8 juny, dos plens extraordinaris

3 07 2011

8.400 €

El grup UPS (Units per Sils) calcula en 8.400 € la despesa generada pels dos plens municipals extraordinaris celebrats el dia 8 de juny de 2011, els dos darrers plens de l’anterior consistori. El tema és espectacular, si mirem l’ordre del dia dels plens, especialment del segon.

I més en temps de crisi i retallades:

.

8 de juny de 2011, dues comissions i dos plens abans de constituir-se el nou Ajuntament:

Anuncis

Accions

Informació

5 responses

8 06 2011
DOS PLENS EXTRES

8 DE JUNY – DUES COMISSIONS INFORMATIVES I DOS PLENS MUNICIPALS

P l e Dia : Dimecres 8 de juny del 2011,
Caràcter : Extraordinari. Hora : 20:05 hores.
Lloc : sala de sessions de l’Ajuntament.
i amb el següent
ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DE SECRETARIA :
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL:
3.- Adjudicació servei Recollida de residus municipals, neteja viària i altres serveis complementaris, Exp. 2011/128
L’Alcalde president,
Martí Nogué Selva.
Sils, 6 / juny / 2011.

P l e Dia : Dimecres 8 de juny del 2011,
Caràcter : Extraordinari. Hora : 20:30 hores.
Lloc : sala de sessions de l’Ajuntament.
i amb el següent
ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DE SECRETARIA :
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
L’Alcalde president,
Martí Nogué Selva.
Sils, 6 / juny / 2011.

Abans dels plens hi haura comissio de comptes i la comissio informativa general.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2011/06/8-de-juny-dues-comissions-informatives.html

8 06 2011
INDEMNITZACIONS ( € )

¿QUANT ENS COSTA ORGANITZAR DOS PLENS EXTRAORDINARIS I DUES COMISSIONS INFORMATIVES?

(Lea anomenades “indemnitzacions” a alcalde i regidors)

Les següents quantitats són de 2007.
No podem actualitzar aquestes dades perquè durant molts mesos es van deixar de publicar les actes dels plens municipals:

7.- 61/07: Aprovació retribucions – indemnitzacions assistència dels membres de la orporació.

Establir, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que a continuació es relacionen, el següent règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats :

Ple Presidència 400 €, Regidors 200 €
Junta de Govern Local Presidència 275 €. Regidors 175 €
Comissions Informatives Presidència 250 €, Regidors 150 €
Meses de Contractació President 200 €, Vocals 130 €
Consells Municipals President 200 €, Vocals 100 €
Junta de Portaveus President 250 €, Vocals 150 €

Establir el règim d’indemnitzacions següent per Comissions de servei :

Les que circumstancialment hagin d’efectuar els membres de l’Ajuntament fora del terme municipal donaran lloc a les següents indemnitzacions:
– Dieta sencera 147,25 €.
– Per allotjament 94,96 €.
– Per manutenció 52,29 €
– Despeses de viatge: S’abonarà l’import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport. En el supòsit d’utilitzar vehicle propi s’abonarà la quantitat de 0’25 €/qm.

Font: ACTA DE SESSIÓ DE PLE 13/2007. Data : 12 de juliol de 2007

2 07 2011
8.400 €

.

UPS calcula:

“no es pot tornar a repetir el cost que va suposar els dos últims plens extraordinaris i les dos comissions informatives del dia 9 de Juny, retribucions per 2 comissions 4000 €, 2 plens 4400 €, total de despesa Municipal per 2 plens 8,400 €.

Font: http://unitspersils.blogspot.com/2011/06/dups-en-el-ple-del-28062011.html

És molt interessant observar l’ordre del dia d’aquestes reunions:

* http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/110608Pl.pdf
* http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/110608Pl2.pdf

3 07 2011
L'ÚLTIM PLE

.

L’ÚLTIM PLE DE L’ANTERIOR CONSISTORI

Abans del ple es celebra una comissió informativa. Les comissions informatives són les encarregades d’informar d’aquelles propostes o mocions dels grups polítics municipals que han de ser tractades pel Ple de la corporació. L’anterior consistori estava format per l’alcalde i els 10 regidors i regidores; la comissió informativa general estava formada per l’alcalde i els 10 regidors. En aquest cas, ¿i va haver comissió informativa, prèvia a la convocatòria del ple?:

PREGUNTA

¿Quantes despeses va generar, en indemnitzacions per l’alcalde i pels 10 regidors, convocar el segon ple del dia 8 de juny?:

8 07 2011
I NO HAVENT MÉS...

I no havent més assumptes a tractar s’aixeca la sessió:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/110608PleActa.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: