Creacasa Grup

4 12 2010

Voreres públiques ocupades

Obres abandonades i voreres públiques ocupades, a Sils

¿Què passa amb les voreres públiques ocupades per obres abandonades en el context de la crisi del totxo posterior a la bombolla immobiliària?

CREACASA GRUP 2000 S.L. és l’empresa que -tal com llegim al cartell- ha deixat abandonats, a mig construir, un grup d’habitatges situats al darrera de l’Ajuntament de Sils. L’abandonament afecta greument la vorera pública de dos carrers, pas de vianants inclòs. ¿Quines han estat les actuacions de l’equip de govern de Sils per a solucionar el tema?. Les informacions que ens arriben d’Internet no són gaire engrescadores:

Parador desconegut i embargament:

Jutjat Social de Manresa núm. 1
EDICTE
Segons el que s’ha decidit en les actuacions núm. 71/2010 seguides en aquest Jutjat a instàncies de Jairo Martinez Caler contra Creacasa Grup 2000 S.L, en relació amb Executòries, amb aquest edicte es notifica a Creacasa Grup 2000 S.L, en parador desconegut, la resolució del dia 3-06-2010 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:

«Part dispositiva. Disposo que s’ha d’executar el títol executiu indicat a l’apartat dels fets contra el/la demandat/ada Creacasa Grup 2000 S.L per una quantitat principal de tretze mil tres-cents setanta-sis EUR amb cinquanta-tres cèntims, més 1.337,65 EUR d’interessos i 1.337,65 EUR de costes, que es fixen provisionalment (art.576 de la LEC i 248 de la LPL), sense perjudici de la liquidació ulterior. A aquest efecte, també decideixo l’embargament…

Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Comprar en Creacasa es una desgracia:

Aquest és el títol d’un article del blog Denúncia pública:

http://denunciapublica.wordpress.com/2007/08/24/comprar-en-creacasa-es-una-desgracia/ [lectura efectuada el 22 agost 2010]

Pregunta a l’alcalde:

El regidor Manzano pregunta què passa amb les obres abandonades a l’edifici del darrera de l’Ajuntament, amb voreres ocupades. S’ha actuat…, diu l’alcalde.

Font: Crònica oficiosa del Ple 6 de maig de 2010

~

Anuncis

Accions

Informació

6 responses

25 08 2010
BASTIDES I GRUES

I qui fa el control de les bastides i les grues abandonades per les mateixes obres? Cal que hi siguin?

Font: Facebook

26 08 2010
zzz

no son de coure? i no escric mes

3 09 2010
CARRER GIRONA

BOP, Núm. 169 – 2 de setembre de 2010

Núm. 12661
AJUNTAMENT DE SILS
Anunci de notificació d’una ordre d’execució

Intentada la notificació que seguidament es transcriu, a l’entitat Creacasa Alella Priorat, SL, amb domicili al carrer Sant Francesc, 18-20, de Manresa, codi postal 08241, sense que s’hagi pogut practicar, es procedeix a la notificació mitjançant anuncis al tauler d’edictes de l’Ajuntament del seu domicili i en el BOP de la província de Girona, als efectes de l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú:

“Identificació Expedient: Ordre d’execució per l’ocupació de la via pública. PG 2009/46.

Fets:

En data 22 de gener de 2009 l’alcalde-president de l’Ajuntament de Sils va disposar:

PRIMER.- Conferir vista de l’expedient en un termini de 10 dies, en virtut del que disposa l’art. 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPC).

SEGON.- Ordenar a l’entitat CREACASA ALELLA PRIORAT, SL que procedeixi a presentar sol·licitud de permís d’ocupació de via pública, adjuntant projecte redactat per tècnic competent de la nova instal·lació, en el termini màxim de 10 dies. L’ocupació actual s’haurà d’adequar amb la col·locació d’un pont volant i/o bastida amb pas de vianants en tot el voltant de l’obra, per tal de que els vianants puguin passar per la vorera i així reduir el termini d’ocupació de la zona per poder aparcar els vehicles. L’esmentat termini es comptarà a partir del dia següent d’haver-se esgotat el tràmit de vista que contempla l’art. 84 de la LRJAPC, sempre que no s’hagin presentat al·legacions.

TERCER.- En cas d’incompliment de l’apartat anterior, caldrà la retirada del material que ocupa la via pública, advertint que si no es porta a terme es realitzarà per execució subsidiària a càrrec de l’interessat.

Font: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2010/169/20101690012653.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Voreres de Sils,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/01/01/voreres-de-sils/

7 09 2010
LA GRUA

“Identificació Expedient: Manca de manteniment d’una grua torre
per interrupció d’obra
. PG 2009/46.

… Primer.- Requerir a Creacasa Alella Priorat, SL, titular de l’obra
ubicada al carrer Girona, núm. 7
, que en el termini de QUINZE
DIES justifiqui que compleix amb les obligacions de manteniment i
revisions de la grua torre instal·lada en el solar esmentat a fi de
garantir la seguretat de la instal·lació.

Segon.- Ordenar a Creacasa Alella Priorat, SL, en cas
d’incompliment de l’obligació que s’especifica al punt primer
d’aquesta resolució, que en un termini de QUINZE DIES
procedeixi al desmuntatge de la grua torre esmentada.

Tercer.- Advertir-li que, en cas d’incompliment de la present ordre
d’execució, es procedirà a la imposició d’una multa per una
quantia de 300 a 3.000 euros, d’acord amb els articles 189 i
l’article 217.2 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, que
aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme…

Sils, 30 d’agost de 2010

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2010/172/20101720012786.pdf

4 12 2010
8.217,30 €

Sils multa amb 8.217 € una empresa per un edifici a mig fer que ha malmès el carrer

SILS | E.B.
L’Ajuntament de Sils ha decidit fer pagar 8.217 euros a una constructora que el 2006 va demanar llicència per construir un habitatge plurifamiliar al carrer Girona i que, transcorreguts tres anys, no s’ha acabat l’obra. Un fet que ha perjudicat el carrer, ja que, segons el consistori, caldrà reparar les voreres i l’asfaltat malmès perquè les voreres estan envaïdes per material d’obra i, també, perquè hi ha els subministraments elèctrics penjats de manera inadequada, entre d’altres.

Uns treballs que el consistori valora en aquests més de 8.000 euros i que retirarà de l’aval que va donar l’empresa el seu dia i que pujava fins a uns 19.000 euros. A banda, l’Ajuntament de Sils ha decidit iniciar l’expedient de caducitat de la llicència d’obres per a la construcció d’aquest habitatge plurifamiliar i, per tant, també iniciar l’expedient d’execució forçosa mitjançant execució subsidiària als efectes de procedir a les reparacions dels desperfectes produïts al carrer. A aquesta resolució, es poden formular al·legacions, tal com recull l’edicte de notificació del consistori.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/12/04/sils-multa-8217–empresa-edifici-mig-que-ha-malmes-carrer/450267.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Núm. 17176
AJUNTAMENT DE SILS Edicte de notificació

Intentada la notificació que seguidament es transcriu, a l’entitat Creacasa Alella Priorat, amb domicili al carrer Sant Francesc, 18-20, codi postal 08241 de Manresa, sense que s’hagi pogut practicar, es procedeix a la notificació mitjançant anuncis al tauler d’edictes de l’Ajuntament del seu domicili i en el B.O.P. de la província de Girona, als efectes de l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú:

“Assumpte: Inici expedient per a la declaració de caducitat de la llicencia d’obres núm. 6127. PG 2010/895.

Fets

1.- La Junta de Govern Local en data 24 d’abril de 2006 va atorgar a Assessoria Livorno 2006, S.L. llicència d’obres ( expedient núm 6127) per a la construcció d’un habitatge plurifamiliar entre mitgeres amb pàrquings al carrer Girona, núm. 7, havent-se autoritzat posteriorment la transmissió de la llicència a favor de l’entitat Creacasa Alella Priorat, S.L.

2.- Segons informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 25 d’octubre de 2010 que consta a l’expedient, ha transcorregut més de tres anys, termini establert a la llicència per a l’acabament de les obres, sense que s’hagin finalitzat les mateixes.

Igualment es constata que el domini públic presenta una sèrie de deficiències que caldria reparar com són voreres i asfaltat malmès, voreres envaïdes amb material d’obra, subministraments elèctrics penjats de manera inadequada entre altres incidències, amb una valoració econòmica de 8.217,30 €

3.- La societat Creacasa Alella Priorat, S.L. té constituït un aval de 18.986,85 € núm. 17.970 formalitzat per l’entitat bancària Caixa d’Estalvis de Girona per garantir els desperfectes al domini públic local.

Fonaments de Dret

Primer .- Son aplicables els articles 189 del Decret Legislatiu 1/2010

de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, 87 del ROAS, 84 i 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,

Segon .- Igualment son aplicables els articles 94 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú defineixen el règim jurídic del procediment d’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària.

Tercer .- L’òrgan competent per l’adopció de la present resolució es l’Alcalde.

Resolució .

Primer .- Iniciar expedient de caducitat de la llicencia d’obres, expedient núm. 6127, atorgada a Creacasa Alella Priorat, S.L. per a la construcció d’un habitatge plurifamiliar entre mitgeres amb pàrquings al carrer Girona, núm. 7.

Segon .- Iniciar igualment expedient d’execució forçosa mitjançant execució subsidiària als efectes de procedir a les reparacions dels desperfectes produïts al domini públic local.

Tercer .- Atorgar als interessats un termini d’audiència de deu dies als efectes que puguin formular les al•legacions i presentar la documentació pertinent en defensa dels seus drets i interessos.”

Sils, 24 de novembre de 2010 Martí Nogué Selva Alcalde

Font: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2010/232/2010232017176.pdf

15 02 2011
MULTA 300€

per ocupació de via pública i desperfectes del domini públic al carrer Girona, núm. 7.

MULTA COERCITIVA 300 EUROS:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2011/29/20112901600.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s