POUM

7 04 2011

Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils

Aprovat provisionalment el POUM de Sils, amb el vot en contra dels regidors d’ICV. Ningú no abandona la sala (què diu l’informe del secretari?). Picabaralla Miralles-Nogué. S’informarà per escrit i a posteriori als veïns que van presentar al·legacions.

Convocat el ple municipal extraordinari per a aprovar el POUM de Sils: Malgrat la importància dels temes a debatre, l’ordre del dia ha estat publicat en un lloc no gaire visible del web municipal, com si fos un tema clandestí (opinió del grup ICV-EUiA). Llegiu l’ordre del dia clicant el megàfon:


round-icon-small abril 2011. Ple del POUM a la vista!

14 abril 2011. Aprovat provisionalment el POUM de Sils.

11 abril 2011. El regidor Miralles pregunta al secretari municipal si l’alcalde Nogué i el regidor Capdevila s’han d’abstenir en el tema del  POUM, considerant que poden tenir algun interès personal. Font: Bloc d’ICV.

14 abril 2011. Data prevista del Ple del POUM, segons el DdG.

8 abril 2011. AMS penjarà en el seu bloc els plànols i es pregunta si “tindrem prou temps l’oposició per revisar el projecte?”

7 abril 2011. El regidor silenc Albert Miralles fa públic el següent comunicat:

POUM A LA VISTA. L’alcalde anuncia la convocatòria d’un ple per la tramitació del POUM. ICV-EUiA-EPM ha presentat una Instància a l’alcalde de Sils el dia 7 d’abril de 2011, amb núm. de registre d’entrada 1.326.

Text presentat: Davant de l’anunci d’un proper ple per la tramitació del POUM, i per la responsabilitat que em correspon com a regidor,

DEMANA

Que previ a la celebració del ple, proposa:

1.- Una reunió dels portaveus dels grups municipals amb el tècnic contractat per l’ajuntament, Sr. Listosella, on se’ns doni complida informació de tots els canvis que recull la proposta que anirà al ple, tant d’al•legacions de particulars, com dels grups municipals, com els derivats de la legislació vigent.

2.- Que l’alcalde convoqui una audiència pública, amb la publicació d’un ban, on el tècnic contractat per l’ajuntament, Sr. Listosella, doni complida informació a les persones assistents del mateix que s’especifica al punt anterior per als grups municipals.

3.- Que vista la transcendència urbanística, social i econòmica del POUM, el nostre grup proposa la celebració d’un acte públic per a que cada grup municipal expliqui la seva posició davant del POUM.

Totes les tres propostes demanem que es realitzin abans del ple per la tramitació del POUM

Sils, 7 d’abril de 2011.

Signat: Albert Miralles Güell

Font: La Veu de Sils, bloc local d’ICV-EUiA

round-icon-small gener 2011. A què ve tant de secret?

15 gener 2011. A què ve tant de secret? es pregunta el bloc d’ICV de Sils en un article del seu bloc. Textualment: “Ei, si vols saber del POUM, no li preguntis a l’alcalde!!. Et dirà que tot està en marxa, i res més!! Pregunta: A què ve tant de secret. Enllaç de la Generalitat on es diu alguna cosa (per cert cap grup municipal n’estava al corrent, l’Alcalde i el secretari sí !!, segons informació recollida el darrer ple del 13 de gener)”.

La resolució és de 28 novembre 2010 i conclou així: “No donar la conformitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge a la proposta de memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils“. Cliqueu les totxanes:


round-icon-small 2010. Interès personal o intoxicació?

4 agost 2010. ICV de Sils publica un article en el seu bloc on fa referència a l’interès personal de l’alcalde de Sils en el tema del POUM. De 61 a 104 habitatges. El grup AMS, en altres ocasions, també ha fet  manifestacions en aquest sentit. IdS ho qualifica d’intoxicació.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal-Llegiu també: Què passa amb els papers del POUM?, Dos punts calents del POUM, El joc de les diferències, Els plànols del POUM 2009, Urbanisme a Sils

z4 img_1780

round-icon-small2009, el POUM a informació pública

¿Quines modificacions hi ha hagut respecte al projecte POUM aprovat l’any 2006? Les podem intentar veure comparant els plànols 2006 amb els plànols 2009. Pel que fa al POUM modificat, a data de 7 de juliol, el web municipal només ofereix els nous plànols, sense cap informe adjunt. O sigui que només s’ofereix informació gràfica. Si es volen més detalls s’ha de demanar dia i hora a l’Ajuntament. La normativa detallada del POUM versió 2006 es pot llegir clicant aquí.

Postdata. Cronologia recent:

  • 18 juny 2009: el Ple municipal extraordinari acorda sotmetre el POUM a informació pública. Un regidor d’ICV no pot votar a l’haver estat expulsat de la sala per l’alcalde.
  • Fins al 6 de juliol l’Ajuntament només permet la consulta directa dels nous plànols.
  • 7 de juliol 2009: al matí ICV reclama més papers, a la tarda ja tenim un Informe d’al·legacions, consultable per Internet.
  • 14 de juliol, ICV presenta un segona instància exigint, entre altres peticions, que es publiquin tots els papers del POUM, sense restriccions ni censura.

z4 img_1780

POUM a la vista !

Normes urbanístiques de Sils:

a) Normes subsidiàries de planejament, 2005. Actualment en vigor: NORMES_PLANEJAMENT_TEXT_REFOS_juny_2005.pdf

b) Projecte inicial de POUM (època Rovira, CiU) o Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils, text provisional redactat durant els 2005-2006 per un equip redactor format per Xavier Llistosella, Montserrat Pàmies, Margarida Bertrán. És el projecte ja caducat: http://www.ddgi.cat/sils/poumsils/plagral.htm

c) Projecte modificat del POUM (època Nogué, IdS). Amb modificacions respecte al projecte anterior: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/AnuncisLicitacions.aspx

POUM modificat:

E D I C T E

El Ple extraordinari de l’Ajuntament del 18 de juny de 2009 va adoptar els següents acords :

Primer.- Sotmetre a informació pública fins el 31 de juliol de 2009 l’informe elaborat per l’equip redactor del Pla Ordenació Urbanística Municipal i documentació gràfica actualitzada. Durant aquest termini els interessats poden presentar al·legacions i suggeriments que seran resolts en l’aprovació provisional.

Segon.- Modificar el Programa de Participació Ciutadana perquè en el termini anteriorment assenyalat, els interessats puguin rebre informació de l’equip redactor i/o serveis tècnics municipals en l’oficina del Pla que s’obrirà a l’efecte. L’Ajuntament difondrà la informació amb aquelles accions o instruments que possibilitin una major publicitat del Pla.

La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i efecte.

L’alcalde president, Martí Nogué Selva. Sils, 23 / juny / 2009.

Font: web municipal

INFORMACIÓ PÚBLICA GRÀFICA DEL POUM modificat:

01A (format PDF)

01B (format PDF)

01C (format PDF)

01D (format PDF)

01E (format PDF)

01F (format PDF)

03A (format PDF)

03B (format PDF)

03C (format PDF)

03D (format PDF)

03E (format PDF)

03F (format PDF)

03G (format PDF)

03H (format PDF)

03I (format PDF)

round-icon-small El vell projecte data de l’abril de 2006; aquí tenim dos fragments dels plànols del projecte ja caducat (redactat durant l’alcaldia Rovira, CiU):

350

351

Font: http://www.ddgi.cat/sils/poumsils/plagral.htm

round-icon-small Juny 2009: Al Ple extraordinari del dijous 18 de juny de 2009, un cop l’alcalde ha fet intervenir la policia per a expulsar al regidor Miralles, quan aquest estava intervenint en el debat del POUM, s’aprova que el nou projecte de POUM passi a informació pública, amb els vots a favor d’IdS i CiU, i l’abstenció d’AMS i ICV (el regidor expulsat va ser privat del dret a votar). Incògnites sobre els motius reals de la dimissió del regidor Ribas, substituït per Marc Capdevila, un dels signants de la primera llicència del Nyap, sis dies abans que CiU perdés les eleccions municipals 2007.

round-icon-small El dia anterior al ple de 18 de juny, ICV fa públic el text d’una intervenció que vol fer durant el ple:

ICV-EUiA-EPM ple municipal POUM 18 juny 2009. El 12 d’abril de 2008 el nostre grup varem presentar una instancia a l’Ajuntament de Sils en el que dèiem: El grup municipal ICV-EUiA-EPM considerem que en el procés de tramitació del POUM s’ha de garantir la màxima transparència i la màxima informació i participació de la ciutadania de Sils. El grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils sol•licitem rebre una informació detallada de les modificacions que s’han realitzat del projecte inicial del POUM, aprovat al seu dia per majoria absoluta de CiU. Segons explicacions de l’alcalde i de l’equip de l’arquitecte Sr. Listosellas, hi ha un conjunt de modificacions en la nova proposta del POUM, que modifiquen el projecte inicial. El nostre grup sol•licita informació de totes les modificacions realitzades sobre el projecte inicial:

1- totes les modificacions degudes a canvis legislatius i normatius, detallant-ne cada una de les normes i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.

2- totes les modificacions realitzades per acceptació parcial o total de les al•legacions presentades, detallant cada al•legació i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.

3- totes les modificacions que ha introduït el govern en minoria d’IdS, detallant cada una d’elles i la seva modificació corresponent sobre el projecte inicial.

4- Qualsevol altra modificació que s’hagi realitzat, explicitant la causa o qui l’ha proposat i detallant la modificació concreta sobre el projecte inicial. Així mateix proposem que aquesta mateixa informació estigui disponible a la WEB municipal perquè qualsevol persona interessada hi pugui accedir. És evident que aquesta informació que sol•licitem està disponible, des de fa temps, a les mans de l’equip de govern en minoria de IdS. Volem joc clar i net en la tramitació del POUM, que tots els grups municipals i persones interessades tinguin la mateixa informació. La resposta va ser: aquí tens l’expedient i t-ho busques. Encara estem esperant aquesta informació que varem demanar. Seguim insistint. Demanem i volem tota aquesta informació, pel nostre grup i per tota la ciutadania.

En data 9 de novembre del 2007, varem presentar una moció a l’ajuntament demanant la constitució d’un consell ciutadà del POUM, per garantir la participació de la ciutadania en un tema de tanta transcendència. Era un consell representatiu dels veïnats, de les associacions de veïns i veïnes, entitats, amb les funcions de consensuar el POUM, un POUM social i ambientalment sostenible. La moció no va tenir èxit i no hem tingut en tot aquest temps, des de novembre de 2007, un consell social de participació activa en la redefinició del projecte inicial del POUM. Seguim proposant la constitució d’un consell de participació ciutadana pel POUM.

………………………………………………………………………………

En les eleccions municipals del 2007, en el programa “de govern” (no electoral) de IdS-PM es deia literalment:

Volem obrir l’Ajuntament a tots els silencs, escoltar-los i afavorir la màxima participació en la presa de decisions. FAREM consultes periòdiques reals i participatives sobre les actuacions importants a fer (POUM, projectes i obres que afectin a un nombre important de veïns, etc.)

Ara el nostre grup demana el mateix, la màxima participació en la presa de decisions i fer una consulta real en la important actuació del POUM.

Proposem una consulta popular o referèndum consultiu a tota la ciutadania de Sils, prèvia i que condicioni l’aprovació final del ple municipal del POUM.

………………………………………………………………………………

Hi ha un document titulat Reflexions des de l’oposició IdS de Sils, sobre el POUM.

Aquest document està signat per Martí Nogué, abans de ser Alcalde. Diu el doc:

Entre tota la crítica que es va fer, un fet rellevant va ser quan el nostre grup IdS va demanar que durant el període d’informació pública, es fessin reunions setmanals per sectors del municipi per tal que arribés a tothom un tema tan rellevant com aquest. La resposta de l`Alcalde Sr. Rovira va ser no.

Ara que ets Alcalde, el nostre grup et demana el mateix: Que durant el període d’informació pública es facin reunions setmanals per sectors del municipi, per veïnats.

Proposem que totes aquestes reunions estiguin obertes a la participació dels regidors i regidores que ho estimin convenient i puguin. També deia el referit doc: Val a dir que segons la rumorologia popular actual i també per paraules del senyor alcalde ( Sr. Rovira) que “ no volen tirar endavant cap actuació que els veïns rebutgin”, però veurem què succeeix. Ara que ets tu l’alcalde et demanem el mateix: Tiraràs endavant actuacions que els veïns rebutgin?

Preguntem si hi ha alguna raó que expliqui perquè la exposició publica ha d’acabar el 31 de juliol d’enguany. Creiem que no, per tant:

El nostre grup proposa que es prioritzi el procés participatiu per sobre del calendari marcat, i si cal que es pugui allargar el període d`informació pública per garantir la màxima participació ciutadana. El govern de CiU ho va fer. En el segon punt de la proposta d’acord al ple es diu: L’ajuntament difondrà la informació amb aquelles accions o instruments que possibilitin una major publicitat del Pla (POUM).

El nostre grup proposem de fer un ban municipal, i que es faci arribar a tots els domicilis de Sils.

Mentre duri el període d’informació pública, proposem que s’instal•li a la sala de plens, o altre lloc adient, una exposició permanent de la part gràfica i tota la documentació relativa al POUM i que sigui accessible a tota la ciutadania en hores de matí i tarda/vespre, de dilluns a divendres i dissabtes al matí.

A l’anterior procés d’informació pública i al•legacions, sota el govern de CiU, el projecte del POUM va estar disponible i podia ser consultat a la WEB municipal.

El nostre grup proposa que també l’actual projecte de POUM estigui publicat i disponible a la WEB municipal, tal i com ho preveu la llei d’urbanisme.

round-icon-small 2008:

Tornarem a començar de zero ?
Joc clar i net en la tramitació ?
Requalificacions sospitoses ?

Fotos: © Sils, com més serem més riurem

round-icon-small AMS: Valoracions sobre el POUM

Des d’AMS, tenint en compte la presentació del nou POUM per part de l’equip de govern i la proposta d’aprovació del mateix, volem valorar i reflexionar sobre diferents aspectes relacionats amb ell.

En primer lloc, considerem que el manteniment de les velles normes subsidiàries en tant no s’hagi establert un nou POUM, pot mantenir i obrir la porta a nyaps de construcció com els que s’han fet davant de l’edifici de l’ajuntament en diferents zones del casc urbà. Per aquest motiu la nostra primera consideració és que existeix la necessitat real d’un POUM.

Dit això, hem fet un estudi acurat del que suposa el nou POUM que es vol aprovar. Constatem que inicialment i de manera global pot ser força raonable perquè contempla bona part de les al·legacions fetes pels veïns i veïnes del poble i persones afectades. Determina unes zones de creixement urbà i infraestructures acceptables, dintre d’un municipi com el nostre ferit pel pas de tantes d’elles. I, per últim, estableix uns criteris de sostenibilitat evitant l’agressió d’un espai natural com els estanys.

Però la nostra valoració entra en un terreny molt més complicat atès que moltes de les decisions que s’han de prendre a posteriori són de caire fonamentalment polític.

Sense entrar a valorar la legalitat del fet, que sembla per altra banda inqüestionable, ens resulta com a mínim curiós que la part més important de les modificacions que planteja el nou POUM es concentrin en una zona urbanitzable que és propietat d’una persona que pot intervenir en importants decisions sobre actuacions urbanístiques( és el cas dels projectes d’urbanització), i que aquesta persona sigui l’actual alcalde i regidor d’urbanisme. No només ens resulta curiós sinó que també ens sembla qüestionable èticament atès que les seves actuacions poden portar a dubtes sobre els seus interessos reals i la defensa dels interessos col·lectius. Creiem que durant la campanya electoral aquest tema havia d’haver estat aclarit per tal d’evitar suspicàcies com les que es poden donar ara.

En aquesta mateixa línia el POUM contempla la possibilitat que en aquest sector es puguin construir edificacions amb planta baixa i tres pisos, si aquest tipus de construccions es fessin tenint en compte l’ubicació en una de les entrades al poble tornaríem a tenir un panorama paisatgístic ben galdós.

Malgrat el que diuen alguns urbanistes i arquitectes urbans que la sostenibilitat es troba en la construcció vertical per a un millor aprofitament del sòl, des d’AMS estem en la línia contrària a favor d’una edificació horitzontal i de més qualitat on sigui més fàcil accedir als serveis urbanístics bàsics, ara mateix a Sils estem pagant la manca de pressió de l’aigua per abastir els nous edificis de cinc plantes amb un cost en bombes de pressió altament elevat que a la llarga repercutirà en les nostres butxaques.

D’altra banda i d’aprovar-se el nou POUM , caldrà valorar molt intensament quines seran les cessions que s’han de fer de terrenys per a equipaments i zones verdes i quines les seves ubicacions en les noves zones urbanitzables.

És també del tot bàsic que quedin clares les comunicacions entre nuclis, urbanitzacions exteriors i nucli urbà i interconnexions entre zones del nucli urbà, tenint en compte vies segures per accés a serveis i equipaments i els corredors naturals i camins.

Per últim i des d’un nivell diferent cal fer una reflexió seriosa sobre la recepció de les urbanitzacions. Entenem que hi ha diferències entre elles quant al grau real d’urbanització i l’adequació dels seus serveis bàsics (asfaltat, enllumenat, conduccions d’aigua d’abastament, boques d’incendi, etc). Certament tots/totes som ciutadans i ciutadanes de Sils i tots/totes paguem uns impostos per a rebre uns serveis bàsics per a tots/totes, quan triem un lloc on viure triem de quina manera adquirim la responsabilitat de contribuir a l’ existència i el manteniment d’aquests serveis, tenint en compte la diferència de preus comprant un terreny o un habitatge en una zona o una altra i que suposava aquesta responsabilitat, s’ha d’entendre que els que compraven al nucli del poble amb la compra pagaven aquests serveis, mentre que els que ho feien en les urbanitzacions es comprometien a assumir-ho a través de les juntes de compensació i de conservació, si això no s’ha produït no és responsabilitat de l’actual ajuntament. Cal ser flexibles i entendre que els costos s’han elevat i això ens porta a plantejar la nostra postura respecte a aquest tema.

Es fàcil fer demagògia i dir recepcionem però no dir com. Per poca informació que busquem sabem que en altres municipis on s’han dut a terme les recepcions ha existit una negociació prèvia, i s’ha arribat a un acord pactat existint un copagament on s’ha delimitat el tant per cent que correspon a cadascú.

La nostra postura és recepcionar directament les urbanitzacions que estiguin al dia quan a l’adequació dels serveis bàsics i recepcionar les altres després d’una negociació on s’estableixen els criteris de copagament per a l’adequació d’aquests.

Us convidem a participar en el nostre debat i reflexions, en el nostre blog, amb l’aportació de propostes i comentaris relacionats amb el tema.

Font: Bloc d’AMS, 24 maig 2008

round-icon-small Requalificacions ?

Missatge al bloc de CiU. Ignorem la validesa de les afirmacions que s’hi fan:

Anònim ha dit…
Escolteu CIU,

m’han comentat que els tècnics encarregats en l’elaboració del nou POUM estan avançant en la seva redacció. Que IDS ja ha presentat el projecte amb les variacions corresponents respecte de l’inicial. Fet per CIU en el seu dia?

em comenten que:

– els canvis són mínims en la idea i les edificabilitats que ja havia proposat CIU en el seu dia

– que en [… …] REQUALIFICA una zona rústica en urbana. Que és l’única zona que es requalifica? Això l’hi permet un increment en edificabilitat molt important???

– que en [… …] va presentar unes proves falses (fotos falses i manipulades) perquè el nou POUM l’hi permetés construir una masia en un lloc de la seva propietat on n’hi havia una fa 40 anys??

Si tot això és veritat sembla que si prestés la mateixa atenció als temes de poble com als seus aniríem molt millor tots plegats.

19 / abril / 2008 09:40

Font: Bloc de CiU de Sils, llegit el 6 maig 2008

round-icon-small ICV demana informació modificacions en el projecte de CiU

Sol·licitud d´informació – Instància presentada el 12 d´Abril a l´Ajuntament de Sils.

El grup municipal ICV-EUiA-EPM considerem que en el procés de tramitació del POUM s’ha de garantir la màxima transparència i la màxima informació i participació de la ciutadania de Sils.

El grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils sol•licitem rebre una informació detallada de les modificacions que s’han realitzat del projecte inicial del POUM, aprovat al seu dia per majoria absoluta de CiU.

Segons explicacions de l’alcalde i de l’equip de l’arquitecte Sr Listosellas, hi ha un conjunt de modificacions en la nova proposta del POUM, que modifiquen el projecte inicial.

El nostre grup sol•licita informació de totes les modificacions realitzades sobre el projecte inicial:

1- totes les modificacions degudes a canvis legislatius i normatius, detallant-ne cada una de les normes i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.

2- totes les modificacions realitzades per acceptació parcial o total de les al•legacions presentades, detallant cada al•legació i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.

3- totes les modificacions que ha introduït el govern en minoria d’IdS, detallant cada una d’elles i la seva modificació corresponent sobre el projecte inicial.

4- Qualsevol altra modificació que s’hagi realitzat, explicitant la causa o qui l’ha proposat i detallant la modificació concreta sobre el projecte inicial.

Així mateix proposem que aquesta mateixa informació estigui disponible a la WEB municipal perquè qualsevol persona interessada hi pugui accedir.

És evident que aquesta informació que sol•licitem està disponible, des de fa temps, a les mans de l’equip de govern en minoria de IdS.

Volem joc clar i net en la tramitació del POUM, que tots els grups municipals i persones interessades tinguin la mateixa informació.

Font: La Veu de Sils, 13 abril 2008

round-icon-small Llegiu també:

 


Accions

Informació

119 responses

25 05 2008
LNC

Nois i noies és ben senzill, respecte al POUM felicitats heu estat valents i valentes (cosa que IdS no fa). Respecte a les urbanitzacions són les comissions Territorials les que han aprovat el projecte d’urbanització, i un cop executades les obres del projecte és pot allargar per un periode de cinc anys l’obligació de CONSERVACIÓ d’aquestes obres ( no noves) d’acord a la disposició final quarta de la llei 1/2005.

Què s’ha de negociar? Res, projecte d’urbanitzacions executats, entitats de conservació de més de cinc anys.. feina feta… es negociacia quan el projecte no està executat i els promotors desapareguts no és el cas de cap de les tres urbanitzacions de Sils.

S’està enganyant la gent dient que les lleis diuen això dels serveis actualitzats bla bla bla.. pregunteu-li quina.. que digui quina llei: CAP !!!!!

25 05 2008
assessor

Mira això d’ICV, és un rentat d’imatge local. Primer que llegissin la normativa Urbanistica. Segón que demanin als seus companys de partit que són els càrregs polítics d’ICV que gestionen la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, perquè van votar que si, tant en les delegacions provincials com en la OGAU els projectes urbanístics de Sils. A tu LNC o a uns quants poden enganyar i confondre, es poden posar amb un secretari d’Ajuntament, que treballa per l’Ajuntament, però enganyar només s’enganyen a ells mateixos, això és el que comporta mentir o fer el brètol, o no saber que és un ajuntament, ni ser regidor. I em temo que el càrreg els hi va gran, però que molt i molt gran.

Segón, que no critiquin tant, i que retornin les indemintzacions del matrimoni,
que estant en una compte del partit, tal i com van fer públics, recordem són els únics que ho van manifestar. Per tant, com que van sobrats, els altres regidors, no fa falta perquè les compensacions les destinen per compensar les hores de la seva vida privada que retallen per dedicarse a Sils. No obstant ells dos no. Es van comprometre públicament a retornar-les. Bé, ara critiquen, hi es queixen del bus, que no hi ha diners, doncs que aquests 10.000 euros, els inverteixin a pagar el bus, ja que no els necessiten al fer una politíca agressiva destructiva i entren mocions que els remet el partit. Hi tots els moviments de la compte de ICV publicats.

Això és el municipi. Mai hi havia hagut tanta crispació. Apareixen aquests senyors i només hi ha mala llet, crispació i baralles. ELLS SÓN ELS CULPABLES.

Per cert sortirà una nova candidatura a les pròximes eleccions.

25 05 2008
LNC

Jo pensava que qui confonia les normes urbanístiques amb l’ONU era IdS 🙂

assessor, ets de Riudarenes o Sils ?

Petons!

25 05 2008
assessor

Hola LNC,

Et dic d’on sóc. De la Terra. Quina diferència hi ha entre Riudarenes, Sils, Santa Coloma, Vidreres, Massanet…? linees imaginaries sobre mapes,marcades per lleis humanes, generadores de negocis (i el que aquests impliquen).

Perquè apreto? No m’agraden els hipòcrites! els aprofitats i els oportunistes.

No ho dic per tu. Respecte tu, simplement aprofita el gran talent que tens (enorme) per enfocar les coses més finament.

25 05 2008
LNC

Gràcies, assessor. Em treus els colors 😉 i t’accepto el consell.

Sincerament jo els veig honestos a la Cristina i l’Albert. Només faig notar que els i les de sempre van per tots dos perquè han sacsejat la política silenca amb propostes realistes i necessàries.

I mira que em fa ràbieta de dir perquè al seu partit són propalestins, sindicalistes, esquerranosos, antiamericans, etc.

Miralles i Cristina: Feu-vos lliberals 😉 🙂

26 05 2008
Mare 4

Ara toca atacar l’LNC per amagar que al costat del MIllenium l’alcalde vol fer pisos de quatre plantes a les seves terres. On és la transparència al nou POUM ?

28 05 2008
una mare

ara resultarà que la víctima és l’LNC… caram, caram! Una cosa és el POUM que ho podem discutir i l’altre anar fent acaronaments als que no paren…

23 06 2008
Anònima

Jo proposo que l’alcalde Nogué continui sent bomber i pagès, vui dir que dongui exemple i requalifiqui les seves terres situades entre el carrer de Mallorquines i la discoteca Milenium.

Que les requalifiqui a l’inrevés, vui dir que tornin a ser terres agrícoles no edificables. Així donarà exemple de polític honest i no crearà dubtes i sospites.

9 12 2008
Bloc

Fonts internes de l’ajuntament i properes al grup IDS-PM han informat al Bloc que l’elevat nivell d’oposició veïnal al Nyap està aturant l’aprovació del POUM Nogué que té per intenció urbanitza i construir nous pisos al cercle blau marcat al gràfic extret de Google Earth. Es dóna la circumstància que el mateix Nogué ha afirmat en premsa que sí estan treballant en el nou POUM.

La nova edificabilitat prevista a aquestes parcel.les, han estat motiu de crítica des de l’oposició perquè la major part són propietat de l’actual alcalde que també ostenta la regidoria d’urbanisme.

Agraïm a les nostres fonts les seves informacions.

Font: Des de Sils camí d’Itaca
http://losilenc.blogspot.com/2008/12/loposici-venal-al-nyap-fa-que-es-torni.html

Imatge:

………………

Llegiu també: POUM 2008

9 12 2008
buf

Per sort ara és el mercat el que ha dit prou i durant un llarg temps el que pugui dir o no el POUM tindrà una importància minsa.

I va per llarg… potser no serà tan dolenta aquesta crisi. Posarà cada cosa al seu lloc.

9 12 2008
anònim

Abans de donar lectura al següent punt de l’ordre del dia (la votació del POUM), l’alcalde Martí Nogué abandonarà la sala per ser-ne part interessada. Ids votarà a favor, CiU s’abstindrà i ICV-AMS guanyaran la votació i el POUM serà tombat 😉

19 12 2008
Josep

Jo crec que l’àrea on l’alcalde té les terres no hauria de ser urbanitzable; són terres agrícoles situades fora del “triangle” Sils-Les Mallorquines-carrer de Mallorquines, s’haurien de deixar com a sol agrícola, no entenc perquè s’han de considerar urbanitzables, es lògic que s’edifiqui dins d’aquest “triangle” esmentat, però no més enllà.

S’hauria d’esmenar el POUM provisional en aquest sentit, de pas s’acabaria amb aquests rumors que diuen que en Martí es va presentar com a alcalde per assegurar-se …

2 06 2009
Bloc

Algunes veus informen que l’Albert Miralles i ICV, amb el suport d’AMS, estarien alhora reclamant un Consell d’Esports Municipal, però que ni CiU – que algunes veus vinculen amb el col.lectiu a Cuina a Sils- Ni IDS – amb la que altres veus vinculen completament a l’ACES i una certa pressència a les AMPAs – estarien disposar a estudiar pel moment.

L’Alcalde, aseguren, les mateixes fonts ja hauria pactat el POUM amb una petita modificació a l’illa on es troba ubicada la fàbrica de l’exregidor Capdevila, respecte les actuals NNUU.

http://losilenc.blogspot.com/2009/06/creen-un-grup-al-facebook-per-una.html

12 06 2009
Bloc

divendres, juny 12, 2009
No va voler aprovar el POUM Nogué-Capdevila en nom de Convergència, i plega

Fonts properes al Bloc – que tard o d’hora aconseguiran un informe de l’arquitecte municipal que va donar lloc a un recurs d’alçada tant pel seu contingut com per la manca de rigor gramatical “Hi ha escrits als blocs de Sils, sense tantes faltes”, manifesten- asseguren que el Regidor Josep Ribas es va negar en les reunions de grup municipal a donar suport a un POUM on “els màxims beneficiats són les famílies Nogué i Capdevila en nom del socialisme i el catalanisme, i això va contra els meus principis, ja em vau enredar prou amb el Nyap del collons…”, hauria arribat a afirmar el Sr. Ribas.

Al proper ple, CiU Sils i IDS-PSC-PSOE aprovaran el nou POUM, que preveu una revalorització dels solars propietat de l’alcalde actual (PSC-IDS) i l’ex-regidor d’urbanisme (CiU) amb la negativa d’AMS i ICV.

La regidora independentista, Maria Josep Lòpez, ha afirmat, segons altres fonts, que en tot aquest assumpte del POUM “veiem un greu problema de formes” i ICV plantejarà comparatives sobre densitats d’edificació a la fàbrica del que serà nou regidor que de nou pagarem entre tots i totes els silencs i silenques.

http://losilenc.blogspot.com/2009/06/no-va-voler-aprovar-el-poum-nogue.html

13 06 2009
Anònim

No tienen nombre solamente se presentan para sus propios beneficios es intolerable permitirles lo que todos les estamos permitiendo.

Esta semana todos al Pleno

13 06 2009
LNC

El que van prometre:

– FAREM consultes periòdiques reals i participatives sobre les actuacions importants a fer (POUM, projectes i obres que afectin a un nombre important de veïns, etc.)

Bé, també van prometre canvi… i tenim Nyap.

13 06 2009
Anònim

¿Es veritat q la setmana vinent hi ha ple extraordinari per aprovar el POUM?

13 06 2009
80% ?

A casa ningú s’hu creia, que en Nogué volia ser alcalde per a millorar la qualificació de les seves terres. Però quan vaig llegir el que diuen els d’AMS, que tenen fama de tranquils i moderats ja vam començar a pensar malament. Diu AMS que resulta com a mínim curiós que la part més important de les modificacions que planteja el nou POUM es concentrin en una zona urbanitzable que és propietat d’una persona que pot intervenir en importants decisions sobre actuacions urbanístiques (és el cas dels projectes d’urbanització), i que aquesta persona sigui l’actual alcalde i regidor d’urbanisme, el senyor Nogué.

Diuen que amb les normes subsidiàries antigues en Nogué podia edificar el 100% de les seves propietats rústiques entre el carrer de Mallorquines i la Milenium. Després va venir el projecte de POUM de CiU que només li deixava edificar un 60%. Finalment va venir el nou projecte de POUM de IdS i ara ja pot edificar el 80%. Ell diu que no sap res de requalificacions, que això és cosa dels tècnics 😉

14 06 2009
Paco

Fotos falses i manipulades? Qu’est-ce que c’est? Les volem veure !!!!

21 06 2009
LNC

Per què l’alcalde no deixa com està aquest terrenys que són seus i diuen que donen molt bons bolets?¿? Vo fer pisos al costat de Millenium ?¿?

Els Capdevila són els Florentino de Sils, amb aquestes requalificacions ?¿?

On és la transparència, la participació (i participar no és escoltar sermons dels que requilifequen 😉 ) que van prometre els d’IDS-PSC ?¿?

Masses preguntes per una sola resposta: Van a treure el màxim profit urbanístic.

22 06 2009
Pim, pam, poum

L’expulsió del regidor és un fet gravíssim. Un greu precedent. El descontrol emocional de l’alcalde es pot repetir en qualsevol altre moment. Gravíssims també els insults en boca del regidor Cot, si es demostren. No hi havia motius per a expulsar al regidor, tota la oposició ho va veure, tot el públic ho va veure. Tothom es va aixecar i va deixar sol com un mussol al grup de l’alcalde. Fins i tot en Xicu i la Margarita. Si la política de Sils és una qüestió de testicles, s’havia demostrat que l’alcalde en tenia, humiliant al regidor, cridant a la policia. Diuen que es per aquí per on van les coses. O podria ser que l’alcalde tingués pressa per passar a la votació i que no tornés a sortir el tema dels seus terrenys plantats de pins urbanitzables.

ICV només donava arguments sobre el POUM i sobre com s’hauria de fer la informació pública, primer la Cristina va llegir un text, més tard en Miralles preguntant com es faria la “oficina del POUM”, en quin horari estaria oberta al públic aquesta oficina informativa, si es posaria el POUM a la pàgina web de l’Ajuntament, etc. Quan en Miralles opinava que el POUM oferia poc habitatge de protecció oficial, aleshores va arribar el descontrol emocional del batlle que no va parar fins que va fer venir a la policia, com si hi hagués un delinqüent entre els regidors.

Tothom ho va veure clar.

Però compte que hi ha un tema MOOOOOOOOOOOOOOLT més important que el de la expulsió del senyor Miralles. Tenim el POUM en informació pública. Hi ha preses per aprovar-lo?. El mes de juliol, quan hi ha gent de vacances, ¿és un bon moment per a treure la qüestió a informació pública i fer reunions amb els veïnats de tots els barris de Sils?. Se’ns vol vendre la moto amb un text de propaganda adjunt al quadern de Sils i tots contents?

22 06 2009
rigoberto

molt parlar del poum i la majoria ni sou afectats ni hi enteneu res d res,
l unic que us interessa es enredar la troca valdria mes que us preocupessiu
d anar a buscar floretes a bosc

22 06 2009
Pep

1. Si creus en la democràcia entendràs que tots estem afectats pel POUM.

2. No és època d’anar a collir floretes, ara és temps de tirar petards.

3. Tampoc és temps de segar el canyís, recorda-li al regidor.

4. En Nogué sí que en sap del POUM, que a més d’alcalde és regidor d’urbanisme (ja saps que la U de POUM vol dir Urbanística).

Ell sí que ens donarà unes bones lliçons a les reunions informatives amb els veïns on prohibirà l’assistència del regidor Tello que segur que vindria a incordiar i a preguntar per les terres de l’alcalde i això és faltar al respecte al senyor alcalde. Si en Tello vol entrar a la reunió amb els veïns s’arrisca a que en Nogué cridi a la policia.

😉

23 06 2009
Dominique

Benvolgut Rigoberto,

Jo pertanyo a la classe mitjana baixa perquè no tinc un souarro que em permeti donar-me la gran vida i no tinc la cara de dir que sóc el què abans s’anomenava obrera perquè no treballo en una fàbrica, malgrat fa anys havia fet servir les mans, i molt. Amb això et vull dir que no tinc ni un borrall de terres en aquest poble, a excepció de la parcel·leta on està construïda casa meva i que és tant petita que per al POUM deu passar desapercebuda com una puça.

Així que segons tu no hi hauria d’estar interessada, crec que t’equivoques.

M’interessa i en extrem perquè em preocupa que hi hagi fàbriques que haurien d’estar situades fora del nucli urbà, persones que conec que en resulten afectades i són amigues meves, nyaps que em molesten a la vista i a la consciència, zones boscoses i agrícoles que m’agradaria que seguissin sent així, em fa patir que se segueixi urbanitzant i, no erris, no perquè vingui més gent cosa que m’agrada, sinó perquè no vull que sigui de cop i en excés, no vull viure en una macro població sense recursos, per això vaig escollir viure aquí després de pensar-m’ho molt, vull que si el meu poble creixi ho faci amb prou temps i amb una bona planificació, no m’agrada l’especulació. Em preocupen els estanys, em preocupen les infrastructures que depenen d’aquest pla urbanístic: escoles, institut i altres de similars…

En quan a si vull anar a collir flors i vaig, procuro que no siguin espècies protegides ni en perill, les penjo del revés, les asseco i faig un rams ben preciosos, en vols un?

23 06 2009
Llarg termini!

Ben dit Dominique! Ja seria hora que es planifiqués a llarg termini i no només pels interessos immediats d’alguns. El POUM recull, a part dels terrenys de l’alcalde, a on es farà l’Institut amb cara i ulls? Reserva terrenys per ampliar la zona esportiva i l’escola? Defensa realment tots els Estanys? Valora la zona de l’Estació oportunament? Té clar a on van les naus industrials (nyaps)?

Se me’n refot tenir terrenys o no. El que vull saber és cap a on tendirà aquest municipi…

És la planificació a llarg termini, estúpids!

23 06 2009
Una

M’he perdut, ¿qui són els estúpits?

23 06 2009
Llarg termini!

Tots els polítics que fan les coses improvitzadament, decidint al moment. Sense tenir cap projecte de poble… Els que hi ha ara “governant” per exemple. Però els altres tampoc han demostrat gaire res.

23 06 2009
Mare

Ara, després del missatge sobre el POUM, ara ja ho tinc clar. A les eleccions del 2011 votaré a la Dominique com a alcaldessa de Sils. I si no es presenta com a candidata també ho faré, ni que sigui com a vot nul.

25 06 2009
rigoberto

Dominique gracies per el ram

25 06 2009
Dominique

Des res… Hi ha moltes coses boniques per fer i per a pensar…

25 06 2009
Pep

Diuen que els d’AMS una nit d’aquestes fan un sopar de germanor on es parla de la política del grup. Esperem que ens aportin bones i noves idees per saber què passa amb el POUM i amb les conductes presumptament dictatorials de l’alcalde.

26 06 2009
.Dades sobre el POUM

Normes urbanístiques de Sils:

a) Normes subsidiàries de planejament, 2005. Actualment en vigor:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Serveis/NORMES_PLANEJAMENT_TEXT_REFOS_juny_2005.pdf

b) Projecte de POUM (època Rovira, CiU) o Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils, text provisional redactat durant els 2005-2006 per un equip redactor format per Xavier Llistosella, Montserrat Pàmies, Margarida Bertrán. És el projecte penjat a dia d’avui a la web municipal, ja caducat:

http://www.ddgi.cat/sils/poumsils/plagral.htm

c) Projecte modificat del POUM (època Nogué, IdS). Sabem que hi han hagut MODIFICACIONS respecte al projecte anterior, però no en tenim cap mostra publicada en paper ni a Internet:

http://???

…………………………………………………………….

Quant ha costat redactar el POUM?:

Dades del 2004:

G-20040025: Ajuntament de Sils
Realització d’un Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal.
101.156,00 €
Xavier Llistosella Vidal

http://www.coac.net/Girona/memoria/2004/memoria04.pdf


Dades del 2007:

3.- 16/07: Adjudicació Treballs definitius i redacció del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Fets :

– Mitjançant acord de la Junta de Govern Local ordinària del 18 de desembre de 2006 es va convocar la licitació per contractar els Treballs definitius i redacció del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, mitjançant Concurs pel procediment obert, que va ser anunciada al B.O.P. núm. 10 del 15 de gener de 2007.

– La Mesa de contractació del dia 26 de febrer de 2007 va proposar l’adjudicació de l’esmentat contracte a Francisco Javier LListosella Vidal.

F o n a m e n t s d e d r e t :

– Articles 21.1.ñ) i 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
– Article 273 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
– Article 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis -ROAS-.
– Articles 85, 88 i 89 de la Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -TRLCAP-.

La Comissió informativa d’afers tècnics proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD :

Primer.- Adjudicar el concurs convocat per a la contractació dels Treballs definitius i redacció del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a Francisco Javier LListosella Vidal, pel preu de //50.000,-// (cinquanta mil) euros, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i les propostes tècniques presentades pel contractista.

Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 07 04 121 64000 del pressupost vigent.

Tercer.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.

Quart.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.

Votació :
Per sis vots a favor de C.i U. i dues abstencions d’I.d S s’aprova aquest acord.

Ple, 5 de març de 2007
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesPlens/AP_050307.pdf

…………………………………………………………….

L’aprovació provisional és de l’abril de 2007 (època Rovira, CiU):

DOGC núm. 4626 – 04/05/2006

EDICTE l’Ajuntament de Sils, sobre aprovació d’un pla urbanístic. (Pàg. 19867)

EDICTE

l’Ajuntament de Sils, sobre aprovació d’un pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament de Sils en sessió extraordinària de 27 de abril de 2006 acordà aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sils, d’iniciativa municipal i redactat per Xavier Llistosella Vidal.

Se sotmet l’expressat POUM, que incorpora el corresponent informe ambiental, a informació pública durant el termini d’1 mes.

Durant aquest termini l’expedient romandrà als Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament, situat al Pg. Sts Cosme i Damià núm. 2, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, a fi que pugui ser consultat i si s’escau presentar-hi al·legacions

Així mateix i amb la finalitat de poder difondre millor el seu contingut, s’ha previst una exposició amb el contingut del nou POUM a l’edifici de l’Ajuntament, la qual romandrà oberta de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores, excepte dissabtes i festius.

Igualment el contingut del document es podrà consultar a través de la Web municipal: http://www.sils.es.

Ensems, s’acordà la suspensió de la tramitació de figures de planejament urbanístic derivat, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i l’atorgament de llicències urbanístiques en els àmbits identificats en els plànols que consten al projecte de POUM.

També, s’acordà suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, així com d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits de sòl urbà del planejament vigent que s’identifiquen en el plànol que consta al projecte de POUM.

Així com suspendre l’atorgament de llicències d’obra nova i ampliació en els àmbits de sòl urbà del planejament vigent identificats en el plànol que consta al projecte de POUM.

Suspendre l’atorgament de tot tipus de llicències urbanístiques per totes aquelles edificacions incloses en el catàleg de béns del patrimoni (annex 3) a protegir pel POUM .

Suspendre l’atorgament de llicències que impliquin canvis d’ús, rehabilitacions integrals i ampliacions d’obra nova amb prèvia tramitació de Pla Especial de zona d’espai de les edificacions i masies tradicionals qualificat amb clau C4.

En tot el sòl urbà, suspendre l’atorgament de llicències que es puguin demanar una vegada executiu el present Acord d’obra nova, de canvi d’ús a residencial, de rehabilitació que generin nous habitatges i de constitució de propietat horitzontal que puguin afectar a les densitats previstes per a cada zona en el POUM aprovat inicialment.

La suspensió de llicències urbanístiques i de tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística tindrà una durada màxima d’un any a excepció d’aquells àmbits pels quals no es va acordar la suspensió en l’acord de 29 d’abril de 2005 i pels quals la suspensió podrà tenir una durada de dos anys.

D’acord amb l’article 6.5 del Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme, en tot cas, podran atorgar-se i tramitar-se aquelles llicències i instruments urbanístics fonamentats en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas de què, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament un cop sigui definitivament aprovat.

Contra l’acord de suspensió de llicències, tramitació d’expedients de planejament i gestió urbanística que s’assenyala i que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos a comptar des de la present publicació, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar Recurs de Reposició dins el termini d’un mes a comptar des de la notificació del present acord o qualsevol altre que es consideri adient.

Sils, 28 d’abril de 2006

Joaquim Rovira Planas

Alcalde president

PG-153329 (06.118.187)

http://www.gencat.cat/diari/4626/06118187.htm
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4626/06118187.pdf

26 06 2009
pepe

el listosella de listo solo tiene el nombre,,,,,,,,,,menudo lumbreras

27 06 2009
LNC

Volen enganyar intencionadament: Al web municipal ara mateix hi ha un POUM antic que permet poca edificabilitat a les parcel.les del nou alcalde, mentre que el POUM aprovat, que augmenta l’edificabilitat de les parcel.les de l’alcalde està amagat al web tot i trobar-se en periode d’exposició pública.

Prometien transparència, partcipació i consultes periòdiques… i que hi tenim? Una exposició pública d’un POUM que no és l’aprovat, manca de trasparència i escàndol al ple…

Passen per sobre de qualsevol sentit comú, com ja han fet amb el Nyap. Fan Vergonya.

27 06 2009
Puf!

Demanem només:

– coherència
– transparència
– i ètica

No si val això de “com que no soc tècnic”…; els tècnics depenen dels encàrrecs polítics i cal assumir-ne els fets!!

27 06 2009
Rebuf!

Creieu que l’alcalde podria negar-se a acceptar les propostes dels tècnics?

27 06 2009
Rebuf!

Sabeu ja dons quines zones del poble que ara son “agraries” (no sè com se diu) serien urbanitzables?

28 06 2009
nota

Ha arribat una nota a casa amb el Quadern de Sils que diu:

– una vegada aprovat, en el escandalós ple del passat 18, que es pugui informar públicament sobre les noves modificacions del POUM, això es pugui fer fins el 31 de juliol, i que durant aquest termini es puguin presentar al.legacions i suggeriments que seran resolts de manera provisional

– s’hi pot anar individualment demanant cita a l’ajuntament o conjuntament amb el barri al que pertanyi cadascú (estaran informats per un ban)

-diu també que transcorregut aquest període es sotmetrà a l’aprovació provisional del ple.

28 06 2009
nota

potser colapsarem l’hora de visites!

quan ens toquen els interessos particulars…

28 06 2009
nota

administrador, tinguens ben informats!

28 06 2009
.Hem localitzat el POUM modificat

No és el POUM anunciat a la portada de la web municipal.
Una mica bastant amagat, ja hem trobat el POUM modificat:

(web municipal, inici, tauler d’anuncis, al final)

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/AnuncisLicitacions.aspx

E D I C T E

El Ple extraordinari de l’Ajuntament del 18 de juny de 2009 va adoptar els següents acords :

Primer.- Sotmetre a informació pública fins el 31 de juliol de 2009 l’informe elaborat per l’equip redactor del Pla Ordenació Urbanística Municipal i documentació gràfica actualitzada. Durant aquest termini els interessats poden presentar al·legacions i suggeriments que seran resolts en l’aprovació provisional.

Segon.- Modificar el Programa de Participació Ciutadana perquè en el termini anteriorment assenyalat, els interessats puguin rebre informació de l’equip redactor i/o serveis tècnics municipals en l’oficina del Pla que s’obrirà a l’efecte.

L’Ajuntament difondrà la informació amb aquelles accions o instruments que possibilitin una major publicitat del Pla.

La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i efecte.

L’alcalde president,

Martí Nogué Selva.

Sils, 23 / juny / 2009.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Taulell%20anuncis/02%20Edicte%20POUM.pdf

INFORMACIÓ PÚBLICA GRÀFICA DEL POUM:

01A (format PDF)
01B (format PDF)
01C (format PDF)
01D (format PDF)
01E (format PDF)
01F (format PDF)
03A (format PDF)
03B (format PDF)
03C (format PDF)
03D (format PDF)
03E (format PDF)
03F (format PDF)
03G (format PDF)
03H (format PDF)
03I (format PDF)

28 06 2009
LNC

El plànol 03 F està malament, a més continuem sense veure l’articulat que defineix les edificabilitats al solar del Capdevila i a les parcel.les d’en Nogué

Amb tot l’edicte diu que. ” L’Ajuntament difondrà la informació amb aquelles accions o instruments que possibilitin una major
publicitat del Pla.”

On és l’articulat, la memòria ambiental, i l’estudi i projecció demogràfica?¿? a l’ajuntamet volen apuntar qui va a demanar informació?? Aquests són els instruments per donat la major publicitat o és la mínima oficial ??? 😉

En Nogué torna a vendre la moto i amaga l’edificabilitat de les seves parcel.les… (Sòl urbà no consolidat del planol 01D)

28 06 2009
Preguntes

El mes de juliol, ¿és un bon mes per a posar un tema tan important com el POUM a informació pública i per fer reunions sectorials amb els veïns?

28 06 2009
Respostes

No! I a sobre dóna molt poc marge de temps.

29 06 2009
.Falta informació

POUM a la vista !

Al tauler d’anuncis de la pàgina web municipal no hi ha publicat el text on s’expliquen les normes urbanístiques del POUM de Sils. Sense aquest document no podem entendre les modificacions que s’han fet respecte al projecte antic.

Normes projecte antic (alcaldia CiU): IINormativa.pdf
Normes projecte modificat (alcaldia IdS): ???

És urgent que l’Ajuntament publiqui, íntegrament, tots els documents del nou POUM.

29 06 2009
pepe

El POUM tendra una repercusion diferente, por suerte la construccion se hunde,
y cierta gente ya no encontrara quien le pague lo que le prometieron con el
antiguo POUM .
La ley de la oferta y la demanda nos permitira estar 20 años tranquilos sin buitres merodeando por aqui.

29 06 2009
Apa!

Sabeu quan es faran les reunions amb els diferents barris?

30 06 2009
Pere

Pepe, potser seran 5, 10 o 20 anys, però aquest es el poble en el que visc i que potser viuran els meus fills, i aquestes regulacions urbanístiques ens marquen el futur del nostre poble, poca broma!

30 06 2009
Dominique

Mira Pere, m’ho has tret de la boca (o el teclat) … anava a respondre el mateix. Precisament els POUM són importants per això, perquè són les planificacions a llarg termini i ens deixen el territori hipotecat per molts anys i quan es volen fer canvis quan hi ha quelcom que no es troba correcte en un moment donat sempre hi ha l’excusa de la regulació urbanística aprovada anys enrere.

30 06 2009
rigoberto

a veure si algu vol canviar alguna cosa , d aqui uns anys es treura de la maniga el interes public o lo que faci falta i ho fara igualment per mes POUM BOUM O ZOUM que hi hagi.
Santa inocencia.

1 07 2009
LNC

És una vergonya haver de demanar com a serves i serfs. És la seva obligació penjar el POUM, a més s’afirma a l’Edicte.

Penja el POUM, enganxina! Que per això cobres!

2 07 2009
.2 punts calents

Entre les modificacions que ha tingut el POUM, s’ha parlat repetidament de dues zones. Hem dedicat un article a oferir dades fragmentàries sobre alguns anomenats “punts calents del POUM”:

Dos punts calents del POUM:

1. Entre el carrer de Mallorquines i la Millennium:

És un zona coneguda popularment com les parcel·les de l’alcalde. L’àrea ha passat de ser la PMU-2 4,07 a ser la PMU-2 3,312. Sempre en zona de sol urbà A2/A3.

2. UA-3 Capdevila:

La unitat d’actuació urbanística anomenada “UA-3. Capdevila”, ara s’anomena PAU-3. L’objectiu principal d’aquesta unitat d’actuació era l’obertura d’un vial peatonal amb la finalitat de millorar l’accessibilitat peatonal de la població.

Més dades a l’article: https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/06/28/puntscalentspoum/

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Algunes referències a les modificacions:

AMS:
http://amsils.bloc.cat/post/15389/222876

ICV:
http://laveudesils.blogspot.com/2009/06/icv-euia-epm-ple-municipal-poum-18-juny.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
S’ha renovat la pàgina web municipal? Així ho diu l’article IdS del darrer Quadern de Sils.

Doncs bé, a data d’avui, si anem a la portada del web i cliquem la icona blava “POUM, tota la informació”, ens trobem amb els textos i els plànols del POUM antic, obsolet, caducat:

http://www.ddgi.cat/sils/

2 07 2009
Pere

En el nou poum quines són les errades i els fragments que falten ?

2 07 2009
tino

¿Ahora o cuándo?

¿Qué ha de pasar para que toméis la decisión de hacer un voto de censura y hacer dimitir a este alcalde del sitio que nunca debió ocupar?

La mayoría de votantes os lo agradeceremos.

No importa el alcalde que elijáis entre vosotros, porque en preparación, educación y manera de governar, seguro que lo hará mucho mejor.

Es raro el pleno en que no da la nota y con los apuntadores que tiene que dan pena, solo le falta la estrella de xerif y el revólver!

Este pueblo de Sils no se merece personajes como él!.

Sed valientes y haced que deje este puesto y que se marche ya!

MOLTES GRACIES!!

2 07 2009
Anònim

Resposta al Pere:

El decret de l’alcalde fa referència a l’informe elaborat per l’equip redactor del Pla Ordenació Urbanística Municipal (textos) i a la documentació gràfica actualitzada (plànols).

La secretaria (sense accent) municipal ha penjat al web la documentació gràfica actualitzada però no ha penjat cap nou informe elaborat per l’equip redactor.

Total, això del Poum sembla fet i beneït, entre els dos partits. I que té de dolent algun canvi del 60% al 80% de parcel·la edificable. Pura enveja dels que no tenim propietats per a fer un bon pelotazo el dia que torni la febre constructora.

L’errada és fàcil de disculpar: hi ha un fals enllaç al plànol # 03F (format PDF), el de la fàbrica Capdevila. Aquí jo no pensaria malament 😉

La LNC ja ho va dir per aquí a dalt: El plànol 03 F està malament, a més continuem sense veure l’articulat que defineix les edificabilitats al solar del Capdevila i a les parcel.les d’en Nogué.

3 07 2009
J.P.

Si vas a l’ajuntament, en horari d’oficina, a consultar el nou POUM només et mostren els plànols, els mateixos que heu publicat a Internet. Hi ha directrius de només mostrar informació gràfica. Si vols conèixer les modificacions que s’han fet en determinat sector, has de demanar dia i hora, i t’explicaran més coses, no sé quines. Les modificacions són producte o de les al·legacions fetes pels particulars o bé són iniciativa de l’equip redactor.

Suposant que hi hagi un nou Informe redactat per l’equip redactor del POUM, aquest informe no és públic, no té l’ensenyen.

Diuen que no hi ha nova normativa, ni nou articulat perquè ara estem en període d’al·legacions o simplement s’allargat fins al 31 de juliol l’anterior període d’informació pública.

Un cop resoltes les al·legacions l’equip redactor redactarà una nova normativa, un nou articulat, que es lliurarà als grups polítics municipals. Més tard, el ple municipal aprovaria, provisionalment, el POUM modificat. El POUM passaria a Urbanisme de la Generalitat; posteriorment tornaria a informació pública, més al·legacions … i finalment seria aprovat definitivament.

Això és el que m’han dit.

3 07 2009
LNC

Doncs, menteixen, només cal llegir l’edicte:

Primer.- Sotmetre a informació pública fins el 31 de juliol de 2009 l’informe elaborat per l’equip redactor del Pla Ordenació Urbanística Municipal i documentació gràfica actualitzada. Durant aquest termini els interessats poden presentar al·legacions i suggeriments que seran resolts en l’aprovació provisional.

Quina mena d’al.legacions es poden presentar sense conèixer l’informe (artuiculat modificades) ?¿??

El pitjor no és que menteixin – ja els conexiem… – és qusembla que ens els volguem creure..

3 07 2009
LNC

On és l’ “’informe elaborat per l’equip redactor del Pla Ordenació Urbanística ” ?¿??

no existeix com ara el Nyap?¿??¿

Plega, Nogué, aviat tindràs el que vols… almenys en Capdevila s’espera i no vol ser agraciat i regidor com tu… Sr. batlle, mentre l’enganxina amaga “l’informe” que és l’articulat dels teus camps fets parcel-les i solars.

CANVI, JA !!! AMS +ICV !! 3+3 !!!

4 07 2009
J.P.

No serà que l’informe és del 2006 i els plànols actualitzats del 2009? I que el nou informe es farà un cop acabi l’actual període d’informació pública? Diuen que hi ha fitxes de les al·legacions amb noms i cognoms de particulars que són, lògicament, privades. Jo trobo lògic que les modificacions que hi han hagut als mapes s’expliquin, amb tot detall tècnic, en un informe en forma de text. Però … Si vas a l’ajuntament i vols consultar per lliure, sense assessorament ni vigilància els papers del poum, et donen els nous mapes i prou.

7 07 2009
Anònim

Hi ha alguna norma legal que regula incompatibilitats que diu que els regidors que tinguin algun interès material directe en determinat tema que s’hagi de votar, no han de votar en aquell punt de l’ordre del dia. Ho sigui que ni en Nogué ni en Capdevila, que no sé si és regidor o no, no haurien de votar en la votació del POUM.

És cert?

7 07 2009
Pim, pam, poum

Diuen que la instància farà efectes, que el tema s’escalfarà, que aquest matí hi ha moguda a l’ajuntament i que hauran de mostrar a l’opinió pública més que un grapat de plànols nous de difícil interpretació si no van acompanyats de documents nous, de textos redactats per l’equip redactor del poum, que per això estem en informació pública.

Si no hi ha res a amagar, no cal amagar res 😉

7 07 2009
LNC

Quin encert pim, pam, poum! 🙂

Bé ara ja tenim l’informe, falta l’articulat que s’infereix del mateix, el que per fi ens permetrà veure fins a quin grau han estat incorrporades les al.legacions parcialment acceptades.

I sí, l’alcalde ja el te i, a més, hauria d’estar en exposició pública real i no d’edicte.

Quines ganes d’amagar el que al final se sabrà de les parcel.les de l’alcalde i en capdevila!

8 07 2009
.Falten més papers?

Del bloc des de Sils camí d’Itaca:

dimecres, juliol 08, 2009
Falten més papers a l’exposició pública del POUM Nogué-Capdevila

Recordem que tot i que l’Ajuntament va penjar ahir l’informe de les al.legacions el tràmit d’exposició pública del POUM continua amagant informació. Si bé ara coneixem un informe no saben l’abast de les modificacions atès que continua sense publicar-se l’articulat resultant sobre les al•legacions presentades, així com altres que hagin pogut ser introduïdes pel propi ajuntament, alcalde o equip redactor.

Ahir, La Veu Sils donava a conèixer una sol.licitud efectuada per l’Albert Miralles, que va fer trontollar l’ajuntament en quedar constància al registre de l’Ajuntament de la manca d’informació que s’ha vingut denunciant des del blocs de Sils, atès que aquest registre constitueix un prova que l’actual exposició pública no està complint els mínims de transparència en cas d’auditoria o inspecció del Síndic de Greuges, per posar uns exemples, que alguns tècnics locals comencen a témer.

Ahir, l’informe insuficient, va ser penjat al web municipal com si formés part de l’edicte que fa dies que està anunciat. La resta de la documentació d’aquest POUM encara està amagada.

http://losilenc.blogspot.com/2009/07/falten-mes-papers-lexposicio-publica.html

8 07 2009
Al·legacions

Diuen que al ple municipal es va parlar del joc de les diferències, molt divertit, que aplicat al POUM vol dir, agafa tots els plànols i altres documents i busca les modificacions entre la versió antiga i la nova del POUM. Ara, llegint l’Informe d’al·legacions es pot jugar a un altre joc. Endevina qui va al·legar que …?

9 07 2009
Veïna de Mallorquines

Els veïns del carrer Mallorquines han estat convocats el dia 14 se juliol a les 19 a l’Ajuntament . Els tècnics ens explicaran el POUM envers el nostre barri.
Sembla que L’Alcalde si vol donar informació .

9 07 2009
LNC

.. vendre no és donar.

9 07 2009
Veïna

A nosaltres no ens han convocat, hem hagut de trucar a l’ajuntament i ens donen hora per dijous vinen al matí. Voldriem parlar directament amb els tècnics de l’equip redactor però tenim por de trobarnos amb els tècnics de la casa, que desgraciadament ja ens han ensarronat alguna vegada. Sabeu quins tècnics atenen als que volen fer al·legacions?

9 07 2009
Veí

Llegint aquesta al·legació ens preguntem si Volen fer una discoteca, un restaurant o una casa de barrets al costat del Nyap?:

“desprès d’un segon escrit que deixa sense efecte les al·legacions presentades amb el primer, en el tercer demana que la separació del vial de vianants es separi un màxim de 2 m. de la línia edificatòria permeten el mateixos paràmetres de la zona residencial annexa al vial de la mateixa illa; que l’edificabilitat neta sigui de 1m2st/1m2s; que el sostre edificable es computi des de la rasant de c/ Països Catalans i/o la ctera. C-63; que l’alçada
reguladora mínima lliure en PB sigui de 3 m. (i no de 4 m.); i que l’ús recreatiu es contempli com a compatible a la subzona A8.1.”

De moment l’Equip redactor proposa a l’Ajuntament desestimar l’al·legació. Desitgem que aquests senyors de l’Equip redactor tinguin un bon nivell ètic i no es deixin influenciar per tanta petició egoïsta i pessetera.

15 07 2009
LNC

A la pregunta:

Què passa amb els Papers del POUM?

resposta:

Que els amaguen. És greu? Sí. Per què? Doncs, perquè depenent de l’articulat que en determinats àmbits o parcel.les pot haver modificacions que amaguin alguna jugada com ara que un altell no hagi d’estar tres metros retirat de la façana, per posar un exemple o l’edificabilitat d’un parcel.la o àmbit d’actuació com afirma AMS respecte unes propietats de l’Alcalde i regidor d’urbanisme.

Aquestes coses són importants atès que l’ajuntament té uns quants judicis pendents i després en Victoriano dirà que el POUM que variarà això o allò altre va estar a exposició pública, com marca la llei de forma completa, etc etc etc..

La realitat, a cop d’instància, i amb informació amagada. No és nou ja ho van fer amb l’existència d’una assegurança per si l’havien cagat amb el Nyap ,oi?

15 07 2009
Pau

I què passa amb AMS, estan estudiant el POUM o estan de campo i playa o de vacances d’estiu?. Ho dic pq no es bo que en Miralles s’emporti tot el pes de reclamar joc net en la tramitació del POUM.

24 07 2009
Pere Porter

Moció de Censura a la vista

Diari de Girona divendres, juliol 24, 2009

L´oposició de Sils ultima un pacte i prepara una moció de censura contra l´alcalde (IdS)

ICV, AMS i CiU volen crear un tripartit al consistori i el convergent Francesc Anoro es posiciona com a futur batlle

SILS E.BATLLE
L’oposició de l’Ajuntament de Sils, formada pels grups CiU, AMS i ICV, està ultimant un pacte entre les tres forces que pugui permetre presentar una moció de censura contra l’alcalde, Martí Nogué, i el seu govern del grup Independents per Sils (IdS), que està al capdavant del consistori en minoria amb quatre dels set regidors, segons va confirmar ahir el president de CDC a la Selva Interior, Narcís Junquera.
La possibilitat d’una moció de censura no és un fet nou a Sils, ja que fa prop d’un any hi va haver moviments per dur-la a terme, però llavors es va abortar per manca de suport dels convergents. Junquera explica que els impulsors de l’actual moció de censura contra Nogué són els grups d’AMS i ICV i llavors CiU s’hi hauria sumat.
Tot i això, per ara no està decidit el funcionament d’un possible nou govern ni tampoc el seu cartipàs, però el que sí ho està és que “CiU serà qui tindria l’Alcaldia”, al ser-ne el grup majoritari amb tres regidors -AMS compta amb dos edils i ICV també- i per tant, Francesc Anoro es convertiria en el nou alcalde de Sils pels propers dos anys.
Aquesta moció de censura que s’està coent des de fa poc, assegura Junquera, es fa “amb molta il·lusió per part de tots” i el que l’hauria provocat, explica el president de CDC a la Selva Interior, és que des de l’òptica de l’oposició “l’Ajuntament està saturat i que ha de tirar endavant i la moció de censura, va molt seriosament”.
D’altra banda, Junquera assegura que en els propers dies es podria signar l’acord entre les tres forces i presentar la moció de censura, que podria dur aquest tripartit al govern de Sils.

Escenes de molta tensió
En els darrers mesos, el govern de Sils s’ha topat amb diversos esculls a causa de la forta oposició dels grups d’ICV i AMS especialment i darrerament, fins i tot per part de CiU. En alguns plenaris s’han viscut algunes escenes que demostren que no hi ha bona entesa entre els grups que formen la corporació municipal. Entre les més recents hi ha la que va protagonitzar l’edil d’ICV Albert Miralles i l’alcalde, Martí Nogué. Aquesta es va produir enmig d’un ple i per diverses divergències entre ambdós a l’hora d’exposar un tema sobre el nou planejament urbanístic i sortides de to de l’edil d’ICV, finalment, l’alcalde va expulsar-lo del plenari. Aquest fet, posteriorment, va provocar que en el darrer plenari CiU ho critiqués i instés els edils a comportar-se.
D’altra banda, un altre fet molt significatiu d’antagonia entre govern i oposició va ser durant el plenari de pressupostos: l’oposició en bloc va rebutjar el nou compte per al 2009 i en un ple celebrat al cap de cinc mesos, es va poder aprovar per l’abstenció de CiU.
A tot això, se li sumen les crítiques de l’oposició ple rera ple per “manca d’informació per part de l’equip de govern” sobre molts temes que van a ple i del dia a dia.

Font: Diari de Girona

25 07 2009
Anònim

AMS, Pau, sembla que no està de vacances, acaba de publicar en el seu bloc informació sobre el POUM. Llàstima que en els plànols que editen són difícils de llegir les anotacions, malgrat això és veuen bé les zones afectades i les parcel·les de l’alcalde clarament, amb el color groc. Per què l’Ajuntament amb els tècnics que té no pot publicar uns plànols similars i així ens assabentaríem tots de les diferències?

5 08 2009
. Al·legacions ICV

POUM – AL·LEGACIONS ICV-EUiA-EPM

1.

ICV-EUiA-EPM – REGISTRE D`ENTRADA AJT. SILS 31 DE JULIOL, 2009 , Nº 2.561

A l’Ajuntament de Sils
Al•legacions al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – POUM.
Període d’informació pública i al•legacions juliol 2009.

Aquestes al•legacions complementen les presentades amb l’escrit de registre d’entrada núm. 1.798, de juny de 2006 i el núm. 2.139 de 30 de juny de 2009.

Mantenim totes les al•legacions presentades en aquells escrits i hi afegim aquestes.

En primer lloc, per tot allò exposat en aquelles al•legacions i en aquestes, demanem la retirada del POUM.

L`ALTERNATIVA A LA VARIANT DE LA C-63

Al POUM es planteja i hi apareix dibuixada una variant a la carretera C-63 que travessa el poble. Es preveuen dues alternatives: una passaria ben bé pel mig dels Estanys de Sils; l’altra, la que defensa el POUM, passaria també per damunt els terrenys protegits del PEIN de Sils, sobre els estanys, per un punt no tan central.

La variant prevista passaria per sobre del sistema fluvial de la sèquia de Sils, i això comporta que l’única forma constructiva permesa per l’ACA en aquest cas seria l’aqüeducte; una infrastructura molt cara, de molt impacte ambiental i que provoca un augment de nivell aigües amunt entre 30 i 50 centímetres, amb les possibles afectacions que això pot comportar al poble, com ara el risc d’inundabilitat.

El mateix POUM proposa en el document V, documentació ambiental, Objectiu ambiental 4: “millorar les zones verdes i els espais lliures de la ciutat: l’ampliació dels límits del PEIN dels Estanys de Sils”, cosa que serà impossible si es fa l’aqüeducte que preveu el POUM, una muralla que impediria qualsevol creixement futur i que molt probablement seria la fi del somni de recuperació gradual d’aquest espai natural.

Proposem una alternativa a l’actual variant que defensa el POUM, una alternativa que permet retirar el trànsit de la carretera C-63 que travessa el poble, que respecta l’espai protegit dels Estanys de Sils i que estalvia la inversió d’una infraestructura molt cara com pot ser un llarg aqüeducte per sobre dels Estanys de Sils.

L’alternativa que nosaltres proposem és que s’utilitzin les noves infrastructures previstes i que estan en execució o en fase prèvia. Proposem que la circulació de la carretera C-63 que travessa ara el poble ho faci per la Gi-555 que, segons les previsions, l’any vinent serà ja una via ràpida, i la N-II convertida molt aviat en autovia, de manera que la via d’entrada i sortida del poble fos per la nova rotonda del Rolls de la N-II.

Considerem que cal donar la màxima protecció ambiental als estanys i la sèquia de Sils des de la zona de Sils fins a la riera de Santa Coloma.

ACORD de 23 de maig de 2006, del Govern de la Generalitat, pel qual es modifica el Pla de sanejament de Catalunya. Relació de les zones sensibles de les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres: La sèquia de Sils des de la zona de Sils fins a la riera de Santa Coloma.

Així mateix, la conversió de la Gi-555 en una via ràpida ha de comportar un disseny de l’accés a Vallcanera amb les màximes garanties de seguretat. Proposem una rotonda per evitar encreuaments.

LA NOVA RONDA CONTRA ELS ESTANYS

En la reunió celebrada el 16 de juliol del 2009, amb el veïnat de l’església i l’equip redactor del POUM, amb la presència de l’alcalde, es va plantejar per part de l’equip redactor del POUM la possibilitat que la construcció de la ronda i el nou pont sobre la via del tren prevista al POUM quedés condicionada fins a la construcció de la variant de la C-63 ja que, segons es va dir a la reunió, la ronda i el nou pont només tindrien sentit si es fes la variant.

Confiem que aquest raonament quedarà recollit a l’informe que l’equip redactor prepari després de l’actual període d’al•legacions.

D’altra banda, aquest mateix raonament deixa clar que la ronda i el nou pont no estan previstos al POUM com una via cívica per a apropar els Estanys a la població, sinó com una via per a la circulació viària, malgrat que en la reunió amb el veïnat l’equip redactor del POUM va arribar a dir que la ronda seria com un passeig marítim i fins i tot que res no impedia fer constar en el mateix POUM que el seu ús futur fos només per a vianants. En conseqüència, si finalment es realitza aquesta nova ronda proposem formalment que sigui d’ús exclusiu per a vianants.

A més a més, també afecta la zona inundable dels estanys, per la qual cosa considerem imprescindible un estudi previ d’impacte ambiental en el supòsit que malgrat tot es decidís construir-la.

La ronda prevista al POUM, que passaria a menys de 60 metres del límit del PEIN, representa una agressió al sistema fluvial i la zona protegida del PEIN Estany de Sils. No volem un estany pensat com a parc temàtic, sinó com a espai protegit. No hi volem trànsit de vehicles de motor, ni la contaminació acústica i ambiental que se’n deriven. Volem un espai protegit i respectat, i les administracions publiques implicades n’han de començar a donar exemple.

Considerem que la ronda prevista al POUM envairia el sistema i la zona fluvial de la sèquia de Sils, cosa que no permet la Llei d’urbanisme i, per tant, considerem que cal desestimar-ne totalment la construcció.
Es pot veure el detall al plànol núm. 4.A, Zonificació de l’espai fluvial, de l’estudi Planificació de l’Espai Fluvial de la Conca de la Tordera.

TRASLLAT D`INDÚSTRIES EXISTENTS EN EL NUCLI URBÀ

Pel que fa a la presència d’indústries al nucli urbà, el POUM possibilita traslladar-les classificant els terrenys com a sectors de millora urbana destinats a l’ús residencial; la idea és que la transformació dels sectors i conseqüents plusvàlues permetin finançar el trasllat de la indústria a d’altres zones.

Aquesta és una fórmula que sovint s’ha utilitzat en indústries ubicades al nucli urbà i en molts pocs casos ha tingut èxit. Aquesta situació dóna certa fragilitat jurídica a la indústria existent i el trasllat no s’acaba realitzant degut a la dificultat de trobar terrenys on ubicar les noves instal•lacions.

En el marc del POUM es pot optar per classificar els terrenys que ocupen les instal•lacions en sòl urbà com un sectors discontinus, de manera que es garanteixi el trasllat amb la classificació d’uns terrenys per a usos industrials en una altra zona, però vinculant-los al desenvolupament de tot el sector.

També és interessant que el sistema d’actuació sigui per cooperació, de manera que sigui l’Ajuntament qui executi el sector; si no és així, es depèn de la voluntat del mercat i molt sovint la indústria no s’acaba traslladant. Així també es garanteix que es mantingui l’activitat en el municipi i que el canvi d’ubicació de les instal•lacions respongui a motius de millora de l’activitat i la qualitat de vida dels veïns i en cap cas a motius especulatius. Aquesta és la nostra proposta per a incorporar al POUM.

RESERVES D’HABITATGE PROTEGIT

El POUM aprovat inicialment incompleix manifestament les reserves mínimes obligatòries de sostre destinat a habitatge de protecció. D’acord amb allò establert a la memòria i en els paràmetres dels diferents sectors de planejament, es preveu un total de 378 habitatges protegits quan els mínims obligatoris que estableix la Llei d’urbanisme són de 758 habitatges. A més a més, el vigent marc legal espanyol i l’aplicació del Decret de mesures urgents en matèria d’urbanisme obliga a incrementar les reserves, que quedarien en 1.138 habitatges protegits, dels quals un 10% serien assequibles.

D’altra banda, el POUM no preveu cap reserva per al desenvolupament d’habitatges dotacionals. La Llei 2/2002 admet la possibilitat de classificar sòl com a sistema d’habitatge dotacional fins a un màxim del 5% del sòl destinat al sistema d’equipaments (un màxim de 1.500 m² de sòl es podria classificar com a sistema d’habitatge dotacional). L’objectiu d’aquests sòls és la promoció d’habitatges en règim de lloguer destinats a cobrir les necessitats provisionals/temporals d’habitatge de determinats col•lectius amb risc manifest d’exclusió del mercat de l’habitatge, gent gran, joves i altres col•lectius específics. Es tracta d’habitatges mínims (≤45 m² útils) destinats a lloguer per un període màxim de temps (5 anys). Aquest tipus de classificació permet la generació d’un parc d’habitatge protegit de propietat pública de manera indeterminada, ja que en ser uns terrenys classificats de sistema se n’evita la venta. Aquesta és la nostra proposta per a incorporar al POUM

INSTAL•LACIONS HOTELERES

El POUM preveu el desenvolupament d’un sector urbanitzable delimitat d’ús residencial vinculat al golf de Caldes de Malavella (Golf PGA – SUDB7). Aquest sector admet la construcció de 40 habitatges unifamiliars. Aquesta proposta és absolutament contrària a les determinacions i principis del desenvolupament urbanístic sostenible. Més enllà de les determinacions legals, resulta irracional promoure el desenvolupament d’un nucli de població de 40 habitatges en un espai absolutament segregat de nucli urbà i difícilment aquesta proposta es justifica des del punt de vista de l’interès públic. A llarg termini, aquest tipus de creixements generen distorsions en els serveis municipals obligatoris, recollida de residus, neteja viària, enllumenat, clavegueram, seguretat, transport públic. A més a més, aquest tipus de desenvolupaments generen cessions de zones verdes i equipaments en espais que difícilment són aprofitables per la població.

Fóra més lògic aprofitar l’existència del golf al terme municipal de Caldes de Malavella per a la implantació d’un hotel. Aquest tipus d’equipament privat pot generar els mateixos ingressos derivats de l’ICIO però a més a més garanteix la creació d’un nombre considerable de llocs de treball permanents. En afegit, l’existència d’un hotel al costat d’un golf genera altres tipus de sinergies interessants, pot ser un reclam turístic que complementi l’oferta de Sils, pot esdevenir un espai idoni per a la celebració d’actes. Hi ha fórmules conveniades que permeten que l’Ajuntament pugui utilitzar part de les futures instal•lacions com si es tractés d’un equipament públic (nombre d’utilitzacions gratuïtes de la sala de convencions, places gratuïtes a les instal•lacions esportives de l’hotel, nombre de pernoctacions anuals gratuïtes…). Generalment les propostes hoteleres per als golfs solen ser instal•lacions d’uns 6.000 m² construïts de 4 estrelles, també s’admeten 2.000 m² addicionals per a instal•lacions vinculades a l’hotel, per exemple spa, sales de convencions, gimnàs… En tot cas, el sector que es proposa en aquests moments té un sostre total de 6.000 m². Normalment s’admeten edificis de planta baixa i dues plantes pis, sempre que el pla parcial incorpori un bon estudi d’integració de l’ impacte paisatgístic. Aquesta és la nostra proposta per a incorporar al POUM¨.

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Vallcanera i Les Comes són nous veïnats municipals, i cal que el POUM ho tingui en compte per a apropar-hi els equipaments i serveis municipals atenent a la seva realitat.

El POUM no resol la dispersió dels equipaments escolars per tot el municipi. Considerem que el POUM hauria de preveure una zona prou àmplia perquè permetés en un futur una zona escolar compactada, amb els equipaments esportius i culturals corresponents.

Albert Miralles Güell i Cristina Simó
Grup municipal ICV-EUiA-EPM

Sils, 28 juliol del 2009.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
2.

ICV-EUiA-EPM – REGISTRE D`ENTRADA AJT. SILS 30 JUNY 2006 , Nº 2.139

Al ajuntament de Sils
Al•legacions al POUM

Aquestes al•legacions complementen les presentades amb el escrit de registre de entrada nº 1798. Mantenim totes les al•legacions presentades en aquell escrit i afegim aquestes.

En primer lloc, per tot l´exposat en aquelles al•legacions i en aquestes, demanem la retirada del POUM actual.

Cal donar mes temps a un debat democràtic i participatiu de tota la ciutadania de Sils, perquè puguem decidir responsablement el model de Sils que volem per els propers 15 anys. Mantenim que les properes eleccions municipals son el marc idoni per aquest debat i que la decisió final del ajuntament hauria de respectar el resultat de un refendum consultiu, una consulta popular, oberta a la participació de totes les silenques i silencs. Considerem imprescindible la realitzacio de la consulta popular sigui quin sigui el moment de la tramitacio del POUM, abans o despres de les properes eleccions municipals. Proposem que sigui el nou ajuntament, desprès de les eleccions municipals de Maig del 2007, qui presenti un nou projecte de POUM, tenint en compte totes les al•legacions presentades en aquest POUM actual.

Caldria evitar que un tràmit tant important com la decisió del POUM de Sils sigui resolt avants de les properes eleccions municipals, aprofitant-se CiU de que ara disposa de una majoria absoluta aconseguida quan ningú havia sentit parlar del POUM.

Es adherim a les propostes presentades per la Coordinadora de la Plana de la Selva, que demana un Pla Director Urbanístic per gestionar millor el territori, amb una visió supramunicipal. Te tota la raó volen fer una ordenació territorial evitant duplicitats, que es donaran de segur amb un POUM a cada localitat.

Tal i com diu la coordinadora – “Les noves infrastructures, l´AVE, la conversió en Autovia de la N-2, el procés d´urbanització o la aparició de nous polígons industrials, una major protecció dels connectors biològics, la biodiversitat i el paisatge, com també una gestió adequada de l´aigua i les zones forestals. En definitiva, planificar un creixement sostenible”.

Manifestem la nostre solidaritat amb els ajuntaments de Santa Coloma de Farners i de Riudarenes, afectats per el nou traçat presentat de la MAT, la linea de molt alta tensió, i ens oposem tant al nou traçat previst com a la linea mateixa, considerant que no es necessària.

Considerem que amb el creixement demogràfic i industrial previst en el POUM no es garanteix que sigui sostenible el sistema de sanejament ni tampoc es garanteixi i sigui sostenible l´abastament domèstic i industrial amb els recursos hidrics disponibles.

Estem d´acord amb els Independents de Sils quan manifesten la seva oposició al pla parcial de Mas Sabe. Recolzem el seu vot en contra, per la forma en que es va iniciar l´expedient, a instància del propietari dels terrenys i per informes de Medi Ambient, que indicaven la manca d´idoneitat de la ubicació.

Ens manifestem en contra de Mas Sabe com a polígon industrial. Son 25 Ha. situades a menys de 800 mts. del PEIN Estanys de Sils i pel que fa a la possible afectació a la zona humida demanem una avaluació d´impacte ambiental, d´acord amb el decret 382/ 1992 del PEIN. Considerem que no te sentit que no te sentit convertit Mas Sabe en polígon industrial mentre no estigui esgotat tot el sol industrial disponible a Sils, però tot i axi, caldria posar per davant sempre les possibles afectacions als Estanys de Sils.

En la zona de l´esglesia, es preveu un nou vial de circunvalacio, que s´apropa casi al límit del PEIN, fet que provocarà una important contaminació sonora per efectes del tràfic de vehicles que ara no existeix, per tant proposem estudiar altres alternatives.

En la zona de “Puratos” es proposa l´ampliacio de 2,2 Ha. del sol urbà, amb la clau A7.2 Indústria aïllada que afectarà terrenys forestals. Aquest sol ara era no urbanitzable i considerem que cal posar en dubte el canvi proposat degut a la massa forestal afectada.

“El Sorrell”, es preveu un nou sector de terciari i serveis privats de 20 Ha. paral•lel a la N-2. Es a una distancia mínima entre els 120 i els 300 mts. del

PEIN Estanys de Sils. Tenint en compte que esta previst el desdoblament de la N-2, es pot agreujar l´efecte barrera i augmentar l´aillament del espai.

Considerem que el mateix POUM desautoritza aquesta proposta al establir “com a objectiu ambiental garantir les connectivitats ecològiques i paisatgistiques necessàries per al manteniment de la diversitat i la salut dels ecosistemes”. També diu “evitar i minimitzar l´aillament dels espais naturals i mantenir la permeabilitat ecològica del territori”, y també “minimitzar l´efecte barrera sobre la fauna, degut a les infrastructures de comunicació”.

Hi ha prevista reserva de sol per la carretera C-63, desde Santa Coloma de Farners a Maçanet de la Selva. Considerem que aquest nou traçat també afecta al PEIN dels Estanys de Sils, que proposem que han de quedar protegits per davant de qualsevol altre consideració.

Considerem imprescindible una avaluacio d´impate ambiental previa en qualsevol actuacio del POUM que tingui la minima afectacio al PEIN Estanys de Sils.

Trobem a faltar al POUM una preocupacio per la movilitat sostenible i al transport public.

Tambe en els criteris de cara a la edificacio i la construccio dels edificis amb criteris de sostenibilitat i estalvi energetic.

Demanem una explicacio de les raons per les que la zona UA-3. Capdevila te un index d´edificabilitat bruta total de 1,25 m2 sostre/m2 sol, i la UA-1. Sector central la te de 1,22. Excepte la zona UA-2. Av. Montserrat que en te 0,84, totes les altres zones son amb index per sota de 0,5. Proposem la revisio d´aquesta anomalia amb uns criteris mes homogenis.

Proposem la constitucio del Consell de Sostenibilitat, amb participacio oberta a entitas, partits, coleectius i persones interesades, per fer el seguiment de les actuacions previstes en el PALS ( Pla actuacio local sostenibilitat ).

Celebrem les paraules dites per un membre del equip de govern local en el acte public sobre el POUM organitzat per ICV- EUiA el pasat dia 29, en les que va exposar la voluntat del govern local de aceptar al.legacions sI compten amb suficient suport. A tall d´exemple va dir que a Mallorquines, si el 90 %, o inclus el 80 % dels veins estaban en desacord amb el previst al POUM, el carrer seguiria tal i com es ara.

Per afavorir la comunicacio i per facilitar la recerca dels consens expresat per el me,bre del equip de govern proposem que a partir d´ara, al acabar els plens s´obri un torn de paraules en els que les ciutadanes i els ciutadans de Sils puguin interpelar al membres que considerin del ajuntament.

Per ICV –EUiA, Albert Miralles Güell.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
3.

ICV-EUiA-EPM – REGISTRE D`ENTRADA AJT. SILS JUNY 2006 , Nº 1.798

Al Ajuntament de Sils
Al•legacions al nou Pla d´Ordenació Urbanística Municipal – POUM.

Primer vull exposar la meva queixa perquè en la pagina web municipal, al lloc on se informa del POUM, no es dona prou informació del dret de fer al•legacions per part de tots els ciutadans i ciutadanes que ho considerin oportú. Perquè es un dret democràtic i com a tal, crec que la web hauria de informar i de facilitar el seu exercici. Fer-ho, posant els mitjans, seria una mostra de talant participatiu del equip de govern, de promoure i afavorir formes de democràcia directa i de democràcia participativa.

Dades rellevants:

– En el POUM presentat i inicialment aprovat augmenta unes 95 Ha. el sol requalificat, que podran ser mes de 1.500 habitatges nous.

– De sol industrial, deixant a banda el pla parcial de Mas Sabe, es proposa ampliar unes 52 Ha. mes de sol industrial.

Aquestes dades son il•lustratives de cap on vol portar el futur de Sils el actual equip de govern de CiU.

Considero necessària i proposo la revisió del POUM presentat i aprovat inicialment per corregir aquest creixement desorbitat de la població i del sol industrial.

Aquest creixement poblacional conduirà a la manca de serveis i de equipaments públics de tota mena. Quedaran del tot insuficients la llar d´infants, la escola municipal, el CAP, i tots els serveis municipals actuals, tant els de atenció personal com els de vigilància i seguretat de la població o el subministrament d´aigua potable.

Considero del tot insuficient la previsió de vivenda de protecció oficial prevista al POUM i demano i proposo la seva ampliació substancial per fer possible que hi hagi vivenda de qualitat i assequible per les persones de Sils. Que cap silenc ni cap silenca hagin de marxar a viure a un altra poble pel problema social del habitatge.

Considero necessari i proposo que es posi en marxa un pla comercial municipal, dialogat i concertat amb els representants locals, per tal de potencia el comerç local en el moment de creixement de la població.

Considero necessari potenciar la zona de reserva ecològica, els Estanys de Sils. Cal una actitud municipal mes decidida, i proposo ja passar de las paraules als fets i constituí el consorci públic entre el ajuntaments de Sils, de Maçanet i l´ACA, Agencia Catalana del Aigua, depenent del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. El POUM hauria de evitar la invasió dels Estanys, tant per l´expansió de sol industrial com de residencial. En aquest sentit cal una reconsideració a fons del pla parcial de Mas Sabe, que es evident que no es pot considerar al marge del POUM.

Degut a la importància del POUM per la vida actual i en els propers anys de les persones que viuen i treballen a Sils, i degut a que es un tema de tanta transcendència social, política i econòmica, es mereix que sigui resolt amb la màxima participació ciutadana i resolt finalment amb el major consens social i polític possible. Per això considero necessari i proposo que la aprovació definitiva del POUM es faci per part del Ajuntament sorgit de les noves eleccions municipals del Maig del 2007.

Cal que la campanya de eleccions municipals sigui el lloc on es faci un debat social, econòmic i polític de les implicacions de POUM i que la ciutadania pugui decidir a qui dona el seu vot coneixent el model de Sils que proposa. No fer-ho així i pretendre aprovar el POUM depresa i corrents emparats en la actual majoria absoluta del govern municipal de CiU, és manifestar la por al debat, a la transparència i reconèixer la manca de arguments propis davant de la població.

Proposo la celebració de un REFERENDUM consultiu perquè el poble decideixi sobre la aprovació o no del POUM presentat i que la decisió final a prendre per part del ple municipal en el POUM sigui d´acord amb el resultat del referèndum.

Albert Miralles Güell

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Font: Bloc d’ICV

5 08 2009
. Dos documents AMS

INFORMACIONS DINS LA DESINFORMACIÓ SOBRE EL NOU POUM

Des d’AMS i sense cap mena de pretensió de ser reiteratius, volem tornar a plantejar reflexions, informacions i propostes sobre el nou POUM. Amb la informació disponible hem estat estudiant i comparant les propostes dels diferents POUMS i això ens porta a fer tres consideracions de partida i anàlisi, que volem desenvolupar amb la intenció d’informar-vos i cercar informació amb la major claredat possible.

1. Seguint el títol de l’escrit, pensem que un procés d’informació pública s’ha d’encarar transmeten aquesta informació al públic en general, i no només a públic amb interessos particulars, del tot legítims, que tenen tot el dret a rebre-la personalment, però que allunya l’accés de la informació a qualsevol ciutadà/na de manera planera i directa, cosa que considerem que també és un dret de qualsevol habitant de la població, ja que entenem que el POUM hauria de ser una eina de planificació que ens afecta a tots i a la visió que podem tenir del poble i del seu desenvolupament en el futur. Resulta del tot estrany que es proposin reunions informatives per sectors ( no sabem quan ni com es convocaran) i no es plantegi una general i oberta a tothom. Per això considerem que més que informació pública, el que s’està fent és desinformació meditada per tal d’evitar no se sap què. Creiem que hem d’exigir a l’equip de govern una transparència absoluta pel que fa referència a la publicació de la normativa que acompanya al diferents plànols i mapes de la informació gràfica que ja s’ha publicat. Ho fem des d’aquí i a través de la documentació legal que calgui amb el registre d’entrada pertinent, pensant que aquesta informació hauria d’estar penjada en el web de l’Ajuntament, cosa que reclamem que es faci d’immediat.

De no fer-se d’aquesta manera es podria pensar que l’equip de govern n’està fent ús d’una informació des d’una posició privilegiada, qüestió que planteja un caire legal que s’hauria d’estudiar.

2. Partint de la informació de la que disposem: Normes Subsidiàries de Planejament (2005), POUM 2006 (Proposta de CiU), i POUM 2008 (IdS) última informació de la que disposem, desconeixem la normativa del que s’ha publicat el 2009. volem establir una comparativa per a valorar les variacions atenent a les propostes de creixement i les mancances que al nostre entendre es donen.

Us volem mostrar els diferents mapes i plànols, assenyalant les zones d’evolució i canvi.

En observacions posteriors fem referència a plànols i zones que apareixen en la informació gràfica del web de l’ajuntament.

PLÀNOL DE NORMES SUBSIDIÀRIES (text refós 2005)

PLÀNOL POUM 2008

3. Les conclusions que extraiem de l’observació dels canvis són les següents:

a) El creixement de la població en els propers anys es creu suau, dels 5500 habitants aproximats actuals als 8000 aproximats en uns 10 anys. En el POUM es posen de manifest quatre àrees importants de creixement d’habitatge : Mallorquines-Mil·lenium, del cementiri a Mallorquines oest, la zona Església i la zona Enher. Terrenys que es trigarà a veure construïts atesa la construcció no ocupada i temporalment aturada.

Valorem subjectivament (atès que ens falta informació documental actualitzada) les quatre àrees:

b) L’àrea de Mallorquines – Mil·lenium: en aquesta zona no hi hauria d’entrada res a dir sobre zona residencial (PB+2p) que respecta les alçades i l’edificabilitat dels sectors adjacents, però són força més qüestionables dintre del sector tres punts: l’increment de la zona comercial ( a canvi de què), el manifest increment de l’edificabilitat en terrenys propietat de l’actual sr. alcalde (categories A2 i A3: PB+3 o 4p, fins a 13’5 m d’alçada) i la zona de davant de l’Hostal de Mallorquines que preveu gairebé el doble dels habitatges (També A5) previstos en el POUM del 2006 (C i U) (Plànol 3C) ( a canvi de què?).

c) L’àrea del cementiri a Mallorquines oest: planteja un dubte global tenint en compte que és la gran zona de creixement del poble, no tenim constància de les limitacions d’edificabilitat ni d’altures i es podrien donar blocs d’habitatges plurifamiliars aïllats ( PB + 4P) repetint-se la situació dels blocs de davant de l’Ajuntament (Plànol 3E).

d) L’àrea Estació – Església : presenta algunes incògnites quant a les connexions am la resta del nucli urbà. La passera per a vianants de 4m. d’alçada sobre la via del tren i per davant de l’actual pont de la carretera. En la zona Església el tipus de carrer de circumval·lació per a descongestionar el trànsit del centre( Plànol 3E). L’ampliació urbana cap a la zona de Massabé i el pont de connexió per a automòbils per a travessar per sobre de la via (Plànol 3 E).

e) El sector central – zona Enher (Plànol 3F): lliguem aquests dos sectors que apareixen en el mateix plànol, en el sector central apareixen dos Plans d’Actuació Urbanística (PAU 1 i 3), en el PAU 1 no coneixem els criteris que s’han seguit per a les delimitacions ni els criteris de cessions ( sembla que plantegen dubtes en alguns veïns) i en el PAU 3 no se’ns aporten les claus de definició. En el zona Enher apareix (un Pla de Millora Urbanística – PMU 1) que tampoc se’ns especifica.

f) Val a dir que la connexió entre la GI- 555 (Carretera de Massanes i Hostalric) amb la C-35 de Maçanet a Vidreres travessa un angle dels Estanys, malgrat ser la proposta menys agressiva amb el territori, no deixa de ser-ho, desconeixem si es poden o no fer al·legacions en aquest sentit a Carreteres (Generalitat) que és qui planifica aquesta via.

g) Cal fer esment que desconeixem les previsions quan a l’interrelació mobilitat – medi – ambient, no només pel que fa referència als Estanys, sinó també quant al connectors ecològics i la preservació general del paisatge.

Volem afegir a aquestes conclusions fonamentalment urbanístiques, algunes conclusions d’ordre més genèric i que ens semblen importants:

1. La necessitat d’un POUM com a instrument de planificació a mig – llarg termini, però que abasti una sèrie d’àmbits que ens semblen poc definits. Ha de ser també una eina normativa que amb claredat i equitat especifiqui què és pot fer i què no, en l’àmbit de l’edificació, el creixement sostenible i la preservació de l’equilibri mediambiental i paisatgístic. La normativa ha d’acabar amb ambigüitats que permetin interpretacions tan diversificades com les que s’han donat en la construcció d’un supermercat que tots coneixem.

2. Aquest POUM a diferència d’altres no recull amb claredat la previsió d’equipaments i serveis, ens referim a la possible reserva de sòl per a un nou institut, un centre geriàtric de dia, nous equipaments esportius i d’altres de tipus social…

3. En un poble amb serveis atapeïts i disgregats sense possibilitat d’ampliació s’hauria de preveure la possibilitat d’una zona escolar i esportiva unificada, amb previsió també del seu accés. S’hauria de preveure també una millora dels serveis en els nuclis d’habitatge exteriors al nucli urbà principal, bé per l’accés als mateixos i d’aquests al nucli urbà central, bé per descentralitzar i acostar alguns dels serveis bàsics a aquests nuclis.

4. És també una opinió força compartida en el nostre grup que el POUM sembla recollir més les necessitats de promotors i constructors (habitatge, comerç i indústria), cosa que feta en el seu punt just no estaria malament, que les necessitats generals del poble, tenint en compte els aspectes més socials, mediambientals, esportius, paisatgístics i en general de serveis amb la visió d’un creixement sostenible.

5: Per últim, per higiene democràtica, creiem que tot el que fa referència a un instrument de planificació tant important per al poble hauria de ser realment públic, amb una difusió total, perquè si les coses s’expliquen i s’argumenten, hi pot haver discrepàncies, però no hi haurà malentesos ni falses interpretacions i cadascú sabrà a què atenir-se.

http://amssils.blogspot.com/2009/07/informacions-dins-la-desinformacio_24.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Instància presentada per AMS a l’Ajuntament

Amb registre d’entrada nº 2452 i data de 23 de juliol de 2009, hem presentat a l’Ajuntament de Sils la següent instància.

L’ Antonio Tello Fernández … representant del grup municipal AMS – AM … :

EXPOSA:

Que tenint com a única referència per a l’estudi i coneixement del nou POUM els documents publicats en el web municipal, ens sembla que aquesta documentació és del tot insuficient ja que no aporta en cap apartat ni en el suport gràfic cap informació sobre les “NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL”, manquen també una “ MEMÒRIA ACTUALITZADA” ja que la que coneixem és la de l’anterior proposta del POUM – 2006, presentat per altre grup municipal, i no tenim constància de la seva vigència i un recull amb les zones amb variacions substancials per de poder establir una comparativa i completar d’aquesta manera la informació fent-la més objectiva i pràctica.

No tenint constància tampoc de cap convocatòria de reunió pública dels veïns per sectors.

I atès que totes aquestes informacions en són clau per a valorar el POUM abans de la seva votació:

DEMANA:

1. Que se’ns aporti aquesta documentació per escrit, atès que parlem d’un procés d’informació pública i no existeixen motius legals ni jurídics que impedeixin la seva publicació.

2. Atenent al mateix criteri anterior , volem que es faci pública aquesta informació en els mitjans comunicatius dels que disposa l’Ajuntament: web municipal i taulell d’anuncis de l’Ajuntament ( format escrit de consulta).

3. Els informes de l’equip redactor amb les modificacions incloses en l’actual projecte.

4. Calendari de convocatòries de les reunions amb els veïns per sectors.

Atenent la seva resposta que esperem afirmativa, a Sils 23 de juliol de 2009

IL.LM . ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SILS

http://amssils.blogspot.com/2009/07/instancia-presentada-per-ams-al.html

7 08 2009
POUM

kina passada les al·legacions dels d`icv !!

les coses clares !!

guai guai !!

http://laveudesils.blogspot.com/2009/07/poum-allegacions-icv-euia-epm.html

17 11 2009
NPI

tu zzz deus tenir terres amb pollancres als estanys que tens tanta mania a la fundacio natura i al jordi tardà quan critica els caçadors i ets tan comprensiu amb la requalificacio que fa el POUM de les terres plantades de pins que l’alcalde té a Mallorquines.

A veure si al final seràs un gran terratinent 😉

17 11 2009
La Valenciana

No hay democracia para opinar y decir lo que una quiere

17 11 2009
zzz

Srta Npi els estanys si no vaig errat antigament crec que hi havien uns 200 propietaris(petits propietaris aixo noes andalucia ni extremadura) que rarament pasaven de les 5 hectarees els propietaris mes grans, i evidentment la majoria de les families de tota la vida i tenen algun que altre troç de terra.
La fundacio Natura ……………..ja veurem si tenim sort i els resultats es veuran a llarg plaç i els que els van “portar” que en paguin les consequencies.
El sr al que voste diu que li tinc mania(darrerament no menciono ni el seu nom), crec que a la societat “la perfecta”(versio local de la associacio nacional del rifle)
i te molts fans i crec que hauria sigut un detallas convidarlo al ultim campeonat de caça local per fer li llegir el prego.
Per utim el tema de les requalificacions, li podria dir que no em va ni em ve, pero ho deixare amb que lo ideal es que es limiti a complir la llei , perque aquest senyor ja era propietari abans de ser alcalde i si vol es documenti una miqueta i veura qui era l interessat fa molts anys en urbanitzar allo i de qui era soci e intim amic.
Srta Npi alguna pregunta mes?

18 11 2009
Silici

El Sr. zzz em continua semblant un resentit rancuniós. Prengui’s la vida alegrement, home !!! Si no va mullar prou en aquella ocasió ja en tindrà una altra, vostè que coneix també aquestes martingales no tindrà problemes per trobar-ne.

18 11 2009
zzz

Sr silici lo que li sembli a voste, la veritat em te preocupadissim, en quan a la vida me la prenc bastant alegrement.
Jo no me dedico a martingales ni a coses d aquestes, voste si?
No sera voste un dels palmeros siscentseuristes que per culpa de la mala politica dels d abans te que fer un sobresforç `per pagar l hipoteca?
No es preocupi aixo es com la noria………avui a baix dema a dalt, es questio de paciencia

18 11 2009
LNC

Demano que no es permetin els comentaris on s’insulta gratuïtament al Sr. ZZZ, ja sabem que el Sr. ZZZ és una persona de bon caràcter, i sí, de Sils de tota la vida, però d’aquella bona gent de sils de tota la vida que parla clar i això pot molestar als que creuen que tot és benefici contra altres, que la vida és un joc de suma zero. Poden tenir aquesta limitació, poden ser socialistes i antisemites, però no tenen cap dret a insultar a aquesta persona tan entranyable que és Sr. ZZZ.

Silici, fas llàstima.

18 11 2009
zzz

Srta Lnc em considera especie protegida?
No es preocupi el senyor silici no m insulta, nomes es limita a donar la seva opinio, la qual cosa trobo molt respectable i em permet a la vegada a opinar sobre ell.
en aquesta vida es te que ser agrait

18 11 2009
LNC

Vincular l’opinió sobre el col.lectiu a qüestions personals és insult, Sr ZZZ. Pensa el lladre…

19 11 2009
Silici

El Sr. zzz ja és prou grandet per defensar-se sol, tot i que se’l nota força descol·locat quan és ell l’objecte dels comentaris. En tot cas, no faig res més que fer servir les seves maneres i el seu modus operandi.

I ja prou del Sr. zzz, a veure si encara es tornarà més cregut i es pensarà que és el centre de tota l’atenció. Hi ha coses molt més importants.

Salut.

P.S.: LNC, m’és ben igual si et faig pena o alegria

19 11 2009
zzz

Sr silici si jo estic descol.locat o voste esta col.locat no crec que a ningu l importi, per lo tant com voste diu hi han temes mes importants.
En quan a fer servir les meves maneres i el meu modus operandi li pot anar be en aquesta vida, recordi quan necessiti algun consell, no ho dubti els amics estem per ajudar.

19 11 2009
LNC

Sr. ZZZ de vostè les i els joves, aprenem. Gràcies.

13 04 2010
.POUM 2010

La informació del POUM referent a l’article d’AMS es troba en aquests articles:

POUM,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/08/04/poum-2008/

AMS I POUM,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/08/11/ams-i-poum/

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

L’article del bloc d’AMS NO ha estat esborrat. Es pot llegir al vell bloc d’AMS. Reproduïm l’article íntegre, amb els comentaris (més o menys afortunats) que l’acompanyen:

Publicat per amssils | 24 Mai, 2008

VALORACIONS SOBRE EL POUM

Des d’AMS, tenint en compte la presentació del nou POUM per part de l’equip de govern i la proposta d’aprovació del mateix, volem valorar i reflexionar sobre diferents aspectes relacionats amb ell.

En primer lloc, considerem que el manteniment de les velles normes subsidiàries en tant no s’hagi establert un nou POUM, pot mantenir i obrir la porta a nyaps de construcció com els que s’han fet davant de l’edifici de l’ajuntament en diferents zones del casc urbà. Per aquest motiu la nostra primera consideració és que existeix la necessitat real d’un POUM.

Dit això, hem fet un estudi acurat del que suposa el nou POUM que es vol aprovar. Constatem que inicialment i de manera global pot ser força raonable perquè contempla bona part de les al·legacions fetes pels veïns i veïnes del poble i persones afectades. Determina unes zones de creixement urbà i infraestructures acceptables, dintre d’un municipi com el nostre ferit pel pas de tantes d’elles. I, per últim, estableix uns criteris de sostenibilitat evitant l’agressió d’un espai natural com els estanys.

Però la nostra valoració entra en un terreny molt més complicat atès que moltes de les decisions que s’han de prendre a posteriori són de caire fonamentalment polític.

Sense entrar a valorar la legalitat del fet, que sembla per altra banda inqüestionable, ens resulta com a mínim curiós que la part més important de les modificacions que planteja el nou POUM es concentrin en una zona urbanitzable que és propietat d’una persona que pot intervenir en importants decisions sobre actuacions urbanístiques( és el cas dels projectes d’urbanització), i que aquesta persona sigui l’actual alcalde i regidor d’urbanisme. No només ens resulta curiós sinó que també ens sembla qüestionable èticament atès que les seves actuacions poden portar a dubtes sobre els seus interessos reals i la defensa dels interessos col·lectius. Creiem que durant la campanya electoral aquest tema havia d’haver estat aclarit per tal d’evitar suspicàcies com les que es poden donar ara.

En aquesta mateixa línia el POUM contempla la possibilitat que en aquest sector es puguin construir edificacions amb planta baixa i tres pisos, si aquest tipus de construccions es fessin tenint en compte l’ubicació en una de les entrades al poble tornaríem a tenir un panorama paisatgístic ben galdós.

Malgrat el que diuen alguns urbanistes i arquitectes urbans que la sostenibilitat es troba en la construcció vertical per a un millor aprofitament del sòl, des d’AMS estem en la línia contrària a favor d’una edificació horitzontal i de més qualitat on sigui més fàcil accedir als serveis urbanístics bàsics, ara mateix a Sils estem pagant la manca de pressió de l’aigua per abastir els nous edificis de cinc plantes amb un cost en bombes de pressió altament elevat que a la llarga repercutirà en les nostres butxaques.

D’altra banda i d’aprovar-se el nou POUM , caldrà valorar molt intensament quines seran les cessions que s’han de fer de terrenys per a equipaments i zones verdes i quines les seves ubicacions en les noves zones urbanitzables.

És també del tot bàsic que quedin clares les comunicacions entre nuclis, urbanitzacions exteriors i nucli urbà i interconnexions entre zones del nucli urbà, tenint en compte vies segures per accés a serveis i equipaments i els corredors naturals i camins.

Per últim i des d’un nivell diferent cal fer una reflexió seriosa sobre la recepció de les urbanitzacions. Entenem que hi ha diferències entre elles quant al grau real d’urbanització i l’adequació dels seus serveis bàsics (asfaltat, enllumenat, conduccions d’aigua d’abastament, boques d’incendi, etc). Certament tots/totes som ciutadans i ciutadanes de Sils i tots/totes paguem uns impostos per a rebre uns serveis bàsics per a tots/totes, quan triem un lloc on viure triem de quina manera adquirim la responsabilitat de contribuir a l’ existència i el manteniment d’aquests serveis, tenint en compte la diferència de preus comprant un terreny o un habitatge en una zona o una altra i que suposava aquesta responsabilitat, s’ha d’entendre que els que compraven al nucli del poble amb la compra pagaven aquests serveis, mentre que els que ho feien en les urbanitzacions es comprometien a assumir-ho a través de les juntes de compensació i de conservació, si això no s’ha produït no és responsabilitat de l’actual ajuntament. Cal ser flexibles i entendre que els costos s’han elevat i això ens porta a plantejar la nostra postura respecte a aquest tema.

Es fàcil fer demagògia i dir recepcionem però no dir com. Per poca informació que busquem sabem que en altres municipis on s’han dut a terme les recepcions ha existit una negociació prèvia, i s’ha arribat a un acord pactat existint un copagament on s’ha delimitat el tant per cent que correspon a cadascú.

La nostra postura és recepcionar directament les urbanitzacions que estiguin al dia quan a l’adequació dels serveis bàsics i recepcionar les altres després d’una negociació on s’estableixen els criteris de copagament per a l’adequació d’aquests.

Us convidem a participar en el nostre debat i reflexions, en el nostre blog, amb l’aportació de propostes i comentaris relacionats amb el tema.

This entry was posted on 24 Maig, 2008 20:24 and filed under P.O.U.M. . You can leave a response.

7 Comentaris… de “Valoracions sobre el POUM”

1.

Nois i noies és den senzill, respecte al POUM felicitats heu estat valents i valentes (cosa que IdS) no fa. Respecte a les urbanitzacions són les comissions Territorials les que han aprovat el projecte d’urbanització, i un cop executades és pot allargar per un periode de cinc anys l’obligació de CONSERVACIÓ d’aquestes obres ( no noves) d’acord a la disposició final quarta de la llei 1/2005.
Què s’ha de negociar? Res, projecte d’urbanitzacions executats, entitas de conservació de més de cinc anys.. feina feta… es negociacia quan el projecte no està executat i els promotors desapareguts no és el cas de cap de les tres urbanitzacions de Vallcanera.

En Nogué enganya dient que les lleis diuen això dels serveis bla bla bla.. pregunteu-li quina.. que digui quina llei CAP !!!!!
Publicat per LNC 25 Mai 2008, 02:31

2.

felicitats i completament d’acord sou l’únic grup que poseu seny i coherencia dintre d’aquet xibarri.Endavant
Publicat per Hector 26 Mai 2008, 18:51

3.
hola soc en tello i també estic completament d’acord amb el que està d’acord. Visca la LNC. M’agraden molt aquests blocs que hi ha al davant de l’ajuntament, donen molta clientela al meu negoci. Visca Catalunya i visca el meu gos!
Publicat per Tello 27 Mai 2008, 13:24

4.

A aquests comentaris barroers es dediquen en Nogué i la seva colla, esborreu el comentari com hem de fer a altres blocs de sils i al Nogué del govern de Sils, no es mereixen altra cosa.
Enhorabona al Tello, ha estat capaç de plantar cara a CiU quan tocava i ara a IdS.
Moció ja!!
Publicat per LNC 28 Mai 2008, 07:56

5.

Referent al comentari escrit per l’usuari “tello” vull aclarir que jo mai he comentat en aquest ni en cap bloc, si algú vol sapiguer la meva opinió en algun tema, només ha de dirigir-se a mi personalment o a qualsevol del grup AMS.
Em sembla molt poc ètic que algú es faci passar per un altre persona, simplement per crear polèmica.
Publicat per Antoni Tello 28 Mai 2008, 22:11

6.

JA ERA HORA, QUE ALGÚ DIGUES LES COSES PEL SEU NOM. TANTS ANYS CRITICAN A CIU I ARA RESULTA QUE UN COP POSATS A DINS L’AJUNTAMENT, FANT EL MATEIX O PITJOR.
Publicat per CARLES 30 Jun 2008, 13:03

Font: http://amsils.bloc.cat/post/15389/222876

14 04 2010
POUM 2010

AMS contra el alcalde. Debe ser cierto lo que dicen porque nadie lo ha desmentido. ¿Que dicen los otros grupos de este asunto? ¿Que dicel IdS?
“Sense entrar a valorar la legalitat del fet, que sembla per altra banda inqüestionable, ens resulta com a mínim curiós que la part més important de les modificacions que planteja el nou POUM es concentrin en una zona urbanitzable que és propietat d’una persona que pot intervenir en importants decisions sobre actuacions urbanístiques( és el cas dels projectes d’urbanització), i que aquesta persona sigui l’actual alcalde i regidor d’urbanisme. No només ens resulta curiós sinó que també ens sembla qüestionable èticament atès que les seves actuacions poden portar a dubtes sobre els seus interessos reals i la defensa dels interessos col·lectius. Creiem que durant la campanya electoral aquest tema havia d’haver estat aclarit per tal d’evitar suspicàcies com les que es poden donar ara”.

8 07 2010
Hector

Lo que tendrian que hacer estos señores de la oposición es aprovar una modificación de estas normas subsidiarias para que los terrenos del alcalde cerca de la milenium vuelvan a ser para usos rústicos que así nadie pensará mal viendo la prisa del alcalde en aprobar el dichoso POUM y seguro que el señor Nogué estaria de acuerdo por aquello de dar ejemplo y hacer callar las malas lenguas

9 07 2010
Anònim

Bona idea, Hector, ara només falta que un grup municipal la porti a un ple. Un matís: en aquest cas, no s’haurien de canviar les normes subsidiàries de planejament (els queda poc temps de vida) sinó el projecte del POUM, que s’aprovarà després de les pròximes eleccions municipals. Si es votés en un ple, probablement l’alcalde abandonaria la sala per considerar-se part interessada en el tema a tractar.

12 07 2010
.POUM 2010

POUM 2010

Darreres informacions relacionades amb el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils, pendent d’aprovació):

– Misteriosa desaparició

https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/07/12/ja-tenim-linforme-del-nou-poum/

– Ple 1 juliol 2010, Canvi urbanístic forçat per l’oposició

https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/07/08/ple-1-juliol/

– 10 juliol 2010, ICV presenta una moció per a aconseguir els terrenys pel nou Institut

https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/05/12/ses-de-sils/#comment-8204

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

El tema ja va sortir al darrer Quadern de Sils:

Intoxicació ?

“A Sils tenim escola nova i institut gràcies a l’aposta decidida de l’equip de govern (…) No es pot continuar intoxicant la població, com fan alguns, amb la idea que certes previsions del POUM beneficien a l’alcalde” (IdS)

“El nostre alcalde demana que li aprovem un POUM. Un POUM que encara té al·legacions per contestar, un POUM que va costar les eleccions a CiU, un POUM on hi ha una gran zona urbanitzada propietat del mateix alcalde i/o familiars. Això sí, aquesta aprovació suposaria la imminent cessió de terrenys d’equipaments al Departament d’Educació per a la construcció de l’institut. Però a quin preu?” (AMS)

“Millor no arribar-hi” a l’expropiació com a eina per a aconseguir terrenys per al nou Institut (CiU)

“El POUM porta molts anys encallat perquè ha de resoldre moltes més coses que el futur terreny de l’institut … segons els nostres assessors hi ha una altra via que pot ser més ràpida i més eficaç. Estem parlant d’una modificació de normes subsidiàries” (ICV)

Font: https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/07/01/quadern-de-sils-juny-08/

4 08 2010
DE 61 A 104 HABITATGES

Article publicat al bloc d’ICV de Sils on es fa referència a l’INTERÈS PERSONAL de l’alcalde de Sils en el tema del POUM.

dimecres 4 d’agost de 2010

QUADERN DE SILS – ARTICLE DEL GRUP PROPERA EDICIO – Qui no vol transparència a la gestió municipal urbanística a Sils? Qui no vol un POUM transparent?

APUNTS DEL PASSAT PLE ORDINARI DEL 1 DE JULIOL

Qui és qui no vol transparència a la gestió municipal urbanística a Sils? Qui no vol un POUM transparent?

ICV-EUiA-EPM, varem presentar una moció, cal dir la mateixa que va presentar el nostre grup a Blanes, “per impulsar la creació del Consell assessor d’urbanisme i política territorial” a Sils, que malauradament no va prosperar per manca de recolzament de tots els altres grups polítics.

La moció proposava crear el Consell assessor d’urbanisme amb la finalitat de fomentar els drets de participació dels ciutadans i ciutadanes en matèria urbanística.

Proposava la creació d’una comissió de treball per tal de redactar una proposta de Consell assessor d’urbanisme , instant a l’alcalde a convocar i presidir aquesta comissió.

Les competències del Consell assessor d’urbanisme serien informatives, deliberatives i prepositives, totes elles en matèria d’ordenació, planejament i patrimoni municipal.

Per formar part del Consell assessor d’urbanisme es recomanava tenir en compte els criteris de representativitat, professional, cívica, socioeconòmica i polític-administrativa.

Tenim el POUM encallat des de fa anys. Hi ha qui ha dit per escrit i públicament que l’alcalde i regidor d’urbanisme és part afectada en l’aprovació del POUM, que serà qui més profit en pot treure si s’aprova tal i com està redactat hores d’ara.

A l’acta del ple ordinari del 6 de maig del 2010, acta ja signada pel secretari i per l’alcalde, es pot llegir:

“A. Miralles: pregunta a l’alcalde si són certes les dades que a continuació es detallen i que evidencien el interès personal amb l’actual POUM:
Mallorquines Est


Amb NN.SS. (normes subsidiàries) 64
parcel•les – 64 cases.

Amb POUM 2006 (CiU) 61 habitatges, 50 de promoció lliure i 11 de VPO.

Amb POUM 2009 (IdS-PM) 104 habitatges, 64 de lliure i 40 de VPO.

Alcalde: diu que, respecte a la zona de Mallorquines Nord, que és la zona a la que es refereix, segons les dades exposades, es tracta de sol urbà que ha tingut una reducció de més del 40%.”

Crèiem que la constitució del Consell assessor d’urbanisme era una proposta encertada, raonada, per donar la major transparència als afers urbanístics. Es curiós, tots els grups es queixen de poca informació i transparència al POUM, i quan es podria aprovar una moció que afavorís aquesta possibilitat, no la recolzen.

Per què?

Potser som l’únic grup que vol llum i taquígrafs en l’ urbanisme municipal? I els altres grups, que és el que volen?

Qui no vol un POUM transparent? I per què?

Cristina Simó Alcaraz i Albert Miralles Güell

Grup Municipal ICV-EUiA-EPM de Sils

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/08/quadern-de-sils-article-del-grup-per-la.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
VPO: Habitatges de protecció oficial,
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_de_Protecci%C3%B3n_Oficial

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també:

– Què passa amb els papers del POUM? (“Misteriosa desaparició”),
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/07/12/ja-tenim-linforme-del-nou-poum/

– 2 punts calents del POUM de Sils,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/07/06/puntscalentspoum/

– “No es pot continuar intoxicant la població, com fan alguns, amb la idea que certes previsions del POUM beneficien a l’alcalde” (IdS)
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/07/01/quadern-de-sils-juny-08/

6 08 2010
Jofre

Si les xifres que publiqueu són certes, el tema no sembla pecata minuta sinó un pelotazo local com una catedral. ¿Insinueu que hi van haver alegacions i els tècnics de l’equip redactor del POUM van entendre que ara s’havia de satisfer les demandes del nou alcalde, allò de qui paga mana?. Li hauríeu de preguntar al senyor Llistosella com va anar el tema.

Quines ganes d’omplir Sils de cases i blocs. El poder del totxo!!!

5 09 2010
POUM A LA VISTA?

Setembre 2010: Com tenim el POUM?
Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils

1. Misteriosa “desaparició” dels papers del POUM, al web municipal:

· ¿On són els documents (textos i plànols) del nou POUM? Si cliquem l’enllaç situat a l’extrem inferior dret de la portada del web municipal comprovem que els enllaços de la nova versió del POUM (nova informació pública) han desaparegut. S’ignoren els motius i el significat:

POUM: NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA
Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/default.aspx

2. Informacions del DdG amb motiu del ple del dia 2 de setembre:

L’Ajuntament de Sils ha decidit reemprendre el nou Pla General després que hagi estat encallat durant quatre anys i hagi tingut dues exposicions públiques. Un dels punts que han permès aquesta represa dels tràmits, segons l’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), és que els grups d’AMS i CiU, que estan a l’oposició juntament amb ICV, hagin donat la seva opinió d’aquest nou Pla General i per escrit. Els ecosocialistes ja ho havien fet i a mode d’al·legacions el seu dia.

Aquesta notícia, la va donar el batlle durant el ple ordinari de dijous i després de desestimar una moció del grup d’ICV, on reclamava un canvi de les Normes Subsidiàries d’una zona per poder tenir terrenys per al nou institut. Una moció que fou rebutjada per l’equip de govern d’IdS, i els altres dos grups de l’oposició s’hi van abstenir. L’actual institut de Sils es troba en barracons i Educació no podrà incloure’l en els centres a construir fins que el consistori en cedeixi un solar, cosa que és el que encara falta.

El cap d’ICV, Albert Miralles, es lamentava ahir que (NO) hagi prosperat la seva proposta i criticava que “ara l’alcalde hagi contractat l’arquitecte que va començar el Poum per 60.000 euros, sense que hi hagi una proposta de Poum que tingui una votació segura de tots els grups”. Davant d’aquestes crítiques, l’alcalde de Sils assegura que sí s’ha contractat aquest arquitecte i que l’oposició de canviar les Normes Subsidiàries “tècnicament generava dubtes per l’institut i que, per tant, la més lògica i normal és a través del nou POUM”.

A partir d’ara, per tant, l’arquitecte de l’equip redactor del nou POUM té uns mesos per endavant, per una banda, per contestar les al·legacions presentades al Pla i incloure aquelles que es consideren vàlides, així com estudiar les propostes de tots els grups municipals per col·locar també en el nou planejament aquelles que vegi interessants. El batlle explica que la idea del consistori és que abans de finals d’any es pugui portar a aprovació provisional abans de finals d’any i “amb un consens, és a dir, que no satisfaci ni a uns ni altres, sinó tots haurem de cedir”.

Cal recordar que el POUM es troba encallat per les discrepàncies entre grups, especialment l’oposició contra el govern, ja que l’han acusat de tenir falta de comunicació en aquest tema. Aquest fet però, segons el batlle, s’hauria solucionat darrerament quan hi ha hagut converses tant amb CiU com amb AMS, dels quals ja se n’han extret les opinions sobre aquest nou planejament que ha de regir el municipi de Sils.

Font: Diari de Girona, 4/09/2010

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

· Què passa amb els papers del POUM?
· POUM 2010 (Pla d’ordenació urbanística municipal)
· AMS i POUM
· 2 punts calents del POUM
· El joc de les diferències
· Els plànols del POUM 2009

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

És difícil saber quant s’ha pagat -fins ara- a l’equip redactor del POUM de Sils, dirigit per l’arquitecte Xavier Llistosella Vidal. Tenim aquestes dades, probablement incompletes:

Any 2004: 101.156 €
Any 2007: 50.000 €

Any 2009: 60.000 € ?

7 09 2010
X. LLISTOSELLA

XAVIER LLISTOSELLA VIDAL
Barcelona, 1950.
Arquitecto titulado por la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona.

Proyectos de urbanismo

– Girona. Ordenación y recuperación del Parque Urbano de la Devesa. Premio Nacional de Urbanismo 1985.
– Cinco proyectos de mejora urbana en Palafrugell. Girona, 1982. Premio Consejo de Europa con motivo de la campaña para el renacimiento de la ciudad. Ordenación de espacios públicos
– Urbanización y recuperación de edificios industriales “Plaça de la Sedeta” en Barcelona. Finalista al premio F.A.D. 1983.
– Reforma y peatonalización del Centro Urbano de Castelldefels (Barcelona), 1997. Premio a la accesibilidad – Diputación de Barcelona. Diseño de mobiliario urbano
– Columnas de iluminación “Diapason”, 1990 (Carandini S.A.).
– Pavimento de terrazo “Fulla”, 1992. Premio Construmat 1995 y medalla de plata – en Ginebra 1995.
– Columna telescópica DVF, 1995 (Carandini S.A.).
– Columnas de iluminación “Spark”, 1997 (Carandini S.A.).
– Luminaria “Pechina”, 2000 (Carandini S.A.).

Font: http://www.carandini.cz/svitidla/architektonicka-svitidla/pcn-pechina/soubory/pechinafolleto-106.pdf

Foto procedent de l’article Un pavelló sota els plàtans per a la Fira de Girona:
http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/viewFile/85914/110917

14 10 2010
60.000 €

Núm. 14396
AJUNTAMENT DE SILS
Contractació servei Treballs elaboració final del Pla Ordenació Urbanística Municipal
PROCEDIMENT GENÈRIC 2010/744

Per acord de la Junta de Govern Local ordinària de data 20 de setembre de 2010, es va elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte del servei Treballs elaboració final del Pla Ordenació Urbanística Municipal, el que es publica als efectes de l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Sils.
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Número d’expedient: 2010/744.
d) Direcció d’Internet del Perfil de Contractant: http://www.sils.es/

2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Servei
b) Descripció: Treballs elaboració final del Pla Ordenació Urbanística Municipal.
c) Medi de publicació de l’anunci de licitació: sense publicitat, invitació a 4 empreses.

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat.

4. Pressupost base de licitació. //60.000// euros preu cert anterior, queda desglossat en un valor benvolgut de //50.847,46//euros i //9.152’54//euros d’IVA.

5. Adjudicació.

a) Data adjudicació provisional: acord de Junta de Govern Local del 23 d’agost de 2010.
b) Contractista: Francisco Javier Llistosella Vidal.
c) Import: //50.800// (cinquanta mil vuit-cents) euros i //9.144// (nou mil cent quaranta-quatre) euros corresponents.

Sils, 5 d’octubre de 2010
Martí Nogué Selva
Alcalde

Font: BOP de Girona,
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2010/199/2010199014396.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

· Què passa amb els papers del POUM?
· POUM 2010 (Pla d’ordenació urbanística municipal)
· AMS i POUM
· 2 punts calents del POUM
· El joc de les diferències
· Els plànols del POUM 2009

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

És difícil saber quant s’ha pagat -fins ara- a l’equip redactor del POUM de Sils, dirigit per l’arquitecte Xavier Llistosella Vidal. Tenim aquestes dades, probablement incompletes:

Any 2004: 101.156 €
Any 2007: 50.000 €

Any 2009: 60.000 € ?
Any 2010: 60.000 €

22 10 2010
INTERÈS PERSONAL O ...

Fotos publicades al bloc de Vallcanera:

Font: POUM de Sils. Interés personal o intoxicación?
http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/10/poum-de-sils-interes-personal-o.html

16 01 2011
RESOLUCIÓ

Publiquem el capítol 6 del document que ha sortit a la llum a partir d’una intervenció dels regidors del grup d’ICV-EUiA en el ple municipal de l’Ajuntament de Sils del dijous 13 de gener de 2010. Abans, quan es publicaven les actes dels plens municipals de Sils, els ciutadans podíem llegir íntegrament el debat entre els regidors i regidores del nostre poble, quan hi havia ple municipal. Ara no ho podem llegir: les actes de Sils no es publiquen, malgrat la intervenció del mateix Síndic de Greuges de Catalunya:

6. RESOLUCIÓ

D’acord amb l’informe – proposta elaborat per l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, resolc,

PRIMER. No donar la conformitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge a la proposta de memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils.

SEGON. Indicar els aspectes de la memòria ambiental, i de la resta de documents del Pla que cal esmenar, completar o ampliats:

1. Certificació de l’exposició pública de l’ISA durant un termini mínim de 45 dies, conjuntament amb el POUM i resultat d’aquest tràmit preceptiu segons l’apartat c) de l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

2. Ampliació de la documentació que permeti donar compliment a les determinacions de l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, que s’adjunta a la present resolució, en relació amb el risc d’inundació, l’abastament d’aigua potable i el sanejament d’aigües residuals i sol•licitud de nou informe a aquest organisme.

3. Ampliar l’anàlisi ambiental de l’ISA en els següents sectors de sòl urbanitzable:

a. En el sector B1 “Carrer de l’Església” els espais lliures públics haurien d’ocupar la major part de l’àmbit situat al sud de la línia de ferrocarril atesa la seva categoria de sòl de protecció especial pel Pla territorial parcial de les Comarques Gironines i la seva contigüitat amb l’Estany de Sils.

b. Els terrenys del nou sector aïllat B3 “El Sorrer” han de mantenir una separació mínima de 100 m de l’espai del PEIN “Estany de Sils”, d’acord amb l’informe emès pel DMAH. En tot cas, i d’acord amb l’apartat 4.2 de la present resolució, no haurien d’afectar sòl de protecció especial del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines.

4. Representació de la zonificació del sector B5 “Massabé” segons el pla parcial aprovat i els criteris i informes emesos per aquest Departament en l’avaluació ambiental efectuada del pla parcial, atenent a la motivació que consta a l’apartat 4.2 de la present resolució.

5. Representació als plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable de la delimitació definitiva de l’espai del PEIN “Estany de Sils”en compliment de la disposició transitòria primera del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’Estany de Sils, aprovat definitivament el 24/12/1998 (DOGC núm. 2.835, de 25/2/1999).

6. Fer constar, a l’article 136 “Estructura de la propietat”, apartat 2.a, que per el cas de terrenys forestals aquest supòsit només resulta admissible si les parcel•les a les quals s’agrupa la part segregada tenen la condició de forestals d’acord amb els articles 2 i 3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

7. Revisió dels plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable de la sèrie 2G en el sentit de qualificar amb la clau C1 els terrenys que tenen la condició de forestals d’acord amb els articles 2 i 3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i les consideracions de la present resolució.

8. Ampliar l’ISA amb la informació que justifiqui els motius de la supressió de la zona C5 amb tenint en compte que si en resulta una disminució de la protecció dels terrenys de ribera adjacents a la xarxa hidrogràfica, s’haurà de recuperar aquesta zona. En tot cas resulta imprescindible que la nova clau C3 reculli els àmbits del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’Estany de Sils no inclosos dins del PEIN.

9. Condicionar la reconstrucció de les edificacions de les fitxes núm. 28B “Can Gorja Blanc” i 113V “Can Celdoni” del Catàleg de masies i cases rurals a la justificació de la viabilitat ambiental de la seva reconstrucció i de les seves infraestructures complementàries, en tractarse de ruïnes d’escassa entitat i aïllades en terrenys forestals.

TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sils i publicar-la al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Girona, 28 de novembre de 2010

Font: Resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge o es valora la memòria ambiental del POUM de Sils.

19 01 2011
MEMÒRIA TOMBADA

La Generalitat tomba la memòria ambiental del nou Pla General de Sils
L’Ajuntament ha d’elaborar-ne una de nova i completar diferents aspectes de la documentació

SILS | E.BATLLE
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat no dóna conformitat a la proposta de memòria ambiental que va presentar l’Ajuntament de Sils sobre el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) el mes d’octubre i el consistori n’ha d’elaborar una de nova. En una resolució, Medi Ambient afirma que hi ha aspectes de la memòria ambiental i de la resta de documents que conformen el Pla General que cal esmenar, completar o ampliar.

L’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), assegura que no és “pas estrany” que s’hagi de reelaborar aquest document i que els tècnics ho estan fent. Això suposarà que l’aprovació provisional del POUM, que s’havia previst per a finals del 2010 “s’hagi de fer abans de fi de mandat”, afegeix. I des d’ICV, grup a l’oposició, es critica que l’alcalde no hagi informat que han tombat la memòria ambiental.

Medi Ambient destaca que l’ordenació del sòl urbanitzable és l’aspecte “de major transcedència ambiental” del Pla perquè s’ha fet una representació “incorrecta” dels límits del PEIN Estanys de Sils i, a més, se suprimeix la zona de protecció dels cursos d’aigua i de vegetació de ribera en una zona de Sils, un tema que el Govern afirma que cal recuperar. També, es demana al consistori que ampliï els estudis d’innundabilitat presentats i fer-ne de nous en diversos sectors, que segons la Planificació d’espais fluvials de la conca del Tordera tenen risc d’inundabilitat.

Pel que fa al Pla General, Medi Ambient assegura que Sils no ha contingut o disminuït “la notable dispersió d’infraestructures urbanístiques” pel terme municipal i que això, a efectes ambientals es veu incrementat per la fragmentació del territori del terme a causa de carreteres, línies de ferrocarril i línies elèctriques, entre d’altres.

Pel que fa a nous àmbits de desenvolupalment urbanístic, hi ha “manca de concordança entre les mesures correctores determinades a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i els sectors”.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/01/18/generalitat-tomba-memoria-ambiental-del-nou-pla-general-sils/458948.html

24 01 2011
HONORARIS LLISTOSELLA

¿N’hi haurà prou amb els darrers 60.000 euros pagats al senyor Llistosella, o caldrà fer una nova aportació de fons, ara que han tombat una part de la redacció del POUM?

Contractació servei Treballs elaboració final del Pla Ordenació Urbanística Municipal
Adjudicació definitiva: Per acord de la Junta de Govern Local ordinària de data 20 de setembre de 2010,
Contractista: Francisco Javier Llistosella Vidal.
Import: //50.800// (cinquanta mil vuit-cents) euros i //9.144// (nou mil cent quaranta-quatre) euros corresponents.

Resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge on NO es dona conformitat a la memòria ambiental del POUM de Sils. Data: Girona, 28 de novembre de 2010

12 03 2011
AMS PREGUNTA A L'ALCALDE

POUM


AMS demana en l’últim ple ordinari del dia 3 de Març de 2011, que l’alcalde si tè previst portar a ple l’aprovació provisional del POUM, presenti el mateix a tots els grups de la oposició amb suficient temps per a revisar-lo, i que les al.legacions presentades per el grup de AMS així com la resta de grups municipals, hagin estat preses en consideració, donat que en cas contrari, tindrà el vot en contra de AMS.

Font: http://amssils.blogspot.com/2011/03/poum.html

23 03 2011
INSIGEST, 9.015 €

Del bloc d’ICV-EUiA de Sils [ consultat en data 23 març 2011]:

POUM – PER QUE EN ELS PLENS NO ES DONA INFORMACIO, TOT I QUE EL NOSTRE GRUP LA DEMANA?
DATA REUNIO DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 10 DE GENER 2011
DATA DEL PLE ORDINARI 13 DE GENER 2011

LA JUNTA DECIDEIX EL DIA 10 I EL DIA 13 NO SABE NO CONTESTA !!

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Núm. : 2011/1
Caràcter : Ordinari
Data : 10 de gener de 2011
Horari : 19:30 – 20:30
Lloc : Sala de Juntes
FORA DE L’ORDRE DEL DIA
Prèvia declaració d’urgència adoptada per unanimitat dels assistents, s’acorda el tractament dels següents temes no inclosos dins de l’ordre del dia :

6.- Estudi d’inundabilitat POUM – Expdt. 2011/16
Proposta del Regidor de Règim Interior, Urbanisme i Comunicació.
Identificació d’expedient:
PG: 2011/16
Estudi d’inundabilitat POUM.
Antecedents:
Atès que és necessari la redacció d’un projecte d’inundabilitat en diversos punts de la nostra població segons els informes i converses mantingudes amb responsables de l’ACA.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, adopta el següent

A C O R D
Primer.- Contractar al proveïdor INSIGEST SA el servei de la realització d’uns estudis d’inundabilitat previstos en el POUM, per un import total de 9.015,20 € – IVA inclòs.

PLE 13 GENER 2011 – MES INFORMACIO POUM SILS – ULTIMES NOVETATS
http://laveudesils.blogspot.com/2011/01/poum-sils-ultimes-novetats.html

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2011/03/poum-901520-mes.html

24 03 2011
zzz

per 9000 euros es podria comprar una barca per la inundabilitat i els caps de setmana posarla en servei als estanys per passejar turistes, segur que la fundacio que “diu” que ajuda a la natura hi colabora, aixo si, que la barca sigui de rems

8 04 2011
AMS I PLÀNOLS

divendres 8 d’abril de 2011
L’EQUIP DE GOVERN PRESENTA EL POUM

Finalment l’equip de govern, presenta el Poum. AMS, penjarà al seu blog, els plànols del Poum, per a que siguin de consulta pública, donat que s’ha pagat entre tots els ciutadans/nes, de Sils, i tothom i tè dret a consultar-lo. Queda per resoldre quants dies deixarà passar l’alcalde abans no convoqui el Ple. Tindrem prou temps l’oposició per revisar el projecte? AMS, va presentar unes propostes (ja fa 1 any), i ja va treballar en l’urbanisme municipal desde l’inici de la legislatura.

Font: http://amssils.blogspot.com/2011/04/lequip-de-govern-presenta-el-poum.html

8 04 2011
PLÀNOLS 2009

Uns plànols difícils de trobar:

INFORMACIÓ PÚBLICA GRÀFICA DEL POUM modificat (ANY 2009):

01A (format PDF)

01B (format PDF)

01C (format PDF)

01D (format PDF)

01E (format PDF)

01F (format PDF)

03A (format PDF)

03B (format PDF)

03C (format PDF)

03D (format PDF)

03E (format PDF)

03F (format PDF)

03G (format PDF)

03H (format PDF)

03I (format PDF)

INFORME SENSE NOMS SOBRE LES AL·LEGACIONS AL POUM DE SILS (2009):

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/POUM/AL.LEGACIONS%20POUM%20SILS%20sense%20nom.pdf

Font
: Els plànols i l’informe es troben al web municipal, però els enllaços que hi porten van ser esborrats ja fa mesos d’aquest lloc, malgrat que es tracta d’informació pública (s’ignoren els motius):

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/AnuncisLicitacions.aspx

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Llegiu també:

Què passa amb els papers del POUM?

10 04 2011
DIJOUS, PLE DEL POUM

Sils aprovarà el seu primer Pla General a un mes de les eleccions municipals

Fins ara es regia per normes del 1986 i el nou planejament preveu uns 8.000 habitants el 2025

La futura carretera que tocarà els Estanys ha portat controvèrsia.
Carles Colomer

SILS | E.BATLLE
L’Ajuntament de Sils té llest l’últim text refós del seu primer Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (Poum) i si el govern d’Independents de Sils (Ids) aconsegueix una majoria absoluta, s’aprovarà per ple a poc més d’un mes que es celebrin les eleccions municipals del 22 de maig.

L’alcalde Martí Nogué (IdS) assegura que tard o d’hora havien de portar el nou Pla General a aprovació i que si bé la idea inicial era que s’hagués passat per ple el mes de desembre de l’any 2010, com que Medi Ambient va tombar la memòria ambiental, l’Ajuntament ha hagut de refer-la i, per tant, fins que no s’han tingut els informes favorables de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i d’altres ens no s’ha pogut recopilar tot i portar a votació del ple de la corporació local.

L’Ajuntament de Sils celebrarà una sessió plenària extraordinària per a l’aprovació provisional del planejament dijous vinent, un text que conté “les respostes a les al·legacions i que n’ha introduït bona part del que es demanava”. I afegeix que com a alcalde entén que “potser ningú no estarà content del tot amb com serà, però s’ha intentat satisfer uns mínims de tothom i dels altres grups de l’Ajuntament”.

Primer Poum en 25 anys

Si dijous s’aprova el Pla General, serà el primer que tindrà el municipi de Sils, perquè fins ara s’ha regit per unes Normes Subsidiàries (NNSS) de l’any 1986, un fet que al parer del batlle ha impedit que “molts usos i, per tant, molts negocis o projectes no s’hagin pogut materialitzar perquè no estava permès en el sector on es demanava per estar desactualitzat”.

Aquest nou planejament no s’ha gestat sense polèmica: es va aprovar inicialment l’any 2006 quan governava el grup de CiU a Sils i es va fer una exposició pública. Llavors, passades les eleccions municipals del 2007, el grup municipal d’IdS va entrar a l’Ajuntament, on governa en minoria, i l’any 2008 va fer una segona exposició pública en què el govern, segons el batlle, va intentar respondre les primeres al·legacions que va rebre el pla, i llavors, al cap d’uns mesos, en haver-hi més al·legacions veïnals, l’Ajuntament va decidir fer la tercera exposició pública i definitiva. En total, el pla ha rebut unes 16 al·legacions en la seva darrera exposició pública i d’aquestes, unes vuit feien referència a un punt polèmic del sector Església, perquè és per on s’ha dibuixat una carretera prop dels Estanys, zona protegida, i hi havia oposició d’alguns veïns de la zona.

A banda, els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Sils, que són majoria en el ple, també han recriminat a l’equip de govern d’IdS falta d’informació respecte el Poum i aquesta setmana, ICV ha entrat una instància al consistori on reclama entre d’altres que s’ha de votar el Pla General en el ple, abans es faci un acte pública on cada grup municipal expliqui la seva posició sobre el POUM.

Aquest nou POUM preveu que el municipi de Sils, que ara es troba amb uns 5.600 habitants, d’aquí a l’any 2025 es situiï en 8.000, un fet que, al parer de l’Alcalde, suposa una “contenció, ja que d’increment de sòl urbanitzable gairebé no n’hi ha, sinó que el que hi ha és un augment de vivenda pública, com es reclama en l’actualitat en els planejaments urbanístics”.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/04/10/sils-aprovara-pla-general-mes-eleccions-municipals/478674.html

10 04 2011
JR

Aquest POUM es va redactar en el temps de la bombolla immobiliària, quan tot era totxo i més totxo, seguint la política de creixement constant que implica “sacrificar” i ocupar més i més sòl rústic (els propietaris de parcel·les, encantats de sacrificar-lo).

En el cas de Sils, es volia o es vol fer un macro-poble unint el nucli de Sils amb el carrer de Mallorquines (fins a la Millennium, inclosa la plantació de pins de l’alcalde) i fins a Mallorquines urbanització.

Fins arribar als 8.000 habitants, com diu l’alcalde.

Algú ha definit així la “bombolla immobiliària”: una gran obra de teatre a on la corrupció, l’especulació (de tothom, els taurons de sempre, en grans quantitats, i la gent d’a peu, que pretenia “enriquir-se” comprant totxos) hi han tingut papers protagonistes…

10 04 2011
TRES FOTOS

Mentre el Diari de Girona publica una innocent foto de l’Estany de Sils, per a il·lustrar la notícia del pròxim ple extraordinari del POUM, el bloc de Vallcanera prefereix il·lustrar la notícia amb aquestes tres fotos. Es tracta dels terrenys que hi ha entre el carrer de Mallorquines i la discoteca Millennium:

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/10/poum-de-sils-interes-personal-o.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Recordem que el 4 agost 2010, ICV de Sils publicava un article en el seu bloc on feia referència a l’interès personal de l’alcalde de Sils en el tema del POUM, aportant dades molt concretes: de 61 a 104 habitatges. El grup AMS, en altres ocasions, també ha fet manifestacions en aquest sentit. IdS ho qualifica d’intoxicació.

“A. Miralles: pregunta a l’alcalde si són certes les dades que a continuació es detallen i que evidencien el interès personal amb l’actual POUM:

Mallorquines Est

Amb NN.SS. (normes subsidiàries) 64 parcel•les – 64 cases.
Amb POUM 2006 (CiU) 61 habitatges, 50 de promoció lliure i 11 de VPO.
Amb POUM 2009 (IdS-PM) 104 habitatges, 64 de lliure i 40 de VPO.

Alcalde: diu que, respecte a la zona de Mallorquines Nord, que és la zona a la que es refereix, segons les dades exposades, es tracta de sol urbà que ha tingut una reducció de més del 40%.”

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/08/quadern-de-sils-article-del-grup-per-la.html

11 04 2011
NOGUÉ I CAPDEVILA

Del bloc d’ICV de Sils:

dilluns 11 d’abril de 2011
POUM – PREVI PLE 14 ABRIL EL NOSTRE GRUP DEMANA UN INFORME AL SECRETARI MUNICIPAL

Escrit entrat el dilluns 11 abril 2011, amb nº registre entrada 1345.

A l’atenció del Secretari Municipal de Sils Sr. Juan Antonio González Blanco

Atès que en el proper ple extraordinari del 14 d’abril de 2011 està previst en l’ordre del dia, en el punt 8, l’aprovació inicial del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, expedient 2010/946.

Atès que segons els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es contemplen determinades circumstancies que poden donar lloc a l’abstenció o la recusació en els procediments.

Atès que aquesta llei estableix la normativa de les causes objectives d’abstenció i recusació amb l’objectiu de preservar els serveis públics de conflictes entre els interessos particulars i els interessos generals.

Atès que al principi de mandat cada regidor i regidora ha de fer una declaració dels seus béns i per tant, si allò que proposa el POUM suposa un benefici per al seu patrimoni s’hauria d’abstenir de la votació.

Atès que en el procés de tramitació del POUM i en les diverses reunions dels grups municipals ha quedat evidenciat que hi ha regidors que poden tenir interès personal, familiar o d’altre tipus referits a l’apartat 2 de l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Que per la nostra responsabilitat com a regidor i regidora, posem aquest assumpte al vostre coneixement, per la qual cosa

DEMANEM

Un informe del Secretari Municipal, previ al Ple extraordinari del 14 d’abril, que determini la procedència de l’abstenció d’intervenir en les votacions de dos regidors en el punt 8 de l’ordre del dia que es refereix a l’aprovació provisional del POUM:

– L’alcalde i regidor d’urbanisme Marti Nogué
– El regidor Marc Capdevila.

Sils, 11 d’abril de 2011.

Albert Miralles Güell Portaveu grup municipal ICV – EUiA – EPM

Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 28. Abstenció

1. Les autoritats i el personal al servei de les administracions, en els quals es donin algunes de les circumstàncies assenyalades en el número següent d’aquest article, s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment i ho han de comunicar al seu superior immediat, el qual ha de resoldre el que sigui procedent.

2. Són motius d’abstenció els següents:

a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b) Tenir parentiu de consanguinitat dins el quart grau, o d’afinitat dins el segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els administradors d’entitats o societats interessades i amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, i també compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l’apartat anterior.

d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

3. L’actuació d’autoritats i personal al servei de les administracions públiques en els quals concorren motius d’abstenció no ha d’implicar, necessàriament, la invalidesa dels actes en què hagin intervingut.

4. Els òrgans superiors poden ordenar a les persones en les quals es doni alguna de les circumstàncies assenyalades que s’abstinguin de qualsevol intervenció en l’expedient.

5. La no-abstenció en els casos en què és procedent dóna lloc a responsabilitat. Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 29. Recusació

1. En els casos previstos en l’article anterior, les persones interessades poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment.

2. La recusació s’ha de plantejar mitjançant un escrit en què cal expressar la causa o les causes en què es fonamenta.

3. L’endemà la persona recusada ha de manifestar al seu superior immediat si es dóna o no en ella la causa al•legada. En el primer cas, el superior en pot disposar la substitució tot seguit.

4. Si la persona recusada nega la causa de recusació, el superior ha de resoldre en el termini de tres dies, amb els informes i les comprovacions previs que consideri oportuns.

5. Contra les resolucions adoptades en aquesta matèria no es pot interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’al•legar la recusació en interposar el recurs que sigui procedent contra l’acte que acabi el procediment.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2011/04/poum-previ-ple-14-abril-el-nostre-grup.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també:

Dos punts calents del POUM de Sils,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/07/06/puntscalentspoum/

11 04 2011
PLE DIJOUS 14 ABRIL

Coincidint amb el 80è aniversari de la proclamació de la República…

CONFIRMAT, EL DIJOUS DIA 14 D’ABRIL HI HAURÀ PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI. LLEGIU L’ORDRE DEL DIA:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/110414Ple.pdf

11 04 2011
REGIDOR ABANDONA LA SALA

¿Cal absentar-se del ple i no participar en la votació quan es tracta d’un tema on l’alcalde, el regidor o la regidora tenen algun interès personal en l’assumpte?.

Aquesta és la qüestió presentada pel grup ICV de Sils.

PRECEDENTS A SILS:

1. EL REGIDOR NOGUÉ ABANDONA LA SALA (31 gener 2006):

Projecte reparcel.lació Mallorquines Est

Abandona la sessió el Sr. Martí Nogué, regidor d’IdS.

La Comissió informativa d’afers tècnics proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD :

Primer.- Aprovar definitivament l’escriptura pública el Projecte de Reparcel.lació sector 1 Mallorquines Est redactat per l’arquitecte Pere Fina i Segura i l’advocada Esther Perxés i Camps i promogut pels propietaris del sector

Segon. Aprovar igualment la no constitució de Junta de Compensació per l’execució de l’esmentat sector d’acord amb l’apoderament que consta a l’esmentada escriptura i trametre copia de l’expedient a la Direcció General d’Urbanisme als efectes del que disposa l’article- 32.2 del Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març.

Votació : Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.

Font: Font: Acta de sessió de ple extraordinari de 31 gener 2006
[url antiga: http://www.webgipal.net/sils/download/060131Pl.pdf%5D

2. EL REGIDOR COT ABANDONA LA SALA (3 MARÇ 2008):

Abandona la sala el senyor Joan Cot Porcell per considerar-se part interessada en el tema que tot seguit es tractarà.

Identificació de l’expedient : Aprovació d’avantprojecte per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a Can Celdoni.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent acord…

Font: Acta de la sessió de junta de govern local de 3 març 2008
[ http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080303Cg.pdf%5D

11 04 2011
SOSPITOS

Un grapat d’anys a estat el POUM enrocat i ara a 4 dies de les eleccions a corre cuita per la seva aprovació.
Això diu molt de com treballent els de la marca blanca del PSC es a dir tard i malament.

12 04 2011
NOGUÉ I CAPDEVILA

ICV veu ´interessos personals´ de l´alcalde i un edil en el nou POUM

Dijous se celebrarà el ple i els ecosocialistes volen que el secretari es pronunciï sobre si s’han d’abstenir

L´alcalde i l´exregidor d´UrbanismeICV considera que l´alcalde, Martí Nogué (IdS), pot sortir beneficiat amb el nou Planejament que s´aprovi dijous i el regidor i exedil d´Urbanisme, Marc Capdevila, també.

L’alcalde i l’exregidor d’Urbanisme

ICV considera que l’alcalde, Martí Nogué (IdS), pot sortir beneficiat amb el nou Planejament que s’aprovi dijous i el regidor i exedil d’Urbanisme, Marc Capdevila, també.

E.B./DDG

El grup d’ICV ha demanat un informe al secretari municipal en el qual indiqui si és procedent que l’alcalde de Sils Martí Nogué (IdS) i el regidor de CiU Marc Capdevila, a l’oposició, votin l’aprovació provisional del nou pla urbanístic, que es farà aquest dijous en un ple extraordinari.

I és que al parer del portaveu d’ICV de Sils Albert Miralles, tant l’alcalde com el regidor tindrien “interessos personals” en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (Poum) i, per tant, haurien d’abstenir-se d’intervenir en la votació. Per això, reclama que sigui el secretari municipal qui previ a la celebració de la sessió plenària digui si ambdós poden participar en la votació.

Miralles explica que durant el procés de tramitació del POUM i en les reunions que han mantingut els diversos grups municipals “ha quedat evidenciat que hi ha regidors que poden tenir interès personal, familiar o d’altres tipus”. Entre els possibles interessos personals que podria tenir l’alcalde Martí Nogué denuncia el regidor d’ICV que són “uns terrenys de la seva família a Mallorquines Est en què s’hi augmenta l’edificabilitat”; i a pel que fa al regidor de CiU Marc Capdevila, edil d’Urbanisme el 2006 quan es va gestar el Pla General, “es tracta dels terrenys on la seva família té l’empresa i en els quals creiem que ha de ser l’Ajuntament qui digui que es traslladi cap al polígon i no al centre urbà”.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/04/12/icv-veu-interessos-personals-lalcalde-edil-nou-poum/479153.html

15 04 2011
APROVAT

Planejament

Aproven per majoria el primer POUM de Sils

El municipi encara es regeix per les normes subsidiàries del 1985

15/04/11 02:00 – Sils – Josep Maria Sebastian

El plenari de Sils amb un gran nombre de veïns en l’aprovació provisional del POUM.

El municipi de Sils, a la comarca de la Selva, va aprovar ahir provisionalment el seu primer pla d’ordenació urbana municipal (POUM), ja que es consideren obsoletes les normes subsidiàries que regulen l’urbanisme i que daten del 1985.

El nou pla s’ha posat tres vegades a exposició pública. La preceptiva de l’aprovació inicial, que es va fer l’any 2005, quan a l’equip de govern hi havia CiU; una altra que es va fer de manera voluntària, a iniciativa del nou govern en minoria d’Independents per Sils, i la tercera, després d’haver atès la majoria d’al·legacions que hi havien presentat els veïns i d’atendre els suggeriments dels grups de l’oposició, CiU, AMS i ICV-EUiA. De fet, el nou planejament no inclou gaires canvis respecte de les normes vigents actualment.

Pel que fa al sòl urbanitzable, gairebé no augmenta en relació amb la situació actual, i com a novetat el pla recull que un 30% del sostre edificable es destini a habitatges de protecció. Tampoc experimenta gairebé cap canvi el terreny destinat a sòl industrial, que es deixa com ara. En canvi, sí que hi ha variacions en alguns dels usos actuals. L’alcalde, Martí Nogué, posa com a exemple que han hagut de desestimar una demanda per fer un petit hotel al centre perquè les normes subsidiàries no ho permeten. CiU i AMS hi van votar a favor i ICV-EUiA, en contra.

Font: http://www.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/397586.html

AMS i CiU donen la majoria al govern de Sils i s´aprova el Pla General

Tots els grups de l’oposició critiquen la manca de comunicació de l’alcalde i Nogué ho admet

SILS | E.BATLLE

L’Ajuntament de Sils va aprovar ahir el Pla General de forma provisional, fet que va ser possible gràcies als vots favorables de dos dels tres grups de l’oposició (AMS i CiU), ja que el govern d’IdS es troba en minoria i necessitava la majoria absoluta per a l’aprovació. Per altra banda, tot i que fa dos dies ICV va demanar un informe al secretari sobre si l’alcalde, Martí Nogué (IdS), i l’exregidor d’Urbanisme, Marc Capdevila (CiU) podien votar el POUM, ja que aquest grup interpretava que aquests dos edils podien tenir “interessos personals” i, per tant, incompatibilitats amb el seu càrrec, l’informe va concloure que no era el cas, segons va explicar la regidora d’AMS Maria Josep López, i si els dos edils decidien sortir de la sala era una decisió “personal”. Aquests, finalment, no van sortir. Davant d’això, el portaveu d’ICV, Albert Miralles, va criticar l’ambigüitat de l’informe, i l’alcalde li va respondre: “tu has demanat aquest informe, no te l’has mirat i no saps què diu”.

L’alcalde va defensar el nou Pla General durant el ple extraordinari i va demanar responsabilitat a tots els regidors, perquè sense una majoria absoluta no es podia aprovar. Nogué també va recordar que aquest és el primer POUM de Sils després d’estar 25 anys sota normes subsidiàries que no han permès que algunes activitats s’hagin pogut instal·lar al poble perquè els usos estaven desactualitzats, ja que les normes daten de l’any 1986. Per part seva, el portaveu d’ICV va afirmar que el vot de la seva formació era negatiu perquè s’estava portant a Ple un pla gestat durant “el boom de la construcció” (el va engegar el govern de CiU 2006). Miralles va afegir que això suposa un planejament amb un model de poble que no fa per Sils. Des d’AMS, López va assegurar que era necessari un POUM actualitzat, i que no aprovar-lo després d’estar durant anys encallat era “haver malbaratat recursos i era irresponsable”. La regidora d’AMS també va destacar que una de les seves al·legacions ha estat recollida, i que gràcies a això les edificacions a Sils tindran un màxim de planta baixa més dos pisos.

Finalment, CiU, que també va votar a favor d’aquest pla, va criticar -com van fer amb anterioritat AMS i ICV- que en algun dels moments del procés per acabar aquest POUM el govern de Sils ha tingut problemes de comunicació amb els grups de l’oposició. Tot i això, el regidor Marc Capdevila va recordar que aquest planejament es va gestar quan ell era regidor d’Urbanisme, i que el que llavors es volia evitar s’ha aconseguit amb aquest pla, i “Sils seguirà tenint l’aspecte residencial que té ara”. Així, va dir, ara l’última paraula la té la Comissió Territorial d’Urbanisme. Per acabar, l’alcalde va admetre problemes de comunicació durant el procés.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/04/15/ams-ciu-donen-majoria-al-govern-sils-saprova-pla-general/479941.html

15 04 2011
ARGUMENTS ICV

ICV ARGUMENTA EL SEU VOT EN CONTRA DEL POUM:

dijous 14 d’abril de 2011
POUM – APROVACIO PROVISIONAL EN EL PLE EXTRAORDINARI DEL 14 D’ABRIL DEL 2011

Amb el vots a favor de IdS-PM, AMS, CiU i en contra de ICV-EUiA-EPM, es va aprovar provisionalment el POUM.

Adjuntem el escrit amb la nostre argumentació al plenari.

PLE EXTRAORDINARI 14 D’ABRIL 2011

POUM DE SILS – Grup Municipal ICV-EUiA-EPM.

Aprovacio inicial del POUM el 27 d’abril de 2006.
Avui 14 d’abril del 2011 es fa la proposta d’aprovació provisional en un ple extraordinari.

ICV-EUiA-EPM ha presentat una Instància a l’alcalde de Sils el dia 7 d’abril de 2011, amb Nº de registre d’entrada 1.326 davant de l’anunci d’un proper ple per la tramitació del POUM.

Demanavem previ a la celebració del ple

1.- Una reunió dels portaveus dels grups municipals amb el tècnic contractat per l’ajuntament, Sr. Listosella, on se’ns doni complida informació de tots els canvis que recull la proposta que anirà al ple, tant d’al•legacions de particulars, com dels grups municipals, com els derivats de la legislació vigent. Aquesta proposta es va convertir en una reunió prèvia de mitja hora abans de la comissió informativa, en una reunió per contestar preguntes !!

2.- Que l’alcalde convoqui una audiència pública, amb la publicació d’un ban, on el tècnic contractat per l’ajuntament, el Sr. Listosella, doni complida informació a les persones assistents del mateix que s’especifica al punt anterior per als grups municipals.

3.- Que vista la transcendència urbanística, social i econòmica del POUM, el nostre grup proposa la celebració d’un acte públic per a que cada grup municipal expliqui la seva posició davant del POUM.
Demanem que les tres propostes es realitzin abans del ple per la tramitació del POUM.
Res de tot això s’ha fet.

Volem recordar que IdS-PM, en les eleccions del 2007, en el seu programa de govern (no electoral) deia:

– FAREM consultes periòdiques reals i participatives sobre les actuacions importants a fer (POUM, projectes i obres que afectin a un nombre important de veïns, etc.)

El dilluns 11 d’abril, varem entrar un escrit, amb el Nº de registre 1345, a l’atenció del Secretari Municipal de Sils, Sr. Juan Antonio González Blanco, que deia:

Atès que en el proper ple extraordinari del 14 d’abril de 2011 està previst en l’ordre del dia, en el punt 8, l’aprovació inicial del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, expedient 2010/946.

Atès que segons els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es contemplen determinades circumstancies que poden donar lloc a l’abstenció o la recusació en els procediments.

Atès que aquesta llei estableix la normativa de les causes objectives d’abstenció i recusació amb l’objectiu de preservar els serveis públics de conflictes entre els interessos particulars i els interessos generals.

Atès que al principi de mandat cada regidor i regidora ha de fer una declaració dels seus béns i per tant, si allò que proposa el POUM suposa un benefici per al seu patrimoni s’hauria d’abstenir de la votació.

Atès que en el procés de tramitació del POUM i en les diverses reunions dels grups municipals ha quedat evidenciat que hi ha regidors que poden tenir interès personal, familiar o d’altre tipus referits a l’apartat 2 de l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Que per la nostra responsabilitat com a regidor i regidora, posem aquest assumpte al vostre coneixement, per la qual cosa

DEMANEM

Un informe del Secretari Municipal, previ al Ple extraordinari del 14 d’abril, que determini la procedència de l’abstenció d’intervenir en les votacions en el punt 8 de l’ordre del dia que es refereix a l’aprovació provisional del POUM:

– L’alcalde i regidor d’urbanisme Marti Nogué
– El regidor Marc Capdevila.

Demanem saber si aquest informe, que en la comissió informativa l’alcalde va manifestar que ell personalment també havia encarregat al secretari, està fet i podem escoltar les seves conclusions abans de continuar amb el debat del punt 8 de l’ordre del dia.

De no ser així, si l’informe no està fet, proposem que aquest punt de l’ordre del dia quedi sobre la taula fins a disposar del informe del secretari municipal.

Si l’alcalde que presideix la reunió no està d’acord amb aquestes propostes, demanem que tant ell com el regidor Marc Capdevila manifestin si participaran en el debat i votació d’aquest punt o no.

Demanem respostes abans de continuar.

ICV-EUiA-EPM ha presentat fins a tres vegades al•legacions al POUM les dos vegades que ha estat en exposició publica. Dues en el 2006 al POUM presentat per CiU i una en el 2009 al POUM presentat per IdS-PM.

A tall de resum reiterem:

– El nostre desacord amb la variant de La C-63 per sobre dels Estanys.

– La nostra oposició a la ronda dels Estanys per una zona inundable, entre El veïnat de l’església i La sèquia de Sils.

– El desacord amb la manera que el POUM tracta les industries instal•lades en el nucli urbà, perquè no queda garantit que el possible aprofitament urbanistic vagi a garantir el trasllat a les zones industrials del municipi i mantenir l’ocupació.

Desacord també en ampliar mês zones industrials quan El pla territi¡orial de comrques gironines està recomenant altres alternatives, La mancomunitat entre els pobles de La Plana de La Selva.

– Perquè considerem insuficient el nombre d’habitatges de HPO i dotacionals previstos, i tenim dubtes de que no siguin mês els que realment corresponen amb les actuals normatives.

– Perquè tenim dubtes de que estigui garantit a futur El subministrament d’aigua potable, en un moment en que Sta. Coloma de Farners ha demanat uma alternativa a La dessaladora i poguer suministrar-se amb aigua Del Pasteral, de molta qualitat i molt més barata, amb um cost econòmoc global de uns 2 millions d’€ contra els 12 de La canonada de La dessaladora de Blanes. Que passarà si el projecte de La canonada de La dessaladora no es fa perquè tota l’obra publica està aturada?

Recordem que ja actualment tenim veïnats com les Comes que ha rebut comunicacions d’Aigues Del Tordera avisant de que l’aigua no es pot consumir.

– Tenim una zona inundable a Vallcanera, que segons l’ACA requereix d’um pla d’actuació per impedir futures inundacions com les de no fa tants anys. El cost econòmic del projeste són 1.700.000 € i nomes es diu que les despeses aniran al 50% a càrrec de l ‘Ajuntament i l’altre 50% amb La resta d’administracions.

S’han revisat les densitats de cada zona del POUM per recalcular-les i donar unes càrregues i aprofitaments més equilibrats.

És que el risc d’inundacions de Vallcanera no mereix també um calcul més defininit i un compromis més clar amb les persones que viuen Allà??

– Manifestem el nostre desencis amb la poca voluntat per part de l’alcalde i de l’equip de govern en la participació i la transperència en la gestió del POUM.

– Les persones, les entitas, els grups que han presentat al•legacions escoltaran (o no ?) les seves respostes en aquest ple, que ni tant sols és ordinari, sense ni tant sols poguer pregunrtar res.

– Seguim demanant uma consulta ciutadana a favor, en contra i abstenció del projecte de POUM presentat i com a grup ens comprometem a respectar el resultat de la consulta i per tant, que en un ple posterior es voti el que hagi estat el resultat de la consulta ciutadana.

– IdS-PM ho portava en el seu programa de govern i ara que governa ho ha oblidat

El nostre grup ens manifestem en contra de la proposta de POUM presentada per l’alcalde i el govern municipal en base a les següents consideracions:

1.- Sils. Reflexions de futur.
2.- Pla territorial parcial de les Comarques Gironines.
3.- Els Estanys de Sils.
4.-Entitat conjunta de gestió entre els Estanys de Sils, Turons de Maçanet i Riera de Sta. Coloma.
5.- Al•legacions presentades per ICV-EUiA-EPM al POUM de Sils.

1 .- SILS. REFLEXIONS DE FUTUR.

El Ple de l’Ajuntament de Sils, amb data 27 d’abril de 2006, va aprovar inicialment el nou Pla d’ordenació Urbanística Municipal
El POUM va ser elaborat en un moment d’eufòria del sector de la construcció, abans de la crisi econòmica actual. Encara podem veure’n els efectes: vivendes construïdes deshabitades, altres aturades, altres que ni tant sols s’han iniciat, moltes parcel•les sense edificar en el nucli urbà i en el veïnats. Cal rectificar la hipòtesi del creixement continu, clarament insostenible com la realitat ens ha demostrat.
Cal revisar conceptes. Repetir el que ens ha portat a aquesta crisi urbanística nomes garanteix repetir els errors.
Les finances municipals no tornaran a rebre el raig de diners que venia de la construcció, potser que en molt de temps. Cal un model urbanístic que ens ajudi a trobar altres alternatives.
El POUM pot ser una oportunitat per repensar entre tots i totes el model de poble que volem i necessitem, però caldria fer-ho amb serenitat, amb transparència, amb la participació volguda i promoguda de la ciutadania, sense opacitat, amb la màxima informació.
Apostem per un poble amb qualitat de vida per la seva gent, un poble per viure i per treballar, amb qualitat ambiental, amb un urbanisme respectuós amb el medi ambient, al el paisatge urbà i el paisatge rural, que sigui atractiu per viure i que posi al servei de la economia local tots aquests valors ambientals, i com a destacada marca d’aquest projecte tenim els Estanys de Sils.

Ja en les al•legacions presentades pel nostre grup el 30 de juny del 2006, registre d’entrada Nº 2.139, es plantejava la necessitat de un Pla Director Territorial (PDT) per la Plana Selvatana, per racionalitzar la planificació del territori i no fer-ho trosset a trosset, poble a poble, POUM a POUM. El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines recentment aprovat ens ha vingut a donar parcialment la raó.

En base a aquestes reflexions considerem necessari repensar el POUM i per tant seguim plantejant la retirada del projecte actual, per l’exposat aquí i pel que hem dit a les al•legacions presentades en temps i forma en el seu dia, l’any 2006 i 2009.

En coherència amb aquests plantejaments i perquè considerem que no s’han garantit el minin necessari d’informació i participació ciutadana en tota el procés de tramitació del POUM, anunciem el nostre desacord amb el projecte presentat al ple.

2 .- PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES .

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el
pla territorial parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de 15 d’octubre de 2010).

DOCUMENT 4. Normés d’ordenació territorial. Directrius del paisatge.
TÍTOL V. INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPALS.

Article 5.2 Planejament urbanístic supramunicipal
Per la definició de continguts d’ordenació urbanística de caràcter supramunicipal que requereixen major detall per a assegurar la coherència espacial dels plans d’ordenació urbanística municipal, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de promoure la formulació de plans directors urbanístics i plans especials en aquells àmbits plurimunicipals on es consideri convenient.

5.2.3 – PDU (Pla Director Urbanístic) per l’estructuració interurbana de l’àmbit central de la Plana selvatana (Caldes de Malavella,Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres). Aquest Pla té tres finalitats bàsiques:
a) El desenvolupament d’una política municipal de sòl per activitats econòmiques que comporti la definició de les àrees d’interès supramunicipal i introdueixi les correccions que siguin convenients a les previsions urbanístiques per tal de millorar la racionalitat del conjunt dins la lògica territorial que expressa el Pla. Concretament el PDU ha d’estudiar fórmules que permetin un replanteig de la zona especialitzada industrial, situada al sud de Vidreres i encara no desenvolupada, en el sentit de minimitzar el possible impacte per la seva implantació.

b) El desenvolupament d’estratègies encaminades a la dotació d’equipaments i d’espais qualificats per les activitats col•lectives pel nombrós conjunt de teixits residencials de baixa densitat que estan experimentant un accelerat procés de transformació en àrees de primera residència. Les peces de sòl destinades a aquests usos s’han de localitzar prioritàriament en sòl ja classificat i amb criteris de mobilitat sostenible.

c) La definició d’una xarxa viària d’estructuració interurbana, amb itineraris per a vianants, bicicletes, transport col•lectiu– capaces d’articular tot el conjunt, potenciant la connectivitat amb les estacions de tren i corregint les disfuncionalitats que provoquen les grans infraestructures de mobilitat que transcorren per la Plana. El PDU ha d’estudiar la millora de la C-63 prevista al PITC, tenint en compte també la possibilitat d’utilització d’altres infraestructures existents en el recorregut cap a la costa i l’exigència de minimitzar l’impacta en l’espai protegit Estanys de Sils- Riera de Santa Coloma.

Per tal de fer efectives les finalitats d’aquest PDU de l’àmbit central de la Plana Selvatana, aquest és de redacció prioritària i resulta recomanable anteposar la seva aprovació a la tramitació del nou planejament que pugui comprometre els objectius que el PTP de les comarques gironines es planteja per aquest àmbit.
Forma part també dels objectius dels tres plans directors urbanístics proposats definir mesures per a l’assoliment en el conjunt de l’àmbit de l’Objectiu de qualitat del Paisatge 2 (OQP2): Unes entrades dels nuclis urbans ordenades i projectades en relació amb el paisatge circumdant, amb uns passeigs arbrats recuperats i reestructurats com elements caracteritzadors

Article 5.3. Implantació d’àrees d’activitat econòmica d’interès i iniciativa plurimunicipal.

1. La creació de nous polígons industrials o, en general, de noves àrees d’activitat econòmica i, si escau, l’extensió de les existents, quan per la seva dimensió tinguin efectes que transcendeixin de l’àmbit del municipi, ha d’anar associada a un acord intermunicipal que permeti repartir de manera equitativa els beneficis i les càrregues de l’actuació.
2. El Pla assenyala de forma indicativa els àmbits plurimunicipals que poden ésser objecte de les actuacions a què es refereix aquest article, en el ben entès que l’àmbit pot abastar tots els municipis d’una comarca. Els municipis compresos haurien de ser agents actius en les decisions relatives a la implantació i funcionament d’aquestes noves àrees d’activitat econòmica.
3. La iniciativa de desenvolupament de l’àrea que pot afectar terrenys d’un o de diversos municipis requereix l’acord de tots els municipis compresos en l’àmbit assenyalat pel Pla, acompanyat de l’establiment de fórmules que permetin una distribució equitativa dels beneficis i càrregues resultants de l’actuació. Els municipis que ho estimin oportú poden renunciar a participar-hi. Així mateix, els municipis confrontants amb els àmbits plurimunicipals establerts pel Pla poden demanar la seva incorporació a l’actuació i hi han d’ésser admesos si la seva implicació espacial amb la mateixa ho justifica. A aquests efectes, els municipis confrontants han d’ésser informats de les iniciatives d’actuacions d’interès plurimunicipal a què es refereix aquest article.

4. Quan l’actuació no es desenvolupi per falta d’acord entre els municipis de l’àmbit i es manifesti un interès territorial ampli de desenvolupar-la, la Generalitat de Catalunya pot promoure-la mitjançant l’ Institut Català del Sòl i proveir els mecanismes adequats per a una redistribució equitativa de les càrregues i beneficis, d’ordre social i econòmic, que es preveu que tindran els municipis com a resultat de l’ordenació.

5. Les actuacions d’implantació d’àrees d’activitat econòmica s’han de concretar en els instruments d’ordenació urbanística que siguin necessaris. Si l’actuació comprèn sòl de protecció territorial o no ha estat prevista pel Pla haurà de seguir el procediment que estableix l’article1.14.

6. Les iniciatives de les noves àrees d’activitat econòmica han de tenir en compte en el seu planejament els requeriments especificats al punt 4 de l’article 3.18.
Disposicions addicionals
Cinquena. Disposicions complementaries d’ordre ambiental
4. El possible desenvolupament dels sòls de potencial interès estratègic de la Plana de la Selva s’ha de supeditar a criteris d’estalvi i eficiència en el consum de sòl i comportar, en la mesura possible, la reducció o extinció paral•leles d’àrees especialitzades. industrials, poc o gens desenvolupades, que es troben en la zona les quals, en qualsevol cas, no podran ser objecte d’extensions llevat dels casos expressament determinats pel Pla. En particular, l’àmbit de potencial interès estratègic situat en els municipis de Sils i Caldes de Malavella, atesa la proximitat d’àrees d’alta sensibilitat ambiental, únicament podrà ser desenvolupat en el supòsit d’impossibilitat objectiva d’altres alternatives de
localització en l’àmbit del Pla i sempre que en els processos d’avaluació ambiental dels instruments de Normes d’ordenació territorial. Directrius del paisatge – 62 planejament urbanístic resulti garantida la manca d’impactes negatius directes o indirectes sobre l’estany de Sils i la riera de Santa Coloma.

Pla Territorial de CC.GG. DOCUMENT 2. MEMÒRIA. Annex II.

7. Infraestructures de mobilitat. La Plana Selvatana.

• En projecte o estudi: nou corredor C-35 Hostalric-Maçanet, variants de Sils i Riudarenes (C-63)

Tot plegat constitueix una concentració d’infraestructures que de manera autònoma i sense coordinació espacial entre sí travessen el territori i dificulten la seva correcta estructuració. Així municipis colindants com Maçanet, Vidreres o Sils compten amb una deficient xarxa viaria d’estructuració interna, la qual cosa dificulta les relacions socioeconòmiques dels municipis de la Plana.

Per tot plegat el Pla recomana, en el marc del Pla director urbanístic (PDU) proposat per aquest àmbit, definir una xarxa viària que sustenti i asseguri la correcta connectivitat interna d’un territori que acull una complexitat cada cop més creixent –pel que fa als assentaments i les activitats- i que es troba progressivament més fragmentat per infraestructures lineals de rang superior. Aquest PDU no només hauria de contemplar les diferents xarxes de mobilitat (transport privat, transport col•lectiu, bicicleta i vianants) entre els nuclis urbans de l’àmbit sinó també les necessitats derivades de les seves activitats socioeconòmiques (accessibilitat als polígons industrials, trànsit de maquinaria agrícola,…) i la protecció del seu important patrimoni mediambiental (Estanys de Sils).

Així mateix, el Pla estableix unes directrius a tenir en compte, tant en el marc del PDU esmentat com en el dels corresponents estudis informatius, alhora de plantejar els nous traçats en aquest àmbit de la C-35 i de la C-63 indicats al PITC. Val a dir que aquestes actuacions estan previstes en segona fase, per la qual cosa s’han de sotmetre a una avaluació ambiental prèvia que determini la seva idoneïtat. En cas de desenvolupar-se aquestes infraestructures, les directrius que estableix el Pla són:

* Quant a la C-63 (variant de Sils), el Pla indica als seus plànols un requadre de variant en estudi en l’àmbit aproximat on caldria definir-ne el nou traçat, i determina els següents criteris que cal prendre en consideració:

o Millorar la connectivitat d’aquest eix amb l’AP-7, l’A-2 i la futura C-35 en sentit sud.

o Aprofitar, en la mesura del possible, traçats o itineraris existents, evitant duplicitats de
corredors d’infraestructures. En particular, tenir en compte el recorregut alternatiu que ofereix la C-25 i l’A-2 per les relacions de la Garrotxa i la Selva interior amb la Selva marítima.

o Minimitzar l’afectació a la zona protegida dels Estanys de Sils.

o Alliberar el traçat actual de Riudarenes, Sils i Vidreres per a reforçar les necessitats de
connectivitat local entre aquests municipis.
o Establir una connectivitat directa entre Sils i Maçanet, ara deficient, ja sigui mitjançant aquesta via o amb un eix de caràcter local complementari.

Una alternativa, que ha estat considerada en els treballs previs per l’elaboració del present Pla territorial, és un traçat per l’oest de Riudarenes i Sils, vorejant en la mesura del possible l’àrea protegida dels Estanys de Sils. A l’alçada de Maçanet caldria analitzar el recorregut entorn a la zona industrial nord, limítrofa amb els Estanys de Sils, per finalment connectar amb la nova C-35 a l’est del nucli urbà. En aquest escenari, donat que els punts de confluència de la C-35 amb la variant de la C-63, l’accés a l’AP-7 i l’enllaç amb l’A-2 es troben molt propers, el Pla proposa la reordenació global d’aquest tram de la C-35 que hauria d’esdevenir el principal distribuïdor de fluxos entre l’AP-7, l’A-2, la C-63 i la mateixa C-35.

Una altra alternativa que funcionalment i territorial no aporta els mateixos beneficis que la solució anterior seria una variant nord de la C-63 entre Riudarenes i el nou nus de l’A-2 amb la GI-555. Tot i comptar amb alguns avantatges com la simplificació del nus AP-7/A-2/C-35 a Maçanet o la no afecció als Estanys de Sils, significaria un corredor en paral•lel que duplicaria la funcionalitat del tram final de la C-25 (per als municipis entre Santa Coloma i Olot) i de la GI-555 (per Riudarenes i Sils). Per tant, es milloraria en molt menor grau les necessitats de connectivitat dels municipis de la Plana Selvatana en sentit sud i no es donaria solució a la millora de la connectivitat entre Maçanet i Sils.

3 .- ELS ESTANYS DE SILS.

Segons estudi de Gabriel Mercadal, l’Estany de Sils hauria tingut unes 359 Ha. abans de la dessecació. Ara, amb totes les actuacions dutes a terme, s’està actuant sobre unes 40 Ha. aproximadament, és a dir, només s’ha recuperat el 10 % del territori de l’antic Estany.

Proposem l’ampliació de l’àmbit i també major nivell de protecció dels Estanys de Sils. Tota la zona inundable 500Q hauria de ser intocable. En aquest sentit oposició a la construcció d’un nou vial o carrer – ronda per la zona inundable previst en el POUM de Sils, vorejant el veïnat de l’església.

Cal evitar que es redueixi l’àmbit dels Estanys amb la construcció d’ un viaducte per la variant de la C-63 i que els Estanys quedin encerclats amb un viaducte, una ronda, el polígon industrial de Maçanet i el nou polígon industrial previst de Mas Sabé, a més de la via del tren, la A-7 i la N-II.

Seguim manifestant el nostre desacord amb la aprovació del pla parcial del polígon industrial de Mas Sabé, i considerem que no es procedent un nou polígon industrial, que serà una agressió més als Estanys i la zona de protecció. Proposem la desclasificació d’aquest sol industrial.

Si no ho evitem, es produiria un efecte sinèrgic negatiu amb les infraestructures existents (desdoblament NII, tercer carril de la AP-7, línia ferroviària, línia elèctrica actual i la nova prevista) i incompliria les directives europees ambientals i la legislació ambiental espanyola i catalana en relació a la conservació dels espais naturals protegits (especialment els de la xarxa natura 2000).

S’ha d’evitar que el creixement urbanístic (vials, abocament d’aigües residuals…) provoqui degradació de l’espai, ja que també està catalogat com a ZEPA (zona d’especial protecció per a les aus) i és una zona humida amb la millor població de tortuga d’estany del nord-est ibèric (en perill d’extinció), espinós (peix protegit amenaçat).

Cal canviar la tipologia dels espais que es troben al sud de l’estany de Sils en direcció a Maçanet com a sòl de protecció especial i blindar-lo normativament d’afeccions per infraestructures i creixement urbanístic. La part nord de l’Estany de Sils també s’ha de projectar tota com sòl d’especial protecció.

4 .- ENTITAT CONJUNTA DE GESTIÓ ENTRE ELS ESTANYS DE SILS, TURONS DE MAÇANET I RIERA DE STA. COLOMA.

Proposem la creació d’ una entitat conjunta de gestió entre PEIN’S (Turons de Maçanet (Puig Pardina…), Estanys de Sils (xarxa natura 2000) i Riera de Sta. Coloma.

Assegurar la connectivitat biològica entre PEIN’S (Turons de Maçanet (Puig Pardina…), Estanys de Sils (xarxa natura 2000) i Riera de Sta. Coloma – (xarxa natura 2000) i l’espai de la xarxa natura 2000 de riera de Sta. Maria i de Prats de Sant Sebastià (zona humida inventariada).

Proposem la creació de una entitat conjunta de gestió i compliment i execució del pla especial de protecció aprovat.

Aquesta suma pot aconseguir la massa critica suficient per desenvolupar projectes més potents d’intervenció i cura del territori i per rebre el suport i el finançament necessaris de totes les administracions implicades, de la Generalitat, del consell comarcal de la Selva, de la Diputació de Girona, i de cada ajuntament que hi forma part.

Aquesta major potencia d’esforços conjunts és evident que tindria també efectes positius des del punt de vista de la promoció econòmica i de l ’ocupació i podria sumar també una desitjable col•laboració d’ entitats privades.

5 .- AL•LEGACIONS PRESENTADES PER ICV-EUIA-EPM AL POUM DE SILS.

ICV-EUiA-EPM ha presentat fins a tres vegades al•legacions al POUM les dos vegades que ha estat en exposició publica. Dues en el 2006 al POUM presentat per CiU i una en el 2009 al POUM presentat per IdS-PM.

ICV-EUiA-EPM – REGISTRE D`ENTRADA AJT. SILS 31 DE JULIOL, 2009 , Nº 2.561

A l’Ajuntament de Sils
Al•legacions al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – POUM.
Període d’informació pública i al•legacions juliol 2009.

Aquestes al•legacions complementen les presentades amb l’escrit de registre d’entrada núm. 1.798, de juny de 2006 i el núm. 2.139 de 30 de juny de 2009. Mantenim totes les al•legacions presentades en aquells escrits i hi afegim aquestes.

En primer lloc, per tot allò exposat en aquelles al•legacions i en aquestes, demanem la retirada del POUM.

L`ALTERNATIVA A LA VARIANT DE LA C-63

Al POUM es planteja i hi apareix dibuixada una variant a la carretera C-63 que travessa el poble. Es preveuen dues alternatives: una passaria ben bé pel mig dels Estanys de Sils; l’altra, la que defensa el POUM, passaria també per damunt els terrenys protegits del PEIN de Sils, sobre els estanys, per un punt no tan central.

La variant prevista passaria per sobre del sistema fluvial de la sèquia de Sils, i això comporta que l’única forma constructiva permesa per l’ACA en aquest cas seria l’aqüeducte; una infrastructura molt cara, de molt impacte ambiental i que provoca un augment de nivell aigües amunt entre 30 i 50 centímetres, amb les possibles afectacions que això pot comportar al poble, com ara el risc d’inundabilitat.

El mateix POUM proposa en el document V, documentació ambiental, Objectiu ambiental 4: “millorar les zones verdes i els espais lliures de la ciutat: l’ampliació dels límits del PEIN dels Estanys de Sils”, cosa que serà impossible si es fa l’aqüeducte que preveu el POUM, una muralla que impediria qualsevol creixement futur i que molt probablement seria la fi del somni de recuperació gradual d’aquest espai natural.

Proposem una alternativa a l’actual variant que defensa el POUM, una alternativa que permet retirar el trànsit de la carretera C-63 que travessa el poble, que respecta l’espai protegit dels Estanys de Sils i que estalvia la inversió d’una infrastructura molt cara com pot ser un llarg aqüeducte per sobre dels Estanys de Sils.

L’alternativa que nosaltres proposem és que s’utilitzin les noves infrastructures previstes i que estan en execució o en fase prèvia. Proposem que la circulació de la carretera C-63 que travessa ara el poble ho faci per la Gi-555 que, segons les previsions, l’any vinent serà ja una via ràpida, i la N-II convertida molt aviat en autovia, de manera que la via d’entrada i sortida del poble fos per la nova rotonda del Rolls de la N-II.
.

Considerem que cal donar la màxima protecció ambiental als estanys i la sèquia de Sils des de la zona de Sils fins a la riera de Santa Coloma.
ACORD de 23 de maig de 2006, del Govern de la Generalitat, pel qual es modifica el Pla de sanejament de Catalunya. Relació de les zones sensibles de les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres: La sèquia de Sils des de la zona de Sils fins a la riera de Santa Coloma.

Així mateix, la conversió de la Gi-555 en una via ràpida ha de comportar un disseny de l’accés a Vallcanera amb les màximes garanties de seguretat. Proposem una rotonda per evitar encreuaments.

LA NOVA RONDA CONTRA ELS ESTANYS

En la reunió celebrada el 16 de juliol del 2009, amb el veïnat de l’església i l’equip redactor del POUM, amb la presència de l’alcalde, es va plantejar per part de l’equip redactor del POUM la possibilitat que la construcció de la ronda i el nou pont sobre la via del tren prevista al POUM quedés condicionada fins a la construcció de la variant de la C-63 ja que, segons es va dir a la reunió, la ronda i el nou pont només tindrien sentit si es fes la variant. Confiem que aquest raonament quedarà recollit a l’informe que l’equip redactor prepari després de l’actual període d’al•legacions.

D’altra banda, aquest mateix raonament deixa clar que la ronda i el nou pont no estan previstos al POUM com una via cívica per a apropar els Estanys a la població, sinó com una via per a la circulació viària, malgrat que en la reunió amb el veïnat l’equip redactor del POUM va arribar a dir que la ronda seria com un passeig marítim i fins i tot que res no impedia fer constar en el mateix POUM que el seu ús futur fos només per a vianants. En conseqüència, si finalment es realitza aquesta nova ronda proposem formalment que sigui d’ús exclusiu per a vianants.

A més a més, també afecta la zona inundable dels estanys, per la qual cosa considerem imprescindible un estudi previ d’impacte ambiental en el supòsit que malgrat tot es decidís construir-la.
La ronda prevista al POUM, que passaria a menys de 60 metres del límit del PEIN, representa una agressió al sistema fluvial i la zona protegida del PEIN Estany de Sils. No volem un estany pensat com a parc temàtic, sinó com a espai protegit. No hi volem trànsit de vehicles de motor, ni la contaminació acústica i ambiental que se’n deriven. Volem un espai protegit i respectat, i les administracions publiques implicades n’han de començar a donar exemple.

Considerem que la ronda prevista al POUM envairia el sistema i la zona fluvial de la sèquia de Sils, cosa que no permet la Llei d’urbanisme i, per tant, considerem que cal desestimar-ne totalment la construcció.
Es pot veure el detall al plànol núm. 4.A, Zonificació de l’espai fluvial, de l’estudi Planificació de l’Espai Fluvial de la Conca de la Tordera.

TRASLLAT D`INDÚSTRIES EXISTENTS EN EL NUCLI URBÀ

Pel que fa a la presència d’indústries al nucli urbà, el POUM possibilita traslladar-les classificant els terrenys com a sectors de millora urbana destinats a l’ús residencial; la idea és que la transformació dels sectors i conseqüents plusvàlues permetin finançar el trasllat de la indústria a d’altres zones. Aquesta és una fórmula que sovint s’ha utilitzat en indústries ubicades al nucli urbà i en molts pocs casos ha tingut èxit. Aquesta situació dóna certa fragilitat jurídica a la indústria existent i el trasllat no s’acaba realitzant degut a la dificultat de trobar terrenys on ubicar les noves instal•lacions.

En el marc del POUM es pot optar per classificar els terrenys que ocupen les instal•lacions en sòl urbà com un sectors discontinus, de manera que es garanteixi el trasllat amb la classificació d’uns terrenys per a usos industrials en una altra zona, però vinculant-los al desenvolupament de tot el sector. També és interessant que el sistema d’actuació sigui per cooperació, de manera que sigui l’Ajuntament qui executi el sector; si no és així, es depèn de la voluntat del mercat i molt sovint la indústria no s’acaba traslladant. Així també es garanteix que es mantingui l’activitat en el municipi i que el canvi d’ubicació de les instal•lacions respongui a motius de millora de l’activitat i la qualitat de vida dels veïns i en cap cas a motius especulatius. Aquesta és la nostra proposta per a incorporar al POUM.

RESERVES D’HABITATGE PROTEGIT

El POUM aprovat inicialment incompleix manifestament les reserves mínimes obligatòries de sostre destinat a habitatge de protecció. D’acord amb allò establert a la memòria i en els paràmetres dels diferents sectors de planejament, es preveu un total de 378 habitatges protegits quan els mínims obligatoris que estableix la Llei d’urbanisme són de 758 habitatges. A més a més, el vigent marc legal espanyol i l’aplicació del Decret de mesures urgents en matèria d’urbanisme obliga a incrementar les reserves, que quedarien en 1.138 habitatges protegits, dels quals un 10% serien assequibles.

D’altra banda, el POUM no preveu cap reserva per al desenvolupament d’habitatges dotacionals. La Llei 2/2002 admet la possibilitat de classificar sòl com a sistema d’habitatge dotacional fins a un màxim del 5% del sòl destinat al sistema d’equipaments (un màxim de 1.500 m² de sòl es podria classificar com a sistema d’habitatge dotacional). L’objectiu d’aquests sòls és la promoció d’habitatges en règim de lloguer destinats a cobrir les necessitats provisionals/temporals d’habitatge de determinats col•lectius amb risc manifest d’exclusió del mercat de l’habitatge, gent gran, joves i altres col•lectius específics. Es tracta d’habitatges mínims (≤45 m² útils) destinats a lloguer per un període màxim de temps (5 anys). Aquest tipus de classificació permet la generació d’un parc d’habitatge protegit de propietat pública de manera indeterminada, ja que en ser uns terrenys classificats de sistema se n’evita la venta. Aquesta és la nostra proposta per a incorporar al POUM

INSTAL•LACIONS HOTELERES

El POUM preveu el desenvolupament d’un sector urbanitzable delimitat d’ús residencial vinculat al golf de Caldes de Malavella (Golf PGA – SUDB7). Aquest sector admet la construcció de 40 habitatges unifamiliars. Aquesta proposta és absolutament contrària a les determinacions i principis del desenvolupament urbanístic sostenible. Més enllà de les determinacions legals, resulta irracional promoure el desenvolupament d’un nucli de població de 40 habitatges en un espai absolutament segregat de nucli urbà i difícilment aquesta proposta es justifica des del punt de vista de l’interès públic. A llarg termini, aquest tipus de creixements generen distorsions en els serveis municipals obligatoris, recollida de residus, neteja viària, enllumenat, clavegueram, seguretat, transport públic. A més a més, aquest tipus de desenvolupaments generen cessions de zones verdes i equipaments en espais que difícilment són aprofitables per la població.

Fóra més lògic aprofitar l’existència del golf al terme municipal de Caldes de Malavella per a la implantació d’un hotel. Aquest tipus d’equipament privat pot generar els mateixos ingressos derivats de l’ICIO però a més a més garanteix la creació d’un nombre considerable de llocs de treball permanents. En afegit, l’existència d’un hotel al costat d’un golf genera altres tipus de sinergies interessants, pot ser un reclam turístic que complementi l’oferta de Sils, pot esdevenir un espai idoni per a la celebració d’actes. Hi ha fórmules conveniades que permeten que l’Ajuntament pugui utilitzar part de les futures instal•lacions com si es tractés d’un equipament públic (nombre d’utilitzacions gratuïtes de la sala de convencions, places gratuïtes a les instal•lacions esportives de l’hotel, nombre de pernoctacions anuals gratuïtes…). Generalment les propostes hoteleres per als golfs solen ser instal•lacions d’uns 6.000 m² construïts de 4 estrelles, també s’admeten 2.000 m² addicionals per a instal•lacions vinculades a l’hotel, per exemple spa, sales de convencions, gimnàs… En tot cas, el sector que es proposa en aquests moments té un sostre total de 6.000 m². Normalment s’admeten edificis de planta baixa i dues plantes pis, sempre que el pla parcial incorpori un bon estudi d’integració de l’ impacte paisatgístic. Aquesta és la nostra proposta per a incorporar al POUM

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Vallcanera i Les Comes són nous veïnats municipals, i cal que el POUM ho tingui en compte per a apropar-hi els equipaments i serveis municipals atenent a la seva realitat.

El POUM no resol la dispersió dels equipaments escolars per tot el municipi. Considerem que el POUM hauria de preveure una zona prou àmplia perquè permetés en un futur una zona escolar compactada, amb els equipaments esportius i culturals corresponents.

Albert Miralles Güell i Cristina Simó. Grup municipal ICV-EUiA-EPM

Sils, 28 juliol del 2009.

ICV-EUiA-EPM – REGISTRE D`ENTRADA AJT. SILS 30 JUNY 2006 , Nº 2.139

Al ajuntament de Sils
Al•legacions al POUM

Aquestes al•legacions complementen les presentades amb el escrit de registre de entrada nº 1798. Mantenim totes les al•legacions presentades en aquell escrit i afegim aquestes.

En primer lloc, per tot l´exposat en aquelles al•legacions i en aquestes, demanem la retirada del POUM actual.

Cal donar mes temps a un debat democràtic i participatiu de tota la ciutadania de Sils, perquè puguem decidir responsablement el model de Sils que volem per els propers 15 anys. Mantenim que les properes eleccions municipals son el marc idoni per aquest debat i que la decisió final del ajuntament hauria de respectar el resultat de un refendum consultiu, una consulta popular, oberta a la participació de totes les silenques i silencs. Considerem imprecindible la realitzacio de la consulta popular sigui quin sigui el moment de la tramitacio del POUM, abans o despres de les properes eleccions municipals. Proposem que sigui el nou ajuntament, desprès de les eleccions municipals de Maig del 2007, qui presenti un nou projecte de POUM, tenint en compte totes les al•legacions presentades en aquest POUM actual.
Caldria evitar que un tràmit tant important com la decisió del POUM de Sils sigui resolt avants de les properes eleccions municipals, aprofitant-se CiU de que ara disposa de una majoria absoluta aconseguida quan ningú havia sentit parlar del POUM.

Es adherim a les propostes presentades per la Coordinadora de la Plana de la Selva, que demana un Pla Director Urbanístic per gestionar millor el territori, amb una visió supramunicipal. Te tota la raó volen fer una ordenació territorial evitant duplicitats, que es donaran de segur amb un POUM a cada localitat. Tal i com diu la coordinadora – “Les noves infrastructures, l´AVE, la conversió en Autovia de la N-2, el procés d´urbanització o la aparició de nous polígons industrials, una major protecció dels connectors biològics, la biodiversitat i el paisatge, com també una gestió adequada de l´aigua i les zones forestals. En definitiva, planificar un creixement sostenible”.

Manifestem la nostre solidaritat amb els ajuntaments de Santa Coloma de Farners i de Riudarenes, afectats per el nou traçat presentat de la MAT, la linea de molt alta tensió, i ens oposem tant al nou traçat previst com a la linea mateixa, considerant que no es necessària.

Considerem que amb el creixement demogràfic i industrial previst en el POUM no es garanteix que sigui sostenible el sistema de sanejament ni tampoc es garanteixi i sigui sostenible l´abastament domèstic i industrial amb els recursos hidrics disponibles.

Estem d´acord amb els Independents de Sils quan manifesten la seva oposició al pla parcial de Mas Sabe. Recolzem el seu vot en contra, per la forma en que es va iniciar l´expedient, a instància del propietari dels terrenys i per informes de Medi Ambient, que indicaven la manca d´idoneitat de la ubicació.

Ens manifestem en contra de Mas Sabe com a polígon industrial. Son 25 Ha. situades a menys de 800 mts. del PEIN Estanys de Sils i pel que fa a la possible afectació a la zona humida demanem una avaluació d´impacte ambiental, d´acord amb el decret 382/ 1992 del PEIN. Considerem que no te sentit que no te sentit convertit Mas Sabe en polígon industrial mentre no estigui esgotat tot el sol industrial disponible a Sils, però tot i axi, caldria posar per davant sempre les possibles afectacions als Estanys de Sils.

En la zona de l´esglesia, es preveu un nou vial de circunvalacio, que s´apropa casi al límit del PEIN, fet que provocarà una important contaminació sonora per efectes del tràfic de vehicles que ara no existeix, per tant proposem estudiar altres alternatives.

En la zona de “Puratos” es proposa l´ampliacio de 2,2 Ha. del sol urbà, amb la clau A7.2 Indústria aïllada que afectarà terrenys forestals. Aquest sol ara era no urbanitzable i considerem que cal posar en dubte el canvi proposat degut a la massa forestal afectada.

“El Sorrell”, es preveu un nou sector de terciari i serveis privats de 20 Ha. paral•lel a la N-2. Es a una distancia mínima entre els 120 i els 300 mts. del PEIN Estanys de Sils. Tenint en compte que esta previst el desdoblament de la N-2, es pot agreujar l´efecte barrera i augmentar l´aillament del espai. Considerem que el mateix POUM desautoritza aquesta proposta al establir “com a objectiu ambiental garantir les connectivitats ecològiques i paisatgistiques necessàries per al manteniment de la diversitat i la salut dels ecosistemes”. També diu “evitar i minimitzar l´aillament dels espais naturals i mantenir la permeabilitat ecològica del territori”, y també “minimitzar l´efecte barrera sobre la fauna, degut a les infrastructures de comunicació”.

Hi ha prevista reserva de sol per la carretera C-63, desde Santa Coloma de Farners a Maçanet de la Selva. Considerem que aquest nou traçat també afecta al PEIN dels Estanys de Sils, que proposem que han de quedar protegits per davant de qualsevol altre consideració.

Considerem imprescindible una avaluacio d´impate ambiental previa en qualsevol actuacio del POUM que tingui la minima afectacio al PEIN Estanys de Sils.

Trobem a faltar al POUM una preocupacio per la movilitat sostenible i al transport public.

Tambe en els criteris de cara a la edificacio i la construccio dels edificis amb criteris de sostenibilitat i estalvi energetic.

Demanem una explicacio de les raons per les que la zona UA-3. Capdevila te un index d´edificabilitat bruta total de 1,25 m2 sostre/m2 sol, i la UA-1. Sector central la te de 1,22. Excepte la zona UA-2. Av. Montserrat que en te 0,84, totes les altres zones son amb index per sota de 0,5. Proposem la revisio d´aquesta anomalia amb uns criteris mes homogenis.

Proposem la constitucio del Consell de Sostenibilitat, amb participacio oberta a entitas, partits, coleectius i persones interesades, per fer el seguiment de les actuacions previstes en el PALS ( Pla actuacio local sostenibilitat ).

Celebrem les paraules dites per un membre del equip de govern local en el acte public sobre el POUM organitzat per ICV- EUiA el pasat dia 29, en les que va exposar la voluntat del govern local de aceptar al.legacions sI compten amb suficient suport. A tall d´exemple va dir que a Mallorquines, si el 90 %, o inclus el 80 % dels veins estaban en desacord amb el previst al POUM, el carrer seguiria tal i com es ara.
Per afavorir la comunicacio i per facilitar la recerca dels consens expresat per el me,bre del equip de govern proposem que a partir d´ara, al acabar els plens s´obri un torn de paraules en els que les ciutadanes i els ciutadans de Sils puguin interpelar al membres que considerin del ajuntament.

Per ICV –EUiA, Albert Miralles Güell.

ICV-EUiA-EPM – REGISTRE D`ENTRADA AJT. SILS JUNY 2006 , Nº 1.798

Al Ajuntament de Sils
Al•legacions al nou Pla d´Ordenació Urbanística Municipal – POUM.

Primer vull exposar la meva queixa perquè en la pagina web municipal, al lloc on se informa del POUM, no es dona prou informació del dret de fer al•legacions per part de tots els ciutadans i ciutadanes que ho considerin oportú. Perquè es un dret democràtic i com a tal, crec que la web hauria de informar i de facilitar el seu exercici. Fer-ho, posant els mitjans, seria una mostra de talant participatiu del equip de govern, de promoure i afavorir formes de democràcia directa i de democràcia participativa.

Dades rellevants:

– En el POUM presentat i inicialment aprovat augmenta unes 95 Ha. el sol requalificat, que podran ser mes de 1.500 habitatges nous.

– De sol industrial, deixant a banda el pla parcial de Mas Sabe, es proposa ampliar unes 52 Ha. mes de sol industrial.

Aquestes dades son il•lustratives de cap on vol portar el futur de Sils el actual equip de govern de CiU.

Considero necessària i proposo la revisió del POUM presentat i aprovat inicialment per corregir aquest creixement desorbitat de la població i del sol industrial.

Aquest creixement poblacional conduirà a la manca de serveis i de equipaments públics de tota mena. Quedaran del tot insuficients la llar d´infants, la escola municipal, el CAP, i tots els serveis municipals actuals, tant els de atenció personal com els de vigilància i seguretat de la població o el subministrament d´aigua potable.

Considero del tot insuficient la previsió de vivenda de protecció oficial prevista al POUM i demano i proposo la seva ampliació substancial per fer possible que hi hagi vivenda de qualitat i assequible per les persones de Sils. Que cap silenc ni cap silenca hagin de marxar a viure a un altra poble pel problema social del habitatge.

Considero necessari i proposo que es posi en marxa un pla comercial municipal, dialogat i concertat amb els representants locals, per tal de potencia el comerç local en el moment de creixement de la població.

Considero necessari potenciar la zona de reserva ecològica, els Estanys de Sils. Cal una actitud municipal mes decidida, i proposo ja passar de las paraules als fets i constituí el consorci públic entre el ajuntaments de Sils, de Maçanet i l´ACA, Agencia Catalana del Aigua, depenent del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. El POUM hauria de evitar la invasió dels Estanys, tant per l´expansió de sol industrial com de residencial. En aquest sentit cal una reconsideració a fons del pla parcial de Mas Sabe, que es evident que no es pot considerar al marge del POUM.

Degut a la importància del POUM per la vida actual i en els propers anys de les persones que viuen i treballen a Sils, i degut a que es un tema de tanta transcendència social, política i econòmica, es mereix que sigui resolt amb la màxima participació ciutadana i resolt finalment amb el major consens social i polític possible. Per això considero necessari i proposo que la aprovació definitiva del POUM es faci per part del Ajuntament sorgit de les noves eleccions municipals del Maig del 2007.

Cal que la campanya de eleccions municipals sigui el lloc on es faci un debat social, econòmic i polític de les implicacions de POUM i que la ciutadania pugui decidir a qui dona el seu vot coneixent el model de Sils que proposa. No fer-ho així i pretendre aprovar el POUM depresa i corrents emparats en la actual majoria absoluta del govern municipal de CiU, és manifestar la por al debat, a la transparència i reconèixer la manca de arguments propis davant de la població.

Proposo la celebració de un REFERENDUM consultiu perquè el poble decideixi sobre la aprovació o no del POUM presentat i que la decisió final a prendre per part del ple municipal en el POUM sigui d´acord amb el resultat del referèndum.

Sils, 14 d’abril 2011

Albert Miralles Güell, Cristina Simó Alcaraz

Grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils.

19 04 2011
IDS

Article publicat al bloc d’IdS de Sils:

dimarts 19 d’abril de 2011
QUÈ SUPOSARÀ EL NOU POUM?

Com ja es va recollir anteriorment, el nou planejament no inclou gaires variacions respecte de les normes vigents actualment; llavors, on són els canvis?

1.- SÒL URBANITZABLE, aquest no augmenta en relació a la situació actual, però si que recull que un 30% del sostre edificable es destini a habitatges de protecció que aniran repartits a cada una de les unitats d’actuació; així com les zones verdes i els equipaments.

Aquest fet suposa que hi hagin destinats 15.000 metres que es cediran a Ensenyament per ubicar l’edificació definitiva del futur Institut; eliminant els actuals problemes d’espai que pateixen els/les alumnes.

2.- SÒL INDUSTRIAL, no experimenta gaires canvis però si que variaran els usos actuals; els qual s’han actualitzat ja que el creixement i les noves demandes requereixen altres actuacions i necessitats. En aquest sentit s’ha desestimat la petició de la creació d’un petit hotel al centre ja que les normes subsidiàries ara ja no ho permeten.

Aquesta nova revisió del POUM i la seva aprovació suposen:

Una planificació vista del nostre municipi a 15 o 20 anys que contempla la xarxa bàsica per la mobilitat (els carrers principals) i que a mesura que cada sector es vagi desenvolupant sorgiran els carrers secundaris que definiran tota la trama urbana.

Ordenar sectors disseminats com a unitats més del municipi i a on es preveu fer arribar els diferents serveis dels que ara estan privats (aigua, clavegueram, gas…) en el moment que aquest sector es desenvolupi.

Ordenar el sectors de l’Estació (actual aparcament) per poder ubicar el nou edifici de Biblioteca i Arxiu Municipal; així com zones verdes i zona destinada a l’aparcament.

Disminuir les alçades de les edificacions en planta baixa més 2 pisos màxim d’alçada. Per no repetir les estructures del Sector Sud i així mantenir la residencialitat que caracteritzava el nostre municipi fins el “boom immobiliari”.

Allunyar definitivament el traçat de la variant de Sils (C-63) del nucli urbà (on estava prevista de fer), ubicant-la a la zona del Massabé per així enllaçar amb l’autopista AP-7, garantint en aquest procés les mesures ambientals i de garantia del Departament.

Per tant, gràcies a l’aprovació es comença a gestar un nou planejament que definirà el creixement del nostre municipi dins els nous paràmetres de sostenibilitat i respecte mediambiental; actualitzant les bases a normes actualitzades que responen al creixement sofert els darrers anys.

Font: http://ids-pmpersils.blogspot.com/2011/04/que-suposara-el-nou-poum.html

19 04 2011
REGIDOR CAPDEVILA

Durant el passat Ple del POUM es va veure l’eloqüència del regidor Capdevila que, en altres coses, va dir que cal evitar que es tornin a construir blocs com aquests, i va mirar i senyalar els blocs de pisos que es veuen per la finestra de la sala de plens, a l’altre costat de la carretera.

Però resulta que…

– El regidor Marc Capdevila Alabert era tinent d’alcalde, número dos de CiU i regidor d’urbanisme durant el període 2003-2007, quan es va aprovar el projecte del “Sector Sud”.

– Durant els 28 anys d’alcaldia de CiU, a Sils, ¿es va proposar alguna modificació de les Normes Subsidiàries per tal d’evitar blocs amb una alçada impròpia d’un poble com Sils?

– Com es pot llegir en aquest bloc, el divendres 15 de juny de 2007 es va inaugurar la nova oficina de Finques Planes, amb la presència del Sr. Rovira, exalcalde de la població que va ser alcalde durant l’inici del projecte, i també hi va assistir el Sr. Blancafort, en representació de les promotores Proincosa, Alquisa Ricsa i Jardipark, que han fet possible aquest nou Sils. El motiu de l’obertura de l’oficina de Sils va ser la promoció de la Residencial Plana de Sils. Durant la inauguració es va felicitar els Srs. Rovira i Blancafort, ja que han fet possible aquesta nova zona residencial de Sils.

Més informació:

:: Dos punts calents del POUM,

https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/07/06/puntscalentspoum/

:: El regidor Miralles pregunta al secretari municipal la procedència de l’abstenció -per part de l’alcalde Nogué i del regidor Capdevila- d’intervenir en les votacions en el punt 8 de l’ordre del dia que es refereix a l’aprovació provisional del POUM,

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/04/12/icv-veu-interessos-personals-lalcalde-edil-nou-poum/479153.html
http://laveudesils.blogspot.com/2011/04/poum-ple-extraordinari-14-abril-1930.html

5 07 2011
EL DEBAT AL PLE

.

Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Exp 2010/946.

.

Debat:

.
Alcalde: Des de l’any 1985, Sils es regeix urbanísticament per les Normes Subsidiàries de. Planejament. Aquestes Normes o Plans urbanístics s’han de renovar, com a màxim, als 12 o 15. anys per adaptar- les a les necessitats dels moment.

A l’any 2005, el grup municipal de CiU va proposar revisar les Normes Urbanístiques iniciant. l’aprovació del Nou Pla General que es va començar amb un document nomenat “abans de pla”;. aquest, contenia un pla de participació que es va portar a terme.

L’any 2006 es va dur a terme l’aprovació inicial del POUM i es va tornar a sotmetre a. informació pública durant el període d’un mes, amb al•legacions i participació dels grups. polítics i dels veïns, principalment.

L’equip redactor va fer un informe de les al•legacions al final de la anterior legislatura però. aquest document no es va aprovar.

L’any 2007, amb el canvi de govern, es va decidir, previ informe emès per l’equip redactor de. les al•legacions i adaptació de l’expedient del POUM, sotmetre’l a un nou procediment. d’informació pública i participació ciutadana. Aquest període d’informació i audiència als. interessats va durar 2 mesos i es van tornar a presentar més al•legacions, al voltant de 25.

L’any 2009, els grups municipals de CiU i AMS- AM van presentar propostes i alternatives.

Posteriorment, es van tenir diverses reunions amb l’equip redactor per fer consultes que. qualsevol grup polític municipal considerés oportú.

Després de recollir tota aquesta informació, tants dels ciutadans com dels grups polítics. municipals, i amb els informes de l’equip redactor, s’han introduït les modificacions oportunes. que es consideren procedents en el document que es proposa aprovar provisionalment.

Fins i tot, aquesta mateixa setmana es va fer una altra reunió amb el Sr. Francesc X. Llistosella. (redactor del POUM) per si calia fer aclariments d’última hora.

Les al•legacions s’han estudiat totes i cadascuna d’elles i es notificarà individualment a cada un. dels interessats.

També, s’han acceptat la majoria de les propostes dels grups polítics de CiU i AMS- AM. Del. grup d’ICV- EUiA- EPM no s’han acceptat ja que la seva proposta contempla la retirada del. POUM. Entén que la seva única intenció és la paralització d’aquest document urbanístic.

La intenció del Sr. Albert Miralles és promoure la crispació com les insinuacions que ha fet. últimament en els diaris, en les que acusava a la seva persona i la del Sr. Marc Capdevila de. tenir interessos personals, demanant un informe al Secretari sobre la obligació d’abstenció en. aquest assumpte.

Encara que el temps era molt just, el Secretari ha fet el informe però la seva intenció només era. sortir al diari perquè del informe demanat, no s’ha preocupat en venir a recollir- lo.

La setmana passada, el grup municipal d’ICV- EUiA- EPM ha fet una petició per tornar a. paralitzar l’aprovació provisional del POUM.

S’han demanat i obtingut els informes favorables de totes les administracions i organismes que. tenen quelcom a dir en el POUM.

El poble de Sils no es mereix tenir paralitzat el futur urbanístic i això impossibilitaria la. obtenció dels terrenys per fer l’institut (terrenys reclamats per Ensenyament).

Si no s’aprova el POUM, tampoc es poden cedir terrenys per fer vivendes de protecció oficial;. (referint- se al grup d’ICV- EUiA- EPM) quan, per un costat es reclamen, per l’altra es paralitza la. forma d’obtenció, i això és un contrasentit.

La seva proposta és l’aprovació del POUM per tal de dotar a Sils d’unes Normes Urbanístiques. que estiguin al dia i garantir el creixement de forma ordenada.

Albert Miralles: el dilluns dia 11 d’abril van presentar un escrit sol•licitant un informe del. Secretari de l’Ajuntament en el que determinés la procedència d’abstenir- se en les votacions. d’aquest punt de l’Alcalde Martí Nogué i el regidor Marc Capdevila, i li agradaria saber les. conclusions de l’informe.

Alcalde: reitera al Sr. Albert Miralles que aquest informe ha estat redactat pel Secretari, tal i. com havia demanat el grup d’ICV- EUiA- EPM, i li retreu que encara no se l’hagi mirat.

– L’Alcalde fa entrega al Sr. Albert Miralles del informe emès pel Secretari, a. petició del grup d’ ICV- EUiA- EPM, relatiu al supòsit d’abstenció i recusació. plantejat per aquest.

Albert Miralles: demana al Secretari que es pronunciï sobre el deure d’abstenir- se o no de. l’Alcalde i regidor, en sentit positiu o negatiu.

Secretari: li recomana un anàlisi i lectura del informe per que tregui les seves pròpies. conclusions que es desprenen del mateix.

Albert Miralles: les al•legacions que s’han fet per part dels veïns i diferents grups polítics. municipals no han estat contestades.

El grup d’ICV- EUiA- EPM havia proposat una audiència pública que pogués donar explicacions. a més dels grups polítics, a qualsevol persona interessada, per explicar què s’havia canviat del. POUM i, abans del ple, recollir opinions però no hi hagut interès de fer això.

Havia proposat, també, un debat públic amb els quatre grups polítics municipals i que. públicament s’exposessin les raons de cada grup i les diferents alternatives; res d’això s’ha fet.

Cal recordar que el grup d’IdS- PM, en el seu programa de govern deia: “Farem consultes. periòdiques reals i participatives sobre les actuacions importants a fer (POUM, projectes i. obres que afectin a un nombre important de veïns, etc.)”. Però, en canvi, el seu plantejament és fer un ple extraordinari liquidant aquest assumpte sense. informar prèviament als veïns i després que s’hagi aprovat, tindran coneixement de la resposta a. les al•legacions.

El grup municipal d’ICV- EUiA- EPM ha estat l’únic grup municipal que ha presentat. al•legacions a cada moment que hi hagut exposició pública. En les tres fases d’al•legacions. s’han presentat escrits.

El grup de CiU ha presentat una proposta i el grup d’AMS- AM sembla que també però no tenen. coneixement del seu contingut.

Planteja la següent reflexió: ‘com el que hi ha ara no està bé o està caducat, s’ha de fer una altra. cosa’, però cal tenir en compte de si el que es presenta ara, és el millor que es pot fer.

El POUM que inicialment va promoure el govern de CiU es va elaborar en un moment d’eufòria. econòmica, principalment en el sector de la construcció, però sembla que això ara no serà així.

Per això, entén que no ens podem basar en aquell model ja que ara no es plantegen alternatives. diferents de llavors: segueix ocupant més espais, fent més cases, oblidant- se de les parcel•les. 37. buides que hi ha al nucli urbà i urbanitzacions i oblidant- se de la quantitat d’obra feta i que no. es pot col•locar. És veritat que hi ha menys habitatges que els que es contemplaven inicialment. però segueix ocupant territori, segueix amb una dinàmica de creixement; és a dir, un model poc. sostenible.

No vol repetir les al•legacions però vol enumerar de forma resumida algunes d’aquestes:. – El desacord amb la variant de la C- 63 per sobre dels Estanys. El Pla territorial de les comarques. gironines ha recollit les al•legacions del grup al que representa i ha deixat indefinit el lloc per on. ha de passar. Segueixen apostant per una alternativa diferent ja que serà una obra molt cara i. trepitjaria els Estanys i la seva proposta és una alternativa nova, utilitzant les infraestructures. existents.

– La seva oposició a la ronda dels Estanys per una zona inundable, entre el veïnat de l’església i. la sèquia de Sils.

– El desacord amb la manera que el POUM tracta les indústries instal•lades en el nucli urbà. perquè no queda assegurat que el possible aprofitament urbanístic vagi a garantir el trasllat a les. zones industrials del municipi i mantenir l’ocupació.

– Desacord també en ampliar més zones industrials quan el Pla territorial de les comarques. gironines està recomanant altres alternatives, la mancomunitat entre els pobles de la Plana de la. Selva.

– Perquè consideren insuficient el nombre d’habitatges de HPO i dotacionals previstos, i tenen. dubtes de que no siguin més els que realment corresponen amb les actuals normatives.

– Perquè tenen dubtes de que estigui garantit a futur el subministrament d’aigua potable, en un. moment en que Sta. Coloma de Farners ha demanat una alternativa a la dessaladora i poder. subministrar- se amb aigua del Pasteral, de molta qualitat i molt més barata, amb un cost global. d’uns 2 milions d’€uros contra els 12 de la canonada de la dessaladora de Blanes. En el moment. actual de crisi, aquest projecte té el risc de quedar aturat i recorda que l’aigua de la dessaladora. és molt més cara i representa un impacte econòmic important en el rebut de l’aigua.

També recorda que recentment l’Alcalde ha fet un escrit indicant que els últims anàlisis d’aigua. de les Comes complien la normativa però cal recordar que els anteriors no ho eren.

– Tenim una zona inundable a Vallcanera, que segons l’ACA requereix d’un pla d’actuació per. impedir futures inundacions com les de no fa tants anys. El cost econòmic del projecte són. 1.700.000€ i només es diu que les despeses aniran al 50% a càrrec de l’Ajuntament i l’altre 50%. amb la resta d’administracions.

S’han revisat les densitats de cada zona del POUM per recalcular- les i donar càrregues i. aprofitaments més equilibrats.

Pregunta si el risc d’inundacions de Vallcanera no mereix també un càlcul més definit i un. compromís més clar amb les persones que viuen allà.

Recorda que fins i tot el govern de CiU va donar més informació que aquest equip de govern i. reitera que hi haurà persones que tindran coneixement de les seves al•legacions després que el. POUM s’hagi aprovat provisionalment.

El grup d’ICV- EUiA- EPM pensa que el projecte presentat del POUM no reuneix les millors. condicions i alternatives. Inclús tenen el dubte si aquest projecte ajudarà a trobar les alternatives. diferents sobre unes noves bases que han de constituir el nou urbanisme en el poble.

Aquestes previsions són per a 15 anys i ja es veurà que passarà però si es compleixen les. perspectives del POUM, canviarà l’actual fisonomia del poble.

Entén que actualment Sils té unes condicions privilegiades, tenim els Estanys que cal preservar i. potenciar; i cada vegada més, el turisme rural és un producte alternatiu i creuen que el traçat de. la variant no ajuda a aquesta zona, també envoltada per zones industrials.

Per això continuen insistint en la retirada del POUM, anuncien el desacord amb el projecte. presentat i el sentit del seu vot serà en contra.

Mª Josep López: actualment el poble de Sils es regeix urbanísticament per unes Normes. Subsidiàries vigents que daten dels anys 80. A ningú se li escapa que la normativa i legislació. 38. ha canviat molt en 30 anys. El poble de Sils a l’any 1985 tenia uns 2000 habitants avui en som. ja 5300, la situació econòmica i social del municipi tampoc és la mateixa, ni de bon tros.

Fins ara, s’ha anat apedaçant el poble amb modificacions puntuals com les del sector central i. les modificacions d’usos de la zona 3 i zona 1 , han estat darrerament .

El seu grup pensa que en ple segle XXI, no podem seguir així. Per aquest motiu i donada la. importància d’aquest projecte, ja porten molts mesos fent aportacions i suggeriments de canvis a. l’equip de govern sempre amb esperit constructiu i des del diàleg .

AMS- AM aposta per un Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal actualitzat per diverses raons:. En primer lloc ens urgeix disposar de terrenys per cedir a ensenyament per fer un institut nou.

Aquest procediment és la via més ràpida avui per avui tal i com tenim ja avançat el projecte del. POUM .

Alhora aquest POUM permetrà una ordenació coherent, amb sectors definits i amb una vialitat. adient, (sectors ben connectats) i de forma sostenible. Volen viure en un municipi on com a. màxim es puguin construir habitatges pb+2 a les zones urbanitzables, ja que consideren que les. gran alçades no són la imatge de poble que volen per les generacions futures. Aquesta al•legació. seva, s’ha tingut en compte al igual com tota la resta que es van fer en el seu dia .

L’aprovació d’avui és una aprovació provisional. Després de les converses del dia de la. comissió informativa amb l’equip redactor del POUM, els va quedar molt clar, que la última. paraula sempre la tindrà un organisme superior com és urbanisme.

El POUM és per ells una eina que servirà de base per al desenvolupament dels diferents sectors. i cada sector en el moment que es porti a terme el projecte urbanístic pot patir o es poden. demanar, adequar el sector atenent a les necessitats d’aquell moment. Però això, dependrà molt. de quin govern tingui que desenvolupar aquestes unitats d’actuacions urbanístiques.

Vol senyalar que el POUM no augmenta ni el sòl urbanitzable ni el número d’habitants totals. que contemplen les Normes Subsidiàries i això ha de quedar clar, encara que aquí s’ha dit el. contrari.

Després de 5 anys del inici d’aquest POUM, que ja va quedar “encallat” en l’antic govern de. CiU, que han estat treballant- lo, discutint- lo i modificant- lo durant tota la legislatura i que. existeix una feina feta i uns recursos invertits, tot i que ells no haguessin gestionat la informació. com s’ha fet per aquest equip de govern, creuen que és un acte de irresponsabilitat i de. malbaratar els recursos invertits ja en el projecte, no aprovar provisionalment aquest POUM .

Després de la valoració per urbanisme que seguirà el POUM si s’aprova en aquest ple, serà. necessari i així ho demanen a l’equip de govern que hi hagi aleshores, una jornada d’exposició. pública informativa per que els veïns i veïnes del poble de Sils puguin consultar el projecte. obertament.

El pes dels motius per l’aprovació sobrepassen àmpliament els dubtes o neguits que altres grups. de l’oposició hagin pogut expressar, tenint en compte que cada sector es desenvoluparà. individualment i al llarg dels anys .

Per totes aquestes raons votaran a favor d’aquesta aprovació provisional.

Marc Capdevila: l’any 2005, el govern de CiU va engegar els treballs d’elaboració del POUM. per tal d’adequar a l’actualitat les Normes Subsidiàries de Planejament vigents des dels anys 80. i evitar precisament un model urbanístic com el que s’ha donat en la zona del sector sud. És a. dir que, com a màxim, les edificacions tinguessin planta baixa +2. Sils, sempre s’havia. caracteritzat per ser un poble moderat en alçades i de tipus residencial.

A partir d’això, el POUM pretenia dotar a l’Ajuntament d’una eina urbanística adequada als. nous temps tenint en compte la mobilitat i sostenibilitat.

Un dels temes importants és el de la C- 63 ja que, al seu pas pel casc urbà, provoca molts. problemes.

Reconeix que el govern de CiU, al que pertany, en el seu moment va cometre errors i el més. important va ser la comunicació, segurament per la dificultat i el poc coneixement de la temàtica. urbanística que tots plegats tenien.

Diu que aquest és un document pels propers 25 anys i s’ha de d’anar desenvolupant al llarg. d’aquest temps. Recorda que no és un document invariable sinó que està sotmès a modificacions. que, en el seu moment, es puguin requerir.

Durant el mes de maig de 2010, CiU va presentar una sèrie de propostes o millores del. document que en part s’han incorporat.

Ha trobat a faltar més diàleg per part de l’equip de govern; segurament aquest POUM té. mancances però també entén que cal començar amb un nou document urbanístic.

Després de totes les aportacions que s’han fet, per part dels veïns i dels diferents grups polítics. municipals, és molt millor que del que tenim i el que cal és desenvolupar- lo i no aturar- se en. qüestions menors o de detall.

Segurament que, encara que hi ha aspectes que podrien millorar, però després dels esforços,. temps i diners, cal tirar- ho endavant.

Tot i així, cal recordar que és Urbanisme qui l’ha d’aprovar definitivament.

Alcalde: en relació a les dos intervencions d’AMS- AM i CiU, reconeix que la comunicació no. ha estat la desitjable i l’atribueix com una errada personal; també, els hi agraeix les aportacions. efectuades.

Cataloga el discurs del Sr. Albert Miralles de magistral però ‘res de substantiu’.

No obstant això, vol respondre alguna de les seves manifestacions. Sobre les al•legacions, una. vegada aprovat provisionalment, és quan es notifiquen individualment a cada un que les ha. presentat; abans de l’aprovació provisional no és possible.

En quant als períodes de informació pública i participació senyala que s’han fet molts més dels. que legalment pertoquen.

En relació a les al•legacions d’ICV- EUiA- EPM, la proposta sempre ha estat la retirada del. POUM però amb nul•la participació.

Retreu al Sr. Albert Miralles de no mirar- se el POUM referent a l’augment del sòl urbanitzable. ja que això no és així, és el mateix que el de l’any 1985.

En la nova legislació s’han incorporat les vivendes de protecció oficial que abans no hi eren (es. concreta en el 30%).

Diu que es refereix al vial del sector Església com a ronda, fent creure als veïns que és la variant. i, això, tampoc és cert; vol deixar clar que ni ara, ni abans amb el govern de CiU, ha estat ronda. o variant.

Acusa al Sr. Albert Miralles de mentir o fer confondre a la gent des del primer dia.

Diu que s’amplia la zona industrial i que no es facilita la sortida de les indústries del casc urbà;. no és cert que s’ampliï la zona industrial, ni dóna solucions a aquest problema. Si no s’aprova el. POUM, tampoc hi ha habitatge social.

En relació al tema de l’aigua i el que ha sortit als diaris sobre l’Ajuntament de Sta. Coloma de. Farners, només pot dir que hi ha un conveni signat per totes les administracions involucrades:. ajuntaments i Generalitat. Segons l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) avui mantenen el. compromís signat i, recentment, han vingut el Conseller de Territori i el Director de l’ACA i. així els hi ha manifestat.

Sobre el tema de l’aigua de les Comes, recorda que des de la creació de la urbanització, sempre. ha estat així. En moments puntuals o depenent de les sequeres, hi ha més fluor del compte i com. és preceptiu, l’empresa comunica als veïns que s’abstinguin de veure durant aquest període.

Amb aquesta nova canonada es preveu resoldre el problema de les Comes i la necessitat d’aigua. a Vallcanera. També, cal recordar que a Sils, encara que estem sota dels límits, però l’aigua té. nitrats.

El Sr. Albert Miralles critica les solucions que proposa el POUM, com en les zones inundables. de Vallcanera, però no dóna cap solució, es limita a dir que tot està malament.

Demana a tots els grups polítics municipals que votin amb responsabilitat ja que, un tema com. aquest, no s’aprova cada dia i ja fa molts anys que Sils necessita aquesta norma.

Albert Miralles: el juny de 2006 i amb registre general d’entrada núm. 2139, el grup d’ICVEUiA- . EPM presenta un escrit d’al•legacions.

En el primer paràgraf de l’escrit demana la retirada del POUM però, immediatament després, es. plantegen un seguit de propostes com és la variant de la C- 63 i la nova ronda dels Estanys, que. no és el mateix que la variant. També es plantegen solucions a les indústries del casc urbà però. el que passa és que l’Alcalde només s’ha llegit la primer línia.

En relació al informe que s’ha al•ludit anteriorment sobre l’abstenció, vol fer constar que no ha. pogut venir a comprovar l’expedient per motius mèdics.

Referent a l’obtenció de terrenys per a l’institut, entén que si les normes s’han pogut modificar. per desenvolupar sectors importants, també es podrien fer per obtenir els terrenys de cessió a. Ensenyament.

Recorda que el requeriment d’Ensenyament per obtenir els terrenys per a la construcció del. institut, l’havien fet fa anys.

D’altra banda, en una Comissió de Portaveus, el grup de govern va anunciar que no es. contractaria, novament, a l’equip redactor per finalitzar els treballs del POUM fins que no. hagués un acord que permetés tirar endavant el POUM i això és una contradicció del mateix. equip de govern ja que no havia hagut aquest consens amb cap grup.

Han demanat un informe al Secretari de l’Ajuntament sobre l’abstenció de l’Alcalde i d’un altre regidor perquè hi ha antecedents, com el 31/01/06, en el que el Sr. Martí Nogué abandona la. sala en el projecte de reparcel•lació de Mallorquines est o el 3/03/08, el Sr. Joan Cot, en relació. a un habitatge familiar a Can Celdoni.

Alcalde: li contesta que si s’hagués llegit el informe del Secretari, que ell mateix va demanar,. totes aquestes afirmacions que està fent, segur que no les faria.

Votació :. Per dos vots en contra d’ICV- EUiA- EPM, i vuits vots a favor d’AMS- AM, CiU i IdS- PM,. s’aprova aquest acord.

Font: Acta del ple extraordinari de 14 abril 2011

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/110414Pl.pdf

8 07 2011
QUÈ DIU L'ACTA?

.

QUÈ DIU I QUE NO DIU L’ACTA:

Es sotmet a votació els esborranys de les sessions anteriors dels dies 14 i 26 d’abril de 2011.

– Acta 14/04/2011:

Albert Miralles: diu que a la pàgina 40 de l’acta, i abans de fer la votació, va fer la següent manifestació: ‘sembla clar el interès de l’alcalde per l’aprovació del POUM. En una reunió de portaveus per parlar del POUM, al acabar, l’alcalde va dir que parlant en el seu nom i de la seva família, considerava que malgrat que la nova redacció del POUM millorava l’anterior en les seves propietats, consideraven que tot i així era insuficient i demanava millorar l’aprofitament urbanístic com a condició per l’aprovació definitiva del POUM’. Mª Josep López: diu que no ho recorda però no totes les manifestacions que ella ha fet, figuren a l’acta.

Alcalde: diu que ell no ha dit allò que vol fer constar en acta el Sr. Albert Miralles i recorda que al que correspon fer l’acta és al secretari. En tot cas, hauria d’haver demanat, en el seu moment, que constessin en acta.

Tot seguit es sotmet a votació, essent rebutjada la incorporació de la intervenció del Sr. Albert Miralles, per quatre vots en contra d’IdS-PM, quatre abstencions d’AMS-AM i CiU, i dos vots a favor d’ICV-EUiA-EPM.

A continuació es sotmet a votació l’acta de la sessió anterior, amb el seu contingut inicial, resultant aprovada per vuit vots a favor d’AMS-AM, CiU i IdS-PM, i dos vots en contra d’ICVEUiA- EPM.

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/110608Ple.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: