Les actes de Sils al Síndic

21 06 2011

Retard en la publicació de les actes dels plens municipals: cliqueu aquí.


A Sils, continuen sense publicar-se l’ordre del dia i els acords de les juntes de govern local:

round-icon-small Aquests documents s’havien publicat a la web municipal de Sils durant molts anys. L’any 2009 es van deixar de publicar, malgrat un acord de ple municipal. Hem comprovat com els ajuntaments de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, L’Hospitalet… sí publiquen a les seves webs els acords que prenen les seves juntes de govern, l’òrgan municipal amb més poder executiu. Per què no a Sils?

Les juntes de govern local s’ocupen de llicències d’obres, projectes municipals, recursos judicials que afecten el municipi, indemnitzacions cobrades per l’alcalde i els regidors, despeses i factures municipals, subvencions a entitats, etc, etc, etc. Més informació clicant aquí.

Ja es tornen a publicar algunes actes:

round-icon-small Febrer 2011. Després d’insistents campanyes a favor de la publicació de les actes dels plens municipals de Sils, intervenció del Síndic de Greuges inclosa, la secretaria municipal de Sils torna a publicar-les al web municipal. No es publiquen, però, ni l’ordre del dia ni les actes de les juntes de govern. Cliqueu aquí.

D’interès per a l’alcalde i el secretari municipal:

round-icon-small 25/11/2010. El Diari de Girona informa: El síndic avisa el batlle de Sils que no pot anul·lar acords de ple per decret. L’alcalde va decidir no publicar a la pàgina web les actes de les sessions plenàries i de les juntes de govern i Ribó li diu que ho ha de fer. Aquesta publicitat de les actes servirà per donar més transparència i donar accés a la informació a la gent del poble, que ara això no es fa. Les convocatòries de ple es pengen al web municipal però per trobar-les costa molt, sembla que sigui un tema clandestí.

round-icon-small 17/11/2010: El Síndic de Greuges respon la denúncia presentada pel regidor Miralles Güell (ICV-EUiA de Sils). Cliqueu les imatges:


Font: Bloc d’ICV


round-icon-small 9/02/2010: ICV passa a l’ofensiva i denuncia al Síndic de Greuges la manca de transparència informativa de l’Ajuntament de Sils:

4

TRANSPARENCIA – ACTES AJUNTAMENT AL SINDIC DE GREUGES
ESCRIT ENTRAT A REGISTRE EL 9 DE FEBRER, AMB Nº 2.596
.
Al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó i Massó.
.
Albert Miralles Güell, DNI , Cristina Simo Alcaraz , DNI , regidor i regidora del grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils, amb domicili al carrer , Població Sils, codi postal 17410.
Telèfon: , correu electrònic:
.
EXPOSEM
.
– Que la “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”, en el “Capitulo IV, INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANAS, en el art. 69”, dice: 1.- Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.

– Que ICV-EUiA-EPM varem presentar al ple de juliol del 2008 una moció que demanava:

– Les convocatòries de plens municipals ordinaris i extraordinaris, seran anunciades en la web municipal, als taulers d’anuncis i amb megafonia pels carrers, al mateix temps que es convoca les regidores i regidors.

– Que es publiquin les actes de totes les reunions, incloses les comissions informatives, en la web municipal.
.
Va esser aprovada per unanimitat de tots els grups : IdS-PM (PSC), CiU, AMS, ICV-EUiA-EPM. I es varen publicar les actes a la web i als taulers d’anuncis municipals, fins que amb l’argument de la llei de protecció de dades es varen deixar de publicar per decisió de l’Alcalde.
.
Gràcies a les webs locals de Sils, entre les quals tenim la sort de comptar amb « Sils, com més serem mes riurem « i « Des de Sils, camí d’ Ìtaca », hem pogut veure com un Ajuntament tan important com el de Barcelona, a hores d’ara, seguia publicant a la seva web oficial les actes de les reunions dels Plens Municipals i de les Comissions de Govern, sense problemes. I també d’altres, com l’ajuntament de Girona. Qualsevol persona ho pot comprovar.
.
Animats pel bon exemple de Barcelona i de Girona, en el darrer ple municipal varem tornar a presentar la mateixa moció que ja havíem presentat al juliol de 2008.
.
Passada a votació la moció, va resultar aprovada amb els vots de CiU, AMS i els nostres, però amb el vot en contra de IdS-PM (PSC), que amb quatre regidors governen en minoria front als/les set regidors/es de l’oposició.
.
Creiem que l’aprovació de la moció és una bona notícia per totes aquelles persones i grups que volem transparència, màxima informació a l’abast de tothom i participació activa de la ciutadania en els assumptes públics.
.
Val a dir que l’Alcalde ens va anunciar abans de la votació, que encara que fos aprovada, ell no publicaria les actes. Aquesta afirmació es pot llegir en el acta complerta de la sessió, pero no en el acta resumida que es publica en la web municipal. (Adjumtem les dues actes, corresponents al ple ordinari del dia 5 de novembre del 2009).
.
També volem informar que els regidors i regidores tenim còpia de les actes, que està clar que a qui restringeix l’Alcalde el dret a la informació és al conjunt de la ciutadania, a la que no se li vol facilitar la informació.
.
– Què actualment a la web municipal es publiquen “EXTRACTES ACORDS SESSIONS DE PLE”, que no donen informació ni del debat ni de les votacions del ple, ocultant una part d’informació a la ciutadania. Cap informació a la web de les actes de la Junta de Govern Local ni de les Comissions Informatives.
.
Es pot verificar consultant la web municipal : http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ordenances%20Municipals/091105Plweb.pdf
.
Les convocatòries dels plens, es publiquen tard i malament. La del darrer ple, del dijous 14 de gener de 2010, es va publicar el mateix dia al migdia. I la publicació es fa en un espai amagat. Cal entrar a la web municipal, anar a “l’Ajuntament”, després a “secretaria” i consultar les convocatòries i els extractes acords sessions de ple.
.
– Què adjuntem còpia de l’informe del secretari municipal on es vol justificar la limitació d’informació en base a la llei de protecció de dades, de data de 18 de març del 2009..
.
Per tot això us
.
DEMANEM
.
Què El Síndic de Greuges de Catalunya intervingui per garantir el dret d’informació dels ciutadans i les ciutadanes de Sils, d’acord amb el que diu la Llei de Bases de Règim Local : “Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”.
.
Què El Síndic de Greuges de Catalunya intervingui
.
Perquè es publiquin complertes a la web municipal les actes de les sessions del ple, de les juntes de govern i de les comissions informatives.
.
Perquè es publiqui en lloc destacat de la web municipal amb antelació suficient les convocatòries dels plens municipals, ordinaris i extraordinaris.
.
La qual cosa esperem obtenir
.
Sils, 25 de gener 2010.
.
Al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó i Massó.
.
Font: La Veu de Sils [divendres 26 de febrer de 2010]

.
Llegiu també:

  1. Secretisme ?
  2. Debats retallats o censurats (extractes en lloc d’actes)
  3. Actes no publicades
  4. Transparència (mesures anticorrupció)
  5. El Síndic en temps de l’alcalde Rovira
Anuncis

Accions

Informació

11 responses

27 02 2010
.Transparència/foscor

Articles d’opinió
Transparència o Foscor

CASIMIR ALIAS I RODRIGUEZ – 07/06/2009

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes elimina de la seva pàgina web oficial, la publicació de les Actes de les Juntes de Govern Local i les dels Plens

Després d’anys d’informació pública, el nostre ajuntament, ha decidit que es deixi als ciutadans del municipi en la foscor, sense una informació que els permet, almenys, conèixer en que gasten part del seu temps, pagat amb els nostres impostos, els senyors alcalde, tinents d’alcalde i regidors.

De forma sorpresiva, sense cap previ avís, un ciutadà de a peu a qui li agrada estar informat dels assumptes que tracten els nostres governants municipals; quines iniciatives, quines millores o qué polítiques, duen a terme a l’exercici de la seva funció pública per a la qual van ser elegits democràticament; de forma unilateral i sorpresiva, deia, decideixen ocultar a la ciutadania del municipi i a l’opinió pública, la informació de les seves activitats, emparant-se en un dictamen, el 3/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que en les seves conclusions finals indica:

“Amb caràcter general no resulta justificada la difusió a través de la web municipal del contingut de les actes de la Junta de Govern, ni les actes del ple quan continguin dades que puguin afectar el dret a l’intimitat o altres dades de caràcter personal“.

Però el nostre ajuntament estimat, simplement es limita a tancar a la vista dels ciutadans, una informació que hauria de ser transparent, concreta i àmplia com a mesura de natural actuació, i en qualsevol cas, extraient de la informació aquelles dades que puguin afectar el dret a l’intimitat o altres dades de caràcter personal.

¿Què temen els nostres governants municipals? ¿No tenim dret els ciutadans a la informació? ¿És el nostre ajuntament un ens fosc que no vol compartir la informació amb els seus ciutadans?.

Tan sol cal accedir a les pàgines web d’ajuntaments del nostre entorn per observar que sol el nostre, actua de forma incoherent, obsoleta, prepotent i sense tenir en compte el dret a la informació, dels seus conciutadans.

Com a veí d’aquest municipi, els sol·licito que modifiquin la seva actitud i s’atinguin estrictament, al compliment de les normes de transparència i informació pública i al dictamen de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en la seva conclusió final.

Font: http://www.vilanovadigital.com/espais/blocs/viewdoc.asp?Iddoc=23458

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

MÉS INFORMACIÓ:

https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/11/02/secretisme-antidemocratic/#comments

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

ACTES DE JUNTES DE GOVERN
Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona, L’Hospitalet…, sí publiquen:

* http://www.girona.cat
* http://w3.bcn.es
* http://www.paeria.es
* http://www.tarragona.cat
* http://www.l-h.cat

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

25 11 2010
SÍNDIC AVISA ALCALDE

El síndic avisa el batlle de Sils que no pot anul·lar acords de ple per decret

L’alcalde va decidir no publicar a la pàgina web les actes de les sessions plenàries i de les juntes de govern i Ribó li diu que ho ha de fer

El ple va prendre la decisió de publicitar les actes de plens, juntes de govern i comissions l’any 2008.
Carles Colomer

SILS | E.BATLLE
El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó assegura que anul·lar acords de ple no és una competència de l’alcalde, sinó que al seu parer “si hi ha voluntat de canviar una decisió presa pel ple, ha de ser el mateix ple qui decideixi respecte a això” i per tant, al parer de Ribó “no resulta, doncs, ajustat a dret, que l’alcalde decideixi, unànimament, sobre la vigència o la suspensió d’una decisió adoptada pel ple“.

Aquestes dures afirmacions, les fa el Síndic en una resolució d’una queixa del grup d’ICV de Sils, que es troba a l’oposició, que va enviar-li l’any passat després que per decret d’alcaldia Martí Nogué (IdS) el 23 d’abril decidís “suspendre la publicació en la pàgina web de Sils de les actes dels plens, juntes de govern local i comissions informatives”. Uns fets que des del consistori es van argumentar dient que així ho determina la Llei de Protecció de Dades (15/1999). Aquesta resolució d’alcaldia va arribar un any després que el ple decidís per unanimitat de tots els grups que les actes es publicitarien al web municipal, però al final no s’ha materialitzat.

La resolució del síndic assegura que la llei 29/2010 d’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya assegura que pel que fa als acords de ple hi ha “la necessitat de donar compliment al deure de publicar les actes” i, pel que fa als acords de Junta de Govern i de les Comissions Informatives, cal que l’administració municipal “actuiï en compliment del principi de congruència amb els propis actes, garantint en tot cas, la protecció de les dades personals (…)” i que per tant, les administracions tenen el deure de difondre-ho a través dels seus mitjans electrònics.

Tot i ser taxatiu en aquests dos aspectes, pel que fa a la publicació de les convocatòries de les sessions plenàries al web municipal de Sils, el síndic de greuges diu que “ha suggerit” al consistori que es publiqui “amb un mínim de dos dies d’antelació a la data de celebració del ple”.

Satisfacció i prudència d’ICV

Aquesta resposta del síndic de greuges satisfà al grup d’ICV de Sils, explica el portaveu del grup municipal Albert Miralles. Tot i això, és prudent i espera que “la clau és que a partir d’ara es normalitzin les coses i les actes es publiquin al web”. I recorda que en l’actualitat, en alguna ocasió s’han penjat al portal municipal algunes convocatòries de ple “però per trobar-les costa molt, sembla que sigui un tema clandestí”.

A banda d’això, com també diu Rafael Ribó, aquesta publicitat de les actes servirà per “donar més transparència i donar accés a la informació a la gent del poble, que ara això no es fa“.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/11/25/sindic-avisa-batlle-sils-que-no-pot-anullar-acords-ple-decret/448077.html

25 11 2010
Anònim

Se’ns enganya anomenant independents regidors que són del PSC-PSOE, no es publiquen les actes dels plens, s’amaga el contingut de les juntes de govern, no es respecten molts acords del ple municipal, es manipulen algunes editorials del Quadern de Sils, l’alcalde administra arbitràriament les mocions que els grups
municipals volen presentar al ple municipal i finalment es nega el dret de paraula al públic en els plens municipals (amb l’excusa que a l’alcalde li molesten les intervencions d’un ciutadà en concret, quan a Sils som 5000 ciutadans i ciutadanes). I segur que aquí no s’acaba la llista. Ajuntaments “democràtics” ?

25 11 2010
DES DE LLORET

El nostre equip de govern també amaga informació (+M)

Font: Diari de Girona

Aquesta noticia pertany a un fet que succeix a la població veïna de Sils pero que degut a la seva importancia i a la vinculació amb el que també està succeint a Lloret em decidit publicar-la. I diu així…

El Síndic en una resolució d’una queixa del grup d’ICV de Sils, que es troba a l’oposició, que va enviar-li l’any passat després que per decret d’alcaldia Martí Nogué (IdS) el 23 d’abril decidís “suspendre la publicació en la pàgina web de Sils de les actes dels plens, juntes de govern local i comissions informatives”. Uns fets que des del consistori es van argumentar dient que així ho determina la Llei de Protecció de Dades (15/1999). Aquesta resolució d’alcaldia va arribar un any després que el ple decidís per unanimitat de tots els grups que les actes es publicitarien al web municipal, però al final no s’ha materialitzat.
La resolució del síndic assegura que la llei 29/2010 d’ús dels mitjans electròniccs en el sector públic de Catalunya assegura que pel que fa als acords de ple hi ha “la necessitat de donar compliment al deure de publicar les actes” i, pel que fa als acords de Junta de Govern i de les Comissions Informatives, cal que l’administració municipal “actuiï en compliment del principi de congruència amb els propis actes, garantint en tot cas, la protecció de les dades personals (…)” i que per tant, les administracions tenen el deure de difondre-ho a través dels seus mitjans electrònics.

Des de el Millor…

Els politics al poder s´han agafat la llei de protecció de dades com excusa per amagar els seus actes. Una llei on els polítics irregulars intenten agafar-se per evitar que la ciutadania tingui la facilitat de veure els seus actes indecents i irregulars.

A Lloret patim el mateix fet. Les juntes de govern i les comissions informatives “enlluernen” per la seva absència, i pel que fa als plens municipals des de ja farà un any que a Lloret, ja no es penjen a la web amb l’única voluntat de no permetre que la ciutadania estigui ben informada (a menys que no sigui per nova radio Lloret, el butlleti municipal ( de ciu),  tv crespo i la revista convergent cel obert). 

Podriem ampliar-ho a molts altres temes com el de que no es retransmeteixin les preguntes del públic al final del ple… o mantenir tancada les oficines d’urbanisme amb clau a menys que no tinguis hora concertada ( que estrany que a recaptació aixó no passi oi ?)

En breu ampliarem aquesta informació, pero senyors de ICV de Lloret,  perque no segueixen l’exemple dels seus companys de Sils i obliguen a que es faci el mateix a Lloret ??

PD: pel que fa a la foto posada en aquesta informació, no us perdeu el butlletí d´aquest mes, que en breu tindreu a la bústia, hi encara entendreu més el motiu.

Font: http://www.lloretopina.com/ca/el-nostre-equip-de-govern-tambe-amaga-informacio-m/321

22 02 2011
JA ES TORNEN A PUBLICAR LES ACTES!!!

Febrer 2010. Després d’insistents campanyes a favor de la publicació de les actes dels plens municipals de Sils, intervenció del Síndic de Greuges inclosa, la secretaria municipal de Sils torna a publicar-les al web municipal.

Observeu la gran diferència entre els “extractes” i les actes:

ACTES DE PLENS

EXTRACTES ACORDS SESSIONS DE PLE

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesPlens.aspx

5 03 2011
DdG

Sils publica les actes de ple al web municipal després dels avisos del Síndic
El portaveu d’ICV Albert Miralles es mostra satisfet que finalment les seves queixes hagin fet efecte

SILS | E.B.
L’Ajuntament de Sils ha començat a publicar les actes de ple a la seva pàgina web municipal després que el grup municipal d’ICV denunciés al síndic de greuges Rafael Ribó que malgrat haver-hi un acord de ple en què hi havia el compromís de la seva publicació, no s’estava duent a terme.

De fet, el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó a finals d’any va assegurar que anul·lar acords de ple no era una competència de l’alcalde Martí Nogué (Ids) i que, per tant, no podia emetre un decret d’alcaldia on es deia textualment que s’havia decidit “suspendre la publicació a la pàgina web de Sils de les actes dels plens, juntes de govern local i comissions informatives”. Davant d’això, ICV va recórrer al síndic de greuges, que va donar el toc d’alerta al consistori silenc, que finalment ha decidit començar a publicar les actes de ple. Aquestes es poden consultar a l’apartat que fa referència a Ajuntament i es troben dins del subapartat Serveis Administratius, a l’àrea de Secretaria.

Des d’ICV, el regidor Albert Miralles explica que es mostren satisfets que finalment l’equip de govern d’IdS hagi decidit fer cas als avisos del Síndic i, per tant, publicar les actes de ple. Segons el síndic, la llei 29/2010 d’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya afirma que pel que fa als acords de ple hi ha “la necessitat de donar compliment al deure de publicar les actes”. I en canvi, pel que fa a Juntes de Govern i Comissions cal donar compliment a la protecció de dades personals si es publiquen les actes.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/03/05/sils-publica-actes-ple-al-web-municipal-despres-dels-avisos-del-sindic/469954.html

7 03 2011
LLORET

Sils publica les actes de ple al web municipal després dels avisos del Síndic

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/03/05/sils-publica-actes-ple-al-web-municipal-despres-dels-avisos-del-sindic/469954.html

El Govern de Sils havia decidit “suspendre la publicació a la pàgina web de Sils de les actes dels plens, juntes de govern local i comissions informatives”

En relació a les Juntes de Govern i Comissions informatives, el síndic ha dit que si es publiquen “cal donar compliment a la protecció de dades personals si es publiquen les actes” i precisament aquesta excusa de la protecció de dades ha estat la que ha servit a l’Ajuntament de Lloret per deixar de publicar les Juntes de Govern quan, si es vol potenciar la transparència municipal, al meu entendre s’haurien de publicar ratllant senzillament les dades que puguin vulnerar aquesta protecció.

Suposo que moltes vegades pel governant és molt més còmode que alguns acords no transcendeixin, i no per il·legals, sinó per “para-legals”… Dintre d’aquesta opacitat informativa hi situaria la consulta de projectes en exposició pública, on des de fa uns mesos se m’ha prohibit fer-ne fotos per poder consultar-los tranquil·lament a casa i no a peu dret en un mostrador analitzant un toxo de 500 pàgines. És clar que sempre queda el recurs d’entrar una instància i demanar-ne còpia del projecte en exposició; en aquest cas, haureu de pagar el cost de les fotocòpies, cosa molt normal, i si el voleu en format digital pagareu el cost del CD, però sabeu quan us cobraran per un CD que a la botiga val seixanta cèntims i que la còpia es fa en menys de 2 minuts: US COBRARAN 66€… un escàndol que no afavoreix gens la participació ciutadana, tot i que a lo millor és això el que es pretén…

Font: Lloret on line,

http://lloretonline.blogspot.com/2011/03/dissabte-5-de-marc-del-2011-lloret-i-la.html

18 06 2011
RETARD EN LA PUBLICACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS

RETARD EN LA PUBLICACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS MUNICIPALS.

CONVOCATÒRIES:

2011

ACTES DE PLENS 2011

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesPlens.aspx

30 06 2011
ACTES NO PUBLICADES

.

A data 30 de juny de 2011, les actes dels plens d’abril, continuen sense ser publicades. Per què?

Actes de plens municipals que el secretari municipal de Sils no ha publicat al web oficial de l’Ajuntament de Sils:

* 28 JUNY
* 11 JUNY
* 8 JUNY, no publicada
* 8 JUNY, no publicada
* 26 ABRIL, no publicada
* 14 ABRIL, no publicada
* 3 MARÇ, publicada
* 13 GENER, publicada

S’ignoren els motius del retard en la publicació.

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesPlens.aspx

5 07 2011
ACTES D'ABRIL

4-5 juliol: amb més de 3 mesos de retard, ja tenim les actes d’abril publicades al web municipal:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesPlens.aspx

12 07 2011
LLEGINT L'ACTA

LLEGINT L’ACTA DEL PLE:

– Es dóna compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2010. Amb conceptes curiosos com, Saldos de dubtós cobrament: 245.879,56 €.

Modificació pressupostària exp. 3/2011 per suplements de crèdits, crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria de l’exercici 2010 i baixa per transferència. Amb conceptes curiosos com, Indemnitzacions alts càrrecs: 106.900,00 €. Per quatre abstencions d’ICV-EUiA-EPM i CiU, i sis vots a favor d’AMS-AM i IdS-PM, s’aprova aquest acord.

– Reconèixer la relació de factures de l’any 2010 pendents d’aplicació. Amb factures curioses con els 295,00 € per Desenvolupamet de la web, els més de 20.000 € per treballs d’actualització de cadastre, o les dues mensualitats de 2.031,31 € que va cobrar l’alcalde Nogué, entre d’altres mensualitats i factures. Per quatre abstencions d’ICV-EUiA-EPM i CiU, i sis vots a favor d’AMS-AM i IdS-PM, s’aprova aquest acord.

Font: Ple extraordinari de 14 abril 2011.
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/110414Pl.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: