ple municipal del 5 de març i del acord de la Junta de Govern local del 16 de març del 2009.

DEMANEM

La vostra intervenció en relació al expedient per que entenem que es donen defectes de procediment i d’incompliment de les normes urbanístiques vigents, en el nostre parer, referit al EXP . 2008/30, la llicència d’obres per a la construcció d’un nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament en superfície a l’empresa FONCIE, S.L.

Demanem informació de l’estat de les vostres gestions, atès el grau d’alarma social que aquest assumpte del nyap urbanístic de supermercat CONSUM ha aixecat al poble de Sils.

La qual cosa esperem obtenir.

Sils, 22 maig del 2009.

Sra. Pilar Martí Camps

SERVEI DE PROTECCIO DE LA LEGALITAT I ASSESORAMENT.

Font: bloc La Veu de Sils. Dilluns, 25 de maig de 2009

round-icon-small Amb motiu de la pròxima inauguració, la nau industrial de formigó prefabricada intenta posar-se maca. Això sí, sense revestiments i sense pintura, nua i al natural. La foto mostra allò que tècnicament s’anomena “façana amb tractament vegetal”:

320

321

round-icon-small Pròxima la inauguració del Consum Basic que vol allotjar-se en la nau industrial de formigó prefabricada construïda a la parcel·la de Can Cabirol, fonts solvents informen que hi ha novetats en els fronts que continuen oberts:

round-icon-small 17 Maig 2009, DdG:

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona dóna l’assabentat a l’estudi de detall aprovat pels grups IdS i CiU en un ple municipal. A més de la nau industrial (que vol encabir un Consum Basic) coneguda popularment com el Nyap de Sils, l’estudi projecta tres nous edificis comercials.

126

round-icon-small 17 Maig 2009:

El Diari de Girona confirma que la Comissió va donar l’assabentat a l’estudi de detall aprovat, interpretant que Urbanisme dóna el vist-i-plau a l’obertura d’una segona superfície comercial. Per alguns experts, però, els números no quadren:

El PTSEC (Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials 2006-2009) permet al municipi de Sils la implantació d’una superfície comercial alimentària, format supermercat, de 723 m2 de superfície de venda.

Els edificis projectats a l’estudi de detall tenen aquestes superfícies:

Edifici A: centre comercial, sostre 1.248,81 m2
Edificis B,C,D: botigues diverses, sostre 1.312,50 m2
Total sostre: 2.461,31 m2

Aquest és l’article del Diari de Girona:

Urbanisme aprova l’estudi detall del supermercat de Sils
La Generalitat considera que només es tracta d’un tràmit administratiu

La instal·lació del supermercat ha suscitat molta polèmica al municipi.

SIL.S | E.BATLLE

La Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar dimecres l’estudi detall presentat per l’empresa promotora del supermercat Consum de Sils i que tanta polèmica ha suscitat al municipi els darrers mesos. Segons els representants d’Urbanisme, el que es va dur a aprovació es tracta només d’un pur tràmit, ja que es tracta d’un document que s’ha de presentar sempre quan es realitza un projecte urbanístic i que ho compleix tot.

Així doncs, per contra del que demanaven els veïns, que consideren que el supermercat s’ha alçat incomplint les normes subsidiàries del municipi, Urbanisme considera que el projecte de futur d’aquesta àrea comercial, que ara compta amb un supermercat que obrirà en breu, podrà també comptar amb tres edificis de botigues en aquest mateix solar, que ocuparan 1.312 metres quadrats.

Cal recordar que la promotora d’aquesta àrea comercial va haver de presentar aquest estudi detall després que el mes de desembre el consistori fes aturar els treballs que s’hi duien a terme en detectar que s’estava actuant en una zona on no hi havia res projectat, i que és on s’hi preveuen els tres edificis de botigues. Ara un cop aprovat, la promotora té llum verd per poder construir aquests nous mòduls de botigues.

Tot i això, cal recordar que els veïns de la zona del carrer Bastiments, coneguda com a Can Cabirol, on està situat el supermercat, tenen interposat un contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Sils, perquè consideren que l’edifici del supermercat vulnera l’ordenació urbanística. Ara, queda esperar que algun jutge acabi resolent les presumptes irregularitats urbanístiques, però el que sí que es preveu en breu és que el supermercat obri les portes a la població de Sils.

DdG, diumenge 17 de maig de 2009

round-icon-small 13 Maig 2009, Comissió d’Urbanisme:

Aquest dimecres 13 de maig, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona examinarà l’ Estudi de detall de la parcel·la de l’anomenat Nyap de Sils.

119

260

round-icon-small Abril 2009:

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i la nau industrial coneguda popularment com el Nyap de Sils


Avui 1 d’abril de 2009 s’ha reunit la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Podem consultar l’ordre del dia clicant aquí. Entre tots els temes estudiats hi ha dos estudis de detall, però cap d’ells és l’Estudi de detall de la parcel·la del Nyap, aprovat definitivament per part de IdS i CiU, amb els vots en contra d’AMS i ICV.

¿Ha presentat l’Ajuntament de Sils l’Estudi de detall, acompanyat del corresponent expedient administratiu, a la Comissió d’Urbanisme?, ¿quan serà examinat per la Comissió per rebutjar-lo o donar el seu assabentat?

Des de fa temps s’ha dit que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, tard o d’hora, intervindrà en el tema del Nyap. Recordem que ICV ja va plantejar portar el tema a la Comissió durant el període d’al·legacions, proposta que no va prosperar.

L’estudi de detall esdevé un instrument urbanístic del tot necessari abans d’iniciar qualsevol intervenció edificatòria en terrenys qualificats com a Zona 8 de les Normes Subsidiàries, tal i com ho prescriu els seus articles 150, 151 i 154. Indispensable i previ a la concessió de llicències, el present Estudi de detall va ser lliurat a l’Ajuntament quan les obres es trobaven en un estat avançat d’execució, amb la nau industrial ja construïda.

La disposició transitòria novena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, preveu la redacció dels estudis de detall exigits expressament pel planejament a l’entrada en vigor de la Llei, i també els que resultin necessaris i fins que aquest no incorpori les determinacions d’ordenació volumètrica i es tramitaran de conformitat amb la normativa anterior a la citada Llei. En aquest cas la normativa d’aplicació serà el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol pel qual s’aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. Doncs bé, l’article 66 del decret 1/1990 estableix que “Els Estudis de Detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els articles 64 i 65 d’aquesta Llei, llevat del que estableix l’article 70”. Fent referència a la tramitació dels projectes d’urbanització, l’article 64.1.e estableix aquesta regla: “Una vegada aprovat definitivament el projecte, l’Administració aprovant trametrà, dins els deu dies següents, un exemplar d’aquest i una còpia de l’expedient administratiu, ambdós complets, a la comissió d’urbanisme competent.”

L’Estudi de detall va ser aprovat definitivament el dia 5 de març de 2009, per part de IdS i CiU, amb els vots en contra d’AMS i ICV. I va ser publicat al BOP de Girona núm. 48, el dia 11 de març de 2009, sense esperar cap dictamen de la Comissió. Després d’una llarga aturada, les obres del Nyap es van reprendre sense esperar l’opinió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona sobre l’estudi de detall.

~

Recordem que el senyor Narcís Sicart i Marfà, advocat urbanístic de l’Ajuntament de Sils, va ser secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Des de fa anys, ja des de l’època de l’alcalde Rovira, aquest advocat presta a l’Ajuntament serveis d’assistència jurídica en matèria urbanística. Aquest lletrat actua també com a advocat defensor en diversos recursos que afecten a l’Ajuntament de Sils. A més, és funcionari de l’Ajuntament de Lloret de Mar, entre altres ocupacions.

~

Comissions territorials d’urbanisme

En el marc legal de les seves competències, compleixen funcions de caràcter informatiu, consultiu, gestor i resolutiu, i, a instància dels ajuntaments, també compleixen funcions interpretatives. La composició es determina per reglament.

Correspon a les comissions territorials d’urbanisme l’aprovació definitiva:

a) dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels programes d’actuació urbanística municipal en municipis de menys de 100.000 habitants,
b) de les figures de planejament urbanístic derivat, si el municipi no té cap programa d’actuació urbanística municipal o no estan previstes en el programa d’actuació urbanística municipal o comarcal vigent,
c) dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals, l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera del Departament,
d) del plans parcials de delimitació, si ha estat competent per aprovar els plans d’ordenació urbanística municipal corresponents.

Font: http://www10.gencat.net

El 13 de maig es reuneix la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. En el punt 54 de l’ordre del dia figura l’anàlisi de l’Estudi de detall de l’illa compresa pel carrer Bastiments, avinguda la Selva i avinguda Països Catalans.

D’acord amb diversos escrits, queixes, recursos i mocions presentats pels veïns i pels grups AMS i ICV, l’estudi de detall s’havia de presentar abans de concedir les llicències de l’anomenat Nyap de Sils. En canvi, l’Estudi de detall que analitzarà la Comissió va ser aprovat pels grups IdS i CiU quan la nau industrial ja estava construïda, seguint l’anomenada política urbanística de fets consumats. Aquest Estudi de detall va ser utilitzat per la junta de govern IdS per a justificar l’anomenada llicència de legalització.

Com ja varem informar, aquest estudi de detall introdueix una segona superfície comercial, aspecte molt important a considerar pel que fa a la legalitat del projecte.

ESTUDIS DE DETALL
Comarca Selva
54. Sils
2009 / 036332 / G 30/05/2009
Estudi de detall de l’illa compresa pel carrer Bastiments, avinguda la Selva i avinguda Països Catalans

http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/arees/ciutat/urbanisme/comissions/ordresdia.jsp
http://www10.gencat.cat/ptop/binaris/CUG130509_tcm32-29390.pdf

round-icon-small Març 2009, la Junta de Govern IdS aprova una llicència de legalització

Fonts de tota confiança informen que la Junta de govern local ordinària de data 16 de març de 2009 (la setmana passada), va adoptar l’acord de concedir llicència de legalització de les obres situades als carrers Països Catalans, Bastiments i Av. La Selva. Tot seguit reproduïm alguns fragments facilitats per les esmentades fonts:

199

“Atès que l’esmentada societat (Foncie SL) ha presentat davant l’Ajuntament un estudi de detall de tota la illa i un projecte bàsic d’edificació, també de tota la illa, per tal de procedir a la legalització de les obres que s’executen i les que es preveuen executar en el futur, a la parcel·la (…)

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent acord:

Primer.- Deixar sense efecte les llicències d’obres concedides (expedient núm. 2008/30) per a la construcció de la nau industrial, el dia 3 de març de 2008, de modificació de l’expressada llicència, de data 6 d’octubre de 2008, i de distribució interior, de data 6 d’octubre de 2008. Tot allò per haver-se infringit els termes de les esmentades llicències, al realitzar obres en la part de la parcel·la que, en principi, quedava sense edificar.

Segon.- Concedir llicència d’obres a Foncie, SL, per a la legalització de les obres que s’executen i que en el futur s’executaran a la illa …, segons l’estudi de detall aprovat definitivament en data 5 de març de 2009 i el projecte bàsic presentat el dia 9 de gener de 2009 (…)”

200

Les fonts anteriors recorden que les llicències que es “deixen sense efecte” són les que van ser denunciades pels veïns i pels grups AMS i ICV, a diferents nivells. Tot sembla indicar que es tracta d’un capítol més d’allò que alguns experts anomenen la “jugada” per a legalitzar les obres del Nyap, a posteriori, seguint la política dels fets consumats. En tot cas, es tracta d’una complexa estratègia legal que no se sap molt bé on acabarà, considerant que les esmentades llicències estan denunciades davant del Jutjat contenciós administratiu de Girona.

round-icon-small Febrer 2009, Segona superfície comercial:

Confirmat: l’estudi de detall que l’alcalde vol aprovar definitivament en un ple municipal del mes de març, preveu una segona superfície comercial més gran que la nau industrial ja construïda. Malgrat que les normes urbanístiques de Sils regulen que la parcel·la serà objecte d’un sol projecte de construcció, les llicències es van donar deixant sense definir una bona part de la parcel·la.

El projecte presentat per l’empresa promotora aboca tot el trànsit de sortida dels vehicles dels súpers en un únic punt del carrer Bastiments que, a més, hauria de soportar la circulació dels camions de mercaderies; aquests camions haurien de maniobrar al carrer Bastiments per tal de recular fins a un reduït moll de càrrega i descàrrega. En aquest sentit, entre altres deficiències legals, alguns informes asseguren que no s’ha fet cap estudi de mobilitat, en contra del que diu la normativa que regula les superfícies comercials mitjanes o grans.

La superfície de venda del supermercat que es pretén obrir a l’edifici ja construït (Nyap I) esgota gairebé tota la superfície de venda permesa pel PTSEC. Tot seguit, reproduïm un comentari enviat al bloc fa uns dies:

Nyap II ?

L’estudi de detall que en Nogué vol aprovar en un ple del mes de març preveu construir un segon Nyap en el tros superior de la parcel·la. Si l’actual Nyap té 1.150 m2 de sostre, el segon Nyap serà un conjunt de tres edificis comercials amb 1.300 m2 de sostre. És bo que tothom sàpiga el que la Junta de Govern IdS va aprovar inicialment i el que l’alcalde vol que un Ple del mes de març aprovi definitivament.

L’estudi de detall s’havia d’aprovar abans de les llicències, com diu literalment la normativa urbanística de Sils ( el Ple municipal, els veïns de Sils i la Comissió d’Urbanisme de Girona haguessin tingut temps de dir la seva).

El que es pretén aprovar ara és un estudi de detall a misses dites, reclamat per un curiós decret d’alcaldia, amb l’excusa que el 15 de desembre l’arquitecte municipal ha efectuat una visita i ha pogut constatar que s’estan realitzant moviments de terres … a la part de dalt de la parcel·la.

I la jugada continua …

Imaginem que, ara, intentaran que els metres quadrats del Nyap II no computin com a supermercat. Recordem que el PTSEC (Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials 2006-2009), únicament permet la implantació a Sils d’un màxim de 723 m2 de superfície de venda destinada a supermercat entre el període 2006 a 2009.

round-icon-small Gener 2009, estudi de detall aprovat inicialment:

103

Còpia d’un comentari de data 21/01/09:

Es diu que l’alcalde i la junta de govern, assessorats, tiren endavant amb la “jugada” d’intentar legalitzar-regularitzar el Nyap a posteriori, un cop la nau industrial ja està acabada.

Els articles 150, 151 i 154 de les normes urbanístiques de Sils (NNSS) ho deixen molt clar, s’havia de fer un estudi de detall abans de donar les llicències. No es va fer, ni es va demanar.

I aquesta només és una petita part de les irregularitats detectades pels tres informes (veïns, AMS, ICV).

Ara ens volen colar un estudi de detall del Nyap, quan la nau industrial ja està acabada.

Ja l’han preparat, a correcuita, després del curiós decret d’alcaldia de 23 desembre 2008. Demà 22, dia del ple del Nyap, serà publicat al BOP de Girona. Casualitats de la vida:

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre informació pública d’un estudi de detall.

Exercici: 2009 Bop: 14-0 Edicte: 729 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre informació pública d’un estudi de detall.

BOP de Girona número 14, 22 de gener de 2009
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2009/14/20091400729.pdf

round-icon-small Més informació:


Accions

Informació

75 responses

10 05 2009
Dubtes

Els membres de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, ¿ són tècnics imparcials o polítics lligats als interessos dels partits?

I amb un exsecretari de la Comissió fent d’assessor de l’Ajuntament de Sils (mil euros al mes), ¿quines garanties hi ha d’imparcialitat en la reunió del dia 13?

?

10 05 2009
LNC

Jo crec que les irregularitats són tan òbvies i elementals que encara que no siguin imparcials informaran desfavorablement perquè un Nyap és un Nyap.

El que no té sentit és que el Ple l’hagi aprovat aquest estudi detall mirant únicament per l’interès del promotor i no pas l’interès de Sils, que es pel que cobren, presumptament.

10 05 2009
sils

(…) Miralles, aquell que demanava l’altra dia al ple que es construïs un hotel en lloc de vivendes a la zona del golf ( pixant fora test com sempre ) si l’acord de la comisió no li es favorable, ja comença a dir que no son imparcials
aquest noi te un altra problema diferent

10 05 2009
De fora vingueren...

Cada loco -o loca; que sinó a la mínima ja salteu- con su tema, que diuen. I la proposta de fer un hotel en comptes d’habitatges al golf no la savia, però és boníssima. Encara que vingui de fora.

23 05 2009
Anònim

Aquesta heura, suposant que arribi a creixer, no podrà tapar les enormes vergonyes d’aquet Nyap. Que cutre, tot plegat!

24 05 2009
tino

Sils y de fora vingueren peor es lo que quiere hacer vuestro Alcalde el inepto del NOGUÉ.

Que quiere que los de CIU le aprueben el nuevo POUM no la ONU para asín poder construir más viviendas en sus terrenos.

Se le tendria que caer la cara de vergüenza despues de lo que esta haciendo en nuestro Ayuntamiento menos mal que ya le queda poco.

Estos cuatro Ineptos dentro de dos años no estarán ny en la Oposición.

24 05 2009
De fora vingueren

Que sigui alcalde del meu poble no significa, ni molt menys, que sigui el meu alcalde… no confonguem.

Jo vull un altre tipus de política i polítics.

25 05 2009
un altre pepe

De fora vingueren )

Donç ves allà d’on has vingut a fer la politica que vols, perque aqui ja estem be

25 05 2009
Anònim

DE dins o de fora, Molts ens vam equivocar l´any 2007.
Rectificar al 2011 es de savis.

25 05 2009
De fora vingueren

Ui sí estem molt bé. Un nyap, una escola massificada, una escola de barracons, un institut de barracons, les andanes de l’estació fetes misèria… però justament invertim els diners a arreglar el que ja està bé (el camp de futbol) o en advocats.

25 05 2009
Bloc

Protecció de la legalitat i assessorament

Les actuacions per a la protecció de la legalitat a tot l’àmbit de Catalunya consisteixen en:

* exercir el control en matèria de disciplina urbanística;
* realitzar inspeccions sobre el territori per a verificar les possibles infraccions;
* tramitar les ordres de suspensió d’obres i de restitució de la legalitat que derivin d’expedients per infraccions, així com els recursos interposats per aquest motiu i
* tramitar els expedients sancionadors per infraccions urbanístiques.

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/ciutat/urbanisme/actuacio/proteccio.jsp

26 05 2009
anònim

quina llàstima! quan aquesta heura comenci a fer una mica de goig hauran de tirar el nyap a terra.

27 05 2009
.ICV i el Nyap

Dimecres 27 de maig de 2009
Diari de Girona

ICV de Sils demana al PTOP que intervingui en el cas del supermercat
Vol que el Servei de Protecció a la Legalitat els informi sobre la gestió de l’assumpte urbanístic

SILS | MARTÍ SANTIAGO

L’agrupació local d’ICV a Sils, ha presentat un escrit al registre del Servei de Protecció de la Legalitat i Assessorament, de la Direcció General d’Urbanisme, en què l’insta a intervenir en relació amb el supermercat que s’ha construït a la zona de Can Cabirol.

El portaveu de la formació, Albert Miralles, explica que no té “la certesa absoluta que tot estigui malament” però indica que vol assegurar-se que “tot estigui correcte”.

Aquest reclam es produeix perquè l’agrupació considera que la construcció del supermercat “ha incomplert normes urbanístiques i es produeixen defectes de procediment”. Així mateix, ha reclamat al Servei de Protecció que informi de l’estat de les seves gestions respecte a aquest assumpte, ja que considera que el cas d’aquesta superfície comercial ha generat “una alarma social” a la població.

ICV ja va presentar un seguit d’al·legacions a l’estudi de detall d’aquest establiment i sol·licitava la “minimització de l’impacte visual i paisatgístic de l’edificació”, l’anul·lació de la llicència “per a la construcció de l’edifici industrial per a usos comercials”, la incoació d’un expedient de disciplina urbanística de l’edifici construït i la presentació d’un projecte de legalització de l’edifici per part dels propietaris.

D’altra banda, el supermercat encara no està inaugurat tot i que preveia fer-ho el passat dia 14.

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009052700_3_334626__Comarques-Sils-demana-PTOP-intervingui-supermercat

27 05 2009
Veí

Tinguem memòria:

— Al 2007, a sis dies de les eleccions, la junta de govern de CiU (Quimet, Xicu, Margarida …) aprova a correcuita la primera llicència del Nyap.

— Al 2008, els veïns comproven com l’arquitecte municipal Jubany i el nou alcalde Nogué no han mogut un dit per millorar el projecte del promotor vingut de Vilobí i que no s’han aplicat normes urbanístiques escrites en el quadern de Normes Subsidiàries que l’arquitecte es deu conéixer de memòria, de tant velles que són.

— Des de finals del 2008 hi ha un conjunt de presumptes artimanyes, jugades, males pràctiques o jocs jurídics que pretenen legalitzar o regularitzar allò que es presumptament il·legal o irregular.

— I el 16 de març la junta de govern de IdS, ben aconsellada pels tècnics interns i pels advocats externs ben remunerats amb diners públics, anul·la les llicències anteriors (aquelles que els veïns han denunciat davant del jutjat) i concedeixen al promotor una LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ (copiat textualment) de les obres que es fan i de les que es faran a la parcel·la del Nyap.

Etc, etc, etc.

27 05 2009
Tino

El próximo día 28 de Mayo se inaugurara, el polémico y lamentable “NYAP” de Sils, seguramente que ha su inauguración (…)

Esta Asociación estará siempre al lado de todos los vecinos perjudicados por el “NYAP” y al lado de todos los pequeños comerciantes de Sils, ya que con esta próxima inauguración, se cargaran posiblemente ha todos los pequeños comerciantes de Sils.

Señor Martí Nogué Alcalde de Sils esta Asociación le da las gracias tanto a usted, como a su equipo de Gobierno, como a su grupo Político de IDS-PSC de Sils.

Por el apoyo que ustedes les han dado,tanto a los vecinos perjudicados, por el “NYAP”, como a los pequeños comerciantes de Sils.

Lo más lamentable es que usted siga siendo el Alcalde de Sils.

Se le recordara, como aquel Alcalde que posiblemente, con dinero publico contrato ha abogados para ir en contra de sus propios vecinos y vecinas ha favor de una empresa privada enhorabuena.

Señor Martí Nogué haga usted un “BANDO MUNICIPAL”, publicando el día y la hora de la inauguración.

El día 28, veremos quienes acuden a la inauguración, dígale a su amigo del “NYAP” que se les ha olvidado poner la hora de tal “EVENTO”, lo mismo es que temen llevarse alguna sorpresa.

27 05 2009
Anònim

I a la part de dalt de la parcela ja tenen el permís de IdS i de CiU per construir 2.500 metres quadrats més de “botigues diverses”, tal com diu l’estudi de detall aprovat al ple per aquests dos grups. ¿Eren aquests els grups que ens demanaven el vot a canvi d’un creixement urbanístic sostenible i bla, bla,bla ?

27 05 2009
Una

ICV tira andavant amb les denúncies, però, i AMS ???

28 05 2009
.Inauguració Consum

Dijous 28 de maig de 2009
Diari de Girona

Consum obre avui a Sils el seu desè supermercat a Girona

La Cooperativa Consum inaugura avui a Sils el seu desè establiment a les comarques gironines. Situat a l’Avinguda dels Països Catalans, és un supermercat amb una sala de vendes de 756 metres quadrats, pàrquing propi i servei de repartiment a domicili. Consum -que té sis establiments propis i quatre franquícies a la demarcació- destaca que el de Sils és un local ecoeficient, que incorpora diverses mesures d’estalvi energètic.

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009052800_5_334863__Economia-Consum-obre-avui-Sils-dese-supermercat-Girona

28 05 2009
Dominique

Però es podrà fer alguna cosa?
Uf, mireu que jo sóc molt tossuda, eh..

El pitjor de tot és una cosa que vaig saber fa poc: conec persones que hi treballaran i els hi fa molta falta la feina, però alhora se senten com culpables.

Això és un drama

Tant costava fer bé les coses?

28 05 2009
Un

Últimes notícies. La direcció de Consum prohibeix als treballadors aparcar dins del pàrquing del supermercat o sigui que tots aparquen a l’exterior (per no molestar la clientela), al carrer Bastiments per a ser més exactes.

Una parcel·la enorme, mig buida, però l’empresa utilitza un carrer de Can Cabirol com a pàrquing del seu personal.

Alguns clients troben lletja la rampa de baixada pròxima a la rotonda i entren al super pel carrer Bastiments, saltant-se una direcció prohibida.

Tractant-se del Nyap, sabent com se les gasten alguns tècnics i polítics de l’Ajuntament de Sils, coneixent el seu entreguisme, tot això és “NORMAL”.

Veïns, feu fotos i envieu-les a la premsa.

29 05 2009
Si no lo veo, no lo creo

Nyap sobre nyap, esto es alucinante, los vecinos y transeúntes no dan crédito a lo que están viendo y eso que solo llevamos dos días, camiones de importantes dimensiones entrando por dirección contraria al sentido de circulación, además cuando está de cargar o descargar abandona la zona teniendo que ir marcha atrás más de cincuenta metros de calle, también en dirección contraria de la circulación. Vecinos esto es denunciable.
La empresa privada tiene carta blanca para hacer y deshacer lo que quiera!!!!!!!!!!!!!!!!
No les a quedado nada pero que nada, ni de moral ni ética. Cada día se superan.
La vergüenza de un pueblo.

29 05 2009
.DdG

Divendres 29 de maig de 2009
Diari de Girona

El supermercat Consum de Sils obre les portes al cap de mesos de polèmica
L’establiment arrenca el primer dia amb afluència de gent tot i les pancartes de rebuig situades rere l’edifici

Foto:El nou supermercat de Sils, amb les cases dels veïns al fons, amb una pancarta de protesta.
Carles Colomer

SILS | M.SANTIAGO / E.BATLLE

El supermercat Consum de Sils, situat a la zona de Can Cabirol -l’entrada de Sils venint de Santa Coloma de Farners- va obrir ahir les seves portes després d’estar mesos envoltat de polèmica, que va dur fins i tot el consistori a aturar-ne les obres a finals de l’any passat. Les presumptes irregularitats urbanístiques d’aquest edifici són les que objecten un grup de veïns del carrer Bastiments, situat darrere del supermercat i on ahir encara es podia veure alguna pancarta de rebuig que deia “Nyap, No”, en referència a aquest establiment comercial.

Tot i això, el supermercat va tenir afluència de gent durant el seu primer dia de portes obertes i, en un comunicat de premsa, la Cooperativa Consum descriu aquest nou establiment comercial de Sils com un supermercat Eco Eficient, que incorpora diferents mesures d’eficiència energètica, com la regulació automàtica de la temperatura dels mobles frigorífics en funció de la temperatura ambient, ventiladors eficients en el mobiliari i instal·lació de portes de vidre en la secció de congelats, entre d’altres. Amb totes aquestes mesures, el consum energètic del supermercat es redueix fins en un 25 per cent i també les emissions de diòxid de carboni.

El contenciós, l’últim escull

D’altra banda, ahir la formació d’ICV, un dels grups polítics a l’oposició a l’Ajuntament de Sils que ha qüestionat més la legalitat d’aquesta edificació, expressava ahir el perquè de la seva oposició, que passa, segons el portaveu Albert Miralles, en el fet “que no hi ha cap problema perquè s’obri el comerç, sinó per la manera com s’ha construït l’edifici i s’han saltat les normes urbanístiques“.

A més, l’Ajuntament de Sils a hores d’ara té interposat un contenciós administratiu per aquest afer per part d’un grup de veïns del carrer Bastiments i, en un futur, un jutjat haurà de resoldre si s’hi han comès irregularitats urbanístiques.

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009052900_3_335062__Comarques-supermercat-Consum-Sils-obre-portes-mesos-polemica

29 05 2009
Pep

Sap l’alcalde el que fan els camions de Consum?
Ha donat ordres a la policia local perquè faci la vista gorda?

El blog de la LNC ho veu així:

http://losilenc.blogspot.com/2009/05/obre-el-nyap-de-sils.html

30 05 2009
Dominique

Ostres doncs denúncia al canto a la policia urbana o foto i denúncia als mossos d’esquadra, què caram!
Quina barra! I a més, apa que no deuen fer soroll ni res…
I aquest cotxe, al que se li veu la matrícula clarament, no li fa vergonya entrar en contra direcció?
Si és que n’hi ha per a donar i per vendre, eh.

30 05 2009
SILENCA

Si Dominique, es una vergonya t’ ho sa dit, pro es més vergonyós els politics i tècnics que tenim al nostre Ajuntament que fan la vista grossa, per interessos privats? i si no per que son uns ineptes?
Felicitats pel vostra treball per aconseguir l’escola nova, junts he ho fet una bona feina, pro sento una mica de vergonya per aquet poble que no a mogut ni un sol dit per ajudar aquest veïns que també lluitant per una causa molt justa, i de mi i de mols pocs, lo únic que han aconseguit es una firmete i mols firmaven perquè els feia vergonya di que no.
Jo també conec algun veí de aquet carrer i creu-me se senten enganyats i trepitjats per aquet govern.
Em sembla que hauríem de reflexionà tots plegats. Que fàcil es anar a compra quan no tens aquesta merda al davant de casa teva.

31 05 2009
Policia de Sils

De matinada, la policia local de Sils busca cotxes de veïns aparcats en sentit contrari per a posar multes.

Durant el dia, la policia local tolera, no veu o fa veure que no veu les infraccions dels camions i cotxes, relacionats amb el supermercat, que es salten les normes de circulació al carrer del Nyap.

No són opinions, són fets.

2 06 2009
Gabriel

Ante todo quiero expresar mi apoyo a los vecinos del carrer Bastiments, tienen todo el derecho a protestar por el tema del nyap, pero también quiero comentar mi punto de vista de la situación como marido de una de las trabajadoras del supermercado Consum y como vecino de Sils, donde resido desde hace más de 1 año.

He ido leyendo varios comentarios y hay algunas opiniones que no comparto, por ejemplo se ha dicho que el supermercado Consum acabará con el pequeño comercio de Sils y no estoy de acuerdo, los vecinos de Sils hacen las compras del dia a dia en el pequeño comercio y para las compras grandes se desplazaban al Mercadona de Vidreres o al Maxi Dia o Bon Preu de Sta. Coloma de Farners, entonces creo que es más una ventaja que un inconveniente que ahora no tengamos que salir del pueblo para hacer estas compras.

También he leído algún comentario haciendo alusión a la poca afluencia de gente que iba a tener el supermercado en la inauguración y tengo que decir que tanto el día de la inauguración y hasta la fecha actual la afluencia de gente está desbordando las expectativas de la empresa.

El siguiente punto que tengo que comentar me afecta directamente porque está relacionado con mi mujer y sus compañeras. En los primeros días de la inauguración varias de las trabajadoras de Consum fueron a almorzar a un bar y fueron insultadas por vecinas de Sils por el mero hecho de trabajar en Consum, (vecinas que posteriormente fueron a comprar al supermercado). Yo creo que hay que tener un poco de sentido común y en ningún caso se debería descargar la rabia por el tema del nyap contra las trabajadoras por 2 motivos; Primero porque no tienen ninguna culpa de la situación y segundo porque el 95% de la plantilla son vecinas de nuestro pueblo y les hace mucha falta el trabajo debido a lo difícil que está la situación laboral actual.

Para finalizar quería comentar el tema de coches que entran en contra dirección. Yo creo que es una cosa temporal debido al cambio del sentido de muchas calles del pueblo y creo que no será la única calle en la que se haya pasado en contra dirección estos días, será una cosa que se solucionará conforme la gente se vaya acostumbrando a los nuevos sentidos de circulación de las calles.
Si la policía hace o no la vista gorda eso ya no lo sé y por lo tanto no haré ningún comentario al respecto, pero yo vivo en los bloques de pisos del Passeig Sant Cosme i Damià justo en frente del Ayuntamiento y puedo asegurar que hay muchas más infracciones en mi calle que en el carrer Bastiments y nunca veo a la policia poner multas.

No intento crear polémica con mi opinión y he intentado ser lo más respetuoso posible en mis comentarios, pero creo que hay otras versiones de los hechos y yo he querido exponer las mias.

Un saludo.

2 06 2009
Dominique

Gràcies Gabriel pel comentari.

A la resta, veieu al què em referia sobre que això és un drama?

Quina culpa tenen les treballadores sobre el tema del nyap. En Gabriel corrobora el què vaig comentar fa pocs dies. Que hi havia persones que necessiten la feina i que tenien una opinió personal i particular sobre l’edificació. Que tenien contradiccions.

No barregem ous i castanyes… Tenen el seu propi pensament sobre el tema, cadascuna el seu, amb tot el seu dret, i, a la vegada, una necessitat de treball, Que hagin de sentir-se dir insults, que voleu que us digui…

Què fort! Em sap molt de greu, perquè en conec alguna d’elles. No barregem els temes, si us plau.

El tema concret és la reclamació de dret als jutjats sobre l’edificació i que tindrà la seva resolució i si s’ha d’enderrocar o modificar la construcció que es faci. Però el personal de dins que es guanya el pa no en té cap culpa, només fa el que fem la resta, o no?

2 06 2009
NYAP !!!

El tema del trànsit en aquest carrer NO té solució tal com es va permetre edificar l’edifici i el petit i estret moll pels camions que descarreguen mercaderies.

És un Nyap com una catedral amb uns responsables clars: l’arquitecte municipal i les juntes de govern CiU (Rovira) i IdS (Nogué) que no van modificar res, que van claudicar davant totes les peticions del promotor.

D’això i de totes les il·legalitats que els veïns han denunciat al Jutjat, a Urbanisme, a Comerç i al Síndic no en tenen cap culpa els treballadors i les treballadores de Consum.

Tampoc tenen la culpa els camioners, malgrat que aquestes maniobres en ple carrer NO són tolerables. Aquí la responsabilitat és de l’Ajuntament i de l’empresa.

L’empresa hauria d’entendre que els vehicles dels treballadors, els dels clients i els camions han d’aparcar i maniobrar dins de la gran parcel·la, no al carrer Bastiments.

La solució passa per fer reformes estructurals a l’edifici, per eliminar aquest fals “altell” pressumptament i descaradament il·legal, per tancar aquesta merda de moll de descàrrega que obliga als camioners a fer maniobres il·legals, per eliminar aquesta rampa incòmoda i mal situada i buscar alternatives per l’entrada i sortida de clients i camions, etc, etc.

He vist els vídeos. No hi ha dret !!!

2 06 2009
LNC

Amb molt respecte jo també vull manifestar que dubto molt, molt i molt que cap veí o veïna hagi fet cap insult a cap empleat o empleada del Nyap, que al cap i a la fi no tenen cap culpa de treballar allà.

No m’ho crec, i també és una opinió.

2 06 2009
Gabriel

No es mi intención hacer de esto una discusión de patio de colegio sobre quien tiene la razón o quien no, pero quisiera aclarar en relación al comentario de LNC que cuando digo que es mi opinión me refiero a todos los hechos en general porque el tema de los insultos a las trabajadoras no es una opinión, es un hecho.

2 06 2009
Pili

Bé, en Gabriel diu “vecinas de Sils que posteriormente fueron a comprar al supermercado”, sense concretar de quin barri o carrer eren les veïnes. I que això va passar en un bar. Molt malament per aquestes veïnes: primer pq no s’ha d’insultar a qui no és responsable del problema, i menys a un treballador, i segon pq no fan boicot al Nyap 😉

Amb lo macu que és el Bonpreu de Santa Coloma !

2 06 2009
tino

A la atención de todos los vecinos y vecinas de Sils.

A empezado el acoso y derribó en contra del Concejal y Concejala de ICV de Sils, en nuestro pueblo.

En este pueblo hasta ha hora siempre se ha hecho lo que han querido unos cuantos.

No toleran que personas venidas de la Ciudad con más preparación que ellos para hacer política les estén quitando el protagonismo que ellos tenían.

Personas que luchan por el bien y para el bien del Pueblo y no para unos cuantos del Pueblo, que solo quieren tener el poder posiblemente para su propio beneficio y para su propio POUM.

Personas que nunca anteriormente habían sido Concejal ni Concejala en ningún otro Municipio.

Personas que no son alborotadoras, ni intentan dividir el Pueblo, personas que no tienen ningún otro patrimonio que no sea el de sus propios puestos de trabajo, personas que no tienen intereses creados en este Pueblo, no como otros y otras.

Personas que solamente luchan por el bienestar de los niños/as y de todos ciudadanos/as de este Pueblo.

Personas que en el año y medio que llevan en nuestro Ayuntamiento han demostrado de sobras que siempre están y estarán al lado de la clase obrera y nunca al lado de los grandes terratenientes de este pueblo.

Terratenientes que presuntamente utilizan la Política para su propio benéfico y no para el beneficio de la clase trabajadora.

Estos terratenientes son los que verdaderamente dividen y crean el mal ambiente en nuestro Pueblo sobretodo cuando no se juega al juego que ellos quieren.

Estos son presuntamente barrios ejemplos: El nuevo POUM, con salas de especies que tendrían que estar posiblemente, en el POLIGONO INDUSTRIAL el NYAP los ESTANYS los PISOS enfrente del Ayuntamiento CAN CABIROLS y muchos más.

Alberto Miralles y Cristina Simón oído sordo a todos estos comentarios que sale de la boca de estos terratenientes.

La mayoría de los vecinos/as del Pueblo de Sils, estamos con vosotros, seguir haciendo lo que estáis haciendo porque desde vuestra llegada ha este Ayuntamiento como Concejal y concejala de ICV, la forma de hacer Política a cambiado. Porque hasta hace un año y medio en nuestro Ayuntamiento no había oposición.

2 06 2009
Dominique

Pili, totalment d’acord amb tu. Molt malament pels insults. I casualment tenim uns llocs tant a prop i tant preciiiiioooosoooos per anar a comprar 😀

2 06 2009
LNC

També és un fet, Gabriel, que jo no em crec que gent de Sils insulti empleats i empleades del Nyap Sils. Les persones saben distingir entre qui treballa i qui és el responsable de les gran irregularitats d’aquest Nyap.

Tampoc tinc cap interès en entrar en cap debat de pati de col.legi, però el fet és jo no m’ho crec.

En canvi, sí conec gent que ataquen gratuïtament a l’Albert i la Cristina per foscos interessos.

Boicot al Nyap, el temps que estigui obert!

3 06 2009
un altre pepe

finalment s’en donen conte que aqui a Sils no els necessitem per resssss a aquests que vinguts de fora , es creuen que ens han de salvar.
Ja era hora que se n’enteressin

3 06 2009
Enrique

un altre pepe, en Sils lo que no necesitamos son personajes como tu y la de la ONU gracias a los que hemos venido de afuera tenemos el Pueblo tan hermoso.

Porque si no hubieramos venido los de fuera muchos servicio de los que hoy están en este pueblo, a fecha de hoy no estarian.

Solo te tienes que dar cuenta de una cosa, tus amigos del equipo de gobierno despues de muchos años están gobernando gracias a que ICV rompio las estadisticas de este pueblo y las mayorias.

Y no olvides que en las eleccinoes municipales del 2003 lo de IDS.PSC de Sils, tenian en su candidatura al Albert Miralles por algo seria y en estas ultimas tambien fueron a buscarlo pero el les dijo que no, tan malo no sera, lo que pasa es que cuando uno no juega a vuestro juego ya es malo.

Dile a los de tu grupo que aprendan un poco de el y de su señora a la hora de hacer politca.

Y a la hora de estar al lado de los vecinos y vecinas de SILS.

un saludo a la de la ONU.

3 06 2009
Dominique

A veure “un altre pepe”, a qui consideres de fora?

Explica’t bé, perquè jo ja no sé que entendre per “vingut de fora”, et pots explicar millor?

Per què per “vingut de fora” es pot entendre moltes coses… M’ho pots explicar millor? Una és una mica inculta a vegades, t’ho agrairia molt.

3 06 2009
Dominique

Per què per vingut de fora es pot entendre:

Algú que en un moment donat va arribar a Sils fa un temps (500, 300, 200 anys, per exemple) i es va instal·lar per aquesta zona i es va apropiar o va demanar un feix de terra per treballar-la i que s’hi va quedar.

Algú a qui un francès li va fer un fill i va esdevenir el que lingüísticament de debò és el veritable “xarnego”: el fill d’un, aleshores, anomenat “gavatxó” i una catalana. (És un aport anecdòtic només, eh)

Algú que va arribar a principis de segle XX i que s’hi va quedar.

Algú que treballava penosament i explotadament per un terratinent d’aquí i s’hi guanyava el pa i s’hi va quedar, vingut de terra endins, de la Garrotxa, Lleida, els Pirineus, Tarragona, i que s’hi va quedar.

Algú que tenia terres a Amèrica, un indià, que va tornar i que s’hi va quedar.

Algú que durant la dècada suïcida de la guerra civil em refereixo a civils d’un bàndol o d’un altre o a soldats perdedors, fossin d’on fossin de Catalunya, València, Andalusia, Múrcia, Galícia, Castella o Extremadura d’on vulguis imaginar, corrents cap a França no van arribar-hi i s’hi van quedar. Et poso un exemple molt proper a la meva pell: El meu avi republicà portava la cinquena filla, la meva mare, l’única que no va poder “col·locar”, perquè només tenia dos anys, en l’ambulància que conduïa perquè a més pensava que era la més necessitada i si ell moria més valia que morís amb ell. Quan el van detenir per portar-lo a un camp de detenció a les platges de França, els soldats franquistes van ser benèvols i van deixar-lo que una casa de pagès de Vilobí acollís la nena. La meva mare no s’hi va quedar perquè la va poder recuperar un familiar, però va estar-s’hi dos anys… Però podria haver esdevingut, per causes del destí, una ciutadana de Vilobí, o no?

Seguim:

Algú arribat els anys cinquanta o seixanta d’arreu de l’estat espanyol fugint de la pobresa de la dictadura per guanyar-se la vida com fos i que s’hi va quedar.

Algú arribat durant l’època més tardana amb el boom de les casetes de segona residència per gaudir una mica més amb la natura, amb millor o pitjor economia i millor o pitjor gust per l’estètica i que ara ha decidit quedar-se definitivament.

Algú arribat fa 15, 10, 5 o 1 any o 6 mesos, de Barcelona, de Màlaga, del Marroc, la Xina o les “Kimbàmbes” i s’hi ha quedat per gust i per criar els fills en un indret bonic, més o menys petit, amb una comunitat més reduïda per que creixin en un entorn més humà que el de la gran ciutat o el seu país d’origen, perquè ha trobat feina, perquè s’hi viu bé i per elecció i, per sobre de tot, perquè li dóna la real gana, hi té tot el dret del món, com tu o com jo, com qualsevol.

Hi tens res a dir?

3 06 2009
Anònim

Són els regidors de DINS, CiU i IdS, els que van aprovar els blocs del davant de l’Ajuntament, el Nyap de la nau industrial de polígon plantada al mig del poble i els que, rumors, volen tancar el nou POUM abans de les eleccions del 2011.

3 06 2009
Gabriel

Gracias, Dominique, por demostrarme que aun quedan personas que no intentan politizar ni radicalizar las cosas y saben ver el lado más humano de la vida, con tu comentario has demostrado una gran madurez y una inteligencia soberbia.
Si en el mundo hubiera más personas que pensaran como tu las cosas irían mucho mejor.
Opino exactamente igual que tu, en mi caso pertenezco al último grupo que comentas, nací hace 33 años en Badalona y vine a vivir a Sils con mi mujer y mi hijo, que aun no tenía un año, precisamente con la intención que tu comentas de criarlo en un entorno alejado de la ciudad, más sano y más humano y no nos arrepentimos de haberlo hecho.

Y en referencia al tema de los insultos a mi mujer y sus compañeras no voy a hacer más comentarios al respecto porque solo ha pasado una vez y prefiero considerarlo un hecho aislado.

Un saludo a tod@s.

3 06 2009
tino

Grabiel y Dominique estoy totalmente de acuerdo con vosotros dos y alguno más.

Un saludo muy grande para todos menos para estos que siempre desprecian a los que hemos venido de afuera.

3 06 2009
LNC

Fonamentalment, moltes persones de fora són mñes de més del Barça (1,2,3..) que els del xalet a Can Celdoni.. 😉

4 06 2009
Jo

Conec un que és del Sils de tota la vida i és del Madrid i del PP, però no donaré dades 😉

5 06 2009
Anònim

Sils esta Gobernado por un Alcalde Fascista.

El Alcalde Fascista de IDS-PSC de Sils.

Intenta romper el Acto Electoral de ICV, de Sils, pero no lo consigue.

Esta nervioso por el tema del ” NYAP” y por el “POUM”.

Él piensa que dándole trabajo algunos de sus más a llegados en las próximas elecciones estos lo votaran, que chasco se va a llevar.

Su mala educación y su mala imagen salen a relucir delante de unos vecinos de Sils entre ellos antiguos votantes de IDS.

Su odio hacia el Concejal/a de ICV es cada día más patente.

Su incapacidad para estar al frente del Ayuntamiento, y para hacer política es cada día más patente y más notorio.

Queremos un Sils con libertad de expresión.

Este Alcalde lo aglutina todo.

7 06 2009
Nyap !!!

Veïns, cal denunciar les maniobres que surten en aquests vídeos.

Ho sap l’alcalde?
Ho sap el cap de la policia local?
Ho saben els mossos de Santa Coloma?
Ho sap el Diari de Girona?
Ho sap Televisió de Girona?

Del Reglamento General de Circulación

SECCIÓN 3.a MARCHA HACIA ATRÁS

Artículo 80. Normas generales.

1. Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras complementarias de otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla (artículo 31.1 del texto articulado).

2. El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser superior a 15 metros ni invadir un cruce de vías.

3. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás en autovías y autopistas (artículo 31.3 del texto articulado).

4. Las infracciones a las normas de este precepto, cuando constituyan un supuesto de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrá la consideración de muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.f) del texto articulado.

7 06 2009
Nyap !!!

Doncs mentre de dia en aquest carrer els camions que descarreguen a Consum fan coses com aquestes que es veuen al vídeo del youtube, de matinada i amb nocturnitat un agent de la plantilla de la policia local posa una multa a una veïna només per tenir el cotxe estacionat en sentit contrari al de la circulació del carrer.

Es diu que hi ha un pacte (?) per no posar multes de dia en aquesta zona: fins quan?, en benefici de qui?, ¿fins quan l’autoritat tolerarà aquest ús privat i presumptament il·legal que els camions de Consum fan del carrer Bastiments?

I la culpa no és del camioner, sinó dels que van autoritzar aquest Nyap urbanístic, els mateixos que fa uns dies han autoritzat l’aplicació del pla de “millora” de la mobilitat viària al nucli urbà. Aquests que van pintar de color gris el carrer Bastiments, en el plànol, i li van posar una estranya ratlla verda al mig:

I la culpa és també de Consum.
Aquestes maniobres il·legals dels camions que treballen per Consum són intolerables.

13 06 2009
Nyap !!!

20 06 2009
Nyap !!!

25 06 2009
Nyap !!!

les fotos que hem enviat i heu penjat al blog (gràcies !!!!!!) són d’avui dijous. Un camió de Consum aparcat damunt la vorera, vianants que no poden caminar per la vorera i un automòbil que se salta dues direccions prohibides. NO hem vist a la policia local actuant contra aquestes il·legalitats. Sí sabem d’una multa posada a la una de la matinada a un vehicle aparcat en sentit contrari. Ja ho haviem dit, el nyap urbanístic que van autoritzar genera ara un nyap de mobilitat intolerable.

trobareu les fotos aquí :

https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/06/25/es-legal-el-que-passa-al-carrer-del-nyap/

25 06 2009
anonimo

la policia local estaba en la curva de can companyó poniendo multas, y los mosos al lado de la gasolinera del nyap, lo he visto cuando iba a las 10 de la mañana a comprar a otro super de vidreres.
Pensaba que los mossos estaban allí para controlar las irregularidades de la movilidad por el nyap, pero veo que no era así. (debian estar tomando el fresco)
Y he deducido que los municipales están recaudando fondos para seguir pagando abogados y asesores externos.

25 06 2009
LNC

Això del Nyap és vergonya rera vergonya !!! Quin escàndol!!!

25 06 2009
Nyap !!!!

26 06 2009
SILENCA

vergonyos, els politics que permeten aixó son uns impresentables, no es poden superar mès. Si que han sucat!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dimssions ja!!!

27 06 2009
Puf!

No hi ha dret!
A multar a tothom!!
Als camions, als usuaris i a la veïna! Que no són diferents!

27 06 2009
LNC

Però és que només multen a la veïna… venjança ? quina barra oi?

27 06 2009
Rebuf!

Ondia, si que sou malpensats!

28 06 2009
Dominique

Ui sí, malpensats del toooot, però és l’única que rep les multes…

12 08 2009
Nyap!!!

12 08 2009
L'alcalde ho sap!!!

Una indecència el que fan aquests camions i no és culpa dels camioners sinó del “nostre” Ajuntament, dels seus polítics i dels seus tècnics, que han autoritzat tot això.

No hem vist a l’alcalde Martí Nogué passejar pel carrer del Nyap però sí li hem comunicat personalment aquestes maniobres, la seva ilegalitat i la seva perillositat.

Ja ho vam dir quan vam veure els plànols: es volien estalviar molts metres quadrats utilitzant un carrer públic com a pati del darrera del supermercat. Així s’ha aconseguit deixar una part de la parcel·la lliure, per a fer un segon negoci.

Veïns de Sils

13 08 2009
Francesc Puertas

Vista la informació que m’envieu, el que em sembla absolutament impresentable, es que un camió mitjà hagi de maniobrar per circular per uns carrers que entenc no tenen mes de 20 o 30 anys.

13 08 2009
Francesc Puertas

Al mateix temps us pregunto, el camió pot entrar per algún altra lloc per estalviar-se la maniobra?

13 08 2009
Nyap!!!

En aquet poble i amb aquest ajuntament fan els que volen: primer el promotor va tirar pel dret construint una nau industrial arrambada contra un carrer amb veïns i ara els amos del Consum Basic fan el que volen amb els vehicles del seu negoci. Els que haurien d’actuar fan veure que no ho veuen.

Els camioners no tenen opcions clares per fer les coses legals: quan no hi ha clientela entren al seu propi pati i giren, o tiren carrer amunt en direcció prohibida, o miren de girar 360 graus al mateix carrer.

És escandalós però així van les coses per aquí. Això és campi qui pugui.

13 08 2009
Pere

Mare meua.. qui’n panorama.. la veritat es que és prou perillós això que han de fer els camions per a poder donar la volta.. :S

13 08 2009
LNC

I, encara més Sr. Puertas, els grups de l’oposició d’Ams i ICV van sol.licitar al PLE MUNICIPAL que es revisés d’ofici l’atorgament d’aquesta llicència urbanística, la moció no va tirar endavant, previ empat 4-4, pel vot de qualitat de l’acalde, setmanes més tard la junta de govern (els 4 que s’havien negat a revisar-la) l’anul.len, però la tornen a donar amb un altre número d’expedinet (pq la primera està als jutjats conteciós-administratiu de girona) i a més donen preveuen un altre nau a la mateixa parcel.la (per això han exnganxat tant aquesta al carrer) i preveuen que un tros d’aquest carrer sigui de doble via en un tram tot i que les senyals de trànsit del propi ajuntament senyalen direcció prohibida ( clar, el camioner/a no capta i fa marxa enrera). El carrer està considerat d’alta sensibilitat acústica. I la única actuació coneguda del cos dels vigilants de Sils és posar una multa -signada per l’alcalde- multant una de les veïnes que (quina casualitat!) ha portat l’ajuntament al jutjat.

Ja sé que li semblarà increïble, però si parla amb veïns i veïnes i grups de l’oposició i encara li podran explicar i demostrar més coses.

16 08 2009
SERGIBR

Em veu demanar un article sobre el Nyap. Aquí el teniu.

http://indecencia2014.blogspot.com/2009/08/el-nyap-de-sils-en-comptes-de-ser-un_15.html

Salut.

16 08 2009
.Indecència2014

dissabte, 15 / agost / 2009
EL NYAP DE SILS: EN COMPTES DE SER UN PROBLEMA COM PRETENEN ELS ANTI-SISTEMA DEL VOLTANT, UN PROJECTE IMMILLORABLE PER A COMERÇOS CIRCUMDANTS
Pati del darrera del Nyap o C/ Bastiments?

Primer de tot, gràcies per tenir en consideració un espai tan minúscul i d’àmbit personal. No cal dir que la meva modesta opinió, serà en benefici del seny comú, i que procuraré donar la major difusió possible d’un assumpte del qual en desconec les formes, però que no em costa massa d’imaginar les causes.

I és que les imatges aquestes que m’enllaceu, no deixen de ser dignes d’algun espectacle motoritzat, d’aquells en que els participants fan les mil cabrioles abans d’estavellar-se els uns contra els altres. Les maniobres marxa enrere que realitzen aquests camioners malabaristes, no deixen de ser tota una filigrana acrobàtica. Per no mencionar res de la sorpresa indescriptible que es troben uns conductors que circulen tranquil·lament per l’avinguda adjacent, quan de cop i volta es troben enfrontats amb la ferralla metàl·lica que els envesteix.

Però pel que he entès, tot plegat és tracta de la maquiavèl·lica obra d’un promotor desconsiderat, que va posar fi a la pau d’un terreny urbanístic, abans plàcid i serè, implantant sense recances unes naus industrials que causen estralls entre el veïnatge que allí s’hi congrega. I tot això amb el beneplàcit de les autoritats. Res a dir. Només encomanar-vos a Sant Cristòfol i resar perquè les col·lisions no siguin d’extrema gravetat.

Suposo que ja heu provat totes les tàctiques possibles: Heu deixat de consumir productes de la marca Consum, heu omplert de xinxetes el carrer de la discòrdia, i heu començat al mercat una salvatge guerra de guerrilles. Només em queda que encomanar-vos coratge, desitjar-vos tota la sort del Món en la vostra justa causa, i dir-vos que la batalla del Nyap de Sils lluny d’estar perduda, no ha fet més que començar.

Pel que mi fa però, sóc persona innovadora i amb visió de futur. Crec que obriré a la vora un negoci de venda i reparació de retrovisors…

Ja m’anireu veient pel barri.
Enviat per SergiBR a 21:23

Font: http://indecencia2014.blogspot.com/2009/08/el-nyap-de-sils-en-comptes-de-ser-un_15.html

16 08 2009
Dominique

Penso posar-hi un enllaç al meu bloc, m’encanta el comentari… i si posa el negoci, encara que no em calgui, li compraré un retrovisor per depilar-me les celles.

19 08 2009
Josep, el poeta de Sants

Una cosa força habitual a la majoria de poblacions dels Països Catalans. Nyaps. Nyaps i cols ;-))

1 09 2009
.3cat24

Foto de denúncia al portal 3cat24 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals:

De bon matí, mentre encara hi ha veïns i veïnes -nens i adults- que dormen, aparcats en la línia groga durant una bona estona, amb el motor en marxa durant tota l’operació, els operaris d’un servei de recollida d’escombraries regiren els contenidors d’escombraries del Nyap per mirar si troben alguna cosa comestible i aprofitable; productes alimentaris pel terra, al carrer i a la vorera, brutícia, etc. Hi ha dies que, per poder destriar més fàcilment, llencen les escombraries al terra, en ple carrer Bastiments, fan la tria, i després ho tornen a recollir. A una fotografia s’observa un operari “treballant” dins del mateix contenidor. Les fotos no han estat trucades, són del tot autèntiques. Si passeu pel carrer veureu les taques de brutícia a la via pública. No estem ni contra els treballadors i treballadores del supermercat ni contra els camioners, només volem que es compleixi la llei i que el supermercat utilitzi el gran espai que hi ha a la seva parcel·la per a fer el seu negoci: no un carrer que forma part d’una zona residencial molt consolidada anomenada Can Cabirol.

Més informació:
https://silsdelaselva.wordpress.com

Mireu també els vídeos:
http://www.youtube.com/user/NyapdeSils

Veïns de Sils

Font: http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/143643/Es-legal-el-que-passa-al-carrer-del-Nyap-de-Sils

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Per més cutre que sigui la imatge, aquest és un tema menor, comparat amb tot el que passa al carrer Bastiments,davant de la passivitat de l’Ajuntament. Però cal denunciar-lo a la opinió pública.

El Síndic de Greuges no intervé en casos sotmesos a procediment judicial; espera que es dicti sentència per a intervenir.

Ahir vam penjar la foto al 3cat24. Casualitat o no, avui a les 5 de la matinada ha vingut un altre camió a netejar les grans taques de brutícia deixades pel camió de la foto. Ha fet tot el soroll que ha volgut.

Ahir 31 d’agost de 2009 es va repetir la maniobra del camió reculant 50 metres pel carrer Bastiments i entrant de cul, sense visibilitat, en la cruïlla amb el carrer Països Catalans.

Si hi ha un accident caldrà preguntar per què l’Ajuntament de Sils va autoritzar aquest plànol:

Click to access PLANOLS-Circulaci%C3%B3%202009.pdf

El Nyap urbanístic va permetre una nau industrial arrambada contra un carrer amb veïns. Així s’alliberaven molts metres quadrats de parcel·la per a crear, fins i tot, un segon negoci. Ara el Nyap urbanístic genera un nyap de mobilitat sense solució.

El carrer Bastiments que formava part d’una zona residencial molt consolidada anomenada Can Cabirol de Sils, ara és el pati del darrera del supermercat Consum, amb el vistiplau dels nostres polítics i tècnics locals.

Veïns de Sils

Font: http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/143643/Es-legal-el-que-passa-al-carrer-del-Nyap-de-Sils

31 10 2009
Nyap !

Avui hem enregistrat un altre exemple del carrer Bastiments convertit en el pati del darrera del supermercat Consum Basic. Ho denunciarem per escrit a la policia local, per si volen actuar. No es tracta d’un fet aïllat.

Hem penjat la fotografia a l’espai de denúncia del 3cat.24. El camió ha estat aparcat uns 20 minuts damunt de la vorera pública, en plena zona de línia groga continua, esperant que algú de dins li obri la porta corredissa del moll de descàrrega. No és un fet aïllat. Bona part de les desgràcies d’aquest carrer del Nyap són la conseqüència de com es va construir aquest moll, gràcies a les llicències municipals signades per tècnics i polítics. Era previsible.

Fotografia:

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/153194/Nyap-de-Sils

Hem acompanyat la foto amb aquest text:

Un camió de serveis del supermercat Consumm Basic de Sils (supermercat situat en una nau industrial coneguda popularment com a Nyap urbanístic de Sils) aparcat durant una bona estona damunt de la vorera i damunt d’una marca groga longitudinal contínua (article 171 del reglament general de circulació). La policia local es testimoni d’aquesta infracció. Es només un petit exemple de l’intent de convertir aquest carrer en el pati del darrera del supermercat. Els veïns reclamen que tots les operacions de càrrega, descàrrega i manipulació d’escombraries, es facin a l’interior del gran pati que té el supermercat, i que es clausuri el moll de càrrega i descàrrega que hi ha al carrer Bastiments. L’alcalde ha promès, per escrit, perseguir totes infraccions que facin els vehicles de l’empresa. Els veïns, però, acusen l’Ajuntament d’haver donar unes llicències que han portat a la situació actual.

Veïns

31 10 2009
jo

Crec que el que heu de fer en contes de tantes fotos i denuncies a posteriori, es avisar a la policia local i ja faran el que cortrespongui i a poc a poc es sol.lucionarà

31 10 2009
LNC

Crec que els veïns i veïnes fan bé de denunciar aquest esperpèntic Nyap tantes vegades com sigui necessar, que truqui a la policia la presidenta de l’ACES que és del cercle d’IDS i a ella no la multaran a la nit.

31 10 2009
Jo

Això que diu el “jo” és EXACTAMENT el que volen alguns alts funcionaris de l’Ajuntament i els alcaldes, exalcaldes, regidors i regidores de CiU i IdS, i els advocats i assessors externs ben remunerats. El que volen és que els veïns es CANSIN del tema, que capitulin i que “a poc a poc” i amb bona voluntat i amb l’ajuda de Déu, tot s’arreglarà 😉

Respecte al tema concret dels camions que hem vist circulant marxa endarrera, diuen que després de totes les denúncies, vídeos i fotos ara l’alcalde i la policia local ja s’hi han posat, perque si passa alguna cosa greu a la cruïlla amb Països Catalans, algú podria demanar responsabilitats a l’autoritat del poble.

Quina vergonya, s’hi han posat després de 6 o 7 mesos de l’obertura del Consum !!!

Veïns i veïnes, endavant amb les denúncies !!!

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/153194/Nyap-de-Sils
http://www.3cat24.cat/pnoticies/1024SearchCGU.jsp?autor=247186

21 05 2010
Maria

Está muy bien que denúncies esto y además se ve en las fotos que no cumple las normativas pero no creo que hagan nada ,está claro que todos no somos iguales ,se demuestra en que si un particular quiere poner un negocio”ya que no hay trabajo en ningun sitio” te comen los impuestos y te ponen tramas por todos los lados.Saludos

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: