Ple 4 novembre

4 11 2010

A partir d’ara, el públic no tindrà dret a fer preguntes ni a l’alcalde ni als regidors i regidores, en els plens de Sils:

Foto d’arxiu procedent del Diari de Girona.

Fonts de certa confiança ens fan arribar aquesta crònica informal (no necessàriament exacta ni imparcial) del ple municipal. Recordem que les actes oficials dels plens, redactades pel secretari municipal, s’han deixat de publicar. Després de 32 anys, ja tenim la sèquia neta, diu l’alcalde. S’ha redactat una ordenança de convivència ciutadana i la regidora Cristina Simó no està d’acord amb els articles 53 i 54, fent referència al tema de la prostitució que ella veu com una manifestació de violència de gènere. La regidora no entén perquè l’alcalde no s’ha dignat a incloure la moció relativa al 25N en l’ordre del dia. El regidor Xicu es queixa que la normativa no s’ha debatut entre tots els grups, diu que deu ser una còpia d’alguna ordenança d’algun altre poble i no entén perquè cal regular la pesca a Sils i si haurem de canviar el número de les cases. Copiat de Vidreres?.

S’aprova sanejar el dèficit de 263.295 euros (?) de l’exercici 2009. Els tècnics de la casa han fet una feinada proposant un escenari pressupostari fins l’any 2018. L’escenari es basa en dir que els ingressos s’estancaran i les despeses s’hauran de reduir . D’aquí 3 anys ves a saber, diu l’alcalde. El regidor Miralles recorda que allò de cobrar l’IBI de l’autopista és més aviat improbable. Ningú sap quan de temps continuarà el retrat d’en Montilla al costat del Borbó, a la sala de plens.

Moció ICV sobre l’oficina de Correus: aprovada. Dues modificacions de les normes urbanístiques, aprovades pel ple. Propietaris entre el públic, satisfets. Tensió sobre la proposta del regidor Xicu Anoro de parlar d’una carta signada per la policia municipal. L’alcalde no vol parlar del tema però els altres grups aproven una moció d’urgència. En Xicu acusa l’alcalde de passar-se per allà on li sembla la moció que havien presentat ja fa dies, en lloc de passar-la pel ple.

L’alcalde recorda que és facultat seva decidir quines propostes o mocions van a l’ordre del dia i al ple d’avui només se n’ha colat una (la de correus); alguns grups de l’oposició reaccionen votant mocions d’urgència. Respecte a la moció sobre la policia local, en Martí li diu al Xicu que tu no has fet aquest escrit, t’has deixat ensarronar una altra vegada, com tantes vegades. ¿Hi ha cobertura les 24 hores i els 365 dies ara que la delinqüència va en augment?. I el regidor Miralles acusa l’alcalde d’atiar el cap contra el cos, això és jugar amb foc, tu que ets bomber has de saber com va.

L’Albert pregunta sobre mocions Nyap, conveni, si hi haurà nou POUM aviat: respostes evasives o despectives de l’alcalde Nogué. Calendari del POUM?: quan es presenti ho veuràs. Que consti en acta. El tema de les ràtios de la guarderia: la regidora Maria Josep considera que no cal fer-ne una moció d’urgència, que n’hi ha prou amb fer la pregunta al regidor. El regidor Vicenç Manzano fa referència a les cagades de gos que hi ha pel poble i la regidora d’AMS diu que, si cal, multes. Moció d’urgència sobre col•legi electoral a Vallcanera: el secretari diu que ja no hi som a temps i l’alcalde que ha rebut una carta del Ministerio de Interior que recomana reduir meses electorals.

En Manzano pregunta perquè s’ha col•locat la tanca a la plaça Rodoreda amb un retard de tres anys. En Xicu acusa l’alcalde de mentir al Diari de Girona sobre els terrenys de l’institut i pregunta que passa al Centre Cívic de Vallcanera que per a fer activitats t’has de fer soci d’una associació de veïns. La dita associació té una concessió, com es lliga això, pregunta. Canvi de personal a la Comissió de Festes?. El regidor Taberner vol manifestar públicament que se sent profundament decebut de com va anar el tema de la barraca de festa major: politització, preus. Etc.

Final del ple no gaire feliç: l’alcalde assegura que mai més no tornarà a concedir la paraula al públic al final dels plens, argumentant una mala experiència durant el ple municipal anterior. S’ha acabat, diu.

Dimarts 2,  ja tenim l’ordre del dia del ple municipal. Romanent de tresoreria negatiu, escenaris pressupostaris futuristes, 2 modificacions de les normes urbanístiques i 6 mocions del grup ICV-EUiA-EPM (Albert Miralles i Cristina Simó) que han desaparegut, misteriosament, de l’ordre del dia:


– Moció a favor d’obrir un col·legi electoral a Vallcanera amb motiu de les eleccions de 25 de novembre, registre entrada núm. 3506, de 23 octubre.

– Moció amb motiu del 25 de novembre (sobre el tema de la prostitució), registre entrada num. 3555, de 27 octubre 2010. Entre altres propostes hi havia la d’encarregar als serveis tècnics de presentar un projecte d’una ordenança municipal contra la prostitució. Que imposi als proxenetes i presumptes clients de les dones prostituïdes a les nostres carreteres, sancions que vagin dels 750 als 3.000 euros tal com es fa en altres municipis. Per protegir les dones víctimes del tràfic amb fins d’explotació sexual.

– Moció sobre compliment de les ràtios a la llar d’infants de La Quitxalla, registre entrada nº 3531, de 26 d’octubre 2010. Entre altres propostes hi havia la de demanar un informe als serveis tècnics municipals sobre la llar d’infants la Quitxalla, que valori les dotacions de personal i de mitjans necessaris per oferir un servei de qualitat, digne i garantint el compliment de les ratios, pel debat dels pressupostos del 2011.

– Tres mocions relatives a l’anomenat Nyap de Sils, també desaparegudes o bloquejades per segona vegada. En data 23 de setembre, ICV es lamentava així: “el nostre grup no ha presentat tres escrits esperant una resposta, sinó que havíem presentat en temps i forma tres mocions, i que encara no entenem que no fossin incloses a l’ordre del dia del ple de 2 de setembre. Les tres mocions van ser presentades en data 22 de juliol, amb números de registre 2519, 2520 i 2521. Entre altres demandes, els regidors Albert Miralles i Cristina Simó proposaven al ple municipal que l’alcalde Martí Nogué demanés un informe escrit a l’assessor urbanístic extern, l’advocat Narcís Sicart, sobre la legalitat de la segona planta o altell de la nau industrial coneguda com a Nyap de Sils i sobre les raons que van portar als serveis tècnics locals, dirigits per l’arquitecte Salvador Jubany, a informar favorablement sobre aquesta qüestió, malgrat el descarat incompliment de la normativa vigent (d’acord amb el text de les mocions).

Anuncis

Accions

Informació

29 responses

26 10 2010
MOCIÓ COL·LEGI ELECTORAL A VALLCANERA

PLE ORDINARI – NOVEMBRE 2010


MOCIÓ ICV-EUiA-EPM. Registre entrada nº 3.506, de 23 octubre.

PER UN COL•LEGI ELECTORAL A VALLCANERA I LES COMES

Atès que considerem que la participació ciutadana es un bé que cal cuidar i estimular sempre, i especialment en la vida política i social municipal.

Atès que considerem que cal facilitar al màxim possible el dret polític de participació en les eleccions polítiques.

Atès la particular configuració del nostre municipi, amb uns barris com Vallcanera i Les Comes que estan allunyats més de quatre quilòmetres del col•legi electoral de Sils.

Ateses les dificultats de manca de transport col•lectiu entre Vallcanera i Les Comes i el col•legi electoral de Sils

Per aquestes raons:

El Grup Municipal ICV-EUiA-EPM proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

Primer.- Encarregar a l’alcalde totes les gestions necessàries perquè hi hagi el mes aviat possible un col•legi electoral propi a Vallcanera i Les Comes.

Segon.- Informar d’aquest acord a la ciutadania de Sils, i especialment a la de Vallcanera i Les Comes, amb tots els mitjans de comunicació municipals (web municipal, Quadern de Sils, altres).

Sils, 18 d’octubre de 2010

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/10/ple-ordinari-novembre-2010.html

26 10 2010
MOCIÓ CORREUS

PLE ORDINARI – NOVEMBRE 2010


MOCIÓ ICV-EUiA-EPM. Registre entrada nº 3530, de 26 d’octubre 2010

CORREUS – SILS AMB OFICINA TÈCNICA INFORMATITZADA AMB HORARI COMPLERT.

Atès que tots el pobles del nostre entorn més proper, Caldes de Malavella, Vidreres, Maçanet, ja disposen d’un servei de correus amb una oficina tècnica informatitzada i a temps complert

Atès que el nostre municipi ja ha superat en el cens els 5.000 habitants.

Atès la realitat d’un polígon industrial i d’altres industries en el nostre terme municipal

Atès que la millora del servei reportaria una major qualitat i més hores d’atenció al públic

Atès que considerem que correus és un servei públic de primer ordre i que cal potenciar

El grup municipal ICV-EUiA-EPM proposa al ple el següent acord:

– 1.- Considerar que Sils reuneix les condicions necessàries per demanar un servei de correus amb una oficina tècnica informatitzada, amb horari complert de 8.30h a 14.30 h.

– 2 .- Encarregar a l’alcalde per que faci totes les gestions necessàries per que Sils disposi a curt termini d’un servei de correus amb una oficina tècnica informatitzada, amb horari complert de 8.30h a 14.30 hores.

Sils, 25 de novembre 2010

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/10/ple-ordinari-novembre-2010_26.html

28 10 2010
MOCIÓ LA QUITXALLA: INCOMPLIMENT RÀTIOS

PLE ORDINARI – NOVEMBRE 2010


MOCIÓ ICV-EUIA-EPM. Registre entrada nº 3531, de 26 d’octubre 2010.

COMPLIMENT DE LES RATIOS A LA LLAR D’INFANTS LA QUITXALLA

Atès que el nostre ajuntament disposa d’una llar d’infants municipal, la Quitxalla

Atès que és competència del Departament d’Educació de la Generalitat establir les ratios d’alumnes per educador/a a les llars segons les adats i els horaris.

Atès que és responsabilitat de l’alcalde i de la junta de govern local de complir aquestes condicions per a la correcta atenció dels infants.

Atès que segons informacions que hem recollit, sembla ser que no es conpleixen les ratios de la llar d’infants municipal la Quitxalla per les tardes, i que quan s’acabi el contracte d’una educadora que actualment està en plantilla de la llar, tampoc es compliran les ratios als matins, i això seria abans d’acabar l’any 2010.

Es proposa al ple els següents acords :

– 1.- Què l’alcalde confirmi si s’estan incomplint actualment les ràtios d’alumnes per educador/a per les tardes.

– 2.- Què si és cert que la persona que està actualment en contracte temporal no se li renova el contracte, tampoc es compliran les ràtios als matins, i en quina data es produiria això.

– 3.- Què si l’alcalde confirma les informacions del punt 1 i 2, expliqui amb claretat quins són els motius d’aquest incompliment de les ràtios que fixa el Departament d’Educació de la Generalitat i si està aprobada alguna mesura per paliar la situació, explicant quines són aquestes mesures i la data de referència en que s’han pres i quin organisme les ha decidit.

– 4.- El ple acorda mandatar a l’alcalde i als serveis tècnics municipals a una modificació pressupostària, si cal, per garantir amb urgència a carrec dels pressupostos del 2010, el compliment a la llar d’infants la Quitxalla de les ràtios que fixa el Departament d’Educació de la Generalitat.

– 5.- Demanar un informe als serveis tècnics municipals sobre la llar d’infants la Quitxalla, que valori les dotacions de personal i de mitjans necessaris per oferir un servei de qualitat, digne i garantint el compliment de les ratios, pel debat dels pressupostos del 2011.

Sils, 26 de novembre 2010.

28 10 2010
CORREUS

Comentaris del bloc d’ICV:

Moció Correus obert amb horari complert:

“i quan surti aquesta demanda en el ple, que diran els que porten la gestió municipal des de l’actitud de prepotència i despreocupació? ja que l’única cosa que els importa son els seus interessos personals que els posen per davant dels interessos dels ciutadans. Ja ho se¡¡¡ … NO, al grup municipal diran que NO, amb algú ciutadà que assisteixi al ple li diran que es calli al no donar-li la paraula, a altres que aportin el seu comentari argumentant responsabilitat i consciencia es justificaran (sempre amb escosses de mal pagador)… això serà el que passarà, en definitiva un espectacle digne del pitjor programa “basura” de televisió. A vosaltres us dic que teniu que continuar la vostra tasca, ja que mes tard o mes d’hora arribarà l’hora que formareu part del equip de govern i ho dic per que com diu la dita… “a todo cerdo le llega su san benito” , arribarà un dia en que els interessos personals no estaran per damunt dels col•lectius, perque hi aura una veritable representació dels ciutadans a l’ajuntament”

benet asensio

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/10/ple-ordinari-novembre-2010_26.html

28 10 2010
ALTER EGO dijo...

TERRENOS PARA EL NUEVO INSTITUTO – MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDARIAS.

Comentario dejado por. ALTER EGO dijo…
Al Anónimo primero: Tù tienes terrenos que se benefician con el POUM, por eso lo defiendes, porque una persona decente no puede defender la “alcaldada”, que se pretende hacer con ese Plan de Urbanismo. La razón por la que nadie ha apoyado la moción de ICV, es bien sencilla: Aqui no hay más oposición que ICV, los otros tres grupos, defienden los mismos intereses y siempre se apoyarán, para seguir burlándose de los ciudadanos de este pueblo. Además lo hacen de una forma cínica: yo voto no, y vosotros os absteneis, ya es suficiente. La postura de CDC y AMS, es aquella de, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi amo.
Los tres grupos tienen interés en que se apruebe el POUM, porque los tres tienen a alguien que se beneficia con él. El Sr. Miralles, como persona honrada y decente, no tirará nunca la toalla y luchará para que en este pueblo se os abran los ojos de una vez y acabeis con los 8o años de caciquismo, que de una forma u otra, estais soportando

28 10 2010
SUB JUDICE

Diverses fonts dignes de crèdit informen que l’alcalde Nogué estaria bloquejant, per segona vegada, les mocions sobre la nau industrial coneguda com a Nyap que el grup del regidor Miralles ja havia intentat discutir en el ple municipal del dia 2 de setembre.

L’argument que ara estaria de moda és que l’Ajuntament no pot entrar a revisar una qüestió que està sub júdice. S’ignora l’autoria d’aquesta ocurrència. Recordem que la junta de govern local va modificar i canviar les llicències originals del Nyap quan ja feia més de 2 mesos que el tema estava sub júdice i l’edifici ja estava aixecat.

Contingut de les 3 mocions. Entre altres demandes, els regidors Albert Miralles i Cristina Simó proposaven al ple municipal que l’alcalde Martí Nogué demanés un informe escrit a l’assessor urbanístic extern, l’advocat Narcís Sicart, sobre la legalitat de la segona planta o altell de la nau industrial coneguda com a Nyap de Sils i sobre les raons que van portar als serveis tècnics locals, dirigits per l’arquitecte Salvador Jubany, a informar favorablement sobre aquesta qüestió, malgrat el descarat incompliment de la normativa vigent (d’acord amb el text de les mocions).

Més informació llegint l’article Sub júdice,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/10/28/sub-judice/

29 10 2010
GUARDERIA

Informació procedent del bloc de Vallcanera:

El Alcalde Martí Nogué, Socialista y Progresista del Ayuntamiento de Sils, no pone en él Orden del día la moción presentada el día 26 de octubre 2010, por ICV-EUiA-EPM, de Sils para él próximo Pleno Municipal sobre el cumplimiento de las Ratios, en la Guardería.

Madres y Padres, que lleven a sus hijos e hijas a la Guardería de Sils todos y todas al Pleno Municipal del día 4 de Noviembre a las 19 horas. Para pedir explicaciones sobre las Ratios.

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/10/pleno-ordinario-noviembre-2010.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

29 10 2010
MOCIÓ PROSTITUCIÓ

PLE ORDINARI – NOVEMBRE 2010

MOCIÓ ICV-EUiA-EPM. Registre entrada nº 3555, de 27 octubre 2010.

En motiu del 25 de Novembre, ICV-EUiA-EPM de SILS

Exposa:

Atès que la prostitució és una de les expressions més extremes de violència masclista.

Atès què el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual és l’esclavatge del S.XXI.

Atès què és una vulneració dels drets humans que atenta contra la dignitat de les persones i té un clar component de gènere, al ser víctimes majoritàriament les dones (segons dades de Nacions Unides les dones i les nenes constitueixen al voltant del 80% de las víctimes d’aquest comerç sexual).

Atès què és un delicte que implica convertir a persones en simples mercaderies i que proporciona suculents beneficis a les màfies i xarxes, que a més d’atemptar contra la vida, la integritat i la llibertat de les seves víctimes,atempten contra valors superiors de la nostra societat com la dignitat, la igualtat i la seguretat.

Atès què segons Nacions Unides calcula que entre 4 i 5 milions de persones són víctimes de trata. El 80% ho serien per la seva explotació sexual, i que 700.000 persones són introduïdes anualment en el comerç sexual.

Atès que la trata i el tràfic de dones i nenes especialment amb fins d’explotació sexual constitueixen el tercer negoci il•legal més lucratiu del món que,segons la ONU, mou entre 5 i 7 bilions de dòlars darrera, de la venda d’armes i de drogues. Només a Europa mou unes xifres properes als 3 bilions de dòlars.

Atès que situacions de pobresa, de vulnerabilitat i de risc d’exclusió social en el seu país d’origen donen als explotadors l’oportunitat de captació i la situació de invisibilitat i de precarietat en el país de recepció, faciliten l’explotació i dificulten l’ajuda a aquestes dones.

Atès que un gran percentatge, a més, tenen càrregues familiars, ja sigui en el seu país d’origen i/o en el de destí, i són en molts casos la única font d’ingressos de la família, es constata així la pitjor cara de la globalització i la feminització de la pobresa.

Atès que l’explotació sexual és una realitat que tenim present a Sils, en el nostre municipi, que s’ha d’afrontar des d’una postura crítica i des d’un coneixement íntegre. No podem mirar cap a altre costat. No estem parlant de fantasia, de diversió, d’oci o d’un problema d’unes poques persones que ho han triat lliurement, estem parlant de violència cap a les dones.

Atès que . El mal anomenat “client”, el prostituïdor, ha estat sempre exempt de tota desqualificació. La seva conducta s’ha tolerat, acceptat i justificat.

Atès que fa un any el ple de la corporació va aprovar per majoria, en la moció presentada pels tres grups de l’oposició, pel 25 de novembre, dia internacional en contra de la violència de gènere:
-Considerar entre d’altres formes de violència de gènere la prostitució i l’explotació sexual de dones i nenes.
-Arribar a aconseguir en un futur poder declarar que el nostre municipi sigui efectivament exempt de Violència de Gènere.
– Expressar la voluntat d’esmerçar tots els nostres esforços i recursos per seguir avançant en l’eradicació de tota forma de violència de gènere.

Es proposa al ple als següents acords:

1. Encarregar als serveis tècnics de presentar un projecte d’una ordenança municipal contra la prostitució. Que imposi als proxenetes i presumptes clients de les dones prostituïdes a les nostres carreteres, sancions que vagin dels 750 als 3.000 euros tal com es fa en altres municipis. Per protegir les dones víctimes del tràfic amb fins d’explotació sexual.

2. I d’acord amb el que es va aprovar en un dels acords de la moció del 25 de novembre de l’any passat que deia:
“Que l’ajuntament mantingui campanyes permanents, incloent els mitjans de
comunicació, dirigides a denunciar tot tipus de discriminació i violència per raó de sexe”.

Engegar una campanya de sensibilització contra la prostitució i l’explotació destacant la figura del “client” i la seva responsabilitat en aquesta problemàtica. Campanya que pretengui sensibilitzar sobre la realitat d’aquesta forma de violència cap a les dones.

Una campanya que posi de manifest la part de responsabilitat que te l’home que fa us de la prostitució en l’existència de la trata i tràfic de persones en fins d’explotació sexual. Així mateix insistint en el paper actiu que ha de tenir la ciutadania i, per això, promoure la seva participació, la seva implicació, la seva denuncia i, per tant, la seva responsabilitat social en la lluita i en l’eradicació de la prostitució i d’altres formes d’explotació sexual.

Grup Municipal: ICV-EUiA-EPM

Sils,28-10-2010

29 10 2010
DIJOUS 4 NOVEMBRE ???

¿Hi haurà ple municipal ordinari el dijous 4 de novembre a les 19 hores?
Ara per ara (tarda del divendres 29 octubre) el web municipal no ho comunica a la ciutadania ni ens convoca: ni a la portada ni a la secció secretaria:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesPlens.aspx

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Al Ple de 3 de juliol de 2008 es va aprovar aquesta Moció per a la publicitat de les convocatòries ordinàries i extraordinàries dels plens municipals:

… es proposa la convocatòria dels plens a la Web municipal, als taulers d’anuncis i amb megafonia, així com publicar a la Web les actes de totes les reunions, incloses les comissions informatives. VOTACIÓ – A favor : Tots els grups, per unanimitat. La moció queda aprovada.

29 10 2010
HUMILANT

nO SE com va aixo de les mocions, però si es veritat el que llegim per aquí trobo HUMILIANT pel partit que les ha presentades, que sigui en Martí i algun que
altre funcionari de la Casa Gran els que puguin decidir quines mocions són presentables i quines no interessen. Es legal fer-ho així o estem en una democracia local vigilada i de tercera divisió regional?

29 10 2010
... QUASI CLANDESTINA

Del bloc d’ICV:

PLE ORDINARI – 4 NOVEMBRE 2010, DIJOUS, 19.30

TRES DE LES MOCIONS PRESENTADES PER ICV-EUiA-EPM NO VAN A L’ORDRE DEL DIA DEL PLE.

POTSER L’ALCALDE TE POR AL DEBAT I PER AIXO LES AMAGA??

POTSER L’ALCALDE TAMPOC VOL PARTICIPACIO CIUTADA AL PLE I PER AIXO LA CONVOCATORIA ES QUASI CLANDESTINA ??

RECORDEU QUE AL ACABAR EL PLE ORDINARI, QUALSEVOL PERSONA POT DEMANAR LA PARAULA.

SEGUIREM INFORMANT

Mocio de ICV-EUiA-EPM

Al Ple de 3 de juliol de 2008 es va aprovar aquesta Moció presentada per ICV-EUiA-EPM per a la publicitat de les convocatòries ordinàries i extraordinàries dels plens municipals:

… es proposa la convocatòria dels plens a la Web municipal, als taulers d’anuncis i amb megafonia, així com publicar a la Web les actes de totes les reunions, incloses les comissions informatives.

VOTACIÓ – A favor : Tots els grups, per unanimitat. La moció queda aprovada.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/10/ple-ordinari-novembre-2010_28.html

29 10 2010
MIRALLES: ALTO!!!

29 10 2010
JO

A DAR EL ALTO SOLO TENIIIIIA DERECHO LA GUARDIA CIVIL, Y ESTE SEÑOR QUE SEGURAMENTE APOYO EL EXILIO DE ESTA ,, AHORA SE VE CON EL PODER DE DAR EL ALTO, BONITA DEMOCRACIA..
UN CANSADO DE CACIQUES , TERRATENIENTES Y FASCISTAS
SUERTE A TODOS

29 10 2010
salud per tots

em sembla que aquest home , anomena espectacle, a lo que es democracia i dret a defensar altres ideïes , potser aquestes explicacions son les que determinan que aquet païs estigui dominat per bancs , capitalistes.

29 10 2010
zzz

para el sr alter ego o alter ado.
ud sabe mucho de caciquismo, pero lo primero que hay que hacer en esta vida es informarte de donde vas a vivir y como funciona la vida en este sitio.
su adorado sr miralles lo tiene ud por la inmaculada honestidad y de momento no ha podido demostrar lo contrario.
tambien hay gente honrada en este pueblo que no pertenece al politburo, pero me da la impresion de que empiezan a estar un poco cansados de lo como decimos en este pueblo “torracollons” que son algunos de los nuevos vecinos que tenemos y que saben mas leyes que cualquier decano del colegio de abogados.
la gente inteligente no va a casa de los demas a dar lecciones de nada y si algo no les gusta suelen buscar soluciones practicas .

2 11 2010
ja està bé home!

ZZZ visca Sils independent de Catalunya! No??. Aquests de canfanga no tenen dret a viure fora de Barcelona no???. Les fronteres les fem a on ens interessaaaa segons els interessoooos…

2 11 2010
Roger

La ideologia (amb perdó, miserable) d’alguns i algunes del poble (gent del PO-BLE DE TO-TA LA VI-DA) pròxims a CiU i als pseudoindependents de IdS-PSC-PSOE… que els de fora han vingut a viure a casa seva i aquí no han de venir a remenar res del passat ni a tenir massa protagonisme en el present…

2 11 2010
ALTER EGO

Sr. ZZZ: Su respuesta me ha gustado; se ha destapado ya de una vez y se han visto sus verdaderas inclinaciones y su verdadero pensamiento, después de llevar mucho tiempo contando tonterías y distrayendo al personal.

Sr.: Yo, como ciudadano de Catalunya, tengo derecho a establecerme donde me dé la gana y nadie como usted, es quien para decirme que me vaya. Yo, como ciudadano libre, si donde estoy, no me gusta como van las cosas, trato de defender mi opinión con la palabra y a la gente que me gusta, lo hago con el voto. No hacerlo así, sería de borregos y este no es mi caso.

Yo, expongo mi opinión sin tapujos: digo lo que pienso, no como usted, que ha estado dando una imagen, que nunca se ha sabido si iba o venía, pero parece que lo que yo he escrito, le ha picado tanto, que no ha tenido más remedio que descubrirse.

Si Sr., para mi, el Sr. Miralles, es una persona honrada, y siempre lo defenderé, porque es algo que entre los dirigentes de este pueblo no se dá mucho. Claro que creo que la inmensa mayoría de las personas de este pueblo (gent del poble de tota la vida, com us agrada dir), son gente honrada, pero el problema es que de tan buena fé que son, otros se aprovechan de éllos. No somos “torracullons”, somos gente que nos gustan las cosas claras y aquí no ha habido claridad nunca. Eso de que hemos venido gente que sabemos muchas leyes ( èsto lo dice en téminos peyorativos, como si quisiera decir “setciencies” o “doctor”. Sr.: Usted no se ha parado a pensar que aqui, de fuera no hemos venido sólo gente inculta, como usted dá por sentado, también hemos venido gente con formación cultural e incluso con formación jurídica. No vayan por ese camino de descalificación hacia le gente de fuera. Eso puede crear problemas muy serios.

2 11 2010
zzz

Sr alter ego nadie le ha faltado al respeto y en cuanto a contar tonterias me parece que ud me gana , amen de escribir con diferentes nombres incluso con alguno de tipo femenino , pero en fin todo el mundo puede ser como le de la gana .
nadie le llama inculto y si ud tiene algun tipo de complejo no dude en que siempre hay gente dispuesta a ayudarle a superar sus traumas-
tomese ud la vida mas tranquilamente y con el tiempo todo se andara y ud podra comprobar el apoyo que le brinda el pueblo a su partido, creo que en la proxima legislatura llegaran a 3.
por ultimo solo decir que lo que he dicho lo pienso y lo que pienso lo digo, por lo tanto digo lo que pienso

3 11 2010
UN SILENC

Estic observant darrerament, que s´està trepitjant un terreny que pot portar a greus enrenous. Em refereixo al que surt massa sovint per aquests foros d´opinió, envers a l´actitut dels nou vinguts (jo mai els hi diré forasters, no m´agrada la paraula). Es ben conegut al poble, que per una part d´ell, no els agrada que hagi vingut tanta gent de fora i no volen tractes amb ells. L´opinió majoritària al poble es qu´els de fora, no mes han de ser aqui per treballar i consumir, i dir si a tot. Aquest pensament, arriba fins i tot a creure qu´els de fora no tenen dret a organizar-se, ni a ser presents a les institucions. “Nosaltres som del poble de tota la vida i no volem que els de fora es fiquin en res”. Pero aixó no es així, la gent de fora, te els mateixos drets que la gent d´aqui i tenen la obligació de exercir-los, encara que per molta gent, el sol fet de ser presents al l´Ajuntament, ja es una ofensa imperdonable.

Aquesta postura de tanta gent, a més de reaccionaria, es poc intel·ligent. Tots sabem, que des de fa molt de temps, una part del jovent del poble, quan es cassa, s´en va a viure a altre lloc i tenen la mainada en altre poble. Aquest fet, habria dut a que avui, el poble de Sils fos un poble envellit i sense futur. La gent que ha vingut de fora ha evitat que aixó passes, i a mes a mes ha fet qu´el poble creixi.

Aquesta postura torpe i sense cervell, de dir que les coses aqui son així i si no t´agrada t´en vas, es la postura amb menys seny, qu´es pot adoptar. Es molt contradictori, el dir que no volem gent aliena i al mateix temps fem que tot el futur economic i de desenvolupament del poble, descansi sobre la venda d´habitatges per a gent de fora. Penso que una mica de coherencia no aniria malament. Intentar enfrontar als del poble amb els nou vinguts, es una política suïcida, no portaría nomes que problemes. I per els que els agradaria que aixó passes, no mes els haig de dir, que els de fora fora ja son un nombre mes gran qu´els d´aqui. Aquesta gent nou vinguda, té tot el deret a criticar als que manen i a donar la seva opinió. Dir que un alcalde o un regidor no m´agrada o el considero un aprofitat, no es ofendre al poble, es dir que no m´agrada com fa les coses aquest Sr., i res mes. La resta dels ciutadans no tenen perque sentir-se implicats. Pero aqui, quan s´ataca a un del poble per part d´un de fora, ja sembla qu´els de fora, ataquen a tot el poble. Hem d´adaptar- nos als nous temps i els nous temps son de barretja de cultures, i aixó hem d´asumir-ho.

5 11 2010
zzz

per lo que llegeixo el ple ha servit per algo? suposo que per certs propietaris satisfets, interesant aixo, a veure si alguna foto del public ens pot aclarir qui eren els satifets.
el tema prostitucio crec que es tindria que eliminar per la via expeditiva i publicar les fotos dels puteros en la web municipal, es lo mes efectiu.
el tema de la pesca, quina? si no tenim ni peixateria, sera la pesca de l anec per la festa major?
entre el bourbon i el montilla moriles, cap dels dos es mereix un trago.
a veure si algun dels habituals ens segueix informant del tema, encara que l informant sigui “imparcial” tambe anira be per veure cap on va el fum

6 11 2010
QUEIXES POLICIA MUNICIPAL

Informacions procedents del bloc d’ICV, que critica la nova tàctica de no incloure en l’ordre del dia del ple municipal, les mocions “incòmodes”:

PLE ORDINARI – 4 NOVEMBRE 2010 MOCIO POLICIA MUNICIPAL

MOCIO PRESENTADA EN TRAMIT D’URGENCIA PERQUÈ L’ALCALDE NO LA VA INCLOURE A L’ORDRE DEL DIA, TOT I SER PRESENTADA EN TEMPS I FORMA PELS TRES GRUPS DE L’OPOSICIO, CiU, AMS, ICV-EUiA-EPM

VOTACIO DE LA MOCIO

A FAVOR : 5 VOTS – 3 CiU, 2 ICV-EUiA-EPM
EN CONTRA : 4 VOTS IdS-PM
ABSTENCIONS : 2 VOTS AMS

TEXT DE LA MOCIO APROVADA

PLANTILLA POLICIA MUNICIPAL SILS

Atès l’escrit amb registre d’entrada nº 3340, de 14 d’octubre de 2010, dirigit a l’alcalde per part del membres del Cos de Policia Local de Sils, que s’adjunta, que fa referencia a diverses mancances, de materials, d’uniformitat, de manteniment de dependències i de descontent per no haver potenciat el cos de policia local.

Atès que sembla ser que no esta previst renovar a l’agent que cobreix l’absència del personal que esta fent el Curs Bàsic a l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya.

Atès l’escrit que Francesc Anoro, en nom de CiU, AMS i ICV-EUiA-EPM va presentar el passat 19 d’octubre, demanant una reunió urgent amb l’alcalde per rebre explicacions de l’equip de govern respecte a l’escrit ja referit dels membres del Cos de Policia Local de Sils, que s’adjunta, i que a hores d’ara encara resta sense contestació.

Es proposa al ple el següents acords:

– 1.- El ple pren en consideració les queixes i demandes del nostre cos de policia local i acorda estudiar-les i tenir-les en compte, amb la voluntat de cercar solucions satisfactòries.

– 2.- El ple encarrega elaborar als serveis tècnics municipals un estudi complert del servei de policia local que es vol oferir, tenint en compte que la policia no només s’ha d’entendre com un servei de seguretat sinó també com un servei als sectors més fràgils de la població: dones maltractades, infants, i d’altres incidències del servei, i també preveient situacions de vacances, baixes per malaltia, cursets de formació, etc., i decidir quines son les alternatives que en una situació d’austeritat millor poden assegurar un servei digne a la població. Aquesta informació ha de ser la base per la elaboració pressupostaria de l’any 2011.

– 3.- El ple acorda encarregar a l’alcalde i als serveis tècnics municipals les modificacions pressupostaries que siguin necessàries, si cal, per permetre amb càrrec als pressupostos 2010 cobrir amb urgència l’absència de l’agent que esta fent el Curs Bàsic a l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/11/ple-ordinari-4-novembre-2010-mocio.html

=========================================================

AMB UNA MICA DE RETARD PER PROBLEMES AMB INTERNET, PUBLIQUEM LA CONVOCATORIA DEL PLE DEL 4 DE NOVEMBRE. HI TROVAREU A FALTAR LES MOCIONS PRESENTADES PEL NOSTRE GRUP.

LAS PODEU LLEGIR MES AVALL EN EL NOSTRE BLOG.

SON LES ALCALDADES D’EN NOGUE : EL QUE NO LI AGRADA NO VA AL PLE !!

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/11/ple-ordinari-4-novembre-2010.html

7 11 2010
Anonim

El que és una vergonya és que els Agents de la PL hagin de patrullar SOLS, amb el risc que aixo comporta cap a ells, i com a conseqüencia que quant son requerits per algun problema hagin d’esparar sempre el recolzament dels mossos, per no anar a sols, i per tant aixo comporta un retard a cada intervenció i un mal servei pels veïns del poble. Hauria d’estar prohibit les patrulles uni-personals.

9 11 2010
POLICIA AL DdG

La policia local de Sils ha de patrullar amb un sol agent en la majoria de torns
L’oposició força l’aprovació d’una moció que denuncia totes les mancances del cos i demana un estudi que asseguri un “servei digne”

SILS | E.BATLLE

La policia local de Sils està formada per vuit agents -entre policies i vigilants- més el cap i, d’aquests, n’hi ha un que es troba fent el curs per convertir-se en agent de policia a l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya que es fa a Mollet del Vallès. Aquest fet, segons denuncia tota l’oposició de l’Ajuntament de Sils (CiU, AMS, ICV-EUiA) ha provocat, entre d’altres, que hi hagi diferents mancances en el si del cos de policia.

Aquesta situació, per exemple, provoca -tot i que l’alcalde Martí Nogué diu que això passa des que es va crear el cos dels vigilants muncipals- que només hi hagi un sol agent patrullant pel municipi en la majoria dels torns. Un tema que hauria empitjorat, com explica el portaveu d’ICV de Sils Albert Miralles degut a la falta d’un agent.

Aquesta, però, és només una de les queixes de l’oposició i que es recullen, segons Miralles, en l’escrit que els membres del cos de policia de Sils van enviar a l’alcalde a mitjans de mes passat en què deien que hi havia “diverses mancances, de materials, d’uniformitat, de manteniment de dependències i de descontent per no haver potenciat el cos de policia local”, recull la moció presentada per tota l’oposició en el darrer ple i que es va debatre via d’urgència i va ser aprovada pels vots de CiU i ICV; l’abstenció d’AMS i el vot contrari del govern d’IdS.

Per a l’alcalde, en canvi, el cos de policia local “no té cap problema” i explica que si bé els agents van demanar que hi hagués un efectiu més, això “ho van fer perquè abans n’havíem contractat un mentre feien vacances gairebé tots el mateix temps” i, per això, assegura que no contractaran cap més efectiu policial com els demana l’oposició tot i haver-se aprovat la moció.

En canvi, Nogué explica que sí faran l’estudi complert del servei de policia local que els han demanat però assegura que aquest conclourà “que si hi ha més agents, segur que hi haurà més bon servei” però alhora adverteix que això no és tan senzill pel consistori perquè “no sé d’on podrem treure els diners, hauríem de doblar el pressupost que hi destinem cada any”.

D’altra banda, l’oposició també assegura que en temps de crisi han pujat els actes criminals al municipi i que cal reforçar el cos policial, Nogué en canvi assegura que “som un poble per sota la mitjana”.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/11/09/policia-local-sils-ha-patrullar-sol-agent-majoria-torns/444248.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Més informació:
Policia i Mossos, a Sils

https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/06/28/policia-local/

guardiamunicipal.jpg

guardiamunicipal.jpg

9 11 2010
J.

AMS va presenta la moció i després, al ple, es va abstenir? tenen fama de cagadubtes…

9 11 2010
Rojo

Que no hay dinero, dice el alcalde. Pero si que hay dinero para que el alcalde contrate un arquitecto por 60.000 euros para “su” POUM, par eso si que hay dinero. Lo que no hay es verguenza

8 12 2010
WikiLeaks A SILS?

Fragment de l’acta del ple ordinari de 4 novembre 2010:

A Sils, les actes no es fan públiques. Únicament es publica un extracte d’acords. L’alcalde va decidir no publicar a la pàgina web les actes de les sessions plenàries i de les juntes de govern i el Síndic de Greuges de Catalunya li diu que ho ha de fer. Un bloc de Vallcanera publica un fragment de l’acta:

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/12/el-concejal-y-portavoz-de-ciu-francisco.html

9 12 2010
zzz

aqui lo que tenim es frikileaks

9 12 2010
zzz

vient la foto de la pistoleta galactica podriem participar com a poble a un festival de trekkis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: