Finances municipals

24 06 2011

Deute viu a 31/12/2010: 2.201.000 €
Deute viu a 31/12/2009: 2.825.000 €
Deute viu a 31/12/2008: 2.185.000 €Setembre 2010. Es van destapant notícies sobre la situació econòmica real de l’Ajuntament de Sils. El deute bancari a finals de 2009 era de 2.825.000 euros!. CiU de Sils parla de “mala gestió i l’endeutament provocat per decisions desafortunades de l’actual equip de govern”
. També sabem que l’Ajuntament preveia ingressar 300.000 euros, però només ha recaptat uns 15.000 en impost de construccions. Qui va fer els càlculs?. El tancament del 2009 informa d’un dèficit d’uns 270.000 euros. L’alcalde no descarta que Sils hagi d’engegar el seu primer pla de sanejament. La nova biblioteca municipal que s’havia de construir a la zona de l’estació queda posposada, mentre s’acumulen els barracons escolars al clot de Mallorquines, però pròximament s’inaugurarà un gimnàs municipal amb sauna i massatges. El regidor de finances, Andreu Arredondo Rodríguez, és diplomat en Ciències Empresarials i està afiliat al PSC-PSOE. Novament caldrà pagar 60.000 euros al senyor Llistosella perquè ens faci la “tercera” versió del POUM. Més informació: clicant els comentaris.

Sense Ésdansa?

Estiu 2010. Fonts solvents informen que no es farà la tradicional Ésdansa de l’agost a Sils i que la regidoria de Cultura ha deduït que la crisi també ha arribat a l’Ajuntament de Sils. De confirmar-se la notícia, ni sopar de Santa Rita ni Ésdansa.

Finances de l’Ajuntament de Sils, endeutament, crisi econòmica, gestió econòmica, davallada de les llicències d’obres, mesures d’estalvi, les indemnitzacions dels polítics, les juntes de govern i els plens extraordinaris, el sou dels funcionaris i el sopar de Santa Rita. Més informació llegint els comentaris.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també:

Anuncis

Accions

Informació

28 responses

13 01 2008
LNC

Trobo fantàstic aquest punt:

“Amb un exercici de transparència volem posar sobre la taula la falta de cooperació de l’actual equip de govern per aportar els nostres coneixements i experiència en la gestió municipal. Creiem que Sils s’ha de beneficiar de tots els regidors del Ple, i amagar informació no sembla la millor manera.”

Felicitats tb ICV!

13 01 2008
xibarri

aquest xibarria amb X majúscula no sóc jo, denunci-ho una suplantació d’identitat als autors del bloc.

14 01 2008
xibarri

No em crec res del que diuen ICV, fins ara si que es gastava el diners sensa solta ni volta, penso que és massa d’hora per jutjar ningú demalgastador i suposo que la majoria de despeses son fruit de l’alterior mandat. Fins d’aqui 4 anys no es podra saber veritablement qui de debó es malgastaba els diners i qui ha restringit les despeses. Els de ICV no paren de demanar que es constituexin diferents consells (poum, dones, juventut..)i aixó si que representa unes despeses extres, quan es poden incloure en altres o que ja hi son presents però s’anomenen diferent i no en calen d’especifics.

14 01 2008
Birulai

Avís per navegants:

Els consells no valen ni un €. Només són reunions de gent q vol millorar les coses, camps d’interès, i vol comptar amb gent del poble. No només regidors…

IDS ha contractat l’estudi… decisó pròpia – i només d’IDS.

No de CiU – Rovira.

Biru

14 01 2008
xibarri

Els regidors si que cobren per anar als consells noi!

14 01 2008
Alguns aclariments....

Incentivar que la gent participi costa diners.
Però, perquè per altres coses si que hi ha diners?. Depèn es clar de les prioritats…
De totes maneres que els regidors cobrin o no és molt relatiu ja que el mateix ple pot aprovar que no es cobri l’assistència a aquests consells. De totes maneres són els que governen els que assisteixen, no els de l’oposició! es a dir el regidor responsable del sector.

14 01 2008
Bloc

Es cobra o no es cobra per anar als consells locals?

De l’acta del ple de 12 juliol 07:

“Establir, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que a continuació es relacionen, el següent règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats :

Ple : Presidència 400 €, Regidors 200 €
Junta de Govern Local : Presidència 275 €, Regidors 175 €
Comissions Informatives: Presidència 250 €, Regidors 150 €
Meses de Contractació: President 200 €, Vocals 130 €
Consells Municipals: President 200 €, Vocals 100 €
Junta de Portaveus: President 250 €, Vocals 150 €”

Font:
http://www.webgipal.net/Sils/download/070712Pl.pdf

14 01 2008
LNC

però això és pot modificar… no?

14 01 2008
Alguns aclariments....

I tant que es pot modificar…!!.

14 01 2008
xibarri

Aixó nens es va aprovar per tos els grups per unanimitat, es pot canviar, si, però hi han d’estar tots d’acord també i si es va aprovar aixó segurament no te sentit tornar-ho a fer.

14 01 2008
xibarri

I seguramnet els que estariem més en descord serien els de ICV que sempre estan apunt de anar a consells per poguer enbutxacar calerons, com tot bon comunista que es preu-hi…

14 01 2008
LNC

tot i totes tenim un passat 🙂

14 01 2008
LNC

Colta’m xibarri tu que ets de la casa i tens un suplantador podries demanar que es posés de nick enganxina i fes de secre a aquest bloc 🙂

14 01 2008
Pili

faig números, quan costa un ple:

alcalde, 400 x 1
regidors, 200 x 10
el secretari cobra hores extres per anar al ple o ja va inclos en el carrec?
no faig conya, només pregunto!
algun altre funcionari municipal fa hores extres per tenir obert el local, vigilància, tancar portes i llums quan acaba la reunió … ?

Total provisional: 400 + 2000 = 2400 euros, IVA inclòs
400.000 de les antigues pesetes

Potser m’he equivocat?. Doncs, compte a fer massa plens extraordinaris, i aprofiteu els ordinaris fent acords utils pel poble, que les reunions ens surten cares! 😉

14 01 2008
LNC

Tranquil.la Pili, que això ens ho cobren a Vallcanera.

14 01 2008
Botifler

A veure si posem la lupa als Plens i veiem si es fa feina…

Els hauriem de gravar per tal q tot el poble fos capaç de saber q hi passa.

A veure si s’els rasken o fan el paperet.

Buti

15 01 2008
xibarri

Doncs el de ICV encara diuen que s’en fac pocs de plens…aixó es procurar per l’economia dels silencs?

16 02 2010
PRESSUPOSTSOS 2010

dilluns 15 de febrer de 2010
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2010

PLE EXTRAORDINARI PRESSUPOSTOS 2010 – DIVENDRES 19 DE FEBRER A LES 19 HORES

ICV-EUiA-EPM – BREU ANALISI INICIAL

ICV-EUiA-EPM de Sils va sol•licitar la següent informació a l’Ajuntament, el dia 11 de Febrer, que no va rebre, per la negativa de l’Alcalde a facilitar-la:

– La liquidació complerta de 2009, enviada a la Sindicatura de Comptes.
– Informe interventor, sobre el Romanent de Tresoreria, a 31.12.2009; (de la liquidació) i desglossament Romanent de Tresoreria Afectat i Despeses Generals.
– Informe interventor del saldo del compte 409 (Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost; factures 2009 que es preveuen pagar amb crèdit pressupostari del 2010.
– Document Bases Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sils vigent pel pressupost 2010, data i acta aprovació; segons RD 500/1990.

Alguns comentaris sobre el projecte de pressupostos 2010 presentats per l’Alcalde en diverses reunions amb els grups municipals:

Dels pressupostos de 2009, hi ha previst un augment en els de 2010 de 1000000 d’euros en els ingressos, de 4.235.210 a 5.246.429€, creix un 23.87%.

Creix el capítol 1 d’impostos directes, un 21,712%, fins a 2.260.935€, bàsicament per la incorporació del IBI, per la sentencia de l’autopista, que són 355.935 €.
Es redueix el capítol 2 d’impostos indirectes, de 300.000 a 150.000€. El ICIO (Impost sobre construccions, instal•lacions i obres) es redueix un 50%. La retallada continua sent poc realista, tenint en compte la liquidació del 2009, que front els 300.000€ inicials hi han hagut tant sols 9.530€ de drets reconeguts i només 1.453 de recaptació neta.
Creix el capítol 3 de taxes, preus públics i altres ingressos, un 27,85%, quasi bé un 30%, fins a 952.400€. La liquidació del 2009 ens diu que sobre els 744.896€ pressupostats l’any passat hi han hagut 849.364€ de drets reconeguts, amb 661.682€ de recaptació neta i 187.682€ de deutes pendents de cobrament. Aquestes dades nomes es poden explicar, pel fort augment de taxes i impostos municipals de 2009, d’un 4% i un 5% en el preu de l’aigua, quan la inflació real va ser del 0.8% a finals d’any. Hi ha hagut un fort increment de la partida precisament en un any de forta crisi econòmica amb moltes persones a l’atur en la nostra localitat.
Capítol 4 de transferències corrents, creix per l’aportació del “PLAN ZP – 2”, en 105.074€., passant de 744.896€ a 952.400€.
El capítol 5 d’ingressos patrimonials es redueix el 10%, quedant en 105.945€.
El capítol 7 transferencies de capital creix de 31.707€ a 500.753€, un 1.479%.
Gaire bé tot l’augment es justifica amb la partida de 436.746 € de SOREA, empresa concessionària de l’aigua, pel finançament de la construcció d’una conducció d’aigua de la dessaladora de la Tordera fins a Sta. Coloma de Farners. És un projecte de l’ACA, que córrer amb el 50% de la inversió i vol fer pagar l’altre 50% als municipis que vulguin rebre aquesta conducció.

Les partides de despeses previstes pel 2010 creixen en el capítol 1, despeses de personal, de 1.443.381€ a 1.568.234€, un 8,65%.
El capítol 2 de despeses corrents, en bens i serveis, passen de 1.759.939€ a 1.931.854€, creix un 9.76%.
El capítol 3 de despeses financeres es redueix, de 1110.189€ A 91.238€, un 17.19%.
El capítol 4 de transferències corrents passa de 500.942€ a 521.579€, creix un 4.12%. A destacar la dotació de 60.000€ per la redacció de projectes i de 63.000€, per l’adjudicació del local xamfrà avinguda. Costa Brava i Jacint Verdaguer.
El capítol 6 d’inversions reals creix de 172.995€ a 368.277€, un 112%, pel soterrament del pas de l’estació – conveni ADIF de 60.000€ i per 436.746€ l’empresa concessionària aigua SOREA.
El capítol 7 de transferències de capital queda amb 496.746€.
El capítol 9 d’actius financers passa de 247.761€ a 268.498€, creix 8.37%.

La plantilla orgànica 2010 es vol augmentar en dos educadores per la Llar, una de les dos condicionada al nombre de matriculacions de nadons.
També, promocionar una plaça d’Auxiliar Administratiu/va a Oficial Administratiu/va, amortitzant la plaça d’auxiliar.
Promocionar una plaça de peó de la brigada a Cap de la brigada, sense amortitzar la plaça de peó.

Subvencions entitats 2010, en general es manté l’import del 2009.
La partida a entitats i associacions culturals es redueix, de 210.404€ de 2009 a 206.746€ al 2010.
Mentre, que la major partida, per l’associació organitzadora de festes i activitats a Sils, es manté igual – 106.730.
Es redueixen les partides d’educació, i creixen algunes que semblen destinades a fer mes festes.
La partida per a entitats urbanístiques es manté igual, a 21.531€, igual que la partida de subvencions a empreses privades a 1.243€.
Creix la partida de subvencions a entitats i associacions esportives, amb dues novetats, el club petanca Sils i el club esportiu Sils, de 46.150€ a 47.647€. Es manté igual la partida a subvencions d’entitats i associacions, a 1.350€.

El nivell d’endeutament a efectes d’autoritzacions:
62.27% < 110%, a 1 de gener 2010 i 55.52% < 110%, a 31 de desembre 2010.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/02/pressupostos-municipals-2010.html

25 05 2010
.4 articles del passat

1. Document elaborat per ICS-EUiA, publicat al seu bloc. Si algun altre partit genera opinió o anàlisi sobre aquestes qüestions, les publicarem aquí.

Crítica Gestió Econòmica IDS a l’ajuntament

Malgrat no haver fet auditories l’ajuntament va encarregar un informe a un titulat en excedència (Miquel Puig i Castañé) amb coneixements una mica desfasats, a més amb un cost aproximat de 2000 euros (a l’ajuntament d’Anglès els facturava uns 42.75 euros per hora ho podeu trobar amb el Google) (…)

El grup d’ICV-EUiA després de fer una lectura de l’Informe publicat a l’Octubre considera que la ciutadania ha de tenir coneixement dels principals punts:

* Sils té un elevat nivell d’endeutament des de 2006 en relació al seu pressupost. L’increment del deute és de 1,55 M de euros en un sol any de 2005 a 2006 – uns 260 M de pessetes. El deute es va situar a 2006 a: 2,310 M de euros. Però el sorprenent és que segons l’informe de l’ajuntament gestionat per IDS preveu tancar el 2007 amb encara més deute: 2,379 M de euros, és a dir 69 mil euros més.
* El més sorprenent és que en el informe no es descriuen les condicions del contracte, és a dir quines condicions té el préstec, com es va otorgar, i amb quins criteris…
* I sobretot perque l’ajuntament necessitava els diners? A que s’han destinat?
* El nivell de tresorería – caixa – sense afectar és a dir de lliure disposició és de 1.87 M de euros.
* L’informe no indica el nivell d’avals de l’ajuntament.
* L’informe no publica tots els capítols pressupostaris, és a dir de l’1 al 9. No és per tan transparent, i podria amagar venda de patrimoni de l’ajuntament – ja que el capítol 6 – no és publica. I sobretot obvia el ha passat amb els capítols relacionats amb les inversions – capítols 6, 7 i 8.
* L’informe no desglosa els principals imports dels diferents impostos, per tan la oposició no sap l’evolució de la recaptació.
* L’informe no fa un desglós dels sous. Seria per tan crucial saber que cobren els diferents empleats per motius de transparència.

Amb un exercici de transparència volem posar sobre la taula la falta de cooperació de l’actual equip de govern per aportar els nostres coneixements i experiència en la gestió municipal. Creiem que Sils s’ha de beneficiar de tots els regidors del Ple, i amagar informació no sembla la millor manera.

Entenem que si la conjuntura econòmica ha estat favorable l’ajuntament hauria d’haver incrementat el seu estalvi i haver reduït el seu endeutament, però ans el contrari l’ha incrementat inclús durant 2007. Per afrontar una crisi econòmica com la que es preveu per 2009 i 2010 tothom sap que és millor no tenir deutes.

Quan costarà al 2007 i 2008 mantenir aquest elevat nivell d’endeutament? Tothom sap com pugen les hipoteques, doncs l’ajuntament no és aliè a aquest procés.

ICV-EUiA vol treballar per la prosperitat de Sils, i començar per les finances públiques és el primer pas.

L’Equip Municipal de Sils d’ICV-EUiA

Font: La Veu de Sils

2. ICV de Sils sosté que els comptes municipals es ressentiran de la crisi econòmica

A.P.. Sils.

La conjuntura econòmica dels pròxims anys, que preveu una recessió, pot perjudicar greument l’Ajuntament de Sils, segons el grup municipal d’ICV, a l’oposició. El cap de llista, Albert Miralles, sosté que un informe encarregat pel govern (Independents de Sils) revela que hi ha un deute de 2,3 milions d’euros, dels quals 1,55 es van acumular entre el 2005 i el 2006. «Això suposa un 70% d’endeutament i, tot i que es troba dins els límits legals, hi ha una preocupació política ja que afrontarem aquesta crisi econòmica amb els comptes poc sanejats», va dir. Critica que aquest informe no és prou detallat i lamenta que la resta de grups tombessin la proposta de fer tres auditories (econòmica, urbanística i de gestió).

Font: El Punt Diari, 15 gener 2008

3. 500.000 euros menys per llicències d’obres

Sils preveu ingressar 500.000 e menys en llicències d´obres respecte al 2007
El pressupost xifra la recaptació en 600.000 euros per aquest any

E.Padilla, Sils.
Els pressupostos per a 2008 elaborats per l’Ajuntament de Sils i que van ser aprovats el passat desembre preveuen uns ingressos en concepte de llicències d’obres que ascendeixen a 600.000 euros, mentre que el plec econòmic de 2007 xifrava l’entrada d’actius a través d’impostos a la construcció en 1.100.000 euros. L’Ajuntament, per tant, espera en principi recaptar mig milió d’euros menys que en l’exercici anterior a causa del replegament que s’ha donat en els darrers mesos en el sector de la construcció.

Segons el regidor d’Hisenda Joan Andreu Arredondo (IdS-PM), l’estimació s’ha fet a la baixa tenint en compte la tendència dels darrers quatre o cinc mesos, durant els quals la fal·lera constructora ha disminuït a Sils, tot i que no va descartar que finalment els resultats superin les previsions.

No opinen pas així però des del grup d’ICV de l’Ajuntament de Sils, que considera que l’estimació encara s’ha quedat llarga i que caldria rebaixar les espectatives fins a pressupostar només 300.000 euros en concepte d’impostos a la construcció. Sils està ara revisant el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i es preveu fins i tot rebaixar edificabilitats en alguns sectors respecte a l’aprovació inicial que es va fer durant el passat mandat. Un exemple d’aquest cas és el sector del carrer Mallorquines, on s’eliminaran les unitats d’actuació perquè els veïns puguin actuar per separat sense la necessitat d’impulsar plans urbanístics a canvi de reduir el volum edificable.

Font: Diari de Girona, 3-01-2008

03crw_9207.jpg

4. La devallada de l’habitatge i les finances de Sils

Aquest anàlisi és del grup ICV-EUiA. Feu-nos saber si algun altre partit silenc genera informació sobre aquest tema:

“La construcció ha estat el sector més dinàmic durant el 2006 … a la Comarca de la Selva. Aquest model ha estat “finiquitat” ja durant el 2007 i mort al nou any 2008. Cal doncs buscar un nou model econòmic per Sils, per potenciar els seus comerços, empresaris per millorar la qualitat de vida i la butxaca de tothom …

Els ajuntaments seran els que més perdran. No ho diem nosaltres, ho diu el Servei d’Estudis del BBVA en el informe del Gener 2007 (pàg. 25).

Si cauen els ingressos més encara l’ajuntament tindrà un dèficit i haurà de contractar deute. El nivell d’endeutament s’ha incrementat força durant el 2006, però durant el 2007 s’incrementarà encara més (59 mil euros). Aquesta no seria la millor opció per afrontar una crisi.

L’altre opció és vendre patrimoni… que en un contexte de crisi de construcció no tindria sentit ja que l’ajuntament perdria diners.

O una altra opció, restringir la despesa i adaptar-la a uns menors ingressos. És a dir menys serveis…

Així doncs el shock econòmic de la construcció afectarà les finances de Sils. Hem de pendre iniciatives per tal que l’activitat econòmica del poble no pateixi, i poguem prosperar econòmicament …”

Font: bloc La Veu de Sils, 10 gener 2008

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també,

El sou d’alcalde i regidors
Santa Rita i el sopar municipal
Totxo i finances municipals

25 05 2010
.2 articles d'actualitat

1. Els alcaldes acorden abaixar-se el sou fins a un màxim del 15%

Actualitzat a les 14:03 h 25/05/2010

Pagans: “El decret matava el món municipal”

L’executiva de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha acordat, per unanimitat, una rebaixa del sou dels alcaldes i càrrecs electes de fins al 15%. Tant els alcaldes com els càrrecs electes s’abaixaran el sou en funció de la retribució que reben i en sintonia amb el decret del govern espanyol que situa aquesta reducció entre el 0,25% i el 15%. En roda de premsa, el president de la FEMP, Pedro Castro, ha informat que els alcaldes, amb sous similars al president del govern espanyol, experimentaran una rebaixa salarial del 15%, mentre que la reducció per a sous equivalents a secretaris d’Estat, serà del 10% i així successivament fins a la disminució mínima del 0,25%.

La FEMP ha decidit aplicar una rebaixa del sou dels alcaldes del 15% durant una reunió on també han analitzat el decret llei sobre les mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic. El president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Pedro Castro, ha agraït la “sensatesa” del govern espanyol en canviar el decret i posposar set mesos la restricció perquè els ajuntaments puguin endeutar-se. En declaracions a Telemadrid, Castro ha afegit que aquesta modificació per permetre als consistoris accedir al crèdit fins al 31 de desembre del 2010 sembla lògica perquè no es poden “canviar les regles de joc a meitat de partit”.

Alhora, a Catalunya alguns dels alcaldes que ahir van convocar plens d’última hora per aprovar crèdits abans que entrés la mesura en vigor, avui s’han mostrat relaxats amb l’ajornament fins a finals d’any de la restricció d’aprovar crèdits a llarg termini.

Així ho ha manifestat el president de la federació catalana de municipis i alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que ha indicat que “la millor solució ha estat la rectificació que s’ha produït i que s’ha fet pública”. Bustos ha defensat en declaracions a “Els matins” de TV3 que la imatge d’alguns ajuntaments que s’han excedit en la seva despesa els ha perjudicat, però que el govern espanyol s’ha adonat a temps que no es pot generalitzar.

Tot i això, els alcaldes catalans han subratllat que amb la política erràtica del govern espanyol serà molt difícil recuperar la confiança econòmica. L’alcalde de Sant Cugat del Vallès, Lluís Recoder, ha de “despropòsit absolut tractar tots els ajuntaments igual, els que estan molt endeutats i els que tenen una ràtio d’endeutament molt baix”. Per això ha indicat: “Celebro aquesta correcció, ara bé, no sé si, amb aquest anar i venir, aquesta política erràtica dóna la solidesa econòmica que se li exigeix al senyor Zapatero”.

Font: http://www.3cat24.cat/noticia/691025/economia/Els-alcaldes-acorden-abaixar-se-el-sou-fins-a-un-maxim-del-15

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

2. El govern espanyol rectifica i permet als ajuntaments endeutar-se fins al 2011
Actualitzat a les 14:56 h 25/05/2010
El govern espanyol rectifica i permet als ajuntaments i corporacions locals endeutar-se fins a finals d’any. El Butlletí Oficial de l’Estat publica aquest dimarts unes rectificacions respecte a la mesura que publicava aquest dilluns mateix i que prohibia als ajuntaments contraure crèdits a llarg termini fins al 2012. La mesura va agafar per sorpresa molts consistoris i diputacions, que aquest dilluns van celebrar plens extraordinaris per aprovar amb urgència crèdits. Precisament, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies es reuneix aquest dimarts per valorar aquesta mesura.

Els ajuntaments i corporacions locals podran endeutar-se sense restriccions fins a finals d’any. La mesura s’ha conegut aquest dimarts a primera hora després que dilluns el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar que els ajuntaments tenien prohibit endeutar-se a llarg termini fins al 2012 i després que alguns ajuntaments i diputacions van aprovar d’urgència dilluns a la tarda operacions creditícies que en alguns casos ja tenien pactades.

Finalment, el BOE ha publicat aquest matí unes rectificacions que donen als ajuntaments i les entitats municipals set mesos de marge per endeutar-se i estableix l’inici de la prohibició de contraure crèdits a llarg termini en l’1 de gener del 2011.

Font: http://www.3cat24.cat/noticia/690945/economia/El-govern-espanyol-rectifica-i-permet-als-ajuntaments-endeutar-se-fins-al-2011

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també,

El sou d’alcalde i regidors
Santa Rita i el sopar municipal
Totxo i finances municipals

8 09 2010
DÈFICIT: 270.000 €

En preveia 300.000
Sils recapta uns 15.000 euros en impost de construccions
El tancament del 2009 informa d’un dèficit d’uns 270.000 euros i el consistori fa ajustaments

El ple de Sils va aprovar el compte general del 2009 en l’última sessió.

SILS| E.BATLLE

L’Ajuntament de Sils ha fet balanç de l’any 2009 i ha comprovat que dels 300.000 euros que preveia ingressar en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) finalment n’ha recaptat uns 15.000 euros nets. I és que en un inici en va aconseguir ingressar uns 100.000 però llavors ha hagut de retornar els impostos d’algunes obres que no s’han desenvolupat els darrers anys, afirma el batlle, Martí Nogué (IdS). Això ha produït que no s’hagin pogut injectar 85.000 euros a les arques municipals castigades per la crisi econòmica.

Aquest fet, de retruc ha provocat que el tancament del compte general de l’any 2009 de l’Ajuntament de Sils tingui un dèficit d’uns 270.000 euros. I és que el batlle, argumenta que la situació econòmica “el 2009 ha estat el pitjor, perquè no s’ha ingressat el previst en tema d’obres”. Davant d’aquest fet, el consistori ja preveu en el pressupost del 2010 que durant aquest any s’ingressin la meitat del 2009, uns 150.000 euros i segons l’alcalde, “en aquests moments ja gairebé hi hem arribat”.

Aquesta situació econòmica marcada per la recessió, remarca Nogué, obliga a fer ajustaments en les despeses i ressalta que “durant aquest any només fem i farem només allò imprescindible”.

Aquest mes de setembre, l’Ajuntament avaluarà la situació de les arques municipals i serà llavors quan es decidirà “si cal fer més ajustaments i on” i no descarta que Sils hagi d’engengar el seu primer pla de sanejament per tal que els números quadrin i es puguin sanejar les arques municipals.

I és que els darrers anys, Sils ha augmentat en despeses, remarca, ja que per exemple s’ha assumit per part del consistori les urbanitzacions de Vallcanera Park i les Comes; a més d’altres aspectes socials que ha assumit el consistori a causa de la crisi econòmica.

La biblioteca, posposada

Una de les decisions que ha pres el consistori després de veure la situació econòmica és posposar la construcció de la nova biblioteca municipal, que s’havia de fer a tocar l’estació de tren de Sils. Aquesta és una acció per restringir al màxim la despesa, explica el batlle, que augura que l’obra de moment no es podrà tirar endavant l’any vinent, tot i les previsions inicials del seu equip de govern.

Aquest és un equipament cultural que té el projecte aprovat des del mes de juny però el tancament de l’any 2009, relata l’alcalde, l’ha dut a prendre aquesta decisió “perquè ara farem el mínim, poques inversions, perquè estem malament”, remarca. Tot i això, Nogué és optimista de cara a l’any 2010, perquè considera que el pitjor any ha d’haver estat el 2009, almenys quan a recaptació d’impostos a Sils, assegura.

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/09/08/sils-recapta-15000-euros-impost-construccions/430781.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Opinió extreta del bloc d’ICV:

NO HI HAN DINERS!! L’ANY 2009 TANCAT AMB UN DEFICIT DE PROP DE 300.000 €. ESTA PREVIST UN PLA DE CONTENCIO DE LA DESPESA. PERO PEL POUM SI QUE HI HA DINERS : 60.000 € *!!

QUINA LLASTIMA QUE NO ES DEDIQUI EL MATEIX INTERES I DINERS A LES NECESSITATS SOCIALS DE LA GENT DE SILS !!

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/09/poum-altre-cop-en-marxa.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també,

El sou d’alcalde i regidors
Santa Rita i el sopar municipal
Totxo i finances municipals

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Sils:

· Andreu Arredondo Rodríguez, afiliat al PSC-PSOE:
http://www.socialistes.cat/psc_esl/El-Partit/Directori/Qui-es-qui/Andreu-Arredondo-Rodriguez

· Dades de 2007: Andreu Arredondo Rodríguez. Diplomat en Ciències Empresarials. Responsable de compres en una empresa paperera. Regidor durant un any dins el grup Independents de Sils.
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/09/20/ids/

9 09 2010
JO

HEM SEMBLA MOLT BE E INTELIGENTS TOT ELS CUMENTARIS PREGUNTES I RESPOSTES COMENTADES, I DONEN MOLTA INFORMACIO, PERO DIC:
SI UN SILENC TE UN DEUTE DE 6000 EUROS O MENYS ENS TREUEN FORA DE CASA, PERQUE SI AQUESTES PERSONES QUE DIRIGEIXEN UN AYUNTAMENT EL TENEN DE 270.OOO EUROS SEGONS AQUI ES COMENTEN .
NO VENEN ELS COSSOS DE SEGURETAT DE L’ESTAT I TAMBE ELS FAN FORA?
QUE SON DEUS AMOS I SENYORS DEL MON?

10 09 2010
VAIXELL A LA DERIVA?

– Quin nivell d’endeutament té l’Ajuntament de Sils?
– CiU de Sils el calcula en 550 € per silenc o silenca. Ho hem de multiplicar per 5.127 habitants?
– Podem demanar més préstecs ara que el totxo està de baixa?
– S’han fet bé els càlculs durant el període 2007-2011?
– Com quedaran les finances municipals quan es facin eleccions municipals, l’any vinent?
– Hi haurà diners per fer les típiques inauguracions de campanya electoral?
– El darrer Quadern de Sils de setembre, ¿ens pot aclarir aquests dubtes?
– El vaixell va a la deriva, com diu CiU de Sils?

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

LA XIFRA
75 per cent és el límit posat per la ministra. Els municipis que tinguin un endeutament inferior al 75% es podran endeutar més.

A la Selva, municipis com Blanes i Tossa estan immersos en un pla de sanejament, i la rectificació no els afecta. L’alcalde de Santa Coloma, Antoni Solà (CiU), va assenyalar ahir que tot i que estan per sota del llindar del 75% l’anunci no significarà cap canvi rellevant. “Hem alentit projectes aquest darrer any, faltaven alguns diners, com a la Casa Museu, i ara la podrem acabar tranquil·lament”, va afirmar. L’alcaldessa de Vilobí, Olga Guillem (CiU), va afirmar ahir que ja havien decidit que no suspendrien res perquè: “No podia ser que no ens deixessin endeutar”. I confiaven en la rectificació del govern espanyol. Vilobí també està per sota del 75% d’endeutament. També Sils. El seu alcalde, Martí Nogué (IdS-PM), assegurava ahir que encara no havien valorat la notícia i que tot està encara “molt poc definit”. Nogué va informar que ja havien demanar posposar l’execució de la biblioteca per l’any vinent sense perdre les subvencions.

Font: http://avui.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/297076.html

Dèficit 2009: 270.000 €.
Endeutament actual: CiU el calcula en 550 € per silenc o silenca:

Al nostre municipi … el vaixell va de forma clara a la deriva, sense cap patró i amb molts problemes –econòmics, de gestió i claredat– que s’intenten amagar o no es diuen.

Si a tot plegat hi afegim la mala gestió i l’endeutament provocat per decisions desafortunades de l‘actual equip de govern, podem dir que cada silenc deu avui 550 euros. Esperem que les il·lusions futures no ens facin perdre el camí, i puguem reconduir-ho tot plegat.

Com diuen en castellà, a mal tiempo buena cara, atès que vénen festes. Molt bona Festa Major a tots.

Font: Quadern de Sils 69, setembre 2010

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/ElQuadernDeSils/Quadern%20n%C3%BAm.69.pdf

12 09 2010
DEUTE: 2.825.000 €

Hem fet recerca i ja tenim la xifra de l’endeutament de l’Ajuntament de Sils. Hem comprovat que CiU de Sils no exagera quan diu que és com si “cada silenc deu avui 550 euros”. El deute ha augmentat respecte al de l’any 2008.

Deute de Sils a 31/12/2009: 2.825.000 euros
Població: 5.127 habitants
Deute per habitant: 551 euros

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
– No sabem si hi ha hagut endeutament addicional durant els mesos que portem de l’any 2010.
– Aquestes xifres de “deute viu” no inclouen el deute comercial, únicament el deute bancari.
– No tenim dades de l’any 2007 i anteriors:

El Ministerio de Economía y Hacienda publica hoy, por primera vez, datos sobre la deuda viva en euros a 31 de diciembre de 2008 de cada entidad local (…) La cuantía de la deuda viva (…) a 31 de diciembre de 2008, se ha valorado a partir de las siguientes operaciones de riesgo: créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos transferidos a terceros. La deuda viva no incluye, por tanto, la deuda comercial de las entidades locales, sino únicamente la deuda bancaria.

Font: http://www.ellibrepensador.com/2009/04/02/publicacion-por-primera-vez-de-la-deuda-viva-de-las-entidades-locales/

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Ajuntament de Sils:

Deute a 31/12/2008: 2.185.000 euros

Deute a 31/12/2009: 2.825.000 euros

Font:

Deuda viva de las entidades locales a 31/12/2008, Ministerio de Economia y Hacienda
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/AdministracionElectronica/Oficina%20Virtual%20Entidades%20Locales/Informe_Deuda_Local_2008.pdf

Deuda viva de las entidades locales a 31/12/2009, Ministerio de Economia y Hacienda
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/AdministracionElectronica/Oficina%20Virtual%20Entidades%20Locales/Informe_Deuda_Local_2009.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Notícia del Diari de Girona
Un total de 31 municipis de la demarcació de Girona no podrà demanar crèdits, ja que el seu deute resulta superior al 75% fixat pel Ministeri d’Economia i Hisenda.
Entre ells, Sils.

Notícia íntegra: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/09/12/trentena-municipis-gironins-no-podra-demanar-credit-lalt-deute/431749.html

12 09 2010
Una Vecina de Les Comés

lOS DE CIU MUCHO HABLAR PERO DESPUES AL COSTADO DE LOS SOCIALISTAS-IDS, A LA HORA DE VOTAR A FAVOR DE QUE EL ALCALDE SE GASTE 60,000 €UROS MÁS PARA QUE LE APROBEN SU “POUM”

20 10 2010
OPINIONS

carlota el día 12-09-2010 a las 14:16:32
com a saltenca, m’agradaria saber quin tant per cent d’impagats tenim al nostre ajuntament. Fa anys que ho reclamo, i ningú em dona resposta. Jo vaig pagar 430 euros de impost de habitatge, i 68 per el cotxe, tal com està Salt, com vols que tingui diners? Es fa alguna cosa per cobrar a tothom? O es que paguem els ciutadans de sempre? Es curiós que em sento extranya pagant els impostos. Algú em pot dir, si es legal o no es legal saber quin tant per cent de habitants no paga els impostos? Gràcies.

L.A. confidential el día 12-09-2010 a las 14:11:58
Que no us creieu tot el que surt. Si no veieu quines ganes tenen els ajuntaments de gastar, de contractar personal, de endollar a gent, de posar amiguets en un carrec. Si anessim malament, els ajuntament comencarien a retallar personal a dojo, i de moment, cap ho ha fet. Això vol dir, que tot es paper mullat, i als avis, els hi baixem la pensió, que com que cobren molt… però els ajuntament anar gastant aquí i allà, sense parar, i sense limit.

Ex-Saltenc el día 12-09-2010 a las 13:27:23
Al igual que es reclama a l’estat que faci publiques les balances fiscals a la generalitat i als ajuntaments també se’ls hauria d’obligar a fer publics i transparents tots els seus comptes, fins a l’ultim centau!! tots els pagaments, sous, credits, compres, subvencions….. tot hauria de ser publicat detalladament. Ens enduriem moltes sorpreses,

eficiència, si us plau el día 12-09-2010 a las 11:34:01
En RCE #2 no va desencaminat. Qualsevol empresa, qualsevol persona necessita un crèdit o hipoteca per tirar endavant els projectes futurs, negocis, o en cas d’un particular comprar una vivenda. El problema és quan els impostos es gasten en pagar nòmines de treballadors municipals sense més, en despesa corrent desmesurada, en comptes de gastar-los en inversions pel municipi, en retornar en serveis útils allò que paguem tots nosaltres amb els nostres impostos, en definitiva, en generar llocs de treball productius, i no en mantenir a un exèrcit de vividors.

Salt adoptiu el día 12-09-2010 a las 11:23:32
en un municipi d’aquestos, en concret fan conjuntament el Temporada Alta, jo vull saber quant ha costat muntar tot això, i que si no podem demanar crèdits, que els AJUNTAMENTS s’estiguin quiets, i no es moguin. Es incoherent, incomprensible, il·lògic, que si no tens pasta, et gastis una burrada en un FESTIVAL, si senyors, en un festival. Això ho dius a una persona europea, i no s’ho creu. Que abaixen els sous a tothom, que els bancs no donen crèdit, pero que els ajuntaments segueixen gastant més que altres anys en festivalillus. Per llogar-hi cadires!!

RCE el día 12-09-2010 a las 10:01:55
Els municipis han d’endeutar-se, encara que sigui minimament i sabent que podran tornar els diners. Aixó ès signe de treball i de desenvolupament. Avui dia és inimaginable que qualsevol empresa de les més punteres i solvents del pais no estigui endeutada per tirar endavant nous projectes. El que si esta be és que hi hagi els controls necessaris perquè els percentatges d’endeutaments estiguin dins uns límits.

Panorama crònic el día 12-09-2010 a las 07:14:07
Aquestes irresponsabilitats descomunals s´haurien de fer front expulsant a tots els equips de govern. Cal destacar que molts d´aquests municipis, fins ben entrada la crisi, han seguit despilfarrant amb el mateix ritme en festes majors, per posar un exemple. Verdaderament lamentable pels contribuents…i no pels regidors de govern de tots aquests municipis que s´engreixen sense fer absolutament res bo a costa dels demés ciutadans.

Font: Comentaris a l’article del DdG

31 01 2011
826 €

Dels 7.054 euros per habitant del Port de la Selva als 467 de Sant Joan de Mollet. Les xifres de 2009 revelen una gran diferència entre els pressupostos municipals

GIRONA | LAURA FANALS Un pressupost municipal depèn de moltes variables, com ara els ingressos derivats dels impostos i taxes o les subvencions rebudes, i no és cap secret que les finances municipals han sortit més que tocades d’aquesta crisi econòmica. El cert és, però, que les diferències entre el pressupost per habitant entre un municipi i un altre poden arribar a ser abismals. Sense anar més lluny, segons les dades del web Municat de la Generalitat, el ventall va oscil·lar entre els 467,63 euros que va tenir el pressupost de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet per a cadascun dels seus habitants fins als 7.054 euros per persona de què van disposar al Port de la Selva. I entremig, un gran ventall de xifres que demostren que les grans localitats potser sí que tenen millors pressupostos en xifres absolutes, però que quan es posen en comparació amb el nombre d’habitants, els més grans no en són necessàriament els més beneficiats. Sigui com sigui, el finançament dels ajuntaments s’ha convertit des de fa temps en un cavall de batalla, i de moment no s’albira una solució a curt termini.
(…)
També es van quedar per sota dels mil euros per habitant Borrassà (789,48), Cistella (902,52), Cornellà del Terri (903,94), les Planes d’Hostoles (957,63) o Sils (826,05), per posar alguns exemples.

Font: http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2011/01/31/dels-7054-euros-habitant-port-selva-sant-joan-mollet/462097.html

26 06 2011
DEUTE: 2.201.000 €

Ajuntament de Sils:

Deute a 31/12/2008: 2.185.000 euros
Deute a 31/12/2009: 2.825.000 euros
Deute a 31/12/2010: 2.201.000 euros

Font:

Deuda viva de las entidades locales a 31/12/2008, Ministerio de Economia y Hacienda
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/AdministracionElectronica/Oficina%20Virtual%20Entidades%20Locales/Informe_Deuda_Local_2008.pdf

Deuda viva de las entidades locales a 31/12/2009, Ministerio de Economia y Hacienda
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/AdministracionElectronica/Oficina%20Virtual%20Entidades%20Locales/Informe_Deuda_Local_2009.pdf

Deuda viva de las entidades locales a 31/12/2010, Ministerio de Economia y Hacienda
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/DeudaViva/InformeDeuda2010.pdf

~

En el mes de juny el Ministeri d’Economia , per tercer any consecutiu ha fet públiques les dades del deute dels ajuntaments, a data 31 de desembre de 2010. Han publicat el deute anomenat deute viu. Aquest no és tot el que deu un ajuntament, ja que només es refereix al deute dels ajuntaments amb caixes i bancs relatius amb crèdits financers, valors de renda fixa i préstecs o crèdits transferits a tercers, excloent-se el deute comercial, com per exemple factures pendents de pagament.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: