Fons Zapatero

18 01 2010

Voreres noves

Plànol i foto superiors: http://www.ddgi.cat/pc/sils/165-09/PROJECTE.pdf

770.000 euros per Sils

Es destinaran 96.000 euros a l’arranjament de voreres i actuacions per adaptació i supressió de barreres arquitectòniques al nucli (DdG). No sabem si també s’arranjarà l’anomenada vorera indefinida.

Inversió de 770.000 euros del fons Zapatero

L’Ajuntament de Sils va aprovar les obres que executarà amb la inversió procedent del fons extraordinari del Ministeri d’Administracions Públiques -conegut com a Pla Zapatero-.

Entre altres, amb els prop de 770.000 euros que rep el municipi, hi ha la remodelació del camp de futbol amb la reposició de nova gespa artificial (503.000 euros), la millora de l’enllumenat públic de la urbanització (169.438 euros) Vallcanera Park i la primera fase d’arranjament de voreres i actuacions per adaptació i supressió de barreres arquitectòniques al nucli (96.088 euros). Les obres s’han d’enllestir abans del 31 de desembre de 2009.

DdG, dimecres 24 de desembre de 2008

Anuncis

Accions

Informació

7 responses

24 12 2008
LNC

Aquesta inversió no és directa i s’ha de fer amb persones aturades.. veurem en què queda.. que la major part vagi a gespa d’un camp d’esports demostra quina mena de dèficits urbanístics prioritzar l’Ajuntament.

De moment i segons pressupost del 2008 ja hauríem de tenir cos de polícia i ara diuen que no perquè clar des de la prepotència no aproven pressupostos.. aquest tripartit IDS-PSC-PSOE que ens governa fa aigues..

26 12 2008
.Crítiques

divendres, desembre 26, 2008
Crítiques a IDS per destinar 503.000 € a la remodelació del camp de futbol i no haver consensuat les inversions.

Altres grups polítics haurien prioritzar un Centre de Dia i altres equipaments i actuacions a l’àmbit de l’ensenyament (CEIP i SES), a més la població reclama transparència en la gestió d’aquests diners públics després que IDS s’hagi negat a fer auditories a l’Ajuntament i a ser l’únic ajuntament català que s’ha negat a fer públiques les declaracions dels béns patrimonials del membres -electes i no electes- de la Junta de Govern Local. Ha causat especial preocupació que sigui la secretaria la dependència que gestionarà aquest import.

L’ajuntament està obligat a realitzar les obres presentades i a contractar directament personal en situació d’atur per portar-les a terme, el que fa dubtar de la capacitat de l’ajuntament atès que fa pocs dies fins i tot es declara incapaç de poder facilita al Jutjat Social de Girona documentació, per manca de personal.

Els més pessimistes temen que es deixin perdre aquest calés, que no s’hagin consensuat les inversions i que per últim no es gestionin adequadament per noves negligències municipals.

http://losilenc.blogspot.com/2008/12/crtiques-ids-per-destinar-503000-la.html

………………………….

REAL DECRETO-LEY 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación:

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/19432
http://www.map.es/prensa/actualidad/noticias/2008/12/20081210/text_es_files/file/Decreto_Fondo.pdf

27 12 2008
buf

No vull pas negar que faci falta una renovació al camp de futbol, però imagino que poden esperar més que els infants de l’escola.

La Generalitat no vol fer l’Escola nova, però a Sils estem rebent subvencions per diferents conceptes -pla ZP, subvenció macro complex estació-. Amb aquests diners ens l’hauríem de fer nosaltres mateixos l’escola. Hi ha prioritats. I ja reclamarem que ens la paguin més endavant i podrem tirar endavant els altres projectes quan els tinguem clars i estiguem tots més o menys d’acord.

28 12 2008
.Tres projectes

Núm. 17288
AJUNTAMENT DE SILS
Edicte d’aprovació inicial de tres projectes d’obres

Pel present es fa públic per a general coneixement que l’Ajuntament de Sils va aprovar inicialment els projectes ordinaris en les sessions que tot seguit es relacionen:

– Millores enllumenat públic Urb. Vallcanera Park (actuacions mediambientals, d’eficiència energètica i d’adequació al reglament de baixa tensió) amb un import de //169.438,96// € aprovat per la Junta de Govern Local Ordinària del 15 de desembre de 2008.

– Arranjament voreres i actuacions per adaptació i supressió barreres arquitectòniques (1a. fase) amb un import de //96.088,28// € per la Junta de Govern Local Ordinària del 15 de desembre de 2008.

– Adequació i millora del camp de futbol municipal amb un import de //503.840,76// € pel Ple Extraordinari del 16 de desembre de 2008.

La documentació que aquest integra es podrà examinar en la Secretaria d’aquesta Corporació, durant el termini de 15 dies, a partir del dia següent de la inserció d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en compliment del que disposa l’article 235.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les persones, naturals o jurídiques, que es considerin afectades podran presentar dins d’aquest termini, les reclamacions i documents que les justifiquin, sobre qualsevol dels aspectes de l’esmentat projecte.

En el cas que no es presentin al·legacions, els projectes restaran aprovats definitivament, donant-se en aquest acte per complert d’acord amb el que disposa l’article 38 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Sils, 17 de desembre de 2008
Martí Nogué Selva
Alcalde

Font: BOP de Girona, 22/12/08
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2008/245/20082450017288.pdf

9 11 2009
Bloc

Infraestructures
Arriba el nou Pla Zapatero

Els municipis rebran menys diners que aquest 2009
2009-11-09, Redacció/

El Pla per al 2010 destina 79 milions d’euros a les comarques gironines i 43 i mig al Maresme. La novetat més destacada és que els ajuntaments podran destinar un màxim del 20% fons estatal a despesa social. La resta haurà de ser per a projectes destinats a la sostenibilitat econòmica, ambiental o social. A més, en aquest nou fons, l’Estat avançarà als consistoris el 85% de l’import dels projectes i els pagarà el 15% restant quan l’obra estigui acabada (en la partida d’aquest any l’avançament era del 70%).

En contrapartida, els municipis rebran imports inferiors als que havien rebut en el pla anterior.

En conjunt, el nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Social preveu una inversió de 5.000 MEUR.

D’aquests 5.000 milions, 79 van a parar a comarques gironines.

La ciutat de Girona en rebrà 10,2 i Figueres 4,6.

A la comarca de la Selva, els municipis més beneficiats (recordem que la dotació està en funció del nombre d’habitants) són Blanes (4,2), Lloret de Mar (4) i Santa Coloma de Farners (1,2). Els seguirien, amb imports que oscil.len entre els 700 i els 500.000 euros, Arbúcies, Maçanet de la Selva, Caldes de Malavella, Tossa de Mar, Anglès, Sils i Hostalric.

Tot i així, la inversió del govern Zapatero, aquesta, com l’any passat, no ha estat exempta de polèmica.

En el darrer ple municipal de Lloret de Mar, el regidor d’Urbanisme, Josep Valls, va destacar la contrapartida d’aquesta aportació per al 2010: una retallada de les hisendes locals i una pujada de l’IVA, que, pel que fa a Lloret, es quantifica en uns 600.000 euros.

El regidor socialista Gregori Elorza comenta que s’ha de valorar l’ajut encara que pugui ser insuficient, i el que s’ha de buscar és que s’incrementi.

Per la seva banda l’alcalde del municipi, Xavier Crespo, considera que el FEIL “és un engany”.

També en el darrer ple municipal, en aquest cas de Blanes, el regidor d’EUiA Joan Salmerón va reclamar que l’oposició -de la qual el seu grup forma part- pugui participar a l’hora de decidir els projectes finançats per l’estat.

Al Maresme, 43,5 MEUR

A la comarca del Maresme, l’estat hi destina enguany 34 milions i mig, el que representa uns 30 milions menys que l’any passat.

En aquest cas el municipi més beneficiats és la capital, Mataró, que rebrà gairebé 13 MEUR.

A la resta de municipis de l’Alt Maresme els corresponen les següents quantitats: a Pineda de Mar 2,8; a Calella 2; a Malgrat 1,9; a Tordera 1,6; a Arenys de Mar 1,5; a Canet de Mar 1,4; a Palafolls 900 mil euros; a Sant Pol de Mar mig milió; i a Santa Susanna 300 mil.

El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera, Bernat Costas, coincideix amb els representant d’altres municipis en assenyalar que, mentre per una part l’estat dóna aquests diners, per altra rebaixa les aportacions ordinàries.

Com ja hem assenyalat tots els ajuntaments, en general, valoren positivament l’aportació, alhora que puntualitzen que és insuficient per fer front a la difícil situació econòmica per la què travessen tant les hisendes locals com les butxaques de les famílies. Esperem que, com apunten els experts, es pugui parlar de l’any 2010 com de l’any de la recuperació.

Audio
Escoltar Xavier Crespo, Josep Valls i Gregori Elorza
[audio src="http://www.radiomarina.com/audio/informatius/091109_crespo_valls_elorza.mp3" /]

Escoltar Bernat Costas
[audio src="http://www.radiomarina.com/audio/informatius/091109_costas.mp3" /]

http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=3888

9 11 2009
Esther

Y que dice el Alcalde de Sils respecto a esta subención y a quien le dara trabajo, a los de su Candidatura.

18 01 2010
.Voreres noves

Voreres noves a Sils

El present projecte es redacta, per part dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Sils, en funció de la decisió presa per la Corporació d’executar una primera fase per l’arranjament de voreres i actuacions per a l’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques dins dels Fons Estatal d’Inversió Local creat pel Reial Decret Llei 9/2008,

de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal de Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia i l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament.

Tot i la necessitat dels treballs que es descriuen i valoren en el present projecte fins a l’actualitat la Corporació no havia pogut programar la seva execució per falta de partida pressupostària.

Les obres projectades es podran finançar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local doncs es tractarà d’un contracte d’obra que estarà d’acord amb l’article 6 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb l’article 3 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre al tractar-se d’obres dirigides a :

– La supressió de barreres arquitectòniques (apartat 5 de l’article 3 del Reial Decret
Llei 9/2008).

– Adequació, rehabilitació o millora d’entorns o espais públics (apartat 1 de l’article 3
del Reial Decret Llei 9/2008).

– Equipaments i infraestructures de serveis bàsics en les xarxes viaries (apartat 2 de l’article 3 del Reial Decret Llei 9/2008).

El terme municipal de Sils presenta zones on les voreres estan en mal estat de conservació o fins i tot sense executar i, per altra banda, està necessitat d’actuar per suprimir les barreres arquitectòniques a nombrosos indrets. Per això, s’ha cregut convenient redactar i portar a terme aquest projecte per iniciar el procés que com objectiu final té l’arranjament de les voreres existents, l’execució de les voreres no realitzades i acabar definitivament amb les barreres arquitectòniques de la via pública a tot el terme municipal.

Consulteu el detallat document pdf publicat al web municipal:
http://www.ddgi.cat/pc/sils/165-09/PROJECTE.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: