Urbanisme a Sils

21 09 2009

Cronologia i enllaços

67038-blocs.jpg

z6.jpg

641

Cronologia

I. Can Cabirol: els orígens (1980-1995)

A principis de 1980 un promotor immobiliari de Santa Coloma de Farners va comprar una extensa finca als afores de Sils, en direcció cap a Riudarenes. Amb una extensió de 117.411 metres quadrats…

El 10 d’octubre de 1980 queda constituïda al Registre Mercantil de Girona una societat anònima amb el nom de “Can Cabirol”; l’alcalde de Sils, Joaquim Rovira i Planas, i el tinent d’alcalde, Josep Maria Bancells i Arajol, són importants accionistes d’aquesta societat. No passà res fins que hom pretengué d’urbanitzar la zona.

Entre els mesos de març i de maig de 1981 l’Ajuntament de Sils, en sessió ordinària, va fer l’aprovació inicial d’un Pla d’Actuació Urbanística i un Pla Parcial d’Ordenació d’aquests territoris…

16 de juliol de 1981 la Comissió Provincial d’Urbanisme atorgava l’aprovació definitiva del PAU i del PP d’aquest sector. En Carles Adroguer i altres veïns del poble continuaren amb les seves indagacions, recolzats per la Unió de Pagesos i el prestigiós doctor-arquitecle gironí Ignasi Bosch i Reitg…

Llegiu la resta d’aquell afer consultant: 1 i 2

II. El Sector Sud

* 19 maig 2003 (6 dies abans de les eleccions). La Comissió de Govern Ordinària del dia 19 de maig de 2003 va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud (blocs de pisos del davant de l’Ajuntament), a instància de Miquel Safont Maresma, actuant en nom i representació d’STILCON SA. Font.

* 25 maig 2003. Eleccions municipals, CiU renova la majoria absoluta i obté 7 de les 11 regidories. Font: Quadern de Sils, núm. 45.

* 15 octubre 2003. Ple municipal extraordinari , aprovació Text refós Pla Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud. Per deu vots a favor de CiU i d’IdS i una abstenció del PSC, s’aprova aquest acord. Font.

* 31 maig 2005. Un ple municipal verifica el text de les Normes subsidiàries de planejament, text refòs. Font.

* 27 abril 2006: El ple municipal aprova inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM, de Sils. Font. Font.

III. El Nyap

* 24 abril 2007. En Josep Panella Gubau, en representació de FONCIE, S.L., presenta una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció d’exercir l’activitat d’establiment comercial en règim d’autoservei amb aparcament exterior, a la parcel.la situada entre la Ctra. Santa Coloma, carrer Bastiments i Av. Països Catalans. Font.

* 21 maig 2007 (sis dies abans de perdre les eleccions). La Junta de Govern Local concedeix la llicència d’activitat. Expedient 13/2007 d’obertura d’una activitat sotmesa al règim de comunicació, a favor de FONCIE, S.L.Voten a favor: Joaquim Rovira Planas, Marc Capdevila Alabert, Margarita Roca Julià i Francisco Anoro Zuferri, tots ells de CiU. Dels informes emesos per l’enginyer municipal i pel secretari de la corporació es desprèn que no existeix cap obstacle legal que impedeixi que la comunicació prèvia presentada pel Josep Panella Gubau, en representació de FONCIE, S.L. pugui produir plens efectes legitimadors de l’exercici de l’activitat . Font.

* 27 maig 2007. Eleccions municipals guanyades per IdS-PM. CiU perd l’alcaldia després de 28 anys de govern en majoria (1979-2007). Font.

* 15 juny 2007: Inaugurada nova oficina Finques Planes a Residencial Plana de Sils, amb la presència de l’alcalde en funcions Sr. Joaquim Rovira. El Punt, diumenge 17 juny del 2007. Font.

* 16 juny 2007. Constitució del nou Ajuntament. En Martí Nogué Selva és elegit alcalde. Font.

* 5 febrer 2008. FONCIE SL va sol.licitar llicència d’obres per la construcció de nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament exterior. Font.

* 3 març 2008. La Junta de Govern Local concedeix la llicència d’obres. Expedient Llicència d’Obra Major núm. 2008/30 a favor de FONCIE SL. Pressupost d’execució: 322.032,00 €. Voten a favor: Martí Nogué Selva, Joan Cot Porcell, Juan Andrés Arredondo Rodríguez, Carles Taberner Morell, tots ells d’ IdS-PM. Font.

* 2 juny 2008. La Junta de Govern Local aprova un acord d’adhesió a la pòlissa d’assegurança de l’ACM. El municipi de Sils s’adhereix a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis – Expdt. 2008/673. Font. L’import de l’assegurança és de 6.966,57 euros. Font.

* 6 octubre 2008. La Junta de Govern Local aprova una modificació de la llicència d’obres per a la construcció de la nau industrial, a proposta de la mateixa empresa, Foncie SL. També s’atorga llicència d’obres, Exp. 2008/201 a CONSUM S. COOP. VALENCIANA, per a l’adequació interior de local comercial (supermercat). Sempre amb l’informe favorable dels serevis tècnics i jurídics. Font.

* 25 novembre 2008. Veïns del carrer Bastiments de Sils presenten a l’Ajuntament un escrit de 38 pàgines on s’argumenta que les llicències donades són nul·les de ple dret i es sol·licita la paralització immediata de les obres.Font.

* 30 novembre 2008. El Punt publica un article titulat “Veïns de Sils demanen la paralització de la construcció del nou supermercat”. Font.

* 30 novembre 2008. El grup ICV-EUiA dóna ple recolçament a la petició dels veïns. Font.

* 1 desembre 2008. Els veïns interposen una denúncia a la Direcció General d’Urbanisme (Barcelona) i formulen una queixa al Síndic de Greuges.

* 3 desembre 2008. Un article del periodista Martí Santiago al Diari de Girona dedica tota una plana al cas Nyap de Sils. Font.

* 16 desembre 2008. El grup ICV-EUiA denuncia el Nyap davant del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona i del Síndic de Greuges.

* 22 desembre 2008. Els veïns presenten a l’Ajuntament un segon escrit informant de la denúncia interposada a la Direcció General d’Urbanisme i de la queixa presentada al Síndic de Greuges.

* 23 desembre 2008. Decret d’alcaldia. Suspensió d’obres o ús del sòl sense llicència al carrer Bastiments i Països Catalans. Procediment Genèric 2008/1547. Ara que la nau industrial ja està acabada, els veïns ho veuen com una “jugada” que no vol parar les obres sinó intentar legalitzar-les, demanant a l’empresa dos documents que s’havien d’haver lliurat abans de concedir les llicències.

Fragments del decret: Atès que el dia 15 de desembre de 2008, el arquitecte municipal ha efectuat una visita de comprovació de les obres i ha pogut constatar que s’estan realitzant moviments de terres … suspensió immediata dels actes il·legals de construcció que es realitzen a la parcel·la … Com sigui que les obres que s’executen sense llicència són legalitzables, Foncie SL, haurà de presentar, davant l’Ajuntament, per a la seva tramitació i aprovació, un Estudi de Detall de tota la parcel·la i un projecte bàsic del conjunt de l’actuació en tota la illa, per tal de donar compliment al que preveu les Normes.

* 31 desembre 2008. Reunió de la Junta de Govern.

* 13 gener 2009. El grup ICV-EUiA-EPM comunica que presentarà al ple una moció per l’adopció del següents acords:

Que es revisi la llicència atorgada a l’empresa FONCIE, S.L. per a la construcció d’una nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament en superfície (EXP.2008/30), d’acord amb el procediment establert per a la revisió dels actes en via administrativa.

Que es suspengui l’ executivitat de la llicència d’obres i s’ordeni la paralització immediata de les obres iniciades.

Que es realitzi un informe juridic per part del secretari municipal que determini les responsabilitats patrimonials i administratives que s’en puguin derivar.

* 15 gener 2009. Després de sortir la notícia a la premsa, l ‘Ajuntament notifica per escrit l’acord de la Junta de Govern Local extraordinària de data 31 de desembre de 2008 en la que es desestima la petició formulada pels veïns. Els veïns consideren l’escrit com un altre despropòsit jurídic que no respon a les seves demandes sobre les llicències donades sense respectar la legalitat.

* 17 gener 2009. Rumors insistents consideren que AMS presentarà al Ple una moció molt semblant a la presentada per ICV. No hi ha encara data per aquest ple municipal ordinari que s’ha de celebrar durant aquest mes de gener.

* 19 gener 2009. El Bloc Sils com més serem més riurem confirma que el Ple del Nyap serà el dijous 22, amb dues mocions d’AMS i d’ICV a favor de revisar llicències i parar obres.

* 19 gener 2009. La Junta de Govern Local aprova inicialment l’estudi de detall de l’illa o parcel·la del Nyap. Considerant que la normativa urbanística de Sils diu que aquest estudi s’havia de presentar prèviament a la concessió de les llicències (NNSS), els veïns consideren que es tracta de la continuació de la jugada per a regularitzar o legalitzar la nau industrial, un cop ja construïda. L’acord de la Junta de Govern es va publicar al BOP núm 14 de 22 de gener.

* 19 gener 2009. Decret d’Alcaldia diposant la tramesa de l’expedient administratiu del Nyap al Jutjat Contenciós núm. 2 de Girona.

* 20 gener 2009. AMS publica el text de la moció contra el Nyap i un article introductori, al seu bloc. La moció porta data de 30 de desembre de 2009 i va ser lliurada abans que la moció d’ICV. La moció d’AMS tenia dos objectius bàsics:

1. Aclarir les irregularitats del procediment en la concessió de llicències per a dur a terme l’obra, i depurar responsabilitats de diferents tipus, per nosaltres fonamentalment polítiques, si n’hi ha, així com l’aclariment de la situació legal de la construcció.

2. Aconseguir la paralització immediata de les obres amb l’inici del procediment de revisió d’ofici per part de les entitats legals adients amb demanda feta des del mateix consistori ( l’oposició també és Ajuntament).

* 21 gener 2009. Els veïns fan saber al Bloc que han interposat un recurs contenciós administratiu als Jutjats de Girona contra les llicències que van autoritzar la construcció del Nyap.

* 22 gener 2009. Es celebra l’anomenat Ple del Nyap. L’abstenció de CiU i el vot de qualitat de l’alcalde aconsegueixen aturar les dues mocions que demanaven la suspensió de les obres i la revisió de les llicències. Aquell mateix dia el tema Nyap és noticia al Diari de Girona i al Punt Diari. L’alcalde manifesta que ens podríem haver equivocat.

* 23 de gener de 2009. El grup ICV comunica a través del seu bloc que, tal com ja ho va proposar al ple del dia 22 de gener, ara ho farà formalment de proposar a tots els grups municipals que es trameti l’estudi de detall als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona, i no s’aprovi definitivament l’estudi de detall per part del ple municipal sens l’informe favorable dels Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona.

* 26 gener 2009. Impactant i atípic Ban d’alcaldia anunciant que les entrevistes per a seleccionar personal laboral pel projectat supermercat començaran el 15 de febrer. Els veïns consideren que la jugada continua.

* febrer 2009: L’estudi de detall continua en període d’informació pública durant el qual es poden presentar al·legacions. Els veïns anuncien la presentació d’al·legacions a l’estudi de detall, mentre el contenciós continua el seu curs. Les obres del Nyap semblen aturades, malgrat que periòdicament es detecta alguna activitat laboral. Font solvents denuncien que l’Ajuntament no hauria lliurat l’expedient al Jutjat, seguint tàctiques dilatòries.

* març 2009: Al Ple municipal del dijous 5 de març, els grups IdS i CiU van aprovar definitivament l’estudi de detall presentat per la promotora. AMS i ICV van votar en contra. Per part de CiU, va destacar la intervenció entusiasta del regidor Ribas. El dimecres 18 de març arriben camions, furgonetes, operaris i materials, que fan pensar que les obres s’han reprès, després d’una llarga aturada de dos mesos i mig, període que hauria servit per regularitzar o legalitzar determinades qüestions urbanístiques.

* estiu 2009: Un cop inaugurat el supermercat, la mobilitat del carrer Bastiments presenta irregularitats molt greus que comporten la freqüent circulació marxa de camions, entre altres maniobres i anomalies. Els veïns interpreten que el nyap urbanístic ha generat un nyap de mobilitat inacceptable. El contenciós continua el seu camí, a Girona…

V. De les NNSS al POUM

IV. El Sector Central

Modificació NNSS sector central. Construcció de pisos a la zona Enher i modificació de les actuals normes urbanístiques de Sils als plens de 3/09 i 5/11/2009.

5 de novembre, el ple ordinari va rebutjar l’aprovació provisional de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 1/2009 a l’àmbit del sector central amb els vots en contra de ICV-EUiA-EPM i les abstencions de AMS i CiU; els quatre vots de IdS-PM en solitari no varen tenir la majoria absoluta necessària per l’aprovació en el ple.

3 desembre, el ple extraordinari aprova amb els vots de IdS i de CiU la modificació puntual de les normes subsidiàries sector central. Amb l’abstenció d’AMS i els vots en contra de ICV-EUiA-EPM. Ara passarà a la comissió d’urbanisme de Girona, per l’aprovació definitiva.

Més informació:

Més articles, del Vell Bloc:

Anuncis

Accions

Informació

4 responses

27 11 2008
·Puratos, Vidreres

Puratos aixeca un mur de formigó per evitar els sorolls als veïns de Vidreres
L’empresa ubicada al terme de Sils ha costejat les obres de la paret, que farà més de set metres d’alçada

SILS/VIDRERES | MARTI SANTIAGO
Els veïns de la urbanització Els Salzes de Vidreres viuen a poc més de cinc metres de la fàbrica Puratos, ubicada en el terme municipal de Sils. Es dóna la particularitat que tan sols un carrer és el que separa una zona residencial -Els Salzes- d’una zona industrial -Puratos-.

Això ha provocat un conflicte entre els residents i l’empresa alimentària per una qüestió de sorolls.
Segons afirma el coordinador dels veïns afectats, Xavier Álvarez, “hi va haver un temps que eren insuportables -els sorolls-, gairebé psicòtics”. Assegura també que les molèsties van començar “quan l’empresa va decidir realitzar el torn nocturn perquè la fàbrica estigués en funcionament les vint-i-quatre hores del dia”.

Després de realitzar diverses reunions entres els veïns afectats, els Ajuntaments de les dues poblacions, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat i la mateixa fàbrica, aquesta última va decidir encarregar la construcció d’un mur en la zona limítrof amb la urbanització de Vidreres per minimitzar l’impacte acústic de la seva activitat industrial.

L’alcalde de Sils, Martí Nogué, remarca que Puratos “no tenia cap necessitat de construir aquest mur perquè no incompleix cap normativa en matèria de sorolls. Es tracta d’un acord de bona voluntat”.

Les obres ja estan pràcticament finalitzades. Consisteixen en una construcció de més de set metres d’alçada formada per uns blocs de formigó que tenen una gruixuda capa de porexpan a l’interior i estan subjectats per uns tirants de ferro fixats al terra. El pes i els materials esmorteeixen el soroll provocat per l’activitat de Puratos i en miniminitzen l’impacte acústic. De totes maneres, resten prop de cent metres en els quals no hi ha prevista la continuació del mur. L’empresa s’ha fet càrrec del cost de l’obra sense que els residents haguessin de fer cap contribució.

No tothom està tranquil
Alguns veïns de la urbanització es mostren preocupats per si tornen a repetir-se episodis semblants als que han viscut. I és que creuen, com ho fa Álvarez, que possiblement “quan tinguin -Puratos- un gran volum de feina, per exemple al Nadal, els que vivim a la zona on no s’ha continuat el mur sentirem forts sorolls com abans”.

Fa temps, quan va començar la problemàtica hi va haver veïns que van queixar-se per l’excés de soroll a l’Ajuntament de Vidreres perquè els resultava impossible dormir o descansar amb tranquil·litat. Fins i tot, van arribar a elevar-se les queixes al Síndic de Greuges. Però no ha sigut fins les reunions realitzades entre tots els afectats que s’ha procedit a donar una solució al problema.

DdG, 27 novembre 2008

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008112700_3_300782__Comarques-Puratos-aixeca-formigo-evitar-sorolls-vens-Vidreres

—————

L´oposició de Vidreres frena la creació d´una àrea residencial de 125 habitatges

VIDRERES | E.B.
Els partits de l’oposició de Vidreres (CiU, GdP i PCCA) amb l’excepció d’ERC -que es va abstenir en la votació- han aturat la creació d’una nova àrea residencial a la zona de Can Xicu Fullà. En el darrer ple, van deixar el govern de PSC i ICV en minoria defensant la modificació puntual del Pla General referent a aquest sector.

Aquesta nova urbanització havia de suposar la creació de 125 nous habitatges en el sector de Can Xicu Fullà, situat a l’entrada de Vidreres venint de Sils, a tocar de la carretera C-63. En el ple de dimecres a més, s’havia d’aprovar la divisió en dos subsectors així com, l’aprovació provisional del Pla Parcial del subsector que un promotor volia desenvolupar.

Aquesta idea, però, no va quallar en l’oposició. CiU va afirmar que “som contraris al creixement del poble” i des del grup de Gent del Poble, Jordi Camps va criticar que si l’aprovava podia passar “com d’altres llocs dels pobles on de l’espai públic s’han fet permutes”.

DdG, 27 novembre 2008
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008112700_3_300786__Comarques-Loposicio-Vidreres-frena-creacio-duna-area-residencial-habitatges

18 06 2009
.Comissió d'Urbanisme

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Serveis Territorials a Girona
Servei Territorial d’Urbanisme
COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE GIRONA
Ordre del dia de la sessió del 17 de juny de 2009
Número: 5/2009

80. Sils
2009 / 035343 / G 24/07/2009
Sol·licitud per a la reforma de la línia elèctrica aèria de 25 Kv Massanet 1

81. Sils
2008 / 033059 / G 11/08/2009
Sol·licitud per a la construcció d’un habitatge al paratge Can Celdoni

4 09 2009
.Pla territorial

Documentació informació pública de l’avantprojecte de Pla territorial parcial de les comarques gironines:

http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/informacio_publica/plans_territorials/documentacio_pt_com_gir.jsp

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
L’Avantprojecte del Pla abasta dues comarques, la Selva i el Ripollès, que encara no tenen cap pla director territorial o urbanístic en tramitació. Per tant, en aquest cas, el document assigna per primer cop estratègies de desenvolupament als seus municipis, amb la voluntat d’afermar el pes relatiu d’aquestes comarques sobre el conjunt de les comarques gironines i de Catalunya.

Pel que fa a la Selva, es proposa l’estratègia de creixement potenciat per a Santa Coloma de Farners, la de creixement mitjà per a Maçanet, Sils, Vidreres i també per Riudellots de la Selva, municipi que forma part de l’àmbit del Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona. Pel sistema Blanes-Lloret, i per a Tossa, es proposa l’estratègia de canvi d’ús i reforma , mentre que per a la resta de municipis es planteja la de creixement moderat.

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/premsa/notes/2009/09/200993Se_sotmet_a_consulta_p_blica_e.jsp

Segona Fase (2015-2020)
– Autovia de la C-35 de Sant Celoni a Maçanet
– Desdoblament de la C-65 entre Llagostera i Girona
– Desdoblament de la C-66 de Palafrugell a Medinyà, 2a fase
– Condicionament de la C-26 entre Berga i Ripoll
– Variant de Verges
– Condicionament de la C-63 entre Maçanet i la Vall d’en Bas, amb variants a Riudarenes,
Santa Coloma, Sils, Anglès, Amer, les Planes i Sant Feliu de Pallerols¨

http://www.gencat.cat/ptop/ptcat/pt_com_gir/basica/descarrega/4%20Informe%20de%20Sostenibilitat%20Ambiental/ISApre_PTP_CG.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Igualment, el Pla recomana la formulació i tramitació de la figura de coordinació dels planejaments urbanístics municipals adequada per garantir la programació de les polítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge i la concreció de les infraestructures necessàries per al bon funcionament dels àmbits que integren els següents municipis:

a) la Bisbal d’Empordà, Corçà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura i Forallac, a la comarca del
Baix Empordà

b) Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres, a la comarca de la Selva

http://www.gencat.cat/ptop/ptcat/pt_com_gir/basica/descarrega/3%20Normes/Normativa_Com_Gironines.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Pel que fa a la Selva i el Ripollès, que encara no compten amb el seu propi pla territorial, s’ha assignat per primer cop estratègies de creixement als seus municipis. D’aquesta manera, a la Selva es proposa potenciar l’augment de Santa Coloma de Farners i un increment mitjà per a Maçanet, Sils, Vidreres i Riudellots de la Selva. En canvi, a Blanes, Lloret i Tossa, on ja no hi ha més terreny per créixer, se’ls proposa millorar el seu paper com a àrees urbanes

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2009/09/04/arribar-als-825000-habitants/354773.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

El pla territorial de les comarques gironines preveu un sistema de rodalies propi

Així mateix, es vol construir cinc intercanviadors entre la xarxa ferroviària i altres modes de transport a Girona, Figueres-Vilafant, l’aeroport, Flaçà i Caldes de Malavella-Sils. Alhora, es vol potenciar el servei ferroviari en el corredor Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà per millorar la connectivitat ferroviària de la zona.

http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/77417-el-pla-territorial-de-les-comarques-gironines-preveu-un-sistema-de-rodalies-propi.html

19 10 2009
.Pla territorial, dijous 22

PLA TERRITORIAL COMARQUES GIRONINES

Documentació informació pública de l’avantprojecte de Pla territorial parcial de les comarques gironines:

http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/informacio_publica/plans_territorials/documentacio_pt_com_gir.jsp

6. Sistema d’assentaments – 6.6.7 Àmbits de la Selva , pg 139 – 143

Plànols – O.11 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures -Selva

Atenció: alguns aspectes importants

– La variant està dibuixada per sobre dels Estanys de Sils.

– Sòl de potencial interès estratègic. Ho trobareu entre la N-II i l`autopista, per sota del Rolls. Estem parlant del veïnat de la Barceloneta de Sils.

– En el text es parla de dos grans polígons industrials nous entre Sils, Vidreres, Maçanet
__________________________________________________________________________

ACTE PRESENTACIO PLA PELS AUTORS DEL PROJECTE

A Vidreres, el proper dia 22 d’octubre, dijous, a les 20 hores, a l’Ajuntament (o al Casino, que es al costat)

Podreu fer les preguntes que considereu adients.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2009/10/pla-territorial-comarques-gironines.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: