Ple pressupostos, 19 febrer

16 02 2010

El ple de l’Ajuntament aprova, per unanimitat, un pressupost de 4,8 milions, amb només 350.000 euros d’inversió

El ple de Sils va aprovar per unanimitat (govern d’IdS, d’ICV, AMS i CiU) el nou compte que ha de regir les arques municipals aquest 2010 i que ascendeix fins als 4,8 milions d’euros. És un compte amb poca inversió, com remarca l’alcalde Martí Nogué, només 340.000 euros. Entre les més destacades hi ha la redacció del projecte de la nova seu per la biblioteca i l’arxiu (70.200 euros), el prolongament del pas soterrat de l’estació (60.000 euros), l’adequació del local de l’antiga junta de Vallcanera (60.000 euros), etc. Unes inversions que es veuen bé des de l’oposició per l’austeritat en temps de crisi. Tot i això, ICV recorda que s’ha hagut de consensuar el pressupost perquè inicialment s’hi preveia incloure la canonada de la dessaladora i AMS també va veure recollida la seva demanda de rebaixa la despesa dels grups. CiU inicialment en la comissió informativa va dir que s’abstindria però finalment, va decidir donar suport al pressupost.
.
Font: Diari de Girona

.
El ple de l’Ajuntament de Sils va aprovar ahir el pressupost del 2010, que puja a uns 4,8 milions d’euros, dels quals vora 350.000 estan destinats a inversions. Aquest any no hi ha cap inversió que destaqui per sobre de les altres. Una partida d’uns 70.000 euros servirà per pagar el sobrecost de la llar d’infants, i una altra d’uns 60.000 euros va destinada al conveni per al pas subterrani de l’estació. També es destinen 70.000 euros per al projecte de la biblioteca i l’arxiu. Igualment, una xifra similar anirà destinada a pagar diversos conceptes d’uns baixos que ha adquirit l’Ajuntament després d’una resolució judicial. També hi ha 60.000 euros destinats a l’elaboració de projectes sense concretar i 10.000 euros per als Estanys i la riera.
.
Font: El Punt
.

16 febrer: El bloc d’ICV fa publica la seva posició en relació als pressupostos 2010, tema monogràfic del ple extraordinari del divendres 19. La resta de blocs digital dels grups polítics locals no opinen (AMS, CiU, IdS):

.
ICV-EUiA-EPM – Pressupostos Municipals 2010.
.
Posició del nostre grup en relació als pressupostos 2010.
.
1 – Posar de manifest la manca de resposta a hores d’ara de la informació sol•licitada pel nostre grup:

– Liquidació 2009 complerta enviada a la Sindicatura de Comptes.

– Informe interventor del Romanent de Tresoreria, a 31.12.2009; (de la liquidació). Desglossament Romanent de Tresoreria Afectat i Despeses Generals.

– Informe interventor del saldo del compte 409 (Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost; factures 2009 que es preveuen pagar amb crèdit pressupostari del 2010.

– Document Bases Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sils vigent pel pressupost 2010, data i acta aprovació; segons RD 500/1990.
.
Considerem que cal la màxima informació i transparència en l’elaboració dels pressupostos, cosa que ara no ha passat i li hem d’agrair al Sr. Alcalde.
.
2.- Subministrament d’aigua des de la planta dessaladora de la Tordera fins a Sta. Coloma de Farners.
.
La informació presentada fins ara per l’equip de govern, considerem que no es prou rigorosa ni suficient per avalar un projecte d’aquestes característiques (uns papers sense data, sense segell, sense cap signatura !!) Es preveu una inversió total de de 1.091.865€ sense IVA, amb IVA son 1.288.400€, i que suposaria un importantissim recàrrec a la factura de l’aigua que paguem.

A tall d’exemple, l’impacte sobre les tarifes si es fes el retorn amb deu anys a SOREA seria de un 88.56% sobre la tarifa mitjana actual, que segons l’estudi es de 0.4646€/m cubic. O de un 64.56% si fos a 15 anys, i aixi fins a un 37.89% si fos en 35 anys.
.
Coincidim amb l’equip de govern en que cal trobar solucions a llarg termini per garantir la qualitat de l’aigua potable de Sils, però demanem la presentació d’estudis fets amb serietat i amb rigor de les solucions proposades. El problema de Sils no és la quantitat d’aigua, que sembla garantida, si no la seva qualitat.
.
Demanem que les partides previstes en aquest pressupost siguin retirades, tant la partida 06 75.300 dels ingressos, de 436.746€, com la 06 442 72.300 de les despeses, de 436.746€, quedant a la espera dels estudis que ens puguin fer creure amb la necessitat del que ara es proposa o d’altres alternatives.
.
Proposem aquesta esmena, que manté l’equilibri pressupostari, i anunciem que votarem en contra dels pressupostos si aquestes partides es mantenen.
.
3.- Biblioteca i arxiu municipal.
.
En el PUOSC (PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA – PUOSC (2008-2012), amb el nostre vot en contra, perquè varem defensar la construcció d’un centre de dia, i amb el vot favorable de la resta de grups, es va aprovar el projecte d’un edifici faraònic al costat de l’estació, en els únics terrenys municipals per equipaments que tenim actualment.
.
El projecte inicial ha anant minvant, per efectes d’una menor capacitat econòmica de l’Ajuntament i d’un projecte inicial de tres edificis, un per biblioteca i arxiu municipal, un altre d’aules de cuina i un tercer de sala polivalent-auditori, hem arribat a hores d’ara, al projecte només d’una nova biblioteca municipal i arxiu, que per rebre les subvencions de la Generalitat ha de complir amb les característiques que ella imposa.
.
Són uns mil metres quadrats, amb un cost que ronda el milió i mig d’euros. D’aquest import, mig milió del cost total seria subvencionat per la Generalitat, si es construís una nova biblioteca. Però ara, en els pressupostos del 2010, només hi va una partida per fer el projecte.
.
El nostre grup està a favor de que es tiri endavant aquest projecte en el lloc on està previst, al costat de l’estació de Sils, en els terrenys comprats a RENFE. Considerem que és un lloc amb prou centralitat, i encara més ho sera quan estigui fet el pas soterrani per creuar per sota de les vies, que sembla que sera l’any vinent, molt avans de que la nova biblioteca de Sils estigui oberta al public..
.
Aprovem que es faci el projecte amb la subvenció prevista, i ja decidirem l’any vinent si tenim prous diners per passar del projecte a l’execució o bé si tenim altres prioritats i cal esperar. Però estem d’acord amb el lloc proposat i en fer ara el projecte.
.
4.- “Plan Zapatero – 2”.
.
La manca d’informació de l’equip de govern, dissortadament una mancança habitual, ha impedit que els grups municipals coneguéssim els projectes que es presentaven des de l’Ajuntament al “plan Zapatero – 2”. Són 524.320€ en total que a Sils es desglossen en 419.246€ en inversió i 105.074€ en despesa social, pel que hem pogut esbrinar després de presentats.
.
Creiem que hagués estat millor poder saber i opinar sobre els projectes a presentar, en comptes d’opinar sobre projectes presentats, perquè només en quedarà això, unes opinions.

Ens hagués agradat poder defensar en els pressupostos municipals que aquests 105.074€ haguessin anat per millorar l’atenció social, amb més personal per l’assistència social, per l’atenció domiciliaria, amb més recursos perquè la gent gran que ara es queda sense teleassistència, perquè de més amunt no hi arriben diners. I l’Ajuntament els hi podría facilitar, amb la creació d’un fons per ajudar a les persones i les famílies que estan patint més agudament la situació de crisi, en mes recursos, recursos addicionals, per pagar llibres, menjadors i transport escolar, mes beques, … tantes i tantes coses que ara només restaran com opinions. Un any mes, disortadament, hem de discutir el pressupostos sense tenir l’informe anual – balanç dels tècnics dels serveis socials.
.
La cobertura del sostre dels vestidors del pavelló és una moció presentada fa molt de temps per AMS i aprovada per tots els grups. En alguna ocasió hem discutit en reunions de portaveus que l’acord passava per descongestionar el pavelló, ara a “tope”, als matins per l’afluència de les dos escoles i de l’institut, com a les tardes per una major demanda d’instal•lacions.

Pel que fa al projecte presentat, tenim dubtes de que sigui així, ja que tal i com es presenta, sembla més aviat un gimnàs pensat al marge de l’actual pavelló.

Preguntem: Per quins usuaris està previst ? Serà un espai públic i de gestió pública ?.
.
Font: bloc La Veu de Sils

.

15 febrer: El bloc d’ICV fa un breu anàlisi del contingut del ple municipal extraordinari per aquest dijous 19 febrer. Avui dimarts han penjat la convocatòria al web municipal:
.

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2010
PLE EXTRAORDINARI PRESSUPOSTOS 2010 – DIVENDRES 19 DE FEBRER A LES 19 HORES

ICV-EUiA-EPM – BREU ANALISI INICIAL
.
ICV-EUiA-EPM de Sils va sol•licitar la següent informació a l’Ajuntament, el dia 11 de Febrer, que no va rebre, per la negativa de l’Alcalde a facilitar-la:
– La liquidació complerta de 2009, enviada a la Sindicatura de Comptes.
.
– Informe interventor, sobre el Romanent de Tresoreria, a 31.12.2009; (de la liquidació) i desglossament Romanent de Tresoreria Afectat i Despeses Generals.
.
– Informe interventor del saldo del compte 409 (Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost; factures 2009 que es preveuen pagar amb crèdit pressupostari del 2010.
.
– Document Bases Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sils vigent pel pressupost 2010, data i acta aprovació; segons RD 500/1990.
.
Alguns comentaris sobre el projecte de pressupostos 2010 presentats per l’Alcalde en diverses reunions amb els grups municipals:
.
Dels pressupostos de 2009, hi ha previst un augment en els de 2010 de 1.000.000 d’euros en els ingressos, de 4.235.210 a 5.246.429€, creix un 23.87%.
.
Creix el capítol 1 d’impostos directes, un 21,712%, fins a 2.260.935€, bàsicament per la incorporació del IBI, per la sentencia de l’autopista, que són 355.935 €.
.
Es redueix el capítol 2 d’impostos indirectes, de 300.000 a 150.000€. El ICIO (Impost sobre construccions, instal•lacions i obres) es redueix un 50%. La retallada continua sent poc realista, tenint en compte la liquidació del 2009, que front els 300.000€ inicials hi han hagut tant sols 9.530€ de drets reconeguts i només 1.453 de recaptació neta.
.
Creix el capítol 3 de taxes, preus públics i altres ingressos, un 27,85%, quasi bé un 30%, fins a 952.400€. La liquidació del 2009 ens diu que sobre els 744.896€ pressupostats l’any passat hi han hagut 849.364€ de drets reconeguts, amb 661.682€ de recaptació neta i 187.682€ de deutes pendents de cobrament. Aquestes dades nomes es poden explicar, pel fort augment de taxes i impostos municipals de 2009, d’un 4% i un 5% en el preu de l’aigua, quan la inflació real va ser del 0.8% a finals d’any. Hi ha hagut un fort increment de la partida precisament en un any de forta crisi econòmica amb moltes persones a l’atur en la nostra localitat.
.
Capítol 4 de transferències corrents, creix per l’aportació del “PLAN ZP – 2”, en 105.074€., passant de 744.896€ a 952.400€.
.
El capítol 5 d’ingressos patrimonials es redueix el 10%, quedant en 105.945€. El capítol 7 transferencies de capital creix de 31.707€ a 500.753€, un 1.479%.
.
Gairebé tot l’augment es justifica amb la partida de 436.746 € de SOREA, empresa concessionària de l’aigua, pel finançament de la construcció d’una conducció d’aigua de la dessaladora de la Tordera fins a Sta. Coloma de Farners. És un projecte de l’ACA, que córre amb el 50% de la inversió i vol fer pagar l’altre 50% als municipis que vulguin rebre aquesta conducció.
.
Les partides de despeses previstes pel 2010 creixen en el capítol 1, despeses de personal, de 1.443.381€ a 1.568.234€, un 8,65%. El capítol 2 de despeses corrents, en bens i serveis, passen de 1.759.939€ a 1.931.854€, creix un 9.76%. El capítol 3 de despeses financeres es redueix, de 1110.189€ A 91.238€, un 17.19%.
.
El capítol 4 de transferències corrents passa de 500.942€ a 521.579€, creix un 4.12%. A destacar la dotació de 60.000€ per la redacció de projectes i de 63.000€, per l’adjudicació del local xamfrà avinguda Costa Brava i Jacint Verdaguer.
.
El capítol 6 d’inversions reals creix de 172.995€ a 368.277€, un 112%, pel soterrament del pas de l’estació – conveni ADIF de 60.000€ i per 436.746€ l’empresa concessionària aigua SOREA.
.
El capítol 7 de transferències de capital queda amb 496.746€.
.
El capítol 9 d’actius financers passa de 247.761€ a 268.498€, creix 8.37%.
.
La plantilla orgànica 2010 es vol augmentar en dos educadores per la Llar, una de les dos condicionada al nombre de matriculacions de nadons. També, promocionar una plaça d’Auxiliar Administratiu/va a Oficial Administratiu/va, amortitzant la plaça d’auxiliar. Promocionar una plaça de peó de la brigada a Cap de la brigada, sense amortitzar la plaça de peó.
.
Subvencions entitats 2010, en general es manté l’import del 2009. La partida a entitats i associacions culturals es redueix, de 210.404€ de 2009 a 206.746€ al 2010. Mentre, que la major partida, per l’associació organitzadora de festes i activitats a Sils, es manté igual – 106.730. Es redueixen les partides d’educació, i creixen algunes que semblen destinades a fer mes festes. La partida per a entitats urbanístiques es manté igual, a 21.531€, igual que la partida de subvencions a empreses privades a 1.243€.
.
Creix la partida de subvencions a entitats i associacions esportives, amb dues novetats, el club petanca Sils i el club esportiu Sils, de 46.150€ a 47.647€. Es manté igual la partida a subvencions d’entitats i associacions, a 1.350€.
.
El nivell d’endeutament a efectes d’autoritzacions: 62.27% < 110%, a 1 de gener 2010 i 55.52% < 110%, a 31 de desembre 2010.
.
Font:La Veu de Sils


Accions

Informació

7 responses

16 02 2010
.Megafonia

Al Ple de 3 de juliol de 2008 es va aprovar aquesta Moció per a la publicitat de les convocatòries ordinàries i extraordinàries dels plens municipals:

… es proposa la convocatòria dels plens a la Web municipal, als taulers d’anuncis i amb megafonia, així com publicar a la Web les actes de totes les reunions, incloses les comissions informatives. VOTACIÓ – A favor : Tots els grups, per unanimitat. La moció queda aprovada.

😳

Font: https://silsdelaselva.wordpress.com

16 02 2010
Esther

Que vergüenza de Alcalde y secretario

16 02 2010
.Bloc

PROPER PLE EXTRAORDINARI MUNICIPAL
DIVENDRES 19 DE FEBRER A LES 19:00

O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA

PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL:

2.- Aprovació Pressupost Municipal general any 2010

L’Alcalde president,

Martí Nogué Selva.

Sils, 15 de febrer de 2010.

Ajuntament de Sils

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/Af%20Ple%20Extraordinari.pdf

20 02 2010
.Per unanimitat

Dissabte 20 de febrer de 2010
Diari de Girona

Sils destina 340.000 euros a la inversió en el nou pressupost

E.B. | SILS

El ple de Sils va aprovar per unanimitat (govern d’IdS, d’ICV, AMS i CiU) el nou compte que ha de regir les arques municipals aquest 2010 i que ascendeix fins als 4,8 milions d’euros. És un compte amb poca inversió, com remarca l’alcalde Martí Nogué, només 340.000 euros. Entre les més destacades hi ha la redacció del projecte de la nova seu per la biblioteca i l’arxiu (70.200 euros), el prolongament del pas soterrat de l’estació (60.000 euros), l’adequació del local de l’antiga junta de Vallcanera (60.000 euros), etc. Unes inversions que es veuen bé des de l’oposició per l’austeritat en temps de crisi. Tot i això, ICV recorda que s’ha hagut de consensuar el pressupost perquè inicialment s’hi preveia incloure la canonada de la dessaladora i AMS també va veure recollida la seva demanda de rebaixa la despesa dels grups. CiU inicialment en la comissió informativa va dir que s’abstindria però finalment, va decidir donar suport al pressupost.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/02/20/sils-destina-340000-euros-inversio-nou-pressupost/388908.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Dissabte 20 de febrer del 2010
El Punt

L’Ajuntament aprova un pressupost de 4,8 milions, amb 350.OOO euros d’inversió

El ple de l’Ajuntament de Sils va aprovar ahir el pressupost del 2010, que puja a uns 4,8 milions d’euros, dels quals vora 350.000 estan destinats a inversions. Aquest any no hi ha cap inversió que destaqui per sobre de les altres. Una partida d’uns 70.000 euros servirà per pagar el sobrecost de la llar d’infants, i una altra d’uns 60.000 euros va destinada al conveni per al pas subterrani de l’estació. També es destinen 70.000 euros per al projecte de la biblioteca i l’arxiu. Igualment, una xifra similar anirà destinada a pagar diversos conceptes d’uns baixos que ha adquirit l’Ajuntament després d’una resolució judicial. També hi ha 60.000 euros destinats a l’elaboració de projectes sense concretar i 10.000 euros per als Estanys i la riera.

Font: http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/10-administracions/138807-lajuntament-aprova-un-pressupost-de-48-milions-amb-350ooo-euros-dinversio.html

22 02 2010
.ICV explica

diumenge 21 de febrer de 2010
ICV-EUiA-EPM EXPLIQUEM EL NOSTRE VOT ALS PRESSUPOSTOS 2010.

El nostre grup varem votar a favor del projecte dels pressupostos municipals pel 2010, presentat al ple per l’equip de govern en minoria de IdS-PM, i aprovats per unanimitat de tots els grups municipals.

Aquestes varen ser les nostres raons:

Estem als inicis de l’any i ja podem veure que la situació de crisis està tocant directament, a les persones, a les famílies,a les empreses. En resum, podem afirmar que aquest inici d’any és pitjor encara que el del 2009. Per tant, els pressupostos, que són a fi de comptes una previsió de futur, aquest any encara es presenten amb més dificultats. Veurem si els ingressos pressupostats es compleixen i també si les partides previstes seran suficients. I quantes modificacions pressupostaries seran necessàries portar a aprovació del ple.

La informació sol•licitada es posarà a disposició – l’Alcalde es va comprometre a trametre-la tant aviat fos disponible. La informació pendent sol•licitada pel nostre grup és:

– Liquidació 2009 complerta enviada a la Sindicatura de Comptes.

– Informe interventor del Romanent de Tresoreria, a 31.12.2009; (de la liquidació). Desglossament Romanent de Tresoreria Afectat i Despeses Generals.

– Informe interventor del saldo del compte 409 (Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost; factures 2009 que es preveuen pagar amb crèdit pressupostari 2010.

– Document Bases Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sils vigent pel pressupost 2010, data i acta aprovació; segons RD 500/1990.

Seguiment trimestral de l’execució pressupostària – El nostre grup va proposar i es va acceptar, que cada tres mesos es presentarà als grups municipals l’evolució de l’execució pressupostària. Això permetrà fer un seguiment del que hem aprovat.

La canonada de l’aigua de la dessaladora retirada dels pressupostos – El nostre grup havia proposat la retirada de la partida prevista per la canonada de l’aigua de la dessaladora. La nostra proposta ha estat acceptada i la partida prevista retirada dels pressupostos. La informació presentada fins ara per l’equip de govern, no era prou rigorosa ni suficient per avalar un projecte d’aquestes característiques (uns papers sense data, sense segell, sense cap signatura !!)

Es preveu una inversió total de 1.091.865€ sense IVA, que amb IVA son 1.288.400€, i que suposaria un importantissim recàrrec a la factura de l’aigua que paguem. A tall d’exemple, l’augment sobre les tarifes si es fes el retorn amb deu anys a SOREA seria d’un 88.56% sobre la tarifa mitjana actual, que segons l’estudi és de 0.4646€/m cúbics. O d’un 64.56% si fos a 15 anys, i així fins a un 37.89% si fos en 35 anys.

Pla d’ocupació local – El nostre grup va demanar per la inclusió d’un pla d’ocupació local en la comissió informativa, que complementés els plans d’ocupació de la Generalitat. Hem estat escoltats!. Es dota amb 50.000 €, que provenen de la retallada de les indemnitzacions per assistència a comissions i plens dels regidors i regidores. La reducció d’aquesta partida ha estat a instància de AMS però amb la corresponsabilitat de tots els grups de l’oposició.

Conveni 2010, del personal municipal laboral – A requeriment del nostre grup, l’Alcalde va confirmar que les retribucions del personal laboral seran pel 2010, iguals que les del personal funcionari, sense cap diferencia.

Subvencions AMPAS i Escoles – Es manté el mateix criteri de l’any anterior, quedant oberta encara la possibilitat de noves demandes de subvencions (AMPA de la Llar d’infants). Recollint la proposta d’en Marc Capdevila – CiU, tots els grups varem acordar consultar al Consell Escolar Municipal, com s’hauran de gestionar al futur les subvencions municipals, tant l’import total, com els beneficiaris de les subvencions (escoles i/o AMPAS?) i la millor forma de justificació de les despeses.

El projecte de la nova biblioteca i arxiu municipal s’aprova – Aquest any es farà només el projecte, deixant per l’any vinent, iniciar els procediments per la seva execució (Inversions locals i subvenció POUSC). El nostre grup va reiterar que quan el projecte passi a fase d’execució, si no són altres les prioritats pressupostàries, que l’emplaçament ara previst al costat de l’estació, en els antics terrenys de RENFE, ens sembla el més adequat. En part perquè és l’únic sòl municipal per equipaments ara disponible i perquè segons els nostre criteri reuneix la centralitat que un equipament com aquest requereix, més si tenim en compte que el pas subterrani de l’estació, que comunicarà de forma permanent la placa de l’estació i els antics terrenys de la RENFE ha de ser una realitat ben aviat.

Ens imaginem la nova Biblioteca i l’Arxiu Municipal com un balcó obert als Estanys !!

Sils 21 de febrer 2010.

Font: La Veu de Sils, http://laveudesils.blogspot.com/2010/02/icv-euia-epm-expliquem-el-nostre-vot.html

3 03 2010
.Extracte

Extracte d’acord de ple municipal:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/100219Plweb.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
La secretaria de l’Ajuntament de Sils, després d’uns mesos sense publicar les actes dels plens municipals, en ofereix ara uns extractes dels plens, sense el debat dels regidors i regidores, sense el detall de les votacions, sense els precs i preguntes del final del ple, “ocultant una part d’informació a la ciutadania”, com diu la denúncia que el grup ICV ha presentat al Síndic de Greuges. Els acords de les juntes de govern ( sovint, de gran importància pels interessos generals de Sils) no es publiquen ni extractats ni sense extractar. Sequera informativa.

Llegiu també:

Les actes de Sils al Síndic de Greuges
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/02/26/les-actes-de-sils-al-sindic/

Pròxim ple municipal:
https://silsdelaselva.wordpress.com/category/proxim-ple-municipal/

22 03 2010
.Pressupost 2010. 4,8 M €

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: