Nyap 2010

11 09 2010

Nyap 2010


9 d’abril de 2010. Nova protesta veïnal, mentre continuen produint-se, amb impunitat, les maniobres il•legals al carrer del Nyap (l’espectacle es pot contemplar, a diari, entre les 8 i les 9 del matí)

Fonts de tot crèdit ens comuniquen que en data 9 abril 2010, un grup de veïns de Can Cabirol han presentat onze escrits a l’Ajuntament, dirigits –respectivament- a l’alcalde Martí Nogué Selva i als regidors i regidores Joan Cot Porcell, Andreu Arredondo Rodríguez, Carles Taberner Morell, Francesc Anoro Zuferri, Margarita Roca Julià, Marc Capdevila Alabert , Vicenç Manzano Reche, Maria Josep López Dolcet, Albert Miralles Güell i Cristina Simó Alcaraz.

021

Els escrits fan referència a una nau industrial, popularment coneguda com a “El Nyap de Sils”, situada a la parcel•la ubicada entre els carrers Bastiments, Països Catalans i Avinguda de La Selva, edifici actualment ocupat per un supermercat Consum Basic. Els escrits estan dividits en quatre apartats que resumirem així :

I. Segona superfície comercial.

Exposen que l’estudi de detall aprovat (un cop la nau industrial ja estava aixecada !!!) per un ple municipal de l’Ajuntament de Sils en data 5 de març de 2009, amb els vots a favor d’IdS i CiU i amb els vots en contra d’AMS i ICV, projecta construir uns edificis B, C, D de “botigues diverses” en la parcel•la esmentada.

Demanen que l’Ajuntament de Sils els informi per escrit i amb immediatesa de qualsevol novetat pel que fa a sol•licituds o atorgaments de llicències d’activitat, obra, etc. que facin referència a aquesta “segona superfície comercial”. I que no es repeteixi la sistemàtica i vergonyant desinformació que van patir quan es va autoritzar i construir l’esmentada nau industrial, durant els anys 2007 i 2008.

II. Mobilitat.

Exposen l’incompliment de la llicència atorgada per l’Ajuntament de Sils en data 16 de març de 2009 i l’incompliment del decret de l’Alcaldia de 23 d’octubre de 2009, documents on es detalla la mobilitat viària a l’entorn de l’establiment comercial . Entre aquestes maniobres, cal destacar una en especial: la que fan els camions que surten del moll de càrrega i descàrrega, fent marxa enrera 50 metres pel carrer Bastiments i entrant reculant i sense visibilitat al carrer Països Catalans. En anteriors denúncies, ja van advertir de la greu perillositat que suposen les maniobres anteriorment esmentades, a la cruïlla del carrer Bastiments amb el carrer Països Catalans.

Consideren que les maniobres i estacionaments il•legals no són culpa directa dels camioners i conductors dels vehicles, sinó que són producte de com es va autoritzar i construir aquesta nau industrial, en especial el moll de càrrega i descàrrega, i com es van autoritzar i construir les rampes i els accessos.

Demanen que l’Ajuntament faci tancar el moll actual situat al costat del magatzem i que l’Ajuntament obligui a l’empresa constructora a fer reformes en les rampes i accessos al supermercat, revisant si cal les llicències, per tal que els vehicles de serveis facin les maniobres, la càrrega i descàrrega de mercaderies o el trasllat d’escombraries en una zona interior de la gran parcel•la que ocupa aquesta empresa.

III. Modificacions de les NN.SS.

Exposen que tenen coneixement que durant el llarg període de vigència de les Normes Subsidiàries de Planejament (normativa urbanística actualment en vigor en el municipi de Sils, redactada l’any 1985) hi han hagut nombroses modificacions parcials d’aquestes normes. Observant la nau industrial des del carrer Bastiments, tothom es pregunta (entre altres preguntes) com es possible que les cases unifamiliars del barri s’hagin de construir a cinc metres de la vorera i en canvi la nau industrial de 8/9 metres d’alçada, s’hagi construït a tocar de la vorera.

Demanen que l’arquitecte municipal de Sils, senyor Salvador Jubany i Viader, màxim coneixedor d’aquestes normes d’àmbit local, funcionari encarregat de vetllar pel bon desenvolupament urbanístic del poble de Sils, informi per escrit perquè no va proposar al ple municipal (alcalde i regidors) la modificació dels articles de les NNSS que regulen la zona 8 (vivendes amb tolerància comercial), abans que un constructor demanés les corresponents llicències, considerant que la normativa que regula aquesta parcel•la havia quedat absolutament obsoleta, amb el pas dels anys. ¿Qui millor que ell hagués hagut de proposar aquesta modificació puntual?.

217

IV. Altell o segona planta presumptament il·legal

Exposen que entre les moltes irregularitats que s’han denunciat pel que fa al “Nyap”, n’hi ha una que clama al cel. La nau industrial té una “segona planta” ( 3,48 metres d’alçada; aparells d’aire condicionat …) situada per damunt de la “planta baixa” (3,30 metres d’alçada; magatzem…) que es troba pròxim a la cantonada del carrer Bastiments amb el carrer Països Catalans. Els projectes presentats per l’empresa constructora per tal de demanar les llicències, consideren que aquesta planta de 3,48 metres d’alçada, és –simplement- un altell. Per mitjà d’informe tècnic redactat en data 25 de febrer de 2009, l’arquitecte municipal Salvador Jubany i Viader, dóna la raó al constructor, afirmant que “es tracta per tant d’una planta altell, d’acord amb allò establert a l’article 29 de les NNSS vigents”.

L’article 21.6 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sils, detalla que s’admeten les plantes altell sempre que es compleixin les següents condicions:

1. La planta altell no pot tenir accés independent des de l’exterior.
2. La planta altell es separà 3 metres de la façana principal.
3. L’alçada mínima lliure serà de 2,25 metres.
4. No es podrà destinar a habitatge.

Un cop comprovades les condicions de les plantes altell, establertes a la normativa de les Normes Subsidiàries de Sils, es pot comprovar que aquesta “segona planta” o “altell”, no compleix les condicions de planta altell en tant que no es separa de la façana principal una distància mínima de 3 metres.

Resumint. Si es tracta d’una “segona planta”, és il•legal perquè només podria estar destinada a ús residencial o habitatge ( zona 8, NN.SS., art. 29). Si es tracta d’un “altell”, és il•legal perquè no es separa 3 metres de la façana principal (NN.SS, art. 21).

En el seu dia, i dintre dels terminis legalment establerts, els veïns ja van fer les corresponents denúncies escrites sobre aquest tema concret, sense obtenir satisfacció.

Demanen que es revisin o s’anul•lin tots els acords i llicències donades per edificar aquesta “segona planta” o “altell”, ja sigui per la junta de govern, ja sigui pel ple municipal. I que el senyor alcalde demani un informe escrit al senyor Salvador Jubany i Viader sobre la legalitat d’aquesta “segona planta” o “altell” i sobre les raons que van portar als serveis tècnics municipals a informar favorablement sobre aquesta qüestió, malgrat el descarat incompliment de la normativa vigent. I que es prenguin totes les mesures necessàries per tal de fer complir la legalitat urbanística.
~~~

Finalment, demanen compartir amb els regidors i regidores de Sils la següent reflexió al voltant de l’anomenat Nyap de Sils: fer “excepcions” o fer la vista grossa a l’incompliment de la normativa legal vigent és deixar la porta oberta perquè entri la corrupció, un problema greu que ens envolta.

Els escrits estan signats per veïns i veïnes de Can Cabirol, amb data de 9 d’abril de 2010.

8 de febrer de 2010. El grup polític local d’ICV, denuncia al Síndic el Nyap de mobilitat generat pel Nyap urbanístic i es pregunta per l’actuació de l’alcalde. Cliqueu la imatge per a ampliar-la:


Mai en horari comercial!

6/02/2010. Informacions confirmades indiquen que l’Albert Miralles, regidor de l’Ajuntament de Sils pel grup d’ICV-EUiA, va presentar el passat dissabte 6 de febrer de 2010 un escrit dirigit a l’alcalde Martí Nogué, amb aquest text:


En l’exercici de la seva responsabilitat de regidor, ha tingut coneixement del que es diu en l’expedient referit a la llicència comercial municipal d’un establiment (SUPERMERCAT CONSUM) en règim d’autoservei amb aparcament exterior, concretament en la diligència aprovada per l’Ajuntament en sessió del 16 de març del 2009, signada pel l’Ajuntament de Sils:

Document titulat : “MOBILITAT DURANT EL PROCÈS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA” (adjuntem còpia). A més a més d’un dibuix on gràficament es veu la maniobra dels camions, hi consta un text que diu:

“La mobilitat no afectarà a la circulació de la zona, degut a que es realitza dins de la mateixa finca i la maniobra de gir es realitzarà en la zona d’aparcament. L’horari de càrrega i descàrrega no coincidirà mai amb l’horari comercial, així l’aparcament sempre es trobarà lliure per tal de realitzar la maniobra de gir i tornar cap al carrer Països Catalans”.

Per informacions recollides entre el veïnat s’està incomplint aquesta diligència municipal, tant incomplint l’horari de càrrega i descàrrega, com també en el lloc de fer la maniobra, procedint en ocasions a fer marxa enrera més de 50 mts. envaint el carrer Països Catalans, o circulant en direcció prohibida pel carrer Bastiments, tot per evitar-se de fer la maniobra dins del supermercat CONSUM o bé perquè el pàrking està ocupat per clients perquè es horari comercial.

per la qual cosa

DEMANA :

1.- Que l’Alcalde ens informi si ha instat a la empresa comercial SUPERMERCAT CONSUM a fer la càrrega i descàrrega tal i com es contempla en la diligència municipal aprovada en la sessió de 16 de març de 2009, situant-li clarament la seva responsabilitat en aquests fets.

2.- Saber si l’Alcalde ha donat informació a la guàrdia urbana de l’aprovació d’aquesta diligència municipal i li ha instat del seu necessari compliment.

3.- Que l’Alcalde ens informi si ha hagut algun expedient obert o infracció de qualsevol mena pels fets que al·leguem en aquest escrit.

4.- Si a la vista de tot l’exposat considera que com Alcalde ha de fer alguna gestió ó considera que no cal fer res.

La qual cosa espera obtenir.

A la espera de la seva resposta, el saluda atentament

Sils, a 27 de gener de 2010

Nyap de mobilitat

La parcel·la es considerada per les vigents normes urbanístiques com a “zona de vivendes (habitatges) amb tolerància comercial”. Durant la llarga tramitació del POUM, la parcel·la hauria estat objecte d’al·legacions tant per part de la propietat com per part de veïns i veïnes de Can Cabirol. El fons de la polèmica, molt punyent durant l’any 2009, no era “supermercat sí, supermercat no”, sinó la manera com s’havia aprovat, construït i posteriorment legalitzat aquesta nau industrial aixecada enmig del teixit urbà del poble i arrambada brutalment contra un carrer amb veïns. El tema continua en mans d’un jutjat de Girona.

Els veïns afirmen que el Nyap urbanístic ha generat un Nyap de mobilitat i que un carrer públic corre el risc de convertir-se en el pati del darrera d’un negoci privat. Es demana que l’empresa utilitzi el gran pati interior per a fer totes les operacions de càrrega i descàrrega, tancant l’actual moll i modificant els accessos. Les maniobres relatades en aquests vídeos són encara de plena actualitat:
Llegiu també:

Nyap 2009
Nyap 2008
Segona superfície comercial
És legal el que passa al carrer del Nyap?
Cronologia del Nyap
Conflictes urbanístics a la comarca
El Nyap a 3cat24
El Nyap al Youtube
El Nyap al Facebook
Anomalia del carrer del Nyap al plànol de mobilitat de Sils

Anuncis

Accions

Informació

8 responses

12 02 2010
.ICV

dijous 11 de febrer de 2010
NYAP – CÀRREGA I DESCÀRREGA

Imatge: http://1.bp.blogspot.com/__49OoDko9yo/S3SEEX4tivI/AAAAAAAAAlE/j2ZDYrb5RUg/s1600-h/planolcamionsllicenciacomer.jpg

INSTÀNCIA GENERAL
Escrit entrat el dia 6 de febrer, amb registre entrada nº 419

En, Albert Miralles Güell, amb el DNI núm , amb domicili a efectes de notificacio Pg. Cosme i Damia nº 2, Població Sils, codi postal 17.410, Telèfon , e.mail –

EXPOSA :

En l’exercici de la seva responsabilitat de regidor, ha tingut coneixement del que es diu en l’expedient referit a la llicència comercial municipal d’un establiment (SUPERMERCAT CONSUM) en règim d’autoservei amb aparcament exterior, concretament en la diligència aprovada per l’Ajuntament en sessió del 16 de març del 2009, signada pel l’Ajuntament de Sils:

Document titulat : “MOBILITAT DURANT EL PROCÈS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA” (adjuntem còpia). A més a més d’un dibuix on gràficament es veu la maniobra dels camions, hi consta un text que diu:

“La mobilitat no afectarà a la circulació de la zona, degut a que es realitza dins de la mateixa finca i la maniobra de gir es realitzarà en la zona d’aparcament. L’horari de càrrega i descàrrega no coincidirà mai amb l’horari comercial, així l’aparcament sempre es trobarà lliure per tal de realitzar la maniobra de gir i tornar cap al carrer Països Catalans”.

Per informacions recollides entre el veïnat s’està incomplint aquesta diligència municipal, tant incomplint l’horari de càrrega i descàrrega, com també en el lloc de fer la maniobra, procedint en ocasions a fer marxa enrera més de 50 mts. envaint el carrer Països Catalans, o circulant en direcció prohibida pel carrer Bastiments, tot per evitar-se de fer la maniobra dins del supermercat CONSUM o bé perquè el pàrking està ocupat per clients perquè es horari comercial.

per la qual cosa

DEMANA :

1.- Que l’Alcalde ens informi si ha instat a la empresa comercial SUPERMERCAT CONSUM a fer la càrrega i descàrrega tal i com es contempla en la diligència municipal aprovada en la sessió de 16 de març de 2009, situant-li clarament la seva responsabilitat en aquests fets.

2.- Saber si l’Alcalde ha donat informació a la guàrdia urbana de l’aprovació d’aquesta diligència municipal i li ha instat del seu necessari compliment.

3.- Que l’Alcalde ens informi si ha hagut algun expedient obert o infracció de qualsevol mena pels fets que al·leguem en aquest escrit.

4.- Si a la vista de tot l’exposat considera que com Alcalde ha de fer alguna gestió ó considera que no cal fer res.

La qual cosa espera obtenir.

A la espera de la seva resposta, el saluda atentament

Sils, a 27 de gener de 2010

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/02/nyap-carrega-i-descarrega.html

22 02 2010
.El Nyap al Síndic

ICV porta al Síndic de Greuges un tema de mobilitat generat -en opinió de veïns de Can Cabirol- per les llicències concedides pels grups locals CiU i IdS, amb el vistiplau de l’arquitecte municipal de Sils.

El fons de la polèmica, molt punyent durant l’any 2009, no és “supermercat sí, supermercat no”, sinó la manera com s’ha aprovat, construït i posteriorment legalitzat aquesta nau industrial aixecada enmig del teixit urbà del poble i arrambada brutalment contra un carrer amb veïns. Recordem que mentre les cases dels veïns estan edificades a 5 metres del carrer, el gran mur del Nyap està aixecat a tocar (literalment) de la vorera i que la situació del moll de càrrega i descàrrega és del tot sorprenent. El tema continua en mans d’un jutjat de Girona.

Veïns de Can Cabirol consideren que el Nyap urbanístic ha generat un Nyap de mobilitat i que un carrer públic corre el risc de convertir-se en el pati del darrera d’un negoci privat. Es demana que l’empresa utilitzi el gran pati interior per a fer totes les operacions de càrrega i descàrrega, tancant l’actual moll i modificant els accessos. A la parcel·la del Nyap està prevista una segona superfície comercial.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

dilluns 22 de febrer de 2010
NYAP – CIRCULACIO AL SINDIC DE GREUGES

ESCRIT ENTRAT A REGISTRE DEL SINDIC EL 9 DE FEBRER 2010, AMB Nº 2.597

Al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó i Massó.

Albert Miralles Güell, DNI , Cristina Simó Alcaraz , DNI , regidor i regidora del grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils, amb domicili al carrer , Població Sils, codi postal 17410.
Telèfon: , correu electrònic:

EXPOSEM

A Sils, al carrer Bastimemts, en la mobilitat del procés de càrrega i descàrrega del supermercat CONSUM, no es compleix la Diligència aprovada per l’Ajuntament en sessió del 16 de Març de 2009. Adjumtem còpia.

Que amb data de 6 de febrer vàrem entrar a l’Ajuntament de Sils un escrit amb registre d’entrada nº 419, instant a l’Alcalde a intervenir per resoldre el problema, del que adjumtem còpia.

Tenint en compte els antecedents i el poc interès demostrat fins ara per l’Alcalde posem al vostre coneixement aquestes informacions

Per tot això us

DEMANEM

Què el Sindic de Gereuges intervingui per fer complir la mobilitat en el procés de càrrega i descàrrega del supermercat CONSUM, segons el que estableix la Diligència aprovada per lAjuntament de Sils en sessió del 16 de Març de 2009.

La qual cosa esperem obtenir

Sils, a 8 de Febrer de 2010.

Al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó i Massó.

Font:
http://laveudesils.blogspot.com/2010/02/nyap-circulacio-al-sindic-de-greuges.html

23 02 2010
.El Nyap al DdG

Dimarts 23 de febrer de 2010
Diari de Girona

ICV porta al Síndic de Greuges el trànsit a l´entorn del Consum
Denúncia que alguns camions circulen en direcció contrària i incompleixen les normatives municipals

MARTÍ SANTIAGO

La polèmica que envolta el supermercat Consum, a Sils -anomenat Nyap pels veïns-, encara segueix generant brases. La darrera guspira l’ha encès la formació d’ICV qui va enviar, el passat 8 de febrer, un escrit al Síndic de Greuges per tal que intervingui “per fer complir la mobilitat en el procés de càrrega i descàrrega del supermercat Consum, segons el que estableix la Diligència aprovada per l’Ajuntament de Sils en sessió del 16 de març de 2009″.

L’escrit es produeix dos dies després que la formació sol·licités a l’Ajuntament exactament el mateix.

La formació ecosocialista assegura que els veïns del carrer Bastiment, han informat que s’està incomplint la diligènca municipal tant pel que fa a l’horari de càrrega i descàrrega com també la zona de maniobra. Els residents expliquen que els camions, en alguna ocasió, fan marxa enrera més de 50 metres envaint el carrer Països Catalans o circulant en direcció prohibida pel carrer Bastiments “per evitar fer la maniobra dins el supermercat” quan l’aparcament està ocupant per clients.

Per totes aquestes raons, ICV demana a l’alcalde, Martí Nogué (IdS) que informi si ha instat a l’empresa a fer les maniobres de càrrega i descàrrega de la manera contemplada en la diligència municipal. També exigeix saber si Nogué ha informat als agents municipals sobre l’aprovació d’aquesta diligència i n’ha exigit el seu compliment.

A banda d’aquestes qüestions, la formació vol que ser informada de si s’ha obert algun expedient o s’han produït infraccions respecte algun d’aquests fets. Així mateix reclama al govern que es pronunciï sobre quina serà la seva postura d’ara endavant si, mitjançant l’escrit presentant a l’Ajuntament i l’enviat al síndic, és coneixedor d’aquesta situació.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/02/23/icv-porta-al-sindic-greuges-transit-lentorn-del-consum/389479.html

23 02 2010
veïns

Des de l’ajuntament es van haver d’inventar aquest plànol de “mobilitat” (!) i ni això volen respectar:

Serveis tècnics locals, polítics de CiU i IdS, comissió d’urbanisme de Girona, assessors i advocats externs…

Aquí sembla que tot acaba colant: és la llei del més fort, la llei dels fets urbanístics consumats, xanxullos de legalització i feta la llei feta la trampa, i el cansament de la gent que flipa quan veu d’aprop com funcionen les coses.

Amb la col·laboració total de l’arquitecte municipal i dels dos darrers alcaldes ( i les respectives juntes de govern), la propietat va edificar una nau industrial i un moll de mercaderies “arrambats brutalment” contra un carrer amb veïns i ara els camions han de maniobrar com poden en un carrer públic que forma part d’aquest barri residencial.

I així tenen més espai per al seu pati interior i més espai per a crear una segona superfície comercial (o un tanatori?):

Bon dia

22 07 2010
MOCIONS NYAP

El grup ICV presentarà -al pròxim ple municipal de setembre- tres mocions que fan referència a la nau industrial popularment coneguda com a “Nyap de Sils”, actualment ocupada per un supermercat Consum Basic:

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
NYAP – MOCIONS PLE ORDINARI SETEMBRE – ESTUDI DE DETALL

Publiquem extractes de tres mocions que fan referencia al NYAP URBANISTIC de Sils. Hem reproduit a les mocions quasi la totalitat de l’escrit que ens han fet arrivar els veïns i veïnes afectats a tots els grups municipals, i per sobre de tot les seves propostes. Aquesta es la nostre resposta al seu escrit.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

1 – MOCIÓ ICV-EUiA-EPM : NYAP DE SILS – ESTUDI DE DETALL

Registre entrada 2519, 22 de juliol 2010.

Per la nostra condició de regidors/es, hem rebut un escrit dels veïns i veïnes del carrer Bastiments.

En aquest escrit es diu que:

“Volem posar en coneixement de l’alcalde de Sils, del conjunt de regidors i regidores de l’Ajuntament de Sils i, si s’escau, de la premsa de les comarques gironines, de la Direcció General de Consum (Girona), de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de la Direcció General d’Urbanisme (Barcelona), de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat i de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, una sèrie de fets i d’arguments referents a la nau industrial de 8/9 metres d’alçada construïda a tocar de la vorera del carrer Bastiments, un carrer que forma part d’una zona residencial molt consolidada anomenada Can Cabirol de Sils. Aquesta nau industrial, popularment coneguda com a “El Nyap de Sils”, situada a la parcel•la ubicada entre els carrers Bastiments, Països Catalans i Avinguda de La Selva, està actualment ocupada per un supermercat Consum Bàsic”.

A continuació el veïns i veïnes demanen una resposta al seu escrit, entenem que no és una resposta formal, sinó una resposta des de la responsabilitat municipal de cada grup municipal.

El nostre grup reiteradament hem donat suport a les demandes del veïns i veïnes del carrer Bastiments, perquè considerem que són justes tot i que acceptem que podem estar equivocats.

Per resoldre les preguntes del veïnat presentem una sèrie de mocions al ple, amb cadascuna de les seves propostes, que com dèiem, compartim.

I. Segona superfície comercial.

EXPOSEM.

L’estudi de detall aprovat (un cop la nau industrial ja estava aixecada !!!) per un ple municipal de l’Ajuntament de Sils en data 5 de març de 2009, amb els vots a favor d’IdS i CiU i amb els vots en contra d’AMS i ICV-EUiA, projecta construir uns edificis B,C,D de “botigues diverses” en la parcel•la esmentada (apartat 2.5, Aprofitament urbanístic, de l’estudi de detall).

DEMANEM.

1.- Que l’Ajuntament de Sils ens informi per escrit i amb immediatesa de qualsevol novetat pel que fa a sol•licituds o atorgaments de llicències d’activitat, obra, etc. que facin referència a aquesta “segona superfície comercial”. Es á dir, que com a veïns i veïnes, volem estar informats a temps, i que no es repeteixi la sistemàtica i vergonyant desinformació que vam patir quan es va autoritzar i construir l’anomenada nau industrial, durant els anys 2007 i 2008.

2.- Igualment pel que fa referencia als grups municipals.

3.- Que es passi còpia de la resolució d’aquesta moció a totes les associacions i entitats registrades a l’Ajuntament de Sils i als veïns i veïnes del carrer Bastiments que signen l’escrit presentat a l’Ajuntament.

2 – MOCIÓ ICV-EUiA-EPM : NYAP DE SILS – MOBILITAT

Registre entrada nº 2520, 22 juliol 2010

…/…

II. Mobilitat.

EXPOSEM.

a) Que el Projecte per obtenir la llicència comercial municipal, projecte aprovat i llicència atorgada per l’Ajuntament de Sils en data 16 de març de 2009, especifica: “La mobilitat no afectarà a la circulació de la zona, degut a que es realitza dins de la mateixa finca i la maniobra de gir es realitzarà en la zona d’aparcament. L’horari de càrrega i descàrrega no coincidirà mai amb l’horari comercial, així l’aparcament sempre es trobarà lliure per tal de realitzar la maniobra de gir i tornar cap al carrer Països Catalans”.

b) Que el decret de l’Alcaldia de 23 d’octubre de 2009 detalla quina és la mobilitat viària a l’entorn de l’establiment comercial supermercat Consum de Sils i el seu moll de càrrega.

c) Que malgrat totes les queixes escrites presentades a l’Ajuntament i a la guàrdia municipal pel que fa al incompliment d’aquestes normes per part de vehicles de serveis vinculats a l’activitat comercial del supermercat Consum Basic, continuem observant diverses maniobres i estacionaments que considerem il•legals, per part dels esmentats vehicles. Entre aquestes maniobres, cal destacar una en especial: la que fan els camions que surten del moll de càrrega i descàrrega, fent marxa enrere 50 metres pel carrer Bastiments i entrant reculant i sense visibilitat al carrer Països Catalans. En anteriors denúncies, ja vam advertir de la greu perillositat que suposen les maniobres anteriorment esmentades, a la cruïlla del carrer Bastiments amb el carrer Països Catalans.

d) Malgrat que, repetidament, hem denunciat aquestes maniobres i estacionaments a l’Ajuntament i a la policia municipal, observem que es continuen produint, després d’un any des que es va inaugurar el supermercat. Hem vist com es multaven automòbils dels veïns pel sol fet d’estar aparcats mirant carrer amunt, però ignorem quines mesures dissuasòries concretes i efectives ha realitzat l’Ajuntament i la policia municipal pel que fa a l’empresa comercial i als seus vehicles.

e) Que la secció 3.a (Marcha atrás) de l’article 80 del Reglamento General de Circulación, es llegeix:

1. Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras complementarias de otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla (artículo 31.1 del texto articulado). 2. El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser superior a 15 metros ni invadir un cruce de vías. 3. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás en autovías y autopistas (artículo 31.3 del texto articulado). 4. Las infracciones a las normas de este precepto, cuando constituyan un supuesto de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrá la consideración de muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.f) del texto articulado.

f) Que el Reglamento General de Circulación, en el seu article 171, estableix: “Una línea continua de color amarillo, en el bordillo o junto al borde de la calzada, significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta”. Aquest article és sistemàticament vulnerat pels vehicles de l’empresa comercial que estacionen al carrer Bastiments, a tocar del moll de càrrega i descàrrega, on hi ha una clara línia groga longitudinal contínua. Sovint aquests vehicles estacionen també damunt de la vorera del esmentat carrer.

g) Què considerem que les esmentades maniobres i estacionaments il•legals no són culpa directa dels camioners i conductors dels vehicles, sinó que són producte de com es va autoritzar i construir aquesta nau industrial, en especial el moll de càrrega i descàrrega, i com es van autoritzar i construir les rampes i els accessos.

h) Recordem que el carrer Bastiments no forma part d’un polígon industrial, ni d’un descampat erm, ni és propietat de l’empresa comercial, sinó que forma part d’un barri residencial molt consolidat anomenat Can Cabirol, molt anterior a la construcció de la nau industrial. Considerem immoral i il•legal convertir un carrer públic en el pati del darrera d’una empresa privada que disposa d’un gran pati interior.

DEMANEM.

a) Que l’Ajuntament faci tancar el moll actual situat al costat del magatzem, de tal manera que els camions no hi puguin accedir. La forma i situació d’aquest moll és absolutament incompatible amb la mobilitat que la llei obliga a respectar i que no es va tenir en compte, incomprensiblement, quan es van aprovar les llicències d’obra i d’activitat.

b) Que l’Ajuntament obligui a l’empresa a fer reformes en les rampes i accessos al supermercat, revisant si cal les llicències, per tal que els vehicles de serveis facin les maniobres, la càrrega i descàrrega de mercaderies o el trasllat d’escombraries en una zona interior de la gran parcel•la que ocupa aquesta empresa. Recordem que en una altra cantonada del supermercat pròxima al carrer Països Catalans i a la rotonda, el supermercat té una zona que es pot utilitzar com a àrea de càrrega i descàrrega; aquesta zona està situada dintre del pati de l’empresa i les activitats que s’hi fan no molesten la via pública. Hem assenyalat aquesta zona amb un asterisc (*), al plànol de la pàg. 3.

d) Que es passi còpia de la resolució d’aquesta moció a totes les associacions i entitats registrades a l’Ajuntament de Sils i als veïns i veïnes del carrer Bastiments que signen l’escrit presentat a l’Ajuntament.

3 – MOCIO ICV-EUiA-EPM : NYAP DE SILS – ALTELL

Registre nº 2521, 22 juliol 2010
…/…

IV. Altell o segona planta.

EXPOSEM.

Entre les moltes irregularitats que s’han denunciat pel que fa al “Nyap”, n’hi ha una que clama al cel. La nau industrial té una “segona planta” ( 3,48 metres d’alçada; aparells d’aire condicionat …) situada per damunt de la “planta baixa” (3,30 metres d’alçada; magatzem…) que es troba pròxim a la cantonada del carrer Bastiments amb el carrer Països Catalans. Els projectes presentats per l’empresa constructora per tal de demanar les llicències, consideren que aquesta planta de 3,48 metres d’alçada, és –simplement- un altell. Per mitjà d’informe tècnic redactat en data 25 de febrer de 2009, l’arquitecte municipal Salvador Jubany i Viader, dóna la raó al constructor, afirmant que “es tracta per tant d’una planta altell, d’acord amb allò establert a l’article 29 de les NNSS vigents”.

L’article 21.6 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sils, detalla que s’admeten les plantes altell sempre que es compleixin les següents condicions:

1. La planta altell no pot tenir accés independent des de l’exterior.
2. La planta altell es separà 3 metres de la façana principal.
3. L’alçada mínima lliure serà de 2,25 metres.
4. No es podrà destinar a habitatge.

Un cop comprovades les condicions de les plantes altell, establertes a la normativa de les Normes Subsidiàries de Sils, es pot comprovar que aquesta “segona planta” o “altell”, no compleix les condicions de planta altell en tant que no es separa de la façana principal una distància mínima de 3 metres.
Resumint. Si es tracta d’una “segona planta”, és il•legal perquè només podria estar destinada a ús residencial o habitatge ( zona 8, NN.SS., art. 29). Si es tracta d’un “altell”, és il•legal perquè no es separa 3 metres de la façana principal (NN.SS, art. 21).

En el seu dia, i dintre dels terminis legalment establerts, ja vam fer les corresponents denúncies escrites sobre aquest tema concret, sense obtenir satisfacció.

DEMANEM.

a) Que es revisin o s’anul•lin tots els acords i llicències donades per edificar aquesta “segona planta” o “altell”, ja sigui per la junta de govern, ja sigui pel ple municipal.

b) Què el senyor alcalde demani un informe escrit a l’assesor urbanistic de l’ajuntament, Sr. Sicart, un informe sobre la legalitat d’aquesta “segona planta” o “altell”, i sobre les raons que van portar als serveis tècnics municipals a informar favorablement sobre aquesta qüestió, malgrat el descarat incompliment de la normativa vigent.

c) Que es prenguin totes les mesures necessàries per tal de fer complir la legalitat.

d) Que es passi còpia de la resolució d’aquesta moció a totes les associacions i entitats registrades a l’Ajuntament de Sils i als veïns i veïnes del carrer Bastiments que signen l’escrit presentat a l’Ajuntament.

Font: La Veu de Sils

http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/nyap-mocions-ple-ordinari-setembre_1016.html
http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/2-mocio-icv-euia-epm-nyap-de-sils.html
http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/nyap-mocions-ple-ordinari-setembre_22.html

25 07 2010
LNC

Encara no heu fet fora a Sils (…) aquests d’IDS ? Ah, clar la sociovergència del POUM….

Allibereu Sils !

Visca Sils i Catalunya Lliures !

25 07 2010
esther

LNC me alegro mucho de que estes de nuevo por aqui, saludos de un amigo

25 07 2010
antonio

LNC, quan de temps sense escriure. Es que no tenies correu allà a l’ ombra ?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: