Ple 22 octubre

21 10 2009

.

  • Ple extraordinari: dijous 22 octubre 09, a les 20.30
  • Despesa: 4.100 euros ?

pleextra22oct

Sense prejutjar la necessitat d’aquestes reunions extraordinàries, s’ha fet un càlcul de les indemnitzacions que suposen: els plens solen anar precedits de comissions informatives, que se celebren el mateix dia. Les comissions estan formades per l’alcalde i 4 vocals. Dues comissions (1.70o euros) i un ple extraordinari (2.400 euros) costen 4.100 euros en concepte d’indemnitzacions a alcalde i regidors.

Malgrat la transcendència dels temes que es consideren a les Juntes de Govern Local, la web municipal no ha publicat, a data d’avui, cap ordre del dia ni cap acta de les juntes de govern celebrades l’any 2009. Tampoc es publiquen les actes dels Plens municipals, ni a Internet ni al tauler d’anuncis dels baixos municipals. Al Ple de 3 de juliol de 2008 es va aprovar aquesta Moció per a la publicitat de les convocatòries ordinàries i extraordinàries dels plens municipals:

… es proposa la convocatòria dels plens a la Web municipal, als taulers d’anuncis i amb megafonia, així com publicar a la Web les actes de totes les reunions, incloses les comissions informatives. VOTACIÓ – A favor : Tots els grups, per unanimitat. La moció queda aprovada.

Anuncis

Accions

Informació

5 responses

20 10 2009
.Ordre del dia

dimarts 20 de octubre de 2009
PROPER PLE EXTRAORDINARI MUNICIPAL DIJOUS 22 DE OCTUBRE A LES 20:30
O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA

PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

2.- Aprovació Compte General exercici 2008

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL:

3.- Renuncia càrrec regidor Antonio Tello Fernández
4.- Acta operacions delimitació entre els termes municipals de Vidreres i de Sils
5.- Aprovació certificació núm. 4 de l’obra Adequació i millora del Camp de futbol municipal
6.- Aprovació certificació núm. 5 final / liquidació de l’obra Adequació i millora del Camp de futbol municipal
7.- Aprovació ordenances fiscals – 2010

L’Alcalde president,
Martí Nogué Selva.

Sils, 16 d’octubre de 2009.

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesPlens.aspx

20 10 2009
.Comissions i indemitzacions

Comissions

Junta de Govern Local
Martí Nogué Selva
Joan Cot Porcell
J. Andrés Arredondo Rodríguez
Carles Taberner Morell

Comissió informativa d’afers socials
Martí Nogué Selva
Carles Taberner Morell
Margarita Roca Julià
Maria Josep López Dolcet
Cristina Simó Alcaraz

Comissió informativa d’afers tècnics
Martí Nogué Selva
Joan Cot Porcell
Josep Ribas Albó
Antonio Tello Fernández
Alberto Miralles Güell

Comissió informativa de Planificació
Martí Nogué Selva
Joan Cot Porcell
Francisco Anoro Zuferri
Antonio Tello Fernández
Cristina Simó Alcaraz

Comissió Especial de Comptes – Hisenda
Martí Nogué Selva
J. A. Arredondo Rodríguez
Margarita Roca Julià
Maria Josep López Dolcet
Alberto Miralles Güell

Junta de Portaveus
Martí Nogué Selva
Carles Taberner Morell
Francisco Anoro Zuferri
Maria Josep López Dolcet
Alberto Miralles Güell

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/consistoricomissions.aspx

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Aprovació retribucions – indemnitzacions assistència dels membres de la corporació.
(…)

Establir, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que a continuació es relacionen, el següent règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats : Ple Presidència 400 euros, Regidors 200 euros

Junta de Govern Local Presidència 275 euros. Regidors 175 euros
Comissions Informatives Presidència 250 euros, Regidors 150 euros
Meses de Contractació President 200 euros, Vocals 130 euros
Consells Municipals President 200 euros, Vocals 100 euros
Junta de Portaveus President 250 euros, Vocals 150 euros
(…)

Establir el règim d’indemnitzacions següent per Comissions de servei :
Les que circumstancialment hagin d’efectuar els membres de l’Ajuntament fora del terme municipal donaran lloc a les següents indemnitzacions:
– Dieta sencera 147,25 euros.
– Per allotjament 94,96 euros.
– Per manutenció 52,29 euros
– Despeses de viatge: S’abonarà l’import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport. En el supòsit d’utilitzar vehicle propi s’abonarà la quantitat de 0,25 euros/qm.

Font: Ple de 12 juliol 2007

https://silsdelaselva.wordpress.com/2007/12/05/primers-plens-del-nou-ajuntament-estiu07/
http://www.webgipal.net/sils/download/AP_SE_040707.pdf

24 10 2009
LNC

Ja no tenim cronista informal? feia un bon resum…

24 10 2009
.Oposició tomba ordenances fiscals

Dissabte 24 d’octubre de 2009
Diari de Girona

L´oposició de Sils tomba les ordenances per l´augment del preu de l´aigua en un 1,8%
Els impostos i taxes del 2009 es prorrogaran per a l’any que ve perquè l’alcalde (IdS) no els vol tornar a dur al ple i no se’n crearan de nous

SILS| E.BATLLE

Els tres grups de l’oposició a l’Ajuntament de Sils, AMS, CiU i ICV, han tombat les ordenances fiscals per a l’any 2010 que va presentar l’equip de govern d’IdS, que està en minoria amb quatre regidors davant dels set que hi ha a l’oposició. En concret, el motiu que va dur els grups de l’oposició a emetre una votació negativa és l’augment de la taxa de l’aigua.

I és que, tal com explicava ahir el regidor d’ICV Albert Miralles, “es passava a augmentar el preu un 1,8 per cent, quan l’any passat ja es va apujar”. L’any passat la taxa veure incrementat el preu en uns 50 euros, fet que equivalia a un 4 per cent d’augment respecte al 2008.

Ara, segons relatava ahir l’alcalde Martí Nogué (Ids), es preveia apujar en un 1,8 per cent per poder “quadrar les despeses i els ingressos previstos per a aquest any i tenir un mínim de fons de reposició per a la xarxa, tal com ens aconsella un informe dels serveis tècnics”.

Sils va instal·lar l’any passat una planta descalcificadora d’aigua al municipi i, per això, segons recorda l’alcalde, es va veure incrementada la taxa. Tant per a CiU, ICV i AMS, aquesta pujada no estava justifica i, per aquest motiu, van votar-hi en contra.

Taxes i impostos prorrogats

Que les ordenances fiscals s’hagin tombat per l’oposició no només representa que es mantindran els preus de l’any passat, ja que l’alcalde no preveu tornar-les a presentar en ple per tornar-les a votar, sinó que les taxes noves que es creaven per a l’any vinent no es facin efectives. Entre elles, hi ha la de legalitzar la situació dels gossos perillos de 20 euros a l’any i la de fer pagar 100 euros als amos de gossos que els abandonin al carrer.

De fet, tal com recordava ahir Miralles amb la resta d’impostos i taxes, que enguany es congelaven per la crisi, els tres grups de l’oposició i estaven d’acord, així com en crear aquestes taxes; però en no poder-se “fer una esmena i votar-la sobre la taxa de l’aigua”, al final van decidir votar en contra i, per tant, es tomben la totalitat dels impostos i taxes previstos per al 2010.

En el ple de dijous també es va aprovar el compte general per al 2008, que va prosperar tot i ser rebutjat amb anterioritat també per l’oposició, amb els vots a favor d’IdS, l’abstenció d’AMS i CiU i el contrari d’ICV.

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/10/24/comarques-loposicio-sils-tomba-ordenances-laugment-preu-laigua/365367.html

30 12 2009
.Extracte

Extracte d’acord del ple municipal de 22 octubre 2009
Acta o extracte retallat d’acords? No hi figuren ni els debats de regidors i regidores ni el detall de les votacions efectuades. Per què?

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

EXTRACTE ACORDS SESSIÓ DE PLE
Ple extraordinari núm. 11/2009 de data 22/10/2009:

Aprovació Compte General exercici 200

ACORD:

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici 2008 d’acord amb allò establert a l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals .

SEGON.- Donar trasllat del Compte General de 2008 a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas, en compliment de l’establert a l’article 212.5 i 223 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals .

– – – – – – – – – – – –

Renuncia càrrec regidor Antonio Tello Fernández

ACORD :

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor que ostenta Antonio Tello Fernández del grup municipal d’AMS-AM, de conformitat amb l’establert en l’article 9.4 del ROF .

Segon.- Declarar vacant el lloc de regidor del grup municipal d’AMS-AM, essent el següent de la llista per ocupar-lo Vicente Manzano Reche .

Tercer.- Sol•licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi la credencial de Vicente Manzano Reche, de conformitat amb l’establert en l’article 19.1.j) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General .

Quart.- Donar trasllat del present acord a la Junta Electoral Central i al grup d’AMSAM .

– – – – – – – – – – – – –

Acta operacions delimitació entre els termes municipals de Vidreres i Sils

ACORD:

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Vidreres i de Sils realitzada el dia 2 de març de 2009 a Vidreres .

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya .

– – – – – – – – – – – –

Aprovació certificació núm. 4 de l’obra Adequació i millora del Camp de futbol municipal

ACORD :

Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 corresponent al mes de setembre, de l’obra Adequació i millora del camp de futbol municipal, a favor de l’empresa UTE Poligras Ibèrica SA – Agustí Masoliver SA, i que puja //76.946,26// (setanta-sis mil nou-cents quaranta-sis euros amb vint-i-sis cèntims) .

Segon.- Carregar la despesa a la partida núm. 09 10 452 61102 del pressupost vigent .

Tercer.- Donar trasllat del present acord, juntament amb còpia de la certificació a l’adjudicatari i a intervenció .

– – – – – – – – – – – – – –

Aprovació certificació núm. 5 final / liquidació de l’obra Adequació i millora del Camp de futbol municipal

ACORD :

Primer.- Aprovar la liquidació / Certificació final de l’obra Adequació i millora del camp de futbol municipal a favor de UTE Poligras Ibèrica SA – Agustí Masoliver SA per un import de //4.200,57// €, import que es desprèn d’acord amb el següent resum : Import total obres executades 503.840,76 € Certificacions expedides 499.640,19 € Diferència Liquidació 4.200,57 €

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció .

– – – – – – – – – – – – – –

Aprovació ordenances fiscals – 2010

ACORD :

Primer.- Aprovar provisionalment

L’establiment de l’ordenança fiscal següent: 21.08 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tinença, captura i manutenció d’animals domèstics .

La modificació de les ordenances fiscals següents: 21.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius .

21.03 Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua .

Aquestes ordenances entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2010 .

Segon.- Exposar al públic per un període de trenta dies, els acords precedents en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que es creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat, els acords adoptats restaran aprovats definitivament .

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords elevats a definitius i el text íntegre de la nova ordenança i de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, les quals entraran en vigor l’1 de gener de 2010 i regiran mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació .

L’acord és rebutjat .

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/091022Plweb.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: