Debats censurats

16 12 2009

Debats censurats

Debats censurats

Durant els plens municipals, que són públics, els regidors i regidores debaten lliurement sobre els temes de política local, abans d’efectuar les votacions. Des de fa anys es publicaven les actes íntegres, al web municipal. Des de principis de 2009, coincidint amb la “regularització” de l’anomenat Nyap de Sils, es van deixar de publicar. Ara, des de fa poc, es publiquen uns extractes d’acords on -entre altres- no figuren:

– ni els debats de regidors i regidores, fruit de la democràcia local.
– ni el resultat de les votacions; es diu, per exemple, que l’acord ha estat rebutjat, però sense indicar quins grups municipals han votat a favor, quins en contra i quins s’han abstingut.

No entenem que té a veure aquesta retallada d’informació amb amb allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Seria desitjable que el secretari municipal de Sils publiqués íntegrament el contingut dels debats i els resultats de les votacions i que hi hagués total transparència sobre aquests temes de democràcia local.

Compareu:

Una acta íntegra (com es publicaven abans):
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesPlens/AP_080110.pdf

Una acta retallada (extracte d’acords):
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/091022Plweb.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Reproduïm, com a exemple, un dels debats que es va produir durant el ple de 12 de febrer de 2008:

Ma. Cristina Simó: estan a favor de l’atorgament de subvencions a les entitats, però al pressupost van votar en contra, ja que els preocupava la situació financera de l’Ajuntament i aquest no contemplava prioritats de caràcter social com la gratuïtat dels llibres i la creació del Centre de Dia, per això el seu vot serà d’abstenció.

Ma. Josep López: hi ha una sèrie de factures incorrectes que s’aporten com a justificants de diverses activitats com Comissió de Festes, alguna associació, l’Escola, etc. i creu que s’ha d’exigir la documentació correcta, precisament perquè l’administració ha de garantir el compliment de la llei. Per això, anuncia que el seu grup vetllarà perquè aquestes anomalies no es produeixin.

Margarita Roca: pregunta quina és l’assignació concreta que té la Comissió de Festes per la construcció de noves carrosses, ja que tal i com se’ls va comentar anteriorment la quantitat parcial assignada no era correcta.

Carles Taberner: la quantitat correcta és la xifra global de 118.000 euros aproximadament, i dins d’aquests diners està prevista la construcció de carrosses.

L’Alcalde: contesta a AMS-AM que tenen la voluntat d’anar reduint al màxim les factures i/o justificants que siguin incorrectes.

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Reproduïm un interessant comentari enviat al bloc per APM en data 22/11/2009:

Una democràcia representativa no és forçosament una democràcia participativa. D’aquí això que s’anomena desafecció.

Una acta no té perquè fer explícits noms i cognoms de persones afectades per decisions executives o administratives, però és un recull amb extracte i presa de decisions, mocions , posicionaments i com no resultats de votacions, que a més d’un valor informatiu sobre un acte públic, té un valor històric i consultiu que pot permetre a qualsevol ciutadà consultar i saber que s’ha esdevingut en aquest acte públic que és un ple municipal.

Crec que publicar actes, no pot ser de cap manera un acte il·legal i és pot fer sense contravenir la famosa llei de protecció de dades. Ho prova el fet que altres ajuntaments de major dimensió i població ho fan. Altra cosa diferent és que qui les ha de redactar, sàpiga o no fer-ho dins dels paràmetres que correspongui. Si ens hem de refiar de la manera de llegir en els plens, aquestes i altres documents per part del secretari municipal, ens trobem davant d’un problema de claredat expositiva bastant greu.

Poder és sens dubte voler, però l’equip de govern de Sils que cada vegada sembla més il·luminat quant a les seves decisions, sobretot el senyor alcalde; no vol, inclús passant-se pel forro una decisió democràticament aprovada per una majoria del ple i que en una anterior proposta el seu mateix grup va acceptar i vendre com un avenç democràtic, fer la publicació de les actes! És la transparència que promet el PSC? Quina por hi ha a la informació pública.

L’estament oficial que tramita documents oficials és l’Ajuntament, no poden fer-ho de cap manera a títol personal ni de grup, els altres grups municipals.

Sr. Nogué, una mica de serietat i coherència en les seves argumentacions. I procuri no ser tan recriminatori ni paternalista en els plens, que el populisme té bastantes connotacions antidemocràtiques. Quan argumenti legislacions restrictives potser que en faci una lectura pública i ens serà més fàcil entendre’l o creure’l.

Font: https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/11/04/ple-municipal-5n/#comment-6821

Anuncis

Accions

Informació

2 responses

16 12 2009
LNC

No volen un poble amb informació

20 12 2009
.Extractes

Extracte d’actes publicats al Quadern de Sils núm 66 de desembre 2009:

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

EXTRACTE D’ACORDS

EXTRACTE ACORDS PLE

Ple ordinari del 02/07/2009:

Moció Reconeixement al Camí de Sant Jaume – Camino de Santiago Català
ACORD:
Primer.- Reconèixer la feina que desenvolupa les Associacions d’Amics del Camí de Santiago de Ca• talunya i l’Associació Gerunda: amics dels camins de Sant Jaume de les comarques gironines per la seva tasca de difusió, de recuperació i senyalització del citat camí, i el seu treball voluntari d’atenció als pelegrins que volen començar a caminar des de Catalunya passant pel nostre municipi.

Ple ordinari del 03/09/2009:

Fixació festes locals per 2010
ACORD:
Primer.- Proposar al Conseller de treball de la Generalitat de Catalunya, com a festes locals pel 2010 a Sils els dies 24 i 27 de setembre, d’acord amb el que s’estableix en l’Ordre del Departament de Treball.

Manifest 11 de setembre

ACORD:
Primer.- Adherir•nos al Manifest de la Festa per la Llibertat elaborat per Òmnium Cultural amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

Modifcació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 1/2009

ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modifcació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament a l’àmbit del Sector Central, d’iniciativa municipal.

Votació: per una abstenció d’ICV-EUiA-EPM, i vuit vots a favor d’AMS-AM, CiU i IdS-PM s’aprova aquest acord.

Aprovació Compte General exercici 2008 ACORD:

Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici 2008 d’acord amb allò establert a l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Segon.- Donar trasllat del Compte General de 2008 a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas, en compliment de l’establert a l’article 212.5 i 223 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Votació: per cinc vots en contra d’ICV-EUiA-EPM, AMS-AM i CiU, i, quatre vots a favor d’IdS-PM es rebutja aquest acord.

Ple extraordinari del 22/10/2009:

Aprovació Compte General exercici 2008 ACORD:

Primer.- Aprovar el Compte General del Pressu• post de l’exercici 2008 d’acord amb allò establert
a l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Segon.- Donar trasllat del Compte General de 2008 a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas, en compliment de l’establert a l’article 212.5 i 223 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Votació: per dos vots en contra d’ICV-EUiA-EPM, tres abstencions d’AMS-AM i CiU i quatre vots a favor d’IdS-PM s’aprova aquest acord.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

EXTRACTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió extraordinària del 29/06/2009:

Aprovació Conveni – Expd. 2009/637
Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Sils i l’Ajuntament de Vidreres per a la creació i posta en funcionament de l’aulari de l’escola municipal de música de Vidreres a la població de Sils

ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Vidreres i l’Ajuntament de Sils per a la creació i posta en funcionament de l’au• lari de l’escola municipal de música de Vidreres a la població de Sils.

Sol•licitud subvenció a l’Institut Català de les Dones – Expd. 2009/640
Sol•licitud de subvenció per al desenvolupament d’actuacions del Pla d’acció de dones de la Selva 2007•2011.

ACORD:
Primer.- Aprovar i adherir•se al Pla d’Acció de Dones de la Selva 2007•2011
Segon.- Sol•licitar al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a la implementació d’accions in• closes al Pla d’Acció de Dones de la Selva 2007• 2011.

Aprovació Pla de Seguretat urbanització entorns antiga escola de Vallcanera

ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra Urbanització dels entorns de l’antiga es-cola de Vallcanera, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997 de seguretat i salut en les obres.

Sessió ordinària del 06/07/2009:

Aprovació Conveni – Expd. 2009/667

ACORD:
Primer.- Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat de sistemes d’informació entre Administracions Públiques.
Acceptació subvenció – Expd. 2009/323

ACORD:
Primer.- Acceptar la subvenció de //2.166’60// € concedida per l’Àrea d’Informàtica de la Diputació de Girona, destinada a millores tecnològiques a les oficines de l’Ajuntament de Sils per a l’any 2009.

Sessió ordinària del 20/07/2009:

Acceptació subvenció – Expd. 2009/288

ACORD:
Primer.- Acceptar la subvenció de //6.900’00// € concedida per l’Àrea de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, destinada al Fons Municipal d’Inversions en Béns Mobles d’Equipaments Culturals i Escènics 2009, concretament per Acústica i sistemes d’àudio i vídeo.

Subministrament Aula de Música de Sils – Expd. 2009/714

ACORD:
Primer.- Adquirir divers material i instruments bàsics per possibilitar la docència a l’Aula de Música de Sils, per un import total de 2.033,50 € – IVA

inclòs.

Projecte Joventut – Expd. 2009/715

ACORD:
Primer.- Aprovar l’activitat d’Acampada Jove d’Estiu, inclosa al Pla Local de Joventut, amb les despeses que a continuació es relacionen, per un import total de 1.349,51 € – IVA inclòs.
Aprovació bases convocatòria plaça treballador/ familiar

ACORD:
Primer. Aprovar les bases relatives a la convocatòria per a la provisió d’una plaça de treballador/a familiar (SAD) en règim laboral mitjançant concurs oposició lliure.

Sessió ordinària del 03/08/2009:
Aprovació bases plaça dinamitzador/a sociocultural. Expd. 2009/752

ACORD:
Primer.• Aprovar les bases relatives a la convocatòria per a la provisió mitjançant concurs opo• sició lliure del lloc de treball de dinamitzador/a sociocultural.

Adquisició mobiliari Llar d’Infants – 2009/744 ACORD:
Primer.- Adquirir al proveïdor HERMEX IBERICA SA el mobiliari pel nou centre d’Educació Infantil de 1r cicle de Sils, per un import de 19.679,33 € – IVA inclòs.

Acceptació subvenció SOC –
Expd. 2009/530

ACORD:
Primer.- Acceptar la subvenció de 35.134’05 € concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya per portar a terme un pla d’ocupació de prevenció d’incendis i inundacions, per cinc treballadors i amb una durada de 6 mesos.

Contractació Pla Protecció Civil – Expd. 2009/758 ACORD:
Primer.- Contractar al proveïdor D.V. SERVEIS TÈCNICS, S.L. l’elaboració del Pla de Protecció Civil NEUCAT i la revisió del Pla INFOCAT, per un import de 3.248,00 € – IVA inclòs.

Adhesió Catàleg Dipsalut – Expd. 2009/735 ACORD:
Primer.- Adherir•se al Catàleg de Serveis de l’or• ganisme autònom de salut pública de la Dipu• tació de Girona – Dipsalut i acceptar les seves condicions d’adhesió, amb els drets i obligacions esmentats en els mateixos i que consten a l’ex• pedient.

Balanç liquidació EUCiM de Vallcanera Park ACORD:
Primer.- Donar•nos per assabentats del balanç de liquidació de l’EUCiM de Vallcanera Park.

Acceptació subvenció – Expd. 2009/279

ACORD:
Primer.- Acceptar la subvenció de //6.000// € concedida per l’Àrea d’Acció Social i Coopera• ció al Desenvolupament, amb un pressupost de 17.000 € pel projecte Centre Obert de Sils.

Contractació obra Enderroc del moll de l’Estació, Exp. 2009/748

ACORD:
Primer. Adjudicar l’obra Enderroc del moll de l’Estació mitjançant el procediment del contrac• te menor, amb el contractista Germans Cañet Xirgu SL per un import de //19.960,71//€ més //3.193,71// € d’IVA.

Conveni prestació de serveis de protecció de la salut

ACORD:
Primer.- Aprovar el present conveni de col• laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Sils i l’Agència de Protecció de la Salut.

Aprovació Pla Desplegament de la Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica de Residus Municipals, Exp. 2009/751

ACORD:
Primer.- Aprovar la futura implantació de la Re• collida Selectiva de la FORM i continuació del compostatge casolà.

Conveni col.laboració amb Consell Comarcal/ ECOEMBES

ACORD:
Primer.- Aprovar el present conveni per fer efec• tiva l’adhesió de l’Ajuntament al Conveni de Col. laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Sils per a la delegació de la fun• ció al Consell Comarcal com unitat que gestiona les relacions derivades del Conveni de Col.labo• ració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la Societat ECOEMBES.

Conveni execució obres autopista AP-7

ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de caràcter fscal de la taxa per usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals, amb la UTE AP7 MAÇANET.

Sessió ordinària del 24/08/2009:

Acceptació subvenció – Expd. 2009/863

ACORD:
Primer.- Acceptar la subvenció de //36.000// € concedida pel Departament d’Educació de la Ge• neralitat de Catalunya, destinada al funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal.

Acceptació subvenció – Expd. 2009/212

ACORD:
Primer.- Acceptar la subvenció de //26.633’6// € concedida per la Direcció General del Medi Na• tural de la Generalitat de Catalunya, destinada a la

Recuperació del tram baix de la Riera de Vallcanera.

Contractació actuació arqueològica –
Expd. 2008/376

ACORD:
Primer.- Contractar a l’empresa JANUS, S.L. la re• alització d’una actuació arqueològica íntegra en els quatre ponts de l’antic Camí Ral de Vallcane• ra, per un import de 10.243,96 € – IVA inclòs.

Sessió ordinària del 17/09/2009:

Contractació sessions contes –
Expd. 2009/907

ACORD:
Primer.- Contractar a la empresa VADECONTES el servei de cinc sessions de conta•contes a la biblioteca municipal de Sils, per un import de 1.171,00 – exempt d’IVA.

Sol•licitud subvenció –Expd. 2008/369

ACORD:
Primer.- Sol•licitar a la Diputació de Girona una subvenció dins l’àmbit de Cooperació Munici• pal Fons de Subvencions 2009 per un import de 31.707 € per la certifcació nº 12 d’import 46.876’54 €, de la obra del Centre d’Educació Infantil 1r cicle (5 unitats) amb un cost total ad• judicat de 1.054.279’49 €.

Contractació lloguer llums Nadal –
Expd. 2009/892

ACORD:
Primer.- Contractar el lloguer de la il•luminació nadalenca al llarg del recorregut de la Cavalcada dels Tres Reis d’Orient, al proveïdor COMERCIAL 54 SL, per un import de 10.181,61 € – IVA in¬clòs.

Contractació reparació via pública –
Expd. 2009/887

ACORD:
Primer.- Contractar a la empresa GERMANS CAÑET XIRGU SL les actuacions de reparació del fonjall situat al carrer Alber, direcció Vilobí d’Onyar, per un import de 2.412,80 € – IVA inclòs.

Sessió ordinària del 21/09/2009:

Despeses liquidació Escola de Música –
Expd. 2009/637

ACORD:
Primer.- Aprovar les despeses de la liquidació de l’Escola Municipal de Música de Sils, en concep• te de professionals, en funció de la matriculació real, amb un import de 18.729’40 €, per procedir al pagament de 9 mensualitats amb un import de 2.081’04 €, corresponents a una novena part de la despesa, cadascun a mes vençut durant els cinc primers dies de mes a l’Ajuntament de Vidreres a partir del mes de novembre i fns a inici de mes de juliol de 2010.

Font: Quadern de Sils, núm 66.
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Noticies/2976%20quadern%2066_pant.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: