Ple 28 juny

24 06 2011

D’acord amb el bloc d’UPS, dimarts 28 hi haurà ple municipal extraordinàri amb aquest ordre del dia:


1. Estructura orgànica de la corporació
2. Periodicitat de sessions de ple
3. Creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents i de la comissió especial de cpmptes
4. Constitució dels grups polítics municipals
5. Nomenament del tresorer de la corporació
6. Nomenament de representants de la corporació als òrgans col-legiats municipals
7. Aprovació retribucions-Indemnitzacions assistència membres Corporació.

Llegiu també:


Accions

Informació

4 responses

27 06 2011
29 06 2011
UPS, SALARIS I INDEMNITZACIONS

Units per Sils reclama més austeritat en salaris e indemnitzacions en el ple

El grup de l’opsició Units per Sils – UPS encapçalat per la seva regidora Marga Montes, durant el ple d’avui ha reclamat més retallades i ha votat en contra com la resta de grups de l’oposició a la proposta del govern en salaris e indemnitzacions , per considerar que representa un increment en les despeses Municipals, cosa greu tenint en compte que a data 31/12/2010 el consistori de Sils té un deute de 2,201,000 euros. A més els regidors del govern que més temps dedicarán són 2 dels 7, que han obtat per dedicació parcial de 20 hores setmanals, ( flexibles ), per la qual la seva retribució será de 900 € mensuals.

Només el cost de juntes de govern dels 5 membres i els 2 salaris representarán una despesa de 5.700 € al mes.

Per tant, lluny de reduir-se els costos “ OBJECTIU MANIFEST PER L’ALCALDE “ creiem que anualment les despeses serán incrementades en aquesta partida.

En aquesta mateixa linea el grup UNITS PER SILS ha reclamat al govern una reducció de totes les indemnitzacions en totes les comissions. Per la qual la regidora Margarita Montes ha sugerit al alcalde que doni un bon exemple i col.labori més en la reducció de despesa i es rebaixi el mateix percentatge, per el benefici de l’economia Municipal, i és reduexin també les indemnitzacions de les Juntes de govern, messes de contractació i juntes de portaveus.

Font: http://unitspersils.blogspot.com/2011/06/units-per-sils-reclama-mes-austeritat.html

30 06 2011
ANÀLISI ICV

Ja podeu anar calculant

Anàlisi del ple fet pel grup d’ICV, format pel regidor Albert Miralles:

PLE EXTRAORDINARI 28 DE JUNY 2011.

Mentre que es publiquen les actes, destaquem algunes coses del ple.
El més significatiu ha estat els nomenaments i les retribucions, que han estat totes aprovades per la majoria absoluta de IdS-PSC i l’abstenció o el vot en contra de tots els grups de l’oposició.

L’alcalde ha nomenant quatre tinents d’alcalde, el màxim que li permet la llei.
– 1r Tinent d’alcalde – Joan Cot Porcell, 2n Andreu Arredondo Rodríguez, 3r Mª Josep López Ruiz, 4rt Mª Merce Pascual Fontanils

Per tant, queden dos regidors dels set de IdS-PSC fora de l’equip de govern, i de les indemnitzacions que cobraran els membres de l’equip de govern per cada reunió.

Solució, es fa una contractació per dedicació parcial, de 20 hores a la setmana, sense cap control, horari flexible com diu l’alcalde, i un salari de 900 € al mes, per en Carles Taberner i na Mª Dolores Jurado Garcia.

Les indemnitzacions queden així, comparativa abans i ara després del ple:

PLE ALCALDE – pasa de 400€ a 300€ ara.
PLE REGIDORS – de 200€ a 100
COMISSIONS INFORMATIVES ALCALDE – de 250€ a 175
COMISSIONS INFORMATIVES REGIDORS – de 150€ a 75

JUNTA DE PORTAVEUS ALCALDE – de 250€ a 250
JUNTA DE PORTAVEUS 1 REGIDOR CADA GRUP – de 150€ a 150
JUNTES DE GOVERN ALCALDE – de 275€ a 275
JUNTES DE GOVERN TINENTS ALCALDE – de 175€ a 175
MESES CONTRACTACIO ALCALDE – de 200€ a 200
MESES CONTRACTACIO TINENTS ALCALDE – de 130€ a 130

Les reunions de la junta de govern estan previstes cada 15 dies, pro ja es va dir que pràcticament es faran una cada setmana. Els plens ordinaris seran cada dos mesos. Ja podeu anar calculant.

Com es pot veure, pràcticament es mantenen les retribucions de l’alcalde i l’equip de govern i es redueixen les de l’oposició.

A preguntes del nostre grup, l’alcalde va respondre que el criteri és de “no increment de la despesa”, cosa que sembla molt difícil amb la proposta presentada.

Un altre novetat en relació amb les retribucions és el canvi en la comissió especial de comptes, on fins ara només hi havia l’alcalde i un regidor/regidora per cada grup i ara, en seran membres els 13 regidors/regidores del ple, el que clarament està pensat per incrementar les retribucions dels regidors i regidores del grup de l’alcalde.

En fi, esperem que tinguin el mateix cel en arreglar els problemes de la gent del poble que han tingut en arreglar les seves coses. Tant de bo.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2011/06/ple-extraordinari-28-de-juny-2011.html

1 07 2011
UPS AL PLE

D’UPS EN EL PLE DEL 28/06/2011 RETRIBUCIONS
ORDRE DEL DIA

Estructura orgànica de la corporació.

Un govern ha de ser fort, i sobre tot ha de prestar dedicació per tal de dessemvolupar-la amb agilitat. Ara més que mai, calen governs que obrin les portes a la unitat, a treballar conjuntament per el benefici del municipi.

Tot i la seva majoria absoluta, podrien haber comptat amb altres formacions per tal de treballar amb bloc com han fet altres ajuntaments de la comarca selvatana, tot i les seves majories, han aprofitat les dedicacions de les altres formacions. Un exemple a seguir de bona unitat.

A Sils sóm diferents… El govern no té dedicació ni total ni parcial a excepció de 2 regidors, que han optat per una dedicació de 20 hores a la setmana. Així es desemvolupará una tasca al Municipi ?
Les feines ben fetes tenen un bon resultat per el Municipi. Les mal gestionades són perjudicials per el conjunt del poble i a llarg termini pasan factura al govern.

Votarem en contra no estem d’acord amb les poques hores de dedicació.


Periodicitat de sessions de Ple.

Estem d’acord en que es realitzin de forma bimensual, per tal d’evitar costos
innecesaris al consistori. Però esperem que els plens extraordinaris, es realitzin només en casos d’alta urgència, ja que no es pot tornar a repetir el cost que va supossar els dos ultims plens extraordinaris i les dos comissions informatives del dia 9 de Juny retribucions per 2 comissions 4000 € 2 plens 4400 € total de despessa Municipal per 2 plens 8,400 €.

Votarem a favor, de realitzar els plens bimensualment.

Creació, composició i periodicitat de les comissions Informatives Permanents i la comissió especial de comptes.

En aquest punt ens sorpren que l’equip de govern només hagi comptat amb un grup de l’oposició AMS per tal de formar part de consells Municipals i no hagin convidat a la resta de grups.

Tampoc veiem correcte ni coherent que hagin regidors que pertanyin a més d’un consell Municipal.
Respecte a les messes de contractació, el grup Units per Sils sol.licitem que puguin formar part totes les formacions que ho desitgin per tal de garantir la màxima transparència en els procediments de contractació.
En aquest punt volem afegir que el passat 20 de juny és va entrar instància amb registre d’entrada 2147, en la és sol·licita revisió del procediment i els criteris seguits per a l’atorgament de les 9 places del pla ocupacional i un informe dels serveis socials la qual va formar part de la mesa.

Ens agradaria saber i a petició de diferents veins dels Municipi, quan rebrem aquesta informació

Per tal votarem en contra

Constitució dels grups polítics
Constituir tots els grups polítics de la corporació
Votarem a favor

Nomenament del tresorer de la corporació
Votarem a favor

Nomenament de representants de la Corporació als órgans col.legiats municipals
Nomenament de tots els portaveus dels grups per tal de formar part de les juntes i comissions
Votarem a favor

Aprovació retribucions – indemnitzacions assistència membres

El més coherent per tal d’abaratir la despesa Municipal és la reducció de salaris d’electes. El nostre grup UNITS PER SILS vam proposar en el nostre programa, que els salaris havien de equiparar-se a la realitat actual i sobre tot en funció a les seves dedicacions.

Veien les atribucions que el govern vol aprovar, no podem estar d’acord. Nomenament de 4 tinents d’alcaldia dos dels quals queden fora per tant cal assignar 2 dedicacions parcials amb salari. Feta la Llei feta la trampa. Per començar 900 € per dedicació partida (flexible) diu l’alcalde, creiem que no es equitatiu a la realitat salarial. Aquest import és el que correspon a una jornada de 40 hores setmanals per la gran majoria de ciutadans.

Pel que fa a les indemnitzacions per assistencies observem el següent :

Assistències als plens President 300 € Regidors 100 €
I ha una Reducció del 25% per la presidència i 50% als regidors.
Juntes de govern continuará igual presidència 275 € i 175 € regidors
no hi ha reducció per el govern, és a dir les juntes de govern tindrán
un cost de 1325 € cada dos setmanes i Si es realitzen setmanalment
suposará un cost de 5,300 € mensuals. S’afirma en el ple que son setmanals.
Comissions Informatives Presidéncia 175 € Regidors 75 €.
la presidéncia es retalla un 30 % i als regidors un 50 %
Messes de contractació Presidència 200 € Regidors 130 €.
No és rebaixa
Juntes de portaveus Presidència 250 € Regidors 150 €
Tampoc hi ha reducció.

No trobem que les retribucions siguin adequades a la realitat actual i s’hauria de rebaixar totes les comissions i assistències. Tampoc podem entendre que la presidència es rebaixi tant sols un 25% i als regidors un 50 %

Per tant observem que només es contempla rebaixa per a l’oposició.
De totes maneres reiterem que son quantitats molt elevades per la poca dedicació que destina l’alcalde al servei del municipi i dels seus ciutadans.

Sugerim que la presidéncia doni un bon exemple i col.labori en la reducció de despesa i es rebaixi el mateix percentatge, per el benefici de l’economia Municipal, i és redueixin també les indemnitzacions de les Juntes de govern, messes de contractació i juntes de portaveus.
Recordin que tenim un Deute a 31/12/2010: 2.201.000 € 550 € per habitant

Càrrecs

Alcaldia – Martí Nogué
1r Tinent d’alcalde – Joan Cot
2nTinent d’alcalde – Andreu Arredondo
3r Tinent d’alcalde – Mª Josep López Ruiz,
4rt Tinent d’alcalde – Mª Merce Pascual
Dedicació parcial flexible Carles Taberner i Mª Dolores Jurado

NOTA DE PREMSA

Units per Sils reclama més austeritat en salaris e indemnitzacions en el ple

El grup de l’oposició Units per Sils – UPS durant el ple d’avui ha reclamat més retallades i ha votat en contra com la resta de grups de l’oposició a la proposta del govern en salaris e indemnitzacions , per considerar que representa un increment en les despeses Municipals, cosa greu tenint en compte que a data 31/12/2010 el consistori de Sils té un deute de 2,201,000 euros. A més els regidors del govern que més temps dedicaran són 2 dels 7, que han optat per dedicació parcial de 20 hores setmanals ( flexibles ), per la qual la seva retribució serà de 900 € mensuals.

Només el cost de juntes de govern dels 5 membres i els 2 salaris representarán una despessa de 5.700 € al mes.

Per tant, lluny de reduir-se els costos “ OBJECTIU MANIFEST PER L’ALCALDE “ creiem que anualment les despeses serán incrementades en aquesta partida.

En aquesta mateixa linea el grup UNITS PER SILS ha reclamat al govern una reducció de totes les indemnitzacions en totes les comissions. Per la qual la regidora Margarita Montes ha sugerit a l’alcalde que doni un bon exemple i col.labori més en la reducció de despessa i es rebaixi el mateix percentatge, per el benefici de l’economia Municipal, i és reduexin també les indemnitzacions de les Juntes de govern, messes de contractació i juntes de portaveus.

Font: http://unitspersils.blogspot.com/2011/06/dups-en-el-ple-del-28062011.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: