Auditories

28 11 2009

El propòsit de l’auditoria és verificar que l’entitat auditada treballa d’acord amb la normativa interna i externa. L’auditoria la realitzen auditors o auditores que han de complir una sèrie de normes que assegurin essencialment la seva capacitat, objectivitat i independència. De moment, a Sils no han prosperat les demandes d’auditories externes.

round-icon-small Les auditories de l’Ajuntament

ICV-EUiA-EPM varem presentar també en el ple del dia 19 de desembre una moció proposant la realització de tres auditories a l’Ajuntament: una auditoria econòmica, una auditoria urbanística i una auditoria de gestió. Expliquem la nostra proposta com a mitjà de tenir un bon anàlisis de la situació per a poder prendre decisions responsablement, amb coneixement de causa.

La nostra moció no va prosperar a pesar del recolzament d’AMS, gràcies als vots en contra de CiU i d’ IdS-PM. Creiem que CiU ha perdut l’oportunitat de demostrar que podia passar sense cap problema les auditories, però va rebutjar la nostra proposta al·legant que costaria diners en un moment que poden ser necessaris per a altres coses.

IdS-PM es va oposar a pesar de que l’equip de govern resulta que ha encarregat un estudi extern de anàlisis de la situació econòmica municipal, a una persona externa a l’Ajuntament, que suposem que ha de ser de la seva confiança. Aquest estudi, per encàrrec d’ IdS-PM, suposa per a ells que ja no és necessari fer les auditories. Curiós, per cert, que aquest estudi amb data d’Octubre del 2007 no s’ha donat a conèixer als grups municipals fins que s’ha incorporat a l’expedient del ple del 19 de desembre junt amb la carpeta de les auditories.

Font: bloc La Veu de Sils i article del nostre bloc

 

round-icon-small Moció ICV-EUiA-EPM d’Auditories Ajuntament

En data 9 de novembre de 2007 i amb registre d’entrada núm. 3603, ICV-EUiA-EPM sotmet una proposta al Ple que textualment diu:

Fets:

Els resultats electorals de les últimes eleccions municipals han fet possible un canvi de govern després de 28 anys de continuisme.

En aquest ple hi ha regidors que ara són oposició i que han estat al govern molts anys.

Ells saben molt bé com estan les coses de l’Ajuntament des de dins, i la resta de regidors ho ignorem.

Per poder exercir amb responsabilitat les nostres obligacions com regidors no volem estar en inferioritat respecte ells.

Volem conèixer la realitat per exercir la nostra responsabilitat, per això proposem :

Acord:

Fer tres auditories de l’Ajuntament :

– una auditoria econòmica
– una auditoria urbanística
– una auditoria de gestió

Proposem que un cop realitzades, passin a ser publicades a la web municipal.

En l’expedient figura un informe sobre la situació econòmica del pressupost de l’Ajuntament de Sils del 2003-2007 encarregat per Decret de l’Alcaldia del 18 de setembre de 2007 a MPYC Gestió i Administració SL.

Debat :

Albert Miralles diu que l’auditoria no és una arma de buscar mala gestió, sinó tenir més elements d’informació i coneixement, per ser coherents amb ells i poder treballar amb millors condicions.

Comenta que no és tant car fer una auditoria de gestió de l’últim període de 4 anys.
L’equip de govern ha fet un encàrrec d’un estudi que seria com una auditoria reduïda.
Aquesta proposta o moció va ser entrada en data 9 de novembre i ells no han tingut coneixement d’aquest document fins al dia 15 de desembre i vol lamentar una vegada més la manca de voluntat política de no voler compartir i dialogar temes concrets.

Antonio Tello creu que ara seria una despesa inútil fer una auditoria, però estant d’acord amb ho manifestat per ICV-EUiA-EPM, que s’ha fet una auditoria interna i no se’ls hi ha comunicat, com moltes altres coses. Estan decebuts i això condicionarà el seu vot.

Francisco Anoro no creu que sigui necessària l’auditoria.

Andreu Arredondo diu que els comptes ja estan fiscalitzats, primer pel secretari interventor i després per la Sindicatura de Comptes.

Albert Miralles diu que la Sindicatura de Comptes no fiscalitza totes les trameses rebudes.

Votació :

Dos vots a favor d’ICV-EUiA-EPM, una abstenció d’AMS-AM i set en contra de
IdS-PM i CiU.

Font: Acta del ple extraordinari de 19/12/2007 [lectura 28/11/2009]

round-icon-small L’empresa MP&C, GESTIO I ADMINISTRACIO, SL UNIPERSONAL es dedica a assessoria comptable i financera:

2.346,10 Fra honoraris assessor comptable i financer
1.572,65 Fra honoraris assessor comptable i financer
1.729,56 Fra. suport liquidacio pressupost mpal 2006
1.260,11 Fra. suport tancament compt ex2005_rev2006_elab2007

Font: Acta_081215.pdf ; JGL_070611.pdf [lectura 28/11/2009]

round-icon-small Llegiu també: Transparència

Anuncis

Accions

Informació

2 responses

3 12 2009
.Positiu

Un exemple d’auditoria municipal que va donar “positiu”:

Una auditoria a Roda de Barà treu a la llum irregularitats de CiU, PP i PSC
Un informe extern esquitxa als tres partits que han governat a Roda de Barà els últims quatre anys

A partir d’un informe realitzat per la Interventora Municipal en què posava al coneixement de l’Alcaldia certes irregularitats que la mateixa havia detectat, l’alcaldessa Mayte Huerta (PSC) en data a 9 de març de 2009 va decidir posar en coneixement del Jutjat d’Instrucció del Vendrell els fets que s’expressaven en aquest informe d’intervenció. Així, i per tal d’aclarir aquestes presumptes irregularitats en els comptes dels mandats anteriors, aquest mes maig l’alcaldessa va demanar a una empresa externa d’auditors la realització d’un informe d’auxili de la intervenció de Fons, emmarcat en l’exercici del control financer de l’Ajuntament. Finalment, aquesta auditoria ha posat de manifest irregularitats dels tres partits que han governat a l’Ajuntament de Roda de Barà; CiU, PP i PSC.

Diverses accions “presumptament irregulars” durant l’any 2007 i 2008

En l’auditoria realitzada s’han detectat extrems que afecten a l’exercici 2008 i a anys anteriors, ja que les operacions consten encara avui pendents. S’han detectat drets pendents de cobrament de subhastes efectuades sota el mandat de Convergència i Unió. Tot i que el PSC acusa a CiU i PP de convidar a les empreses del Regidor d’Urbanisme, Pere Virgili, i del Regidor d’Hisenda, José Donoso, a participar de les subhastes de terrenys i de permetre que diverses empreses d’un mateix soci concorressin amb diferents preus per les mateixes finques, l’informe, al qual delCamp.cat hi ha tingut accés, “deixa clar que cap membre del consistori tenia participació en les empreses guanyadores del concurs”. José Donoso, regidor de CiU, ha explicat que tant ell com Virgili van rebre la invitació de participar en el concurs, però “no hi vam participar”

Preus per sota de mercat, degut a la falta de revisió cadastral

El Partit Socialista també critica, fruit d’aquesta auditoria, que aquests terrenys es van vendre per sota del preu de mercat. Tot i així, segons l’informe es van vendre per sobre del preu de referència del cadastre però per sota del preu que va recomanar l’arquitecte municipal. CiU ha explicat a delCamp.cat que això es deu a falta d’una revisió cadastral, com també figura a la auditoria.

L’informe que ha presentat l’empresa privada Faura-Casas també anota que algunes de les concessions de terrenys que es van fer durant el mandat de CiU són nul·les degut a que algunes empreses també van presentar la renúncia a la concessió. Segons l’informe, aquestes finques encara són titularitat de l’Ajuntament de Roda de Barà.

Contractes prorrogats contra la reglamentació

A l’informe de l’auditoria, també segons l’actual equip de govern, es comprova que durant el pacte CiU-PP es va contractar a un assessor per dos anys, quan legalment només es podia realitzar per un termini d’un any quan duu a terme un contracte a personal eventual de confiança. D’aquesta forma van eludir el límit realitzant dos contractes diferents per una mateixa nòmina, fraccionant-la en dos parts. “A l’auditoria es fa patent que l’Ajuntament sota el mandat de CiU va vulnerar sistemàticament la llei de contractes i el principi de concurrència”, ha posat de manifest el servei de premsa de l’Ajuntament de Roda.

L’auditoria també ha posat de manifest que d’alguns contractes d’obra adjudicats durant el mandat de CiU, un dipòsit d’aigua per valor de 604.000€ i uns baixants d’aigua amb un valor de 25.000€, no se n’ha trobat el projecte d’obra quan aquest era preceptiu.

Subvencions directes sense la consignació en els Pressupostos Municipals

El text posa sobre la taula que diverses entitats de Roda, com per exemple l’equip municipal de futbol o l’AMPA de l’Escola, van rebre subvencions l’any 2007 i 2008, amb el govern del PP i del PSC, per fer diverses activitats quan no tenien un conveni signat amb l’equip de govern, tal com marca la llei, i a data d’avui encara no han justificat les despeses, com també marca la llei.

L’auditoria remarca, també en època de govern del PP amb el PSC, que es va dividir el cost total d’una contracta per tal d’evitar que aquesta s’hagués de redimir amb un concurs de pública concurrència. Una contracta que sumaria més de 30.000€, llindar econòmic per fer concurs públic. Finalment es va licitar en dues contractes, amb un cost de 24.000€ cadascuna.

Bestretes “que no van ser mai descomptades o tornades”

Respecte a les bestretes realitzades durant l’exercici 2008, l’auditoria confirma que es van concedir bestretes de “dimensions desorbitades” i “sense justificació” a l’Alcalde de llavors, Pedro Figueiredo, per un valor de 75.000€, al Tresorer per 12.000€, i a l’Interventor d’aquell moment, Lluís Caramés, per un total de 10.000€. A més, segons deixa constància l’auditoria, l’Alcalde durant l’exercici 2008, Pedro Figueiredo, va concedir bestretes a una agència de viatges abans que aquesta prestés el servei. Algunes d’aquestes bestretes, segons l’auditoria, “no consta que hagin sigut retornades a l’Ajuntament” o fins i tot “no consta que hagin sigut retornades o descomptades per part dels interessats”.

Factures de benzina per cotxes que no eren titularitat de l’Ajuntament o que “no existien”

Tal i com demostra l’auditoria, l’últim trimestre de 2007 i primer trimestre del 2009 les factures de despesa de carburant no porten relacionades les matrícules dels vehicles que van repostar, i per tant, “no es pot constatar que el servei del vehicle s’hagi prestat a l’Ajuntament”. Algunes de les matrícules que consten en altres factures, no són titularitat de l’Ajuntament de Roda i fins i tot, hi ha vehicles que no consten en el registre de la Delegació de Trànsit de Tarragona.

Huerta ha volgut “prendre mesures de control” i “potenciar l’àrea de serveis jurídics”

L’alcaldessa Mayte Huerta assegura que “per evitar les irregularitats que es van cometre en anys anteriors, s’han pres dures mesures de control”. La primera d’aquestes segons l’Alcaldessa va ser “la denúncia de tots els fets irregulars detectats en l’època de l’Interventor Lluís Caramés davant de les autoritats competents, la denúncia de talons cobrats sense justificació durant l’alcaldia de Pedro Figueiredo, i la posada en coneixement de la justícia de factures que no estan justificades amb cap feina realitzada durant el mateix mandat”.

Huerta ha explicat que “hem potenciat l’àrea de serveis jurídics per tal que totes les contractacions es facin pel procediment legal establert; hem iniciat inspeccions comptables i tributaries en defensa de l’interès públic enfront els interessos particulars, i hem optimitzat els circuits de control de despesa per tal de disminuir el volum de la despesa corrent en pro de l’estalvi”.
Les reaccions de CiU, tampoc s’han fet esperar

José Donoso, regidor de CiU a l’Ajuntament de Roda de Barà, s’ha mostrat molest per la manera en que ha actuat l’equip de govern municipal. Tot i que l’auditoria fou entregada per l’empresa el passat 14 d’octubre, fins ahir el grup municipal de CiU no hi va tenir accés.

Donoso, ha volgut explicar que el document al que es refereix l’equip de govern de Roda no és una auditoria, sinó un informe d’algunes intervencions. L’auditoria recrimina a CiU alguns irregularitats burocràtiques, tot i que el “gruix de les irregularitats” es centren en els anys de govern de PP i PSC. Per Donoso, “CiU va ser qui va impulsar aquesta auditoria”, i ara, a Huertas “li ha sortit el tret per la culata”.

http://www.delcamp.cat/index.php?command=show_news&news_id=3994

3 12 2009
LNC

Llegeix, Nogué…. o, potser, no? 😉

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: