Aigües de Sils

8 10 2010

round-icon-small Excés de fluor a l’aigua de boca de les Comes, DdG 3 març 2011

round-icon-small Segurament millorarà, en pocs anys, la qualitat de l’aigua de Sils (i ben necessari que és). Probablement notarem a les nostres butxaques un gran, gran increment de la factura de l’aigua. És ben cert, també, que els nostres governants haurien pogut gestionar la connexió a la canonada amb una negociació més encertada. Ara bé, possiblement d’aquí a pocs mesos els ciutadans tindrem poc en compte aquests “petits detalls” quan tornem a votar. Salut i aigua per a tothom!!!. Font: AMS, setembre 2010

r_arrow.gif L’AIGUA A SILS

Tots nosaltres vàrem viure fa dos estius les restriccions tan importants que va patir el nostre poble a causa de la sequera del 2008. A part d’això, hi va haver les múltiples avaries de SOREA que sense previ avís ens deixaven sense aigua un dia qualsevol… Sense comentar les avaries o problemes provocats a posteriori a cases particulars per temes de pressió d’aigua o altres.

Per aquest motiu, i centrant el tema en el nostre municipi, us expliquem que el nostre aqüífer prové de la Tordera, que pertany als importants aqüífers de la façana litoral del nostre país. Tots aquests tenen un paper molt important i estratègic en l’abastament de Barcelona i la seva àrea d’influència, el Maresme i la Costa Brava. Fa uns anys es va posar en funcionament la dessaladora de Blanes, que dóna servei a les estacions de tractament d’aigua potable de Blanes, Tossa, Lloret i Palafolls.

Aquesta dessaladora produeix, en una primera fase, 10 hm3/any. Darrerament, l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) ha iniciat un projecte d’explotació d’aquesta dessaladora per abastir els pobles de la plana de la Selva i Santa Coloma de Farners. Aquesta obra ens “convida” com a poble a tenir proveïment d’ aigua dessalinitzada i de qualitat. En el ple ordinari del mes de juliol es va aprovar, amb els vots de IDS, entrar en aquest projecte.

Tot i el que hem exposat en aquest escrit, nosaltres hem de lamentar novament una manca de transparència i d’informació per part de l’equip de govern, ja que desconeixem exactament què representarà per a les butxaques dels nostres ciutadans aquesta aposta. Algunes informacions situen el cost d’aquest projecte per al nostre poble a prop de 2 milions d’euros en total, ja que solament un grup reduït de pobles s’hi han volgut afegir. Ens agradaria, i més encara en la situació econòmica actual d’ una retallada dràstica dels ingressos del nostre poble, tenir a les nostres mans un estudi de viabilitat econòmica rigorós, avalat pels pertinents estudis tècnics que hagin elaborat professionals facultatius competents i independents.

Per tant, podem concloure el nostre escrit així:

Segurament millorarà, en pocs anys, la qualitat de l’aigua de Sils (i ben necessari que és). Probablement notarem a les nostres butxaques un gran, gran increment de la factura de l’aigua. És ben cert, també, que els nostres governants haurien pogut gestionar la connexió a la canonada amb una negociació més encertada. Ara bé, possiblement d’aquí a pocs mesos els ciutadans tindrem poc en compte aquests “petits detalls” quan tornem a votar. Salut i aigua per a tothom!!!

AMS, Acord Municipal per Sils-AM 2007

Font: Quadern de Sils, setembre 2010

r_arrow.gif L’AIGUA POTABLE A SILS

La planificació a mitjà i llarg termini, és una de les obligacions de qualsevol equip de govern, però sense oblidar-se del dia a dia.

El servei d’abastament d’aigua potable al nucli urbà i a les diferents urbanitzacions avui ja recepcionades, tenen unes problemàtiques diverses que s’esmenten a continuació, referents exclusivament a aspectes relacionats amb la disponibilitat/ potabilitat de l’aigua i el seu emmagatzematge en dipòsits per satisfer en tot moment les demandes de subministrament.

Nucli urbà

L’aigua prové de pous amb un únic dipòsit de 1500 m3 de capacitat. En general hi ha suficiència d’aigua i, a grans trets, és de qualitat (de moment no superen els marges permesos en els paràmetres analitzats). D’acord amb el Pla Director que tenim aprovat es requereixen dues actuacions:


– Augmentar la capacitat del dipòsit al doble (3000 m3)
– Construir dos pous addicionals per a satisfer la demanda actual, que es farà més palesa en el futur. Vallcanera Park L’aigua prové de dos pous, amb tres dipòsits. En general també hi ha suficient aigua. Però, referent a la seva qualitat es poden presentar problemes, ja que periòdicament el valor admès de fluorurs se supera lleugerament en algun pou, podent augmentar-se en el futur.

Les Comes

L’aigua prové de dos pous amb un únic dipòsit. Un dels pous, però, no es pot legalitzar perquè l’aigua supera en algun moment la concentració màxima permesa de fluor.

L’Agència de Protecció de la Salut demana que s’implanti un sistema de tractament d’aquest paràmetre. Una primera valoració d’aquesta planta de tractament supera els 225.000 euros.

King Park

La gestió d’aquesta urbanització no és municipal i en èpoques de problemes de suficiència de cabals, es va executar una connexió a la xarxa municipal per aquests casos.

En resum, existeixen ja problemes a Les Comes, i previsiblement s’incrementaran a mitjà o a curt termini amb insuficiència de cabals d’aigua de qualitat. Per tant, cal planificar solucions tenint en compte la globalitat dels sistemes d’abastament d’aigua del terme, doncs tots ells són de gestió municipal. Dins d’aquesta realitat, calia considerar i valorar l’elecció entre dues línies de planificació de futur:

– 1a.- Una solució és la que planteja el Projecte Ter-Llobregat de l’ACA, amb una artèria principal en alta que connecta el dipòsit de Fogars de la Selva amb Sta. Coloma de Farners, subministrant aigua al dipòsit del nucli urbà i al de Vallcanera i Les Comes (inicialment l’import previst que correspon a l’ajuntament de Sils és de 1.374.000 euros).

– L’execució d’aquesta canonada, s’hauria de fer sense deixar d’utilitzar totes les captacions existents per minimitzar al màxim el preu de l’aigua.

– 2a.- L’altra alternativa és optar per solucionar la captació dins l’àmbit local. Aquesta elecció comporta preveure la possibilitat d’agreujament dels problemes actuals de Vallcanera i Les Comes havent, per tant, de tenir previst la construcció d’una canonada per portar- hi aigua des del dipòsit del nucli urbà. Si fos així, segons el Pla Director aprovat, caldria dur a terme directament per l’ajuntament les obres esmentades anteriorment, i que es relacionen a continuació:

–  Ampliació de la capacitat del dipòsit fins a 3000 m3 (import estimat de 490.000 euros)
–  Construcció de dos pous nous pel nucli urbà i les urbanitzacions (import estimat de 160.000 euros)
–  Millores en la instal•lació d’impulsió fins el dipòsit (import estimat de 60.000 euros)

–  Nova canonada entre el dipòsit del nucli urbà i els de Vallcanera i Les Comes, amb els grups d’impulsió necessaris (import estimat de 800.000 euros)
–  Per tant, l’import inicialment estimat per aquesta segona opció és de 1.510.000 euros.

Resum d’avantatges i inconvenients de les dues opcions:

1a. Opció. Connexió a Xarxa ATLL i mantenir l’actual.

Avantatges:

– Garantia de recursos hídrics suficients i de qualitat per fer front al creixement de la demanda del nucli urbà i de les urbanitzacions, en cas d’insuficiència dels propis.
– Disponibilitat de més reserva d’aigua amb el dipòsit de l’ATLL.
– Augment de la qualitat de l’aigua.

Inconvenients:

– Augment de la tarifa, degut a l’amortització de l’obra.

2a. Opció. Manteniment de les captacions actuals.

Avantatges:

– Manteniment de tarifes, però sense garantia de recursos ni de qualitat en cap zona del municipi.

Inconvenients:

– Qualsevol anomalia a la canonada d’impulsió o a la zona de captació repercutiria en el servei d’aigua i s’agreujaria sense cap solució a curt termini, si aquesta font d’abastament esdevingués insuficient o inadequada (contaminació de les aigües).

– Només es troba a faltar quan manca el servei. Recordeu la fallida de la xarxa elèctrica per les nevades, i només van ser 3 o 4 dies.

– Previsió a curt termini de complir el Pla Director amb la realització de les obres descrites amb un import inclús superior, i el conseqüent augment de les tarifes.

Davant d’aquest escenari i amb la responsabilitat que tenim des de l’equip de govern de planificació, vam optar garantir l’abastament d’aigua a Sils a llarg termini i portar a ple el conveni per a la 1a. Opció: connectar- se a la Xarxa d’ATLL.

Al ple es va aprovar només amb els vots de IDS al govern. Durant el debat i en dies posteriors, en converses de carrer, hi van haver diferents postures dels grups de l’oposició, però finalment es van abstenir.

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS

Font: Quadern de Sils, setembre 2010

~

Anuncis

Accions

Informació

7 responses

17 09 2008
·Fluor

dimecres, 17 de setembre de 2008
L’arsènic i el fluor, altres riscos per a la potabilitat de l’aigua

L’excés d’arsènic i fluor és un altre dels problemes que es poden donar en les xarxes d’abastament d’aigua, ja que també poden afectar-ne la potabilitat. Tot i això, en la majoria de casos en què s’han de tancar pous és per la presència de purins. Segons les dades del Departament de Salut del 2006, l’excés d’arsènic a l’aigua afectava de diferent manera a xarxes d’abastament de Queralbs, Setcases, Ribes de Freser i urbanitzacions de Caldes de Malavella. En algun cas, les anàlisis demostraven que es tractava de problemes puntuals, i en d’altres se superaven els límits permanentment. Pel que fa a l’excés de fluor, passava exactament el mateix, en urbanitzacions de Riudellots, Riudarenes, Sils i Sant Feliu de Buixalleu.

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2998890

5 10 2008
·Dessaladora

La connexió per dur aigua dessalada de Blanes a Barcelona, s´iniciarà a final d´any. Les obres estan dividides en quatre trams i compten amb un pressupost de 115 MEUR

Un cop s’hagi ampliat la dessaladora, la canonada podrà captar 643 litres d’aigua per segon.

BLANES | E. BATLLE
La canonada per dur aigua de la dessalinitzadora de Blanes fins a Cardedeu per allà barrejar-la amb la que es capta de l’embassament del Pasteral per proveir Barcelona es començarà a construir abans de finals d’any. El passat 19 de setembre el Govern va aprovar de forma definitiva la construcció d’aquesta artèria de la dessalinitzadora de Blanes i les expropiacions es faran efectives en breu. Les obres de la canonada es faran en quatre trams i ha estat adjudicada per uns 115 milions d’euros. Només el cost del primer tram, entre la dessaladora i Fogars de la Selva que és de 15.975 metres supera els 43 milions.
Aquesta canonada captarà aigua dessalada de la planta de Blanes un cop estigui ampliada, previsblement el 2009, ja que les obres s’han declarat d’urgència per tal de rebaixar la captació dels aqüífers del Ter. Aquesta nova artèria tindrà un diàmetre de 1,4 metres i està preparada per captar 634 litres d’aigua per segon. El recorregut de la canonada partirà de la dessalinitadora de la zona de la Tordera, on es construirà un dipòsit, passarà per terrenys qualificats com a sòl rústic i arribarà fins a Fogars, on es construirà un dipòsit de capçalera.
En aquest dipòsit s’acumularà l’aigua dessalada abans d’anar fins a la depuradora de Cardedeu. De tota manera, la conducció es farà de tal forma que servirà també per garantir l’abastament a la zona del Tordera en cas que es donés una emergència ho requerís; aisxò sí sempre i quan Barcelona tingués garantit el servei.

El projecte de la canonada d’Aigües del Ter i Llobregat està intrínsicament relacionat amb el de l’ampliació de la dessalinitzadora de Blanes, una obra en la qual l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha invertit més de 60 milions d’euros i que permetrà duplicar-ne la seva capacitat i produir fins a 20 hectòmetres cúbics anuals a partir del segon semetre del 2009.

Portar aigua a l’interior
L’ACA es troba en aquests moments estudiant la possibilitat que els pobles de la Selva que estan interessats a abastir-se d’aigua de la dessaladora de Blanes ho puguin aconseguir amb la màxima brevetat. De fet, l’ACA està redactant un projecte, a part del de la canonada que portarà aigua de Blanes fins a Cardedeu i per tant, encara no està decidit com es procedirà a la connexió entre els pobles i la dessalinitzadora.

Fa dos mesos, els alcaldes de Sils, Santa Coloma i Riudarenes van mostrar el seu interès en aquest projecte a l’ACA, sobretot per tenir un altre recurs hídric en temps de sequera o per problemes d’abastament a la zona. Tot i això, des de Santa Coloma s’havia treballat anteriorment amb la idea de la connexió amb la canonada del Pasteral però, la Generalitat va decidir apostar per connectar-los amb la dessaladora, va explicar el seu dia l’alcalde, Antoni Solà (CiU).

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008100500_3_290844__Comarques-connexio-aigua-dessalada-Blanes-Barcelona-siniciara-final-dany

16 10 2008
·Descalcificadora

Sils es planteja apujar el rebut de l´aigua 50 € l´any
El consistori vol instal·lar una planta descalcificadora al municipi per posar fi al problema de l’aigua

SILS | S.FARREROS/E.BATLLE
L’Ajuntament de Sils es planteja apujar el rebut de l’aigua en 60 euros més l’any, que revertirien en el cost de la instal·lació d’una planta descalcificadora d’aigua al municipi. Aquest augment del preu, contemplat en les ordenances fiscals per al 2009 aprovades ahir durant la sessió plenària, ha de permetre la millora de l’aigua a tot el poble, que en aquests moments conté uns alts nivells de calç, segons va explicar ahir l’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS).

La modificació dels preus de les ordenances fiscals de cara al proper 2009 preveu que les taxes s’apugin, en els casos més extrems, un 4%. L’IBI, per exemple, s’incrementarà en un 3,8% i l’impost que més pujarà serà el de l’aigua, que augmentarà el seu preu un 4%. Aquest darrer però es pot veure incrementat en 50 euros més si s’instal·la la planta descalcificadora.

Les ordenances fiscals es van aprovar amb el vot de l’equip de govern (IdS), que està en minoria, i el regidors de CiU, a l’oposició. AMS i ICV van votar-hi en contra.

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008101600_3_292862__Comarques-Sils-planteja-apujar-rebut-laigua-lany
dijous 16 octubre

8 10 2010
FLUOROSI ÒSSIA

El bloc de Vallcanera s’ha ocupat del tema de l’aigua en aquests dos articles, adjuntant documents diversos:

http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/08/estos-es-lo-que-tendremos-que-hacer.html
http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/10/segun-dice-el-punto-ii-que-la.html

25 02 2011
FLUOR A L'AIGUA DE LES COMES

Documents publicats al bloc de Vallcanera:

L’aigua de les Comes:


Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2011/02/agua-no-potable-que-dice-ha-hora-el.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨´´

Llegiu també:

Aigües de Sils,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/10/08/aigues-de-sils/

Les Comes,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/08/06/les-comes/

3 03 2011
EXCÉS DE FLUOR I ALTRES PROBLEMÀTIQUES

L’aigua de boca de Les Comes supera el nivell de fluor permès fa 3 mesos

Els veïns es queixen que la situació es repeteix sovint i l’alcalde afirma que la connexió amb la dessaladora de Blanes ho solucionarà


Un veí d’aquesta àrea residencial de les Comes ahir mostrant el problema amb l’aigua que tenen a la zona.
carles colomer

E.BATLLE
Els veïns de la urbanització de Les Comes de Sils estan tips dels problemes que tenen amb l’aigua de boca pel fet que la concentració de fluor és superior al límit establert per llei, que és de 1,5 miligrams per litre. Sense anar més lluny, porten tres mesos que no poden consumir aigua potable perquè el nivell és “lleugerament superior al límit”, tal com els ha informat la companyia Abastaments d’Aigua del Tordera SL que s’encarrega del subministrament de l’aigua en aquesta àrea residencial.

L’alcalde de Sils Martí Nogué (IdS) assegura que si bé és cert que duen uns tres mesos amb aquesta problemàtica, aquesta setmana els ha arribat a “l’Ajuntament l’última analítica i diu que els nivells són correctes” i que per tant, en breu se’ls ho notificarà als veïns, que en el cas d’aquesta urbanització són unes 250 persones.

Un veí del nucli de Les Comes, Manuel Soria ahir explicava que és una situació que es repeteix de fa “massa anys” i que per això, havien reclamat la instal·lació d’una planta de tractament d’osmosi i que en canvi no s’ha acabat aplicant aquesta situació.

Davant d’això relata Soria, aquest cap de setmana, diferents parcel·listes d’aquesta urbanització es reuniran amb representants legals per trobar-hi una solució.

Quan es detecta un augment de la concentració del fluor per sobre del límit establert es recomana no beure ni tampoc utilitzar l’aigua per cuinar i en canvi, sí que es pot utilitzar per dutxar-se, rentar la roba o estris de cuina, assegura la companyia subministradora en una carta adreçada als veïns de Les Comes.

Connexió amb la dessaladora

Aquesta a més, explica en la notificació que la presència de fluor en l’aigua de la captació “molt probablement és deguda a la naturalesa i estructura del terreny de la zona de la què depèn la captació d’aigua”. I de fet, recorda que per posar-hi fi, la Junta de Compensació que hi havia fa un temps a la urbanització -abans de ser recepcionada pel consistori- s’havia proposat construir la planta de tractament i que havia de pagar-see uns 222.932 euros, per part dels parcel·listes.

Des del consistori, l’alcalde de Sils recorda que si bé és cert que hi ha problemes i que es podrien solucionar com s’havia dit inicialment per l’antiga Junta de Compensació de la urbanització de les Comes; finalment, l’Ajuntament va decidir posar-hi solució a través de la connexió amb la dessaladora de Blanes.

I és que segons Nogué, la situació de les Comes és un fet “crònic” però que a banda d’això, també hi ha problemes d’abastament en ocasions a la urbanització de Vallcanera Parc i d’altra banda considera que amb l’aigua aportada des de la dessalinitzadora de Blanes es podrà acabar amb els “problemes que hi ha a vegades en tots els nuclis del municipi”.

Aquesta és una obra promoguda per l’antic govern del tripartit de la Generalitat, però segons l’alcalde de Sils, de moment es tiraria endavant i si no hi ha canvi, la data d’inici d’obres que se’ls va donar en l’última reunió era que el mes de juny començarien i que llavors, l’any vinent estaria. Aquesta és una obra a banda, ressalta el batlle que “no hauran de pagar només els veïns de les Comes com havien de fer amb la planta de tractament i que està subvencionada en un 50 per cent per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/03/03/laigua-boca-comes-supera-nivell-fluor-permes-3-mesos/469399.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Documents

procedents del bloc de Vallcanera:

RECLAMACIÓN CONTRATO ILEGAL DE VALLCANERA PARK.

RECLAMACIÓN AGUA NO POTABLE DE LES COMES

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2011/03/manana-haremos-publico-el-informe.html

Més documents publicats al bloc de Vallcanera. L’aigua de les Comes:


Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2011/02/agua-no-potable-que-dice-ha-hora-el.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també:

Aigües de Sils,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/10/08/aigues-de-sils/

Les Comes,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/08/06/les-comes/

Dessalinitzadora,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2008/07/28/dessaladora/

Informe sobre els nivells de fluor en les aigües de consum públic de Catalunya,
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/fluor01.pdf

Fluor i conspiració internacional,
http://preparacion2012.argentinaforo.net/t1521-el-fluorun-derivado-del-aluminiousado-en-mata-ratas-y-nos-lo-ponen-en-el-agua-y-la-pasta-dental

16 03 2011
AIGUA DE DESSALINITZADORA?

Del Diari de Girona:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/03/15/govern-santa-coloma-insta-abastir-se-daigua-del-pasteral/472312.html

Del bloc d’AMS:

Santa Coloma rebutja l’aigua dessalinitzada

La marxa enrere de l’equip de govern (CiU, el PSC i ERC) de fer la captació d’aigua a la dessalinitzadora de Blanes es va acabar de materialitzar ahir amb l’aprovació del ple de la proposta per demanar que l’abastament d’aigua es faci des de la canalització del Pasteral. Colomencs pel Canvi, a l’oposició, s’ha posat al capdavant en aquesta qüestió i sempre s’ha mostrat contrari a dur l’aigua de Blanes. Ahir va demanar a l’Ajuntament que sol·liciti la suspensió definitiva de l’informe de l’ACA que aconsella la dessalinitzadora i no pas la suspensió provisional, com consta en el punt de l’ordre del dia del plenari. Colomencs pel Canvi no se’n van sortir i l’equip de govern va argumentar que no cal descartar cap possible solució per recaptar aigua. Planerament, va venir a dir que “mai direm que d’aquesta aigua no se’n pot veure”. Només Colomencs pel Canvi van votar-hi en contra, els altres 13 regidors, de CiU i d’ERC, hi van votar a favor.

D’altra banda, es va aprovar la liquidació del pressupost del 2010, amb un romanent de tresoreria de 400.000 euros. El pressupost pujava a uns 15 milions d’euros.

Si Santa coloma de Farners no utilitzarà aigua de la dessaladora de blanes, el projecte potser no serà viable, i mès tinguent en compte que l’economia de la generalitat no ès la mès correcte, així que la canodada anirà per llarg. Ja cal trobar sol.lucions a curt i llarg termini per l’aigüa al nucli urbà i sobretot a les urbanitzacions. AMS en el seu programa per a les properes eleccions municipals, aportarà sol.lucions per a aquest problema.

Font: http://amssils.blogspot.com/2011/03/santa-coloma-rebutja-laigua.html

Del bloc d’ICV:

El govern de Santa Coloma insta a abastir-se d´aigua del Pasteral.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2011/03/sta-coloma-vol-aigua-del-pasteral.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: