Cronologia del Nyap

27 02 2009

Història d’una nau de polígon industrial construïda il·legalment al mig d’un poble, sense complir la normativa urbanística, tal com diuen les dues sentències judicials d’enderrocament

008

003

Polítics, tècnics, advocats, promotors i veïns. Cronologia del Nyap de Sils:

* 24 abril 2007. En Josep Panella Gubau, en representació de FONCIE, S.L., presenta una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció d’exercir l’activitat d’establiment comercial en règim d’autoservei amb aparcament exterior, a la parcel.la situada entre la Ctra. Santa Coloma, carrer Bastiments i Av. Països Catalans. Font.

* 21 maig 2007 (sis dies abans de perdre les eleccions). La Junta de Govern Local concedeix la llicència d’activitat. Expedient 13/2007 d’obertura d’una activitat sotmesa al règim de comunicació, a favor de FONCIE, S.L.Voten a favor: Joaquim Rovira Planas, Marc Capdevila Alabert, Margarita Roca Julià i Francisco Anoro Zuferri, tots ells de CiU. Dels informes emesos per l’enginyer municipal i pel secretari de la corporació es desprèn que no existeix cap obstacle legal que impedeixi que la comunicació prèvia presentada pel Josep Panella Gubau, en representació de FONCIE, S.L. pugui produir plens efectes legitimadors de l’exercici de l’activitat . Estranyament, no  es van lliurar o no es van demanar dos documents bàsics, exigits al capítol 8è de les Normes Subsidiàries de Sils: un estudi de detall i un projecte únic per a tota la parcel•la, que calia lliurar abans de concedir les llicències. Font.

En aquells temps l’arquitecte municipal era en Salvador Jubany i Viader. En Narcís Sicart i Marfà, que havia estat secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, feia d’advocat urbanístic de l’Ajuntament de Sils (assistència jurídica en matèria urbanística o assessoria externa).

* 27 maig 2007. Eleccions municipals guanyades per IdS-PM. CiU perd l’alcaldia després de 28 anys de govern en majoria (1979-2007). Font.

* 15 juny 2007: Inaugurada nova oficina Finques Planes a Residencial Plana de Sils, amb la presència de l’alcalde en funcions Sr. Joaquim Rovira. El Punt, diumenge 17 juny del 2007. Font.

* 16 juny 2007. Constitució del nou Ajuntament. En Martí Nogué Selva és elegit alcalde. Font.

* 5 febrer 2008. FONCIE SL va sol.licitar llicència d’obres per la construcció de nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament exterior. Font.

* 3 març 2008. La Junta de Govern Local concedeix la llicència d’obres. Expedient Llicència d’Obra Major núm. 2008/30 a favor de FONCIE SL. Pressupost d’execució: 322.032,00 €. Voten a favor: Martí Nogué Selva, Joan Cot Porcell, Juan Andrés Arredondo Rodríguez, Carles Taberner Morell, tots ells d’ IdS-PM. Font.

* 2 juny 2008. La Junta de Govern Local aprova un acord d’adhesió a la pòlissa d’assegurança de l’ACM. El municipi de Sils s’adhereix a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis – Expdt. 2008/673. Font. L’import de l’assegurança és de 6.966,57 euros. Font.

* 6 octubre 2008. La Junta de Govern Local aprova una modificació de la llicència d’obres per a la construcció de la nau industrial, a proposta de la mateixa empresa, Foncie SL. També s’atorga llicència d’obres, Exp. 2008/201 a CONSUM S. COOP. VALENCIANA, per a l’adequació interior de local comercial (supermercat). Sempre amb l’informe favorable dels serevis tècnics i jurídics. Font.

* 25 novembre 2008. Veïns del carrer Bastiments de Sils presenten a l’Ajuntament un escrit de 38 pàgines on s’argumenta que les llicències donades són nul·les de ple dret i es sol·licita la paralització immediata de les obres.Font.

* 30 novembre 2008. El Punt publica un article titulat “Veïns de Sils demanen la paralització de la construcció del nou supermercat”. Font.

* 30 novembre 2008. El grup ICV-EUiA dóna ple recolçament a la petició dels veïns. Font.

* 1 desembre 2008. Els veïns interposen una denúncia a la Direcció General d’Urbanisme (Barcelona) i formulen una queixa al Síndic de Greuges.

* 3 desembre 2008. Un article del periodista Martí Santiago al Diari de Girona dedica tota una plana al cas Nyap de Sils. Font.

* 16 desembre 2008. El grup ICV-EUiA denuncia el Nyap davant del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona i del Síndic de Greuges.

* 22 desembre 2008. Els veïns presenten a l’Ajuntament un segon escrit informant de la denúncia interposada a la Direcció General d’Urbanisme i de la queixa presentada al Síndic de Greuges.

* 23 desembre 2008. Decret d’alcaldia. Suspensió d’obres o ús del sòl sense llicència al carrer Bastiments i Països Catalans. Procediment Genèric 2008/1547. Ara que la nau industrial ja està acabada, els veïns ho veuen com una “jugada” que no vol parar les obres sinó intentar legalitzar-les, demanant a l’empresa dos documents que s’havien d’haver lliurat abans de concedir les llicències.

Fragments del decret: Atès que el dia 15 de desembre de 2008, el arquitecte municipal ha efectuat una visita de comprovació de les obres i ha pogut constatar que s’estan realitzant moviments de terres … suspensió immediata dels actes il·legals de construcció que es realitzen a la parcel·la … Com sigui que les obres que s’executen sense llicència són legalitzables, Foncie SL, haurà de presentar, davant l’Ajuntament, per a la seva tramitació i aprovació, un Estudi de Detall de tota la parcel·la i un projecte bàsic del conjunt de l’actuació en tota la illa, per tal de donar compliment al que preveu les Normes.

IMG_7473.jpg

IMG_7275.jpg

* 31 desembre 2008. Reunió de la Junta de Govern.

* 13 gener 2009. El grup ICV-EUiA-EPM comunica que presentarà al ple una moció per l’adopció del següents acords:

Que es revisi la llicència atorgada a l’empresa FONCIE, S.L. per a la construcció d’una nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament en superfície (EXP.2008/30), d’acord amb el procediment establert per a la revisió dels actes en via administrativa.

Que es suspengui l’ executivitat de la llicència d’obres i s’ordeni la paralització immediata de les obres iniciades.

Que es realitzi un informe juridic per part del secretari municipal que determini les responsabilitats patrimonials i administratives que s’en puguin derivar.

* 15 gener 2009. Després de sortir la notícia a la premsa, l ‘Ajuntament notifica per escrit l’acord de la Junta de Govern Local extraordinària de data 31 de desembre de 2008 en la que es desestima la petició formulada pels veïns. Els veïns consideren l’escrit com un altre despropòsit jurídic que no respon a les seves demandes sobre les llicències donades sense respectar la legalitat.

* 17 gener 2009. Rumors insistents consideren que AMS presentarà al Ple una moció molt semblant a la presentada per ICV. No hi ha encara data per aquest ple municipal ordinari que s’ha de celebrar durant aquest mes de gener.

* 19 gener 2009. El Bloc Sils com més serem més riurem confirma que el Ple del Nyap serà el dijous 22, amb dues mocions d’AMS i d’ICV a favor de revisar llicències i parar obres.

* 19 gener 2009. La Junta de Govern Local aprova inicialment l’estudi de detall de l’illa o parcel·la del Nyap. Considerant que la normativa urbanística de Sils diu que aquest estudi s’havia de presentar prèviament a la concessió de les llicències (NNSS), els veïns consideren que es tracta de la continuació de la jugada per a regularitzar o legalitzar la nau industrial, un cop ja construïda. L’acord de la Junta de Govern es va publicar al BOP núm 14 de 22 de gener.

* 19 gener 2009. Decret d’Alcaldia diposant la tramesa de l’expedient administratiu del Nyap al Jutjat Contenciós núm. 2 de Girona.

* 20 gener 2009. AMS publica el text de la moció contra el Nyap i un article introductori, al seu bloc. La moció porta data de 30 de desembre de 2009 i va ser lliurada abans que la moció d’ICV. La moció d’AMS tenia dos objectius bàsics:

1. Aclarir les irregularitats del procediment en la concessió de llicències per a dur a terme l’obra, i depurar responsabilitats de diferents tipus, per nosaltres fonamentalment polítiques, si n’hi ha, així com l’aclariment de la situació legal de la construcció.

2. Aconseguir la paralització immediata de les obres amb l’inici del procediment de revisió d’ofici per part de les entitats legals adients amb demanda feta des del mateix consistori ( l’oposició també és Ajuntament).

21

* 21 gener 2009. Els veïns fan saber al Bloc que han interposat un recurs contenciós administratiu als Jutjats de Girona contra les llicències que van autoritzar la construcció del Nyap.

* 22 gener 2009. Es celebra l’anomenat Ple del Nyap. L’abstenció de CiU i el vot de qualitat de l’alcalde aconsegueixen aturar les dues mocions que demanaven la suspensió de les obres i la revisió de les llicències. Aquell mateix dia el tema Nyap és noticia al Diari de Girona i al Punt Diari. L’alcalde manifesta que ens podríem haver equivocat.

* 23 de gener de 2009. El grup ICV comunica a través del seu bloc que, tal com ja ho va proposar al ple del dia 22 de gener, ara ho farà formalment de proposar a tots els grups municipals que es trameti l’estudi de detall als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona, i no s’aprovi definitivament l’estudi de detall per part del ple municipal sens l’informe favorable dels Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona.

* 26 gener 2009. Impactant i atípic Ban d’alcaldia anunciant que les entrevistes per a seleccionar personal laboral pel projectat supermercat començaran el 15 de febrer. Els veïns consideren que la jugada continua.

* febrer 2009: L’estudi de detall continua en període d’informació pública durant el qual es poden presentar al·legacions. Els veïns anuncien la presentació d’al·legacions a l’estudi de detall, mentre el contenciós continua el seu curs. Les obres del Nyap semblen aturades, malgrat que periòdicament es detecta alguna activitat laboral. Font solvents denuncien que l’Ajuntament no hauria lliurat l’expedient al Jutjat, seguint tàctiques dilatòries.

* març 2009: Al Ple municipal del dijous 5 de març, els grups IdS i CiU van aprovar definitivament l’estudi de detall presentat per la promotora. AMS i ICV van votar en contra. Per part de CiU, va destacar la intervenció entusiasta del regidor Ribas. El dimecres 18 de març arriben camions, furgonetes, operaris i materials, que fan pensar que les obres s’han reprès, després d’una llarga aturada de dos mesos i mig, període que hauria servit per regularitzar o legalitzar determinades qüestions urbanístiques.

* El 17 maig 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona dóna l’assabentat a un estudi presentat quan la nau industrial ja estava totalment aixecada, actuació que va deixar bocabadats als veïns. Aquesta Comissió estava presidida pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal i Farreras (PSC-PSOE). L’anterior alcalde de Sils, Joaquim Rovira i Planas, responsable de la primera llicència del Nyap, va ser vocal de la Comissió. I l’assessor urbanístic extern de l’Ajuntament de Sils, Narcís Sicart i Marfà, va ser secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

* Estiu 2009: Un cop inaugurat el supermercat, la mobilitat del carrer Bastiments presenta irregularitats molt greus que comporten la freqüent circulació marxa enrera de camions, entre altres maniobres i anomalies. Els veïns interpreten que el nyap urbanístic ha generat un nyap de mobilitat inacceptable. El contenciós continua el seu camí, a Girona. Les diverses parts interessades presenten al·legacions durant el període d’informació pública del nou POUM.

* Nyap 2010. Els veïns continuen denunciant les maniobres il·legals de camions i l’ocupació il·legal de vorera pública. ICV intenta presenta tres mocions que són bloquejades.

* 30 de maig de 2013. El Ple Municipal, a la sessió ordinària de 30 de maig de 2013, va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana a l’illa compresa entre els carrers Bastiments, Av. La Selva i Av. Països Catalans. Font.

119.jpg

* Nyap 2013

Sentència judicial 257/13 de 2 de setembre, Jutjat contenciós-administratiu número 2 de Girona: la sentència judicial ordena l’enderroc immediat de la nau industrial construïda al barri residencial de Can Cabirol de Sils. A grans trets, el jutjat dóna la raó als veïns, anul·la tres acords de la junta de govern local de Sils i considera evident que l’estudi de detall era il·legal. El Diari de Girona ho publica el dia 12 de setembre, amb aquest titular: Una sentència ordena l’enderroc d’un supermercat de Sils.

Sils. Imatge de les cases del carrer Bastiments i de l'entrada de camions del supermercat Consum que hi ha al costat. És per una sentència del TSJC que obliga l'ajuntament a enderrocar el Consum.

* Nyap 2016

icona 21 desembre 2015. Sentència 939/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) desestimant el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Sils i declarant la il·legalitat i nul·litat de l’estudi de detall més amunt esmentat. Sentència ininpugnable que novament dóna la raó als veïns demandants. La nau industrial s’haurà d’enderrocar.  Font.

En aquest llarg plet, l’advocat dels veïns és en Roger Comas Fradera i l’advocat de l’Ajuntament de Sils és en Victoriano Sánchez Garcia (secretari municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners)

icona Després de la sentència del TSJC:

  • Dilatar l’enderrocament encarirà el tema. CiU i  Capgirem Sils al Punt Diari (El Punt, 5/03/16)
  • Els veïns demanaran l’execució de la sentència d’enderroc (El Punt, 23/2/16)
  • Grup municipal de l’alcalde i advocat busquen “escletxes legals” (El Punt, 8/2/16)
  • CiU denuncia “mala praxis” de l’equip de govern de Sils (Diari de Girona, 2/2/16)
  • Els veïns veuen que, de moment, s’ha fet justícia (Diari de Girona, 31/1/16)
  • 30 gener 2016, Capgirem Sils (dos regidors) emet un comunicat demanant a l’Ajuntament explicacions per mala praxis, i celebrant la sobirania i la perseverança veïnal. Font.
  • 21 març 2016, la junta de govern local aprova una llicència de legalització d’obres a favor de l’empresa Previfut, propietària del Nyap. Voten a favor quatre membres de la junta de govern: Martí Nogué Selva, Juan Andrés Arredondo Rodríguez, Maria José López Ruiz i Julio García Gonell, amb l’abstenció del regidor Alberto Miralles Güell.
  • Març 2016. Els veïns insten al jutjat contenciós administratiu 2 de Girona l’execució de la sentència d’enderroc immediat. Poc després, l’Ajuntament insta “un incident d’impossibilitat legal d’execució”, incorporant, com a argument, la llicència de legalització abans esmentada; tot això, malgrat la sentència ferma i irrecurrible del TSJC.
  • L’equip de govern municipal, assessorat “pels nostres serveis jurídics”, difon idees que els veïns consideren del tot falses i intoxicadores, com ara  que les obres són legalitzables a posteriori, que només hi ha “defectes de forma”, o que l’enderrocament només seria parcial, amb amenaces de reconstruir el Nyap “exactament igual com està ara”, en cas de donar compliment a la sentència (Quadern de Sils 91 , pàg. 11, març 2016)
  • L’equip de govern municipal, assessorat “pels nostres serveis jurídics”, difon idees que els veïns consideren del tot falses i intoxicadores, com ara  que les obres són legalitzables a posteriori, que només hi ha “defectes de forma”, o que l’enderrocament només seria parcial, amb amenaces de reconstruir el Nyap “exactament igual com està ara”, en cas de donar compliment a la sentència (Quadern de Sils 91 , pàg. 11, març 2016)

icona Octubre 2016. Malgrat que en el ple municipal de 29/09/2016 l’alcalde Nogué respon al regidor Rossell de la CUP dient que “El Consum està com estava, no hi ha cap moviment”, la realitat és una altra. Fonts solvents, dignes de tota confiança, informen que l’agost passat l’Ajuntament de Sils hauria comunicat als veïns i veïnes la resolució denegatòria , per part de la junta de govern, de la seva demanda de nul·litat de la llicència de legalització d’obres (l’escletxa legal dissenyada i aprovada per advocats externs, tècnics locals i polítics de l’equip de govern per a intentar no haver d’aplicar la sentència d’enderrocament). Els veïns han respost amb un nou recurs contenciós-administratiu, el 314/2016, presentat als jutjats de Girona.

Una altra novetat és que els veïns haurien posat la defensa del seu cas en mans del prestigiós bufet d’advocats barceloní Iuris Factor, mentre que l’equip de govern probablement continuarà confiant la defensa dels seus interessos en l’advocat Victoriano Sánchez García, secretari de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, encarregat dels temes judicials de l’Ajuntament de Sils des dels temps de l’alcalde Joaquim Rovira Planas.

Els advocats de Iuris Factor han portat el cas de l’edifici Royal Marine II de Roses, aconseguint una sentència ferma d’enderrocament. Més tard, l’any 2014, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar al jutjat que investigui l’alcalde, el secretari i l’arquitecte municipal de Roses per un delicte de desobediència a una sentència que obliga a enderrocar l’última planta del complex d’edificis de Santa Margarida, Royal Marine II.

————————————————————————————————————

IMG_7976

————————————————————————————————————

img008

————————————————————————————————————

12657788_1744088955824930_6980017869799434140_o

* Nyap 2020

icona  Negociació a Sils per evitar l’enderroc d’un supermercat. L’equip de govern i els veïns contraris a la construcció de l’establiment busquen “vies de solució”, article de Jordi Ferrer al Punt Avui, 3/3/2020

————————————————————————————————————

Llegiu també:

2010

Nyap 2010

Ocupació il·legal de vorera pública

Setembre 2010: ICV qualifica d’alcaldada la supressió de 3 mocions sobre el Nyap en el ple municipal del dia 2 de setembre. Les mocions continuen pendents de discussió.

2009

Nyap 2009

Tàctiques dilatòries

Al·legacions a l’estudi de detall que vol aprovar l’alcalde

Segona superfície comercial

El Nyap de Sils a TV de Girona

Cronologia del Nyap

El Ban del Nyap

AMS contra el ban del Nyap

El ban del Nyap al Diari de Girona, 7F

Petit comerç versus Nyap

2008

Fragments de l’escrit dels veïns a l’Ajuntament, 25/11/08

Els veïns porten el Nyap al Síndic i a Urbanisme

Resposta al decret d’Alcaldia de 23 desembre 08. Article del Diari de Girona del diumenge 4 gener 09. Text del decret d’Alcaldia

Aturem el Nyap: cartells, pancartes

Cronologia del Nyap

Reprenen les obres del Nyap: I, II, III, IV

Fil directe de TV Girona

Zones 8 i 9

ICV es mulla

ICV porta el Nyap al Síndic i a Urbanisme

AMS es mulla

Més

Conflictes urbanístics a la comarca

L’advocat de l’Ajuntament de Sils va ser secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona


Accions

Informació

One response

1 08 2020
.Bloc

🔴 CAS SUPERMERCAT DE SILS

👉 https://ca.wikipedia.org/wiki/Cas_Supermercat_de_Sils

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: