Tallen el canyís en plena època de cria

13 06 2009

Vandalisme institucional o actuacions per a preservar la integritat física de les persones? Reproduïm un article de l’Alfons Delgado-Garcia. Llegiu també l’article del DdG:

342

343

Tallada de canyís en plena època de cria

Ahir dia 10 de juny un ornitòleg que es trobava a l’Estany va descobrir una màquina tallant la massa de canyís que hi ha a llarg de la sèquia. La tallada va afectar un tram prou llarg i es feia fins arran d’aigua.

El canyís constitueix un element de vital importància en els ecosistemes palustres, constituint una zona de refugi i alimentació durant l’època hivernal. Però el més greu és que en aquesta època, en plena primavera, en plena època de reproducció, són moltes les espècies d’ocells que ubiquen el seu niu entre el canyís. En la zona afectada per la tallada hi ha, o millor dit, hi havia, nius de polla d’aigua (Gallinula chloropus), de balquer (Acrocephalus arundicaneus) i de boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), i probablement d’altres espècies, que, com el balquer i la boscarla, són escasses arreu del territori i es troben protegides.

És incomprensible i inadmisible com es poden executar actuacions d’aquesta mena en un espai suposadament protegit i en plena època reproductora, en una zona reconeguda com a d’interès especial per a les aus i considerada (exigida) com a mereixedora de protecció per la legislació europea. Qualsevol actuació en un espai natural ha de comptar amb un mínim de sentit comú, o com a mínim cal informar del fet a tots els responsables de la gestió de l’espai per tal de consensuar-la i decidir si és necessaria o adient.

Aquesta actuació es suma a altres pertorbacions que hi ha hagut a la zona durant aquesta temporada, com els treballs de tallada de vegetació que es van fer al voltant de la llacuna permanent i sobre la mota, i l’actitud permanent d’incivisme i mancada de sentit comú de gran part dels visitants de l’Estany, que actuen sense seguir les mínimes normes de comportament respectuós. Tot això ha aconseguit que la temporada estigui resultant nefasta pel que fa la reproducció d’ocells aquàtics a l’Estany.

La tallada de canyís haurà destruït nius i refugis de fauna, però també haurà fet desaparèixer una zona de refugi i alimentació per al proper hivern. A més, cal tenir en compte l’efecte barrera que tenia aquesta massa de vegetació sobre l’ecosistema, impedint l’accés de depredadors, com ara els gossos que corren lliurement i sense la vigilància dels seus irresponsables amos i que de ben segur que comportarà l’abandonament de més niuades.

Molt sovint he sentit a dir que la sèquia necessita d’una neteja. Resulta evident que és així, necessita una neteja a fons, però el que s’ha de millorar és la qualitat de l’aigua, que ara per ara és pura merda, és la quantitat de deixalles sòlides que fan que tingui l’aspecte d’un abocador a l’aire lliure en determinats punts. Destruir, ELIMINAR VEGETACIÓ NO ÉS NETEJAR LA SÈQUIA, ÉS ATEMPTAR CONTRA EL FUNCIONAMENT DELS ECOSISTEMES, és alterar el correcte funcionament dels processos naturals que per efecte dominó poden tenir unes conseqüències insospitades.

El problema, el gran problema, és que la majoria de les actuacions que es duen a terme a l’Estany, malgrat unes poques i molt respectuoses excepcions, van encaminades a convertir l’espai en un jardinet, una bassa amb ànecs, un parc urbà. No hi ha una percepció clara de que del que es tracta és de conservar l’espai natural, de potenciar-ne els seus valors florístics, faunístics i culturals. L’èxit d’un espai natural no es valora pel nombre de passejants que rep, sino pel grau de conservació i potenciació dels seus valors naturals.

344

Fotografia: niu de ràlid (polla d’aigua o rascló) amb ous feta a la sèquia fa uns dies, niu que ja no deu existir.

Font: Alfons Delgado-Garcia, bloc L’Estany de Sils


Accions

Informació

23 responses

13 06 2009
Qui

Qui n’és el responsable? Acció Natura ? L’Ajuntament?

13 06 2009
LNC

Qui cobra per “governar” ?

13 06 2009
Bloc

És un acte de manca d’interés per tal de conservar…

Alfons Jun 13, 2009

És un acte de manca d’interés per tal de conservar l’espai com el que és, un espai natural, no un parc urbà.
Es podria saber qui va donar l’ordre de fer-ho?? i també qui ordena als del taller de la Selva que facin feines sobre la mota cada setmana?? És demencial, ilògic i impensable en qualsevol altre espai natural.

Salutacions.

Alfons Delgado

http://laveudesils.blogspot.com/2009/06/estanys.html?showComment=1244879486401#c2794696709048279473

14 06 2009
.DdG

Sils sega el canyís de la séquia dels estanys per netejar-la aquest agost
ICV denuncia que això es realitzi en un espai protegit en l’època de reproducció i nidificació

Foto: Vista d’una part del canyís de la séquia que s’ha segat per preparar l’actuació de drenatge del proper agost.

SILS | MARTÍ SANTIAGO

Membres de la brigada municipal treballaven dimecres, 10 de juny, en la sega d’una part del canyís que hi ha a la séquia que voreja el PEIN dels Estanys de Sils per preparar la neteja que l’Agència Catalana de l’Aigua realitzarà el proper mes d’agost.

L’agrupació local d’ICV ha denunciat aquest fet perquè considera que afecta directament a l’espai protegit i és una actuació “fora de tota lògica”. De fet, el portaveu dels ecosocialistes silencs, Albert Miralles, considera una “manca de respecte a l’entorn natural” els treballs de dalla duts a terme. Apunta que el canyís, en aquest temps, és necessari per “rebre la nidificació de les aus” i també té una funció “de filtre i regenerador de les aigües de la séquia”. Considera, a més, que és un element de dissuasió d’animals depredadors, “com per exemple els gossos”, que podrien menjar-se els pollets o altres espècies.

L’alcalde de la població, Martí Nogué (IdS), assegura que aquests treballs estan acordats amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). “Està previst que l’1 d’agost es netegi la séquia”, afirma Nogué. Explica que la sega del canyís es produeix perquè els operaris de l’ACA puguin treure les tortugues que habiten en aquest medi i procedir al drenatge de l’aigua. L’actuació anirà encaminada a netejar els sediments que s’han dipositat al reg al llarg dels 21 anys que no s’ha netejat. Un cop finalitzat el drenatge es retornaran els quelonis a l’aigua.

Nogué considera injustificades les crítiques a aquesta actuació, doncs diu que actualment “hi ha perill que s’inundi una part de Sils, com va passar fa més de 20 anys”, si es produeixen pluges intenses. “S’ha de preservar tot, però primer la integritat física de les persones”, matisa.

El batlle exposa que aquests treballs de sega no s’aniran repetint anualment, sinó que responen exclusivament al pacte establert amb l’ACA per sanejar la séquia. En un principi, el drenatge de l’aigua s’havia d’haver realitzat l’estiu de 2007 però va haver-se de realitzar un estudi tècnic sobre la profunditat de l’espai i el volum de sediments que hi havia. Això va endarrerir un any els treballs que, finalment, tampoc van poder-se realitzar el 2008. És per això que ara es duran a terme amb la intenció de deixar solucionat el problema. Fins i tot, el colector que recull les aigües pluvials està afectat pels pòsits assentats al reg.

Malgrat tot, els ecosocialistes consideren que aquest any està resultant nefast per a la reproducció dels ocells aquàtics a l’estany.
Subscriuen que la tallada de canyís haurà destruït nius i refugis de fauna i fet desaparèixer “una zona de refugi i alimentació per al proper hivern” d’algunes espècies que habiten en aquest ecosistema.

Per als representants d’ICV, aquesta sega atempta contra el funcionament de l’ecosistema perquè n’altera els processos naturals que s’hi generen. A més, convenen en afirmar que s’ha de treballar en reforçar els valors d’aquest espai natural pel que fa a la fauna i la flora, així com també des d’un punt de vista cultural.

DdG, diumenge 14 de juny de 2009
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009061400_3_338038__Comarques-Sils-sega-canyis-sequia-dels-estanys-netejarla-aquest-agost

14 06 2009
.Dragatge

Dragatge de la sèquia de Sils. Dos textos:

1.

Modificació projecte Millora ambiental i paisatgística de la Sèquia de Sils – Expdt. 2007/375
Proposta del Regidor de Governació, Via Pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.

Antecedents

– Mitjançant acord de la Junta de Govern del 4 de juny del 2007, es va sol·licitar una subvenció al
Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la millora ambiental i paisatgística de la sèquia de Sils.

– En data del 21 de novembre de 2007 es va rebre la resolució, amb la qual se’ns informa de l’atorgació d’un ajut de 20 930€ per aquest concepte.

– El passat 30 de novembre es va mantenir una reunió amb representats del DMAH i de l’ACA, arrel d’una actuació pendent de dragatge de la mateixa zona, que no es realitzarà fins al setembre de 2008 per motius de protecció de la fauna. En aquesta reunió es va acordar realitzar una sèrie de modificacions en les actuacions inicials per tal de fer compatibles ambdues actuacions a la sèquia.

– Informe de l’Agent per a l’Ocupació i Desenvolupament Local de data 11-març-2008 el qual informe favorablement de les modificacions a realitzar en la zona comentada, el qual no implica cap alteració al pressupost ni tercer.

Fonaments de dret:

– Article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
– Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques – TRLCAP – (En especial els articles 56 i 201 i l’apartat 3 de la disposició final primera).
– Article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
– Decret de l’Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent

ACORD :

Primer.- Aprovar les modificacions del projecte inicial com a conseqüència de la reunió mantinguda el passat 30 de novembre per tal de fer compatibles les actuacions a la sèquia per part del DMAH i l’ACA, que es concreten a l’informe tècnic presentat per la Responsable de la
Gestió de l’Estany de Sils.

Segon.- Trametre aquest acord a l’interessat, a intervenció i a l’AODL.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 17 DE MARÇ DEL 2008
http://ids-pmpersils.blogspot.com/2008/05/acta-de-sessi-de-la-junta-de-govern.html

2.

L’Agència Catalana de l’Aigua es compromet a executar les obres de dragatge de la Sèquia de Sils aquest estiu

Al 2006, des de l’àrea tècnica de gestió de l’Estany de Sils, es va redactar un informe preliminar per dur a terme una actuació de millora de la capacitat hidràulica i neteja de la Sèquia, que es va dirigir a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), administració responsable del seu manteniment

Després de dos anys d’intents d’accelerar unes actuacions que ja estaven aprovades i pendents d’execució, el 30 de gener de 2008 es va aconseguir reactivar el tema i concretar l’actuació. Per determinacions legals, ja que l’Estany de Sils és un Espai d’Interès Natural i protegit per l’administració, les obres no es podien executar abans de l’agost i no més tard de novembre, període en què no s’altera el cicle natural de la fauna que viu i s’alimenta a la sèquia, segons el Departament de Medi Ambient

L’ACA va executar uns estudis hidrològics de la conca de la Sèquia de Sils al setembre del 2008, que es van allargar fins a l’octubre, per definir quines eren les zones on calia dragar i en quines condicions. A partir dels resultats, es van determinar els punts d’actuació i el protocol per a la protecció de la fauna. Així, en primer lloc, es van acotar les zones on es realitzaria la retirada de sediments amb unes xarxes, per impedir que la fauna hi accedís. En segon lloc es va procedir a col•locar trampes per a tortugues, per retirar el màxim nombre d’individus

Un cop es garantís que no hi havia perill per a les tortugues, es procediria a iniciar el dragatge

L’actuació es va allargar fins al novembre i les temperatures a l’Estany de Sils van descendir considerablement, iniciant-se el període d’hivernació de les tortugues, fet que va impedir la seva retirada i, per tant, que Medi Ambient permetés l’execució de l’obra

Aquest mes de febrer l’ajuntament de Sils ha aconseguit finalment el compromís de l’ACA per enllestir aquestes obres durant l’estiu del 2009 i s’ha concretat un calendari d’execució. Així doncs, el proper mes de juliol s’iniciarà el protocol de retirada de fauna en els punts d’actuació i a l’agost es procedirà a iniciar el dragatge, que anirà des del pont sense baranes de Massabé, en direcció aigües amunt, fins al pont de l’entrada a l’Estany de Sils, on hi ha l’estació de bombament de la depuradora

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
Quadern de Sils, març 2009
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Noticies/Quadern%2063.pdf

Nota: L’àrea de medi ambient correspon al regidor Joan Cot Porcell, Regidor de governació, via pública, obres i serveis i medi ambient.

14 06 2009
LNC

Llegint a l’Alfons i a L’alcalde, crec que el moment no era l’encertat.

14 06 2009
Anònim

Que se lo pregunten al Joan Cot porque el es el verdadero responsable que a dado esta orden.

Que dimita una persona como esta no puede estar al frente de un Ayuntamiento como el nuestro.

Preguntarles a las Educadoras de la Guarderia quienes eran los que las intimidaban y no las dejaban ir a las comidas.

Estos son los Socialistas del PSC-PSOE-IDS, de Sils.

14 06 2009
.Desenes de nius

14/06/09
La tallada de canyís
En la primera imatge, vehicle de l’Escola Taller de la Selva, entitat que realitza tasques d’eliminació de vegetació sobre la mota de la llacuna permanent i altres zones de l’Estany setmanalment.

En les imatges següents, efectes de la tallada de canyís. A la zona hi havia, com a mínim, set nius de ràlid (polla d’aigua o rascló) que s’han perdut, a més de desenes de nius de rossinyol bord, balquer i boscarla de canyar.

Com afectarà a la resta d’espècies la supressió de l’efecte barrera que exercia aquesta tanca de vegetació natural?

Quins són els efectes dels treballs continuats en zona de nidificació i en plena època reproductora? Haurem perdut aquesta temporada algunes espècies emblemàtiques i protegides que en temporades anteriors havien triat aquesta zona com a àrea de nidificació?

Si aquesta és la sensació que donen les administracions, perquè hem d’esperar respecte del públic en general cap a aquest espai natural?

La majoria de la gent respecta un entorn que es conserva de la forma més íntegra i natural possible. Si la percepció és la de que aqui tot s’hi val i que no cal respecte, la pilota cada cop és fa més gran, fins arribar a la pèrdua de gran part dels valors naturals que algun dia van identificar l’espai i pels quals se’n va decidir protegir-lo.

Cal seny, diàleg i raonament. La tallada de canyís significa una pèrdua d’hàbitat indiscutible, no només per la temporada de nidificació sinó també per al proper hivern, però si s’hagués fet només dues o tres setmanes més tard, l’impacte més immediat hauria estat molt menor.

Fotos:


Font:
http://estanydesils.blogspot.com/2009/06/la-tallada-de-canyis.html

15 06 2009
Anònim

És veritat que es va rebre als agents rurals que van anar a inspeccionar els fets amb frases com “aquí no vingueu a tocar els collons”?

És veritat que alts càrrecs de l’ajuntament afirmen que prefereixen pagar multes però continuar fent el que “ens sorti dels ous”?
En tot cas, ho pagaran de les seves butxaques o ho pagarà el poble?

Caciquisme a Sils.

15 06 2009
.Rèplica als arguments de l'alcalde

L’Alfons Delgado-Garcia, des del seu bloc L’Estany de Sils, replica així les declaracions de l’alcalde al Diari de Girona:

15/06/09
Més sobre la tallada de canyís

Es pot comprovar com les actuacions a la sèquia s’han fet sense complir el que s’havia pactat, a més, la tallada de canyís afecta un tram de la sèquia on de moment no està previst fer cap actuació, que començarien a l’alçada del pont de Massabé. Aquesta zona on ha estat tallat el canyís seria el darrer tram on es faria el dragatge, i per calendari tocaria al setembre, per tant no calia fer-hi res.

Això no és tot, també aquesta zona es considerava “neta” i havia estat restaurada amb fons públics del propi ajuntament i de la Direcció General de Medi Natural. La restauració havia consistit en retirar la canya, una espècie forània, i afavorir el canyís. Afavorir el canyís per tal de tallar-lo fins arran d’aigua poc desprès??

Això no es llençar diners i feina????

Calen explicacions???
…………………………………………………………….

Del blog “Sils, com més serem, més riurem”

Dragatge de la sèquia de Sils. Dos textos:

1.
Modificació projecte Millora ambiental i paisatgística de la Sèquia de Sils – Expdt. 2007/375 Proposta del Regidor de Governació, Via Pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.
Antecedents

– Mitjançant acord de la Junta de Govern del 4 de juny del 2007, es va sol·licitar una subvenció alDepartament de Medi Ambient i Habitatge per a la millora ambiental i paisatgística de la sèquia de Sils.

– En data del 21 de novembre de 2007 es va rebre la resolució, amb la qual se’ns informa de l’atorgació d’un ajut de 20 930€ per aquest concepte.

– El passat 30 de novembre es va mantenir una reunió amb representats del DMAH i de l’ACA, arrel d’una actuació pendent de dragatge de la mateixa zona, que no es realitzarà fins al setembre de 2008 per motius de protecció de la fauna. En aquesta reunió es va acordar realitzar una sèrie de modificacions en les actuacions inicials per tal de fer compatibles ambdues actuacions a la sèquia.

– Informe de l’Agent per a l’Ocupació i Desenvolupament Local de data 11-març-2008 el qual informe favorablement de les modificacions a realitzar en la zona comentada, el qual no implica cap alteració al pressupost ni tercer.

Fonaments de dret:
– Article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.- Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques – TRLCAP – (En especial els articles 56 i 201 i l’apartat 3 de la disposició final primera).- Article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.- Decret de l’Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent
ACORD :

Primer.- Aprovar les modificacions del projecte inicial com a conseqüència de la reunió mantinguda el passat 30 de novembre per tal de fer compatibles les actuacions a la sèquia per part del DMAH i l’ACA, que es concreten a l’informe tècnic presentat per la Responsable de laGestió de l’Estany de Sils.

Segon.- Trametre aquest acord a l’interessat, a intervenció i a l’AODL.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 17 DE MARÇ DEL 2008
http://ids-pmpersils.blogspot.com/2008/05/acta-de-sessi-de-la-junta-de-govern.html

2.
L’Agència Catalana de l’Aigua es compromet a executar les obres de dragatge de la Sèquia de Sils aquest estiu
Al 2006, des de l’àrea tècnica de gestió de l’Estany de Sils, es va redactar un informe preliminar per dur a terme una actuació de millora de la capacitat hidràulica i neteja de la Sèquia, que es va dirigir a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), administració responsable del seu manteniment

Després de dos anys d’intents d’accelerar unes actuacions que ja estaven aprovades i pendents d’execució, el 30 de gener de 2008 es va aconseguir reactivar el tema i concretar l’actuació.

Per determinacions legals, ja que l’Estany de Sils és un Espai d’Interès Natural i protegit per l’administració, les obres no es podien executar abans de l’agost i no més tard de novembre, període en què no s’altera el cicle natural de la fauna que viu i s’alimenta a la sèquia, segons el Departament de Medi Ambient.

L’ACA va executar uns estudis hidrològics de la conca de la Sèquia de Sils al setembre del 2008, que es van allargar fins a l’octubre, per definir quines eren les zones on calia dragar i en quines condicions. A partir dels resultats, es van determinar els punts d’actuació i el protocol per a la protecció de la fauna. Així, en primer lloc, es van acotar les zones on es realitzaria la retirada de sediments amb unes xarxes, per impedir que la fauna hi accedís. En segon lloc es va procedir a col•locar trampes per a tortugues, per retirar el màxim nombre d’individus.

Un cop es garantís que no hi havia perill per a les tortugues, es procediria a iniciar el dragatge
L’actuació es va allargar fins al novembre i les temperatures a l’Estany de Sils van descendir considerablement, iniciant-se el període d’hivernació de les tortugues, fet que va impedir la seva retirada i, per tant, que Medi Ambient permetés l’execució de l’obra.

Aquest mes de febrer l’ajuntament de Sils ha aconseguit finalment el compromís de l’ACA per enllestir aquestes obres durant l’estiu del 2009 i s’ha concretat un calendari d’execució. Així doncs, el proper mes de juliol s’iniciarà el protocol de retirada de fauna en els punts d’actuació i a l’agost es procedirà a iniciar el dragatge, que anirà des del pont sense baranes de Massabé, en direcció aigües amunt, fins al pont de l’entrada a l’Estany de Sils, on hi ha l’estació de bombament de la depuradora

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

Quadern de Sils, març 2009
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Noticies/Quadern%2063.pdf

Font: http://estanydesils.blogspot.com/2009/06/mes-sobre-la-tallada-de-canyis.html

15 06 2009
tino

Señores del Equipo de Gobierno del PSC-PSOE-IDS, del Ayuntamiento de Sils

Dimitan marchense esto es lo peor que han podido hacer, aparte de todo la mala Gestión que han hecho durante sus dos año de mandato

Los tendrián que denunciar al Medio Ambiente tanto a usted por estas declaraciones como a su primer teniente de alcalde por dar la orden.

16 06 2009
.Medi Ambient hi està a sobre

Jun 16, 2009

La persona que va descobrir els fets ja va donar veus i sé que Medi Ambient ja hi està a sobre. Veurem com acaba la cosa.

El més greu no és la pèrdua de les niuades, amb la mort segura dels ocells, la destrucció dels ous i l’afectació a altres espècies, sinó el fet de que no és té en consideració que l’Estany de Sils és una espai natural que ha de ser obligatòriament protegit i millorat. Estan tractant l’espai com si es tractés d’un parc urbà, d’un passeig, sense cap coneixement sobre els valors i els processos naturals de la zona.

Malauradament, això passa perquè s’imposen per sobre de tot les decisions polítiques, menyspreant les opinions dels propis tècnics, que són els que haurien de ser consultats en aquests casos, com a mínim.

La veritat és que no tinc gaire esperança. Tot és “politiqueig”.

Salutacions.

Alfons

http://estanydesils.blogspot.com/2009/06/mes-sobre-la-tallada-de-canyis.html?showComment=1245137017182#c8124132559561839987

16 06 2009
Dominique

Disculpeu per no haver opinat abans, però estava tan obcecada amb l’altra qüestió que entrava i sortia sense llegir res més.

Quina sorpresa més ingrata!! Però això què ha passat és molt fort, no?

No tenen uns tècnics que els assessorin? No hi ha una oficina que té cura de l’Estany? A qui han demanat consell? Ho han fet a la brava?

Però si el una de les joies més preuades que tenim a Sils!! No, perdó, ÉS LA PERLA de Sils! Què hi ha a Sils més interessant que l’estany? (Sí, sé que tenim masies, un entorn bonic, estem intentant demanar camins de passejada, etc, etc.), per tant, repeteixo: Hi ve gent de l’altra punta del territori a veure aquests estanys… Escoles, grups, persones, naturalistes, fotògrafs… És un espai protegit.

Ostres, no en sortim d’una que n’entrem en una altra…

17 06 2009
Alfons Delgado

Una pena que no es faci cas dels tècnics i que els tractin amb aquesta desconsideració. Tenen i han tingut gent competent i amb ganes de fer bé les coses, però es deuen trobar sols, desautoritzats i menystinguts per les decisions d’alguns polítics.

És un espai protegit, sí. Cal tenir-ho sempre present.

Potser un moviment social nascut a Sils mateix i que demani la conservació íntegra de l’Estany com un espai natural, tindria més força i podria exercir més pressió sobre les administracions. Els que som de fora i hem reclamat atenció per l’Estany sempre hem estat mal vistos.

Salutacions.

Alfons

17 06 2009
Mark

Els polítics foten el que volen aquí, allà i més enllà. Per això no vota ningú. Però esclar ho tenen tan ben muntat que encara que només votessin ells sortirien… una vergonya!

17 06 2009
LNC

Crec que l’Alfons parla amb seny, ha de ser la societat qui s’organitzi. A Sils es fa al contrari. A Vallcanera sense anar més lluny ara volen polititzar la festa major i tornar a fomentar la divisió veinal, pel contracte d’aigua que va signar l’Arnau

I, sense voler ser partidista, no em sembla que ficar tots els polítics i polítiques al mateix sac sigui correcte. A Sils, L’Albert Miralles s’ha destacat per defensar els Estanys. A més, si la gent de dins no defensa el que es seu bé votaria l’Alfons com a regidor de l’Estany, tot i que els i les quatre de sempre vulguin paralar de gent de Sils i els i les de fora.

17 06 2009
anònim

\”Una pena que no es faci cas dels tècnics i que els tractin amb aquesta desconsideració. Tenen i han tingut gent competent i amb ganes de fer bé les coses, però es deuen trobar sols, desautoritzats i menystinguts per les decisions d’alguns polítics\”

És la mateixa història que es repeteix una i altra vegada, qué va passar amb la Llar d\’infants? que va passar amb la Cèlia? …
Son uns craks aconseguint cremar a la gent que val, a la gent que té ganes de treballar i implicar-se.

Se\’ls hi enfot carregar-se el que es posi pel davant, ja siguin persones, animals, ecosistemes, famílies… No veuen més enllà dels seus interesos, no són capaços de demanar consells, opinions…
És una altra mostra de la seva manca d\’humilitat.

Sort que, de tant en tant, alguns polítics ens demostren que encara queda gent amb dignitat i, si aquesta no és compatible amb el poder… dimiteixen.
Enhorabona Ribas, has demostrat tenir molts més C… que d\’altres, per molt que vagin pregonan que els tenen.

17 06 2009
Casualitats no tan casuals

Ja és casualitat que justament s’hagi desactivat darrerament el web http://www.estanydesils.cat, que és on s’auria d’estar explicant de les actuacions que es porten a terme al Parc Natural.

18 06 2009
Dominique

Ostres, és veritat, no funciona… quina casualitat

22 06 2009
Casualitats no tan casuals

Rectificar és de savis. Per qui desconfiàvem de la desactivació de la web de l’Estany en un moment molt oportú hem de fer saber que es tractava d’una millora del portal. Imaginem que només era això…

Això sí, no comenten res de la “netejada” de séquia.

22 06 2009
NPI

Llògic. Un portal politicament correcte i un webmaster que cobra de l’Administració no han de parlat de peixos morts ni de nius destruits per la màquina segadora enviada pel regidor.

22 06 2009
Casualitats no tan casuals

Ja que el paguem entre tots el mínim és que ens informi de què es fa i deixa de fer als Estanys! Ja que fan el que volen com a mínim que ho facin saber.

I això de les Jornades de Participació és una farsa!

22 06 2009
Casualitats no tan casuals

On són els caballs que paguem entre tots? A l’hípica dels amics de…?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: