ICV i POUM

11 08 2009

Comenteu a: POUM 2009

z4.jpg

IMG_4256

POUM – AL·LEGACIONS ICV-EUiA-EPM

1.

ICV-EUiA-EPM – REGISTRE D`ENTRADA AJT. SILS 31 DE JULIOL, 2009 , Nº 2.561

A l’Ajuntament de Sils
Al•legacions al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – POUM.
Període d’informació pública i al•legacions juliol 2009.

Aquestes al•legacions complementen les presentades amb l’escrit de registre d’entrada núm. 1.798, de juny de 2006 i el núm. 2.139 de 30 de juny de 2009.

Mantenim totes les al•legacions presentades en aquells escrits i hi afegim aquestes.

En primer lloc, per tot allò exposat en aquelles al•legacions i en aquestes, demanem la retirada del POUM.

L`ALTERNATIVA A LA VARIANT DE LA C-63

Al POUM es planteja i hi apareix dibuixada una variant a la carretera C-63 que travessa el poble. Es preveuen dues alternatives: una passaria ben bé pel mig dels Estanys de Sils; l’altra, la que defensa el POUM, passaria també per damunt els terrenys protegits del PEIN de Sils, sobre els estanys, per un punt no tan central.

La variant prevista passaria per sobre del sistema fluvial de la sèquia de Sils, i això comporta que l’única forma constructiva permesa per l’ACA en aquest cas seria l’aqüeducte; una infrastructura molt cara, de molt impacte ambiental i que provoca un augment de nivell aigües amunt entre 30 i 50 centímetres, amb les possibles afectacions que això pot comportar al poble, com ara el risc d’inundabilitat.

El mateix POUM proposa en el document V, documentació ambiental, Objectiu ambiental 4: “millorar les zones verdes i els espais lliures de la ciutat: l’ampliació dels límits del PEIN dels Estanys de Sils”, cosa que serà impossible si es fa l’aqüeducte que preveu el POUM, una muralla que impediria qualsevol creixement futur i que molt probablement seria la fi del somni de recuperació gradual d’aquest espai natural.

Proposem una alternativa a l’actual variant que defensa el POUM, una alternativa que permet retirar el trànsit de la carretera C-63 que travessa el poble, que respecta l’espai protegit dels Estanys de Sils i que estalvia la inversió d’una infraestructura molt cara com pot ser un llarg aqüeducte per sobre dels Estanys de Sils.

L’alternativa que nosaltres proposem és que s’utilitzin les noves infrastructures previstes i que estan en execució o en fase prèvia. Proposem que la circulació de la carretera C-63 que travessa ara el poble ho faci per la Gi-555 que, segons les previsions, l’any vinent serà ja una via ràpida, i la N-II convertida molt aviat en autovia, de manera que la via d’entrada i sortida del poble fos per la nova rotonda del Rolls de la N-II.

Considerem que cal donar la màxima protecció ambiental als estanys i la sèquia de Sils des de la zona de Sils fins a la riera de Santa Coloma.

ACORD de 23 de maig de 2006, del Govern de la Generalitat, pel qual es modifica el Pla de sanejament de Catalunya. Relació de les zones sensibles de les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres: La sèquia de Sils des de la zona de Sils fins a la riera de Santa Coloma.

Així mateix, la conversió de la Gi-555 en una via ràpida ha de comportar un disseny de l’accés a Vallcanera amb les màximes garanties de seguretat. Proposem una rotonda per evitar encreuaments.

LA NOVA RONDA CONTRA ELS ESTANYS

En la reunió celebrada el 16 de juliol del 2009, amb el veïnat de l’església i l’equip redactor del POUM, amb la presència de l’alcalde, es va plantejar per part de l’equip redactor del POUM la possibilitat que la construcció de la ronda i el nou pont sobre la via del tren prevista al POUM quedés condicionada fins a la construcció de la variant de la C-63 ja que, segons es va dir a la reunió, la ronda i el nou pont només tindrien sentit si es fes la variant.

Confiem que aquest raonament quedarà recollit a l’informe que l’equip redactor prepari després de l’actual període d’al•legacions.

D’altra banda, aquest mateix raonament deixa clar que la ronda i el nou pont no estan previstos al POUM com una via cívica per a apropar els Estanys a la població, sinó com una via per a la circulació viària, malgrat que en la reunió amb el veïnat l’equip redactor del POUM va arribar a dir que la ronda seria com un passeig marítim i fins i tot que res no impedia fer constar en el mateix POUM que el seu ús futur fos només per a vianants. En conseqüència, si finalment es realitza aquesta nova ronda proposem formalment que sigui d’ús exclusiu per a vianants.

A més a més, també afecta la zona inundable dels estanys, per la qual cosa considerem imprescindible un estudi previ d’impacte ambiental en el supòsit que malgrat tot es decidís construir-la.

La ronda prevista al POUM, que passaria a menys de 60 metres del límit del PEIN, representa una agressió al sistema fluvial i la zona protegida del PEIN Estany de Sils. No volem un estany pensat com a parc temàtic, sinó com a espai protegit. No hi volem trànsit de vehicles de motor, ni la contaminació acústica i ambiental que se’n deriven. Volem un espai protegit i respectat, i les administracions publiques implicades n’han de començar a donar exemple.

Considerem que la ronda prevista al POUM envairia el sistema i la zona fluvial de la sèquia de Sils, cosa que no permet la Llei d’urbanisme i, per tant, considerem que cal desestimar-ne totalment la construcció.
Es pot veure el detall al plànol núm. 4.A, Zonificació de l’espai fluvial, de l’estudi Planificació de l’Espai Fluvial de la Conca de la Tordera.

TRASLLAT D`INDÚSTRIES EXISTENTS EN EL NUCLI URBÀ

Pel que fa a la presència d’indústries al nucli urbà, el POUM possibilita traslladar-les classificant els terrenys com a sectors de millora urbana destinats a l’ús residencial; la idea és que la transformació dels sectors i conseqüents plusvàlues permetin finançar el trasllat de la indústria a d’altres zones.

Aquesta és una fórmula que sovint s’ha utilitzat en indústries ubicades al nucli urbà i en molts pocs casos ha tingut èxit. Aquesta situació dóna certa fragilitat jurídica a la indústria existent i el trasllat no s’acaba realitzant degut a la dificultat de trobar terrenys on ubicar les noves instal•lacions.

En el marc del POUM es pot optar per classificar els terrenys que ocupen les instal•lacions en sòl urbà com un sectors discontinus, de manera que es garanteixi el trasllat amb la classificació d’uns terrenys per a usos industrials en una altra zona, però vinculant-los al desenvolupament de tot el sector.

També és interessant que el sistema d’actuació sigui per cooperació, de manera que sigui l’Ajuntament qui executi el sector; si no és així, es depèn de la voluntat del mercat i molt sovint la indústria no s’acaba traslladant. Així també es garanteix que es mantingui l’activitat en el municipi i que el canvi d’ubicació de les instal•lacions respongui a motius de millora de l’activitat i la qualitat de vida dels veïns i en cap cas a motius especulatius. Aquesta és la nostra proposta per a incorporar al POUM.

RESERVES D’HABITATGE PROTEGIT

El POUM aprovat inicialment incompleix manifestament les reserves mínimes obligatòries de sostre destinat a habitatge de protecció. D’acord amb allò establert a la memòria i en els paràmetres dels diferents sectors de planejament, es preveu un total de 378 habitatges protegits quan els mínims obligatoris que estableix la Llei d’urbanisme són de 758 habitatges. A més a més, el vigent marc legal espanyol i l’aplicació del Decret de mesures urgents en matèria d’urbanisme obliga a incrementar les reserves, que quedarien en 1.138 habitatges protegits, dels quals un 10% serien assequibles.

D’altra banda, el POUM no preveu cap reserva per al desenvolupament d’habitatges dotacionals. La Llei 2/2002 admet la possibilitat de classificar sòl com a sistema d’habitatge dotacional fins a un màxim del 5% del sòl destinat al sistema d’equipaments (un màxim de 1.500 m² de sòl es podria classificar com a sistema d’habitatge dotacional). L’objectiu d’aquests sòls és la promoció d’habitatges en règim de lloguer destinats a cobrir les necessitats provisionals/temporals d’habitatge de determinats col•lectius amb risc manifest d’exclusió del mercat de l’habitatge, gent gran, joves i altres col•lectius específics. Es tracta d’habitatges mínims (?45 m² útils) destinats a lloguer per un període màxim de temps (5 anys). Aquest tipus de classificació permet la generació d’un parc d’habitatge protegit de propietat pública de manera indeterminada, ja que en ser uns terrenys classificats de sistema se n’evita la venta. Aquesta és la nostra proposta per a incorporar al POUM

INSTAL•LACIONS HOTELERES

El POUM preveu el desenvolupament d’un sector urbanitzable delimitat d’ús residencial vinculat al golf de Caldes de Malavella (Golf PGA – SUDB7). Aquest sector admet la construcció de 40 habitatges unifamiliars. Aquesta proposta és absolutament contrària a les determinacions i principis del desenvolupament urbanístic sostenible. Més enllà de les determinacions legals, resulta irracional promoure el desenvolupament d’un nucli de població de 40 habitatges en un espai absolutament segregat de nucli urbà i difícilment aquesta proposta es justifica des del punt de vista de l’interès públic. A llarg termini, aquest tipus de creixements generen distorsions en els serveis municipals obligatoris, recollida de residus, neteja viària, enllumenat, clavegueram, seguretat, transport públic. A més a més, aquest tipus de desenvolupaments generen cessions de zones verdes i equipaments en espais que difícilment són aprofitables per la població.

Fóra més lògic aprofitar l’existència del golf al terme municipal de Caldes de Malavella per a la implantació d’un hotel. Aquest tipus d’equipament privat pot generar els mateixos ingressos derivats de l’ICIO però a més a més garanteix la creació d’un nombre considerable de llocs de treball permanents. En afegit, l’existència d’un hotel al costat d’un golf genera altres tipus de sinergies interessants, pot ser un reclam turístic que complementi l’oferta de Sils, pot esdevenir un espai idoni per a la celebració d’actes. Hi ha fórmules conveniades que permeten que l’Ajuntament pugui utilitzar part de les futures instal•lacions com si es tractés d’un equipament públic (nombre d’utilitzacions gratuïtes de la sala de convencions, places gratuïtes a les instal•lacions esportives de l’hotel, nombre de pernoctacions anuals gratuïtes…). Generalment les propostes hoteleres per als golfs solen ser instal•lacions d’uns 6.000 m² construïts de 4 estrelles, també s’admeten 2.000 m² addicionals per a instal•lacions vinculades a l’hotel, per exemple spa, sales de convencions, gimnàs… En tot cas, el sector que es proposa en aquests moments té un sostre total de 6.000 m². Normalment s’admeten edificis de planta baixa i dues plantes pis, sempre que el pla parcial incorpori un bon estudi d’integració de l’ impacte paisatgístic. Aquesta és la nostra proposta per a incorporar al POUM¨.

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Vallcanera i Les Comes són nous veïnats municipals, i cal que el POUM ho tingui en compte per a apropar-hi els equipaments i serveis municipals atenent a la seva realitat.

El POUM no resol la dispersió dels equipaments escolars per tot el municipi. Considerem que el POUM hauria de preveure una zona prou àmplia perquè permetés en un futur una zona escolar compactada, amb els equipaments esportius i culturals corresponents.

Albert Miralles Güell i Cristina Simó
Grup municipal ICV-EUiA-EPM

Sils, 28 juliol del 2009.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
2.

ICV-EUiA-EPM – REGISTRE D`ENTRADA AJT. SILS 30 JUNY 2006 , Nº 2.139

Al ajuntament de Sils
Al•legacions al POUM

Aquestes al•legacions complementen les presentades amb el escrit de registre de entrada nº 1798. Mantenim totes les al•legacions presentades en aquell escrit i afegim aquestes.

En primer lloc, per tot l´exposat en aquelles al•legacions i en aquestes, demanem la retirada del POUM actual.

Cal donar mes temps a un debat democràtic i participatiu de tota la ciutadania de Sils, perquè puguem decidir responsablement el model de Sils que volem per els propers 15 anys. Mantenim que les properes eleccions municipals son el marc idoni per aquest debat i que la decisió final del ajuntament hauria de respectar el resultat de un refendum consultiu, una consulta popular, oberta a la participació de totes les silenques i silencs. Considerem imprescindible la realitzacio de la consulta popular sigui quin sigui el moment de la tramitacio del POUM, abans o despres de les properes eleccions municipals. Proposem que sigui el nou ajuntament, desprès de les eleccions municipals de Maig del 2007, qui presenti un nou projecte de POUM, tenint en compte totes les al•legacions presentades en aquest POUM actual.

Caldria evitar que un tràmit tant important com la decisió del POUM de Sils sigui resolt avants de les properes eleccions municipals, aprofitant-se CiU de que ara disposa de una majoria absoluta aconseguida quan ningú havia sentit parlar del POUM.

Es adherim a les propostes presentades per la Coordinadora de la Plana de la Selva, que demana un Pla Director Urbanístic per gestionar millor el territori, amb una visió supramunicipal. Te tota la raó volen fer una ordenació territorial evitant duplicitats, que es donaran de segur amb un POUM a cada localitat.

Tal i com diu la coordinadora – “Les noves infrastructures, l´AVE, la conversió en Autovia de la N-2, el procés d´urbanització o la aparició de nous polígons industrials, una major protecció dels connectors biològics, la biodiversitat i el paisatge, com també una gestió adequada de l´aigua i les zones forestals. En definitiva, planificar un creixement sostenible”.

Manifestem la nostre solidaritat amb els ajuntaments de Santa Coloma de Farners i de Riudarenes, afectats per el nou traçat presentat de la MAT, la linea de molt alta tensió, i ens oposem tant al nou traçat previst com a la linea mateixa, considerant que no es necessària.

Considerem que amb el creixement demogràfic i industrial previst en el POUM no es garanteix que sigui sostenible el sistema de sanejament ni tampoc es garanteixi i sigui sostenible l´abastament domèstic i industrial amb els recursos hidrics disponibles.

Estem d´acord amb els Independents de Sils quan manifesten la seva oposició al pla parcial de Mas Sabe. Recolzem el seu vot en contra, per la forma en que es va iniciar l´expedient, a instància del propietari dels terrenys i per informes de Medi Ambient, que indicaven la manca d´idoneitat de la ubicació.

Ens manifestem en contra de Mas Sabe com a polígon industrial. Son 25 Ha. situades a menys de 800 mts. del PEIN Estanys de Sils i pel que fa a la possible afectació a la zona humida demanem una avaluació d´impacte ambiental, d´acord amb el decret 382/ 1992 del PEIN. Considerem que no te sentit que no te sentit convertit Mas Sabe en polígon industrial mentre no estigui esgotat tot el sol industrial disponible a Sils, però tot i axi, caldria posar per davant sempre les possibles afectacions als Estanys de Sils.

En la zona de l´esglesia, es preveu un nou vial de circunvalacio, que s´apropa casi al límit del PEIN, fet que provocarà una important contaminació sonora per efectes del tràfic de vehicles que ara no existeix, per tant proposem estudiar altres alternatives.

En la zona de “Puratos” es proposa l´ampliacio de 2,2 Ha. del sol urbà, amb la clau A7.2 Indústria aïllada que afectarà terrenys forestals. Aquest sol ara era no urbanitzable i considerem que cal posar en dubte el canvi proposat degut a la massa forestal afectada.

“El Sorrell”, es preveu un nou sector de terciari i serveis privats de 20 Ha. paral•lel a la N-2. Es a una distancia mínima entre els 120 i els 300 mts. del

PEIN Estanys de Sils. Tenint en compte que esta previst el desdoblament de la N-2, es pot agreujar l´efecte barrera i augmentar l´aillament del espai.

Considerem que el mateix POUM desautoritza aquesta proposta al establir “com a objectiu ambiental garantir les connectivitats ecològiques i paisatgistiques necessàries per al manteniment de la diversitat i la salut dels ecosistemes”. També diu “evitar i minimitzar l´aillament dels espais naturals i mantenir la permeabilitat ecològica del territori”, y també “minimitzar l´efecte barrera sobre la fauna, degut a les infrastructures de comunicació”.

Hi ha prevista reserva de sol per la carretera C-63, desde Santa Coloma de Farners a Maçanet de la Selva. Considerem que aquest nou traçat també afecta al PEIN dels Estanys de Sils, que proposem que han de quedar protegits per davant de qualsevol altre consideració.

Considerem imprescindible una avaluacio d´impate ambiental previa en qualsevol actuacio del POUM que tingui la minima afectacio al PEIN Estanys de Sils.

Trobem a faltar al POUM una preocupacio per la movilitat sostenible i al transport public.

Tambe en els criteris de cara a la edificacio i la construccio dels edificis amb criteris de sostenibilitat i estalvi energetic.

Demanem una explicacio de les raons per les que la zona UA-3. Capdevila te un index d´edificabilitat bruta total de 1,25 m2 sostre/m2 sol, i la UA-1. Sector central la te de 1,22. Excepte la zona UA-2. Av. Montserrat que en te 0,84, totes les altres zones son amb index per sota de 0,5. Proposem la revisio d´aquesta anomalia amb uns criteris mes homogenis.

Proposem la constitucio del Consell de Sostenibilitat, amb participacio oberta a entitas, partits, coleectius i persones interesades, per fer el seguiment de les actuacions previstes en el PALS ( Pla actuacio local sostenibilitat ).

Celebrem les paraules dites per un membre del equip de govern local en el acte public sobre el POUM organitzat per ICV- EUiA el pasat dia 29, en les que va exposar la voluntat del govern local de aceptar al.legacions sI compten amb suficient suport. A tall d´exemple va dir que a Mallorquines, si el 90 %, o inclus el 80 % dels veins estaban en desacord amb el previst al POUM, el carrer seguiria tal i com es ara.

Per afavorir la comunicacio i per facilitar la recerca dels consens expresat per el me,bre del equip de govern proposem que a partir d´ara, al acabar els plens s´obri un torn de paraules en els que les ciutadanes i els ciutadans de Sils puguin interpelar al membres que considerin del ajuntament.

Per ICV –EUiA, Albert Miralles Güell.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
3.

ICV-EUiA-EPM – REGISTRE D`ENTRADA AJT. SILS JUNY 2006 , Nº 1.798

Al Ajuntament de Sils
Al•legacions al nou Pla d´Ordenació Urbanística Municipal – POUM.

Primer vull exposar la meva queixa perquè en la pagina web municipal, al lloc on se informa del POUM, no es dona prou informació del dret de fer al•legacions per part de tots els ciutadans i ciutadanes que ho considerin oportú. Perquè es un dret democràtic i com a tal, crec que la web hauria de informar i de facilitar el seu exercici. Fer-ho, posant els mitjans, seria una mostra de talant participatiu del equip de govern, de promoure i afavorir formes de democràcia directa i de democràcia participativa.

Dades rellevants:

– En el POUM presentat i inicialment aprovat augmenta unes 95 Ha. el sol requalificat, que podran ser mes de 1.500 habitatges nous.

– De sol industrial, deixant a banda el pla parcial de Mas Sabe, es proposa ampliar unes 52 Ha. mes de sol industrial.

Aquestes dades son il•lustratives de cap on vol portar el futur de Sils el actual equip de govern de CiU.

Considero necessària i proposo la revisió del POUM presentat i aprovat inicialment per corregir aquest creixement desorbitat de la població i del sol industrial.

Aquest creixement poblacional conduirà a la manca de serveis i de equipaments públics de tota mena. Quedaran del tot insuficients la llar d´infants, la escola municipal, el CAP, i tots els serveis municipals actuals, tant els de atenció personal com els de vigilància i seguretat de la població o el subministrament d´aigua potable.

Considero del tot insuficient la previsió de vivenda de protecció oficial prevista al POUM i demano i proposo la seva ampliació substancial per fer possible que hi hagi vivenda de qualitat i assequible per les persones de Sils. Que cap silenc ni cap silenca hagin de marxar a viure a un altra poble pel problema social del habitatge.

Considero necessari i proposo que es posi en marxa un pla comercial municipal, dialogat i concertat amb els representants locals, per tal de potencia el comerç local en el moment de creixement de la població.

Considero necessari potenciar la zona de reserva ecològica, els Estanys de Sils. Cal una actitud municipal mes decidida, i proposo ja passar de las paraules als fets i constituí el consorci públic entre el ajuntaments de Sils, de Maçanet i l´ACA, Agencia Catalana del Aigua, depenent del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. El POUM hauria de evitar la invasió dels Estanys, tant per l´expansió de sol industrial com de residencial. En aquest sentit cal una reconsideració a fons del pla parcial de Mas Sabe, que es evident que no es pot considerar al marge del POUM.

Degut a la importància del POUM per la vida actual i en els propers anys de les persones que viuen i treballen a Sils, i degut a que es un tema de tanta transcendència social, política i econòmica, es mereix que sigui resolt amb la màxima participació ciutadana i resolt finalment amb el major consens social i polític possible. Per això considero necessari i proposo que la aprovació definitiva del POUM es faci per part del Ajuntament sorgit de les noves eleccions municipals del Maig del 2007.

Cal que la campanya de eleccions municipals sigui el lloc on es faci un debat social, econòmic i polític de les implicacions de POUM i que la ciutadania pugui decidir a qui dona el seu vot coneixent el model de Sils que proposa. No fer-ho així i pretendre aprovar el POUM depresa i corrents emparats en la actual majoria absoluta del govern municipal de CiU, és manifestar la por al debat, a la transparència i reconèixer la manca de arguments propis davant de la població.

Proposo la celebració de un REFERENDUM consultiu perquè el poble decideixi sobre la aprovació o no del POUM presentat i que la decisió final a prendre per part del ple municipal en el POUM sigui d´acord amb el resultat del referèndum.

Albert Miralles Güell

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Font: Bloc d’ICV

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: